DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PROGRAM BADAŃ STATYSTYCZNYCH STATYSTYKI PUBLICZNEJ NA 2012 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PROGRAM BADAŃ STATYSTYCZNYCH STATYSTYKI PUBLICZNEJ NA 2012 R."

Transkrypt

1 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: :49:18 +02'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Załącznik do nru 173, poz z dnia 22 sierpnia 2011 r. PROGRAM BADAŃ STATYSTYCZNYCH STATYSTYKI PUBLICZNEJ NA 2012 R. ww Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

2 Dziennik Ustaw i Monitor Polski są dostępne w Internecie pod adresem i Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego, al. J.Ch. Szucha 2/4, Warszawa, tel Skład, druk i kolportaż: Centrum Usług Wspólnych Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, Warszawa, tel , faks Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Usług Wspólnych Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, Warszawa Zam. 2184/W/C/2011

3 Dziennik Ustaw Nr Poz Spis tre ci STAN I OCHRONA RODOWISKA (001) Warunki naturalne (geografia, hydrografia, meteorologia) (002) Zasoby i zmiany w wykorzystaniu powierzchni ziemi, zagro enie i ochrona gruntów (003) Zasoby le ne (004) Zasoby, zmiany i wykorzystanie surowców mineralnych (kopalin) (005) Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód (006) Zanieczyszczenie i ochrona powietrza (007) Ochrona przyrody, krajobrazu i ró norodno ci biologicznej (008) Odpady (009) Promieniowanie jonizuj ce i niejonizuj ce. Ha as (010) Ekonomiczne aspekty ochrony rodowiska (011) Rachunek Przep ywów Materialnych (012) Odpady wytworzone i zagospodarowane w le nictwie oraz rybactwie (z wy czeniem odpadów komunalnych) ORGANIZACJA PA STWA, SAMORZ D TERYTORIALNY (013) Organy pa stwa (014) Organy samorz du terytorialnego (015) Grunty komunalne (016) Planowanie przestrzenne w gminie (017) Prace geodezyjne i kartograficzne OBRONA NARODOWA, BEZPIECZE STWO WEWN TRZNE, WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI (018) Sprawy rozpatrywane w wymiarze sprawiedliwo ci (019) Orzeczenia s dów pierwszej instancji i prawomocne os dzenia osób doros ych w sprawach karnych i wykroczeniowych, orzeczenia w sprawach nieletnich oraz o podmiotach zbiorowych (020) Przest pstwa. Zamachy samobójcze. Wypadki toni cia (021) Wykonywanie orzecze s dowych przez zak ady karne, s dy i zak ady dla nieletnich; areszty ledcze (022) Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników wymiaru sprawiedliwo ci GOSPODARKA SPO ECZNA (023) Fundacje i stowarzyszenia oraz spo eczne jednostki Ko cio a katolickiego, innych ko cio ów i zwi zków wyznaniowych (024) Organizacje pracodawców oraz samorz du gospodarczego i zawodowego (025) Kapita Ludzki (026) Partie polityczne (027) Podmioty nowej gospodarki spo ecznej: centra integracji spo ecznej, warsztaty terapii zaj ciowej, zak ady aktywno ci zawodowej LUDNO, PROCESY DEMOGRAFICZNE (028) Urodzenia. Dzietno (029) Ma e stwa. Rozwody. Separacje (030) Migracje wewn trzne ludno ci (031) Migracje zagraniczne ludno ci (032) Cudzoziemcy w Polsce. Legalizacja pobytu cudzoziemców na terytorium RP pobyty czasowe i sta e, ochrona mi dzynarodowa i krajowa, repatriacja, nabycie obywatelstwa polskiego (033) Bilanse stanu i struktury ludno ci wed ug cech demograficznych (034) Zgony. Umieralno. Trwanie ycia (035) Charakterystyka spo eczno-demograficzna i ekonomiczna ludno ci, gospodarstw domowych i rodzin (036) Prognozy demograficzne (037) Narodowy spis powszechny ludno ci i mieszka 2011 r (038) Zasoby migracyjne (039) Polacy i Polonia na wiecie WYZNANIA RELIGIJNE, GRUPY ETNICZNE (040) Wyznania religijne w Polsce (041) Stowarzyszenia narodowo ciowe i etniczne (042) Statystyka obrz dków Ko cio a katolickiego w Polsce RYNEK PRACY (043) Badanie aktywno ci ekonomicznej ludno ci (BAEL)

4 Dziennik Ustaw Nr Poz (044) Pracuj cy w gospodarce narodowej (045) Zatrudnienie, wydatki na wynagrodzenia w pa stwowej sferze bud etowej (046) Bezrobotni i poszukuj cy pracy zarejestrowani w urz dach pracy (047) Wolne miejsca pracy (048) Warunki pracy (049) Wypadki przy pracy (050) Strajki. Spory zbiorowe (051) Czas pracy (052) Zezwolenia na prac cudzoziemców w RP (053) Instytucjonalna obs uga rynku pracy (054) Przej cie z pracy na emerytur (055) Osoby powy ej 50. roku ycia na rynku pracy WYNAGRODZENIA, KOSZTY PRACY I WIADCZENIA SPO ECZNE (056) Wynagrodzenia w gospodarce narodowej (057) Struktura wynagrodze (058) wiadczenia z ubezpiecze spo ecznych i pozaubezpieczeniowe (059) Koszty pracy i indeks kosztów zatrudnienia (060) Zatrudnienie i wynagrodzenia w administracji publicznej i obronie narodowej; obowi zkowych ubezpieczeniach spo ecznych i powszechnych ubezpieczeniach zdrowotnych (061) Badanie kosztów pracy WARUNKI BYTU LUDNO CI, POMOC SPO ECZNA (062) Bud ety gospodarstw domowych (063) Kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów) (064) Pomoc spo eczna (065) Europejskie badanie warunków ycia ludno ci (EU-SILC) (066) Procesy inflacyjne a oszcz dzanie i konsumpcja w gospodarstwach domowych (067) Beneficjenci rodowiskowej pomocy spo ecznej i wiadcze rodzinnych (068) Zjawisko ubóstwa oraz procesy wykluczenia spo ecznego (069) Charakterystyka warunków ycia rodzin w Polsce MIESZKANIA, INFRASTRUKTURA KOMUNALNA (070) Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi (071) Obrót nieruchomo ciami (072) Infrastruktura techniczna sieci wodoci gowych i kanalizacyjnych, ciep owniczych, gazu z sieci oraz energii elektrycznej (073) Odpady komunalne oraz utrzymanie czysto ci i porz dku w gminach (074) Badanie cen nieruchomo ci mieszkaniowych w wybranych miastach Polski EDUKACJA (075) Szko y podstawowe, gimnazja i szko y ponadgimnazjalne (076) Opieka nad dzie mi i m odzie (077) Szko y wy sze i ich finanse (078) Zatrudnienie, wypadki uczniów, wypoczynek dzieci i m odzie y szkolnej, liczba uczniów w szko ach (079) Kszta cenie doros ych KULTURA (080) Obiekty i dzia alno instytucji kultury (081) Dzia alno w zakresie kinematografii (082) rodki komunikacji masowej (083) Dzia alno archiwalna (084) Masowe imprezy artystyczno-rozrywkowe ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA (085) Stan zdrowia ludno ci. Monitoring zdrowia (086) Zachorowania i leczeni na wybrane choroby (087) Hospitalizacja (088) Profilaktyka (089) Szczepienia ochronne (090) Kadra medyczna ochrony zdrowia (091) Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie (092) obki i kluby dzieci ce (093) Apteki

5 Dziennik Ustaw Nr Poz (094) Dzia alno Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej (095) Ekonomiczne aspekty funkcjonowania ochrony zdrowia (096) Narodowy Rachunek Zdrowia (097) Dzia alno samorz dów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych (098) Europejskie Badanie Zdrowia i Integracji Spo ecznej TURYSTYKA I SPORT (099) Sport (100) Baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie (101) Turystyka zagraniczna (102) Aktywno turystyczna Polaków (103) Ruch graniczny (104) Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej (105) Dzia alno wybranych organizacji powi zanych z turystyk PRZEKSZTA CENIA W ASNO CIOWE I STRUKTURALNE (106) Prywatyzacja przedsi biorstw pa stwowych i jej efekty gospodarcze (107) Podmioty z kapita em zagranicznym (108) Dzia alno podmiotów posiadaj cych udzia y w podmiotach z siedzib za granic NAUKA, TECHNIKA I SPO ECZE STWO INFORMACYJNE (109) Dzia alno badawcza i rozwojowa (B + R) (110) Innowacje w przemy le (111) Ochrona w asno ci przemys owej w Polsce (112) Produkcja, zatrudnienie i handel zagraniczny w zakresie wysokiej techniki (113) Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST) (114) Biotechnologia (115) Innowacje w sektorze us ug (116) Wska niki spo ecze stwa informacyjnego (117) rodki finansowe asygnowane przez rz d na dzia alno badawczo-rozwojow wed ug celów spo eczno-ekonomicznych (118) Nanotechnologia RYNEK MATERIA OWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY (119) Bilanse paliw i energii (120) Elektroenergetyka i ciep ownictwo (121) Specjalistyczne badanie statystyczne w zakresie paliw i energii (122) Badanie zu ycia paliw i energii w gospodarstwach domowych (123) Gospodarowanie materia ami (124) Zamówienia, dostawy i handel zagraniczny towarami o znaczeniu strategicznym (125) Paliwa ciek e i gazowe (126) Górnictwo w gla kamiennego DZIA ALNO ROLNICZA I LE NA (127) Gospodarka ziemi (128) U ytkowanie gruntów (129) Powierzchnia zasiewów (130) Okresowe oceny stanu upraw (131) Produkcja wa niejszych upraw rolnych (132) Produkcja wa niejszych upraw ogrodniczych (133) Pog owie i produkcja byd a oraz innych gatunków zwierz t gospodarskich (bez wi ) (134) Pog owie i produkcja wi (135) Gospodarka rybna (136) Skup wa niejszych produktów rolnych i le nych (137) rodki produkcji w rolnictwie (138) Ochrona ro lin (139) Syntetyczne mierniki produkcji rolniczej (140) Bilanse produktów rolniczych (141) Ocena sytuacji produkcyjno-rynkowej w rolnictwie (142) Zagospodarowanie lasu i zadrzewienia (143) U ytkowanie lasu (144) Dzia alno gospodarcza Pa stwowego Gospodarstwa Le nego Lasy Pa stwowe (145) owiectwo (146) Ekonomiczne aspekty le nictwa

6 Dziennik Ustaw Nr Poz (147) Powszechny Spis Rolny i badanie metod produkcji rolnej opracowanie wyników (148) Stan ilo ciowy oraz utrzymanie wód i urz dze melioracji wodnych (149) Produkcja i sprzeda suszu paszowego (150) Dzia alno weterynaryjna (151) Rachunki ekonomiczne rolnictwa (152) Koniunktura w rolnictwie DZIA ALNO PRZEMYS OWA (153) Produkcja sprzedana przemys u (154) Produkcja wyrobów przemys owych (155) Specjalistyczne badania statystyczne w przemy le hutnictwa elaza i stali (156) Specjalistyczne badania statystyczne w przemy le koksowniczym (157) Specjalistyczne badania statystyczne w przemy le stoczniowym (158) Obrót i nowe zamówienia w przemy le (159) Skup i produkcja mleka oraz przetworów mlecznych (160) Produkcja, zapasy i rozdysponowanie alkoholu etylowego DZIA ALNO BUDOWLANA (161) Produkcja budowlano-monta owa; koszty w uk adzie kalkulacyjnym (162) Wydane pozwolenia na budow i efekty dzia alno ci budowlanej (163) Obiekty budowlane oddane do u ytkowania (164) Nakazy rozbiórki obiektów budowlanych DZIA ALNO TRANSPORTOWA, CZNO (165) Transport kolejowy (166) Transport drogowy (167) Transport morski i przybrze ny (168) Poczta i telekomunikacja (169) Transport lotniczy (170) Transport wodny ródl dowy (171) Transport ruroci gowy (172) Warto us ug transportu i czno ci (173) Pojazdy samochodowe i maszyny do wykorzystania na cele obronne (174) Wypadki drogowe DZIA ALNO HANDLOWA, HOTELARSKA, GASTRONOMICZNA I INNE WYBRANE RODZAJE DZIA ALNO CI US UGOWYCH (175) Poda wyrobów i towarów konsumpcyjnych na rynku krajowym (176) Obrót, sprzeda detaliczna i hurtowa oraz infrastruktura handlowa (177) Obrót i dzia alno gastronomiczna (178) Ocena przedsi biorstw wiadcz cych us ugi zwi zane z obs ug dzia alno ci gospodarczej (179) Bie ca ocena wybranych dzia alno ci us ugowych STOSUNKI GOSPODARCZE Z ZAGRANIC (180) Realizacja eksportu i importu w wyra eniu ilo ciowo-warto ciowym z krajami spoza UE (nieb d cymi cz onkami UE) (181) Badanie porównawcze ze statystykami mi dzynarodowymi (182) Realizacja przywozu i wywozu towarów w wyra eniu ilo ciowo-warto ciowym z krajami UE (183) Realizacja mi dzynarodowego handlu towarami w wyra eniu ilo ciowo-warto ciowym (184) Mi dzynarodowy handel us ugami (185) Badanie obrotu towarów i us ug w ruchu granicznym na zewn trznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski WYNIKI PRZEDSI BIORSTW NIEFINANSOWYCH (186) Bie ce wyniki finansowe i nak ady na rodki trwa e przedsi biorstw (187) Ocena kondycji ekonomicznej sektora przedsi biorstw niefinansowych (188) Ocena bie cej dzia alno ci gospodarczej przedsi biorstw (189) Roczne badanie dzia alno ci gospodarczej przedsi biorstw (190) Panelowe badanie przedsi biorstw (191) Badanie koniunktury gospodarczej (192) Grupy przedsi biorstw (193) Instrumenty finansowe przedsi biorstw niefinansowych (194) Wska niki przedsi biorczo ci

7 Dziennik Ustaw Nr Poz RYNEK FINANSOWY (195) Wyniki finansowe banków (196) Wyniki finansowe zak adów ubezpiecze (197) Wyniki finansowe spó dzielczych kas oszcz dno ciowo-kredytowych (198) Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych (199) Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych (200) Dzia alno przedsi biorstw po rednictwa kredytowego (201) Dzia alno faktoringowa przedsi biorstw finansowych (202) Dzia alno przedsi biorstw leasingowych (203) Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych (204) Pieni dz i regulowany rynek papierów warto ciowych CENY (205) Ceny w rolnictwie (206) Badanie cen producentów wyrobów i us ug w przemy le, transporcie i gospodarce magazynowej, telekomunikacji, le nictwie oraz rybactwie (207) Krajowe rednie ceny producentów wyrobów spo ywczych (208) Badanie cen producentów robót i obiektów budowlanych (209) Badanie cen robót i obiektów drogowych oraz mostowych (210) Badanie cen towarów i us ug konsumpcyjnych (211) Badanie cen towarów i us ug niekonsumpcyjnych (212) Poziomy, dynamika i relacje cen w mi dzynarodowym handlu towarami (213) Wska niki inflacji bazowej (214) Ceny i inflacja a polityka pieni na NBP (215) Badanie indeksów cen eksportu i importu (216) Badanie cen producentów us ug (217) Stopie sztywno ci cen w gospodarce polskiej FINANSE PUBLICZNE (218) Bud ety jednostek samorz du terytorialnego (219) Statystyka finansów sektora instytucji rz dowych i samorz dowych (220) Dochody podatkowe sektora instytucji rz dowych i samorz dowych (221) Dochody i wydatki bud etu pa stwa (222) Pa stwowe fundusze celowe (223) Notyfikacja fiskalna deficytu i d ugu sektora instytucji rz dowych i samorz dowych (224) Kwartalne rachunki niefinansowe sektora instytucji rz dowych i samorz dowych (225) Kwartalny d ug publiczny sektora instytucji rz dowych i samorz dowych (226) Nale no ci, zobowi zania, por czenia i gwarancje jednostek sektora finansów publicznych (227) Rentowno pi cioletnich obligacji Skarbu Pa stwa (228) Wydatki bud etu pa stwa w uk adzie zadaniowym (229) Wydatki/koszty jednostek sektora finansów publicznych w uk adzie zadaniowym RZECZOWY MAJ TEK TRWA Y I INWESTYCJE (230) rodki trwa e w gospodarce narodowej (231) Nak ady na rodki trwa e RACHUNKI NARODOWE (232) Rachunki narodowe niefinansowe wed ug sektorów i podsektorów instytucjonalnych (233) Rachunki kwartalne (234) Dochody do dyspozycji sektora gospodarstw domowych (235) Spo ycie indywidualne w gospodarstwach domowych (236) Rachunek poda y i wykorzystania wyrobów i us ug (przep ywów produktowych) (237) Produkt krajowy brutto i jego elementy w uj ciu regionalnym (238) Badanie rozmiarów szarej gospodarki wed ug regionów, województw i podregionów (239) Mi dzynarodowe porównanie produktu krajowego brutto i si y nabywczej walut (240) Rachunki finansowe sektora instytucji rz dowych i samorz dowych (241) Rachunki finansowe wed ug sektorów instytucjonalnych BADANIA REGIONALNE (242) Zró nicowanie poziomu i dynamiki rozwoju regionalnego (243) Statystyczny system informacyjny o miastach (244) Statystyczny system informacyjny obszarów wiejskich

8 Dziennik Ustaw Nr Poz OPERATY STATYSTYCZNE (245) System Jednostek Statystycznych

9 Dziennik Ustaw Nr Poz STAN I OCHRONA RODOWISKA 1. Symbol badania: (001) 2. Temat badania: Warunki naturalne (geografia, hydrografia, meteorologia) 3. Rodzaj badania: Badanie sta e 4. Prowadz cy badanie: Prezes G ównego Urz du Statystycznego Pozyskanie informacji o zró nicowaniu przestrzennym komponentów rodowiska przyrodniczego (elementy morfologiczne, hydrograficzne, meteorologiczne) i po o eniu geopolitycznym kraju. Podmioty prowadz ce pomiary meteorologiczne w wybranych, reprezentatywnych przestrzennie posterunkach i stacjach meteorologicznych. Podmioty prowadz ce pomiary i ustalenia w zakresie prac geograficzno-kartograficznych oraz obiektów fizjograficznych. wa niejsze charakterystyki kartograficzno-topograficzne kraju: po o enie geograficzne, rozci g o po udnikowa i równole nikowa, terytorium, d ugo granic (l dowych, z poszczególnymi s siadami i morskich), d ugo linii brzegowej, wybrane elementy morfologiczne: uk ad pionowy powierzchni, najwy ej oraz najni ej po o one punkty i miejscowo ci, najwi ksze g boko ci na wodach wewn trznych, wy sze szczyty górskie, najg bsze i najd u sze jaskinie, wa niejsze prze- cze i kulminacje na drogach ko owych, wybrane elementy hydrograficzne: powierzchnie zlewisk i dorzeczy, wi ksze rzeki i ich rednie przep ywy (roczne i z wielolecia), wi ksze i g bsze jeziora, wa niejsze kana y, wi ksze sztuczne zbiorniki i stopnie wodne, wybrane charakterystyki ( rednie z wielolecia i roczne) meteorologiczne: temperatury powietrza, opady atmosferyczne, zachmurzenie i us onecznienie, pr dko wiatru; rednie miesi czne: temperatury powietrza, miesi czne sumy opadów atmosferycznych i zachmurzenie. 8. ród a Administracyjne systemy informacyjne oraz inwentaryzacje i opracowania (szacunki): Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, G ównego Urz du Geodezji i Kartografii, Ministerstwa rodowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Infrastruktury, Polskiego Towarzystwa Przyjació Nauk o Ziemi, Komitetu Bada Polarnych PAN, Komendy G ównej Stra y Granicznej. Lp. Podmioty przekazuj ce Cz stotliwo Miejsce przekazania Forma przekazania dane statystyczne i termin Instytut Meteorologii i Gospodarki system informacyjny dotycz cy hydrograficznych; do 17 maja 2013 r. z GUS Wodnej Pa - stwowy Instytut Badawczy dane zagregowane w zakresie: danymi za rok 2012 powierzchni zlewisk i dorzeczy, d ugo ci i przep ywów wi kszych rzek, najwi kszych i najg bszych jezior; w formie elektronicznej 2 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Pa stwowy system informacyjny dotycz cy meteorologicznych; dane zagregowane podsta- do 15. dnia po miesi cu i raz w roku do GUS Instytut Badawczy wowe dane z wybranych stacji; w formie 17 maja 2013 r. z elektronicznej danymi za rok G ówny Urz d Geodezji i system informacyjny dotycz cy geograficznych; dane zagregowane w zakresie: wa w przypadku weryfikacja okreso- GUS Kartografii po o enia geograficznego, najwy ej i najni ej zmian po o onych punktów i miejscowo ci, wa niejszych prze czy; w formie elektronicznej 4 G ówny Urz d Geodezji i Pa stwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podzia ów terytorialnych kraju; dane wa w przypadku weryfikacja okreso- GUS Kartografii zagregowane w zakresie: d ugo ci morskiej zmian granicy pa stwowej i linii brzegowej, terytorium kraju; w formie elektronicznej 5 Komenda G ówna Stra y dokumentacje graniczne w zakresie l dowej weryfikacja okresowa w przypadku GUS Granicznej d ugo ci granicy pa stwowej; dane zagregowane; w formie elektronicznej zmian

10 Dziennik Ustaw Nr Poz Ministerstwo rodowiska ZO -1 zestawienie tabelaryczne w zakresie weryfikacja okresowa w przypadku GUS sztucznych zbiorników wodnych; w formie elektronicznej zmian 7 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ZO -1 zestawienie tabelaryczne w zakresie weryfikacja okresowa w przypadku GUS sztucznych zbiorników wodnych; w formie elektronicznej zmian 8 Komitet Bada Polarnych system informacyjny o polskich stacjach polarnych; dane zagregowane; w formie elektrowa w przypadku weryfikacja okreso- GUS Polskiej Akademii Nauk nicznej zmian 9 G ówny Urz d Geodezji i ZO -2 zestawienie tabelaryczne w zakresie weryfikacja okresowa w przypadku GUS Kartografii wy szych szczytów w pasmach górskich i najwi kszych g boko ci na morskich wodach zmian wewn trznych; dane zagregowane w zakresie wy szych szczytów w pasmach górskich; w formie elektronicznej 10 Ministerstwo Infrastruktury ZO -2 zestawienie tabelaryczne w zakresie weryfikacja okresowa w przypadku GUS wy szych szczytów w pasmach górskich i najwi kszych g boko ci na morskich wodach zmian wewn trznych; w zakresie najwi kszych g boko ci na morskich wodach wewn trznych; w formie elektronicznej 11 Polskie Towarzystwo Przyjació Nauk o Ziemi najg bszych i najd u szych jaski ; w formie wa w przypadku ZO -3 zestawienie tabelaryczne w zakresie weryfikacja okreso- GUS elektronicznej; obowi zkowe zmian Krainy fizyczno-geograficzne, dorzecza, zlewnie, najwy ej oraz najni ej po o one punkty i miejscowo ci, najd u sze jaskinie i rzeki, wi ksze i g bsze jeziora, wa niejsze kana y i zbiorniki wodne, pomiary ze stacji meteorologicznych i posterunków wodowskazowych. tablice wynikowe (wydruk) lipiec 2013 r., Ochrona rodowiska 2013 listopad 2013 r z bud et GUS

11 Dziennik Ustaw Nr Poz STAN I OCHRONA RODOWISKA 1. Symbol badania: (002) 2. Temat badania: Zasoby i zmiany w wykorzystaniu powierzchni ziemi, zagro enie i ochrona gruntów 3. Rodzaj badania: Badanie sta e 4. Prowadz cy badanie: Prezes G ównego Urz du Statystycznego Minister w a ciwy do spraw rozwoju wsi Minister w a ciwy do spraw rodowiska G ówny Inspektor Ochrony rodowiska Charakterystyka powierzchni ziemi pod wzgl dem: ewidencji geodezyjnej, wy czania gruntów w trybie przepisów o ochronie gruntów rolnych i le nych, degradacji i dewastacji, w tym w wyniku dzia alno ci górniczej, po arów upraw, k, r ysk i nieu- ytków, zasobów z ó, zagro enia erozj, jako ci gleb, a tak e dzia alno ci badawczej i kontrolnej w zakresie zanieczyszczenia gleby. Wyniki badania s wykorzystywane przez administracj rz dow i samorz dow do oceny realizacji ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z pó n. zm.) oraz kreowania polityki w tym zakresie. W a ciwe jednostki: zarz dy powiatów, urz dy marsza kowskie, administracja rz dowa; w zakresie ochrony gruntów le nych regionalne dyrekcje Lasów Pa stwowych oraz dyrekcje parków narodowych; w zakresie dzia alno ci badawczej i kontrolnej dotycz cej zanieczyszczenia gleby wojewódzkie inspektoraty ochrony rodowiska. zmiany ilo ciowe zasobów oraz kierunki wykorzystania powierzchni gruntów wed ug jednolitej ewidencji geodezyjnej, w tym u ytków rolnych i nieu ytków, grunty wy czone z u ytkowania rolniczego lub le nego wed ug klas bonitacyjnych u ytków rolnych, typów siedliskowych lasów i kierunków wy czenia, grunty zdewastowane i zdegradowane (w tym w wyniku dzia alno ci górniczej) oraz zagro one degradacj, ich rekultywacja i zagospodarowanie, po ary upraw rolnych, k, r ysk i nieu ytków, powierzchnia i zasoby z ó torfowych w podziale na rodzaje u ytków rolnych, grunty zagro one erozj wietrzn, wodn i w wozow, zu ycie nawozów sztucznych (NPK) i wapniowych, dostawy pestycydów na zaopatrzenie rolnictwa wed ug grup rodzajowych (w masie towarowej i w substancji aktywnej ogó em i na 1 ha), zasobno gleb w przyswajalne makroelementy, odczyn gleb oraz potrzeby wapnowania, jako gleb u ytkowanych rolniczo, dzia alno badawcza i kontrolna w zakresie zanieczyszczenia gleby. 8. ród a Sprawozdanie MRiRW: RRW-11 i sprawozdania M : O -2a, O -27; wykorzystanie G ównego Urz du Geodezji i Kartografii (omówione w badaniu ) oraz administracyjne systemy informacyjne, ekspertyzy, raporty i szacunki: Wy szego Urz du Górniczego, Instytutu Uprawy, Nawo enia i Gleboznawstwa w Pu awach, G ównego Inspektoratu Ochrony rodowiska. Podmioty przekazuj ce Cz stotliwo Miejsce przekazania Lp. Forma przekazania dane statystyczne i termin zarz dy powiatów RRW-11 sprawozdanie z realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i le nych w 11 marca 2013 r. z skie raz w roku do urz dy marsza kow- zakresie wy czenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania grun- danymi za rok 2012 tów oraz zasobów i eksploatacji z ó torfu; w formie papierowej

12 Dziennik Ustaw Nr Poz urz dy marsza kowskie RRW-11 sprawozdanie z realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i le nych w 1 kwietnia 2013 r. z województwie, na raz w roku do urz d statystyczny w zakresie wy czenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania grun- siedzib podmiot danymi za rok 2012 którego terenie ma tów oraz zasobów i eksploatacji z ó torfu; przekazuj cy dane, dane zagregowane; w formie papierowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 3 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi RRW-11 sprawozdanie z realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i le nych w 29 kwietnia 2013 r. z raz w roku do GUS zakresie wy czenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania grun- danymi za rok 2012 tów oraz zasobów i eksploatacji z ó torfu; dane zagregowane; w formie papierowej 4 regionalne dyrekcje Lasów O -27 sprawozdanie z przebiegu realizacji raz w roku do Dyrekcja Generalna Pa stwowych i dyrekcje przepisów o ochronie gruntów rolnych i le- 28 lutego 2013 r. z Lasów Pa stwowych, parków narodowych nych w zakresie wy czenia gruntów le nych; danymi za rok 2012 w formie elektronicznej; metoda pe na; obowi zkowe Ministerstwo rodowiska 6 Wy szy Urz d Górniczy system informacyjny dotycz cy gruntów przekszta conych dzia alno ci górnicz i szkód spowodowanych ruchem zak adu górniczego; dane zagregowane w zakresie gruntów przekszta conych dzia alno ci górnicz ; w formie elektronicznej do 29 sierpnia GUS 2013 r. z danymi za rok Komenda G ówna Pa stwowej Stra y Po arnej gowane w zakresie po arów upraw rolnych, 30 lipca 2013 r. z system informacyjny EWID99; dane zagre- raz w roku do GUS k, r ysk i nieu ytków (liczba i powierzchnia); w formie danymi za rok 2012 elektronicznej 8 Instytut Uprawy, Nawo enia system dotycz cy zagro enia gruntów erozj ; weryfikacja okresowa w przypadku GUS i Gleboznawstwa w Pu awach dotycz ce zagro enia erozj gruntów rolnych i zmian dane zagregowane ekspertyzy i szacunki le nych; w formie elektronicznej 9 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza 10 G ówny Inspektorat Ochrony rodowiska 11 G ówny Inspektorat Ochrony rodowiska system informacyjny o jako ci gleb w Polsce; raz w roku do GUS tablice wynikowe krajowe zestawienie 16 wrze nia 2013 r. z zbiorcze badania jako ci gleb (zawarto materii organicznej, odczyn gleb, zawarto przy- danymi za rok 2012 swajalnych makroelementów); w formie elektronicznej pa stwowy monitoring rodowiska; komplet co 5 lat do GUS sprawozda dane w zakresie chemizmu gleb 16 sierpnia 2017 r. ornych; w formie elektronicznej O -2a sprawozdanie z dzia alno ci Inspekcji raz w roku do GUS Ochrony rodowiska w zakresie bada powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami; danymi za rok czerwca 2013 r. z dane zagregowane w zakresie monitoringu gleb; w formie elektronicznej Kierunki wykorzystania powierzchni ziemi kraj, województwa, powiaty; grunty rolne i le ne wy czone na cele nierolnicze i niele ne oraz grunty zdewastowane, zdegradowane, ich rekultywacja i zagospodarowanie (dane imiennie wed ug gmin i powiatów dost pne w urz dach statystycznych i urz dach wojewódzkich) w uk adzie: kraj, regiony, województwa; grunty rolne i le ne zagro one erozj oraz chemizm gleb ornych w uk adzie: kraj i województwa; dzia alno badawcza i kontrolna w zakresie zanieczyszczenia gleby w uk adzie: kraj, regiony, województwa. 5 Dyrekcja Generalna Lasów O -27 sprawozdanie z przebiegu realizacji raz w roku do Ministerstwo Pa stwowych przepisów o ochronie gruntów rolnych i le- 29 kwietnia 2013 r. z dowiska, GUS nych w zakresie wy czenia gruntów le nych; danymi za rok 2012 dane zagregowane; w formie elektronicznej ro-

13 Dziennik Ustaw Nr Poz tablice wynikowe (wydruk, no nik magnetyczny) kwiecie /maj 2013 r., Ochrona rodowiska 2013 listopad 2013 r., Le nictwo 2013 listopad 2013 r., Wykaz gruntów na 1 stycznia 2013 r. GUGiK kwiecie 2013 r., Bank Danych Lokalnych czerwiec 2013 r., kwestionariusze i publikacje organizacji mi dzynarodowych: Komisji Statystycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Wspó pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Urz du Statystycznego Wspólnot Europejskich (Eurostat), Europejskiej Agencji rodowiska (EEA), Europejskiej Komisji Gospodarczej (EKG/ONZ), wiatowego Systemu Monitoringu rodowiska (GEMS) z bud et GUS z bud et MRiRW z bud et M

14 Dziennik Ustaw Nr Poz STAN I OCHRONA RODOWISKA 1. Symbol badania: (003) 2. Temat badania: Zasoby le ne 3. Rodzaj badania: Badanie sta e 4. Prowadz cy badanie: Prezes G ównego Urz du Statystycznego Minister w a ciwy do spraw rodowiska Uzyskanie liczbowych charakteryzuj cych zasoby le ne, ich stan zdrowotny i wyst puj ce czynniki zagro enia. Wyniki stanowi podstaw sporz dzania ocen i analiz stanu oraz kierunków zmian zachodz cych w zasobach le nych i rodowisku le nym, w aspekcie strategii trwa ego i zrównowa onego zarz dzania lasami zapewniaj cej zachowanie wielofunkcyjnej roli lasów i podstawy ich wielostronnego u ytkowania. Zebrane dane stanowi istotne narz dzie polityki le nej pa stwa; s wykorzystywane do opracowywanego corocznie zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 28 wrze nia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z pó n. zm.) raportu o stanie lasów i przedk adanej Sejmowi informacji o stanie lasów. Ponadto stanowi materia ród owy na potrzeby innych opracowa po- wi conych problematyce le nictwa i ekologii. Na potrzeby mi dzynarodowe wyniki badania s wykorzystywane do opracowywania tablic kwestionariuszy koordynowanych przez: Eurostat, Europejsk Komisj Gospodarcz ONZ/ Organizacj do spraw Wy ywienia i Rolnictwa ONZ (UNECE/FAO), Organizacj Wspó pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Ministerialne Konferencje Ochrony Lasów w Europie (MCPFE-Forest Europe). Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemaj ce osobowo ci prawnej: zarz dzaj ce lasami Skarbu Pa stwa oraz u ytkuj ce lasy Skarbu Pa stwa; dyrekcje parków narodowych i regionalni dyrektorzy ochrony rodowiska; zarz dy powiatów; gminy; dzielnice m.st. Warszawy; regionalne dyrekcje Lasów Pa stwowych. stan ilo ciowy i jako ciowy zasobów le nych na podstawie wyników wielkoobszarowej inwentaryzacji lasów wszystkich form w asno ci, wy czenia gruntów le nych z produkcji wed ug kierunków wy czenia i typów siedliskowych lasu, powierzchnia lasów obj ta oddzia ywaniem górnictwa, stan zdrowotny i sanitarny lasu, uszkodzenia drzew wed ug klas defoliacji, odbarwienia i uszkodze, po ary lasów liczba, obszary obj te po arami, przyczyny powstania, warto ci strat bezpo rednich, monitoring depozytu zanieczyszcze i jako ci powietrza atmosferycznego oraz opadów i roztworów glebowych prowadzony na sta ych powierzchniach obserwacyjnych monitoringu intensywnego (SPO MI), lasy ochronne wed ug kategorii ochronno ci oraz lasy stanowi ce elementy przestrzennych form ochrony przyrody, zagro enie flory i fauny wed ug grup systematycznych i kategorii zagro enia oraz wa niejsze zwierz ta chronione. 8. ród a Sprawozdania GUS: L-01, L-03 wraz z za cznikami do dzia ów 1 i 2 tych sprawozda, SG-01, OS-7 (omówione w badaniu ); wtórne wykorzystanie z Ministerstwa rodowiska ze sprawozdania O -27 (omówione w badaniu ); dane: Dyrekcji Generalnej Lasów Pa stwowych i Biura Urz dzania Lasu i Geodezji Le nej z wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów oraz Systemu Informatycznego Lasów Pa stwowych; Instytutu Badawczego Le nictwa z pa stwowego monitoringu rodowiska, w tym monitoringu le nego, oraz z Krajowego Systemu Informacji o Po arach Lasów; Agencji Nieruchomo ci Rolnych (ANR) z systemu dotycz cego ewidencji powierzchni lasów w Zasobie W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa (Zasób WRSP); Generalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska z bazy Natura 2000 (omówione w badaniu ). Lp. Podmioty przekazuj ce Cz stotliwo Miejsce przekazania Forma przekazania dane statystyczne i termin osoby prawne, jednostki L-01 sprawozdanie o lasach Skarbu Pa stwa; raz w roku do portal sprawozdawczy organizacyjne niemaj ce za cznik do dzia ów 1 i 2 sprawozdania L-01 5 lutego 2013 r. GUS z osobowo ci prawnej dla o lasach Skarbu Pa stwa; w formie elektronicznej; danymi za rok metoda pe na; obowi zkowe swoich jednostek lokalnych zarz dzaj ce lasami pa stwowymi stanowi cymi w asno Skarbu Pa stwa, b d ce ich u ytkownikami wieczystymi albo czasowymi (z wy czeniem Agencji Nieruchomo ci Rolnych)

15 Dziennik Ustaw Nr Poz zarz dy powiatów (miast na L-03 sprawozdanie o lasach stanowi cych raz w roku do portal sprawozdawczy prawach powiatu) GUS w asno osób fizycznych i prawnych (bez 20 lutego 2013 r. z Skarbu Pa stwa); za cznik do dzia ów 1 i 2 sprawozdania L-03 o lasach stanowi cych w asno osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Pa stwa); w formie elektronicznej; metoda pe na; obowi zkowe danymi za rok wójtowie (burmistrzowie, SG-01 statystyka gminy: le nictwo i ochrona raz w roku do portal sprawozdawczy GUS prezydenci miast), zarz dy rodowiska; w zakresie: powierzchnia gruntów 20 lutego 2013 r. z dzielnic m.st. Warszawy le nych, hodowla lasu i pozyskanie drewna; danymi za rok 2012 zadrzewienia; w formie elektronicznej; metoda pe na; obowi zkowe 4 Dyrekcja Generalna Lasów System Informatyczny Lasów Pa stwowych dwa razy w roku: GUS Pa stwowych (SILP); dane zagregowane w zakresie ochrony dane wst pne i szacunki: do 20 stycznia przeciwpo arowej lasów (wykonane pasy, liczba punktów obserwacyjnych i czno ciowych, baz lotniczych itp.) ogó em Lasy rok 2012; dane osta r. z danymi za Pa stwowe i wed ug regionalnych dyrekcji teczne za 2012 r. Lasów Pa stwowych; w formie elektronicznej do 31 lipca 2013 r. 5 Dyrekcja Generalna Lasów System Informatyczny Lasów Pa stwowych raz w roku do Urz d Statystyczny Pa stwowych (SILP); zestawienie zbiorcze w zakresie powierzchni gruntów le nych (ogó em, grunty danymi za rok marca 2013 r. z w Bia ymstoku zalesione, niezalesione, zwi zane z gospodark le n ) i przewidzianych do zalesienia wed ug nadle nictw i gmin imiennie; w formie elektronicznej 6 Instytut Badawczy Le nictwa pa stwowy monitoring rodowiska; zestawienie raz w roku do GUS w Warszawie, G ówny Inspektorat zbiorcze w zakresie: stan zdrowotny lasów, 31 sierpnia 2013 r. z Ochrony rodowiska uszkodzenia drzew, dane z podsystemu monitoringu le nego; w formie elektronicznej danymi za rok Instytut Badawczy Le nictwa Krajowy System Informacji o Po arach Lasów; dane zagregowane w zakresie: liczba i 31 sierpnia 2013 r. z raz w roku do GUS powierzchnia po arów lasów wed ug przyczyn danymi za rok 2012 powstania oraz warto powsta ych strat wed ug: województw, form w asno ci le nej, jednostek organizacyjnych Lasów Pa stwowych oraz parków narodowych imiennie; bezpo redni dost p GUS do z systemu 8 Dyrekcja Generalna Lasów System Informatyczny Lasów Pa stwowych raz w roku do GUS Pa stwowych, Biuro Urz dzania (SILP); dane zagregowane wielkoobszarowa 31 lipca 2013 r. Lasu i Geodezji Le- nej inwentaryzacja stanu lasów (wyniki prac z lat (wed ug stanu w dniu ): powierzchnia lasów i zasobów 1 stycznia 2011 r.) drzewnych na pniu wed ug grup rodzajowych drzew i klas wieku drzewostanów, siedlisk, form w asno ci i województw; w formie elektronicznej i papierowej 9 oddzia y terenowe Agencji system informacyjny ANR; dane zagregowane raz w roku do Urz d Statystyczny Nieruchomo ci Rolnych (wed ug województw) w zakresie: powierzchnia gruntów le nych wed ug gmin; powierzchnia lasów zalesiona i posiadana dokumentacja urz dzeniowa; w formie elektronicznej 31 stycznia 2013 r. z w Bia ymstoku danymi za rok 2012 Powierzchnia gruntów le nych i ich wy czenia z produkcji; struktura gatunkowa i wiekowa zasobów le nych; kategorie lasów, obiektów i obszarów prawnie chronionych; powierzchnia lasów w obszarach sieci Natura 2000; stan zdrowotny i sanitarny lasów; po ary lasów w uk adzie: kraj, formy w asno ci, regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy imiennie (tylko w zakresie powierzchni gruntów le nych i ich wy czenia z produkcji); jednostki administracji le nej.

16 Dziennik Ustaw Nr Poz tablice wynikowe czerwiec 2013 r., Le nictwo 2013 listopad 2013 r., Ochrona rodowiska 2013 listopad 2013 r., Stan uszkodzenia lasów w Polsce na podstawie bada monitoringowych Inspekcja Ochrony rodowiska pa dziernik 2013 r z bud et GUS z bud et GIO

17 Dziennik Ustaw Nr Poz STAN I OCHRONA RODOWISKA 1. Symbol badania: (004) 2. Temat badania: Zasoby, zmiany i wykorzystanie surowców mineralnych (kopalin) 3. Rodzaj badania: Badanie sta e 4. Prowadz cy badanie: Minister w a ciwy do spraw gospodarki wodnej Minister w a ciwy do spraw rodowiska Prezes G ównego Urz du Statystycznego Celem prowadzenia badania jest wype nienie obowi zków z zakresu bilansowania zasobów kopalin na o onych na ministra w a ciwego do spraw rodowiska przepisami art. 49 i art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z pó n. zm.). Wykonanie opracowa prezentuj cych informacje dotycz ce bazy zasobowej, stanu rozpoznania i zagospodarowania oraz wielko ci wydobycia dla krajowych z ó kopalin s u y w a ciwemu prowadzeniu polityki surowcowej i regulacji dzia alno ci gospodarczej przez organy administracji geologicznej na szczeblu centralnym, wojewódzkim oraz powiatowym. Opracowania te s tak e ród em informacji dla inwestorów krajowych i zagranicznych zainteresowanych pozyskaniem, wydobyciem, przetwórstwem i obrotem surowców mineralnych. Zak ady eksploatuj ce z o a lub u ytkownicy z ó, starostowie, marsza kowie województw. Kopaliny, liczba z ó (w tym zagospodarowane), zasoby bilansowe z ó udokumentowanych geologicznie (w tym zagospodarowane oraz przyrost i ubytek w stosunku do roku poprzedniego), pozabilansowe, przemys owe, wydobycie, zawieraj ce surowce: energetyczne (antracyt, gaz ziemny, hel, metan z pok adów w gla, rop naftow, w giel brunatny i kamienny), metaliczne (rudy: cynku i o owiu, miedzi i srebra, niklu, z ota, arsenu i cyny, elaza, tytanu i wanadu, pozosta e pierwiastki wspó wyst puj ce w rudach i innych kopalinach), chemiczne (baryt i fluoryt, fosforyty, siark, ska diatomitow, sole potasowo-magnezowe, sól kamienn, surowce ilaste do produkcji farb mineralnych, ziemi krzemionkow ), inne (skalne ok. 30 rodzajów). Wody podziemne (do celów pitnych i przemys owych; lecznicze). 8. ród a Sprawozdania M : O -21, O -22, O -23, O -24, O -25, O -26, O -28 oraz dane z systemu informatycznego gospodarki i ochrony bogactw mineralnych Polski MIDAS prowadzonego przez Pa stwowy Instytut Geologiczny Pa stwowy Instytut Badawczy. Lp. Podmioty przekazuj ce Cz stotliwo Miejsce przekazania Forma przekazania dane statystyczne i termin zak ady eksploatuj ce z o- O -21 zestawienie zasobów i o raz w roku do Pa stwowy Instytut a/u ytkownicy z ó z o u; w formie elektronicznej; metoda pe na; 1 kwietnia 2013 r. z Geologiczny Pa stwowy obowi zkowe danymi za rok 2012 Instytut Badawczy 2 zak ady eksploatuj ce z o- O -22 zestawienie zmian zasobów z o a; w raz w roku do Pa stwowy Instytut a/u ytkownicy z ó formie elektronicznej; metoda pe na; obowi zkowe 1 kwietnia 2013 r. z Geologiczny Pa - danymi za rok 2012 stwowy Instytut Badawczy 3 zak ady eksploatuj ce z o- O -23 roczne uproszczone zestawienie raz w roku do Pa stwowy Instytut a/u ytkownicy z ó zmian zasobów z o a; w formie elektronicznej; 1 kwietnia 2013 r. z Geologiczny Pa stwowy metoda pe na; obowi zkowe danymi za rok 2012 Instytut Badawczy 4 zak ady eksploatuj ce z o- O -24 zestawienie zasobów i udokumentowanych raz w roku do Pa stwowy Instytut a/u ytkownicy z ó z ó ropy naftowej i gazu 1 kwietnia 2013 r. z Geologiczny Pa - ziemnego; w formie elektronicznej; metoda danymi za rok 2012 stwowy Instytut pe na; obowi zkowe Badawczy 5 zak ady eksploatuj ce z o- O -25 zestawienie zmian zasobów udokumentowanych raz w roku do Pa stwowy Instytut a/u ytkownicy z ó z ó ropy naftowej i gazu ziem- 1 kwietnia 2013 r. z Geologiczny Pa - nego; w formie elektronicznej; metoda pe na; danymi za rok 2012 stwowy Instytut obowi zkowe Badawczy

18 Dziennik Ustaw Nr Poz starostowie, marsza kowie O -26 zestawienie udokumentowanych raz w roku do Pa stwowy Instytut województw zasobów wód podziemnych i wyników prac 1 kwietnia 2013 r. z Geologiczny Pa stwowy hydrogeologicznych; w formie elektronicznej; danymi za rok 2012 Instytut metoda pe na; obowi zkowe Badawczy 7 zak ady eksploatuj ce O -28 zestawienie zmian zasobów udokumentowanych raz w roku do Pa stwowy Instytut z o /u ytkownicy z ó z ó wód leczniczych i wód 1 kwietnia 2013 r. z Geologiczny Pa - termalnych; w formie elektronicznej; metoda danymi za rok 2012 stwowy Instytut pe na; obowi zkowe Badawczy 8 Pa stwowy Instytut Geologiczny Pa stwowy Instytut bogactw mineralnych Polski MIDAS; dane 29 sierpnia 2013 r. z Informatyczny system gospodarki i ochrony raz w roku do GUS Badawczy zagregowane o liczbie, zasobach i zmianach danymi za rok 2012 z ó kopalin, a tak e wód podziemnych na podstawie sprawozda : O -21, O -22, O -23, O -24, O -25, O -26, O -28 oraz z informatycznego systemu; w formie elektronicznej 9 Ministerstwo rodowiska Informatyczny system gospodarki i ochrony raz w roku do GUS bogactw mineralnych Polski MIDAS; dane 10 pa dziernika zagregowane opracowanie Bilans zasobów 2013 r. z danymi za kopalin i wód podziemnych w Polsce ; w rok 2012 formie elektronicznej Komplet informacji zawieraj cych dane o stanie zasobów, ich zagospodarowaniu, stopniu rozpoznania oraz wydobyciu; dla najwa niejszych surowców obrotu mi dzynarodowego wielko i kierunki importu i eksportu. Wykaz z ó wód leczniczych, termalnych i solanek wraz z podaniem zasobów dyspozycyjnych. Dane dotycz ce wód podziemnych i z ó kopalin przedstawiono w odniesieniu do województw lub w uj ciu regionalnym. tablice wynikowe (wydruk) czerwiec 2013 r., Ochrona rodowiska 2013 listopad 2013 r., Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce Ministerstwo rodowiska pa dziernik 2013 r z bud et NFO igw z bud et GUS

19 Dziennik Ustaw Nr Poz STAN I OCHRONA RODOWISKA 1. Symbol badania: (005) 2. Temat badania: Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód 3. Rodzaj badania: Badanie sta e 4. Prowadz cy badanie: Prezes G ównego Urz du Statystycznego Minister w a ciwy do spraw gospodarki wodnej Minister w a ciwy do spraw rodowiska G ówny Inspektor Ochrony rodowiska Minister w a ciwy do spraw rozwoju wsi Ocena i analiza stanu, zanieczyszczenia, zagro enia i wykorzystania wód powierzchniowych, w tym wód Morza Ba tyckiego oraz podziemnych; charakterystyka gospodarki wodno- ciekowej; zebranie informacji o zawarto ci azotu mineralnego w glebach oraz azotu azotanowego w wodach powierzchniowych i podziemnych na obszarach szczególnie nara onych na odp yw azotu ze róde rolniczych; uzyskanie informacji na temat rozwoju, poniesionych kosztów i róde finansowania obiektów ma ej retencji wodnej; uzyskanie informacji na temat dzia alno ci badawczej i kontrolnej w zakresie zanieczyszczenia wód, a tak e dzia alno ci kontrolnej w zakresie higieny komunalnej. Zebrane informacje s u do sporz dzania zestawie o gospodarce wodnej na potrzeby krajowej statystyki publicznej oraz statystyki mi dzynarodowej, a tak e s wykorzystywane przez administracj rz dow i samorz dow do kreowania polityki ekologicznej w zakresie gospodarki wodno- ciekowej (m.in. wykorzystywanie dla celów realizacji Krajowego programu oczyszczania cieków komunalnych, monitorowanie realizacji postanowie Strategii Gospodarki Wodnej przyj tej przez Rad Ministrów w dniu 13 wrze nia 2005 r., do opracowywania i monitorowania Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego i Narodowej Strategii Spójno ci oraz strategii rozwoju województw i programów wojewódzkich). Jednostki wnosz ce op aty ekologiczne za pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz za wprowadzanie cieków do wód lub do ziemi, podmioty eksploatuj ce wodoci gi i kanalizacj oraz oczyszczalnie cieków, pracuj ce na sieci kanalizacyjnej; jednostki prowadz ce nawadnianie u ytków rolnych i le nych oraz nape nianie stawów rybnych. Gminy, wojewódzkie zarz dy melioracji i urz dze wodnych; dla przedsi wzi podejmowanych tak e przez spó ki wodne, prywatnych w a cicieli stawów rybnych, hydroelektrownie, ko a w dkarskie i innych inwestorów w zakresie obiektów ma ej retencji wodnej; w zakresie dzia alno ci badawczej i kontrolnej dotycz cej zanieczyszczenia wód wojewódzkie inspektoraty ochrony rodowiska; w zakresie higieny komunalnej stacje sanitarno-epidemiologiczne. zasoby ilo ciowe i jako ciowe wód powierzchniowych i podziemnych, zasoby wód leczniczych i wód termalnych, ród a poboru i cele zu ycia wody w gospodarce narodowej i na potrzeby ludno ci, pobór morskich wód wewn trznych, zamkni te obiegi wody w zak adach, ilo i sposób zagospodarowania wód zasolonych oraz adunki soli w nich zawarte, nawadniane grunty i nape niane stawy rybne (powierzchnia i zu ycie wody), cieki komunalne i przemys owe odprowadzone do wód, kanalizacji i do ziemi, metody ich oczyszczania oraz adunki zanieczyszcze (BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny, metale ci kie) w ciekach wytwarzanych i odprowadzanych w ci gu roku, cieki przemys owe zawieraj ce substancje szczególnie szkodliwe odprowadzone do wód i kanalizacji, ilo, przepustowo i rodzaje oczyszczalni i podczyszczalni cieków przemys owych, ich efekty dzia ania oraz post powanie z wytworzonymi osadami ciekowymi, ilo, wielko (przepustowo i równowa na liczba mieszka ców RLM) i rodzaje oczyszczalni cieków miejskich i wiejskich, pracuj cych na sieci kanalizacyjnej, ich efekty dzia ania oraz post powanie z wytworzonymi osadami ciekowymi, ludno obs ugiwana przez pracuj ce na sieci kanalizacyjnej oczyszczalnie cieków miejskich i wiejskich oraz oczyszczalnie cieków przemys owych, ocena stanu jednolitych cz ci wód rzek i jezior, wód przej ciowych i przybrze nych oraz stanu wód podziemnych zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stopie zanieczyszczenia osadów dennych rzek i jezior metalami ci kimi, zwi zkami organicznymi (wielopier cieniowe w glowodory organiczne, polichlorowane bifenyle, pestycydy chloroorganiczne), zanieczyszczenie i tendencje zmian d ugookresowych, zachodz cych w rodowisku wodnym i w biocenozach polskiej strefy Morza Ba tyckiego. adunki zanieczyszcze odprowadzane do Morza Ba tyckiego rzekami (substancje organiczne i biogenne, metale ci kie), monitoring gleb i p ytkich wód gruntowych na obszarach szczególnie nara onych na odp yw azotu ze róde rolniczych, na potrzeby bilansowania azotanów przemieszczaj cych si do wód powierzchniowych i podziemnych z obszarów u ytków rolnych, wykaz obszarów wra liwych na zanieczyszczenie zwi zkami azotu ze róde rolniczych,

20 Dziennik Ustaw Nr Poz rodzaje obiektów ma ej retencji wodnej, ich liczba, poniesione koszty i ród a finansowania oraz pojemno retencyjna, dzia alno badawcza i kontrolna w zakresie zanieczyszczenia wód, jako wody dostarczanej ludno ci do spo ycia, obiekty wodne i rekreacyjne. 8. ród a Sprawozdania GUS: OS-3, OS-4, OS-5; sprawozdanie MRiRW: RRW-13; wtórne wykorzystanie dotycz cych eksploatacji wodoci gów i kanalizacji ze sprawozdania: M-06 (omówione w badaniu ); sprawozdania M : O -2a (omówione w badaniu ), O -26 i O -28 (omówione w badaniu ); sprawozdanie MZ: MZ-46 (omówione w badaniu ); Pa stwowy Instytut Geologiczny Pa stwowy Instytut Badawczy monitoring zasobów wód podziemnych z Centralnego Banku Danych Hydrogeologicznych HYDRO; dane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Pa stwowego Instytutu Badawczego zasoby wód powierzchniowych; dane z G ównego Inspektoratu Ochrony rodowiska monitoring jako ci wód powierzchniowych; monitoring jako ci wód podziemnych; monitoring geochemiczny osadów wodnych; monitoring Morza Ba tyckiego i system pomiarowo-kontrolny wód, regionalne zarz dy gospodarki wodnej wykazy obszarów wra liwych na zanieczyszczenie zwi zkami azotu ze róde rolniczych. Podmioty przekazuj ce dane statystyczne i termin nia Cz stotliwo Miejsce przekaza- Lp. Forma przekazania osoby prawne, jednostki organizacyjne OS-3 sprawozdanie o gospodarowaniu wod, ciekach i adun- 31 stycznia 2013 r. z czy GUS raz w roku do portal sprawozdaw- niemaj ce osobowo ci prawnej, osoby fizyczne prowadz ce dzia alno gospodarcz, w tym fermy przemys owego elektronicznej; kach zanieczyszcze ; w formie danymi za rok chowu zwierz t, bez wzgl du na rodzaj dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi kszej ni 5 osób do- w Katowicach Urz d Statystyczny prowadzonej dzia alno ci dobrane na podstawie kryterium uci liwo ci ekologicznej wnosz ce op aty (oraz zwol- w formie papierowej; puszczalne jest przekazywanie nione z op at) za pobór z uj w asnych metoda pe na; obowi zkowe rocznie m 3 i wi cej wody podziemnej albo m 3 i wi cej wody powierzchniowej lub za odprowadzenie rocznie m 3 i wi cej cieków, z wyj tkiem: zak adów (przedsi biorstw) wodoci gowych i kanalizacyjnych, podmiotów zu ywaj cych wy cznie wod zakupion od wodoci gów komunalnych i jednocze nie odprowadzaj cych cieki wy cznie do sieci kanalizacyjnej, gospodarstw rolnych (z wy czeniem ferm przemys owego chowu zwierz t) zu ywaj cych wod wy cznie na potrzeby produkcji zwierz cej i ro linnej (w tym ogrodniczej i szklarniowej); ustalone na podstawie uzgodnionych z: marsza kiem województwa wykazów podmiotów (poszczególnych róde wykorzystuj cych i zanieczyszczaj cych wod ), sporz dzonych na podstawie ubieg orocznych o op atach za korzystanie ze rodowiska, marsza kiem województwa lub starost wykazów pozwole wodnoprawnych wy na podstawie art. 140 ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z pó n. zm.)

Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009

Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c i d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICA na lata 2009 2012 z perspektyw na lata 2013-2020

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICA na lata 2009 2012 z perspektyw na lata 2013-2020 Za cznik do uchwa y NR/XLVIII/401/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICA na lata 2009 2012 z perspektyw na lata 2013-2020 Wroc aw,

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Go dap

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Go dap Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Go dap Go dap kwiecie 2005 1 Spis tre ci 1. Cel opracowania.3 2. Metodologia przygotowania Planu...4 3. Analiza problemów spo ecznych i gospodarczych Gminy 6 4. Strategiczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. wykonania bud etu Gminy Tymbark. za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok

SPRAWOZDANIE. wykonania bud etu Gminy Tymbark. za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok SPRAWOZDANIE Wójta Gminy Tymbark z wykonania bud etu Gminy Tymbark za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok Sprawozdanie z wykonania bud etu Gminy Tymbark za 2011rok Bud et Gminy Tymbark zgodnie z uchwa bud

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931 PRZEWODNICZĄCY KRAJOWEJ RADY REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH Ryszard Paweł Krawczyk Pan Bogdan BORUSEWICZ Marszałek

Bardziej szczegółowo

d) w spó kach tych nie wyst puj zaleg ci we wp atach podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa;

d) w spó kach tych nie wyst puj zaleg ci we wp atach podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa; USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 781) Rozdzia 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. [Zakres regulacji] 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA PRODUKTÓW UBOCZNYCH ORAZ ZALECANEGO POST POWANIA Z ODPADAMI W ROLNICTWIE I PRZEMY LE ROLNO-SPO YWCZYM

WYTYCZNE W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA PRODUKTÓW UBOCZNYCH ORAZ ZALECANEGO POST POWANIA Z ODPADAMI W ROLNICTWIE I PRZEMY LE ROLNO-SPO YWCZYM MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY Wytyczne w zakresie wykorzystania produktów ubocznych oraz zalecanego post powania z odpadami w rolnictwie i przemy le rolno-spo

Bardziej szczegółowo

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Honorata Howaniec Joanna Kurowska-Pysz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 6 (55) 2011

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 6 (55) 2011 ZESZYTY NAUKOWE Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 6 (55) 2011 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 2 urz dnikom, jak te u wiadomienie, e jest wiele elementów tworz cych drog rozwoju i dopiero wszystkie te elementy zrealizowane w sposób prawidłowy daj sukces rozwój

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r. MINISTERSTWO ZDROWIA STRATEGIA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE 2007-2013 Warszawa, czerwiec 2005 r. WPROWADZENIE 3 1. SYNTEZA DOKUMENTU 4 2. UWARUNKOWANIA PRAWNO INSTYTUCJONALNE ORAZ POWI ZANIA Z 5 INNYMI

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Spis tre ci Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI ROZDZIA 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania... 3 Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Art. 1a. Podatkowa grupa kapita owa... 5 I. Uwagi ogólne... 8 II. Podmioty

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok MARZEC KWIECIE 2009 Rok XI Nr 3 4 (109 110) Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok Posiedzenia Zarz du MIR Wokresie sprawozdawczym Zarz

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Opracowanie komputerowe Anna Staszczak. Korekta Joanna Gozdera Krzysztof Kossakowski. Redakcja techniczna Leszek lipski

Opracowanie komputerowe Anna Staszczak. Korekta Joanna Gozdera Krzysztof Kossakowski. Redakcja techniczna Leszek lipski Prac zrealizowano w ramach tematu Wp yw funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój regionów wiejskich w pierwszych latach cz onkostwa. Ogólna koncepcja wsparcia tego rozwoju w latach 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE

EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE Krystyna Książek EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE Podstawy rachunkowości i finansów w hotelarstwie Poradnik metodyczny dla nauczyciela 1 Projekt ok adki: Rados aw Pazdrijowski Redakcja: Bo enna Chici ska

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarz dzaj ca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Departament Zarz dzania Programami Konkurencyjno ci i Innowacyjno ci Przewodnik po kryteriach wyboru

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU

AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU MARCIN MAJCHRZAK PRZEOBRA ENIA W ELEKTROENERGETYCE W WARUNKACH RYNKOWYCH (Studium przypadku grupy ENEA S.A.) PRACA MAGISTERSKA Promotor: Prof. zw. dr hab. Andrzej Czy ewski

Bardziej szczegółowo

UCHWA A NR LXII/764/06 RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU

UCHWA A NR LXII/764/06 RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU UCHWA A NR LXII/764/06 RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU z dnia 23 pa dziernika 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz ci osiedli Centrum i Sienkiewicza w Bia ymstoku (rejon ulic

Bardziej szczegółowo