WENTYLATORY OSIOWE. Podræcznik uýytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WENTYLATORY OSIOWE. Podræcznik uýytkownika"

Transkrypt

1 WENTYLATORY OSIOWE Podræcznik uýytkownik 2012

2 Úrednic króãc wylotowego 100,, mm Seri wentyltor - VKO, VKO1, M, MA, M1, M3, MAO2, M1OK2, R, R1, K, K1, PF, PF1, F, F1,, 1, L, L1, S, S1, X, X1, X str, Silent-M, Silent-S Pnel zewnætrzny: A luminium szlifowne (dl serii L) N polerown stl nierdzewn (dl serii L) Opcje dodtkowe: SCHEMAT OZNACZEÑ WENTYLATORÓW VENTS X X X X X X X X V wyró jest wyposýony we wudowny wyùcznik sznurkowy T wyró jest wyposýony w wyùcznik czsowy opóênieni wyùczeni T1 wyró jest wyposýony w wyùcznik czsowy opóênieni wùczeni i wyùczeni TH wyró jest wyposýony w czujnik wilgotnoúci i wyùcznik czsowy opóênieni wyùczeni TR wyró jest wyposýony w czujnik ruchu i wyùcznik czsowy opóênieni wyùczeni 1 K wyró jest wyposýony w zwór zwrotny Wersje silnik i wirnik: L silnik n ùoýyskch toczeni Turo silnik o podwyýszonej mocy Q silnik o oniýonej mocy - cichy 12 silnik o npiæciu znmionowym 12V/50Hz (trnsformtor rdzeniowy!) Press - wyró jest wyposýony w wirnik, zpewnijcy podwyýszone ciúnienie Przykùd oznczeni: VENTS VTK wentyltor o úrednicy króãc wylotowego mm, seri, wyposýony w wyùcznik sznurkowy, wyùcznik czsowy orz zwór zwrotny.

3 WARUNKI BEZPIECZEÑSTWA Wszystkie dziùni zwizne z poùczeniem, konserwcji i nprw produktów, dokonywne tylko przy usuwniu npiæci zsiljcego. o montýu i konserwcji dozwolone m prwo do smodzielnej prcy n terie kumultorowe o pojemnoúci do 1000 V, po dokonniu przegldu niniejszej instrukcji. Jednofzow sieã zsiljc, musi yã zgodn z oowizujcymi przepismi. Stù sieã zsiljc musi yã wyposýon w utomtyczn ochronæ przeciýeniow. Wyùcznik utomtyczny QF, wudowny w owód elektryczny oiektu. Odstæp pomiædzy stykmi przeùcznik n wszystkich iegunów musi wynosiã minimum 3 mm. Przed instlcj wentyltor nleýy upewniã sie, ýe nie istniej ýdne widoczne uszkodzeni wirnik, oprwy, osùony orz w strefie przepùywu powietrz nie m ýdnych ocych oiektów, które mog uszkodziã wirnik. Nie stosowã produktu do innych celów niý jego fundmentlne zstosownie. Produkt nie jest przeznczony do uýytku przez dzieci lu osoy o ogrniczonej zdolnoúci fizycznej, czuciowej lu psychicznej, lu jeúli nie mj doúwidczeni ýyciowego i wiedzy, chy ýe s pod kontrol, czy nie poleciù n wykorzystniu instrumentu oso odpowiedziln z ich ezpieczeñstwo. Nleýy podjã úrodki w celu zpoieýeni dostepu dymu, dwutlenku wægl i innych produktów splni, tkýe wyeliminowã moýliwoúã wstecznego przepùywu gzów z urzdzeñ, które wykorzystuj gz lu s êródùem otwrtego ogni. Tùoczone powietrze musi yã wolne od czstek kurzu i innych droin, tkýe lepkich sustncji i mteriùów wùóknistych. Nie nleýy uýywã tego produktu w úrodowisku zwierjcym sustncje plnye lu opry tkie jk: lkohol, enzyn, itp. Nie nleýy zkrywã ni zsùniã knùu sscego orz otworu wylotowego. Koliduje z optymlnym przepùywem powietrz. Nleýy ezwzglædnie przestrzegã niniejszej instrukcji. Po okresie eksplotcji wyrou nie wolno utylizowæ jko nieposortowny odpd komunlny. Zu yte urz¹dzenie nle y przekzæ do punktu sk³downi surowców wtórnych-zu ytych urz¹dzeñ elektrycznych. 2

4 3 PRZEZNACZENIE Wyró jest wentyltorem osiowym do wentylcji wywiewnej, nieduýych i úrednich pomieszczeñ. Wentyltor serii VKO/VKO1 moýe yã wykorzystny zrówno do wentylcji nwiewnej, jk i do wentylcji wywiewnej i jest montowny wewntrz knùu wentylcyjnego. Wentyltor (oprócz serii VKO/VKO1/MAO/M1OKK) jest przeznczony do domowego montýu úciennego lu sufitowego. Wentyltor serii VKO/VKO1 jest przeznczony do montýu w knle wentylcyjnym. Wentyltor serii MAO/M1OK jest przeznczony do montýu okiennego. Wentyltor jest oliczony n dùugotrwù prcæ ez odùczni od sieci. Konstrukcj wentyltorów uleg cigùym udoskonleniom, w zwizku z czym niektóre modele mog róýniã siæ od tych opisnych w niniejszej instrukcji. POSTAWOWE ANE TECHNICZNE Wentyltory przeznczone s do podùczeni do sieci prdu przemiennego o npiæciu V i czæstotliwoúci 50 Hz, lu 12 V orz czæstotliwoúci 50 Hz (trnsformtor rdzeniowy). Wentyltor nie wymg uziemieni. Stopieñ ochrony przed dostæpem do czæúci nieezpiecznych i przenikniem wody: IPX4 - VKO, VKO1 IP24 MA, X str, R, R1, MAO2, M1OK2, X, X1 IP34 K, K1,, 1, M, PF, PF1, M1, M3, S, S1, F, L, L1, F1, Silent-M, Silent-S Wydjnoúã znmionow zgodnie z kutur przemieszcznego powietrz wynosi: - dl wentyltorów z króãcem wylotowym o úrednicy 100 mm: m /h (±5%); - dl wentyltorów z króãcem wylotowym o úrednicy mm: m /h (±5%); - dl wentyltorów z króãcem wylotowym o úrednicy mm: m /h (±5%). Znmionow moc elektryczn wentyltorów wynosi: - dl wentyltorów z króãcem wylotowym o úrednicy 100 mm: 5.3/22 W (±5%); - dl wentyltorów z króãcem wylotowym o úrednicy mm: 9.1/26 W (±5%); - dl wentyltorów z króãcem wylotowym o úrednicy mm: 20/32 W (±5%). Poziom ciúnieni kustycznego w odlegùoúci 3 m nie przekrcz 40 dba. Wentyltory przeznczone s do prcy w temperturze powietrz w zkresie od +1 C do +45 C. Oznczenie wentyltor, przedstwienie schemtyczne widoku zewnætrznego, wymiry zewnætrzne orz wùúciwoúci konstrukcyjne s podne w teli 1. Czs uýytkowni gwrntowny jest n 5 lt.

5 f f VENTS 100 VKO VENTS VKO VENTS VKO VENTS 100 VKO1 VENTS VKO1 VENTS VKO1 VENTS 100 VKOk VENTS VKOk VENTS VKOk VENTS 100 VKO1k VENTS VKO1k VENTS VKO1k e g VKO h 1 VKO1 l e g h ** 1 c l 100 VKO/VKO1 VKO/VKO1 VKO/VKO1 91/113 93/ / å g h f 100 VKOk/VKO1k VKOk/VKO1k VKOk/VKO1k Modele VKO orz VKO1k s wyposýone w wspornik montýowy do mocowni n pùskiej powierzchni VENTS 100 Ê VENTS Ê VENTS Ê VENTS 100 Ê1 VENTS Ê1 c e 100 Ê/ K / /19 Ê/ K1 Ê / /19 15 VENTS 100 Ì3 VENTS Ì3 VENTS Ì3 f g c e c e 100 Ì3 Ì3 Ì f g tel 1 4

6 VENTS 100 VENTS VENTS VENTS VENTS 1 c e 100 /1 / c e 108/ / VENTS 100 Ì VENTS Ì VENTS Ì 100 Ì Ì Ì c e VENTS 100 ÌÀ VENTS ÌÀ VENTS ÌA VENTS 100 Ì1 VENTS Ì1 VENTS Ì1 ñ å 100 ÌÀ\Ì1 ÌÀ\Ì1 ÌÀ\Ì c e VENTS ÌÀÎ1 VENTS ÌÀÎ1 VENTS ÌÀÎ2 VENTS Ì1ÎÊ2 e c h ÌÀÎ1 ÌÀÎ2 ÌÀÎ1 Ì1ÎÊ e c g h tel 1 g

7 VENTS 100 L VENTS L VENTS L VENTS 100 L1 VENTS L1 c e 100 L/L1 L/L1 L c e 126/ / VENTS 100 S VENTS S VENTS S VENTS 100 S1 VENTS S1 c e 100 S/S1 S/S1 S c e /93 114/ VENTS 100 PF VENTS PF VENTS PF VENTS 100 PF1 VENTS PF1 VENTS PF1 Ø/** 100 PF/PF1 PF/PF1 PF/PF / /134 / VENTS 100 F VENTS F VENTS 100 F1 VENTS F1 f g Ø ñ 1 ñ e 1 f g 100 F/F / F/F / tel 1 6

8 VENTS 100 X VENTS Õ VENTS Õ VENTS 100 Õ1 VENTS Õ1 VENTS Õ1 g g ñ ñ å å 100 Õ Õ Õ 100 Õ1 Õ1 Õ ñ ñ å g å g VENTS 100 X str VENTS X str VENTS X str g ñ å 100 X str 152 X str 177 X str 205 ñ å g VENTS 100 R 100 R 122 c h c h VENTS 100 R1 100 R1 122 c h c h 7 tel 1

9 VENTS 100 Silent-M VENTS Silent-M VENTS Silent-M 100 Silent-M Silent-M Silent-M c e VENTS 100 Silent-S VENTS Silent-S VENTS Silent-S c 100 Silent-S Silent-S Silent-S c e /93 114/ e Wentyltory serii M,, 1, X str, S, S1, M1, M3, L, L1, X, X1, Silent-M, Silent-S mog yã wyposýone w zwory zwrotne. W tkim wypdku dùugoúã grytow króãc wylotowego zwiæksz siæ o 14 mm. Wentyltor c zwór zwrotny tel 1 L= C

10 KOMPLET OSTAWY Komplet dostwy zwier: - Wentyltor - 1 szt.; - Wkræty z koùkmi rozporowymi - 4 szt. (prócz modeli VKO/VKO1/MAO1/MAO2/M1OK2); - Úru smogwintujc, úru, nkrætk, nkrætk z tworzyw sztucznego - 4 szt. (do modeli MAO1, MAO2, M1OK2); - Uszczelnienie - 2 szt. (do modeli MAO1/MAO2/M1OK2); - Úruy mocujce - 2 szt. (do modeli MAO1/MAO2/M1OK2); - Úruokræt z tworzyw sztucznego - 1 szt. (tylko do modeli z wyùcznikiem czsowym); - Instrukcj osùugi - 1 szt.; - Opkownie - 1 szt. MONTAÝ I PRZYGOTOWANIE O PRACY Kolejnoúã montýu wentyltor jest pokzn n rysunkch: - VKO/VKO1/VKOk/VKO1k series - Rys. 1; - K/K1/PF/PF1/F/F1 - Rys. 2; - M/M1/M3/MA/Silent-M - Rys. 3; - MAO/M1OK - Rys. 4; - /1/L/L1/S/S1/X/Xs/X str/silent-s - Rys. 5; - R/R1 - Rys. 6. Wentyltor przedstwiony n rysunkch moýe róýniã siæ niezncznie od Pñstw modelu, przy czym kolejnoúã montýu pozostje niezmienion. Schemt podùczeni wentyltor do stcjonrnej instlcji jest pokzn n rysunkch Nstwinie pùytek sterowni jest pokzne n rysunkch

11 Rys. 1. Wentyltory serii VKO/VKO1/VKOk/VKO1k

12 Rys. 2. Wentyltory serii K/K1/PF/PF1/F/F

13 Rys. 3. Wentyltory serii M/M1/M3/MA/Silent-M

14 4.1 Rys. 4. Wentyltory serii MAO/M1OK mm MAO1 160 mm MAO1 MAO2 M1OK2

15 Rys. 4. Wentyltory serii MAO/M1OK

16 Rys. 5. Wentyltory serii /1/L/L1/S/S1/X/Xs/X str/silent-s

17 Rys. 6. Wentyltory serii R/R

18 17 Rys.7 Schemt podùczeni wentyltor z wudownym wyùcznikiem i wentyltor z czujnikiem ruchu. Rys. 8 S Schemt podùczeni wentyltor ez wudownego wyùcznik. Rys V (12 V*) V (12 V*) N (~*) Schemt podùczeni wentyltor wyposýonego w wyùcznik czsowy / wyùcznik czsowy z czujnikiem wilgotnoúci, z wudownym wyùcznikiem. Rys. 10 L (~*) LT (ST*) L(~*) LT (ST*) N (~*) V (12 V*) S V (12 V*) Schemt podùczeni wentyltor wyposýonego w wyùcznik czsowy / wyùcznik czsowy z czujnikiem wilgotnoúci ez wudownego wyùcznik. Rys. 11 Rys. 12 Schemt podùczeni wentyltor X Str z jednoczesnym wùczniem wentyltor i wudownego oúwietleni. Rys.13 Schemt podùczeni wentyltor R i R1 wyposýonego w wyùcznik czsowy / wyùcznik czsowy z czujnikiem wilgotnoúci. * wentyltory niskonpiæciowe - n npiæcie znmionowe 12V (wskzne n opkowniu i oudowie wentyltor). Nleýy podùczã tylko do sieci ~12 V / 50 Hz (trnsformtor rdzeniowy) L(~*) N(~*) L(~*) Schemt podùczeni wentyltor X Str z oddzielnym wùczniem wentyltor i wudownego oúwietleni. L(~*) N(~*) L(~*) SL (ST*) N(~*) L(~*) S1 S2 Oznczeni umowne L fz (tylko dl V) N - "0" (tylko dl sieci V) S - zewnætrzny przeùcznik S1 - zewnætrzny wùcznik wentyltor S2 - zewnætrzny wùcznik lmpy S S V (12 V*) V (12 V*) V (12 V*)

19 ZASAA ZIAÙANIA Wentyltor z wyùcznikiem czsowym T wentyltor poùczony zciskiem L z fz "n stùe", uruchmi siæ dopiero po podniu npiæci sterujcego n zcisk wejúciowy LT (ST, SL) od wyùcznik zewnætrznego (n przykùd, wyùcznik oúwietleni w pomieszczeniu). Po zdjæciu npiæci sterujcego wentyltor kontynuuje dziùnie w cigu czsu nstwionego z pomoc wyùcznik czsowego, który siæ reguluje od 2 do 30 min. Model VT wùcz siæ i wyùcz siæ z poúrednictwem wewnætrznego wùcznik sznurkowego. Wentyltor z wyùcznikiem czsowym T1 po podniu npiæci sterujcego n zcisk wejúciowy LT od wyùcznik zewnætrznego (n przykùd, z pomoc wyùcznik oúwietleni) uruchmi siæ wùcznik czsowy opóênieni wùczeni. Wentyltor uruchmi siæ dopiero po ukoñczeniu dziùni wyùcznik czsowego opóênieni wùczeni. Wrtoúã czsu opóênieni wùczeni Tz jest regulown w dwóch zkresch od 10 do 90 sekund orz od 2 do 30 minut. Zkres regulowni wyier siæ z pomoc przeùcznik n pùytce wyùcznik czsowego. Po zdjæciu npiæci sterujcego wentyltor kontynuuje dziùnie w cigu czsu nstwionego z pomoc wyùcznik czsowego regulownego od 2 do 30 min. Wentyltor z wyùcznikiem czsowym i czujnikiem wilgotnoúci TH - wentyltor uruchmi siæ przy podniu npiæci sterujcego n zcisk wejúciowy LT (ST, SL) lu w przypdku, gdy poziom wilgotnoúci w pomieszczeniu przekrcz nstwion wrtoúã regulown od 60% do 90% wilgotnoúci wzglædnej. Po zdjæciu npiæci sterujcego lo teý w rzie oniýeni poziomu wilgotnoúci H, wentyltor kontynuuje dziùnie w cigu czsu nstwionego z pomoc wyùcznik czsowego regulownego od 2 do 30 min. Wentyltor z wyùcznikiem czsowym i czujnikiem ruchu TR wentyltor uruchmi siæ po zrejestrowniu ruchu w odlegùoúci od 1 do 4 metrów z ktem widzeni czujnik 100 w linii poziomej. Po zprzestniu ruchu wentyltor kontynuuje dziùnie w cigu czsu nstwionego z pomoc wyùcznik czsowego regulownego od 2 do 30 min. Uwg! Sterownik timer znjduje siæ pod npiæciem. Regulcje moýn dokonã jedynie po odùczeni wentyltor od sieci. W skùd kompletu wentyltor wchodzi specjlny, plstikowy úruokræt do regulcji ustwieñ wentyltor. Uýycie nrzædzi metlowych jk: úruokræt, nóý, itp., w celu regulcji, moýe doprowdziã do uszkodzeni elektroniki. Prosimy o strnne zpoznnie siæ z niniejsz instrukcj osùugi z uwzglædnieniem fktu, ýe w róýnych modelch wentyltorów pùytk elektroniki sterujcej moýe mieã inn loklizcjæ. Rys.14 18

20 o wyùczników czsowych T, TH, TR: VKO1/F1/PF1 R/R1 /1/S/S1/L/X/X1/Silent-S - T + - H + - T + - H + 60% 90% - T + 2min 30min 60% 90% 2min 30min 2min 30min M/M1/M3/MA/MAO/M1OK2/Silent-M H - T + - H + 2min 30min o wyùcznik czsowego T1: 60% 90% Przeùcznik Rys.15 M/M1/M3/MA/MAO/M1OK2/Silent-M /1/S/S1/L/X/X1/Silent-S Przeùcznik 10 sek - 90 sek 2 min - 30 mi n 10 sek 2 min 90 sek 30 min - Tz T + - Tz T + 10sek 90sek 2min 30min 2min 30min 10sek 90sek 2min 30min 2min 30min Rys.16 19

21 OBSÙUGA TECHNICZNA Osùugi technicznej wentyltor nleýy dokonywã wyùcznie po jego odùczeniu od sieci. Czyszczeni dokonuje siæ z pomoc miækkiej tkniny z wykorzystniem wodnego roztworu úrodk myjcego. Nleýy unikã przedostni siæ pùynu n komponenty elektryczne. Po czyszczeniu powierzchnie nleýy wytrzeã j do such. ZASAY PRZECHOWYWANIA Wentyltor powinien yã przechowywny w oryginlnym opkowniu producent przy temperturze +5 C i +40 C i wzglædnej wilgotnoúci powietrz nie wiækszej niý 80% (przy T = +25 C). GWARANCJA Wentyltor zostù wyprodukowny n przedsiæiorstwie Ventiltion Systems Prywtn Spóùk Akcyjn (zwn dlej przedsiæiorstwem-producentem). Nywjc dny wyró, konsument potwierdz, ýe siæ zpoznù i zgdz siæ n wrunki, zsdy i wymgni eksplotcji, przechowywni, przewozu, montýu, regulowni, podùczeni, osùugi, nprwy i zoowizni gwrncyjne dotyczce dnego wyrou, przedstwione w przedùoýonej przez przedsiæiorstwo-producent dokumentcji n ten wyró. Gwrncyjny okres eksplotcji (czs uýytkowni) wyrou, ustlony przez przedsiæiorstwo- producent, wynosi 60 miesiæcy od dty sprzedýy wyrou przez sieã hndlu detlicznego, pod wrunkiem przestrzegni przez konsument zsd trnsportowni, przechowywni, montýu i uýytkowni wyrou. W przypdku powstni zkùóceñ w prcy wyrou z winy Przedsiæiorstw-producent w cigu gwrncyjnego okresu eksplotcji (czsu uýytkowni), konsument m prwo do nieodpùtnego usuniæci wd wyrou drog wykonni serwisu gwrncyjnego. Serwis gwrncyjny poleg n wykonniu roót zwiznych z usuniæciem wd wyrou w celu zpewnieni moýliwoúci wykorzystni tego wyroy zgodnie z jego przeznczeniem. Usuniæcie wd odyw siæ drog wyminy lu nprwy wyrou. UWAGA! W celu wykonni serwisu gwrncyjnego Pñstwo powinni przedùoýyã Podræcznik uýytkownik lu inny dokument, który go zstæpuje i dokument rozliczeniowy, úwidczcy o fkcie nyci, z dnotcj o dcie sprzedýy. Model wyrou powinien yã zgodny z podnym w Podræczniku uýytkownik lu w innym dokumencie, który go zstæpuje. 20

22 21 W celu wykonni serwisu gwrncyjnego prosimy o kontkt z firm, w której dokonno zkupu wyrou. W rzie niemoýliwoúci wykonni serwisu gwrncyjnego n miejscu, gwrntowi przysùuguj 14-to dniowy okres n powyýsz usùugæ. Gwrncj przedsiæiorstw-producent nie oejmuje niýej wymienionych przypdków: - nie przedstwienie przez konsument wyrou w komplecie, który jest podny w podræczniku uýytkownik wyrou lu w innym dokumencie, który go zstæpuje, w tym w przypdku zdemontowni czæúci kompletowych tkiego wyrou przez konsument; - niezgodnoúã modelu, mrki wyrou z modelem lu mrk n dokumencie zkup - niedokonnie osùugi technicznej wyrou przez konsument w okreúlonym czsie (rud, pyù, kondenst olejowy, oecnoúã znieczyszczeñ mechnicznych); - dokonnie przez konsument zmin lu uszkodzeñ zewnætrznych (uszkodzenimi nie s nieznczne zminy zewnætrzne wyrou, potrzene do montýu wyrou); - wprowdzenie istotnych zmin do konstrukcji wyrou - wymin i korzystnie z innych podzespoùów lu czæúci nieprzewidzinych przez producent - wykorzystywnie wyrou niezgodnie z jego przeznczeniem; - nruszenie przez konsument zsd eksplotcji wyrou; - podùczenie wyrou do sieci elektrycznej o npiæciu innym niý podno w instrukcji osùugi wyrou; - skokow zmin npiæci w sieci elektrycznej, n wskutek czego wyró ulegù uszkodzeniu - wykonnie smodzielnej nprwy wyrou przez konsument; - wykonnie nprwy przez osoy trzecie, nieupowýnione do tego przez producent; - po upùywie okresu gwrncyjnego dl wyrou; - nruszenie przez konsument ustlonych zsd trnsportowni wyrou, które mog doprowdziã do uszkodzeni lu zniszczeni wyrou; - nruszenie przez konsument zsd przechowywni wyrou; - dokonnie przez osoy trzecie czynów sprzecznych z prwem w odniesieniu do wyrou;

23 - dziùnie siù przyrody (poýry, powodzie, trzæsieni ziemi); - rk plom, w przypdku, gdy oecnoúã tkich plom jest przewidzin przez Podræcznik uýytkownik lu inny dokument, który go zstæpuje; - rk krty gwrncyjnej; - rk dokumentu zkupu, úwidczcego o fkcie nyci, z dnotcj o dcie sprzedýy. Producent odpowid z defekty powstùe z jego winy do chwili przekzni wyrou konsumentowi. Przedsiæiorstwoproducent nie odpowid z defekty powstùe po przekzniu wyrou konsumentowi wskutek nruszeni przez konsument zsd trnsportowni, przechowywni, montýu i eksplotcji wyrou, czynów osó trzecich, wypdku lu siùy wyýszej. Producent nie ponosi odpowiedzilnoúci z szkodæ wyrzdzn zdrowiu i mjtku konsument wskutek nruszeni przez konsument zsd w instrukcji osùugi wyrou lu innego dokumentu, który go zstæpuje, w wyniku wykorzystywni wyrou niezgodnie z przeznczeniem, n skutek nruszeni przez konsument uwg lu innych informcji o tym wyroie, podnych w instrukcji wyrou lu innym dokumencie, który go zstæpuje, w rezultcie nruszeñ przez konsument zsd trnsportowni, przechowywni, montýu, osùugi technicznej i eksplotcji wyrou. 22

24 ÚWIAECTWO OBIORU Wentyltor zostù uznny z przydtny do uýytku. Model VENTS Z cù odpowiedzilnoúci oúwidczmy, iý niniejszy produkt odpowid postnowieniom yrektywy Rdy Europejskiej Wspólnoty Gospodrczej 2004/108/EC, 89/336/EEC, postnowieniom yrektywy niskonpiæciowej wymienionej Rdy 2006/95/EC, 73/23/EEC, tkýe wymgniom w zkresie oznkowni CE yrektywy 93/68/EEC w zkresie identycznoúci ustwodwstw Pñstw-czùonków, dotyczcego zgodnoúci elektromgnetycznej w sprwie urzdzeñ elektrycznych, stosownych w zdnych klsch npiæci. t produkcji Sprzedny przez Nzw przedsiæiorstw hndlowego, pieczæã sklepu Stempel inspektor ds. Odioru t sprzedýy V01PL-17

WENTYLATORY OSIOWE. Podręcznik użytkownika

WENTYLATORY OSIOWE. Podręcznik użytkownika WENTYLATORY OSIOWE Podręcznik użytkownik 2012 Średnic króćc wylotowego 100, 125, mm SCHEMAT OZNACZEŃ WENTYLATORÓW VENTS X X X XXXXX Seri wentyltor VKO, VKO1, M, MA, M1, M3, MAO2, M1OK2, R, R1, K, K1, PF,

Bardziej szczegółowo

SERIA ELEKTRYCZNYCH OSIOWYCH WENTYLATORÓW VENTS INSTRUKCJA OBS UGI

SERIA ELEKTRYCZNYCH OSIOWYCH WENTYLATORÓW VENTS INSTRUKCJA OBS UGI SERIA ELEKTRYCZNYCH OSIOWYCH WENTYLATORÓW VENTS INSTRUKCJA OBS UGI 009 PRZEZNACZENIE POSTAWOWE ANE TECHNICZNE Wentyltory VENTS przeznczone s¹ do lokli mieszklnych orz innych podonych lokli (mieszkñ, iur,

Bardziej szczegółowo

Quatro C. Instrukcja uzytkowania

Quatro C. Instrukcja uzytkowania Quatro C Instrukcja uzytkowania Wprowadzenie Niniejsza instrukcja u ytkowania po³¹czona z opisem technicznym i metryk¹ wentylatora "Quatro C" zawiera informacje dotycz¹ce monta u oraz zasady i ostrze enia

Bardziej szczegółowo

Autor: Zbigniew Tuzimek Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak

Autor: Zbigniew Tuzimek Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak DNIE UKŁDÓW LOKD UTOMTYCZNYCH uor: Zigniew Tuzimek Oprcownie wersji elekronicznej: Tomsz Wdowik 1. Cel i zkres ćwiczeni Celem ćwiczeni jes zpoznnie sudenów z udową orz dziłniem zezpieczeń i lokd sosownych

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY KANA OWÓ W KORPUSIE METALOWYM SERII VENTS VKOM INSTRUKCJA

WENTYLATORY KANA OWÓ W KORPUSIE METALOWYM SERII VENTS VKOM INSTRUKCJA WENTYLATORY KANA OWÓ OSIOWE W KORPUSIE METALOWYM SERII VENTS VKOM INSTRUKCJA 2009 PRZEZNACZENIE Wentylatory kana³owe osiowe serii VENTS VKOM o œrednicy od 150 do 315 mm, przeznaczone s¹ do wentylacji zarówno

Bardziej szczegółowo

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split Inteligentne połączenie inwerterowej pompy ciepł przeznczonej do ogrzewni i chłodzeni z wieżą hydruliczną Hydro Tower SPLYDRO pomp ciepł powietrze / wod typu split ROZWIĄZANIE NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI - POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Narożnik MIRAGE Mini. Wygląd mebla. Okucia i poduszki. Instrukcja montażu. Poduszka oparciowa 3szt. Poduszka ozdobna 2szt. ver.3/07.

Narożnik MIRAGE Mini. Wygląd mebla. Okucia i poduszki. Instrukcja montażu. Poduszka oparciowa 3szt. Poduszka ozdobna 2szt. ver.3/07. Instrukcj montżu Spółdzielni Melrsk RAMETA ZPCH 47-400 Rciórz, ul. Królewsk 50; Centrl:+48 (0) 3-453 9 50; Sprzedż:+48(0) 3-453 9 89; Serwis:+48(0) 3-453 9 80; www.rmet.com.pl Wygląd mel 4 5 3 Okuci i

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Hydrauliczne i Pneumatyczne

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Hydrauliczne i Pneumatyczne Lbortorium nr 11 Temt: Elementy elektropneumtycznych ukłdów sterowni 1. Cel ćwiczeni: Opnownie umiejętności identyfikcji elementów elektropneumtycznych n podstwie osprzętu FESTO Didctic. W dużej ilości

Bardziej szczegółowo

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A INVERTER SERIA MXZ Typoszereg MXZ gwrntuje cicy, wysokowydjny i elstyczny system, spełnijący wszystkie wymgni w zkresie klimtyzcji powietrz. 6 MXZ-2C30VA MXZ-2C40VA MXZ-2C52VA MXZ-3C54VA MXZ-3C68VA MXZ-4C71VA

Bardziej szczegółowo

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych TDUSZ KRT TOMSZ PRZKŁD Ukłd elektrohydruliczny do bdni siłowników teleskopowych i tłokowych Wprowdzenie Polsk Norm PN-72/M-73202 Npędy i sterowni hydruliczne. Cylindry hydruliczne. Ogólne wymgni i bdni

Bardziej szczegółowo

Profile z falistym œrodnikiem

Profile z falistym œrodnikiem z flistym œrodnikiem Rozwi¹zni konstrukcyjne rys. 1.1 Rysunek systemowy profili SIN mx d³. dostwy = 20.00 m bg(o) H 43 t = 3,0 mm 40 t = 2,0 mm z w bg(u) tg(u) hs tg(o) 155 155 155 155 155 Wysokoœæ œrodnik:

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE10

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE10 Rozdzielcz suwkowy sterowny elektrycznie typ WE WN do,5 M do dm /min KR KLOGOW - INSRUKCJ OSŁUGI WK 499 78.4 ZSOSOWNIE Rozdzielcz suwkowy sterowny elektrycznie typ WE jest przeznczony do zminy kierunku

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR KANA OWY ODŒRODKOWY W OBUDOWIE D WIÊKOCH ONNEJ SERII VENTS VS PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

WENTYLATOR KANA OWY ODŒRODKOWY W OBUDOWIE D WIÊKOCH ONNEJ SERII VENTS VS PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA WENTYLATOR KANA OWY ODŒRODKOWY W OBUDOWIE D WIÊKOCH ONNEJ SERII VENTS VS PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA 010 PRZEZNACZENIE PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Wentylator kana³owy odœrodkowy VENTS VS w metalowej

Bardziej szczegółowo

BU Instrukcja obs³ugi 2009

BU Instrukcja obs³ugi 2009 Instrukcja obs³ugi 2009 2 BU SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE 2. SCHEMAT OZNACZENIA 3. ELEMENTY ZESTAWU 4. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 5. WARUNKI EKSPLOATACJI 6. WYMOGI BEZPIECZEÑSTWA 7. OPIS URZ DZENIA 8. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ... I.1. Ogólny opis projektownych rozwiązń... I.2. Montż knłów wentylcyjnych... I.3. Otwory rewizyjne i możliwość

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

Producent stalowych konstrukcji wsporczych dla potrzeb oœwietlenia, energetyki i trakcji

Producent stalowych konstrukcji wsporczych dla potrzeb oœwietlenia, energetyki i trakcji Producent stlowych konstrukcji wsporczych dl potrzeb oœwietleni, energetyki i trkcji LCZEGO STL? Stl to doskonùy mteriù konstrukcyjny: plstyczny, wytrzymùy, trwùy, ndjàcy siæ do powtórnego przetworzeni.

Bardziej szczegółowo

Przepustnica jednop³aszczyznowa PJA

Przepustnica jednop³aszczyznowa PJA 24 W E N T Y L A C J E sp. z o.o. Przepustnic jednop³szczyznow PJA l Przepustnice jednop³szczyznowe PJA, typu A o przekroju prostok¹tnym s¹ urz¹dzenimi s³u ¹cymi do regulowni przep³ywu powietrz w kn³owych

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta

Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta 5.1 5. Wymgni dotyczące wyposżeni środk trnsportu zgodnie z Polską Normą PN-EN 1789:2008 Pojzdy medyczne i ich wyposżenie mulnse drogowe Wyposżenie służące do przenoszeni pcjent podstwowego 5.1.1 Nosze

Bardziej szczegółowo

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa OSTRZEŻENIE i UWAGA (obok których znajduje się

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa OSTRZEŻENIE i UWAGA (obok których znajduje się Witmy Wyrli Pństwo jeden z njlepszych dostępnych morskich zespołów npędowych. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość osługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj tego produktu pozwoli

Bardziej szczegółowo

Stalowe bramy przesuwne

Stalowe bramy przesuwne Stlowe brmy przesuwne Dne montżowe: stn n 06.2008 Powielnie, tkże częściowe, wyłącznie po uzyskniu nszej zgody. Chronione prwem utorskim. Wszystkie wymiry w mm. Zminy konstrukcyjne zstrzeżone. 2 Dne montżowe:

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl Regulmin współpry z psżem www.zkupy.pordnikzdrowie.pl 1 Definije 1 Murtor MURATOR Spółk Akyjn z siedzią w Wrszwie, 00-570 Wrszw, l. Wyzwoleni 14, NIP 526-00-08-745, wpisn do Krjowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta dla przemysłu spożywczego

Specjalna oferta dla przemysłu spożywczego Specjln ofert dl przemysłu spożywczego Editorile l d t r e f o n g l e z j c w y Spec ż o p s u ł s y m e z r p Zrówno w procesie przetwórstw płodów rolnych, jk i produkcji wysoko przetworzonej żywności,

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła Opis / zstosownie XB jest płytowym, lutownym miedzią wymiennikiem ciepł przeznczonym do stosowni w ukłdch ciepłowniczych (tj. klimtyzcj, ogrzewnie, ciepł wod użytkow). Lutowne płytowe wymienniki ciepł

Bardziej szczegółowo

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2. Instrukcja instalacji. Bezprzewodowy, dualny, lustrzany czujnik ruchu PIR z antymaskingiem 2. INSTALACJA

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2. Instrukcja instalacji. Bezprzewodowy, dualny, lustrzany czujnik ruchu PIR z antymaskingiem 2. INSTALACJA Polski TOWER-32AM PG2 / TOWER-32AM K9-90 90 PG2 Bezprzewodowy, dulny, lustrzny czujnik ruchu PIR z ntymskingiem Instrukcj instlcji 1. WSTĘP TOWER-32AM PG2 i TOWER-32AM K9-90 PG2 (z funkcją tolerncji n

Bardziej szczegółowo

2870 KonigStahl_RURY OKRAGLE:2048 KonigStahl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/10 4:45 PM Page 1. Partner Twojego sukcesu

2870 KonigStahl_RURY OKRAGLE:2048 KonigStahl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/10 4:45 PM Page 1. Partner Twojego sukcesu KonigStl_RURY OKRAGLE:48 KonigStl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/1 4:45 PM Pge 1 Prtner Twojego sukcesu KonigStl_RURY OKRAGLE:48 KonigStl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/1 4:45 PM Pge 3 Nsz rynek Wilno Kliningrd Gdyni Minsk

Bardziej szczegółowo

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa, ostrzeżeń, przestróg i uwag, obok których znajduje się

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa, ostrzeżeń, przestróg i uwag, obok których znajduje się Witmy Wyrli Pństwo jeden z njlepszych dostępnych morskich zespołów npędowych. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość osługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj tego produktu pozwoli

Bardziej szczegółowo

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki krt A03 część A znk mrki form podstwow Znk mrki Portu Lotniczego Olsztyn-Mzury stnowi połączenie znku grficznego (tzw. logo) z zpisem grficznym (tzw. logotypem). Służy do projektowni elementów symboliki

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy sterowany dźwignią typ WMM16

Rozdzielacz suwakowy sterowany dźwignią typ WMM16 Rozdzielcz suwkowy sterowny dźwignią typ WMM6 WN6 do 5 MP do dm /min WK 99 8. ZASOSOWANIE Rozdzielcze suwkowe sterowne ręcznie, dźwignią typ WMM6 MM6 są przeznczone do zminy kierunku przepływu cieczy hydrulicznej

Bardziej szczegółowo

Nazwa producenta silnika: V M MOTORI, s.p.a. Adres: VIA FERRARESE, 29 Miejscowość: CENTO (FE) Kod pocztowy: 44042 Kraj: Włochy

Nazwa producenta silnika: V M MOTORI, s.p.a. Adres: VIA FERRARESE, 29 Miejscowość: CENTO (FE) Kod pocztowy: 44042 Kraj: Włochy Deklrcj zgodności Pokłdowy silnik wysokoprężny QSD Mercury Niniejszy silnik pokłdowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi przez firmę Mercury Mrine, spełni wymogi nstępujących dyrektyw, spełnijąc

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam...

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam... U M O W A Zwrt w Pile w dniu. pomiędzy : Publicznym Przedszkolem Nr 12 w Pile ul. Rej 11, reprezentownym przez Brbrę Miszczk Dyrektor Przedszkol, zwnym dlej Zleceniobiorcą / Przedszkolem, rodzicmi/ opiekunmi

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl T-10

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl T-10 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległości 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i dres jednostki sprwozdwczej Portl sprwozdwczy GUS www.stt.gov.pl T-10 Sprwozdnie o orotch łdunkowych orz długości nrzeży

Bardziej szczegółowo

ULTRADŹWIĘKOWE BADANIE ODLEWÓW STALIWNYCH WYMAGANIA NORMY EN 12680-1

ULTRADŹWIĘKOWE BADANIE ODLEWÓW STALIWNYCH WYMAGANIA NORMY EN 12680-1 Dr inż. MAREK ŚLIWOWSKI NDTEST Sp. z o.o. Wrszw WSTĘP W rmch prc Komitetu Technicznego CEN/TC 190 Wyroy odlewne we współprcy z CEN/TC 190/WG4.10 Wdy wewnętrzne oprcowywne są nstępujące normy wyrou: EN

Bardziej szczegółowo

EasyClean PV+S Auto Mix & Pump do swobodnego ustawienia

EasyClean PV+S Auto Mix & Pump do swobodnego ustawienia EsyCen PV+S Auto Mix & Pump do swoodnego ustwieni Wykres wydjności 0 3,0 kw 5 0 5 0 5 30 35 0 5 50 55 Q [m 3 /h] EsyCen PV+S Auto Mix & Pump, NS... według PN EN 5 i DIN 00, z progrmownym sterowniem urządzeni

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH Michł PAWŁOWSKI 1 1. WSTĘP Corz większy rozwój przemysłu energetycznego, w tym siłowni witrowych stwi corz większe wymgni woec producentów przekłdni zętych jeśli

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/UMOWA (Zawiera strony 1, 2, 3, Regulamin)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/UMOWA (Zawiera strony 1, 2, 3, Regulamin) ul. Szos Bydgosk 3 fx (56) 612 02 56 tel. (56) 612 02 63 tel. (56) 612 02 64 e-mil: m.mieszklsk@trgitorunskie.pl tel. 602 629 431 e-mil:.dzio@trgitorunskie.pl tel. 606 228 261 e-mil: zkpis@umk.pl Toruń,

Bardziej szczegółowo

kywysokiej jakości gama Mixproof

kywysokiej jakości gama Mixproof . kywysokiej jkości gm Mixproof Zwór Mixproof SMP-BC Koncepcj SMP-BC to snitrny, pneumtyczny zwór grzybowy, przeznczony do bezpiecznego wykrywni przecieków kiedy dw różne produkty przepływją przez jeden

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: TECHNIKA CYFROWA 2 TS1C300 020

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: TECHNIKA CYFROWA 2 TS1C300 020 Politechnik Biłostock Wydził Elektryczny Ktedr Automtyki i Elektroniki Instrukcj do ćwiczeń lortoryjnych z przedmiotu: TECHNIKA CYFROWA 2 TSC300 020 Ćwiczenie Nr 2 UKŁADY KOMBINACYJNE. KOMPILACJA I SYMULACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nagrzewnicy wodnej TBLA GOLD wielkości: 50/60, 70/80

Instrukcja instalacji nagrzewnicy wodnej TBLA GOLD wielkości: 50/60, 70/80 Instrukcj instlcji ngrzewnicy wodnej TL GOLD wielkości: 0/0, 70/80 Informcje ogólne Ngrzewnice wodne do centrl GOLD o wielkościch 0, 0, 70, 80 dostrczne są zwsze w izolownej obudowie o grubości 0 mm. Cł

Bardziej szczegółowo

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń Witmy Wybrli Pństwo jeden z njlepszych dostępnych npędów zburtowych. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość obsługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj pozwolą cieszyć się produktem

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ do nowelizowanej Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)

KOMENTARZ do nowelizowanej Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) PRZEWÓZ DROGOWY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH KOMENTARZ do nowelizownej Umowy europejskiej dotyczącej międzynrodowego przewozu drogowego towrów niebezpiecznych (ADR) Wrszw, 2005 r. Autor - Krzysztof Grzegorczyk

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Przepisy ogólne. Art. 1. racjonalizatorskich. a- Art. 3.! " owych. " $ - Art. 8.

USTAWA. Przepisy ogólne. Art. 1. racjonalizatorskich. a- Art. 3.!  owych.  $ - Art. 8. Kncelri Sejmu s. 1/21 USTAWA Oprcowno n podstwie: tj. Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117; z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770. Przepisy ogólne Art. 1. ojektów rcjonliztorskich. - Art. 3.! " owych.

Bardziej szczegółowo

1. Materiał: Blat: - płyta wiórowa grubości 28mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm.. Stelaż (standardowa wysokość biurek 740mm):

1. Materiał: Blat: - płyta wiórowa grubości 28mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm.. Stelaż (standardowa wysokość biurek 740mm): Mele prcownicze CENNK 02.02.2009 O P S TECHNCZNY 1. Mterił: Blt: - płyt wiórow gruości 28mm. Krwędzie oklejone orzeżem PVC 2mm.. Stelż (stndrdow wysokość iurek mm): - - stelż z pionowym i poziomym prowdzeniem

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY ELEKTRYCZNE INSTRUKCJA

WENTYLATORY ELEKTRYCZNE INSTRUKCJA WENTYLATORY ELEKTRYCZNE INSTRUKCJA 01 PRZEZNACZENIE Wentylatory BLYSS s¹ przeznaczone do wentylacji pomieszczeñ (izb mieszkalnych, kuchni, wêz³ów sanitarnych oraz biur, sklepów lub gara y). PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego esmrt 1 Postnowieni ogólne 1 Niniejszy Regulmin stnowi podstwę prwną określjącą zsdy korzystni ze sklepu internetowego esmrt. Regulmin jest udostępniony nieodpłtnie z pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH Ochron przeciwwybuchow Michł Świerżewski WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH 1. Widomości ogólne Zgodnie z postnowienimi rozporządzeni Ministr Sprw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia

w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia Tel 1 - Dne otyczące zkłu opieki zrowotnej. Dne otyczące zkłu opieki zrowotnej słuŝące o jego ientyfikcji nzw zkłu i jego siezi, Aneks 1-Tele res zkłu, c numer REGON. Źróło: oprcownie włsne n postwie rozporzązeni

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE.

UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE. UWAGA: Poniższe informcje dotyczą tylko produktów oznczonych symbolem CE. Deklrcj zgodności Mercury MerCruiser Niniejszy silnik rufowy lub pokłdowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi przez

Bardziej szczegółowo

10.3. Przekładnie pasowe

10.3. Przekładnie pasowe 0.0. Przekłdnie 0.3. Przekłdnie psowe Przekłdni psow przekłdni kołow ciern z elementmi pośrednimi w postci elstycznych cięgieł, njczęściej o konstrukcji wielodrożnej. Przekłdnie psowe Ps klinowy Ps płski

Bardziej szczegółowo

PL Zawory zwrotne i zawory zwrotno-odcinające

PL Zawory zwrotne i zawory zwrotno-odcinające 01-09.7 05.15.P Zwory zwrotne i zwory zwrotno-odcinjące -1- ZV 226 ZV 26 Zwory zwrotne i zwory zwrotno - odcinjące 15 do 200, PN 16, i Opis Zwory zwrotne ZV 2x6 służą do smoczynnego odcięci przy długookresowym

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie analizy widmowej sygnału ultradwikowego do okrelenia gruboci cienkich warstw

Zastosowanie analizy widmowej sygnału ultradwikowego do okrelenia gruboci cienkich warstw AMME 1 1th JUBILEE INTERNATIONAL SC IENTIFIC CONFERENCE Zstosownie nlizy widmowej sygnłu ultrdwikowego do okreleni gruboci cienkich wrstw A. Kruk Wydził Metlurgii i Inynierii Mteriłowej, Akdemi Górniczo-Hutnicz

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU. Znak posiada swój obszar ochronny i w jego obrębie nie mogą się znajdować żadne elementy, nie związane ze znakiem.

KSIĘGA ZNAKU. Znak posiada swój obszar ochronny i w jego obrębie nie mogą się znajdować żadne elementy, nie związane ze znakiem. KSIĘGA ZNAKU KSIĘGA ZNAKU Poniżej przedstwion jest chrkterystyk znku 7 lt Uniwersytetu Łódzkiego. Wszystkie proporcje i sposób rozmieszczeni poszczególnych elementów są ściśle określone. Wprowdznie jkichkolwiek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usług oferowanych z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody prowadzonego pod adresem internetowym http://przygodynagrody.pl/ przez Annę Samson-Zoń działającą pod firmą Emotio

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Orgnizcj i funkcjonownie kncelrii tjnych orz sposób i tryb przetwrzni informcji niejwnych. Dz.U.2011.276.1631 z dni 2011.12.22 Sttus: Akt obowiązujący Wersj od: 22 styczni 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Bardziej szczegółowo

Przepływowe pompy zębate KF 4... 80

Przepływowe pompy zębate KF 4... 80 Przepływowe pompy zęte K... Spis Zespół treści silnik - pomp kcesori Opis : przyłącz ne techniczne Wymiry Stron Spis Stron Zlety lnsz produktu gwintown Uwgi Spis............................... 2 plikcje...........................

Bardziej szczegółowo

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI Firm AIB to prekursor nowoczesnych rozwiązń w dziedzinie udownictw. Dziłlność rozpoczęliśmy w 1992 roku, skupijąc się n produkcji innowcyjnych

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności Mercury MerCruiser

Deklaracja zgodności Mercury MerCruiser UWAGA: Poniższe informcje dotyczą tylko produktów oznczonych symolem CE. Deklrcj zgodności Mercury MerCruiser Niniejszy silnik rufowy lu pokłdowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi przez firmę

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

Rewolucyjna technologia w sterylizacji

Rewolucyjna technologia w sterylizacji STERRAD Technologi sterylizcji Rewolucyjn technologi w sterylizcji Njwy sz jkoêç Njkrótszy czs Wlidowny proces Bezpieczeƒstwo instrumentów tw instlcj Ochron Êrodowisk compny STERRAD Technologi sterylizcji

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności z dyrektywą dotyczącą silników napędów łodzi rekreacyjnych 94/25/WE zmienioną dyrektywą 2003/44/WE

Deklaracja zgodności z dyrektywą dotyczącą silników napędów łodzi rekreacyjnych 94/25/WE zmienioną dyrektywą 2003/44/WE Deklrcj zgodności z dyrektywą dotyczącą silników npędów łodzi rekrecyjnych 94/25/WE zmienioną dyrektywą 2003/44/WE Nzw producent silnik: Mercury Mrine Adres: W6250 W. Pioneer Rod, P.O. Box 1939 Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

UCHWYT DO PRZENOSZENIA BLACH W POZIOMIE

UCHWYT DO PRZENOSZENIA BLACH W POZIOMIE STR. KTLOGOW 6 UCHWYT DO PRZENOSZENI LCH W POZIOMIE UCHWYT DO PRZENOSZENI LCH W POZIOMIE 2 UP UCHWYT PRZEZNCZONY JEST DO PODNOSZENI POJEDYNCZYCH LU UCHWYT ZWIĄZNYCH PRZEZNCZONY JEST DO PODNOSZENI POJEDYNCZYCH

Bardziej szczegółowo

Temat I. Warunku współpracy betonu i zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych. Wymagania. Beton. Zbrojenie

Temat I. Warunku współpracy betonu i zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych. Wymagania. Beton. Zbrojenie Dr inż. Zigniew PLEWAKO Ćwiczeni z konstrukcji żeletowych. Temt I Temt I. Wrunku współprcy etonu i zrojeni w konstrukcjch żeletowych. Wymgni. Beton Zdnie: Przeniesienie sił ściskjących, sclenie i zpewnienie

Bardziej szczegółowo

raubasic press system 6 bar do instalacji wody pitnej i co wewnątrz budynków cennik 901301/11 pl

raubasic press system 6 bar do instalacji wody pitnej i co wewnątrz budynków cennik 901301/11 pl rusic press system 6 r do instlcji wody pitnej i co wewnątrz udynków cennik 901301/11 pl Wżny od czerwc 2009 Zstrzegmy soie prwo do zmin technicznych www.rehu.pl Budownictwo Motoryzcj Przemysł RAUBASIC

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA TECHNOLOGIA NAPRAW ZESPOŁÓW I PODZESPOŁÓW MECHANICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH KLASA I TPS

KRYTERIA OCENIANIA TECHNOLOGIA NAPRAW ZESPOŁÓW I PODZESPOŁÓW MECHANICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH KLASA I TPS KRYTRIA OCNIANIA TCHNOLOGIA NAPRAW ZSPOŁÓW I PODZSPOŁÓW MCHANICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH KLASA I TPS Temt Klsyfikcj i identyfikcj pojzdów smochodowych Zgdnieni - Rodzje ukłdów, - Zdni i ogóln budow

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności z dyrektywą dotyczącą silników napędów łodzi rekreacyjnych 94/25/EWG wraz z poprawkami uwzględnionymi w dyrektywie 2003/44/EWG

Deklaracja zgodności z dyrektywą dotyczącą silników napędów łodzi rekreacyjnych 94/25/EWG wraz z poprawkami uwzględnionymi w dyrektywie 2003/44/EWG Deklrcj zgodności z dyrektywą dotyczącą silników npędów łodzi rekrecyjnych 94/25/EWG wrz z poprwkmi uwzględnionymi w dyrektywie 2003/44/EWG Nzw producent silnik: Tohtsu Mrine Corportion (TMC) Mercury Mrine

Bardziej szczegółowo

Rekuperator to urządzenie

Rekuperator to urządzenie Rekupertor to urządzenie będące sercem cłego systemu wentylcji mechnicznej. Skłd się z zintegrownej obudowy, w której znjdują się dw wentyltory, w nszym przypdku energooszczędne. Jeden z nich służy do

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

Aparatura sterująca i sygnalizacyjna Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI

Aparatura sterująca i sygnalizacyjna Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI Aprtur sterując i sygnlizcyjn Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI Czujnik indukcyjny zbliżeniowy prcuje n zsdzie tłumionego oscyltor LC: jeżeli w obszr dziłni dostnie się metl, to z ukłdu zostje pobrn

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. w odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na

Formularz ofertowy. w odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na Złącznik nr 1 do SIWZ Wzór formulrz ofertowego Formulrz ofertowy w odpowiedzi n ogłoszenie w procedurze przetrgowej prowdzonej w trybie przetrgu nieogrniczonego n dostwę elektrycznej czynnej dl grupy zkupowej

Bardziej szczegółowo

NOWE NIŻSZE CENY. Ceny spiral introligatorskich DOUBLE-LOOP WIRE. www.radpor.pl

NOWE NIŻSZE CENY. Ceny spiral introligatorskich DOUBLE-LOOP WIRE. www.radpor.pl Rok złożeni 1994 Nowodworsk 32, 21-100 Lubrtów tel./fks 81-855-6154, RADPOR 81-854-2860 Nowodworsk 32, 21-100 Lubrtów tel./fks 81-855-6154, 81-854-2860 www.rdpor.pl Ceny spirl introligtorskic DOUBLE-LOOP

Bardziej szczegółowo

Mercury Racing, N7480 County Road "UU" Fond du Lac, WI 54935-9585

Mercury Racing, N7480 County Road UU Fond du Lac, WI 54935-9585 Dziękujemy z zkup jednego z njlepszych dostępnych silników morskich. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość obsługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj pozwolą cieszyć się produktem

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległości 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i dres jednostki sprwozdwczej T-08 Sprwozdnie o przewozch morską i przyrzeżną flotą trnsportową Portl sprwozdwczy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Gra. The Antykoncepcja Game. Gra The Antykoncepcja Game rozpoczyna siæ od walki z plemnikami.

Gra. The Antykoncepcja Game. Gra The Antykoncepcja Game rozpoczyna siæ od walki z plemnikami. 2 Gr The Antykoncepcj Gme Gr The Antykoncepcj Gme rozpoczyn siæ od wlki z plemnikmi. Wcielj¹c siê w jedn¹ z wybrnych postci kobiecych toczymy zciek³¹ wlkê (strzelnkê) z tkuj¹c¹ nsz¹ komórkê jjow¹ chmr¹

Bardziej szczegółowo

Separatory tłuszczu wewnątrz budynków

Separatory tłuszczu wewnątrz budynków Seprtory tłuszczu Seprtory tłuszczu 4. S 3 Seprtory tłuszczu Seprtor tłuszczu Euro E+S PV według PN EN 85- i DIN 4040- NS /4/7/0 z progrmownym sterowniem urządzeni do opróżnini do ustwieni w pomieszczenich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

-?- l. Przedmiotzapytania: 2. Termin realizacji zapytania:

-?- l. Przedmiotzapytania: 2. Termin realizacji zapytania: PROGRAM REGIOATY ATODOWA SItArtGIA SPOJO3CI ur{a lnorcft EUK)PEJ5{ UCA'sZ cozworu ffgrotalilt(, Dzildowo, dni 26.08.2013r. ZAPYTAIIIE OERTOWE Zwrcm sig z zpylniem ofertowym n,,oprcownie projektu grficznego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Dobry bilet

Regulamin oferty Dobry bilet Regulmin oferty Dobry bilet I. Podstwowe informcje 1. Do odwołni n wybrnych odcinkch sieci kolejowej wprowdz się ofertę Dobry bilet. 2. W ofercie wystwi się bilety: ) jednorzowy n przejzd tm (w dowolnym

Bardziej szczegółowo

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT 2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT Dok. nr 4 ******* 19.11.2011 POPRAWKI WG LINII BUDŻETOWYCH DOKUMENT SKONSOLIDOWANY (WŁĄCZENIE UZGODNIONYCH POPRAWEK DO PROJEKTU BUDŻETU LUB

Bardziej szczegółowo

Sterownik swobodnie programowalny. Dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna

Sterownik swobodnie programowalny. Dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna Sterownik swobodnie progrmowlny Dokumentcj techniczn Dokumentcj techniczn Spis treści 1. Informcję ogólne... 2 2. Podstwowe prmetry... 2 3. Wejści / wyjści... 2 4. Schemt blokowy... 5 5. Łącz komunikcyjne...

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz gniazdowy dwustronnie szczelny typ UREB6

Rozdzielacz gniazdowy dwustronnie szczelny typ UREB6 ZSOSOWNIE Rozdzielcz gnizdowy dwustronnie szczelny typ UREB6 przeznczony jest do zminy kierunku przepływu cieczy hydrulicznej w ukłdzie co umożliwi zminę kierunku ruchu odiornik - njczęściej tłoczysk cylindr

Bardziej szczegółowo

Bowflag. Bowflag 100 Bowflag 200 Bowflag Premium

Bowflag. Bowflag 100 Bowflag 200 Bowflag Premium Bowflg Przenośny mszt typu żgiel do prezentcji wewnątrz i n zewnątrz pomieszczeń. Szerok gm stóp mocującyc. Duży wybór form i wymirów flg. Bowflg 00 Bowflg 00 Bowflg Premium Bowflg 00 Bowflg 00 - sprwdzone

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przepięciami w sieciach ISDN

Ochrona przed przepięciami w sieciach ISDN OGANICZANIE PZEPIĘĆ W YEMACH PZEYŁ YGNAŁÓW Ochron przed przepięcimi w siecich IDN Andrzej ow Wstęp Wzrost zpotrzeowni n usługi odiegjące od klsycznego przekzu telefonicznego spowodowł gwłtowny rozwój sieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca Regulmin świdzeni usług przez Ten Squre Gmes sp. z o.o. (dlej również: Regulmin ) 1. Przedmiot Regulminu, Usługodw 1 Regulmin określ zsdy korzystni z gry pod nzwą Let s fish, dostępnej on-line w szzególnośi

Bardziej szczegółowo

ZEGARY WTÓRNE I AUTONOMICZNE, WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

ZEGARY WTÓRNE I AUTONOMICZNE, WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE ZEGARY WTÓRNE I AUTONOMICZNE, WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE Wtórne zegry nlogowe przeznczone są o okłnego wskzywni czsu ieżącego (z reguły gozin i minut, rzziej gozin, minut i sekun). Njczęściej stosowne są

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

PROTOTYPOWA LINIA DO ELASTYCZNEGO MONTAŻU DOKUMENTÓW Z ZABEZPIECZENIEM ELEKTRONICZNYM

PROTOTYPOWA LINIA DO ELASTYCZNEGO MONTAŻU DOKUMENTÓW Z ZABEZPIECZENIEM ELEKTRONICZNYM 4/2012 Technologi i Automtyzcj Montżu PROTOTYPOWA LINIA DO ELASTYCZNEGO MONTAŻU DOKUMENTÓW Z ZABEZPIECZENIEM ELEKTRONICZNYM Andrzej ZBROWSKI, Tomsz Smorski W systemch zezpieczeń dokumentów i oiektów technicznych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie: CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Oświadczenie: CZĘŚĆ RYSUNKOWA Oświdczenie: Oświdczm, że niniejsz dokumentcj projektow (projekt udowlny) sporządzon jest zgodnie z oowiązującymi przepismi orz zsdmi wiedzy technicznej. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. 1. Tlic mieszkniow loklu nr

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Olsztyn, dni 11.1.21r. Znk sprwy: P/5/23/27 Dotyczy: postępowni o udzielenie zmówieni prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego pn: Przebudow i remont (modernizcj) budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 2007

KATALOG PRODUKTÓW 2007 KTLOG PROUKTÓW 2007 30-063 Kraków, al. 3-go Maja 5, tel. 012 63 25 345; 032 798 3812, tel/fax 012 63 25 425 www.uchwyt.com.pl Wyroby zawarte w tym katalogu mogą ulegać modyfikacji. Zastrzega się również

Bardziej szczegółowo