DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PROGRAM BADAŃ STATYSTYCZNYCH STATYSTYKI PUBLICZNEJ NA 2012 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PROGRAM BADAŃ STATYSTYCZNYCH STATYSTYKI PUBLICZNEJ NA 2012 R."

Transkrypt

1 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: :49:18 +02'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Załącznik do nru 173, poz z dnia 22 sierpnia 2011 r. PROGRAM BADAŃ STATYSTYCZNYCH STATYSTYKI PUBLICZNEJ NA 2012 R. ww Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

2 Dziennik Ustaw i Monitor Polski są dostępne w Internecie pod adresem i Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego, al. J.Ch. Szucha 2/4, Warszawa, tel Skład, druk i kolportaż: Centrum Usług Wspólnych Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, Warszawa, tel , faks Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Usług Wspólnych Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, Warszawa Zam. 2184/W/C/2011

3 Dziennik Ustaw Nr Poz Spis tre ci STAN I OCHRONA RODOWISKA (001) Warunki naturalne (geografia, hydrografia, meteorologia) (002) Zasoby i zmiany w wykorzystaniu powierzchni ziemi, zagro enie i ochrona gruntów (003) Zasoby le ne (004) Zasoby, zmiany i wykorzystanie surowców mineralnych (kopalin) (005) Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód (006) Zanieczyszczenie i ochrona powietrza (007) Ochrona przyrody, krajobrazu i ró norodno ci biologicznej (008) Odpady (009) Promieniowanie jonizuj ce i niejonizuj ce. Ha as (010) Ekonomiczne aspekty ochrony rodowiska (011) Rachunek Przep ywów Materialnych (012) Odpady wytworzone i zagospodarowane w le nictwie oraz rybactwie (z wy czeniem odpadów komunalnych) ORGANIZACJA PA STWA, SAMORZ D TERYTORIALNY (013) Organy pa stwa (014) Organy samorz du terytorialnego (015) Grunty komunalne (016) Planowanie przestrzenne w gminie (017) Prace geodezyjne i kartograficzne OBRONA NARODOWA, BEZPIECZE STWO WEWN TRZNE, WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI (018) Sprawy rozpatrywane w wymiarze sprawiedliwo ci (019) Orzeczenia s dów pierwszej instancji i prawomocne os dzenia osób doros ych w sprawach karnych i wykroczeniowych, orzeczenia w sprawach nieletnich oraz o podmiotach zbiorowych (020) Przest pstwa. Zamachy samobójcze. Wypadki toni cia (021) Wykonywanie orzecze s dowych przez zak ady karne, s dy i zak ady dla nieletnich; areszty ledcze (022) Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników wymiaru sprawiedliwo ci GOSPODARKA SPO ECZNA (023) Fundacje i stowarzyszenia oraz spo eczne jednostki Ko cio a katolickiego, innych ko cio ów i zwi zków wyznaniowych (024) Organizacje pracodawców oraz samorz du gospodarczego i zawodowego (025) Kapita Ludzki (026) Partie polityczne (027) Podmioty nowej gospodarki spo ecznej: centra integracji spo ecznej, warsztaty terapii zaj ciowej, zak ady aktywno ci zawodowej LUDNO, PROCESY DEMOGRAFICZNE (028) Urodzenia. Dzietno (029) Ma e stwa. Rozwody. Separacje (030) Migracje wewn trzne ludno ci (031) Migracje zagraniczne ludno ci (032) Cudzoziemcy w Polsce. Legalizacja pobytu cudzoziemców na terytorium RP pobyty czasowe i sta e, ochrona mi dzynarodowa i krajowa, repatriacja, nabycie obywatelstwa polskiego (033) Bilanse stanu i struktury ludno ci wed ug cech demograficznych (034) Zgony. Umieralno. Trwanie ycia (035) Charakterystyka spo eczno-demograficzna i ekonomiczna ludno ci, gospodarstw domowych i rodzin (036) Prognozy demograficzne (037) Narodowy spis powszechny ludno ci i mieszka 2011 r (038) Zasoby migracyjne (039) Polacy i Polonia na wiecie WYZNANIA RELIGIJNE, GRUPY ETNICZNE (040) Wyznania religijne w Polsce (041) Stowarzyszenia narodowo ciowe i etniczne (042) Statystyka obrz dków Ko cio a katolickiego w Polsce RYNEK PRACY (043) Badanie aktywno ci ekonomicznej ludno ci (BAEL)

4 Dziennik Ustaw Nr Poz (044) Pracuj cy w gospodarce narodowej (045) Zatrudnienie, wydatki na wynagrodzenia w pa stwowej sferze bud etowej (046) Bezrobotni i poszukuj cy pracy zarejestrowani w urz dach pracy (047) Wolne miejsca pracy (048) Warunki pracy (049) Wypadki przy pracy (050) Strajki. Spory zbiorowe (051) Czas pracy (052) Zezwolenia na prac cudzoziemców w RP (053) Instytucjonalna obs uga rynku pracy (054) Przej cie z pracy na emerytur (055) Osoby powy ej 50. roku ycia na rynku pracy WYNAGRODZENIA, KOSZTY PRACY I WIADCZENIA SPO ECZNE (056) Wynagrodzenia w gospodarce narodowej (057) Struktura wynagrodze (058) wiadczenia z ubezpiecze spo ecznych i pozaubezpieczeniowe (059) Koszty pracy i indeks kosztów zatrudnienia (060) Zatrudnienie i wynagrodzenia w administracji publicznej i obronie narodowej; obowi zkowych ubezpieczeniach spo ecznych i powszechnych ubezpieczeniach zdrowotnych (061) Badanie kosztów pracy WARUNKI BYTU LUDNO CI, POMOC SPO ECZNA (062) Bud ety gospodarstw domowych (063) Kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów) (064) Pomoc spo eczna (065) Europejskie badanie warunków ycia ludno ci (EU-SILC) (066) Procesy inflacyjne a oszcz dzanie i konsumpcja w gospodarstwach domowych (067) Beneficjenci rodowiskowej pomocy spo ecznej i wiadcze rodzinnych (068) Zjawisko ubóstwa oraz procesy wykluczenia spo ecznego (069) Charakterystyka warunków ycia rodzin w Polsce MIESZKANIA, INFRASTRUKTURA KOMUNALNA (070) Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi (071) Obrót nieruchomo ciami (072) Infrastruktura techniczna sieci wodoci gowych i kanalizacyjnych, ciep owniczych, gazu z sieci oraz energii elektrycznej (073) Odpady komunalne oraz utrzymanie czysto ci i porz dku w gminach (074) Badanie cen nieruchomo ci mieszkaniowych w wybranych miastach Polski EDUKACJA (075) Szko y podstawowe, gimnazja i szko y ponadgimnazjalne (076) Opieka nad dzie mi i m odzie (077) Szko y wy sze i ich finanse (078) Zatrudnienie, wypadki uczniów, wypoczynek dzieci i m odzie y szkolnej, liczba uczniów w szko ach (079) Kszta cenie doros ych KULTURA (080) Obiekty i dzia alno instytucji kultury (081) Dzia alno w zakresie kinematografii (082) rodki komunikacji masowej (083) Dzia alno archiwalna (084) Masowe imprezy artystyczno-rozrywkowe ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA (085) Stan zdrowia ludno ci. Monitoring zdrowia (086) Zachorowania i leczeni na wybrane choroby (087) Hospitalizacja (088) Profilaktyka (089) Szczepienia ochronne (090) Kadra medyczna ochrony zdrowia (091) Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie (092) obki i kluby dzieci ce (093) Apteki

5 Dziennik Ustaw Nr Poz (094) Dzia alno Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej (095) Ekonomiczne aspekty funkcjonowania ochrony zdrowia (096) Narodowy Rachunek Zdrowia (097) Dzia alno samorz dów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych (098) Europejskie Badanie Zdrowia i Integracji Spo ecznej TURYSTYKA I SPORT (099) Sport (100) Baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie (101) Turystyka zagraniczna (102) Aktywno turystyczna Polaków (103) Ruch graniczny (104) Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej (105) Dzia alno wybranych organizacji powi zanych z turystyk PRZEKSZTA CENIA W ASNO CIOWE I STRUKTURALNE (106) Prywatyzacja przedsi biorstw pa stwowych i jej efekty gospodarcze (107) Podmioty z kapita em zagranicznym (108) Dzia alno podmiotów posiadaj cych udzia y w podmiotach z siedzib za granic NAUKA, TECHNIKA I SPO ECZE STWO INFORMACYJNE (109) Dzia alno badawcza i rozwojowa (B + R) (110) Innowacje w przemy le (111) Ochrona w asno ci przemys owej w Polsce (112) Produkcja, zatrudnienie i handel zagraniczny w zakresie wysokiej techniki (113) Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST) (114) Biotechnologia (115) Innowacje w sektorze us ug (116) Wska niki spo ecze stwa informacyjnego (117) rodki finansowe asygnowane przez rz d na dzia alno badawczo-rozwojow wed ug celów spo eczno-ekonomicznych (118) Nanotechnologia RYNEK MATERIA OWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY (119) Bilanse paliw i energii (120) Elektroenergetyka i ciep ownictwo (121) Specjalistyczne badanie statystyczne w zakresie paliw i energii (122) Badanie zu ycia paliw i energii w gospodarstwach domowych (123) Gospodarowanie materia ami (124) Zamówienia, dostawy i handel zagraniczny towarami o znaczeniu strategicznym (125) Paliwa ciek e i gazowe (126) Górnictwo w gla kamiennego DZIA ALNO ROLNICZA I LE NA (127) Gospodarka ziemi (128) U ytkowanie gruntów (129) Powierzchnia zasiewów (130) Okresowe oceny stanu upraw (131) Produkcja wa niejszych upraw rolnych (132) Produkcja wa niejszych upraw ogrodniczych (133) Pog owie i produkcja byd a oraz innych gatunków zwierz t gospodarskich (bez wi ) (134) Pog owie i produkcja wi (135) Gospodarka rybna (136) Skup wa niejszych produktów rolnych i le nych (137) rodki produkcji w rolnictwie (138) Ochrona ro lin (139) Syntetyczne mierniki produkcji rolniczej (140) Bilanse produktów rolniczych (141) Ocena sytuacji produkcyjno-rynkowej w rolnictwie (142) Zagospodarowanie lasu i zadrzewienia (143) U ytkowanie lasu (144) Dzia alno gospodarcza Pa stwowego Gospodarstwa Le nego Lasy Pa stwowe (145) owiectwo (146) Ekonomiczne aspekty le nictwa

6 Dziennik Ustaw Nr Poz (147) Powszechny Spis Rolny i badanie metod produkcji rolnej opracowanie wyników (148) Stan ilo ciowy oraz utrzymanie wód i urz dze melioracji wodnych (149) Produkcja i sprzeda suszu paszowego (150) Dzia alno weterynaryjna (151) Rachunki ekonomiczne rolnictwa (152) Koniunktura w rolnictwie DZIA ALNO PRZEMYS OWA (153) Produkcja sprzedana przemys u (154) Produkcja wyrobów przemys owych (155) Specjalistyczne badania statystyczne w przemy le hutnictwa elaza i stali (156) Specjalistyczne badania statystyczne w przemy le koksowniczym (157) Specjalistyczne badania statystyczne w przemy le stoczniowym (158) Obrót i nowe zamówienia w przemy le (159) Skup i produkcja mleka oraz przetworów mlecznych (160) Produkcja, zapasy i rozdysponowanie alkoholu etylowego DZIA ALNO BUDOWLANA (161) Produkcja budowlano-monta owa; koszty w uk adzie kalkulacyjnym (162) Wydane pozwolenia na budow i efekty dzia alno ci budowlanej (163) Obiekty budowlane oddane do u ytkowania (164) Nakazy rozbiórki obiektów budowlanych DZIA ALNO TRANSPORTOWA, CZNO (165) Transport kolejowy (166) Transport drogowy (167) Transport morski i przybrze ny (168) Poczta i telekomunikacja (169) Transport lotniczy (170) Transport wodny ródl dowy (171) Transport ruroci gowy (172) Warto us ug transportu i czno ci (173) Pojazdy samochodowe i maszyny do wykorzystania na cele obronne (174) Wypadki drogowe DZIA ALNO HANDLOWA, HOTELARSKA, GASTRONOMICZNA I INNE WYBRANE RODZAJE DZIA ALNO CI US UGOWYCH (175) Poda wyrobów i towarów konsumpcyjnych na rynku krajowym (176) Obrót, sprzeda detaliczna i hurtowa oraz infrastruktura handlowa (177) Obrót i dzia alno gastronomiczna (178) Ocena przedsi biorstw wiadcz cych us ugi zwi zane z obs ug dzia alno ci gospodarczej (179) Bie ca ocena wybranych dzia alno ci us ugowych STOSUNKI GOSPODARCZE Z ZAGRANIC (180) Realizacja eksportu i importu w wyra eniu ilo ciowo-warto ciowym z krajami spoza UE (nieb d cymi cz onkami UE) (181) Badanie porównawcze ze statystykami mi dzynarodowymi (182) Realizacja przywozu i wywozu towarów w wyra eniu ilo ciowo-warto ciowym z krajami UE (183) Realizacja mi dzynarodowego handlu towarami w wyra eniu ilo ciowo-warto ciowym (184) Mi dzynarodowy handel us ugami (185) Badanie obrotu towarów i us ug w ruchu granicznym na zewn trznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski WYNIKI PRZEDSI BIORSTW NIEFINANSOWYCH (186) Bie ce wyniki finansowe i nak ady na rodki trwa e przedsi biorstw (187) Ocena kondycji ekonomicznej sektora przedsi biorstw niefinansowych (188) Ocena bie cej dzia alno ci gospodarczej przedsi biorstw (189) Roczne badanie dzia alno ci gospodarczej przedsi biorstw (190) Panelowe badanie przedsi biorstw (191) Badanie koniunktury gospodarczej (192) Grupy przedsi biorstw (193) Instrumenty finansowe przedsi biorstw niefinansowych (194) Wska niki przedsi biorczo ci

7 Dziennik Ustaw Nr Poz RYNEK FINANSOWY (195) Wyniki finansowe banków (196) Wyniki finansowe zak adów ubezpiecze (197) Wyniki finansowe spó dzielczych kas oszcz dno ciowo-kredytowych (198) Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych (199) Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych (200) Dzia alno przedsi biorstw po rednictwa kredytowego (201) Dzia alno faktoringowa przedsi biorstw finansowych (202) Dzia alno przedsi biorstw leasingowych (203) Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych (204) Pieni dz i regulowany rynek papierów warto ciowych CENY (205) Ceny w rolnictwie (206) Badanie cen producentów wyrobów i us ug w przemy le, transporcie i gospodarce magazynowej, telekomunikacji, le nictwie oraz rybactwie (207) Krajowe rednie ceny producentów wyrobów spo ywczych (208) Badanie cen producentów robót i obiektów budowlanych (209) Badanie cen robót i obiektów drogowych oraz mostowych (210) Badanie cen towarów i us ug konsumpcyjnych (211) Badanie cen towarów i us ug niekonsumpcyjnych (212) Poziomy, dynamika i relacje cen w mi dzynarodowym handlu towarami (213) Wska niki inflacji bazowej (214) Ceny i inflacja a polityka pieni na NBP (215) Badanie indeksów cen eksportu i importu (216) Badanie cen producentów us ug (217) Stopie sztywno ci cen w gospodarce polskiej FINANSE PUBLICZNE (218) Bud ety jednostek samorz du terytorialnego (219) Statystyka finansów sektora instytucji rz dowych i samorz dowych (220) Dochody podatkowe sektora instytucji rz dowych i samorz dowych (221) Dochody i wydatki bud etu pa stwa (222) Pa stwowe fundusze celowe (223) Notyfikacja fiskalna deficytu i d ugu sektora instytucji rz dowych i samorz dowych (224) Kwartalne rachunki niefinansowe sektora instytucji rz dowych i samorz dowych (225) Kwartalny d ug publiczny sektora instytucji rz dowych i samorz dowych (226) Nale no ci, zobowi zania, por czenia i gwarancje jednostek sektora finansów publicznych (227) Rentowno pi cioletnich obligacji Skarbu Pa stwa (228) Wydatki bud etu pa stwa w uk adzie zadaniowym (229) Wydatki/koszty jednostek sektora finansów publicznych w uk adzie zadaniowym RZECZOWY MAJ TEK TRWA Y I INWESTYCJE (230) rodki trwa e w gospodarce narodowej (231) Nak ady na rodki trwa e RACHUNKI NARODOWE (232) Rachunki narodowe niefinansowe wed ug sektorów i podsektorów instytucjonalnych (233) Rachunki kwartalne (234) Dochody do dyspozycji sektora gospodarstw domowych (235) Spo ycie indywidualne w gospodarstwach domowych (236) Rachunek poda y i wykorzystania wyrobów i us ug (przep ywów produktowych) (237) Produkt krajowy brutto i jego elementy w uj ciu regionalnym (238) Badanie rozmiarów szarej gospodarki wed ug regionów, województw i podregionów (239) Mi dzynarodowe porównanie produktu krajowego brutto i si y nabywczej walut (240) Rachunki finansowe sektora instytucji rz dowych i samorz dowych (241) Rachunki finansowe wed ug sektorów instytucjonalnych BADANIA REGIONALNE (242) Zró nicowanie poziomu i dynamiki rozwoju regionalnego (243) Statystyczny system informacyjny o miastach (244) Statystyczny system informacyjny obszarów wiejskich

8 Dziennik Ustaw Nr Poz OPERATY STATYSTYCZNE (245) System Jednostek Statystycznych

9 Dziennik Ustaw Nr Poz STAN I OCHRONA RODOWISKA 1. Symbol badania: (001) 2. Temat badania: Warunki naturalne (geografia, hydrografia, meteorologia) 3. Rodzaj badania: Badanie sta e 4. Prowadz cy badanie: Prezes G ównego Urz du Statystycznego Pozyskanie informacji o zró nicowaniu przestrzennym komponentów rodowiska przyrodniczego (elementy morfologiczne, hydrograficzne, meteorologiczne) i po o eniu geopolitycznym kraju. Podmioty prowadz ce pomiary meteorologiczne w wybranych, reprezentatywnych przestrzennie posterunkach i stacjach meteorologicznych. Podmioty prowadz ce pomiary i ustalenia w zakresie prac geograficzno-kartograficznych oraz obiektów fizjograficznych. wa niejsze charakterystyki kartograficzno-topograficzne kraju: po o enie geograficzne, rozci g o po udnikowa i równole nikowa, terytorium, d ugo granic (l dowych, z poszczególnymi s siadami i morskich), d ugo linii brzegowej, wybrane elementy morfologiczne: uk ad pionowy powierzchni, najwy ej oraz najni ej po o one punkty i miejscowo ci, najwi ksze g boko ci na wodach wewn trznych, wy sze szczyty górskie, najg bsze i najd u sze jaskinie, wa niejsze prze- cze i kulminacje na drogach ko owych, wybrane elementy hydrograficzne: powierzchnie zlewisk i dorzeczy, wi ksze rzeki i ich rednie przep ywy (roczne i z wielolecia), wi ksze i g bsze jeziora, wa niejsze kana y, wi ksze sztuczne zbiorniki i stopnie wodne, wybrane charakterystyki ( rednie z wielolecia i roczne) meteorologiczne: temperatury powietrza, opady atmosferyczne, zachmurzenie i us onecznienie, pr dko wiatru; rednie miesi czne: temperatury powietrza, miesi czne sumy opadów atmosferycznych i zachmurzenie. 8. ród a Administracyjne systemy informacyjne oraz inwentaryzacje i opracowania (szacunki): Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, G ównego Urz du Geodezji i Kartografii, Ministerstwa rodowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Infrastruktury, Polskiego Towarzystwa Przyjació Nauk o Ziemi, Komitetu Bada Polarnych PAN, Komendy G ównej Stra y Granicznej. Lp. Podmioty przekazuj ce Cz stotliwo Miejsce przekazania Forma przekazania dane statystyczne i termin Instytut Meteorologii i Gospodarki system informacyjny dotycz cy hydrograficznych; do 17 maja 2013 r. z GUS Wodnej Pa - stwowy Instytut Badawczy dane zagregowane w zakresie: danymi za rok 2012 powierzchni zlewisk i dorzeczy, d ugo ci i przep ywów wi kszych rzek, najwi kszych i najg bszych jezior; w formie elektronicznej 2 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Pa stwowy system informacyjny dotycz cy meteorologicznych; dane zagregowane podsta- do 15. dnia po miesi cu i raz w roku do GUS Instytut Badawczy wowe dane z wybranych stacji; w formie 17 maja 2013 r. z elektronicznej danymi za rok G ówny Urz d Geodezji i system informacyjny dotycz cy geograficznych; dane zagregowane w zakresie: wa w przypadku weryfikacja okreso- GUS Kartografii po o enia geograficznego, najwy ej i najni ej zmian po o onych punktów i miejscowo ci, wa niejszych prze czy; w formie elektronicznej 4 G ówny Urz d Geodezji i Pa stwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podzia ów terytorialnych kraju; dane wa w przypadku weryfikacja okreso- GUS Kartografii zagregowane w zakresie: d ugo ci morskiej zmian granicy pa stwowej i linii brzegowej, terytorium kraju; w formie elektronicznej 5 Komenda G ówna Stra y dokumentacje graniczne w zakresie l dowej weryfikacja okresowa w przypadku GUS Granicznej d ugo ci granicy pa stwowej; dane zagregowane; w formie elektronicznej zmian

10 Dziennik Ustaw Nr Poz Ministerstwo rodowiska ZO -1 zestawienie tabelaryczne w zakresie weryfikacja okresowa w przypadku GUS sztucznych zbiorników wodnych; w formie elektronicznej zmian 7 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ZO -1 zestawienie tabelaryczne w zakresie weryfikacja okresowa w przypadku GUS sztucznych zbiorników wodnych; w formie elektronicznej zmian 8 Komitet Bada Polarnych system informacyjny o polskich stacjach polarnych; dane zagregowane; w formie elektrowa w przypadku weryfikacja okreso- GUS Polskiej Akademii Nauk nicznej zmian 9 G ówny Urz d Geodezji i ZO -2 zestawienie tabelaryczne w zakresie weryfikacja okresowa w przypadku GUS Kartografii wy szych szczytów w pasmach górskich i najwi kszych g boko ci na morskich wodach zmian wewn trznych; dane zagregowane w zakresie wy szych szczytów w pasmach górskich; w formie elektronicznej 10 Ministerstwo Infrastruktury ZO -2 zestawienie tabelaryczne w zakresie weryfikacja okresowa w przypadku GUS wy szych szczytów w pasmach górskich i najwi kszych g boko ci na morskich wodach zmian wewn trznych; w zakresie najwi kszych g boko ci na morskich wodach wewn trznych; w formie elektronicznej 11 Polskie Towarzystwo Przyjació Nauk o Ziemi najg bszych i najd u szych jaski ; w formie wa w przypadku ZO -3 zestawienie tabelaryczne w zakresie weryfikacja okreso- GUS elektronicznej; obowi zkowe zmian Krainy fizyczno-geograficzne, dorzecza, zlewnie, najwy ej oraz najni ej po o one punkty i miejscowo ci, najd u sze jaskinie i rzeki, wi ksze i g bsze jeziora, wa niejsze kana y i zbiorniki wodne, pomiary ze stacji meteorologicznych i posterunków wodowskazowych. tablice wynikowe (wydruk) lipiec 2013 r., Ochrona rodowiska 2013 listopad 2013 r z bud et GUS

11 Dziennik Ustaw Nr Poz STAN I OCHRONA RODOWISKA 1. Symbol badania: (002) 2. Temat badania: Zasoby i zmiany w wykorzystaniu powierzchni ziemi, zagro enie i ochrona gruntów 3. Rodzaj badania: Badanie sta e 4. Prowadz cy badanie: Prezes G ównego Urz du Statystycznego Minister w a ciwy do spraw rozwoju wsi Minister w a ciwy do spraw rodowiska G ówny Inspektor Ochrony rodowiska Charakterystyka powierzchni ziemi pod wzgl dem: ewidencji geodezyjnej, wy czania gruntów w trybie przepisów o ochronie gruntów rolnych i le nych, degradacji i dewastacji, w tym w wyniku dzia alno ci górniczej, po arów upraw, k, r ysk i nieu- ytków, zasobów z ó, zagro enia erozj, jako ci gleb, a tak e dzia alno ci badawczej i kontrolnej w zakresie zanieczyszczenia gleby. Wyniki badania s wykorzystywane przez administracj rz dow i samorz dow do oceny realizacji ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z pó n. zm.) oraz kreowania polityki w tym zakresie. W a ciwe jednostki: zarz dy powiatów, urz dy marsza kowskie, administracja rz dowa; w zakresie ochrony gruntów le nych regionalne dyrekcje Lasów Pa stwowych oraz dyrekcje parków narodowych; w zakresie dzia alno ci badawczej i kontrolnej dotycz cej zanieczyszczenia gleby wojewódzkie inspektoraty ochrony rodowiska. zmiany ilo ciowe zasobów oraz kierunki wykorzystania powierzchni gruntów wed ug jednolitej ewidencji geodezyjnej, w tym u ytków rolnych i nieu ytków, grunty wy czone z u ytkowania rolniczego lub le nego wed ug klas bonitacyjnych u ytków rolnych, typów siedliskowych lasów i kierunków wy czenia, grunty zdewastowane i zdegradowane (w tym w wyniku dzia alno ci górniczej) oraz zagro one degradacj, ich rekultywacja i zagospodarowanie, po ary upraw rolnych, k, r ysk i nieu ytków, powierzchnia i zasoby z ó torfowych w podziale na rodzaje u ytków rolnych, grunty zagro one erozj wietrzn, wodn i w wozow, zu ycie nawozów sztucznych (NPK) i wapniowych, dostawy pestycydów na zaopatrzenie rolnictwa wed ug grup rodzajowych (w masie towarowej i w substancji aktywnej ogó em i na 1 ha), zasobno gleb w przyswajalne makroelementy, odczyn gleb oraz potrzeby wapnowania, jako gleb u ytkowanych rolniczo, dzia alno badawcza i kontrolna w zakresie zanieczyszczenia gleby. 8. ród a Sprawozdanie MRiRW: RRW-11 i sprawozdania M : O -2a, O -27; wykorzystanie G ównego Urz du Geodezji i Kartografii (omówione w badaniu ) oraz administracyjne systemy informacyjne, ekspertyzy, raporty i szacunki: Wy szego Urz du Górniczego, Instytutu Uprawy, Nawo enia i Gleboznawstwa w Pu awach, G ównego Inspektoratu Ochrony rodowiska. Podmioty przekazuj ce Cz stotliwo Miejsce przekazania Lp. Forma przekazania dane statystyczne i termin zarz dy powiatów RRW-11 sprawozdanie z realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i le nych w 11 marca 2013 r. z skie raz w roku do urz dy marsza kow- zakresie wy czenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania grun- danymi za rok 2012 tów oraz zasobów i eksploatacji z ó torfu; w formie papierowej

12 Dziennik Ustaw Nr Poz urz dy marsza kowskie RRW-11 sprawozdanie z realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i le nych w 1 kwietnia 2013 r. z województwie, na raz w roku do urz d statystyczny w zakresie wy czenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania grun- siedzib podmiot danymi za rok 2012 którego terenie ma tów oraz zasobów i eksploatacji z ó torfu; przekazuj cy dane, dane zagregowane; w formie papierowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 3 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi RRW-11 sprawozdanie z realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i le nych w 29 kwietnia 2013 r. z raz w roku do GUS zakresie wy czenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania grun- danymi za rok 2012 tów oraz zasobów i eksploatacji z ó torfu; dane zagregowane; w formie papierowej 4 regionalne dyrekcje Lasów O -27 sprawozdanie z przebiegu realizacji raz w roku do Dyrekcja Generalna Pa stwowych i dyrekcje przepisów o ochronie gruntów rolnych i le- 28 lutego 2013 r. z Lasów Pa stwowych, parków narodowych nych w zakresie wy czenia gruntów le nych; danymi za rok 2012 w formie elektronicznej; metoda pe na; obowi zkowe Ministerstwo rodowiska 6 Wy szy Urz d Górniczy system informacyjny dotycz cy gruntów przekszta conych dzia alno ci górnicz i szkód spowodowanych ruchem zak adu górniczego; dane zagregowane w zakresie gruntów przekszta conych dzia alno ci górnicz ; w formie elektronicznej do 29 sierpnia GUS 2013 r. z danymi za rok Komenda G ówna Pa stwowej Stra y Po arnej gowane w zakresie po arów upraw rolnych, 30 lipca 2013 r. z system informacyjny EWID99; dane zagre- raz w roku do GUS k, r ysk i nieu ytków (liczba i powierzchnia); w formie danymi za rok 2012 elektronicznej 8 Instytut Uprawy, Nawo enia system dotycz cy zagro enia gruntów erozj ; weryfikacja okresowa w przypadku GUS i Gleboznawstwa w Pu awach dotycz ce zagro enia erozj gruntów rolnych i zmian dane zagregowane ekspertyzy i szacunki le nych; w formie elektronicznej 9 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza 10 G ówny Inspektorat Ochrony rodowiska 11 G ówny Inspektorat Ochrony rodowiska system informacyjny o jako ci gleb w Polsce; raz w roku do GUS tablice wynikowe krajowe zestawienie 16 wrze nia 2013 r. z zbiorcze badania jako ci gleb (zawarto materii organicznej, odczyn gleb, zawarto przy- danymi za rok 2012 swajalnych makroelementów); w formie elektronicznej pa stwowy monitoring rodowiska; komplet co 5 lat do GUS sprawozda dane w zakresie chemizmu gleb 16 sierpnia 2017 r. ornych; w formie elektronicznej O -2a sprawozdanie z dzia alno ci Inspekcji raz w roku do GUS Ochrony rodowiska w zakresie bada powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami; danymi za rok czerwca 2013 r. z dane zagregowane w zakresie monitoringu gleb; w formie elektronicznej Kierunki wykorzystania powierzchni ziemi kraj, województwa, powiaty; grunty rolne i le ne wy czone na cele nierolnicze i niele ne oraz grunty zdewastowane, zdegradowane, ich rekultywacja i zagospodarowanie (dane imiennie wed ug gmin i powiatów dost pne w urz dach statystycznych i urz dach wojewódzkich) w uk adzie: kraj, regiony, województwa; grunty rolne i le ne zagro one erozj oraz chemizm gleb ornych w uk adzie: kraj i województwa; dzia alno badawcza i kontrolna w zakresie zanieczyszczenia gleby w uk adzie: kraj, regiony, województwa. 5 Dyrekcja Generalna Lasów O -27 sprawozdanie z przebiegu realizacji raz w roku do Ministerstwo Pa stwowych przepisów o ochronie gruntów rolnych i le- 29 kwietnia 2013 r. z dowiska, GUS nych w zakresie wy czenia gruntów le nych; danymi za rok 2012 dane zagregowane; w formie elektronicznej ro-

13 Dziennik Ustaw Nr Poz tablice wynikowe (wydruk, no nik magnetyczny) kwiecie /maj 2013 r., Ochrona rodowiska 2013 listopad 2013 r., Le nictwo 2013 listopad 2013 r., Wykaz gruntów na 1 stycznia 2013 r. GUGiK kwiecie 2013 r., Bank Danych Lokalnych czerwiec 2013 r., kwestionariusze i publikacje organizacji mi dzynarodowych: Komisji Statystycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Wspó pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Urz du Statystycznego Wspólnot Europejskich (Eurostat), Europejskiej Agencji rodowiska (EEA), Europejskiej Komisji Gospodarczej (EKG/ONZ), wiatowego Systemu Monitoringu rodowiska (GEMS) z bud et GUS z bud et MRiRW z bud et M

14 Dziennik Ustaw Nr Poz STAN I OCHRONA RODOWISKA 1. Symbol badania: (003) 2. Temat badania: Zasoby le ne 3. Rodzaj badania: Badanie sta e 4. Prowadz cy badanie: Prezes G ównego Urz du Statystycznego Minister w a ciwy do spraw rodowiska Uzyskanie liczbowych charakteryzuj cych zasoby le ne, ich stan zdrowotny i wyst puj ce czynniki zagro enia. Wyniki stanowi podstaw sporz dzania ocen i analiz stanu oraz kierunków zmian zachodz cych w zasobach le nych i rodowisku le nym, w aspekcie strategii trwa ego i zrównowa onego zarz dzania lasami zapewniaj cej zachowanie wielofunkcyjnej roli lasów i podstawy ich wielostronnego u ytkowania. Zebrane dane stanowi istotne narz dzie polityki le nej pa stwa; s wykorzystywane do opracowywanego corocznie zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 28 wrze nia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z pó n. zm.) raportu o stanie lasów i przedk adanej Sejmowi informacji o stanie lasów. Ponadto stanowi materia ród owy na potrzeby innych opracowa po- wi conych problematyce le nictwa i ekologii. Na potrzeby mi dzynarodowe wyniki badania s wykorzystywane do opracowywania tablic kwestionariuszy koordynowanych przez: Eurostat, Europejsk Komisj Gospodarcz ONZ/ Organizacj do spraw Wy ywienia i Rolnictwa ONZ (UNECE/FAO), Organizacj Wspó pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Ministerialne Konferencje Ochrony Lasów w Europie (MCPFE-Forest Europe). Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemaj ce osobowo ci prawnej: zarz dzaj ce lasami Skarbu Pa stwa oraz u ytkuj ce lasy Skarbu Pa stwa; dyrekcje parków narodowych i regionalni dyrektorzy ochrony rodowiska; zarz dy powiatów; gminy; dzielnice m.st. Warszawy; regionalne dyrekcje Lasów Pa stwowych. stan ilo ciowy i jako ciowy zasobów le nych na podstawie wyników wielkoobszarowej inwentaryzacji lasów wszystkich form w asno ci, wy czenia gruntów le nych z produkcji wed ug kierunków wy czenia i typów siedliskowych lasu, powierzchnia lasów obj ta oddzia ywaniem górnictwa, stan zdrowotny i sanitarny lasu, uszkodzenia drzew wed ug klas defoliacji, odbarwienia i uszkodze, po ary lasów liczba, obszary obj te po arami, przyczyny powstania, warto ci strat bezpo rednich, monitoring depozytu zanieczyszcze i jako ci powietrza atmosferycznego oraz opadów i roztworów glebowych prowadzony na sta ych powierzchniach obserwacyjnych monitoringu intensywnego (SPO MI), lasy ochronne wed ug kategorii ochronno ci oraz lasy stanowi ce elementy przestrzennych form ochrony przyrody, zagro enie flory i fauny wed ug grup systematycznych i kategorii zagro enia oraz wa niejsze zwierz ta chronione. 8. ród a Sprawozdania GUS: L-01, L-03 wraz z za cznikami do dzia ów 1 i 2 tych sprawozda, SG-01, OS-7 (omówione w badaniu ); wtórne wykorzystanie z Ministerstwa rodowiska ze sprawozdania O -27 (omówione w badaniu ); dane: Dyrekcji Generalnej Lasów Pa stwowych i Biura Urz dzania Lasu i Geodezji Le nej z wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów oraz Systemu Informatycznego Lasów Pa stwowych; Instytutu Badawczego Le nictwa z pa stwowego monitoringu rodowiska, w tym monitoringu le nego, oraz z Krajowego Systemu Informacji o Po arach Lasów; Agencji Nieruchomo ci Rolnych (ANR) z systemu dotycz cego ewidencji powierzchni lasów w Zasobie W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa (Zasób WRSP); Generalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska z bazy Natura 2000 (omówione w badaniu ). Lp. Podmioty przekazuj ce Cz stotliwo Miejsce przekazania Forma przekazania dane statystyczne i termin osoby prawne, jednostki L-01 sprawozdanie o lasach Skarbu Pa stwa; raz w roku do portal sprawozdawczy organizacyjne niemaj ce za cznik do dzia ów 1 i 2 sprawozdania L-01 5 lutego 2013 r. GUS z osobowo ci prawnej dla o lasach Skarbu Pa stwa; w formie elektronicznej; danymi za rok metoda pe na; obowi zkowe swoich jednostek lokalnych zarz dzaj ce lasami pa stwowymi stanowi cymi w asno Skarbu Pa stwa, b d ce ich u ytkownikami wieczystymi albo czasowymi (z wy czeniem Agencji Nieruchomo ci Rolnych)

15 Dziennik Ustaw Nr Poz zarz dy powiatów (miast na L-03 sprawozdanie o lasach stanowi cych raz w roku do portal sprawozdawczy prawach powiatu) GUS w asno osób fizycznych i prawnych (bez 20 lutego 2013 r. z Skarbu Pa stwa); za cznik do dzia ów 1 i 2 sprawozdania L-03 o lasach stanowi cych w asno osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Pa stwa); w formie elektronicznej; metoda pe na; obowi zkowe danymi za rok wójtowie (burmistrzowie, SG-01 statystyka gminy: le nictwo i ochrona raz w roku do portal sprawozdawczy GUS prezydenci miast), zarz dy rodowiska; w zakresie: powierzchnia gruntów 20 lutego 2013 r. z dzielnic m.st. Warszawy le nych, hodowla lasu i pozyskanie drewna; danymi za rok 2012 zadrzewienia; w formie elektronicznej; metoda pe na; obowi zkowe 4 Dyrekcja Generalna Lasów System Informatyczny Lasów Pa stwowych dwa razy w roku: GUS Pa stwowych (SILP); dane zagregowane w zakresie ochrony dane wst pne i szacunki: do 20 stycznia przeciwpo arowej lasów (wykonane pasy, liczba punktów obserwacyjnych i czno ciowych, baz lotniczych itp.) ogó em Lasy rok 2012; dane osta r. z danymi za Pa stwowe i wed ug regionalnych dyrekcji teczne za 2012 r. Lasów Pa stwowych; w formie elektronicznej do 31 lipca 2013 r. 5 Dyrekcja Generalna Lasów System Informatyczny Lasów Pa stwowych raz w roku do Urz d Statystyczny Pa stwowych (SILP); zestawienie zbiorcze w zakresie powierzchni gruntów le nych (ogó em, grunty danymi za rok marca 2013 r. z w Bia ymstoku zalesione, niezalesione, zwi zane z gospodark le n ) i przewidzianych do zalesienia wed ug nadle nictw i gmin imiennie; w formie elektronicznej 6 Instytut Badawczy Le nictwa pa stwowy monitoring rodowiska; zestawienie raz w roku do GUS w Warszawie, G ówny Inspektorat zbiorcze w zakresie: stan zdrowotny lasów, 31 sierpnia 2013 r. z Ochrony rodowiska uszkodzenia drzew, dane z podsystemu monitoringu le nego; w formie elektronicznej danymi za rok Instytut Badawczy Le nictwa Krajowy System Informacji o Po arach Lasów; dane zagregowane w zakresie: liczba i 31 sierpnia 2013 r. z raz w roku do GUS powierzchnia po arów lasów wed ug przyczyn danymi za rok 2012 powstania oraz warto powsta ych strat wed ug: województw, form w asno ci le nej, jednostek organizacyjnych Lasów Pa stwowych oraz parków narodowych imiennie; bezpo redni dost p GUS do z systemu 8 Dyrekcja Generalna Lasów System Informatyczny Lasów Pa stwowych raz w roku do GUS Pa stwowych, Biuro Urz dzania (SILP); dane zagregowane wielkoobszarowa 31 lipca 2013 r. Lasu i Geodezji Le- nej inwentaryzacja stanu lasów (wyniki prac z lat (wed ug stanu w dniu ): powierzchnia lasów i zasobów 1 stycznia 2011 r.) drzewnych na pniu wed ug grup rodzajowych drzew i klas wieku drzewostanów, siedlisk, form w asno ci i województw; w formie elektronicznej i papierowej 9 oddzia y terenowe Agencji system informacyjny ANR; dane zagregowane raz w roku do Urz d Statystyczny Nieruchomo ci Rolnych (wed ug województw) w zakresie: powierzchnia gruntów le nych wed ug gmin; powierzchnia lasów zalesiona i posiadana dokumentacja urz dzeniowa; w formie elektronicznej 31 stycznia 2013 r. z w Bia ymstoku danymi za rok 2012 Powierzchnia gruntów le nych i ich wy czenia z produkcji; struktura gatunkowa i wiekowa zasobów le nych; kategorie lasów, obiektów i obszarów prawnie chronionych; powierzchnia lasów w obszarach sieci Natura 2000; stan zdrowotny i sanitarny lasów; po ary lasów w uk adzie: kraj, formy w asno ci, regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy imiennie (tylko w zakresie powierzchni gruntów le nych i ich wy czenia z produkcji); jednostki administracji le nej.

16 Dziennik Ustaw Nr Poz tablice wynikowe czerwiec 2013 r., Le nictwo 2013 listopad 2013 r., Ochrona rodowiska 2013 listopad 2013 r., Stan uszkodzenia lasów w Polsce na podstawie bada monitoringowych Inspekcja Ochrony rodowiska pa dziernik 2013 r z bud et GUS z bud et GIO

17 Dziennik Ustaw Nr Poz STAN I OCHRONA RODOWISKA 1. Symbol badania: (004) 2. Temat badania: Zasoby, zmiany i wykorzystanie surowców mineralnych (kopalin) 3. Rodzaj badania: Badanie sta e 4. Prowadz cy badanie: Minister w a ciwy do spraw gospodarki wodnej Minister w a ciwy do spraw rodowiska Prezes G ównego Urz du Statystycznego Celem prowadzenia badania jest wype nienie obowi zków z zakresu bilansowania zasobów kopalin na o onych na ministra w a ciwego do spraw rodowiska przepisami art. 49 i art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z pó n. zm.). Wykonanie opracowa prezentuj cych informacje dotycz ce bazy zasobowej, stanu rozpoznania i zagospodarowania oraz wielko ci wydobycia dla krajowych z ó kopalin s u y w a ciwemu prowadzeniu polityki surowcowej i regulacji dzia alno ci gospodarczej przez organy administracji geologicznej na szczeblu centralnym, wojewódzkim oraz powiatowym. Opracowania te s tak e ród em informacji dla inwestorów krajowych i zagranicznych zainteresowanych pozyskaniem, wydobyciem, przetwórstwem i obrotem surowców mineralnych. Zak ady eksploatuj ce z o a lub u ytkownicy z ó, starostowie, marsza kowie województw. Kopaliny, liczba z ó (w tym zagospodarowane), zasoby bilansowe z ó udokumentowanych geologicznie (w tym zagospodarowane oraz przyrost i ubytek w stosunku do roku poprzedniego), pozabilansowe, przemys owe, wydobycie, zawieraj ce surowce: energetyczne (antracyt, gaz ziemny, hel, metan z pok adów w gla, rop naftow, w giel brunatny i kamienny), metaliczne (rudy: cynku i o owiu, miedzi i srebra, niklu, z ota, arsenu i cyny, elaza, tytanu i wanadu, pozosta e pierwiastki wspó wyst puj ce w rudach i innych kopalinach), chemiczne (baryt i fluoryt, fosforyty, siark, ska diatomitow, sole potasowo-magnezowe, sól kamienn, surowce ilaste do produkcji farb mineralnych, ziemi krzemionkow ), inne (skalne ok. 30 rodzajów). Wody podziemne (do celów pitnych i przemys owych; lecznicze). 8. ród a Sprawozdania M : O -21, O -22, O -23, O -24, O -25, O -26, O -28 oraz dane z systemu informatycznego gospodarki i ochrony bogactw mineralnych Polski MIDAS prowadzonego przez Pa stwowy Instytut Geologiczny Pa stwowy Instytut Badawczy. Lp. Podmioty przekazuj ce Cz stotliwo Miejsce przekazania Forma przekazania dane statystyczne i termin zak ady eksploatuj ce z o- O -21 zestawienie zasobów i o raz w roku do Pa stwowy Instytut a/u ytkownicy z ó z o u; w formie elektronicznej; metoda pe na; 1 kwietnia 2013 r. z Geologiczny Pa stwowy obowi zkowe danymi za rok 2012 Instytut Badawczy 2 zak ady eksploatuj ce z o- O -22 zestawienie zmian zasobów z o a; w raz w roku do Pa stwowy Instytut a/u ytkownicy z ó formie elektronicznej; metoda pe na; obowi zkowe 1 kwietnia 2013 r. z Geologiczny Pa - danymi za rok 2012 stwowy Instytut Badawczy 3 zak ady eksploatuj ce z o- O -23 roczne uproszczone zestawienie raz w roku do Pa stwowy Instytut a/u ytkownicy z ó zmian zasobów z o a; w formie elektronicznej; 1 kwietnia 2013 r. z Geologiczny Pa stwowy metoda pe na; obowi zkowe danymi za rok 2012 Instytut Badawczy 4 zak ady eksploatuj ce z o- O -24 zestawienie zasobów i udokumentowanych raz w roku do Pa stwowy Instytut a/u ytkownicy z ó z ó ropy naftowej i gazu 1 kwietnia 2013 r. z Geologiczny Pa - ziemnego; w formie elektronicznej; metoda danymi za rok 2012 stwowy Instytut pe na; obowi zkowe Badawczy 5 zak ady eksploatuj ce z o- O -25 zestawienie zmian zasobów udokumentowanych raz w roku do Pa stwowy Instytut a/u ytkownicy z ó z ó ropy naftowej i gazu ziem- 1 kwietnia 2013 r. z Geologiczny Pa - nego; w formie elektronicznej; metoda pe na; danymi za rok 2012 stwowy Instytut obowi zkowe Badawczy

18 Dziennik Ustaw Nr Poz starostowie, marsza kowie O -26 zestawienie udokumentowanych raz w roku do Pa stwowy Instytut województw zasobów wód podziemnych i wyników prac 1 kwietnia 2013 r. z Geologiczny Pa stwowy hydrogeologicznych; w formie elektronicznej; danymi za rok 2012 Instytut metoda pe na; obowi zkowe Badawczy 7 zak ady eksploatuj ce O -28 zestawienie zmian zasobów udokumentowanych raz w roku do Pa stwowy Instytut z o /u ytkownicy z ó z ó wód leczniczych i wód 1 kwietnia 2013 r. z Geologiczny Pa - termalnych; w formie elektronicznej; metoda danymi za rok 2012 stwowy Instytut pe na; obowi zkowe Badawczy 8 Pa stwowy Instytut Geologiczny Pa stwowy Instytut bogactw mineralnych Polski MIDAS; dane 29 sierpnia 2013 r. z Informatyczny system gospodarki i ochrony raz w roku do GUS Badawczy zagregowane o liczbie, zasobach i zmianach danymi za rok 2012 z ó kopalin, a tak e wód podziemnych na podstawie sprawozda : O -21, O -22, O -23, O -24, O -25, O -26, O -28 oraz z informatycznego systemu; w formie elektronicznej 9 Ministerstwo rodowiska Informatyczny system gospodarki i ochrony raz w roku do GUS bogactw mineralnych Polski MIDAS; dane 10 pa dziernika zagregowane opracowanie Bilans zasobów 2013 r. z danymi za kopalin i wód podziemnych w Polsce ; w rok 2012 formie elektronicznej Komplet informacji zawieraj cych dane o stanie zasobów, ich zagospodarowaniu, stopniu rozpoznania oraz wydobyciu; dla najwa niejszych surowców obrotu mi dzynarodowego wielko i kierunki importu i eksportu. Wykaz z ó wód leczniczych, termalnych i solanek wraz z podaniem zasobów dyspozycyjnych. Dane dotycz ce wód podziemnych i z ó kopalin przedstawiono w odniesieniu do województw lub w uj ciu regionalnym. tablice wynikowe (wydruk) czerwiec 2013 r., Ochrona rodowiska 2013 listopad 2013 r., Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce Ministerstwo rodowiska pa dziernik 2013 r z bud et NFO igw z bud et GUS

19 Dziennik Ustaw Nr Poz STAN I OCHRONA RODOWISKA 1. Symbol badania: (005) 2. Temat badania: Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód 3. Rodzaj badania: Badanie sta e 4. Prowadz cy badanie: Prezes G ównego Urz du Statystycznego Minister w a ciwy do spraw gospodarki wodnej Minister w a ciwy do spraw rodowiska G ówny Inspektor Ochrony rodowiska Minister w a ciwy do spraw rozwoju wsi Ocena i analiza stanu, zanieczyszczenia, zagro enia i wykorzystania wód powierzchniowych, w tym wód Morza Ba tyckiego oraz podziemnych; charakterystyka gospodarki wodno- ciekowej; zebranie informacji o zawarto ci azotu mineralnego w glebach oraz azotu azotanowego w wodach powierzchniowych i podziemnych na obszarach szczególnie nara onych na odp yw azotu ze róde rolniczych; uzyskanie informacji na temat rozwoju, poniesionych kosztów i róde finansowania obiektów ma ej retencji wodnej; uzyskanie informacji na temat dzia alno ci badawczej i kontrolnej w zakresie zanieczyszczenia wód, a tak e dzia alno ci kontrolnej w zakresie higieny komunalnej. Zebrane informacje s u do sporz dzania zestawie o gospodarce wodnej na potrzeby krajowej statystyki publicznej oraz statystyki mi dzynarodowej, a tak e s wykorzystywane przez administracj rz dow i samorz dow do kreowania polityki ekologicznej w zakresie gospodarki wodno- ciekowej (m.in. wykorzystywanie dla celów realizacji Krajowego programu oczyszczania cieków komunalnych, monitorowanie realizacji postanowie Strategii Gospodarki Wodnej przyj tej przez Rad Ministrów w dniu 13 wrze nia 2005 r., do opracowywania i monitorowania Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego i Narodowej Strategii Spójno ci oraz strategii rozwoju województw i programów wojewódzkich). Jednostki wnosz ce op aty ekologiczne za pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz za wprowadzanie cieków do wód lub do ziemi, podmioty eksploatuj ce wodoci gi i kanalizacj oraz oczyszczalnie cieków, pracuj ce na sieci kanalizacyjnej; jednostki prowadz ce nawadnianie u ytków rolnych i le nych oraz nape nianie stawów rybnych. Gminy, wojewódzkie zarz dy melioracji i urz dze wodnych; dla przedsi wzi podejmowanych tak e przez spó ki wodne, prywatnych w a cicieli stawów rybnych, hydroelektrownie, ko a w dkarskie i innych inwestorów w zakresie obiektów ma ej retencji wodnej; w zakresie dzia alno ci badawczej i kontrolnej dotycz cej zanieczyszczenia wód wojewódzkie inspektoraty ochrony rodowiska; w zakresie higieny komunalnej stacje sanitarno-epidemiologiczne. zasoby ilo ciowe i jako ciowe wód powierzchniowych i podziemnych, zasoby wód leczniczych i wód termalnych, ród a poboru i cele zu ycia wody w gospodarce narodowej i na potrzeby ludno ci, pobór morskich wód wewn trznych, zamkni te obiegi wody w zak adach, ilo i sposób zagospodarowania wód zasolonych oraz adunki soli w nich zawarte, nawadniane grunty i nape niane stawy rybne (powierzchnia i zu ycie wody), cieki komunalne i przemys owe odprowadzone do wód, kanalizacji i do ziemi, metody ich oczyszczania oraz adunki zanieczyszcze (BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny, metale ci kie) w ciekach wytwarzanych i odprowadzanych w ci gu roku, cieki przemys owe zawieraj ce substancje szczególnie szkodliwe odprowadzone do wód i kanalizacji, ilo, przepustowo i rodzaje oczyszczalni i podczyszczalni cieków przemys owych, ich efekty dzia ania oraz post powanie z wytworzonymi osadami ciekowymi, ilo, wielko (przepustowo i równowa na liczba mieszka ców RLM) i rodzaje oczyszczalni cieków miejskich i wiejskich, pracuj cych na sieci kanalizacyjnej, ich efekty dzia ania oraz post powanie z wytworzonymi osadami ciekowymi, ludno obs ugiwana przez pracuj ce na sieci kanalizacyjnej oczyszczalnie cieków miejskich i wiejskich oraz oczyszczalnie cieków przemys owych, ocena stanu jednolitych cz ci wód rzek i jezior, wód przej ciowych i przybrze nych oraz stanu wód podziemnych zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stopie zanieczyszczenia osadów dennych rzek i jezior metalami ci kimi, zwi zkami organicznymi (wielopier cieniowe w glowodory organiczne, polichlorowane bifenyle, pestycydy chloroorganiczne), zanieczyszczenie i tendencje zmian d ugookresowych, zachodz cych w rodowisku wodnym i w biocenozach polskiej strefy Morza Ba tyckiego. adunki zanieczyszcze odprowadzane do Morza Ba tyckiego rzekami (substancje organiczne i biogenne, metale ci kie), monitoring gleb i p ytkich wód gruntowych na obszarach szczególnie nara onych na odp yw azotu ze róde rolniczych, na potrzeby bilansowania azotanów przemieszczaj cych si do wód powierzchniowych i podziemnych z obszarów u ytków rolnych, wykaz obszarów wra liwych na zanieczyszczenie zwi zkami azotu ze róde rolniczych,

20 Dziennik Ustaw Nr Poz rodzaje obiektów ma ej retencji wodnej, ich liczba, poniesione koszty i ród a finansowania oraz pojemno retencyjna, dzia alno badawcza i kontrolna w zakresie zanieczyszczenia wód, jako wody dostarczanej ludno ci do spo ycia, obiekty wodne i rekreacyjne. 8. ród a Sprawozdania GUS: OS-3, OS-4, OS-5; sprawozdanie MRiRW: RRW-13; wtórne wykorzystanie dotycz cych eksploatacji wodoci gów i kanalizacji ze sprawozdania: M-06 (omówione w badaniu ); sprawozdania M : O -2a (omówione w badaniu ), O -26 i O -28 (omówione w badaniu ); sprawozdanie MZ: MZ-46 (omówione w badaniu ); Pa stwowy Instytut Geologiczny Pa stwowy Instytut Badawczy monitoring zasobów wód podziemnych z Centralnego Banku Danych Hydrogeologicznych HYDRO; dane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Pa stwowego Instytutu Badawczego zasoby wód powierzchniowych; dane z G ównego Inspektoratu Ochrony rodowiska monitoring jako ci wód powierzchniowych; monitoring jako ci wód podziemnych; monitoring geochemiczny osadów wodnych; monitoring Morza Ba tyckiego i system pomiarowo-kontrolny wód, regionalne zarz dy gospodarki wodnej wykazy obszarów wra liwych na zanieczyszczenie zwi zkami azotu ze róde rolniczych. Podmioty przekazuj ce dane statystyczne i termin nia Cz stotliwo Miejsce przekaza- Lp. Forma przekazania osoby prawne, jednostki organizacyjne OS-3 sprawozdanie o gospodarowaniu wod, ciekach i adun- 31 stycznia 2013 r. z czy GUS raz w roku do portal sprawozdaw- niemaj ce osobowo ci prawnej, osoby fizyczne prowadz ce dzia alno gospodarcz, w tym fermy przemys owego elektronicznej; kach zanieczyszcze ; w formie danymi za rok chowu zwierz t, bez wzgl du na rodzaj dla podmiotów o liczbie pracuj cych nie wi kszej ni 5 osób do- w Katowicach Urz d Statystyczny prowadzonej dzia alno ci dobrane na podstawie kryterium uci liwo ci ekologicznej wnosz ce op aty (oraz zwol- w formie papierowej; puszczalne jest przekazywanie nione z op at) za pobór z uj w asnych metoda pe na; obowi zkowe rocznie m 3 i wi cej wody podziemnej albo m 3 i wi cej wody powierzchniowej lub za odprowadzenie rocznie m 3 i wi cej cieków, z wyj tkiem: zak adów (przedsi biorstw) wodoci gowych i kanalizacyjnych, podmiotów zu ywaj cych wy cznie wod zakupion od wodoci gów komunalnych i jednocze nie odprowadzaj cych cieki wy cznie do sieci kanalizacyjnej, gospodarstw rolnych (z wy czeniem ferm przemys owego chowu zwierz t) zu ywaj cych wod wy cznie na potrzeby produkcji zwierz cej i ro linnej (w tym ogrodniczej i szklarniowej); ustalone na podstawie uzgodnionych z: marsza kiem województwa wykazów podmiotów (poszczególnych róde wykorzystuj cych i zanieczyszczaj cych wod ), sporz dzonych na podstawie ubieg orocznych o op atach za korzystanie ze rodowiska, marsza kiem województwa lub starost wykazów pozwole wodnoprawnych wy na podstawie art. 140 ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z pó n. zm.)

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PROGRAM BADAŃ STATYSTYCZNYCH STATYSTYKI PUBLICZNEJ NA 2012 R.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PROGRAM BADAŃ STATYSTYCZNYCH STATYSTYKI PUBLICZNEJ NA 2012 R. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Załącznik do nru 173, poz. 1030 z dnia 22 sierpnia 2011 r. PROGRAM BADAŃ STATYSTYCZNYCH STATYSTYKI PUBLICZNEJ NA 2012 R. Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Podstawowe informacje na temat budżetu realizowanego przez Dzielnicę Śródmieście jednostkę pomocniczą m. st. Warszawy Gospodarka finansowa Dzielnicy prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r.

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 1)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 1) Dziennik Ustaw Nr 173 10133 Poz. 1030 1030 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 1) Na podstawie art. 18 ustawy

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2012 r. Pozycja 23 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 30 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 10 stycznia 2012 r. Pozycja 23 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 30 grudnia 2011 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.01.10 12:38:54 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 stycznia 2012 r. Pozycja 23 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW.go

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok.

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok. Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 0151/53/2005 Wójta Gminy Łaziska z dnia 10 listopada 2005 r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. ROZPORZĄDZENIE Projekt z 16.11. r. RADY MINISTRÓW z dnia... r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo, w związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025, zwracamy się

Bardziej szczegółowo

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1489 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KALISZ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Program badań. statystycznych. statystyki publicznej. na rok 2006

Program badań. statystycznych. statystyki publicznej. na rok 2006 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 1, poz. 142) Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 Warszawa, wrzesień 2005 r. Spis treści 1.01. STAN

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2408 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ŁÓDŹ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 30 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2144 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZAMOŚĆ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY / POWIATU / WOJEWÓDZTWA

V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY / POWIATU / WOJEWÓDZTWA V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY / POWIATU / WOJEWÓDZTWA Powiązanie z działaniami powiatu i województwa Zadania Gminy Słupca w zakresie infrastruktury technicznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kalisz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 58,0 61,4 63,2

Miasto: Kalisz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 58,0 61,4 63,2 Miasto: Kalisz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1498 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 105567 104676 103997 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Koszalin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,5 56,3 58,5

Miasto: Koszalin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,5 56,3 58,5 Miasto: Koszalin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1110 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 109302 109343 109170 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I Miejskie Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I Jaworzno, 2010 Przedsięwzi wzięcie zlokalizowane jest w gminie Jaworzno

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2011 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych uzyskał

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 217 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2014

UCHWAŁA Nr 217 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2014 Monitor Polski Nr 101 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2010.12.31 16:08:22 +01'00' 5270 Poz. 1183 1183 v.p l UCHWAŁA Nr 217 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Krajowego

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XVII/215/03 z dnia 30.12.2003 r. Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2004 1 2 3 4 WYDATKI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Płock Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124691 123627 122815 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R.

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R. CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R. 1. Subwencje z budżetu państwa oraz udziały podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w wysokości podanej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Gdańsk Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1762 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 460509 460427 461531 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Źródła pozyskiwania danych i problemy z tym związane. Bożena Radkowska

Źródła pozyskiwania danych i problemy z tym związane. Bożena Radkowska TURYSTYKA POLSKA W UKŁADZIE REGIONALNYM Źródła pozyskiwania danych i problemy z tym związane Bożena Radkowska Warszawa 2010 1 Pomysł stworzenia Turystyki polskiej w układzie regionalnym Wyrósł na gruncie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE Załącznik do Uchwały r IV-20-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE I. Podstawa prawna działania 1. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Temat kontroli Termin przeprowadzenia 1 2 3 4 5 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach

Temat kontroli Termin przeprowadzenia 1 2 3 4 5 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w latach w 2006-2008 Lp. Nazwa jednostki kontrolującej Temat kontroli Termin przeprowadzenia 1 2 3 4 5 Państwowa Inspekcja Pracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2016 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej. w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej;

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej. w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej; Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO PFU-3 Część informacyjna 1 PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ZAWARTOŚĆ PFU-3: 1 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 2 Inne informacje

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/176/2016 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 29 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/176/2016 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 29 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XX/176/2016 RADY GMINY PABIANICE z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie Programu wsparcia budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pabianice w latach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na

Bardziej szczegółowo

MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO

MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO dr inż. Agata Włodarczyk Dyrektywa 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 16.05.2007 Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-12/07 Zarządzenie Nr 290/2007 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo