3.3. Ocena zachowania ma charakter jawny dla ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3.3. Ocena zachowania ma charakter jawny dla ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów."

Transkrypt

1 1

2 2.6. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego ma obowiązek zapoznać uczniów i ich rodziców /prawnych opiekunów z Regulaminem wystawiania ocen zachowania. Uczniowie zostają zapoznani z Regulaminem na pierwszym spotkaniu z wychowawcą (godzina wychowawcza), zaś rodzice - na pierwszym zebraniu w semestrze. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie wystawiania ocen zachowania do obowiązków wychowawcy należy zapoznanie uczniów i ich rodziców /prawnych opiekunów ze zmianami w najbliższym możliwym terminie. Informacja o poinformowaniu uczniów i rodziców musi być wpisana do dziennika lekcyjnego danej klasy. 3. TRYB I ZASADY USTALANIA OCEN ZACHOWANIA 3.1. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia Wychowawca klasy pozyskuje systematycznie opinie o zachowaniu uczniów na podstawie uwag odnotowanych w dzienniku lekcyjnym. Co dwa tygodnie przydziela uczniom punkty /dodatnie i ujemne / zgodnie z uwagami w dzienniku/ Ocena zachowania ma charakter jawny dla ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów Na wniosek ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów) wychowawca ma obowiązek pisemnego uzasadnienia ustalonej oceny Na 4 tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej wychowawca informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego rocznej (semestralnej) ocenie klasyfikacyjnej zachowania Semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: a. wzorowe, b. bardzo dobre, c. dobre, d. poprawne, e. nieodpowiednie, f. naganne. z zastrzeżeniem punktu 3.7. Regulaminu Przy ustalaniu semestralnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej Dokumentacja, dotycząca punktu 3.7. Regulaminu wystawiania oceny klasyfikacyjnej zachowania jest przechowywana przez pedagoga szkolnego Ocenę zachowania ucznia ustala się uwzględniając w szczególności: wywiązywanie się z obowiązków ucznia; postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; dbałość o honor i tradycje szkoły; dbałość o piękno mowy ojczystej; 2

3 dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; postawę etyczną i kulturę osobistą; w tym okazywanie szacunku innym osobom; oraz zaangażowanie społeczne Godziny nieobecności na zajęciach edukacyjnych oraz spóźnienia mogą być usprawiedliwione przez wychowawcę: na podstawie pisemnej notatki rodziców /prawnych opiekunów lub innych uprawnionych do tego osób, znajdującej się w zeszycie korespondencji; na podstawie pisemnej notatki, dostarczonej drogą poczty e- mailowej, z tym jednak zastrzeżeniem, iż usprawiedliwienie takie musi być potwierdzone osobiście przez rodzica /prawnego opiekuna na najbliższym spotkaniu z wychowawcą klasy Nauczyciel może nie uwzględnić usprawiedliwienia (spełniającego warunki, określone w punkcie ) lub odmówić zwolnienia ucznia z zajęć, jeśli nie została podana przez rodziców/prawnych opiekunów przyczyna nieobecności lub zwolnienia ucznia z zajęć Wychowawca klasy może nie uwzględnić usprawiedliwienia nieobecności również w przypadku, kiedy uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie nie dostarczą usprawiedliwienia w nieprzekraczalnym terminie jednego tygodnia, licząc od dnia przyjścia ucznia do szkoły po okresie nieobecności Pojedyncze godziny nieobecności, za wyjątkiem indywidualnych przypadków, określonych przez wychowawcę klasy, nie są usprawiedliwiane Uczeń pełnoletni może złożyć oświadczenie o przyczynach nieobecności na zajęciach szkolnych Oświadczenie ucznia podlega ocenie nauczyciela co do okoliczności podanych jako powód nieobecności w szkole. Oceny takiej nauczyciel dokonuje zgodnie ze statutem szkoły, w oparciu o doświadczenie zawodowe i życiowe oraz znajomość sytuacji ucznia Usprawiedliwienie nieobecności musi mieć formę pisemną /wpis w zeszycie korespondencji / i zostać dostarczone w nieprzekraczalnym terminie jednego tygodnia. W sytuacji konieczności stawiennictwa ucznia, na wezwanie, przed organami władzy/samorządowej, sądowniczej, prokuratury, WKU itd./ uczeń zobowiązany okazać wychowawcy wezwanie, z zachowaniem zasad ochrony prywatności i tajemnicy korespondencji. 4. WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA Uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie mają prawo wystąpić z pisemnym wnioskiem do wychowawcy klasy o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie nie dłuższym jak 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania Wniosek powinien zawierać uzasadnienie oraz ocenę o jaką uczeń się ubiega Wychowawca klasy sporządza imienny spis uczniów ubiegających się o podwyższenie oceny zachowania i przedkłada ją do Dyrektora Szkoły Uczeń może ubiegać się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w przypadku, gdy: 3

4 a) proponowana roczna ocena klasyfikacyjna nie jest niższa od semestralnej oceny klasyfikacyjnej zachowania, b) opuścił w sposób nieusprawiedliwiony nie więcej niż 20 godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku wystąpienia co najmniej trzech spośród wymienionych okoliczności: a. otrzymania pozytywnej opinii Samorządu Uczniowskiego, b. otrzymania pozytywnej opinii pedagoga /psychologa szkolnego, c. uzyskania przez wychowawcę dodatkowych informacji na temat pozytywnych zachowań, osiągnięć, pracy społecznej i/lub sytuacji rodzinnej ucznia, d. otrzymania pochwały i/lub nagrody Dyrektora Szkoły, e. otrzymania listów pochwalnych, nagród, wyróżnień itp. przyznanych przez organizacje działające w środowisku, f. osiągania sukcesów w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych na szczeblu pozaszkolnym oraz spełnienia następujących warunków: a. co najmniej 90% frekwencji, b. przedstawienia planu działań służących poprawie jego zachowania W przypadku uznania zasadności wniosku przez Zespół Wychowawczy prowadzone jest postępowanie dotyczące podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej Postępowanie przeprowadza wychowawca klasy wraz z pedagogiem i psychologiem szkolnym Z postępowania sporządza się protokół zawierający: a) imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących postępowanie, b) termin postępowania, c) informacje uzyskane w drodze postępowania na temat zachowania ucznia, stanowiące aneks lub załącznik do protokołu, d) wynik postępowania wraz z uzasadnieniem, e) uzyskaną ocenę Protokół przechowuje wychowawca klasy w arkuszu ocen ucznia. Wychowawca powiadamia ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów o wynikach postępowania, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej Nie może ubiegać się o podwyższenie oceny uczeń, który permanentnie ignorował postanowienia Statutu Szkoły a jego zachowanie narażało zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i/lub pracowników Szkoły oraz wpływało demoralizująco na społeczność szkolną. 4

5 5. TRYB ODWOŁAWCZY Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem punktów 5.2. i W przypadku ustalenia oceny niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu jej ustalenia uczeń lub jego rodzice /opiekunowie prawni mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły w terminie 7dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych W sytuacji stwierdzenia uchybień proceduralnych, zgodnie z postanowieniami punktu 5.2: Dyrektor Szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzą; a. Dyrektor Szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji; b. wychowawca klasy, c. wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, d. pedagog, e. psycholog, f. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, g. przedstawiciel Rady Rodziców Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: a. skład komisji, b. termin posiedzenia, c. wynik głosowania, d. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 6. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA Ocenę zachowania ustala się, przyjmując za punkt wyjścia zachowanie dobre / 150 pkt./ 6.2. Uczeń może otrzymać punkty za: Lp. Zachowania, za które przyznajemy punkty dodatnie Ilość punktów 1 Aktywność na rzecz szkoły (np. udział w przedstawieniach, praca w bibliotece, redagowanie gazetki szkolnej, prowadzenie radia) 10 za każdą formę aktywności, maksymalnie 50 pkt. na semestr 2 Reprezentowanie szkoły poprzez: a Udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych (eliminacje szkolne)* 20 b Udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych ( etap rejonowy/wojewódzki )* c Uzyskanie tytułu finalisty w konkursach i olimpiadach przedmiotowych* 100 d Uzyskanie tytułu laureata( za każdy tytuł laureata)*

6 e Udział w konkursach organizowanych przez szkołę 10 f Udział w zawodach sportowych ( etap szkolny)* 20 g Udział w zawodach sportowych ( etap warszawski)* 40 h Udział w zawodach sportowych ( etap wojewódzki)* 50 i Udział w zawodach sportowych ( etap ogólnopolski )* 100 j Udział w konkursach i występach artystycznych 30 3 Wywiązywanie się z powierzonych funkcji w klasie/punkty przydzielamy na 10 koniec semestru/ 4 Wywiązywanie się z powierzonych funkcji szkole/punkty przydzielamy na 20 koniec semestru/ % frekwencja 50 6 Frekwencja powyżej 95%-99,9%/punkty przydzielamy na koniec semestru/ 40 7 Frekwencja od 90%- 94,5%/punkty przydzielamy na koniec semestru/ 30 8 Brak godzin nieusprawiedliwionych /punkty przydzielamy na koniec 10 semestru/ 9 Brak spóźnień, punktualność/punkty przydzielamy na koniec semestru/ Aktywne i systematyczne uczestnictwo w szkolnych zajęciach 10 pozalekcyjnych, np. SKS, kółka zainteresowań (za każde zajęcia przyznajemy 10 pkt) 11 Zaangażowanie w przeprowadzoną akcję w szkole, np. zbiórka makulatury,, 5 zbieranie baterii, zbiórka darów na cele charytatywne, Sprzątanie Świata itp. (za każdą formę aktywności przyznajemy 5 pkt) 12 Dbałość o estetyczny wygląd /punkty przydzielamy na koniec semestru/ 5 13 Dbałość o kulturę słowa /punkty przydzielamy na koniec semestru/ 5 14 Dbałość o mienie szkoły/punkty przydzielamy na koniec semestru/ Okazywanie szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz kolegom /punkty przydzielamy na koniec semestru/ 16 Uczeń osiąga wyniki w nauce adekwatne do swoich możliwości /punkty przydzielamy na koniec semestru/ 17 Znaczna poprawa stosunku do obowiązków szkolnych oraz poprawa zachowania/punkty przydzielamy na koniec semestru/ * jeżeli uczeń bierze udział w etapie rejonowym nie przyznajemy mu punktów za etap szkolny, jeżeli bierze udział w etapie wojewódzkim, nie przyznajemy punktów za etap rejonowy, jeżeli zostaje laureatem nie przyznajemy punktów za udział w etapie wojewódzkim, ta sama zasada obowiązuje w zawodach sportowych 6

7 Lp. Zachowania, za które przyznajemy punkty ujemne Ilość punktów 1 Każda godzina nieusprawiedliwiona (tzw. wagary) 2 2 Każde godzina spóźnienia 1 4 Picie lub posiadanie alkoholu na wycieczkach, na terenie szkoły i poza nią w 100 godzinach zajęć szkolnych 5 Zażywanie lub posiadanie narkotyków na wycieczkach, na terenie szkoły i 100 poza nią w godzinach zajęć szkolnych 6 Palenie lub posiadanie papierosów na terenie szkoły i poza nią w godzinach 40 zajęć szkolnych 7 Umyślne zniszczenie czyjejś własności 20 8 Kradzież, przywłaszczenie 40 9 Dewastacja szkoły, umyślne niszczenie mienia szkoły Wyłudzenie, wymuszenie Posiadanie w szkole ostrych narzędzi, broni Agresja ( fizyczna, psychiczna ) Ubliżanie pracownikom szkoły Brak obuwia zmiennego (za każdy brak) 1 15 Upomnienie wychowawcy na forum klasy Nagana dyrektora Karne przeniesienie do klasy równoległej Brak kultury osobistej, kultury słowa, wulgaryzmy Samowolne opuszczenie budynku i terenu szkoły lub grupy na wycieczce Udział w bójce Nieuszanowanie symboli narodowych, religijnych i szkolnych (naganne 20 zachowanie podczas apeli) 22 Niewłaściwy ubiór i uczesanie, malowanie się Uniemożliwienie prowadzenia lekcji Używanie telefonu na lekcji 5 7. ZASADY WYSTAWIANIA OCEN ZACHOWANIA Ocenę wzorową zachowania otrzymuje uczeń, który otrzymał min. 251 punktów Ocenę bardzo dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który otrzymał punktów Ocenę dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który otrzymał punktów 7.4. Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, który otrzymał punktów 7

8 8

REGULAMIN WYSTAWIANIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIOM XXXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN WYSTAWIANIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIOM XXXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN WYSTAWIANIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIOM XXXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO W WARSZAWIE 1. Podstawa prawna. 2. Uwagi ogólne. 3. Tryb i zasady ustalania ocen zachowania.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYSTAWIANIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIOM XXXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN WYSTAWIANIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIOM XXXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN WYSTAWIANIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIOM XXXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO W WARSZAWIE 1. Podstawa prawna. 2. Uwagi ogólne. 3. Tryb i zasady ustalania ocen zachowania.

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU. 1. Zasady ogólne

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU. 1. Zasady ogólne Załącznik nr 17 PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU 1. Zasady ogólne Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 201 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K.

TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

OCENA ZACHOWANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROJEKT

OCENA ZACHOWANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROJEKT OCENA ZACHOWANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROJEKT 159 7. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie zgodne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW Z ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW Z ZACHOWANIA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 im. STANISŁAWA STASZICA w TCZEWIE Załącznik nr 5 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 7 REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW Z ZACHOWANIA Naniesiono zmiany wprowadzone: 1. Uchwałą Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia Gimnazjum Nr 3 w ZSiPP

Regulamin szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia Gimnazjum Nr 3 w ZSiPP 1 Regulamin szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia Gimnazjum Nr 3 w ZSiPP 65 1. Uczniowie będą oceniani według następującej skali ocen: powyżej 200 punktów (nie więcej niż 20 pkt. ujemnych) Wzorowy

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10 ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10 www.katolik.sosnowiec.pl e-mail: klososn@sosnowiec.opoka.org.pl konto:

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zachowania w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach

Regulamin wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zachowania w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach Regulamin wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zachowania w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach 1 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania jest wystawiana na zakończenie każdego półrocza nauczania według następującej

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania zachowania uczniów w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym

Zasady oceniania zachowania uczniów w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym Zasady oceniania zachowania uczniów w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym I. Postanowienia ogólne 1. W Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM Postanowienia ogólne 1 1. Ocena zachowania jest opinią o zachowaniu się ucznia i nie może mieć wpływu na: a) oceny z zajęć

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Punktowy System Oceniania Zachowania

Punktowy System Oceniania Zachowania Punktowy System Oceniania Zachowania 1. Ogólne zasady postępowania są zgodne ze Statutem Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu. 2. Ocenianie jest realizowane w punktowym systemie oceniania.

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania w LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu Zośka w Warszawie, ul Garbińskiego 1.

Regulamin oceniania zachowania w LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu Zośka w Warszawie, ul Garbińskiego 1. Regulamin oceniania zachowania w LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu Zośka w Warszawie, ul Garbińskiego 1. Regulamin obowiązuje od 01 września 2011r. 1. Ocena zachowania ucznia uwzględnia: a.

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA Wadlew, 29.08.2013r Punktowy system oceniania zachowania ucznia w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im. M. Arciszewskiego w Wadlewie obowiązujący od dnia 2 września 2013r. 1. Ustalenia ogólne. a) Śródroczna

Bardziej szczegółowo

1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi

1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi załącznik nr 2 do statutu I LO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Regulamin punktowego oceniania zachowania ucznia w Zespole Szkół w Gębicach Publiczne Gimnazjum

Regulamin punktowego oceniania zachowania ucznia w Zespole Szkół w Gębicach Publiczne Gimnazjum Regulamin punktowego oceniania zachowania ucznia w Zespole Szkół w Gębicach Publiczne Gimnazjum Szkolny system oceniania zachowania ucznia Publicznego Gimnazjum w Gębicach jest zgodny z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA. w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA. w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KOŚCIERZYNIE UL. SIKORSKIEGO 1 1 Ogólny zakres oceniania zachowania 1. Ocenianie zachowania jest realizowane w punktowym systemie oceniania.

Bardziej szczegółowo

OCENY Z ZACHOWANIA. 3. Suma punktów uzyskanych w ciągu półrocza/roku szkolnego jest przeliczana na ocenę z zachowania według skali:

OCENY Z ZACHOWANIA. 3. Suma punktów uzyskanych w ciągu półrocza/roku szkolnego jest przeliczana na ocenę z zachowania według skali: Punktowy system oceniania zachowania ucznia dla klas IV VI w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Arciszewskiego w Wadlewie obowiązujący od dnia 1 września 2014r. OCENY Z ZACHOWANIA 1. Ustalenia ogólne. a.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁOMŻY

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁOMŻY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁOMŻY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA w Szkole podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA w Szkole podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA w Szkole podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się

Bardziej szczegółowo

Szkoła Techniczna w Chojnicach

Szkoła Techniczna w Chojnicach I. ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary: a) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych, w szczególności uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie 47 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia 1. Zasady ogólne w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. Wł. ST. REYMONTA W BRZEZINACH

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. Wł. ST. REYMONTA W BRZEZINACH SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. Wł. ST. REYMONTA W BRZEZINACH I. Ogólne zasady i skala ocen zachowania uczniów 1. Ocena zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 im. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BRODNICY

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 im. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BRODNICY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 im. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BRODNICY I. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

ROZDZIAŁ IX WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA Wyciąg ze statutu Gimnazjum nr 38w Łodzi ROZDZIAŁ IX WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA 51 1. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według skali: a. wzorowe, b. bardzo dobre, c. dobre,

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE. Załącznik nr 5 do Statutu Gimnazjum

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE. Załącznik nr 5 do Statutu Gimnazjum ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE Załącznik nr 5 do Statutu Gimnazjum Na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 im. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BRODNICY

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 im. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BRODNICY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 im. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BRODNICY I. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W BĘDZINIE

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W BĘDZINIE PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W BĘDZINIE I PUNKTY DODATNIE Respektowanie obowiązków ucznia / przestrzeganie obowiązków ucznia 1. 100% frekwencja 5 pkt za semestr 2.

Bardziej szczegółowo

Punktowy System Oceniania Zachowania

Punktowy System Oceniania Zachowania S p o r t o w a S z k o ł a P o d s t a w o w a n r 72 i m. W ł a d k a Z a r e m b o w i c za w e W r o c ł a w i u Punktowy System Oceniania Zachowania 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Podstawowej ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW klas IV-VII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum Szkoły Podstawowej nr 2 im. Rady Europy w Kostrzynie Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania oceny z zachowania

Zasady ustalania oceny z zachowania Zasady ustalania oceny z zachowania 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia

Bardziej szczegółowo

11. Na początku roku szkolnego wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów oraz ich

11. Na początku roku szkolnego wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów oraz ich 47. 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG ZE STATUTU CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W JAWORZNIE (stan prawny na dzień 20 września 2018 r.)

WYCIĄG ZE STATUTU CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W JAWORZNIE (stan prawny na dzień 20 września 2018 r.) WYCIĄG ZE STATUTU CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W JAWORZNIE (stan prawny na dzień 20 września 2018 r.) --- ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA --- 63 Ocena zachowania 1. Zachowanie ocenia się zgodnie

Bardziej szczegółowo

Procedury wystawiania oceny zachowania oraz zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów w Zespole Szkół Nr 3 im. J. Kochanowskiego w Wyszkowie

Procedury wystawiania oceny zachowania oraz zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów w Zespole Szkół Nr 3 im. J. Kochanowskiego w Wyszkowie Procedury wystawiania oceny zachowania oraz zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów w Zespole Szkół Nr 3 im. J. Kochanowskiego w Wyszkowie 1. Zasady ogólne 1. Niniejszy dokument stanowi uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Ocenianie zachowania.

Ocenianie zachowania. Ocenianie zachowania. 1. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania polega na ocenie przestrzeganiu przez uczniów zachowań w obrębie następujących obszarów: 1.1Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 1.1 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania ocen z zachowania zawierający kryteria punktowego systemu oceniania zachowania

Regulamin wystawiania ocen z zachowania zawierający kryteria punktowego systemu oceniania zachowania Regulamin wystawiania ocen z zachowania zawierający kryteria punktowego systemu oceniania zachowania 1. Regulamin opracowano na podstawie: a) ustawy o systemie oświaty; b) statutu szkoły. 2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wewnątrz szkolne zasady oceniania zachowania uczniów

Wewnątrz szkolne zasady oceniania zachowania uczniów Wewnątrz szkolne zasady oceniania zachowania uczniów 1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców (prawnych ów) o zasadach oceniania zachowania. 2. Śródroczna i roczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO Załącznik nr 2 Statutu Gimnazjum STO REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO I. Postanowienia ogólne 1. Ocenianie zachowania ma na celu : a) poinformowanie ucznia o jego postawie i zachowaniu oraz

Bardziej szczegółowo

Zasady wystawiania oceny zachowania w Gimnazjum Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie

Zasady wystawiania oceny zachowania w Gimnazjum Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie Załącznik nr 1 do Szkolnego Systemu Oceniania Zasady wystawiania oceny zachowania w Gimnazjum Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie I. Cele oceniania Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1/. informowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYSTAWIANIA OCEN ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 261 IM. STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO NR 261 W WARSZAWIE

REGULAMIN WYSTAWIANIA OCEN ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 261 IM. STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO NR 261 W WARSZAWIE REGULAMIN WYSTAWIANIA OCEN ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 261 IM. STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO NR 261 W WARSZAWIE 1. Podstawa prawna. 2. Uwagi ogólne. 3. Tryb i zasady ustalania ocen zachowania. 4.

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu

Regulamin oceniania zachowania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Regulamin oceniania zachowania w Gimnazjum w Kamieńcu Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu 57 Zasady oceniania zachowania 1. Ocena zachowania jest opinią szkoły o wypełnianiu przez ucznia podstawowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceny zachowania ucznia III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Elblągu

Regulamin oceny zachowania ucznia III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Elblągu Regulamin oceny zachowania ucznia III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Elblągu Tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 12 rady pedagogicznej z dnia 6 października 2017 roku Regulamin

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu

Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI 1. Zachowanie uczniów klas 4-6 oceniane jest według systemu punktowego. 2. Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt 10 punktów, który jest równowartością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ŚWIDNIKU

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ŚWIDNIKU 21-040 Świdnik ul. Okulickiego 13 tel. +4807087816;tel/fax 08171713 e-mail:sekretariat@1lo.swidnik.pl; www.1lo.swidnik.pl REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WŁADYSŁAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA I. TRYB I ZASADY USTALANIA OCENY ZACHOWANIA 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania

Bardziej szczegółowo

3. Konkretnemu zachowaniu - pozytywnemu lub negatywnemu - przydzielona jest odpowiednia liczba punktów.

3. Konkretnemu zachowaniu - pozytywnemu lub negatywnemu - przydzielona jest odpowiednia liczba punktów. PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV VI Aby wyeliminować subiektywizm i niekonsekwencję w wystawianiu ocen z zachowania, w naszej szkole proponuje się przyjęcie punktowego systemu oceny zachowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oceniania Zachowania Uczniów Akademickiej Szkoły Ponadgimnazjalnej w Łomży

Regulamin Oceniania Zachowania Uczniów Akademickiej Szkoły Ponadgimnazjalnej w Łomży Regulamin Oceniania Zachowania Uczniów Akademickiej Szkoły Ponadgimnazjalnej w Łomży Łomża, wrzesień 2016 1 I. PODSTAWA PRAWNA Regulamin Oceniania Zachowania Uczniów powstał w oparciu o: - Ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Świętochowskiego w Barczewie REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Świętochowskiego w Barczewie REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Świętochowskiego w Barczewie REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW Poniższy regulamin oceniania zachowania został opracowany w oparciu o: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne zasady oceniania zachowania uczniów

Wewnątrzszkolne zasady oceniania zachowania uczniów Wewnątrzszkolne zasady oceniania zachowania uczniów 1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców (prawnych ów) o zasadach oceniania zachowania. 2. Śródroczna i roczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i

Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i Regulamin oceniania zachowania Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW 21-040 Świdnik ul. Gen. L. Okulickiego; 13 tel. 081 71714; fax 081 71713; e-mail: liceum@exe.pl; www.1lo.swidnik.pl REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Kryteria na ocenę zachowania klasy IV VI

Kryteria na ocenę zachowania klasy IV VI Załącznik nr 1 do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Kryteria na ocenę zachowania klasy IV VI Skala i tryb ustalania oceny zachowania: 1. Ocenianie zachowania ma na celu określenie stosunku ucznia do

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

PUNKTOWE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA PUNKTOWE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ 1 Ustalenia ogólne: 1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego,

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW 1. Każdy uczeń z chwilą rozpoczęcia każdego u otrzymuje 100 punktów jako bazę wyjściową. Jest to równowartość oceny dobrej. 2. Konkretnemu zachowaniu pozytywnemu

Bardziej szczegółowo

Ocena klasyfikacyjna zachowania

Ocena klasyfikacyjna zachowania Ocena klasyfikacyjna zachowania 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 12 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności

Bardziej szczegółowo

Zmiana w WSO Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w zakresie. 1. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania.

Zmiana w WSO Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w zakresie. 1. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania. Zmiana w WSO Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w zakresie ustalania oceny zachowania ucznia. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania. 2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUNKTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA ZACHOWANIA. Zasady ogólne

REGULAMIN PUNKTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA ZACHOWANIA. Zasady ogólne REGULAMIN PUNKTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA ZACHOWANIA 1 Zasady ogólne 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV VI SP I I III GIMNAZJUM

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV VI SP I I III GIMNAZJUM WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV VI SP I I III GIMNAZJUM Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Ocenianie zachowania W KLASACH I-III

Ocenianie zachowania W KLASACH I-III 1 Ocenianie zachowania W KLASACH I-III 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA ZAŁĄCZNIK NR 2 DO STATUTU ZESPOŁU GIMNAZJUM, SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA IM. JANA PAWŁA II W CZECHACH 1 SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne,.s. 3 2. Zasady oceniania.....s.

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Wewnątrzszkolne Zachowania

Ocenianie Wewnątrzszkolne Zachowania Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Alberta Einsteina w Gogolinie Ocenianie Wewnątrzszkolne Zachowania 29 Ocenianie zachowania ucznia. 1. Ocena zachowania ucznia wyraża

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania 1 1. Zasadniczy wpływ na ocenę z zachowania mają kultura osobista ucznia i jego stosunek do obowiązków szkolnych. 2. W zakresie kultury osobistej o ocenie zachowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY USTALANIA OCEN ZACHOWANIA W KLASACH IV VIII PSP7 I ODDZIAŁACH GIMNAZJALNYCH

SZCZEGÓŁOWE ZASADY USTALANIA OCEN ZACHOWANIA W KLASACH IV VIII PSP7 I ODDZIAŁACH GIMNAZJALNYCH SZCZEGÓŁOWE ZASADY USTALANIA OCEN ZACHOWANIA W KLASACH IV VIII PSP7 I ODDZIAŁACH GIMNAZJALNYCH KRYTERIA USTALANIA OCEN ZACHOWANIA I Właściwa postawa i kultura osobista. II Stosunek do nauki i obowiązku

Bardziej szczegółowo

Punktowy system oceniania z zachowania. w Zespole Szkół w Bystrej

Punktowy system oceniania z zachowania. w Zespole Szkół w Bystrej Punktowy system oceniania z zachowania w Zespole Szkół w Bystrej W celu zwiększenia obiektywizmu wystawiania ocen z zachowania Rada Pedagogiczna uchwala punktowy system oceniania zachowania uczniów Zespołu

Bardziej szczegółowo

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary: REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary: 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności

Bardziej szczegółowo

Tryb ustalania rocznej (klasyfikacyjnej) oceny zachowania

Tryb ustalania rocznej (klasyfikacyjnej) oceny zachowania Załącznik nr 1 do statutu Tryb ustalania rocznej (klasyfikacyjnej) oceny zachowania 1. Przekazanie uczniom i rodzicom przez wychowawcę klasy w terminie do końca września każdego roku szkolnego informacji

Bardziej szczegółowo

Punktowe zasady oceniania zachowania obowiązujące w SP nr 31. Skala ocen zachowania

Punktowe zasady oceniania zachowania obowiązujące w SP nr 31. Skala ocen zachowania Punktowe zasady oceniania zachowania obowiązujące w SP nr 31 Skala ocen zachowania Zachowanie wzorowe bardzo dobre dobre Liczba punktów 175 punktów i więcej 140-174 punkty 105 139 punktów (ocena wyjściowa).

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ MENEDŻERSKICH W ŚWIECIU

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ MENEDŻERSKICH W ŚWIECIU PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ MENEDŻERSKICH W ŚWIECIU 1. Zasady ogólne Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007roku w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu

Regulamin oceniania zachowania ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu Regulamin oceniania zachowania ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu Podstawa prawna: 1. Na podstawie art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny zachowania W Szkole Podstawowej nr2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej

Kryteria oceny zachowania W Szkole Podstawowej nr2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej Załącznik nr 2 do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Szkoły Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szklonego im. M. Reja w Bielsku-Białej Kryteria oceny zachowania W Szkole Podstawowej nr2 Towarzystwa Szkolnego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ W RYCHLIKACH Opracowanie: Małgorzata Rogalska Anna Dudowicz Głuch Anna Olejnik Ewelina Hoszwa Beata Jaranowska Obowiązuje od 26.09.2013 1. Przy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. Art Ocenianie bieżące zachowania ustala się według skali i w formach przyjętych i zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną.

Kryteria oceniania. Art Ocenianie bieżące zachowania ustala się według skali i w formach przyjętych i zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną. Kryteria oceniania Ocena zachowania wg Statutu Szkoły Art. 50 1. Ocenianie bieżące zachowania ustala się według skali i w formach przyjętych i zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną. 2. Ocena z zachowania

Bardziej szczegółowo

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Toruniu Podstawa prawna: 1) Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. 2) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania

Regulamin oceniania zachowania Załącznik nr 16, Statut Rozdział III $29 ust.1 Regulamin oceniania zachowania Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie I. Postanowienia ogólne 1. Ocenianie zachowania ucznia polega

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA. I. Ustalenia ogólne.

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA. I. Ustalenia ogólne. KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA W KLASACH 4-6 PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA I. Ustalenia ogólne. 1) Ocena zachowania powinna uwzględniać: - funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, - respektowanie zasad

Bardziej szczegółowo

2015r. WEWNĄTRZSZKOLNY PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW. Szkoły Podstawowej nr 69 w Szczecinie. Szkoła Podstawowa nr 69 w Szczecinie

2015r. WEWNĄTRZSZKOLNY PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW. Szkoły Podstawowej nr 69 w Szczecinie. Szkoła Podstawowa nr 69 w Szczecinie 2015r. Szkoła Podstawowa nr 69 w Szczecinie WEWNĄTRZSZKOLNY PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW Szkoły Podstawowej nr 69 w Szczecinie Wewnątrzszkolny Punktowy System Oceny Zachowania w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87)

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) 86. 1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka

REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka Załącznik nr 2 do Statutu szkoły Uchwała nr 13/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 28.08.2015 r REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA

SZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA Szkolny Regulamin Oceniania 30.11.2017r. - Szkoła Podstawowa w Damnie Strona 1 z 6 SZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 06/2017/2018 z dnia 30.11.2017r. zmiany z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUNKTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KONINIE

REGULAMIN PUNKTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KONINIE REGULAMIN PUNKTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KONINIE OGÓLNOSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W szkole obowiązują następujące oceny z zachowania: wzorowa,

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA. Szkoły Podstawowej w Radwanicach

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA. Szkoły Podstawowej w Radwanicach PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej w Radwanicach Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie: - Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 30 kwietnia 2007 r., z późniejszymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

Ocenę punktową przelicza się na stopnie według skali:

Ocenę punktową przelicza się na stopnie według skali: Załącznik 1 do Statutu Szkoły Regulamin oceniania zachowania 1. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się poprzez ocenianie wewnątrzszkolne, na które składa się: a) ocenianie bieżące przez wychowawcę, b)

Bardziej szczegółowo

Regulamin punktowego systemu oceniania z zachowania. w klasach IV-VI funkcjonujący w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Leśnej

Regulamin punktowego systemu oceniania z zachowania. w klasach IV-VI funkcjonujący w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Leśnej Regulamin punktowego systemu oceniania z zachowania w klasach IV-VI funkcjonujący w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Leśnej W celu ujednolicenia określenia jasnych reguł wystawiania ocen z zachowania

Bardziej szczegółowo

Ocenianie zachowania ucznia

Ocenianie zachowania ucznia GIMNAZJUM NR 4 w Chorzowie Ocenianie zachowania ucznia Nowelizacja 01.2015 1. Semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia, b.

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. K. WOJTYŁY W OSIEKU

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. K. WOJTYŁY W OSIEKU Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Osieku PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. K. WOJTYŁY W OSIEKU Regulamin punktowej oceny zachowania Wychowawca klasy na początku każdego

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE ZACHOWANIA W GIMNAZJUM

OCENIANIE ZACHOWANIA W GIMNAZJUM OCENIANIE ZACHOWANIA W GIMNAZJUM 62 1. Ocena z zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 3) respektowanie norm

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ZAMOŚCIU

REGULAMIN PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ZAMOŚCIU REGULAMIN PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ZAMOŚCIU Na początku semestru każdy uczeń otrzymuje 0 punktów. Poprzez określone zachowania każdy uczeń może

Bardziej szczegółowo

Suma wyjściowa Ocena z I semestru które otrzymuje uczeń

Suma wyjściowa Ocena z I semestru które otrzymuje uczeń Regulamin punktowego oceniania zachowania ucznia klas IV VIII i klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Gimnazjalnymi w Luboniu przyjęty na posiedzeniu rady Pedagogicznej w dniu 6.06.2017

Bardziej szczegółowo

Procedura ustalania oceny zachowania. w Zespole Szkół w Dzikowcu

Procedura ustalania oceny zachowania. w Zespole Szkół w Dzikowcu Procedura ustalania oceny zachowania w Zespole Szkół w Dzikowcu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

W DYNOWIE. 2. W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach (np. pobyt w szpitalu) usprawiedliwienie może zostać złożone po wyznaczonym w p. 1. terminie.

W DYNOWIE. 2. W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach (np. pobyt w szpitalu) usprawiedliwienie może zostać złożone po wyznaczonym w p. 1. terminie. ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ I USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI W LICEUM OGÓLNOKSZSTAŁCĄCYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W DYNOWIE ZASADY PODSTAWOWE 1 1. Systematyczny i aktywny udział we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania Zachowania uczniów kl. IV-VI

Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania Zachowania uczniów kl. IV-VI Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania Zachowania uczniów kl. IV-VI opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania wchodzącego w skład Statutu Szkoły Podstawowej nr 80 w Gdańsku I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania oceny z zachowania

Regulamin wystawiania oceny z zachowania Postanowienia ogólne Regulamin wystawiania oceny z zachowania 1. Wewnątrzszkolny system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3.08.2017 r. w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 27.08.2015

Zmiany w Regulaminie zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 27.08.2015 REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW Uchwalony przez Radę Pedagogiczną w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo