REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW"

Transkrypt

1 REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zmian zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. oraz Statutu Szkoły i Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców poszczególnych zespołów klasowych i zatwierdzony przez Rad, Pedagogiczną w formie uchwały. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 1. Wychowawca Klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 2. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA I. Śródroczna i roczna ocena klasyfikowania zachowania uwzględnienia w szczególności: 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 2. postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 3. dbałość o honor i tradycje szkoły; 4. dbałość o piękno mowy ojczystej; 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 7. okazywanie szacunku innym osobom. W klasach I-III ocena zachowania jest oceną opisową. I Skala ocen zachowania śródroczna i końcoworoczna począwszy od klasy czwartej. 1. wzorowe; 2. bardzo dobre; 3. dobre; 4. poprawne; 5. nieodpowiednie; 6. naganne.

2 IV. Ocena zachowania nie ma wpływu na: 1. oceny z zająć edukacyjnych; 2. promocja, do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z następującym zastrzeżeniem: a) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałą, o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocen, klasyfikacyjną zachowania; b) Uczeń, któremu w szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocen, klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA I. ZACHOWANIE UCZNIÓW OCENIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: Za punkt wyjścia przyjęto kredyt 120 punktów, który otrzymuje każdy uczeń na początku roku szkolnego, jest on równoważny ocenie dobrej ze sprawowania. Od ucznia zależy ocena końcowa, ma szans, na podwyższenie oceny, nawet w sytuacji kilku tzw. wpadek. Tym samym uczeń może bardziej świadomie kierować swoim zachowaniem w szkole zachowując prawo do błędu. OCENA: wzorowa 210 pkt. i więcej (uczeń nie może otrzymać żadnej uwagi negatywnej) bardzo dobra pkt. (oceny bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń, który mimo uzyskania 170 pkt. i więcej: - ma godziny nieusprawiedliwione; - uzyskał powyżej 15 pkt. karnych; - uzyskał mniej niż 15 pkt. karnych, ale są to przewinienia typu: bójki, wulgarne słownictwo, niszczenie sprzętu. dobra pkt. (oceny dobrej nie może otrzymać uczeń, który mimo zdobycia od 120 do 169 pkt. uzyskał powyżej 35 pkt. karnych poprawna pkt. nieodpowiednia 1-59 pkt. naganna 0 i poniżej PRZYKŁADOWE PUNKTY NA PLUS 1. Udział w olimpiadzie przedmiotowej - I etap 20 pkt. - II etap 30 pkt. - Laureat 50 pkt. 2. Udział w konkursie szkolnym 10 pkt. 3. Funkcja w szkole 20 pkt. 4. Funkcja w klasie 10 pkt. 5. Zawody sportowe 10 pkt.

3 6. Udział w szkolnej imprezie 10 pkt. 7. Praca na rzecz klasy (po zajęciach lekcyjnych) 10 pkt. 8. Praca na rzecz szkoły 10 pkt. 9. Pomoc kolegom w nauce 10 pkt. 10. Punktualność (ani jednego spóźnienia) 10 pkt. 11. Kultura stroju na uroczystościach szkolnych 10 pkt. 12. Kultura osobista 10 pkt. 13. Do dyspozycji wychowawcy 50 pkt % frekwencji 20 pkt. 15. Brak negatywnych uwag 20 pkt. 16. Stosunek do nauki 20 pkt. PRZYKŁADOWE PUNKTU NA MINUS 1. Przeszkadzanie na lekcji 5 pkt. 2. Nie wykonywanie poleceń nauczyciela 5 pkt. 3. Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela 10 pkt. 4. Ignorowanie nauczyciela na korytarzu, ulicy 5 pkt. 5. Ubliżanie koledze 5 pkt. 6. Zaczepki słowne 5 pkt. 7. Zaczepki fizyczne 5 pkt. 8. Bójka 10 pkt. 9. Wulgarne słownictwo 10 pkt. 10. Złe zachowanie (na świetlicy, stołówce) 5 pkt. 11. Wrzaski na korytarzu 5 pkt. 12. Niszczenie sprzętu, mebli, dekoracji pkt. 13. Niszczenie rzeczy innych pkt. 14. Zaśmiecanie otoczenia 5 pkt. 15. Spóźnianie na lekcje (za każde spóźnienie) 1 pkt. 16. Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia (za każdą godzin,) 5 pkt. 17. Nie wykonanie zobowiązania 10 pkt. 18. Wyłudzanie pieniędzy 20 pkt. 19. Kradzież 20 pkt. 20. Palenie papierosów, picie alkoholu 20 pkt. 21. Do dyspozycji wychowawcy 50 pkt. (do dyspozycji wychowawcy pozostawia się 50 pkt. na +, ale dodaje się, także do jego dyspozycji 50 pkt. na - )

4 Punktacja za udział w zawodach sportowych i wyniki: 1. zawody szkolne + 5 pkt. za udział powyżej (6 zawodów) + 10 pkt. 2. zawody miejskie + 10 pkt. 3. zawody rejonowe + 20 pkt. 4. zawody wojewódzkie +30 pkt. miejsca I - VI + 40 pkt. za udział powyżej (3 zawodów) + 20 pkt. 5. zawody ogólnopolskie + 50 pkt. 6. praca na rzecz UKS OLIMP + 20 pkt. Punktowanie jest tylko najwyższe miejsce. Uczeń otrzymuje punkty za udział w zawodach najwyższego szczebla (nie należy sumować punktów z poszczególnych etapów). a) wprowadza się, obowiązek konsultowania oceny z zachowania z nauczycielami uczącymi w danej klasie, pracownikami świetlicy i biblioteki. Na tej podstawie wychowawca może skorzystać z puli punktów zarówno na + jak i na -. b) za przyniesienie kwiatów, pomocy do klasopracowni przyznaje się, nie więcej niż 10 punktów. c) nie należy wpisywać uwagi całej klasie tylko poszczególnym uczniom. I Nauczyciel - wychowawca posiada zeszyt uwag, do którego wpisuje spostrzeżenia i uwagi w ciągu semestru. Uczniowie dbają aby wychowawca wpisywał wszystkie uwagi pozytywne świadczące o ich zaangażowaniu. Nauczyciele uczący wpisują swoje uwagi odnośnie uczniów danej klasy na końcu dziennika lekcyjnego w tzw. notatkach. Ostateczną decyzję, o ocenie podejmuje wychowawca wspólnie i w porozumieniu z klasą, w oparciu o uwagi nauczycieli i swoje obserwacje. IV. TRYB ODWOŁAWCZY 1. Na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną uczeń zostaje poinformowany przez wychowawcę, o wystawionej mu ocenie. 2. Uczeń ma prawo zwrócić się, o zmian, oceny z zachowania. 3. Podanie o zmian, oceny z zachowania składa uczeń u dyrektora szkoły w terminie do 3 dni po ustaleniu oceny przez wychowawcę, klasy. 4. Dyrektor szkoły powołuje komisję, w składzie: - wicedyrektor szkoły - przewodniczący; - pedagog szkolny; - wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń; - wychowawca innej klasy. W pracach komisji bierze udział zainteresowany uczeń w celu przedłożenia swoich roszczeń.

5 5. Komisja rozpatruje podanie ucznia i może utrzymać w mocy ocen, ustaloną przez wychowawcę, lub zlecić wychowawcy ponowne przeanalizowanie wystawionej oceny z wzięciem pod uwagę zastrzeżeń komisji. Wychowawca w terminie jednego dnia daje odpowiedź komisji co do oceny jaką ponownie ustali) uczniowi. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. Komisja powiadamia ucznia o ustalonej dla niego ocenie z zachowania. V. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) na I spotkaniu o zasadach oceniania zachowania. VI. W stosunku do uczniów osiągających niższą ocen, w skali ocen zachowania będą podejmowane działania naprawcze zmierzające do poprawy jego zachowania współpraca z rodzicami, pedagogiem, wychowawcą) i innymi instytucjami wspomagającymi dziecko i rodzin, - PPP, KP Policji, PCPR w Dębicy i inne. V Regulamin ten podlegał będzie ewaluacji po 1 roku od wprowadzenia oraz w razie konieczności.

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87)

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) 86. 1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne:

Postanowienia wstępne: KRYTERIA ZACHOWANIA UCZNIA opracowane w Publicznym Gimnazjum w Żabnie, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne. 1. Poniższy dokument (regulamin) sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów Dokument został opracowany w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA i PROMOWANIA Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM Opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. (Dz.U. nr 83

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE Strona1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE SPIS TREŚCI A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem

Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem (Wersja ujednolicona) Rozdział I Nazwa, typ szkoły, organ prowadzący, organ nadzorujący... 2 Rozdział II Cele i zadania szkoły... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

(Załącznik do Statutu Szkoły...)

(Załącznik do Statutu Szkoły...) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (Załącznik do Statutu Szkoły...)

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół Nr 4 we Włocławku opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo