SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 26 IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 26 IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU"

Transkrypt

1 SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 26 IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU Część I Podstawa prawna Podstawę prawną wewnątrzszkolnego systemu oceniania zachowania uczniów stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. ( Dz. U. z 2013r., poz. 520 ) Część II Zasady prawne ustalania ocen z zachowania 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych (rozdział 2, 2 ust.3 rozporządzenia). 2. Ocenianie wewnątrzszkolne zachowania obejmuje min.: - ustalenie kryteriów oceniania zachowania, - ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole, - ustalanie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, - ustalenie warunków i trybu ustalania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania (rozdział 2, 4 ust.3 rozporządzenia). 3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (rozdział 2, 4 ust.3 rozporządzenia). 4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) (rozdział 2, 5 ust.1 rozporządzenia). 5. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w statucie szkoły - oceny klasyfikacyjnej zachowania (rozdział 2, 11 ust.1 rozporządzenia). 6. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej wychowawcy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla niego rocznej (semestralnej) ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły (rozdział 2, 10 ust.9 rozporządzenia). 7. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia (rozdział 2, 11 ust.1 rozporządzenia). 8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania (rozdział 2, 12 ust.2 rozporządzenia) i promocję do klasy programowo wyższej oraz ukończenia szkoły z wyłączeniem pkt 19 część II. 9. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 2) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły; 1

2 3) dbałość o piękno mowy ojczystej; 4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 5) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 6) okazywanie szacunku innym osobom; 7) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności (rozdział 2, 13 ust.1 rozporządzenia). 10. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali: 1) wzorowe; 2) bardzo dobre; 3) dobre; 4) poprawne; 5) nieodpowiednie; 6) naganne, (rozdział 2, 15 ust.3 rozporządzenia). 11. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową (rozdział 2, 15 ust.4 rozporządzenia). 12. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. (rozdział 2, 15 ust.7 rozporządzenia). 13. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem punkt 15 systemu wewnątrzszkolnego (rozdział 2, 18 ust.1 rozporządzenia) i punkt 11 systemu wewnątrzszkolnego. 14. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny (rozdział 2, 19 ust.1 rozporządzenia). 15. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania (rozdział 2, 19 ust.2 rozporządzenia). W skład komisji, w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wchodzą: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji, b) wychowawca klasy, c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, d) pedagog, e) psycholog, f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, g) przedstawiciel rady rodziców (rozdział 2, 19 ust.4 punkt 2 rozporządzenia). 16. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna (rozdział 2, 19 ust.6 rozporządzenia). 17. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji (rozdział 2, 19 ust.7 rozporządzenia). 18. Oceny zachowania nie ustala się uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą (rozdział 2, 15 ust.6 rozporządzenia). 19. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 2

3 Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły Część III Regulamin wewnątrzszkolny 1. W Szkole Podstawowej Nr 26 oceny z zachowania w klasach IV VI ustala się w oparciu o system punktowy 2. Ocenę klasyfikacyjną zachowania: śródroczną oraz końcoworoczną ustala się według skali opisanej w rozporządzeniu (część II systemu, pkt 10). 3. Odwołanie od oceny klasyfikacyjnej zachowania na koniec roku jest możliwe na zasadach określonych w rozporządzeniu (część II systemu, pkt 14). 4. Nie ma możliwości odwołania i poprawy wystawionej przez wychowawcę oceny śródrocznej zachowania. 5. Formą wyrażania opinii nauczyciela o zachowaniu ucznia jest wpis do zeszytu uwag, znajdującym się w dzienniku lekcyjnym każdej klasy oraz segregator dostępny dla wszystkich pracowników szkoły w pokoju nauczycielskim. 6. Uwagi pozytywne i negatywne o zachowaniu ucznia powinny być wpisywane systematycznie w ciągu całego semestru. 7. O pozytywnych i negatywnych uwagach o zachowaniu na bieżąco informowani są uczniowie i ich rodzice (zebrania, konsultacje, itd.). 8. Ocenę zachowania każdego ucznia ustala wychowawca przed radą klasyfikacyjną, sumuje zdobyte przez ucznia punkty, zasięga opinii klasy (patrz: część IV systemu, tabela - Punkty dodatnie, punkt 15) i samego ucznia, informuje ucznia o ilości zdobytych w ciągu semestru oraz przewidywanej ocenie z zachowania. 9. O ocenie nagannej i nieodpowiedniej informuje się rodziców lub prawnych opiekunów pisemnie 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 10. Wychowawca nie później niż 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, informuje rodziców (opiekunów prawnych) za pośrednictwem uczniów, dziennika elektronicznego o przewidywanej semestralnej i rocznej ocenie zachowania. 11. Warunki i tryb ustalania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania. A Uzyskanie rocznej oceny z zachowania wyższej niż przewidywana jest możliwe jedynie w następujących przypadkach: w przypadku, gdy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny (część II systemu, pkt 15), w przypadku, kiedy w widoczny, znaczący sposób uczeń poprawił swoje zachowanie przed wystawieniem ocen końcoworocznych z zachowania i uzyskana przez niego łączna ilość zbliżona jest do oceny wyższej niż ocena przewidywana, z którą zapoznano rodzica i ucznia w określonym w systemie terminie, w przypadku, kiedy z powodów zdrowotnych uczeń nie miał możliwości uzyskiwania uwag opisujących jego zachowania (co najmniej miesięczna nieobecność w szkole potwierdzona zwolnieniem lekarskim), w przypadku, kiedy zachowanie uległo nagłej zmianie z powodu zaistniałej trudnej sytuacji rodzinnej (śmierć najbliższego członka rodziny, opiekuna prawnego, rozpad rodziny, inna poważna zmiana sytuacji życiowej), o której rodzic na bieżąco informował wychowawcę lub pedagoga szkolnego. 3

4 12. Na początku semestru każdy uczeń otrzymuje kredyt : klasy IV 110, klasy V 110, klasy VI 110. Uczniowie z zaburzeniami zachowania potwierdzonymi opinią lub orzeczeniem poradni lub orzeczeniem lekarskim lekarza specjalisty otrzymują na początku każdego semestru wyższy kredyt : klasy IV 150, klasy V 150, klasy VI 150. W ciągu semestru może go zwiększyć lub zmniejszyć, zgodnie z kryteriami przyznawania wyszczególnionymi w tabeli zamieszczonej w części IV niniejszego dokumentu. 13. Na podstawie ilości zdobytych w ciągu semestru wychowawca ocenia zachowanie ucznia według następującej skali: ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który uzyskał więcej niż 200, -//- bardzo dobrą , -//- dobrą , -//- poprawną , -//- nieodpowiednią 50 79, -//- naganne poniżej Wystawiając ocenę końcoworoczną z zachowania wychowawca bierze pod uwagę ocenę i liczbę z I semestru (ocena końcoworoczna jest wystawiana na podstawie średniej arytmetycznej liczby uzyskanych przez ucznia w I i II semestrze). 16. Zasady punktacji oceny zachowania mogą zostać pominięte w przypadku popełnienia czynu o bardzo wysokiej szkodliwości społecznej oraz w skrajnie negatywnych sytuacjach tj.: - wyjątkowo dotkliwe lub powtarzające się akty agresji psychicznej lub fizycznej wobec innych uczniów, powodujące zagrożenie zdrowia, życia lub uszczerbek na zdrowiu, - wyjątkowo dotkliwa lub powtarzająca się agresja słowna wobec innych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, - nieuczęszczanie do szkoły z powodów nieusprawiedliwionych (brak podstaw do klasyfikacji z jakiegokolwiek przedmiotu). W wyżej opisanych sytuacjach wychowawca przed wystawieniem oceny zasięga opinii Rady Pedagogicznej. 17. Uczniowie klas sprofilowanych (sportowe i muzyczne) nie otrzymują dodatkowych za reprezentowanie szkoły w ramach obowiązków danej klasy. Osoba prowadząca może jednorazowo na koniec semestru przyznać 20 za szczególne osiągnięcia, aktywny udział. 4

5 Część IV Kryteria przyznawania PUNKTY DODATNIE OTRZYMUJE UCZEŃ: 1. Aktywny u8dział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych np. konkursy artystyczne, literackie, Kangur i inne, apele, reprezentowanie klasy podczas: Święta Szkoły, Dnia Europejczyka, nabożeństw liturgicznych 2. Udział w olimpiadzie przedmiotowej PUNKTY poziom szkolny 2 punkty poziom pozaszkolny 5 WARUNKI UZYSKANIA: - udział w etapie szkolnym ( uzyskał minimum 50%) 5 Za osiągnięcie w konkursach jednego z 3 pierwszych miejsc punkty mnożymy przez 2 - I etap ( szkolny ), 20 Jeśli uczeń zakwalifikował się do wyższego etapu - II etap 30 Jeśli uczeń zakwalifikował się do wyższego etapu - III etap 50 Laureat 3. Zawody sportowe a) udział: - w szkole - etap miejski - etap wojewódzki b) zajęcie znaczących lokat: - etap szkolny - etap międzyszkolny - etap wojewódzki i wyższy 2 punkty Trzy pierwsze miejsca Trzy pierwsze miejsca Trzy pierwsze miejsca ILOŚĆ PUNKTÓW PRZYZNAWANA JEDNORAZOWO WEDŁUG TABELI ZA NAJWYŻEJ OSIĄGNIĘTY WYNIK / ETAP W KONKURSIE / ZAWODACH (nie sumujemy za udział w poszczególnych etapach) 4. Czynny udział w pracach samorządu szkolnego Od 0 do Pełnienie funkcji w klasie ( samorząd klasowy) Od 0 do 5 6. Za każdą pozytywną uwagę o rzetelnej pracy na rzecz szkoły i klasy wykonaną w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych (np. noszenie krzeseł, sprzętu, sprzątanie, pomoc w organizacji imprez klasowych, gazetki, pomoce dydaktyczne itp.) 2 punkty 7. Pomoc koleżeńska w nauce Od 1 do Aktywną pracę w szkolnych kołach zainteresowań i uczestnictwo w zespołach wyrównawczych 9. Pomoc młodszym kolegom i koleżankom (pomoc w nauce, pomoc w świetlicy szkolnej, pomoc w organizacji imprez w klasach młodszych itp.) 10. Do dyspozycji wychowawcy (np. za wyjątkowo solidne przygotowywanie się do zajęć) 11. Do dyspozycji nauczyciela za systematyczną pomoc w innych działaniach (np. opieka nad Od 1 do 10 Od 1 do 5 Od -10 do +10 Od 1 do 10 ; punkty ustala opiekun samorządu ; punkty ustala wychowawca (punkty ustala nauczyciel organizujący pomoc lub wychowawca) wystawia nauczyciel prowadzący koło, (punkty ustala nauczyciel organizujący pomoc lub wychowawca) (punkty ustala nauczyciel lub wychowawca) 5

6 zwierzętami, zielenią, pomoc w bibliotece i czytelni) 12. Wyjątkowa kultura osobista. Od 1 do Udział w akcjach charytatywnych 5 Za każdą akcję, w której uczeń brał aktywny udział ( po zajęciach lekcyjnych) 14. Reprezentowanie szkoły na forum miasta, województwa (np. występy artystyczne) Stosunek do kolegów i koleżanek Od -10 do 10. Punkty przyznaje zespół klasowy 16. Brak uwag negatywnych Jednolity estetyczny strój uczniowski 0-20 PUNKTY UJEMNE OTRZYMUJE UCZEŃ: 1. Przeszkadzanie na lekcji 5 2. Lekceważenie poleceń i uwag nauczyciela 5 3. Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela lub innego pracownika szkoły Lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych 5 punkty 5. Agresywne zachowanie słowne np. używanie wulgaryzmów Agresywne zachowanie fizyczne np. wszczynanie bójek Psychiczne znęcanie się nad koleżankami i kolegami (oczernianie, zastraszanie itp.) 6. Spóźnianie się na lekcje - do 5 razy w semestrze - powyżej 5 razy punkty 5 7. Celowe niszczenie sprzętów, umeblowania oraz zieleni w szkole i wokół szkoły Celowe niszczenie rzeczy innych uczniów 5 9. Zaśmiecanie otoczenia 2 punkty 10. Brak obuwia na zmianę 2 punkty 11. Niewykonanie dobrowolnie podjętego zobowiązania bez ważnych powodów Opuszczenie lekcji bez usprawiedliwienia - od 5 do 15 godz. lekc. bez usprawiedliwienia - od 16 do 30 godz. lekc. bez usprawiedliwienia - od 31 do 50 godz. lekc. bez usprawiedliwienia - 51 godzin lekc. i więcej bez usprawiedliwienia Indywidualna ucieczka z lekcji 5 14 Ucieczka zbiorowa, całej klasy z lekcji Kradzież Wyłudzanie pieniędzy Palenie papierosów Picie alkoholu lub używanie innych środków odurzających Posiadanie włączonej lub używanie komórki 5 6

7 (innych urządzeń elektronicznych) 7

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne. 1. Poniższy dokument (regulamin) sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE Strona1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE SPIS TREŚCI A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87)

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) 86. 1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne:

Postanowienia wstępne: KRYTERIA ZACHOWANIA UCZNIA opracowane w Publicznym Gimnazjum w Żabnie, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

(Załącznik do Statutu Szkoły...)

(Załącznik do Statutu Szkoły...) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (Załącznik do Statutu Szkoły...)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół Nr 4 we Włocławku opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA i PROMOWANIA Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM Opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. (Dz.U. nr 83

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów Dokument został opracowany w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo