Ocenianie zachowania ucznia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocenianie zachowania ucznia"

Transkrypt

1 GIMNAZJUM NR 4 w Chorzowie Ocenianie zachowania ucznia Nowelizacja Semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia, b. postępowanie zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły, c. dbałość o piękno mowy ojczystej, d. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, e. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, f. okazywanie szacunku innym osobom. 2. Wychowawca klasy we wrześniu informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania. 3. Wychowawca gromadzi w Zeszycie Opinia informacje o zachowaniu uczniów. 4. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są odnotowywania wszystkich pozytywnych i negatywnych opinii na temat ucznia w Zeszycie Opinia. Każdy wpis do zeszytu powinien zawierać: a. datę, b. treść uwagi, c. przyznane punkty, d. czytelny podpis nauczyciela. 5. Nie później niż na tydzień przed ustalonym przez dyrektora terminem klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej wychowawcy klas informują uczniów i ich rodziców o ocenach zachowania (wpis proponowanej oceny okresowej lub rocznej). 6. Oceny zachowania bieżące oraz klasyfikacyjne roczne i okresowe ustalone są w skali: wzorowa, bardzo dobra, dobra, poprawna, nieodpowiednia i naganna. 7. Ustalona przez wychowawcę semestralna/roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna. 8. Procedura wystawiania ocen z zachowania: a. każdy uczeń, na początku każdego kolejnego okresu rozliczeniowego, otrzymuje tzw. kredyt zaufania w postaci 1 punktu, który stanowi jego "kapitał wyjściowy" do uzyskiwania dodatnich lub ujemnych punktów odpowiadających ustalonym kategoriom zachowania (patrz pkt 6), GIMNAZJUM NR 4 w Chorzowie 1

2 b. szczegółowa punktacja (patrz pkt 10) w odniesieniu do poszczególnych uczniów oraz uzyskiwane na tej podstawie punkty są wpisywane do Zeszytu Opinia, c. ocena roczna stanowi średnią arytmetyczną punktów uzyskanych w pierwszym i drugim semestrze roku szkolnego, d. wychowawca jest zobowiązany do posiadania dokumentacji potwierdzającej wystawioną ocenę z zachowania oraz uzasadnienia oceny nieodpowiedniej i nagannej (pisemne usprawiedliwienia nieobecności, wpisy w Zeszycie Opinia). Rodzice (prawni opiekunowie) mają wgląd do prowadzonej dokumentacji, e. uczeń dokonuje samooceny wypisując swoje osiągnięcia i sukcesy, które uwzględnia wychowawca, f. nauczyciel, uczący w danej klasie dysponuje pulą 0-5 punktów, które przyznaje każdemu uczniowi na zakończenie I okresu lub roku szkolnego. Wychowawca wyznacza średnią arytmetyczną z ilości przyznanych punktów, a następnie dolicza punkty wg następujących przedziałów: Średnia arytmetyczna wystawionych punktów przez nauczycieli Ilość punktów 4,75 5, ,25 4, ,75 4, ,25 3, ,75 3, ,25 2,74 5 1,75 2,24 0 1,25 1,74-5 0,75 1, ,74-15 GIMNAZJUM NR 4 w Chorzowie 2

3 9. Ocenę zachowania zatwierdza Rada Pedagogiczna. 10. Kryteria oceny z zachowania wraz z punktacją: PUNKTY DODATNIE Kategoria zachowania 1. Jest zawsze punktualny (nie posiada ani jednego nieusprawiedliwionego spóźnienia). Ilość punktów +5 (za każdy miesiąc) 2. Nie ma ani jednej nieusprawiedliwionej godziny (za każdy miesiąc) 3. Nie ma negatywnych uwag dotyczących zachowania. 4. Bierze udział w wewnątrzszkolnych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych : a) udział w konkursie / zawodach, b) zajęcie 1, 2 lub 3 miejsca lub wyróżnienie. 5. Bierze udział w pozaszkolnych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych (na szczeblu miejskim): a) udział w konkursie / zawodach, b) zajęcie 1, 2 lub 3 miejsca lub wyróżnienie. 6. Jest laureatem /finalistą pozaszkolnych konkursów przedmiotowych, artystycznych lub sportowych (na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim) +20 (jednorazowo za dany okres rozliczeniowy) +5 (za każdy konkurs), +20 (1 miejsce), +15 (2 miejsce), +10 (3 miejsce i wyróżnienie) +5 (za każdy konkurs), +30 (1 miejsce), +25 (2 miejsce), +20 (3 miejsce i wyróżnienie) +50 (za udział) 7. Udział w uroczystościach miejskich: w dni wolne od zajęć dydaktycznych i święta w czasie wakacji i ferii 8. Udział w uroczystościach/spotkaniach popołudniowych 9. Bierze udział w organizacji imprez klasowych lub szkolnych 10. Wzbogaca klasopracownię (kwiaty, dekoracje, gazetka, dodatkowe pomoce) 11. Bierze udział w zbiórce surowców wtórnych. (Zbiórka odbywa się do końca maja) 12. Ma pochwałę dotyczącą zachowania nie wymienionego w powyższych kryteriach 13. Bierze udział w akcjach szkolnych o charakterze charytatywnym. +50 (każdorazowo) +70 (każdorazowo) +30 (każdorazowo) +5 (za każdą klasową), +10 (za każdą szkolną) (10kg makulatury) +10 (za 100 nakrętek) +5 (za każdą pochwałę) +15 (każdorazowo) 14. Systematycznie oszczędza w SKO +10 (jednorazowo za dany okres rozliczeniowy) 15. Otrzymał(a) pisemną pochwałę dyrekcji szkoły. +20 (za każdą pochwałę) GIMNAZJUM NR 4 w Chorzowie 3

4 16. Bierze aktywny i systematyczny udział w pracy samorządu klasowego lub samorządu uczniowskiego. +10 (praca w samorządzie klasowym - jednorazowo za dany okres rozliczeniowy), +20 (praca w samorządzie szkolnym - jednorazowo za dany okres rozliczeniowy) PUNKTY UJEMNE Kategoria zachowania Ilość punktów 1. Ma godziny nieusprawiedliwione. -2 (za każdą godzinę) 2. Ma nieusprawiedliwione spóźnienia. -1 (za każde spóźnienie) 3.Ma uwagi dotyczące negatywnego zachowania nie wymienione w kryteriach oceny zachowania. -5 (za każdą uwagę) 4. Używa wulgaryzmów i obraźliwych gestów. 5. Jest arogancki i niekulturalny wobec rówieśników i osób dorosłych. 6. Nie szanuje lub niszczy cudzą własność oraz mienie szkoły. 7. Nie przestrzega zasad dotyczących wyglądu zewnętrznego zawartych w Statucie Szkoły. -20 (za każdą uwagę wpisaną do -20 (za każdą uwagę wpisaną do 8. Pali papierosy na terenie szkoły. -20 (za każdą uwagę wpisaną do 9. Samowolnie opuszcza teren szkoły. -20 (za każdą uwagę wpisaną do 10. Otrzymał pisemną naganę dyrekcji szkoły. -15 (za każdą naganę) 11. Sfałszował podpis rodziców (prawnych opiekunów) lub oceny. 12. Zachowuje się niewłaściwe utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych. 13. Niewłaściwe zachowuje się podczas przerwy, na świetlicy i stołówce szkolnej. 14. Niewłaściwie zachowuje się podczas wycieczek, wyjść i imprez szkolnych. -50 (za każde sfałszowanie) -25 (za każdą uwagę wpisaną do 15. Nie wykonuje poleceń nauczyciela. 16. Nie zwrócił książek i podręczników do biblioteki w wyznaczonym terminie. 17. Korzysta z telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3 i innego sprzętu w czasie zajęć dydaktycznych. -5 (za każdą nie zwróconą książkę) GIMNAZJUM NR 4 w Chorzowie 4

5 18. Spisuje, ściąga i podpowiada podczas prac pisemnych i odpowiedzi ustnych. -5 (za każdą uwagę wpisaną do 19. Stosuje przemoc fizyczną lub słowną. -20 (za każdą uwagę wpisaną do 20. Dopuścił się jednego z poniższych czynów : a) kradzież na terenie szkoły lub poza nią, b) ciężkie pobicie, c) posiadanie lub spożywanie alkoholu, d) posiadanie lub zażywanie narkotyków, d) poważna dewastacja mienia na terenie szkoły lub poza nią, e) szantażowanie, zastraszanie, wyłudzanie pieniędzy. 21. Popełnił czyn karalny (wg kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń, sprawa na policji). -70 (każdorazowo) -150 (każdorazowo) 22. Przynosi kurtkę na zajęcia edukacyjne. -1 (każdorazowo) 12. W danym semestrze uczeń może zdobyć maksymalnie 160 punktów dodatnich za przyniesione nakrętki. 13. Zbiórka surowców wtórnych odbywa się w I semestrze do grudnia, natomiast w II semestrze do maja. 14. Uwagi i wpisy bez punktacji nie będą uwzględniane w bilansie punktów klasyfikacji semestralnej i rocznej. 15. Nauczyciel wpisujący uwagę zobowiązany jest podpisać ją czytelnie. 14. Wychowawca klasy przed każdą wywiadówka sumuje wszystkie punkty i informuje o nich rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 17. Wystawiając semestralną i roczną ocenę zachowania, wychowawca klasy wypełnia KARTĘ OCENY UCZNIA (załącznik). 18. Jeżeli ta sama uwaga powtarza się wielokrotnie uczeń kierowany jest przez wychowawcę klasy na rozmowę do pedagoga szkolnego, o tym fakcie powiadamiani są rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. Uczeń może być ukarany zakazem udziału w klasowych i szkolnych imprezach. 19. Ocenę z zachowania ustala się według następujących kryteriów: a. wzorowe powyżej 200 punktów, b. bardzo dobre punktów, c. dobre punktów, d. poprawne punktów, e. nieodpowiednie 0 (-200) punktów, f. naganne -201 i poniżej. 20. Ocenę wzorową może otrzymać uczeń, który posiada wystarczającą liczbę punktów i nie otrzymał więcej niż 10 punktów ujemnych. GIMNAZJUM NR 4 w Chorzowie 5

6 21. Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który posiada wystarczającą liczbę punktów i nie otrzymał więcej niż 30 punktów ujemnych. 22. Oceny wzorowej i bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń, który mimo wystarczającej liczby punktów otrzymał uwagi za: a. aroganckie zachowanie, b. używanie, c. picie alkoholu, d. palenie papierosów, e. ucieczkę z lekcji, f. kradzież, g. pobicie kolegi, h. niewłaściwe zachowanie w stosunku do nauczyciela zachowanie aroganckie, znieważenie słowem lub gestem. 23. Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który posiada wystarczającą liczbę punktów i nie otrzymał więcej niż 50 punktów ujemnych. 24. Oceny poprawnej i wyższej nie może otrzymać uczeń, który popadł w konflikt z prawem lub otrzymał naganę dyrektora. 25. Ocena roczna nie może różnić się od oceny okresowej więcej niż o dwa stopnie. 26. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę przez i zespół nauczycieli uczących daną klasę jest ostateczna. 27. Warunki i tryb poprawiania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 25.1 Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Ustalenie ostatecznej rocznej oceny z zachowania następuje w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisje, która ustala roczna ocenę klasyfikacyjna zachowania w drodze głosowania zwykła większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji Termin głosowania uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). O terminie głosowania informuje się ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) 25.4 W skład komisji wchodzą: a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji, b. wychowawca klasy, GIMNAZJUM NR 4 w Chorzowie 6

7 c. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, d. pedagog, e. w posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców. 28. Wychowawca klasy może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela uczącego w danej klasie. 29. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna. 30. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: a. skład komisji, b. termin posiedzenia komisji, c. wynik głosowania, d. ustalona ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 31. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 32. W uzasadnionych przypadkach na wniosek wychowawcy klasy, po zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego, Rada Pedagogiczna może podwyższyć roczną ocenę zachowania ucznia o jeden stopień. 33. Niniejszy punktowy system oceniania podlega ciągłej ewaluacji. GIMNAZJUM NR 4 w Chorzowie 7

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE Uczeń: 1. przestrzega zasad Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia 2. przestrzega ustalonych w szkole zasad

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

(Załącznik do Statutu Szkoły...)

(Załącznik do Statutu Szkoły...) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (Załącznik do Statutu Szkoły...)

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE Strona1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE SPIS TREŚCI A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU

S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU 1 S T A T U T I I L I C E U M O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCEGO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej W P O ZNANIU 1 3

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna.

Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna. S T A T U T PRYWATNEGO ŻEŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SIÓSTR URSZULANEK UR WE WROCŁAWIU Art.1 1. Szkoła nosi nazwę: Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA i PROMOWANIA Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM Opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. (Dz.U. nr 83

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87)

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) 86. 1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie:

Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie: Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej Gdańsk, ul. Żabi Kruk 5 Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne. 1. Poniższy dokument (regulamin) sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów Dokument został opracowany w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo