VDM300 WIDEODOMOFON. Zakaz Zakaz demonta u Zakaz kontaktu Nakaz lub zakaz Nakaz wyci gni cia wtyczki z gniazdka. Nie zgina si kabla

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VDM300 WIDEODOMOFON. Zakaz Zakaz demonta u Zakaz kontaktu Nakaz lub zakaz Nakaz wyci gni cia wtyczki z gniazdka. Nie zgina si kabla"

Transkrypt

1 Instrukcja obsugi wideodomofonu VDM300 Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione VDM300 WIDEODOMOFON VDM Prosz uwanie przeczyta niniejsz instrukcj obsugi (w szczególnoci ostrzeenia dotyczce bezpieczestwa) przed rozpoczciem uytkowania produktu i dokadnie przestrzega podanych w niej wskazówek. Parametry produktu mog ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 1. Ostrzeenia i przestrogi o Naley postpowa zgodnie z instrukcj, aby zapobiec zagroeniom i utracie mienia. 1. Ostrzeenie Moe nastpi mier lub powane obraenia ciaa. 2. Przestroga Moe wystpi obraenie ciaa lub zniszczenie mienia. Zakaz Zakaz demontau Zakaz kontaktu Nakaz lub zakaz Nakaz wycignicia wtyczki z gniazdka OSTRZEE Nie wolno wkada kilku wtyczek do gniazdka jednoczenie. Moe to spowodowa przegrzanie lub poar. Nie wolno podcza wczonego urzdzenia do innych produktów. Moe to spowodowa usterk. Nie zgina si kabla zasilajcego, ani nie ka cikich przedmiotów na produkcie. Moe to spowodowa poar. Nie wyjmowa wtyczki z gniazdka mokr rk. Moe to spowodowa poraenie prdem elektrycznym. Czyszczc urzdzenie z zewntrz nie uywa wody, rozpuszczalnika, detergentów. Do czyszczenia naley uywa suchej ciereczki, aby nie spowodowa uszkodzenia bd poraenia prdem elektrycznym. Urzdzenia nie naley instalowa w wilgotnym miejscu. To moe spowodowa poraenia prdem elektrycznym lub poar. Nie wolno cign za kabel przy wyjmowaniu wtyczki z gniazdka. Uszkodzenie kabla moe spowodowa poar lub poraenie prdem. Nie rozbiera, nie naprawia ani nie modyfikowa produktu. Moe to spowodowa poar, poraenie prdem lub obraenia ciaa w wyniku nieprawidowego dziaania produktu. Nie uywa wycznika prdu zmiennego. Grozi to poraeniem prdem elektrycznym. *Najnowsza wersja instrukcji, do pobrania na stronie w w w. s t e r r. p l i n f s t e r r. p l Str. 1

2 Instrukcja obsugi wideodomofonu VDM300 Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione VDM PRZESTROGA Otwory w gniazdku s wiksze ni zwykle. Jeli otwory w gniazdku gniazdowe s wiksze ni normalnie, nie naley wkada wtyczki. Moe to spowodowa poraenie prdem elektrycznym lub poar. Naley zadba, aby na produkcie nie zbiera si kurz, ani inne substancje obce. Naley chroni produkt, przed przedostawaniem si obcych przedmiotów do wntrza. Moe to spowodowa usterk. Nie ka Nie cikich wolno przedmiotów rozbiera, na produkcie. naprawia ani Moe to modyfikowa spowodowa usterk. produktu. Nie wolno rozbiera produktu, ani w niego uderza. Produkt naley ustawi w paskim Jeli produkt wydaje dziwny i stabilnym miejscu. dwik, naley natychmiast wyj W przeciwnym razie moe nie wtyczk z gniazdka i skontaktowa dziaa prawidowo. si z centrum serwisowym. Produkt naley umieci poza bezporednim zasigiem promieni sonecznych i z dala od urzdze grzewczych. Jeli produkt nie bdzie duej uywany naley wyj wtyczk z gniazdka. 2. Funkcja i nazwa kadej czci 1). Przycisk monitorowania: monitorowanie 2). Przycisk powrotu: Powrót/zakoczenie poczenia 7). Wskanik wietlny: Wskanik zasilania 8). LCD 3). Gonik 9). Mikrofon 4). Przycisk odbioru: odbieranie wywoania / przekierowanie wywoania 10). Przycisk ustawie: Wprowadzanie ustawie systemu / potwierdzanie 5). Przycisk otwierania: otwieranie 11). Przycisk nawigacji: Ustawianie - 6). Przycisk nawigacji: Ustawianie + 12). Wczanie i wyczanie zasilania w w w. s t e r r. p l i n f s t e r r. p l Str. 2

3 Instrukcja obsugi wideodomofonu VDM300 Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione 3. Gówne cechy i funkcje Gonomówicy interkom Sterowanie zamkiem VDM Obsuga 2 moduów drzwiowych + podporzdkowanych monitorów (do 3), lub 1 jednostki drzwiowej + 2 urzdze CCTV Regulacja koloru, jasnoci, kontrastu, gonoci i trybu wywietlania Monitorowanie w czasie rzeczywistym moduu drzwiowego lub kamery CCTV Funkcja Nie przeszkadza Poczenia wewntrzne z innymi monitorami Funkcja transmisji rozgoszeniowej Monitorowanie nasuchu za pomoc innego monitora Przyciski dotykowe Moliwo swobodnego wyboru sporód 25 dzwonków polifonicznych 4. Zawarto opakowania Monitor Instrukcja obsugi Uchwyt do mocowania na cianie 2 koki rozporowe rodek osuszajcy 2 ruby mocujce M3.5* 30 Zcze 5-stykowe (czerwony/niebieski/ óty/biay/brzowy) 2 zcza 4-stykowe (czerwony/niebieski/ óty/biay) Zasilacz Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych Zgodnie z Dyrektyw Europejsk 2002/96/WE oraz Ustaw o zuytym sprzcie elektrycznym i elektronicznym sprzt ten, po okresie jego uytkowania nie moe by umieszczany cznie z innymi odpadami pochodzcymi z gospodarstwa domowego. Uytkownik jest zobowizany do oddania go w punkcie odbioru zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego. w w w. s t e r r. p l i n f s t e r r. p l Str. 3

4 Instrukcja obsugi wideodomofonu VDM300 Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione 5. Schemat elektryczny przyczy MONITOR PODPORZ. DRZWI2 DRZWI1 Audio Masa Dane Wideo Audio 2 Masa Nap. zas. 2 Wideo 2 Audio 1 Masa Nap. zas. 1 Wideo 1 Wolne PORT 3 PORT 2 PORT 1 GND = masa ukadu (-) VCC = napicie zasilajce (+) DC IN = podczenie zasilania prdem staym DATA = dane w w w. s t e r r. p l i n f s t e r r. p l Str. 4

5 Instrukcja obsugi wideodomofonu VDM300 Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione 6. Schemat elektryczny systemu Slave monitor = monitor podporzdkowany Master monitor = monitor gówny Room = pomieszczenie Door station = modu drzwiowy CCTV = kamera przemysowa 7. Podrcznik instalacji 1) Naley uywa schematu pocze waciwego dla wybranego systemu i odpowiedniego kabla; 2) Naley okreli pooenie i wysoko instalacji monitora wewntrznego; zaleca si monta na wysokoci 1,5~1,6 metra; 3) Przed zakoczeniem instalacji nie podcza zasilania; 4) Podczy kable zgodnie z zaczonym schematem pocze; 5) Zainstalowa uchwyt na cianie, uywajc koków rozporowych i rub; 6) Przymocowa monitor do uchwytu; 7) Podczy zasilanie po zainstalowaniu monitora wewntrznego. 8. Specyfikacja kabla Nasz system ma 1 rozwizanie do otwierania drzwi sygna otwarcia z moduu drzwiowego. Specyfikacja kabla jest nastpujca: (1) Gdy sygna otwarcia pochodzi z moduu drzwiowego (potrzebne dodatkowe zasilanie prdem staym 12V), specyfikacja kabla to: gdy odlego midzy monitorem i moduem drzwiowym jest mniejsza ni 30 metrów, naley uy kabla RVV 4x0,5 mm 2 (LINKA) w w w. s t e r r. p l i n f s t e r r. p l Str. 5

6 Instrukcja obsugi wideodomofonu VDM300 Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione monitor modu drzwiowy zamek elektroniczny Gdy odlego przekracza 30 metrów, naley uy kabla SYV-75-3 (koncentryczny 75 Ohm) + RVV 2*0,5 mm 2 (LINKA) monitor modu drzwiowy zamek elektroniczny 9. Czsto uywane funkcje 1) Odbieranie wywoania i przekazywanie wywoania do innych monitorów Aby odebra wywoanie z moduu drzwiowego lub innego monitora wewntrznego, gdy monitor wewntrzny odtwarza sygna dzwonka, naley krótko nacisn [przycisk odbioru] lub podnie suchawk. Jeli nikt nie odbierze, monitor(y) powróci (powróc) do trybu gotowoci po zakoczeniu dzwonienia. Gdy monitor odtwarza sygna dzwonka oraz podczas rozmowy z gociem, krótkie nacinicie [przycisku otwierania] spowoduje otwarcie drzwi. Jeli podczas poczenia z moduem drzwiowym kto zadzwoni z innego moduu drzwiowego, na ekranie zostanie wywietlona odpowiednia informacja. Krótkie nacinicie [przycisku odbioru] spowoduje przeczenie na rozmow z innym gociem. W trybie rozmowy krótkie nacinicie [przycisku odbioru] powoduje przekazanie poczenia do innych monitorów wewntrznych. W trybie rozmowy krótkie nacinicie [przycisku monitorowania] powoduje przeczenie ekranu na inny kana wideo i utrzymanie trybu monitorowania; powrót do poprzedniego kanau wideo spowoduje powrót urzdzenia do trybu rozmowy. W trybie rozmowy dugie nacinicie [przycisku odbioru] powoduje wyczenie mikrofonu, ponowne dugie nacinicie [przycisku odbioru] wcza mikrofon, podczas wykonywania tych czynnoci na ekranie bd wywietlane odpowiednie informacje. Powysze zmiany dotycz tylko aktualnego poczenia. Po zakoczeniu rozmowy mikrofon zostanie wczony automatycznie. 2) Funkcja monitorowania W trybie gotowoci krótkie nacinicie [przycisku monitorowania] powoduje rozpoczcie monitorowania Drzwi 1, ponowne krótkie nacinicie [przycisku monitorowania] powoduje przeczenie na inny kana wideo. Podczas monitorowania kanau moduu drzwiowego krótkie nacinicie [przycisku odbioru] wcza moliwo rozmowy z tym moduem. Podczas rozmowy z moduem drzwiowym krótkie nacinicie [przycisku otwierania] otwiera drzwi. Po wczeniu funkcji MONITOR UNLOCK (otwieranie podczas monitorowania) w ustawieniach zaawansowanych uytkownik moe krótko nacisn [przycisk otwierania], aby otworzy drzwi podczas monitorowania moduu drzwiowego. W trybie CCTV najduszy czas monitorowania to 4 godziny. w w w. s t e r r. p l i n f s t e r r. p l Str. 6

7 Instrukcja obsugi wideodomofonu VDM300 Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione 3) Wykonywanie pocze wewntrznych W trybie gotowoci krótkie nacinicie [przycisku odpowiedzi] powoduje przejcie do interfejsu pocze interkomowych, nastpnie naley krótko nacisn [przycisk nawigacji], aby wybra monitor docelowy i nacisn [przycisk ustawie], aby potwierdzi poczenie. W przypadku monitorów wewntrznych, zainstalowanych w systemie obsugujcym wiele mieszka, uytkownik moe wprowadzi numer docelowego pomieszczenia, a nastpnie nawiza poczenie. 0 to adres centrum zarzdzania. 4) Transmisja rozgoszeniowa (model suchawkowy nie posiada tej funkcji) W trybie gotowoci uytkownik moe nacisn dugo [przycisk odbioru], aby przej bezporednio do trybu transmisji rozgoszeniowej. W tym trybie transmisja dociera do wszystkich wewntrznych monitorów w systemie i nie mona wybra odbiorcy transmisji; 5) Funkcja nasuchu monitora W trybie gotowoci nacinij dugo [przycisk monitorowania], aby przej do interfejsu nasuchu monitora, a nastpnie nacinij [przycisk nawigacji], aby wybra docelowy nasuchiwany monitor, nacinij [przycisk ustawie], aby potwierdzi nasuch monitora. Maksymalny czas nasuchu to 8 godzin. Uwaga: a. W trybie nasuchu monitora uytkownik syszy gos z innego monitora, ale uytkownicy przy tamtym monitorze nie sysz jego gosu. b. W trybie transmisji rozgoszeniowej gos uytkownika jest syszany po drugiej stronie, ale uytkownik nie syszy uytkowników przy drugim monitorze. c. Korzystanie z funkcji 3), 4) i 5) jest moliwe, jeli w systemie s przynajmniej 2 monitory. 6) Regulacja gonoci, jasnoci, kolorowoci, kontrastu i skali wywietlania Podczas korzystania z interfejsu wywietlania wideo lub odtwarzania audio uytkownik moe krótko nacisn [przycisk nawigacji], aby zmieni gono lub jasno. W trybie wywietlania wideo, podczas uywania interfejsu regulacji gonoci/jasnoci, krótkie nacinicie [przycisku ustawie] umoliwia przeczenie do interfejsu regulacji innych parametrów: gonoci, jasnoci, kolorowoci, kontrastu i skali wywietlania. 7) Ustawianie adresu monitora wewntrznego Adres domylny to Room1 (Pomieszczenie 1). Adresy opcjonalne to Room1~Room4. Monitor gówny, który jest bezporednio poczony z moduem drzwiowym, naley ustawi jako Room1. Jeli system ma 2 lub wicej ni 2 monitory wewntrzne nie mona ustawi tego samego adresu dla 2 monitorów, poniewa system nie bdzie wówczas dziaa normalnie i ta opcja bdzie wywietlana w kolorze czerwonym dla ostrzeenia. 8) Ustawienia systemowe W trybie gotowoci uytkownicy mog nacisn dugo [przycisk ustawie], aby przej do trybu ustawie systemowych. 9) Ustawienia zaawansowane W przypadku modeli, które nie s zainstalowane w systemie obsugujcym wiele mieszka, uytkownicy mog przej do ustawie zaawansowanych w nastpujcy sposób: wycz i wcz ponownie monitor, naciskajc dugo [przycisk otwierania] na ekranie powitalnym. W przypadku modeli, które s podczone do systemu obsugujcego wiele mieszka, po wyczeniu i ponownym wczeniu monitora nie jest wywietlany ekran powitalny. Wskanik bdzie miga kilkakrotnie po wyczeniu i ponownym wczeniu monitora, nacinij wówczas w w w. s t e r r. p l i n f s t e r r. p l Str. 7

8 Instrukcja obsugi wideodomofonu VDM300 Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione dugo [przycisk otwierania], a monitor wywietli menu ustawie zaawansowanych. 10. Ustawienia systemowe Nr Ustawienie Opcje 1 LANGUAGE (JZYK) Domylny angielski (rosyjski jako opcja) 2 CHIME TIME (CZAS ODTWARZANIA DZWONKA) 3 CHIME VOLUME (GONO DZWONKA) Domylny 30 s, opcja s 4 RING TYPE (TYP DZWONKA) Domylnie 01, opcja 01 ~25 5 DO NOT DISTURB ( PRZESZKADZA) 6 CAN BE MONITORED (MONITOR MOE BY MONITOROWANY) 7 DEVICE ADDRESS (ADRES URZDZENIA) Domylnie gono HIGH (WYSOKA), opcjonalnie high, middle, low (wysoka, rednia, niska) Funkcja domylnie ustawiona jako DISABLE (WYCZONA); jeli funkcja jest wczona, dioda LED bdzie miga podczas dzwonienia, poczenia interkomowego midzy monitorami, podczas transmisji rozgoszeniowej. Funkcja domylnie ustawiona jako DISABLE (WYCZONA); po jej wczeniu monitor moe by monitorowany przez inne monitory. Domylnie ROOM1. Adresy opcjonalne to ROOM1~ROOM4. Monitor gówny musi mie ustawiony adres ROOM1. Ta opcja bdzie miaa kolor óty, jeli dwa monitory bd miay ustawiony ten sam adres. 8 PORT2 STATE (STAN PORTU 2) DOOR2 domylnie, DOOR2, CCTV1, CCTV2 opcja 9 PORT2 STATE (STAN PORTU 2) MONITOR domylnie, CCTV 1, CCTV 2 opcja 10 Przywracanie ustawie domylnych Przywracanie systemu 11. Dane techniczne Nr Pozycje Zawarto 1 Zasilanie Prd stay 14,5 V, 0,8A 2 Zuycie energii 5 W (maks.) 0,3 W (w trybie gotowoci) 3 Temperatura robocza monitora 0 C do +40 C 4 Wilgotno robocza 0%-95% 5 Wywietlacz 4,3 cala 6 Funkcja interkomu Tryb gonomówicy 7 Poczenie 4 przewody 8 Wymiary 180 x 112 x 17 mm 9 Waga 260 g *Najnowsza wersja instrukcji, do pobrania na stronie w w w. s t e r r. p l i n f s t e r r. p l Str. 8

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 920XT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

YARVIK TAB250 INSTRUKCJA OBS!UGI

YARVIK TAB250 INSTRUKCJA OBS!UGI YARVIK TAB250 INSTRUKCJA OBS!UGI Poradnik u"ytkownika Drogi u!ytkowniku, Dzi"kujemy za zakup produktu naszej firmy. Niniejsza instrukcja obs#ugi jest przeznaczona dla u!ytkownika. Przed u!yciem produktu

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD 82224. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8 Spis treci Redakcja: 1.0 Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 8 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Alfa Max 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 9

Charakterystyka kasy ELZAB Alfa Max 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 9 Spis treci Redakcja: 1.6 Charakterystyka kasy ELZAB Alfa Max 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 9 1 Opis ogólny 9 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 9 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS SPA922 http://pl.yourpdfguides.com/dref/602140

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS SPA922 http://pl.yourpdfguides.com/dref/602140 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Sieciowy rejestrator wizyjny z dyskiem twardym. Instrukcja obs ugi WJ-ND300A

Panasonic. Sieciowy rejestrator wizyjny z dyskiem twardym. Instrukcja obs ugi WJ-ND300A Panasonic Sieciowy rejestrator wizyjny z dyskiem twardym Instrukcja obsugi WJ-ND300A Spis treci CECHY UYTKOWE... 3 Informacja o niniejszej instrukcji... 4 Wymagania systemowe komputera PC... 4 Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG ML-2251N. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG ML-2251N (informacje,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8 Spis treci Redakcja: 1.3 Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 8 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 6180MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/3685181

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 6180MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/3685181 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla XEROX PHASER 6180MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla XEROX PHASER 6180MFP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS DV210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861229

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS DV210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861229 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA Spis treci Redakcja: 1.2 Charakterystyka kasy ELZAB Alfa Max E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

Aper CMS DVRPlayer. Oprogramowanie zarządzające CMS - DVRPlayer INSTRUKCJA OBS UGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ. www.aper.com.pl

Aper CMS DVRPlayer. Oprogramowanie zarządzające CMS - DVRPlayer INSTRUKCJA OBS UGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ. www.aper.com.pl Aper CMS DVRPlayer SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ INSTRUKCJA Oprogramowanie Aper CMS DVRPlayer OBSŁUGI zarzdzajce INSTRUKCJA Oprogramowanie OBSUGI zarzdzajce INSTRUKCJA OBSUGI Oprogramowanie zarządzające CMS - DVRPlayer

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599028

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599028 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SCX-4200. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG SCX-4200 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2310U http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873602

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2310U http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873602 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE U500-17D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367909

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE U500-17D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367909 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TOSHIBA SATELLITE U500-17D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

STERR STERR. Bezprzewodowy wideodomofon VDW100 (2,4 GHz) 1. Opis urz dzenia

STERR STERR. Bezprzewodowy wideodomofon VDW100 (2,4 GHz) 1. Opis urz dzenia Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia Bezprzewodowy wideodomofon VDW100 (2,4 GHz) Dzi kujemy Pa stwu za wybór naszego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo