TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K."

Transkrypt

1 TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) 1 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły. 2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 7) okazywanie szacunku innym osobom. 3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 4. Wychowawca klasy, ustalając ocenę zachowania, kieruje się w pierwszym rzędzie następującymi kryteriami: 1) Ocena wzorowa: a) wzorowe wywiązywanie się z obowiązków ucznia, b) postępowanie zawsze zgodne z dobrem społeczności szkolnej, c) szczególna dbałość o honor i tradycje szkoły, d) dbałość o piękno mowy ojczystej, e) wyjątkowa dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, f) zawsze godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, g) okazywanie zawsze szacunku innym osobom. 2) Ocena bardzo dobra: a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, c) dbałość o honor i tradycje szkoły; d) dbałość o piękno mowy ojczystej, e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, g) okazywanie szacunku innym osobom. 3) Ocena dobra: a) wywiązywanie się z większości obowiązków ucznia, b) postępowanie najczęściej zgodne z dobrem społeczności szkolnej, c) dbałość o honor i tradycje szkoły; d) w większości wypadków dbałość o piękno mowy ojczystej, 1

2 e) w większości wypadków dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, f) kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, g) okazywanie szacunku innym osobom. 4) Ocena poprawna: a) wywiązywanie się z podstawowych obowiązków ucznia (systematyczne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych, podporządkowanie się poleceniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i innych pracowników szkoły), b) postępowanie na ogół zgodne z dobrem społeczności szkolnej, c) dbałość o honor i tradycje szkoły w stopniu podstawowym, d) na ogół dbałość o piękno mowy ojczystej, e) na ogół dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, f) w większości wypadków kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, g) na ogół okazywanie szacunku innym osobom. 5) Ocena nieodpowiednia: a) częściowe wywiązywanie się z podstawowych obowiązków ucznia, b) postępowanie nie zawsze zgodne z dobrem społeczności szkolnej, c) brak należytej dbałości o honor i tradycje szkoły w stopniu podstawowym, d) brak należytej dbałości o piękno mowy ojczystej, e) brak należytej dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, f) nie zawsze kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, g) nie zawsze okazywanie szacunku innym osobom. 6) Ocena naganna: a) niewywiązywanie się z podstawowych obowiązków ucznia, b) postępowanie niezgodne z dobrem społeczności szkolnej, c) brak dbałości o honor i tradycje szkoły w stopniu podstawowym, d) brak dbałości o piękno mowy ojczystej, e) brak dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, f) brak kultury w zachowaniu się w szkole lub poza nią, g) brak szacunku dla innych osób. 5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 6. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 7. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych. 9. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 10.W skład komisji wchodzą: 2

3 1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne kierownicze stanowisko - jako przewodniczący komisji; 2) wychowawca klasy; 3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie; 4) pedagog szkolny; 5) psycholog szkolny; 6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 7) przedstawiciel rady rodziców. 11. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 12. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 1) skład komisji; 2) termin posiedzenia komisji; 3) wynik głosowania; 4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia W szkole obowiązuje punktowy system oceniania zachowania. 2. Wychowawca, oceniając zachowanie ucznia, kieruje się w pierwszym rzędzie kryteriami określonymi w.1, ust. 4. Punktowy system oceniania stanowi pomocnicze kryterium ustalania tej oceny. 3. Każdy uczeń na początku każdego semestru nauki otrzymuje kredyt w wysokości 215 punktów, z zastrzeżeniem ust Uczniowie klas programowo najwyższych, którzy w I semestrze zdobyli ponad 215 punktów, otrzymują w II semestrze kredyt w wysokości równej ilości punktów uzyskanych w I semestrze. 5. Punkty dodatnie lub ujemne uczeń może otrzymać za zachowania określone w Uchylony 7. Uchylony Ust. 8 otrzymuje brzmienie: 8. Wszelkie informacje dotyczące pozytywnego i negatywnego zachowania ucznia nauczyciele wpisują do dziennika wychowawcy. 9. Wszelkie informacje dotyczące zachowania, postawy i osiągnięć ucznia, uczeń przedstawia wychowawcy klasy po uprzednim potwierdzeniu przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły. 10. Przeliczenia zdobytych punktów dokonuje się w oparciu o skalę: Ocena z zachowania I półrocze (ilość uzyskanych punktów) II półrocze (ilość uzyskanych punktów) Wzorowe Bardzo dobre Dobre Poprawne Nieodpowiednie Naganne 350 i więcej poniżej i więcej poniżej 100 3

4 3 1. Dodatnie punkty uczeń może otrzymać za następujące zachowania i osiągnięcia: 1) wzorowa frekwencja (100%) (co miesiąc) +30 pkt. 2) każdorazowe uczestnictwo w olimpiadach, konkursach, zawodach: a) olimpiady przedmiotowe - udział w etapie rejonowym +30pkt. - udział w etapie wojewódzkim +50pkt. - udział w etapie centralnym +100pkt. b) konkursy przedmiotowe i inne (np. recytatorski, wiedzy o Unii Europejskiej, itp.) - laureaci +20pkt. - wyróżnieni +15pkt. c) zawody sportowe - udział w etapie rejonowym +15pkt. - udział w etapie wojewódzkim +25pkt. - udział w etapie centralnym +40pkt. 3) rozwijanie swoich zainteresowań w ramach pozaszkolnych kół, organizacji społecznych (za każdą formę działalności) +20pkt. 4) udział w imprezach kulturalnych organizowanych przez szkołę (np. Konkurs Młodych Talentów, Konkurs Norwidowski, itp.) i imprezach sportowych organizowanych w mieście (za każdorazowe uczestnictwo) +5pkt. 5) praca na rzecz klasy i szkoły: a) sumienne wypełnianie funkcji w samorządzie klasowym od +5 do +25pkt b) sumienne wypełnianie funkcji w samorządzie szkolnym (z uwzględnieniem opinii opiekuna samorządu szkolnego) +15pkt.do+40pkt c) przygotowanie wycieczki klasowej +15pkt d) przygotowanie imprezy klasowej +10pkt. e) przygotowanie imprezy szkolnej - dla uczniów naszej szkoły pkt - o zasięgu miejskim pkt. f) dekorowanie sali lekcyjnej +5pkt. g) dodatkowe prace zlecone przez nauczyciela, a wykonywane poza lekcjami (każdorazowo) +10pkt. h) praca na rzecz szkoły (np. w redakcji gazetki szkolnej, w bibliotece) - stała pkt. - okazyjna +2-10pkt. 6) wolontariat +5-30pkt. 7) udział w międzynarodowej wymianie młodzieży +5-30pkt. 2. Ujemne punkty z zachowania uczeń może otrzymać za następujące zachowania: 1) spóźnienia: za każde -2pkt. 2) nieusprawiedliwione nieobecności: za każdą godzinę -5pkt. 3) zaniedbywanie obowiązków wynikających z funkcji pełnionej w samorządzie klasowym) -10pkt 4) zaniedbywanie obowiązków wynikających z funkcji pełnionej w samorządzie szkolnym (z uwzględnieniem opinii opiekuna samorządu szkolnego) pkt 5) notoryczne uchylanie się od zapowiedzianych sprawdzianów -15pkt. 4

5 za każdy przedmiot 6) zaniedbywanie zobowiązań wobec biblioteki szkolnej -10pkt. 7) demonstrowanie przynależności do grup nieformalnych o charakterze społecznie szkodliwym (każdorazowo) -30pkt. 8) rażący brak estetyki wyglądu i/lub ubioru (każdorazowo) -30pkt. 9) używanie wulgaryzmów (każdorazowo) -10pkt. 10) aroganckie zachowanie wobec uczniów, nauczycieli lub pracowników szkoły (każdorazowo) -20pkt. 11) publiczne manifestowanie swoich uczuć w sposób krępujący innych (każdorazowo) -10pkt. 12) palenie papierosów (każdorazowo) -20pkt. 13) brak identyfikatora (każdorazowo) -5pkt. 14) używanie telefonu komórkowego w czasie zajęć dydaktycznowychowawczych (każdorazowo) -10pkt. 3. Zachowania będące zagrożeniem bezpieczeństwa własnego lub innych osób, niszczenie mienia szkolnego lub innych osób, kradzież, oszustwo, posiadanie lub zażywanie narkotyków, posiadanie lub picie alkoholu, zachowania agresywne, są podstawą do oceny nagannej, a w szczególnie drastycznych przypadkach skreślenia z listy uczniów. 4. Nieobecność na zajęciach edukacyjno - wychowawczych ucznia niepełnoletniego usprawiedliwiają rodzice, zaś uczeń pełnoletni usprawiedliwia się sam, chyba że rodzice postanowią inaczej (oświadczenie pisemne). W obu przypadkach usprawiedliwienie w formie pisemnej zostaje przedstawione wychowawcy klasy na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy, po przyjściu ucznia do szkoły. 5. Wychowawca klasy ma możliwość dodania lub odjęcia 40 punktów w danym półroczu za zachowania lub osiągnięcia nieprzewidziane w regulaminie. 6. Zachowania negatywne wymienione w ust. 2 dotyczą czasu, który uczeń powinien spędzić na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z rozkładem zajęć oraz na wszelkich imprezach organizowanych przez szkołę, w tym na wycieczkach szkolnych. 4 Dokument wchodzi w życie z dniem 3 września 2012 roku. Ewaluacja regulaminu oceniania zachowania odbywa się po zakończeniu każdego półrocza (roku) szkolnego. 5

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE Strona1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE SPIS TREŚCI A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87)

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) 86. 1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne. 1. Poniższy dokument (regulamin) sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

(Załącznik do Statutu Szkoły...)

(Załącznik do Statutu Szkoły...) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (Załącznik do Statutu Szkoły...)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA i PROMOWANIA Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM Opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. (Dz.U. nr 83

Bardziej szczegółowo

Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna.

Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna. S T A T U T PRYWATNEGO ŻEŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SIÓSTR URSZULANEK UR WE WROCŁAWIU Art.1 1. Szkoła nosi nazwę: Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół Nr 4 we Włocławku opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 19.03.2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo