WENTYLATORY OSIOWE. Podræcznik uýytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WENTYLATORY OSIOWE. Podræcznik uýytkownika"

Transkrypt

1 WENTYLATORY OSIOWE Podræcznik uýytkownik 2012

2 Úrednic króãc wylotowego 100,, mm Seri wentyltor - VKO, VKO1, M, MA, M1, M3, MAO2, M1OK2, R, R1, K, K1, PF, PF1, F, F1,, 1, L, L1, S, S1, X, X1, X str, Silent-M, Silent-S Pnel zewnætrzny: A luminium szlifowne (dl serii L) N polerown stl nierdzewn (dl serii L) Opcje dodtkowe: SCHEMAT OZNACZEÑ WENTYLATORÓW VENTS X X X X X X X X V wyró jest wyposýony we wudowny wyùcznik sznurkowy T wyró jest wyposýony w wyùcznik czsowy opóênieni wyùczeni T1 wyró jest wyposýony w wyùcznik czsowy opóênieni wùczeni i wyùczeni TH wyró jest wyposýony w czujnik wilgotnoúci i wyùcznik czsowy opóênieni wyùczeni TR wyró jest wyposýony w czujnik ruchu i wyùcznik czsowy opóênieni wyùczeni 1 K wyró jest wyposýony w zwór zwrotny Wersje silnik i wirnik: L silnik n ùoýyskch toczeni Turo silnik o podwyýszonej mocy Q silnik o oniýonej mocy - cichy 12 silnik o npiæciu znmionowym 12V/50Hz (trnsformtor rdzeniowy!) Press - wyró jest wyposýony w wirnik, zpewnijcy podwyýszone ciúnienie Przykùd oznczeni: VENTS VTK wentyltor o úrednicy króãc wylotowego mm, seri, wyposýony w wyùcznik sznurkowy, wyùcznik czsowy orz zwór zwrotny.

3 WARUNKI BEZPIECZEÑSTWA Wszystkie dziùni zwizne z poùczeniem, konserwcji i nprw produktów, dokonywne tylko przy usuwniu npiæci zsiljcego. o montýu i konserwcji dozwolone m prwo do smodzielnej prcy n terie kumultorowe o pojemnoúci do 1000 V, po dokonniu przegldu niniejszej instrukcji. Jednofzow sieã zsiljc, musi yã zgodn z oowizujcymi przepismi. Stù sieã zsiljc musi yã wyposýon w utomtyczn ochronæ przeciýeniow. Wyùcznik utomtyczny QF, wudowny w owód elektryczny oiektu. Odstæp pomiædzy stykmi przeùcznik n wszystkich iegunów musi wynosiã minimum 3 mm. Przed instlcj wentyltor nleýy upewniã sie, ýe nie istniej ýdne widoczne uszkodzeni wirnik, oprwy, osùony orz w strefie przepùywu powietrz nie m ýdnych ocych oiektów, które mog uszkodziã wirnik. Nie stosowã produktu do innych celów niý jego fundmentlne zstosownie. Produkt nie jest przeznczony do uýytku przez dzieci lu osoy o ogrniczonej zdolnoúci fizycznej, czuciowej lu psychicznej, lu jeúli nie mj doúwidczeni ýyciowego i wiedzy, chy ýe s pod kontrol, czy nie poleciù n wykorzystniu instrumentu oso odpowiedziln z ich ezpieczeñstwo. Nleýy podjã úrodki w celu zpoieýeni dostepu dymu, dwutlenku wægl i innych produktów splni, tkýe wyeliminowã moýliwoúã wstecznego przepùywu gzów z urzdzeñ, które wykorzystuj gz lu s êródùem otwrtego ogni. Tùoczone powietrze musi yã wolne od czstek kurzu i innych droin, tkýe lepkich sustncji i mteriùów wùóknistych. Nie nleýy uýywã tego produktu w úrodowisku zwierjcym sustncje plnye lu opry tkie jk: lkohol, enzyn, itp. Nie nleýy zkrywã ni zsùniã knùu sscego orz otworu wylotowego. Koliduje z optymlnym przepùywem powietrz. Nleýy ezwzglædnie przestrzegã niniejszej instrukcji. Po okresie eksplotcji wyrou nie wolno utylizowæ jko nieposortowny odpd komunlny. Zu yte urz¹dzenie nle y przekzæ do punktu sk³downi surowców wtórnych-zu ytych urz¹dzeñ elektrycznych. 2

4 3 PRZEZNACZENIE Wyró jest wentyltorem osiowym do wentylcji wywiewnej, nieduýych i úrednich pomieszczeñ. Wentyltor serii VKO/VKO1 moýe yã wykorzystny zrówno do wentylcji nwiewnej, jk i do wentylcji wywiewnej i jest montowny wewntrz knùu wentylcyjnego. Wentyltor (oprócz serii VKO/VKO1/MAO/M1OKK) jest przeznczony do domowego montýu úciennego lu sufitowego. Wentyltor serii VKO/VKO1 jest przeznczony do montýu w knle wentylcyjnym. Wentyltor serii MAO/M1OK jest przeznczony do montýu okiennego. Wentyltor jest oliczony n dùugotrwù prcæ ez odùczni od sieci. Konstrukcj wentyltorów uleg cigùym udoskonleniom, w zwizku z czym niektóre modele mog róýniã siæ od tych opisnych w niniejszej instrukcji. POSTAWOWE ANE TECHNICZNE Wentyltory przeznczone s do podùczeni do sieci prdu przemiennego o npiæciu V i czæstotliwoúci 50 Hz, lu 12 V orz czæstotliwoúci 50 Hz (trnsformtor rdzeniowy). Wentyltor nie wymg uziemieni. Stopieñ ochrony przed dostæpem do czæúci nieezpiecznych i przenikniem wody: IPX4 - VKO, VKO1 IP24 MA, X str, R, R1, MAO2, M1OK2, X, X1 IP34 K, K1,, 1, M, PF, PF1, M1, M3, S, S1, F, L, L1, F1, Silent-M, Silent-S Wydjnoúã znmionow zgodnie z kutur przemieszcznego powietrz wynosi: - dl wentyltorów z króãcem wylotowym o úrednicy 100 mm: m /h (±5%); - dl wentyltorów z króãcem wylotowym o úrednicy mm: m /h (±5%); - dl wentyltorów z króãcem wylotowym o úrednicy mm: m /h (±5%). Znmionow moc elektryczn wentyltorów wynosi: - dl wentyltorów z króãcem wylotowym o úrednicy 100 mm: 5.3/22 W (±5%); - dl wentyltorów z króãcem wylotowym o úrednicy mm: 9.1/26 W (±5%); - dl wentyltorów z króãcem wylotowym o úrednicy mm: 20/32 W (±5%). Poziom ciúnieni kustycznego w odlegùoúci 3 m nie przekrcz 40 dba. Wentyltory przeznczone s do prcy w temperturze powietrz w zkresie od +1 C do +45 C. Oznczenie wentyltor, przedstwienie schemtyczne widoku zewnætrznego, wymiry zewnætrzne orz wùúciwoúci konstrukcyjne s podne w teli 1. Czs uýytkowni gwrntowny jest n 5 lt.

5 f f VENTS 100 VKO VENTS VKO VENTS VKO VENTS 100 VKO1 VENTS VKO1 VENTS VKO1 VENTS 100 VKOk VENTS VKOk VENTS VKOk VENTS 100 VKO1k VENTS VKO1k VENTS VKO1k e g VKO h 1 VKO1 l e g h ** 1 c l 100 VKO/VKO1 VKO/VKO1 VKO/VKO1 91/113 93/ / å g h f 100 VKOk/VKO1k VKOk/VKO1k VKOk/VKO1k Modele VKO orz VKO1k s wyposýone w wspornik montýowy do mocowni n pùskiej powierzchni VENTS 100 Ê VENTS Ê VENTS Ê VENTS 100 Ê1 VENTS Ê1 c e 100 Ê/ K / /19 Ê/ K1 Ê / /19 15 VENTS 100 Ì3 VENTS Ì3 VENTS Ì3 f g c e c e 100 Ì3 Ì3 Ì f g tel 1 4

6 VENTS 100 VENTS VENTS VENTS VENTS 1 c e 100 /1 / c e 108/ / VENTS 100 Ì VENTS Ì VENTS Ì 100 Ì Ì Ì c e VENTS 100 ÌÀ VENTS ÌÀ VENTS ÌA VENTS 100 Ì1 VENTS Ì1 VENTS Ì1 ñ å 100 ÌÀ\Ì1 ÌÀ\Ì1 ÌÀ\Ì c e VENTS ÌÀÎ1 VENTS ÌÀÎ1 VENTS ÌÀÎ2 VENTS Ì1ÎÊ2 e c h ÌÀÎ1 ÌÀÎ2 ÌÀÎ1 Ì1ÎÊ e c g h tel 1 g

7 VENTS 100 L VENTS L VENTS L VENTS 100 L1 VENTS L1 c e 100 L/L1 L/L1 L c e 126/ / VENTS 100 S VENTS S VENTS S VENTS 100 S1 VENTS S1 c e 100 S/S1 S/S1 S c e /93 114/ VENTS 100 PF VENTS PF VENTS PF VENTS 100 PF1 VENTS PF1 VENTS PF1 Ø/** 100 PF/PF1 PF/PF1 PF/PF / /134 / VENTS 100 F VENTS F VENTS 100 F1 VENTS F1 f g Ø ñ 1 ñ e 1 f g 100 F/F / F/F / tel 1 6

8 VENTS 100 X VENTS Õ VENTS Õ VENTS 100 Õ1 VENTS Õ1 VENTS Õ1 g g ñ ñ å å 100 Õ Õ Õ 100 Õ1 Õ1 Õ ñ ñ å g å g VENTS 100 X str VENTS X str VENTS X str g ñ å 100 X str 152 X str 177 X str 205 ñ å g VENTS 100 R 100 R 122 c h c h VENTS 100 R1 100 R1 122 c h c h 7 tel 1

9 VENTS 100 Silent-M VENTS Silent-M VENTS Silent-M 100 Silent-M Silent-M Silent-M c e VENTS 100 Silent-S VENTS Silent-S VENTS Silent-S c 100 Silent-S Silent-S Silent-S c e /93 114/ e Wentyltory serii M,, 1, X str, S, S1, M1, M3, L, L1, X, X1, Silent-M, Silent-S mog yã wyposýone w zwory zwrotne. W tkim wypdku dùugoúã grytow króãc wylotowego zwiæksz siæ o 14 mm. Wentyltor c zwór zwrotny tel 1 L= C

10 KOMPLET OSTAWY Komplet dostwy zwier: - Wentyltor - 1 szt.; - Wkræty z koùkmi rozporowymi - 4 szt. (prócz modeli VKO/VKO1/MAO1/MAO2/M1OK2); - Úru smogwintujc, úru, nkrætk, nkrætk z tworzyw sztucznego - 4 szt. (do modeli MAO1, MAO2, M1OK2); - Uszczelnienie - 2 szt. (do modeli MAO1/MAO2/M1OK2); - Úruy mocujce - 2 szt. (do modeli MAO1/MAO2/M1OK2); - Úruokræt z tworzyw sztucznego - 1 szt. (tylko do modeli z wyùcznikiem czsowym); - Instrukcj osùugi - 1 szt.; - Opkownie - 1 szt. MONTAÝ I PRZYGOTOWANIE O PRACY Kolejnoúã montýu wentyltor jest pokzn n rysunkch: - VKO/VKO1/VKOk/VKO1k series - Rys. 1; - K/K1/PF/PF1/F/F1 - Rys. 2; - M/M1/M3/MA/Silent-M - Rys. 3; - MAO/M1OK - Rys. 4; - /1/L/L1/S/S1/X/Xs/X str/silent-s - Rys. 5; - R/R1 - Rys. 6. Wentyltor przedstwiony n rysunkch moýe róýniã siæ niezncznie od Pñstw modelu, przy czym kolejnoúã montýu pozostje niezmienion. Schemt podùczeni wentyltor do stcjonrnej instlcji jest pokzn n rysunkch Nstwinie pùytek sterowni jest pokzne n rysunkch

11 Rys. 1. Wentyltory serii VKO/VKO1/VKOk/VKO1k

12 Rys. 2. Wentyltory serii K/K1/PF/PF1/F/F

13 Rys. 3. Wentyltory serii M/M1/M3/MA/Silent-M

14 4.1 Rys. 4. Wentyltory serii MAO/M1OK mm MAO1 160 mm MAO1 MAO2 M1OK2

15 Rys. 4. Wentyltory serii MAO/M1OK

16 Rys. 5. Wentyltory serii /1/L/L1/S/S1/X/Xs/X str/silent-s

17 Rys. 6. Wentyltory serii R/R

18 17 Rys.7 Schemt podùczeni wentyltor z wudownym wyùcznikiem i wentyltor z czujnikiem ruchu. Rys. 8 S Schemt podùczeni wentyltor ez wudownego wyùcznik. Rys V (12 V*) V (12 V*) N (~*) Schemt podùczeni wentyltor wyposýonego w wyùcznik czsowy / wyùcznik czsowy z czujnikiem wilgotnoúci, z wudownym wyùcznikiem. Rys. 10 L (~*) LT (ST*) L(~*) LT (ST*) N (~*) V (12 V*) S V (12 V*) Schemt podùczeni wentyltor wyposýonego w wyùcznik czsowy / wyùcznik czsowy z czujnikiem wilgotnoúci ez wudownego wyùcznik. Rys. 11 Rys. 12 Schemt podùczeni wentyltor X Str z jednoczesnym wùczniem wentyltor i wudownego oúwietleni. Rys.13 Schemt podùczeni wentyltor R i R1 wyposýonego w wyùcznik czsowy / wyùcznik czsowy z czujnikiem wilgotnoúci. * wentyltory niskonpiæciowe - n npiæcie znmionowe 12V (wskzne n opkowniu i oudowie wentyltor). Nleýy podùczã tylko do sieci ~12 V / 50 Hz (trnsformtor rdzeniowy) L(~*) N(~*) L(~*) Schemt podùczeni wentyltor X Str z oddzielnym wùczniem wentyltor i wudownego oúwietleni. L(~*) N(~*) L(~*) SL (ST*) N(~*) L(~*) S1 S2 Oznczeni umowne L fz (tylko dl V) N - "0" (tylko dl sieci V) S - zewnætrzny przeùcznik S1 - zewnætrzny wùcznik wentyltor S2 - zewnætrzny wùcznik lmpy S S V (12 V*) V (12 V*) V (12 V*)

19 ZASAA ZIAÙANIA Wentyltor z wyùcznikiem czsowym T wentyltor poùczony zciskiem L z fz "n stùe", uruchmi siæ dopiero po podniu npiæci sterujcego n zcisk wejúciowy LT (ST, SL) od wyùcznik zewnætrznego (n przykùd, wyùcznik oúwietleni w pomieszczeniu). Po zdjæciu npiæci sterujcego wentyltor kontynuuje dziùnie w cigu czsu nstwionego z pomoc wyùcznik czsowego, który siæ reguluje od 2 do 30 min. Model VT wùcz siæ i wyùcz siæ z poúrednictwem wewnætrznego wùcznik sznurkowego. Wentyltor z wyùcznikiem czsowym T1 po podniu npiæci sterujcego n zcisk wejúciowy LT od wyùcznik zewnætrznego (n przykùd, z pomoc wyùcznik oúwietleni) uruchmi siæ wùcznik czsowy opóênieni wùczeni. Wentyltor uruchmi siæ dopiero po ukoñczeniu dziùni wyùcznik czsowego opóênieni wùczeni. Wrtoúã czsu opóênieni wùczeni Tz jest regulown w dwóch zkresch od 10 do 90 sekund orz od 2 do 30 minut. Zkres regulowni wyier siæ z pomoc przeùcznik n pùytce wyùcznik czsowego. Po zdjæciu npiæci sterujcego wentyltor kontynuuje dziùnie w cigu czsu nstwionego z pomoc wyùcznik czsowego regulownego od 2 do 30 min. Wentyltor z wyùcznikiem czsowym i czujnikiem wilgotnoúci TH - wentyltor uruchmi siæ przy podniu npiæci sterujcego n zcisk wejúciowy LT (ST, SL) lu w przypdku, gdy poziom wilgotnoúci w pomieszczeniu przekrcz nstwion wrtoúã regulown od 60% do 90% wilgotnoúci wzglædnej. Po zdjæciu npiæci sterujcego lo teý w rzie oniýeni poziomu wilgotnoúci H, wentyltor kontynuuje dziùnie w cigu czsu nstwionego z pomoc wyùcznik czsowego regulownego od 2 do 30 min. Wentyltor z wyùcznikiem czsowym i czujnikiem ruchu TR wentyltor uruchmi siæ po zrejestrowniu ruchu w odlegùoúci od 1 do 4 metrów z ktem widzeni czujnik 100 w linii poziomej. Po zprzestniu ruchu wentyltor kontynuuje dziùnie w cigu czsu nstwionego z pomoc wyùcznik czsowego regulownego od 2 do 30 min. Uwg! Sterownik timer znjduje siæ pod npiæciem. Regulcje moýn dokonã jedynie po odùczeni wentyltor od sieci. W skùd kompletu wentyltor wchodzi specjlny, plstikowy úruokræt do regulcji ustwieñ wentyltor. Uýycie nrzædzi metlowych jk: úruokræt, nóý, itp., w celu regulcji, moýe doprowdziã do uszkodzeni elektroniki. Prosimy o strnne zpoznnie siæ z niniejsz instrukcj osùugi z uwzglædnieniem fktu, ýe w róýnych modelch wentyltorów pùytk elektroniki sterujcej moýe mieã inn loklizcjæ. Rys.14 18

20 o wyùczników czsowych T, TH, TR: VKO1/F1/PF1 R/R1 /1/S/S1/L/X/X1/Silent-S - T + - H + - T + - H + 60% 90% - T + 2min 30min 60% 90% 2min 30min 2min 30min M/M1/M3/MA/MAO/M1OK2/Silent-M H - T + - H + 2min 30min o wyùcznik czsowego T1: 60% 90% Przeùcznik Rys.15 M/M1/M3/MA/MAO/M1OK2/Silent-M /1/S/S1/L/X/X1/Silent-S Przeùcznik 10 sek - 90 sek 2 min - 30 mi n 10 sek 2 min 90 sek 30 min - Tz T + - Tz T + 10sek 90sek 2min 30min 2min 30min 10sek 90sek 2min 30min 2min 30min Rys.16 19

21 OBSÙUGA TECHNICZNA Osùugi technicznej wentyltor nleýy dokonywã wyùcznie po jego odùczeniu od sieci. Czyszczeni dokonuje siæ z pomoc miækkiej tkniny z wykorzystniem wodnego roztworu úrodk myjcego. Nleýy unikã przedostni siæ pùynu n komponenty elektryczne. Po czyszczeniu powierzchnie nleýy wytrzeã j do such. ZASAY PRZECHOWYWANIA Wentyltor powinien yã przechowywny w oryginlnym opkowniu producent przy temperturze +5 C i +40 C i wzglædnej wilgotnoúci powietrz nie wiækszej niý 80% (przy T = +25 C). GWARANCJA Wentyltor zostù wyprodukowny n przedsiæiorstwie Ventiltion Systems Prywtn Spóùk Akcyjn (zwn dlej przedsiæiorstwem-producentem). Nywjc dny wyró, konsument potwierdz, ýe siæ zpoznù i zgdz siæ n wrunki, zsdy i wymgni eksplotcji, przechowywni, przewozu, montýu, regulowni, podùczeni, osùugi, nprwy i zoowizni gwrncyjne dotyczce dnego wyrou, przedstwione w przedùoýonej przez przedsiæiorstwo-producent dokumentcji n ten wyró. Gwrncyjny okres eksplotcji (czs uýytkowni) wyrou, ustlony przez przedsiæiorstwo- producent, wynosi 60 miesiæcy od dty sprzedýy wyrou przez sieã hndlu detlicznego, pod wrunkiem przestrzegni przez konsument zsd trnsportowni, przechowywni, montýu i uýytkowni wyrou. W przypdku powstni zkùóceñ w prcy wyrou z winy Przedsiæiorstw-producent w cigu gwrncyjnego okresu eksplotcji (czsu uýytkowni), konsument m prwo do nieodpùtnego usuniæci wd wyrou drog wykonni serwisu gwrncyjnego. Serwis gwrncyjny poleg n wykonniu roót zwiznych z usuniæciem wd wyrou w celu zpewnieni moýliwoúci wykorzystni tego wyroy zgodnie z jego przeznczeniem. Usuniæcie wd odyw siæ drog wyminy lu nprwy wyrou. UWAGA! W celu wykonni serwisu gwrncyjnego Pñstwo powinni przedùoýyã Podræcznik uýytkownik lu inny dokument, który go zstæpuje i dokument rozliczeniowy, úwidczcy o fkcie nyci, z dnotcj o dcie sprzedýy. Model wyrou powinien yã zgodny z podnym w Podræczniku uýytkownik lu w innym dokumencie, który go zstæpuje. 20

22 21 W celu wykonni serwisu gwrncyjnego prosimy o kontkt z firm, w której dokonno zkupu wyrou. W rzie niemoýliwoúci wykonni serwisu gwrncyjnego n miejscu, gwrntowi przysùuguj 14-to dniowy okres n powyýsz usùugæ. Gwrncj przedsiæiorstw-producent nie oejmuje niýej wymienionych przypdków: - nie przedstwienie przez konsument wyrou w komplecie, który jest podny w podræczniku uýytkownik wyrou lu w innym dokumencie, który go zstæpuje, w tym w przypdku zdemontowni czæúci kompletowych tkiego wyrou przez konsument; - niezgodnoúã modelu, mrki wyrou z modelem lu mrk n dokumencie zkup - niedokonnie osùugi technicznej wyrou przez konsument w okreúlonym czsie (rud, pyù, kondenst olejowy, oecnoúã znieczyszczeñ mechnicznych); - dokonnie przez konsument zmin lu uszkodzeñ zewnætrznych (uszkodzenimi nie s nieznczne zminy zewnætrzne wyrou, potrzene do montýu wyrou); - wprowdzenie istotnych zmin do konstrukcji wyrou - wymin i korzystnie z innych podzespoùów lu czæúci nieprzewidzinych przez producent - wykorzystywnie wyrou niezgodnie z jego przeznczeniem; - nruszenie przez konsument zsd eksplotcji wyrou; - podùczenie wyrou do sieci elektrycznej o npiæciu innym niý podno w instrukcji osùugi wyrou; - skokow zmin npiæci w sieci elektrycznej, n wskutek czego wyró ulegù uszkodzeniu - wykonnie smodzielnej nprwy wyrou przez konsument; - wykonnie nprwy przez osoy trzecie, nieupowýnione do tego przez producent; - po upùywie okresu gwrncyjnego dl wyrou; - nruszenie przez konsument ustlonych zsd trnsportowni wyrou, które mog doprowdziã do uszkodzeni lu zniszczeni wyrou; - nruszenie przez konsument zsd przechowywni wyrou; - dokonnie przez osoy trzecie czynów sprzecznych z prwem w odniesieniu do wyrou;

23 - dziùnie siù przyrody (poýry, powodzie, trzæsieni ziemi); - rk plom, w przypdku, gdy oecnoúã tkich plom jest przewidzin przez Podræcznik uýytkownik lu inny dokument, który go zstæpuje; - rk krty gwrncyjnej; - rk dokumentu zkupu, úwidczcego o fkcie nyci, z dnotcj o dcie sprzedýy. Producent odpowid z defekty powstùe z jego winy do chwili przekzni wyrou konsumentowi. Przedsiæiorstwoproducent nie odpowid z defekty powstùe po przekzniu wyrou konsumentowi wskutek nruszeni przez konsument zsd trnsportowni, przechowywni, montýu i eksplotcji wyrou, czynów osó trzecich, wypdku lu siùy wyýszej. Producent nie ponosi odpowiedzilnoúci z szkodæ wyrzdzn zdrowiu i mjtku konsument wskutek nruszeni przez konsument zsd w instrukcji osùugi wyrou lu innego dokumentu, który go zstæpuje, w wyniku wykorzystywni wyrou niezgodnie z przeznczeniem, n skutek nruszeni przez konsument uwg lu innych informcji o tym wyroie, podnych w instrukcji wyrou lu innym dokumencie, który go zstæpuje, w rezultcie nruszeñ przez konsument zsd trnsportowni, przechowywni, montýu, osùugi technicznej i eksplotcji wyrou. 22

24 ÚWIAECTWO OBIORU Wentyltor zostù uznny z przydtny do uýytku. Model VENTS Z cù odpowiedzilnoúci oúwidczmy, iý niniejszy produkt odpowid postnowieniom yrektywy Rdy Europejskiej Wspólnoty Gospodrczej 2004/108/EC, 89/336/EEC, postnowieniom yrektywy niskonpiæciowej wymienionej Rdy 2006/95/EC, 73/23/EEC, tkýe wymgniom w zkresie oznkowni CE yrektywy 93/68/EEC w zkresie identycznoúci ustwodwstw Pñstw-czùonków, dotyczcego zgodnoúci elektromgnetycznej w sprwie urzdzeñ elektrycznych, stosownych w zdnych klsch npiæci. t produkcji Sprzedny przez Nzw przedsiæiorstw hndlowego, pieczæã sklepu Stempel inspektor ds. Odioru t sprzedýy V01PL-17

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk Szczególne Wrunki Uezpieczeni Posidczy Krt Członkowskich Stowrzyszeni Plnet Młodych Europäi s che Reisever si cherung AG Oddził w Polsce Nr 10.32.001 (0911) Postnowieni ogólne Prgrfy 1 20 dotyczą wszystkich

Bardziej szczegółowo

Informacja dla użytkownika 05/2012. Instrukcja montażu i użytkowania. Pomost składany K 9725-201-01. Specjaliścitechniki deskowań

Informacja dla użytkownika 05/2012. Instrukcja montażu i użytkowania. Pomost składany K 9725-201-01. Specjaliścitechniki deskowań 05/2012 Informcj dl użytkownik 999725016 pl Instrukcj montżu i użytkowni Pomost skłdny K 9725-201-01 Wstęp Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Wstęp by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999725016-05/2012

Bardziej szczegółowo

Pneumatyczne narzędzia montażowe

Pneumatyczne narzędzia montażowe Pneumtyczne nrzędzi montżowe Zmontuj to szybko! Przy pomocy ergonomicznie zprojektownych wkrętków, nrzędzi impulsowych, kluczy obrotowych i udrowych firmy Atls Copco. Dobre wymiry uchwytów zmniejszją drgni,

Bardziej szczegółowo

Płukanie instalacji grzewczych w domach jednorodzinnych konieczność czy fanaberia?

Płukanie instalacji grzewczych w domach jednorodzinnych konieczność czy fanaberia? r t y k u ł t e c h n i c z n y pździernik 2012 (10) 50 Jrosłw Chudzicki*, Stefn Żuchowski Rport z jednego płukni Płuknie instlcji grzewczych w domch jednorodzinnych konieczność czy fneri? wod przeznczon

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca Regulmin świdzeni usług przez Ten Squre Gmes sp. z o.o. (dlej również: Regulmin ) 1. Przedmiot Regulminu, Usługodw 1 Regulmin określ zsdy korzystni z gry pod nzwą Let s fish, dostępnej on-line w szzególnośi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

Jakość technologii spawania

Jakość technologii spawania Jkość technologii spwni Dr in. Piotr S dek, Instytut Spwlnictw, Gliwice Proces spwni, wg systemów zrządzni jkością orz norm udowlnych uznny jest jko proces specjlny. Konsekwencją tego jest konieczność

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNY

PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNY PACOWIA POJETOWAIA i USŁUG IWESTYCYJYCH WISPO 35-064 zeszów ul. Trgow POJET WYOAWCZY ELETYCZY ISTALACJE ELETYCZE WEWĘTZE BUDYE DYDATYCZY SPECJALEGO OŚODA SZOLO-WYCHOWAWCZEGO W MOWLI ETAP I BUDOWA: OZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej Oryginł WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie n stosownie gospodrczej procedury celnej/szczególnego przeznczeni Przy wypełniniu niniejszego formulrz, proszę posługiwć się odpowiednimi przypismi

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011 PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 złożono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1062) mj-czerwiec 2011 Tom 66(CVII) Jubileusz 60-leci Instytutu Mechnizcji Budownictw i Górnictw

Bardziej szczegółowo

do fotografii cyfrowej, analogowej i skanowania obrazu Fakty Dane Perspektywy

do fotografii cyfrowej, analogowej i skanowania obrazu Fakty Dane Perspektywy do fotogrfii cyfrowej, nlogowej i sknowni obrzu Fkty Dne Perspektywy Spis treœci Copylizer evision Zestw zwierj¹cy podœwietln¹ podstwê i oœwietlenie boczne, do fotogrfowni w œwietle przechodz¹cym i odbitym,

Bardziej szczegółowo

z lat 2009-2013 Warszawa 2013

z lat 2009-2013 Warszawa 2013 z lt 2009-2013 Wrszw 2013 Oprcownie pulikcji: Urząd Sttystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominik Rozkrut Zespół utorski: Justyn Berezowsk, Michł Huet, Mgdlen Kmińsk, Mriol Kwitkowsk, Mgdlen Orczykowsk,

Bardziej szczegółowo

Sportime. Tel 61 657 00 57 www.sportime.pl. ofertę. Gratis *! Sprawdź. Minimum 3 lata gwarancji. 100 dni na zwrot towaru Zakupy bez ryzyka!

Sportime. Tel 61 657 00 57 www.sportime.pl. ofertę. Gratis *! Sprawdź. Minimum 3 lata gwarancji. 100 dni na zwrot towaru Zakupy bez ryzyka! sport w szkole w kluch sportowych n pływlnich psychomotoryk ofertę Sportime Minimum 3 lt gwrncji Jkość, któr trw! 100 ni n zwrot towru Zkupy ez ryzyk! Pon 10 000 prouktów www. Grtis *! i oierz prezenty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniają pełną integrację z Twoim obiegiem dokumentów

Urządzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniają pełną integrację z Twoim obiegiem dokumentów Seri MB700 i MC700 Urządzeni wielofunkcyjne formtu A4 klsy korporcyjnej zpewniją pełną integrcję z Twoim obiegiem Drukownie Kopiownie Sknownie Fksownie 1 Finiszer A4 Kolor/mono Dwustronne drukownie, kopiownie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW DLA DZIECI ul. OKOPOWA 5

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW DLA DZIECI ul. OKOPOWA 5 Str.1/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 rte@rte.com.pl PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWY STOCKIEJ 0 2-6 2 6 W A R S Z A W A, N I E P O D L E G Ł O Ś C I 6 4 / 6 8 m 3 9 TEL.: /0 22/251 24 46 /0/605

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

Sterowanie wirnikiem łożyskowanym magnetycznie w obróbce powierzchni n-falowych

Sterowanie wirnikiem łożyskowanym magnetycznie w obróbce powierzchni n-falowych Pomiry Automtyk Rootyk /5 Sterownie wirnikiem łożyskownym mgnetycznie w oróce powierzchni n-flowych Zdzisłw Gosiewski Arkdiusz Mystkowski * Przedstwiono wyniki dń n-flowego ruchu nieorcjącego się wirnik

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

a a a PORÓWNANIE KAMER CONTOUR Contour ROAM Contour GPS Contour+

a a a PORÓWNANIE KAMER CONTOUR Contour ROAM Contour GPS Contour+ PORÓWNANIE KAMER CONTOUR Pojedyńczy przełącznik włącz-ngrywj Wodoszczelność Wbudown bteri Wbudowne mocownie do sttywu Zmywln przedni soczewk Tryb zdjęć Lsery wspomgjące Opływowy ksztłt Wyjście USB Wbudowny

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH

O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH DECYZJE nr 1 czerwiec 2004 37 O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH Krzysztof Jjug Akdemi Ekonomiczn we Wrocłwiu Wprowdzenie modele teorii finnsów Teori finnsów, zwn również ekonomią finnsową, jest jednym

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja implantop w przypadkach hipodon siekaczy górnych bocz

Rehabilitacja implantop w przypadkach hipodon siekaczy górnych bocz STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA Prktyk Tomsz A. Grotowski Implnt Bsed Prosthesis in Cses of Hypodonti of Upper Lterl Inisors. Long Term Oservtions Pr reenzown Prywtn Prktyk Stomtologizn w Szzeinie, Aost i Plermo

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI 2 WPROWADZENIE Stowrzyszenie Tili m przyjemność przestwić Pństwu mteriły yktyzne przeznzone o pry z uznimi szkół ponpostwowyh. Temtyk, jką hemy Pństw zinteresowć, otyzy onwilnyh

Bardziej szczegółowo

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa Grzegorz Dzierżnowski Mrt Sitek Smouczek Metody Elementów Skończonych dl studentów Budownictw Część I Sttyk konstrukcji prętowych OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Preskrypt n

Bardziej szczegółowo