Producent stalowych konstrukcji wsporczych dla potrzeb oœwietlenia, energetyki i trakcji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Producent stalowych konstrukcji wsporczych dla potrzeb oœwietlenia, energetyki i trakcji"

Transkrypt

1

2

3 Producent stlowych konstrukcji wsporczych dl potrzeb oœwietleni, energetyki i trkcji LCZEGO STL? Stl to doskonùy mteriù konstrukcyjny: plstyczny, wytrzymùy, trwùy, ndjàcy siæ do powtórnego przetworzeni. Stl w poùàczeniu z cynkiem tworzy stop o znkomitych wùúciwoúcich ntykorozyjnych. LCZEGO SÙUP ZBEÝNY? Stoýek to form stworzon przez nturæ sùup zbieýny, który posid ksztùt stoýk zpewni osiàgnie njlepszych prmetrów wytrzymùoúciowych orz optymlne wykorzystnie przekroju sùup. Konstrukcje tego typu sà lekkie, ekonomiczne i wytrzymùe. Smukù, nturln sylwetk sùup doskonle komponuje siæ z nowoczesnà orz zbytkowà rchitekturà. LCZEGO KROMSSBS? Posidmy wiedzæ, technologiæ i doúwidczenie w ksztùtowniu stli optymlnie wykorzystujàc moýliwoúci drzemiàce w mterile. Wyznczmy sobie mbitne cele w zkresie jkoúci úwidczonych usùug i wytwrznych produktów, inwestujàc znczne nkùdy w osiàgnie corz to wiækszej wydjnoúci i ulepszjàc orgnizcjæ prcy. ysponujemy szerokim wchlrzem produktów orz nowoczesnym zpleczem produkcyjnym dziæki którym moýemy wspierã Pñstw n kýdym etpie relizcji inwestycji. Potrzeby i wymgni Nszych Klientów sà inspircjà do tworzeni nowych form uýytkowych orz wyznczjà kierunki rozwoju nszych produktów. OŒWETLENE 1

4

5 Spis treœci NFORMCJE Mp stref witrowych wg PN 77/B011 Ktegorie terenu wg PNEN 0 Sposoby oznczni s³upów i msztów S UPY STLOWE S³upy prkowe CS okr¹g³e o wys. m S³upy prkowe OSL oœmiok¹tne o wys., m S³upy uliczne CS okr¹g³e o wys m S³upy uliczne OSL oœmiok¹tne o wys. 6 9 m S³upy uliczne OS oœmiok¹tne o wys m MSZTY STLOWE Mszty wielok¹tne CPML/CPM o wys. 12 m Mszty z ruchom¹ koron¹ CPM/CM o wys. 16 m Mszty stdionowe KCESOR Korony Wysiêgniki G³owice Poprzeczki Fundmenty / kotwy Tbliczki stron fot. Robson & Ulisses OŒWETLENE Spis treœci

6 GÊCE ELEMENTÓW TRZONÓW WYPLNE PLZMOWE BLC PROJEKTOWNE Produkcj

7 OBÓR WYROBÓW GOTOWYC CYNKOWNE SPWNE OŒWETLENE Produkcj

8 Mp stref witrowych wg PN 77/B011 STREF przew j¹c czêœæ krju, STREF ps pomorski n pó³nocy od linii Szczecin Klisz Pomorski Bytów Krtuzy Pruszcz Gdñski Elbl¹g Brniewo, przybrze ny ps l¹du o szerokoœci oko³o 2 km, b przybrze ny ps morz i psmo wydm o szerokoœci 0 m STREF obszr od Pogórz Sudeckiego i Pogórz Krpckiego do szczytów gór w³¹cznie. Grnice stref nle y trktowæ jko psy o szerokoœci oko³o km, przyjmuj¹c wrunki jednej lub drugiej strefy w zle noœci od konfigurcji terenu i ekspozycji budowli. Koszlin S³upsk Gdñsk Brniewo Mistko Bytów Nowy wór Gdñski Elbl¹g Suw³ki Szczecinek Olsztyn Szczecin Klisz Pomorski Pi³ Bydgoszcz Toruñ om Bi³ystok Gorzów Wielkopolski Poznñ W³oc³wek P³ock Zielon Gór Leszno Klisz Konin Sierdz ódÿ Wrszw Siedlce Bi³ Podlsk Zgorzelec Jeleni Gór Legnic Wroc³w Piotrków Trybunlski Rdom Lublin Che³m W³brzych Opole Czêstochow Kielce Trnobrzeg Zmoœæ Stref Stref Stref Stref b Prudnik Ktowice BielskoBi³ Krków Bochni Trnów Nowy S¹cz Rzeszów Przemyœl Krosno Stref Ktegorie terenu wg PNEN Otwrte wzburzone morze. Tereny przybrze ne wokó³ jezior, ods³oniête n odcinku minimum km pod witr. Tereny równinne bez przeszkód Tereny wiejskie z pojedynczymi zbudownimi rolniczymi lub drzewmi Tereny podmiejskie lub przemys³owe orz st³e obszry leœne. Tereny miejskie, w których co njmniej 1% powierzchni stnowi¹ budynki, ich przeciêtn wysokoœæ przekrcz 1m. 6 Mp stref witrowych wg PN 77/B011 Chrkterystyk stref witrowych escription of wind res

9 Sposoby oznczni s³upów i msztów oœwietleniowych Sposób oznczni okr¹g³ych s³upów oœwietleniowych typu CS CS / S³up zbie ny o przekroju okr¹g³ym typu CS Œrednic górn Wysokoœæ [dm] Gruboœæ blchy Sposób oznczni oœmiok¹tnych s³upów oœwietleniowych OSL 90 / S³up zbie ny o przekroju oœmiok¹tnym typu OSL lub OS Wysokoœæ [dm] Gruboœæ blchy Sposób oznczni msztów CPML 10 Mszt zbie ny o przekroju wielok¹tnym typu CPML lub CPM Wysokoœæ [dm] OŒWETLENE Sposoby oznczni s³upów i msztów oœwietleniowych 7

10 Stlowe okr¹g³e s³upy prkowe typu CS œrednic górn ø60 mm, blch stlow o gruboœci mm ne techniczne CS600/ CS60/ CS600/ CS60/ CS600/,0,,0,,0 60/96 60/2 60/8 60/11 60/1 Ms [kg] Fundment (opis str. 6) FBw80 FBw80 FBw80 FBw0 FBw0 Wymiry wnêki Wymiry Tbliczk podstwy 190/20 190/20 190/20 190/20 190/20 (opis str. 0) S S S S S Gruboœæ blchy ø60 ne wytrzym³oœciowe. opuszczlne powierzchnie boczne oprw. Wysokoœæ,, CS600/ CS60/ CS600/ CS60/ CS600/ 1,1 1,2 1,2 1,22 1,2 Stref witrow wg PN 77/B011 0,76 0,8 0,82 0,8 0,78 lub do 00 m n.p.m. 0,8 0,61 0,62 0,6 0,8 b lub do 600 m n.p.m. 0, 0,7 0,8 0,6 0, o obliczeñ dopuszczlnych powierzchni bocznych oprw przyjêto: drug¹ ktegoriê terenu wg PNEN 0, dopuszczln ms oprw do kg Stlowe okr¹g³e s³upy prkowe typu CS o œrednicy górnej 60 mm i przekroju okr¹g³ym wykonne s¹ z blchy stlowej w gtunku S2 (PNEN 02:1990), gruboœci mm. Konstrukcje typu CS wyginne s¹ n zimno i spwne wzd³u nie w technologii utomtycznej. S³upy prkowe wypos one s¹ w stopê stlow¹ s³u ¹c¹ do zmontowni ich n fundmencie prefbrykownym FBw lub n systemie kotew stlowych FS. N yczenie klient wykonujemy s³upy w technologii mont u do gruntu. C³ konstrukcj s³up zbezpieczon jest ntykorozyjnie przez cynkownie ogniowe metod¹ znurzeniow¹, zgodnie z wymgnimi normy PNENSO 161:00. N yczenie klient konstrukcj mo e byæ dodtkowo pokryt pow³ok¹ mlrsk¹ w kolorch wg plety RL. S³upy KROMSSBS posidj¹ certyfikt zgodnoœci z norm¹ PNEN 0 i s¹ oznczne znkiem Stlowe okr¹g³e s³upy prkowe typu CS

11 Stlowe okr¹g³e s³upy prkowe typu CS œrednic górn ø60 mm, blch stlow o gruboœci mm ne techniczne CS600/ CS60/ CS600/ CS60/ CS600/,0,,0,,0 60/96 60/2 60/8 60/11 60/1 Ms [kg] Fundment (opis str. 6) FBw80 FBw80 FBw80 FBw0 FBw0 Wymiry wnêki Wymiry podstwy 190/20 190/20 190/20 190/20 190/20 Tbliczk Gruboœæ (opis str. 0) S S S S S blchy ø 60 mm ne wytrzym³oœciowe. opuszczlne powierzchnie boczne oprw. Wysokoœæ,, CS600/ CS60/ CS600/ CS60/ CS600/ 1,2 1,66 1,7 1,7 1,7 Stref witrow wg PN 77/B011 1,0 1,12 1,17 1,17 1,16 lub do 00 m n.p.m. 0,79 0,86 0,9 0,89 0,88 o obliczeñ dopuszczlnych powierzchni bocznych oprw przyjêto: drug¹ ktegoriê terenu wg PNEN 0, dopuszczln ms oprw do kg b lub do 600 m n.p.m. 0,6 0,68 0,7 0,7 0,68 Stlowe okr¹g³e s³upy prkowe typu CS o œrednicy górnej 60 mm i przekroju okr¹g³ym wykonne s¹ z blchy stlowej w gtunku S2 (PNEN 02:1990), gruboœci mm. Konstrukcje typu CS wyginne wyginne s¹ n zimno i spwne wzd³u nie w technologii utomtycznej. S³upy prkowe wypos one s¹ w stopê stlow¹ s³u ¹c¹ do zmontowni ich n fundmencie prefbrykownym FBw lub n systemie kotew stlowych FS. N yczenie klient wykonujemy s³upy w technologii mont u do gruntu. C³ konstrukcj s³up zbezpieczon jest ntykorozyjnie przez cynkownie ogniowe metod¹ znurzeniow¹, zgodnie z wymgnimi normy PNENSO 161:00. N yczenie klient konstrukcj mo e byæ dodtkowo pokryt pow³ok¹ mlrsk¹ w kolorch wg plety RL. S³upy KROMSSBS posidj¹ certyfikt zgodnoœci z norm¹ PNEN 0 i s¹ oznczne znkiem OŒWETLENE Stlowe okr¹g³e s³upy prkowe typu CS 9

12 Stlowe okr¹g³e s³upy prkowe typu CS œrednic górn ø76 mm, blch stlow o gruboœci mm ne techniczne CS760/ CS76/ CS760/ CS76/ CS760/,0,,0,,0 76/112 76/118 76/12 76/10 76/16 Ms [kg] Fundment (opis str. 6) FBw80 FBw80 FBw80 FBw0 FBw0 Wymiry wnêki Wymiry podstwy 190/20 190/20 190/20 190/20 190/20 Tbliczk (opis str. 0) S S S S R, S Gruboœæ blchy ø76 ne wytrzym³oœciowe. opuszczlne powierzchnie boczne oprw. Wysokoœæ,, CS760/ CS76/ CS760/ CS76/ CS760/ 2,2 2,11 2,0 1,92 1, Stref witrow wg PN 77/B011 1,9 1,2 1,6 1,27 0,9 lub do 00 m n.p.m. 1,1 1,09 1,0 0,97 0,71 o obliczeñ dopuszczlnych powierzchni bocznych oprw przyjêto: drug¹ ktegoriê terenu wg PNEN 0, dopuszczln ms oprw do kg b lub do 600 m n.p.m. 0,91 0,86 0,82 0,76 0, Stlowe okr¹g³e s³upy prkowe typu CS o œrednicy górnej 76 mm i przekroju okr¹g³ym wykonne s¹ z blchy stlowej w gtunku S2 (PNEN 02:1990), gruboœci mm. Konstrukcje typu CS wyginne s¹ n zimno i spwne wzd³u nie w technologii utomtycznej. S³upy prkowe wypos one s¹ w stopê stlow¹ s³u ¹c¹ do zmontowni ich n fundmencie prefbrykownym FBw lub n systemie kotew stlowych FS. N yczenie klient wykonujemy s³upy w technologii mont u do gruntu. C³ konstrukcj s³up zbezpieczon jest ntykorozyjnie przez cynkownie ogniowe metod¹ znurzeniow¹, zgodnie z wymgnimi normy PNENSO 161:00. N yczenie klient konstrukcj mo e byæ dodtkowo pokryt pow³ok¹ mlrsk¹ w kolorch wg plety RL. S³upy KROMSSBS posidj¹ certyfikt zgodnoœci z norm¹ PNEN 0 i s¹ oznczne znkiem 7 (90)* (00)* *dl s³up CS760/ Stlowe okr¹g³e s³upy prkowe typu CS

13 Stlowe okr¹g³e s³upy prkowe typu CS œrednic górn ø76 mm, blch stlow o gruboœci mm ne techniczne CS760/ CS76/ CS760/ CS76/ CS760/,0,,0,,0 76/112 76/118 76/12 76/10 76/16 Ms [kg] Fundment (opis str. 6) FBw80 FBw80 FBw80 FBw0 FBw0 Wymiry wnêki Wymiry podstwy 190/20 190/20 190/20 190/20 190/20 Tbliczk Gruboœæ (opis str. 0) S S S S R, S blchy ø 76 mm ne wytrzym³oœciowe. opuszczlne powierzchnie boczne oprw. Wysokoœæ,, CS760/ CS76/ CS760/ CS76/ CS760/,09 2,99 2,9 2,79 2,1 Stref witrow wg PN 77/B011 2,1 2,0 1,98 1,87 1, lub do 00 m n.p.m. 1,6 1,7 1,2 1, 1,1 o obliczeñ dopuszczlnych powierzchni bocznych oprw przyjêto: drug¹ ktegoriê terenu wg PNEN 0, dopuszczln ms oprw do kg b lub do 600 m n.p.m. 1,1 1,26 1,22 1,1 0,87 Stlowe okr¹g³e s³upy prkowe typu CS o œrednicy górnej 76 mm i przekroju okr¹g³ym wykonne s¹ z blchy stlowej w gtunku S2 (PNEN 02:1990), gruboœci mm. Konstrukcje typu CS wyginne wyginne s¹ n zimno i spwne wzd³u nie w technologii utomtycznej. S³upy prkowe wypos one s¹ w stopê stlow¹ s³u ¹c¹ do zmontowni ich n fundmencie prefbrykownym FBw lub n systemie kotew stlowych FS. N yczenie klient wykonujemy s³upy w technologii mont u do gruntu. C³ konstrukcj s³up zbezpieczon jest ntykorozyjnie przez cynkownie ogniowe metod¹ znurzeniow¹, zgodnie z wymgnimi normy PNENSO 161:00. N yczenie klient konstrukcj mo e byæ dodtkowo pokryt pow³ok¹ mlrsk¹ w kolorch wg plety RL. S³upy KROMSSBS posidj¹ certyfikt zgodnoœci z norm¹ PNEN 0 i s¹ oznczne znkiem 7 (90)* (00)* *dl s³up CS760/ OŒWETLENE Stlowe okr¹g³e s³upy prkowe typu CS 11

14 Stlowe oœmiok¹tne s³upy prkowe typu OSL œrednic górn ø60 mm, blch stlow o gruboœci mm ne techniczne OSL/ OSL0/ OSL/ OSL0/,,0,,0 60/16 60/16 60/16 60/16 Gruboœæ blchy Wymiry wnêki Wymiry podstwy 190/20 190/20 190/20 190/20 Ms [kg] Fundment (opis str. 6) FBw80 FBw80 FBw0 FBw0 Tbliczk (opis str. 0) ø60 ne wytrzym³oœciowe. opuszczlne powierzchnie boczne oprw. Wysokoœæ,, OSL/ OSL0/ OSL/ OSL0/ 2,79 2, 2,08 1,78 Stref witrow wg PN 77/B011 1,89 1,6 1,8 1,17 lub do 00 m n.p.m. 1,6 1,27 1,0 0,88 b lub do 600 m n.p.m. 1,16 0,99 0,82 0,67 o obliczeñ dopuszczlnych powierzchni bocznych oprw przyjêto: drug¹ ktegoriê terenu wg PNEN 0, dopuszczln ms oprw do kg Stlowe oœmiok¹tne s³upy prkowe typu OSL o œrednicy górnej 60 mm i przekroju oœmiok¹tnym wykonne s¹ z blchy stlowej w gtunku S2 (PNEN 02:1990), gruboœci mm. Konstrukcje typu OSL wyginne s¹ n zimno i spwne wzd³u nie w technologii utomtycznej. S³upy prkowe wypos one s¹ w stopê stlow¹ s³u ¹c¹ do zmontowni ich n fundmencie prefbrykownym FBw lub n systemie kotew stlowych FS. N yczenie klient wykonujemy s³upy w technologii mont u do gruntu. C³ konstrukcj s³up zbezpieczon jest ntykorozyjnie przez cynkownie ogniowe metod¹ znurzeniow¹, zgodnie z wymgnimi normy PNENSO 161:00. N yczenie klient konstrukcj mo e byæ dodtkowo pokryt pow³ok¹ mlrsk¹ w kolorch wg plety RL. 90 S³upy KROMSSBS posidj¹ certyfikt zgodnoœci z norm¹ PNEN 0 i s¹ oznczne znkiem Stlowe oœmiok¹tne s³upy prkowe typu OSL

15 Stlowe oœmiok¹tne s³upy prkowe typu OSL œrednic górn ø60 mm, blch stlow o gruboœci mm ne techniczne OSL/ OSL0/ OSL/ OSL0/,,0,,0 60/16 60/16 60/16 60/16 Gruboœæ blchy Wymiry wnêki Wymiry podstwy 190/20 190/20 190/20 190/20 Ms [kg] Fundment (opis str. 6) FBw80 FBw80 FBw0 FBw0 Tbliczk (opis str. 0) ø 60 mm ne wytrzym³oœciowe. opuszczlne powierzchnie boczne oprw. Wysokoœæ,, OSL/ OSL0/ OSL/ OSL0/,0,9,09 2,68 Stref witrow wg PN 77/B011 2,76 2, 2,08 1,79 lub do 00 m n.p.m. 2,1 1,89 1,61 1,7 b lub do 600 m n.p.m. 1,72 1, 1,27 1,07 o obliczeñ dopuszczlnych powierzchni bocznych oprw przyjêto: drug¹ ktegoriê terenu wg PNEN 0, dopuszczln ms oprw do kg Stlowe oœmiok¹tne s³upy prkowe typu OSL o œrednicy górnej 60 mm i przekroju oœmiok¹tnym wykonne s¹ z blchy stlowej w gtunku S2 (PNEN 02:1990), gruboœci mm. Konstrukcje typu OSL wyginne s¹ n zimno i spwne wzd³u nie w technologii utomtycznej. S³upy prkowe wypos one s¹ w stopê stlow¹ s³u ¹c¹ do zmontowni ich n fundmencie prefbrykownym FBw lub n systemie kotew stlowych FS. N yczenie klient wykonujemy s³upy w technologii mont u do gruntu. C³ konstrukcj s³up zbezpieczon jest ntykorozyjnie przez cynkownie ogniowe metod¹ znurzeniow¹, zgodnie z wymgnimi normy PNENSO 161:00. N yczenie klient konstrukcj mo e byæ dodtkowo pokryt pow³ok¹ mlrsk¹ w kolorch wg plety RL. S³upy KROMSSBS posidj¹ certyfikt zgodnoœci z norm¹ PNEN 0 i s¹ oznczne znkiem OŒWETLENE Stlowe oœmiok¹tne s³upy prkowe typu OSL 1

16 Stlowe okr¹g³e s³upy uliczne typu CS œrednic górn ø60 mm, blch stlow o gruboœci mm ne techniczne CS6060/ CS6070/ CS6080/ CS6090/ CS600/ CS601/ CS601/ 6,0 7,0 8,0 9,0,0 11,0 12,0 60/12 60/1 60/16 60/168 60/180 60/192 60/ Ms [kg] Fundment (opis str. 6) FBw0 FBw10 FBw10 FBw10 FBw10 FBw10 FBw10 Wymiry wnêki Wymiry Tbliczk podstwy 190/20* 2/00 2/00 2/00 2/00 2/00 2/00 (opis str. 0) R, S R, S Gruboœæ blchy ø60 ne wytrzym³oœciowe. opuszczlne powierzchnie boczne oprw. Wysokoœæ CS6060/ CS6070/ CS6080/ CS6090/ CS600/ CS601/ CS601/ 0,86 0,87 0,8 0,8 0,81 0,77 0,7 Stref witrow wg PN 77/B011 0, 0, 0,8 0,6 0, lub do 00 m n.p.m. 0,8 0,7 0, 0, 8 7 o obliczeñ dopuszczlnych powierzchni bocznych oprw przyjêto: drug¹ ktegoriê terenu wg PNEN 0, dopuszczln ms oprw do kg b lub do 600 m n.p.m. 8 6 Stlowe okr¹g³e s³upy uliczne typu CS o œrednicy górnej 60 mm i przekroju okr¹g³ym wykonne s¹ z blchy stlowej w gtunku S2 (PNEN 02:1990), gruboœci mm. Konstrukcje typu CS wyginne s¹ n zimno i spwne wzd³u nie w technologii utomtycznej. S³upy uliczne wypos one s¹ w stopê stlow¹ s³u ¹c¹ do zmontowni ich n fundmencie prefbrykownym FBw lub n systemie kotew stlowych FS. N yczenie klient wykonujemy s³upy w technologii mont u do gruntu. C³ konstrukcj s³up zbezpieczon jest ntykorozyjnie przez cynkownie ogniowe metod¹ znurzeniow¹, zgodnie z wymgnimi normy PNENSO 161:00. N yczenie klient konstrukcj mo e byæ dodtkowo pokryt pow³ok¹ mlrsk¹ w kolorch wg plety RL. S³upy KROMSSBS posidj¹ certyfikt zgodnoœci z norm¹ PNEN 0 i s¹ oznczne znkiem *dl s³up CS6060/ 1 Stlowe okr¹g³e s³upy uliczne typu CS

17 Stlowe okr¹g³e s³upy uliczne typu CS z wysiêgnikiem œrednic górn ø60 mm, blch stlow o gruboœci mm ne wytrzym³oœciowe. opuszczln powierzchni boczn jednej oprwy oœwietleniowej w zle noœci od strefy wp³ywów witru. W1F W1G W2F W2G c Wys. c CS6060/ CS6070/ CS6080/ CS6090/ CS600/ CS601/ CS601/ Typ wysiêgnik W1F W1G W1F W1G W1F W1G W1F W1G W1F W1G W1F W1G W1F W1G Wysiêg [dm] Stref witrow wg PN 77/B011 0, 7 8 0, 0,6 0, 6 0,7 0,6 8 0,7 0,7 0,7 0,7 * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * 0,0 0,0 0,0 b* 0,0 0,0 0,0 0,0 Typ wysiêgnik W2F W2G W2F W2G W2F W2G W2F W2G W2F W2G W2F W2G W2F W2G Wysiêg [dm] Stref witrow wg PN 77/B011 * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * 0,0 0,0 0,0 b* o obliczeñ dopuszczlnych powierzchni bocznych oprw przyjêto: drug¹ ktegoriê terenu wg PNEN 0, dopuszczln ms oprw do kg * stref do 0 m n.p.m. odpowid strefie stref do 00 m n.p.m. odpowid strefie stref do 600 m n.p.m. odpowid strefie b OŒWETLENE Stlowe okr¹g³e s³upy uliczne typu CS z wysiêgnikiem 1

18 Stlowe okr¹g³e s³upy uliczne typu CS œrednic górn ø60 mm, blch stlow o gruboœci mm ne techniczne CS6060/ CS6070/ CS6080/ CS6090/ CS600/ CS601/ CS601/ 6,0 7,0 8,0 9,0,0 11,0 12,0 60/12 60/1 60/16 60/168 60/180 60/192 60/ Ms [kg] Fundment (opis str. 6) FBw0 FBw10 FBw10 FBw10 FBw10 FBw10 FBw10 Wymiry wnêki Wymiry Tbliczk podstwy 190/20* 2/00 2/00 2/00 2/00 2/00 2/00 (opis str. 0) R, S R, S Gruboœæ blchy ø60 ne wytrzym³oœciowe. opuszczlne powierzchnie boczne oprw. Wysokoœæ CS6060/ CS6070/ CS6080/ CS6090/ CS600/ CS601/ CS601/ 1, 1,9 1,1 1, 1, 1, 1, Stref witrow wg PN 77/B011 0,86 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 lub do 00 m n.p.m. 0,6 0,6 0,66 0,6 0,6 0,6 0,6 o obliczeñ dopuszczlnych powierzchni bocznych oprw przyjêto: drug¹ ktegoriê terenu wg PNEN 0, dopuszczln ms oprw do kg b lub do 600 m n.p.m. 0,9 0, 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 Stlowe okr¹g³e s³upy uliczne typu CS o œrednicy górnej 60 mm i przekroju okr¹g³ym wykonne s¹ z blchy stlowej w gtunku S2 (PNEN 02:1990), gruboœci mm. Konstrukcje typu CS wyginne s¹ n zimno i spwne wzd³u nie w technologii utomtycznej. S³upy uliczne wypos one s¹ w stopê stlow¹ s³u ¹c¹ do zmontowni ich n fundmencie prefbrykownym FBw lub n systemie kotew stlowych FS. N yczenie klient wykonujemy s³upy w technologii mont u do gruntu. C³ konstrukcj s³up zbezpieczon jest ntykorozyjnie przez cynkownie ogniowe metod¹ znurzeniow¹, zgodnie z wymgnimi normy PNENSO 161:00. N yczenie klient konstrukcj mo e byæ dodtkowo pokryt pow³ok¹ mlrsk¹ w kolorch wg plety RL. S³upy KROMSSBS posidj¹ certyfikt zgodnoœci z norm¹ PNEN 0 i s¹ oznczne znkiem *dl s³up CS6060/ 16 Stlowe okr¹g³e s³upy uliczne typu CS

19 Stlowe okr¹g³e s³upy uliczne typu CS z wysiêgnikiem œrednic górn ø60 mm, blch stlow o gruboœci mm ne wytrzym³oœciowe. opuszczln powierzchni boczn jednej oprwy oœwietleniowej w zle noœci od strefy wp³ywów witru. W1F W1G W2F W2G c Wys. c CS6060/ CS6070/ CS6080/ CS6090/ CS600/ CS601/ CS601/ Typ wysiêgnik W1F W1G W1F W1G W1F W1G W1F W1G W1F W1G W1F W1G W1F W1G Wysiêg [dm] ,8 0,8 6 0,7 0, 0,7 7 0,79 0,6 0,6 0, 0,87 0,68 0, 0, 0,92 0,7 0,61 0, 0,96 0,8 0,67 0, 0,98 0,8 0,72 Stref witrow wg PN 77/B011 * 0, 0,7 0, 0,8 0, 0, 0,6 0, 0,6 8 0,7 0,7 0,8 * 0, 0,6 7 0,8 6 0,8 b* 6 0,0 6 0,0 6 6 Typ wysiêgnik W2F W2G W2F W2G W2F W2G W2F W2G W2F W2G W2F W2G W2F W2G Wysiêg [dm] ,7 0, 0,7 0,6 0,7 0, 0,8 0, 0,8 0, 0, 0, 0,9 0, 0, 0,6 0, 0, 0,7 0, 0,6 0,7 Stref witrow wg PN 77/B011 * * 6 0,0 0,0 b* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o obliczeñ dopuszczlnych powierzchni bocznych oprw przyjêto: drug¹ ktegoriê terenu wg PNEN 0, dopuszczln ms oprw do kg * stref do 0 m n.p.m. odpowid strefie stref do 00 m n.p.m. odpowid strefie stref do 600 m n.p.m. odpowid strefie b OŒWETLENE Stlowe okr¹g³e s³upy uliczne typu CS z wysiêgnikiem 17

20 Stlowe okr¹g³e s³upy uliczne typu CS œrednic górn ø76 mm, blch stlow o gruboœci mm ne techniczne CS7660/ CS7670/ CS7680/ CS7690/ CS760/ CS761/ CS761/ 6,0 7,0 8,0 9,0,0 11,0 12,0 76/18 76/160 76/172 76/18 76/196 76/8 76/2 Ms [kg] Fundment (opis str. 6) FBw0 FBw10 FBw10 FBw10 FBw10 FBw10 FBw10 Wymiry wnêki Wymiry Tbliczk podstwy 190/20* 2/00 2/00 2/00 2/00 2/00 2/00 (opis str. 0) R, S R, S Gruboœæ blchy ø76 ne wytrzym³oœciowe. opuszczlne powierzchnie boczne oprw. Wysokoœæ CS7660/ CS7670/ CS7680/ CS7690/ CS760/ CS761/ CS761/ 1, 1,26 1,19 1,1 1,08 1,0 0,99 Stref witrow wg PN 77/B011 0,86 0,79 0,7 0,69 0,6 0,62 0,9 lub do 00 m n.p.m. 0,6 0,9 0, 0,7 0, o obliczeñ dopuszczlnych powierzchni bocznych oprw przyjêto: drug¹ ktegoriê terenu wg PNEN 0, dopuszczln ms oprw do kg b lub do 600 m n.p.m. 0, 0, 0,8 0, 0, 0, Stlowe okr¹g³e s³upy uliczne typu CS o œrednicy górnej 76 mm i przekroju okr¹g³ym wykonne s¹ z blchy stlowej w gtunku S2 (PNEN 02:1990), gruboœci mm. Konstrukcje typu CS wyginne s¹ n zimno i spwne wzd³u nie w technologii utomtycznej. S³upy uliczne wypos one s¹ w stopê stlow¹ s³u ¹c¹ do zmontowni ich n fundmencie prefbrykownym FBw lub n systemie kotew stlowych FS. N yczenie klient wykonujemy s³upy w technologii mont u do gruntu. C³ konstrukcj s³up zbezpieczon jest ntykorozyjnie przez cynkownie ogniowe metod¹ znurzeniow¹, zgodnie z wymgnimi normy PNENSO 161:00. N yczenie klient konstrukcj mo e byæ dodtkowo pokryt pow³ok¹ mlrsk¹ w kolorch wg plety RL. S³upy KROMSSBS posidj¹ certyfikt zgodnoœci z norm¹ PNEN 0 i s¹ oznczne znkiem *dl s³up CS7660/ 18 Stlowe okr¹g³e s³upy uliczne typu CS

21 Stlowe okr¹g³e s³upy uliczne typu CS z wysiêgnikiem œrednic górn ø76 mm, blch stlow o gruboœci mm ne wytrzym³oœciowe. opuszczln powierzchni boczn jednej oprwy oœwietleniowej w zle noœci od strefy wp³ywów witru. W1F W1G W2F W2G c Wys. c CS7660/ CS7670/ CS7680/ CS7690/ CS760/ CS761/ CS761/ Typ wysiêgnik W1F W1G W1F W1G W1F W1G W1F W1G W1F W1G W1F W1G W1F W1G Wysiêg [dm] Stref witrow wg PN 77/B011 0,6 0, 0,68 0, 0,8 8 0,69 0, 0,69 0, 0, 0, 0,69 0,6 0, 0,6 0,68 0,6 0,6 0,7 0,66 0, 0,6 0,8 * 0,8 0,9 8 0, 0,9 0,8 0,6 8 0, 7 * 6 6 0,0 7 0, ,0 b* 0,0 0,0 0,0 0,0 6 0,0 0,0 Typ wysiêgnik W2F W2G W2F W2G W2F W2G W2F W2G W2F W2G W2F W2G W2F W2G Wysiêg [dm] ,8 0, 0, 0, 0,6 8 0,9 0, 0, 6 0,7 0, 8 0, 7 0, 7 Stref witrow wg PN 77/B011 * 6 6 0,0 * 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 b* 0,0 0,0 0,0 0,0 o obliczeñ dopuszczlnych powierzchni bocznych oprw przyjêto: drug¹ ktegoriê terenu wg PNEN 0, dopuszczln ms oprw do kg * stref do 0 m n.p.m. odpowid strefie stref do 00 m n.p.m. odpowid strefie stref do 600 m n.p.m. odpowid strefie b OŒWETLENE Stlowe okr¹g³e s³upy uliczne typu CS z wysiêgnikiem 19

22 Stlowe okr¹g³e s³upy uliczne typu CS œrednic górn ø76 mm, blch stlow o gruboœci mm ne techniczne CS7660/ CS7670/ CS7680/ CS7690/ CS760/ CS761/ CS761/ 6,0 7,0 8,0 9,0,0 11,0 12,0 76/18 76/160 76/172 76/18 76/196 76/8 76/2 Ms [kg] Fundment (opis str. 6) FBw0 FBw10 FBw10 FBw10 FBw10 FBw10 FBw10 Wymiry wnêki Wymiry Tbliczk podstwy 190/20* 2/00 2/00 2/00 2/00 2/00 2/00 (opis str. 0) R, S R, S Gruboœæ blchy ø76 ne wytrzym³oœciowe. opuszczlne powierzchnie boczne oprw. Wysokoœæ CS7660/ CS7670/ CS7680/ CS7690/ CS760/ CS761/ CS761/ 2,07 2,01 1,97 1,9 1,87 1,87 1,8 Stref witrow wg PN 77/B011 1,7 1,2 1,28 1,2 1,22 1,2 1,19 lub do 00 m n.p.m. 1,0 1 0,97 0,9 0,92 0,9 0,89 o obliczeñ dopuszczlnych powierzchni bocznych oprw przyjêto: drug¹ ktegoriê terenu wg PNEN 0, dopuszczln ms oprw do kg b lub do 600 m n.p.m. 0,82 0,79 0,76 0,7 0,72 0,7 0,69 Stlowe okr¹g³e s³upy uliczne typu CS o œrednicy górnej 76 mm i przekroju okr¹g³ym wykonne s¹ z blchy stlowej w gtunku S2 (PNEN 02:1990), gruboœci mm. Konstrukcje typu CS wyginne s¹ n zimno i spwne wzd³u nie w technologii utomtycznej. S³upy uliczne wypos one s¹ w stopê stlow¹ s³u ¹c¹ do zmontowni ich n fundmencie prefbrykownym FBw lub n systemie kotew stlowych FS. N yczenie klient wykonujemy s³upy w technologii mont u do gruntu. C³ konstrukcj s³up zbezpieczon jest ntykorozyjnie przez cynkownie ogniowe metod¹ znurzeniow¹, zgodnie z wymgnimi normy PNENSO 161:00. N yczenie klient konstrukcj mo e byæ dodtkowo pokryt pow³ok¹ mlrsk¹ w kolorch wg plety RL. S³upy KROMSSBS posidj¹ certyfikt zgodnoœci z norm¹ PNEN 0 i s¹ oznczne znkiem *dl s³up CS7660/ Stlowe okr¹g³e s³upy uliczne typu CS

23 Stlowe okr¹g³e s³upy uliczne typu CS z wysiêgnikiem œrednic górn ø76 mm, blch stlow o gruboœci mm ne wytrzym³oœciowe. opuszczln powierzchni boczn jednej oprwy oœwietleniowej w zle noœci od strefy wp³ywów witru. W1F W1G W2F W2G c Wys. c CS7660/ CS7670/ CS7680/ CS7690/ CS760/ CS761/ CS761/ Typ wysiêgnik W1F W1G W1F W1G W1F W1G W1F W1G W1F W1G W1F W1G W1F W1G Wysiêg [dm] Stref witrow wg PN 77/B011 1,0 0,7 0,6 0, 1,1 0,86 0,67 0, 1,2 0,9 0,76 0,62 1,2 1,02 0,8 0,7 1,29 1,08 0,91 0,77 1,2 1,12 0,97 0,8 1, 1,16 1,01 0,88 * 0,6 0,6 0, 0,71 0, 0, 0, 0,7 0,8 0, 0, 0,77 0,62 0, 0, 0,79 0,6 0, 0, 0,81 0,68 0,6 0,6 0,82 0,7 0,9 0, * 0,8 0, 0,8 7 0, 0,6 0, 0, 6 0,8 0,6 0,7 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0, b* 0,6 0,9 7 0, 0, 0, 6 0, 0, 7 0, 8 Typ wysiêgnik W2F W2G W2F W2G W2F W2G W2F W2G W2F W2G W2F W2G W2F W2G Wysiêg [dm] ,7 0,66 0,61 0,7 0,7 0,66 0,61 0,7 0,7 0,6 0,61 0,7 0,69 0,6 0,61 0,6 0,69 0,6 0,6 0,6 0,69 0,6 0,6 0, 0,68 0,6 0,9 0, Stref witrow wg PN 77/B011 * 0, 0,9 0, 0, 0,9 0, 0, 0,8 0, 0, 0,8 0, 0, 0,7 0, 0,7 0, 0,7 8 * 7 7 0, 6 0, 6 6 b* 6 o obliczeñ dopuszczlnych powierzchni bocznych oprw przyjêto: drug¹ ktegoriê terenu wg PNEN 0, dopuszczln ms oprw do kg * stref do 0 m n.p.m. odpowid strefie stref do 00 m n.p.m. odpowid strefie stref do 600 m n.p.m. odpowid strefie b OŒWETLENE Stlowe okr¹g³e s³upy uliczne typu CS z wysiêgnikiem 21

24 Stlowe oœmiok¹tne s³upy uliczne typu OSL œrednic górn ø60 mm, blch stlow o gruboœci mm ne techniczne OSL60/ OSL70/ OSL80/ OSL90/ 6,0 7,0 8,0 9,0 60/16 60/16 60/16 60/16 Gruboœæ blchy Wymiry wnêki Wymiry podstwy 190/20* 2/00 2/00 2/00 Ms [kg] Fundment (opis str. 6) FBw0 FBw10 FBw10 FBw10 Tbliczk (opis str. 0) ø60 ne wytrzym³oœciowe. opuszczlne powierzchnie boczne oprw. Wysokoœæ OSL60/ OSL70/ OSL80/ OSL90/ 1,2 0,97 0,67 0, Stref witrow wg PN 77/B011 0,8 0,7 0, lub do 00 m n.p.m. 0,6 0,8 0,0 b lub do 600 m n.p.m. 0, o obliczeñ dopuszczlnych powierzchni bocznych oprw przyjêto: drug¹ ktegoriê terenu wg PNEN 0, dopuszczln ms oprw do kg Stlowe oœmiok¹tne s³upy uliczne typu OSL o œrednicy górnej 60 mm i przekroju oœmiok¹tnym wykonne s¹ z blchy stlowej w gtunku S2 (PNEN 02:1990), gruboœci mm. Konstrukcje typu OSL wyginne s¹ n zimno i spwne wzd³u nie w technologii utomtycznej. S³upy uliczne wypos one s¹ w stopê stlow¹ s³u ¹c¹ do zmontowni ich n fundmencie prefbrykownym FBw lub n systemie kotew stlowych FS. N yczenie klient wykonujemy s³upy w technologii mont u do gruntu. C³ konstrukcj s³up zbezpieczon jest ntykorozyjnie przez cynkownie ogniowe metod¹ znurzeniow¹, zgodnie z wymgnimi normy PNENSO 161:00. N yczenie klient konstrukcj mo e byæ dodtkowo pokryt pow³ok¹ mlrsk¹ w kolorch wg plety RL. S³upy KROMSSBS posidj¹ certyfikt zgodnoœci z norm¹ PNEN 0 i s¹ oznczne znkiem *dl s³up OSL60/ 22 Stlowe oœmiok¹tne s³upy uliczne typu OSL

25 Stlowe oœmiok¹tne s³upy uliczne typu OSL z wysiêgnikiem œrednic górn ø60 mm, blch stlow o gruboœci mm ne wytrzym³oœciowe. opuszczln powierzchni boczn jednej oprwy oœwietleniowej w zle noœci od strefy wp³ywów witru. W1F W1G W2F W2G c Wys. c OSL60/ OSL70/ OSL80/ OSL90/ Typ wysiêgnik W1F W1G W1F W1G W1F W1G W1F W1G Wysiêg [dm] Stref witrow wg PN 77/B011 0,8 0, 7 0, 0, 0,0 * 0, 0,0 Typ wysiêgnik W2F W2G W2F W2G W2F W2G W2F W2G Wysiêg [dm] Stref witrow wg PN 77/B011 o obliczeñ dopuszczlnych powierzchni bocznych oprw przyjêto: drug¹ ktegoriê terenu wg PNEN 0, dopuszczln ms oprw do kg * 0,0 b* 0,0 0,9 0, ,0 0,0 * 0,0 0,0 * 0,0 b* 0,0 * stref do 0 m n.p.m. odpowid strefie stref do 00 m n.p.m. odpowid strefie stref do 600 m n.p.m. odpowid strefie b OŒWETLENE Stlowe oœmiok¹tne s³upy uliczne typu OSL z wysiêgnikiem 2

26 Stlowe oœmiok¹tne s³upy uliczne typu OSL œrednic górn ø60 mm, blch stlow o gruboœci mm ne techniczne OSL60/ OSL70/ OSL80/ OSL90/ 6,0 7,0 8,0 9,0 60/16 60/16 60/16 60/16 Gruboœæ blchy Wymiry wnêki Wymiry podstwy 190/20* 2/00 2/00 2/00 Ms [kg] Fundment (opis str. 6) FBw0 FBw10 FBw10 FBw10 Tbliczk (opis str. 0) ø60 ne wytrzym³oœciowe. opuszczlne powierzchnie boczne oprw. Wysokoœæ OSL60/ OSL70/ OSL80/ OSL90/ 2,0 1,8 1,17 0,89 Stref witrow wg PN 77/B011 1, 0,99 0,69 0,8 lub do 00 m n.p.m. 1 0,72 0,7 b lub do 600 m n.p.m. 0,76 0, o obliczeñ dopuszczlnych powierzchni bocznych oprw przyjêto: drug¹ ktegoriê terenu wg PNEN 0, dopuszczln ms oprw do kg Stlowe oœmiok¹tne s³upy uliczne typu OSL o œrednicy górnej 60 mm i przekroju oœmiok¹tnym wykonne s¹ z blchy stlowej w gtunku S2 (PNEN 02:1990), gruboœci mm. Konstrukcje typu OSL wyginne s¹ n zimno i spwne wzd³u nie w technologii utomtycznej. S³upy uliczne wypos one s¹ w stopê stlow¹ s³u ¹c¹ do zmontowni ich n fundmencie prefbrykownym FBw lub n systemie kotew stlowych FS. N yczenie klient wykonujemy s³upy w technologii mont u do gruntu. C³ konstrukcj s³up zbezpieczon jest ntykorozyjnie przez cynkownie ogniowe metod¹ znurzeniow¹, zgodnie z wymgnimi normy PNENSO 161:00. N yczenie klient konstrukcj mo e byæ dodtkowo pokryt pow³ok¹ mlrsk¹ w kolorch wg plety RL. S³upy KROMSSBS posidj¹ certyfikt zgodnoœci z norm¹ PNEN 0 i s¹ oznczne znkiem *dl s³up OSL60/ 2 Stlowe oœmiok¹tne s³upy uliczne typu OSL

27 Stlowe oœmiok¹tne s³upy uliczne typu OSL z wysiêgnikiem œrednic górn ø60 mm, blch stlow o gruboœci mm ne wytrzym³oœciowe. opuszczln powierzchni boczn jednej oprwy oœwietleniowej w zle noœci od strefy wp³ywów witru. W1F W1G W2F W2G c Wys. c OSL60/ OSL70/ OSL80/ OSL90/ Typ wysiêgnik W1F W1G W1F W1G W1F W1G W1F W1G Wysiêg [dm] ,9 0,67 0,9 0,7 0,77 0, 0, 0, 0,61 0, 0, Stref witrow wg PN 77/B011 * 0,6 0, * 0, 8 0, 0,0 0,0 b* 0,0 0,0 Typ wysiêgnik W2F W2G W2F W2G W2F W2G W2F W2G Wysiêg [dm] ,66 0,62 0,8 0, 0,9 0, 0,7 0,6 8 Stref witrow wg PN 77/B011 * 0,7 0, 8 6 0,0 * 0,0 b* 6 0,0 0,0 o obliczeñ dopuszczlnych powierzchni bocznych oprw przyjêto: drug¹ ktegoriê terenu wg PNEN 0, dopuszczln ms oprw do kg * stref do 0 m n.p.m. odpowid strefie stref do 00 m n.p.m. odpowid strefie stref do 600 m n.p.m. odpowid strefie b OŒWETLENE Stlowe oœmiok¹tne s³upy uliczne typu OSL z wysiêgnikiem 2

28 Stlowe oœmiok¹tne s³upy uliczne typu OS œrednic górn ø60 mm, blch stlow o gruboœci mm ne techniczne OS60/ OS70/ OS80/ OS90/ OS0/ OS1/ OS1/ 6,0 7,0 8,0 9,0,0 11,0 12,0 60/191 60/191 60/191 60/191 60/191 60/191 60/191 Gruboœæ blchy Wymiry wnêki Wymiry podstwy 2/00 2/00 2/00 2/00 2/00 2/00 2/00 Ms [kg] Fundment (opis str. 6) FBw10 FBw10 FBw10 FBw10 FBw10 FBw10 FBw10 Tbliczk (opis str. 0) ø60 ne wytrzym³oœciowe. opuszczlne powierzchnie boczne oprw. Wysokoœæ OS60/ OS70/ OS80/ OS90/ OS0/ OS1/ OS1/ 2,2 1,72 1,8 1 0,7 Stref witrow wg PN 77/B011 1, 1,08 0,8 0,6 0, lub do 00 m n.p.m. 1,0 0,78 0, 0, 6 o obliczeñ dopuszczlnych powierzchni bocznych oprw przyjêto: drug¹ ktegoriê terenu wg PNEN 0, dopuszczln ms oprw do kg b lub do 600 m n.p.m. 0,82 0,7 0,6 0,0 Stlowe oœmiok¹tne s³upy uliczne typu OS o œrednicy górnej 60 mm i przekroju oœmiok¹tnym wykonne s¹ z blchy stlowej w gtunku S2 (PNEN 02:1990), gruboœci mm. Konstrukcje typu OS wyginne s¹ n zimno i spwne wzd³u nie w technologii utomtycznej. S³upy uliczne wypos one s¹ w stopê stlow¹ s³u ¹c¹ do zmontowni ich n fundmencie prefbrykownym FBw lub n systemie kotew stlowych FS. N yczenie klient wykonujemy s³upy w technologii mont u do gruntu. C³ konstrukcj s³up zbezpieczon jest ntykorozyjnie przez cynkownie ogniowe metod¹ znurzeniow¹, zgodnie z wymgnimi normy PNENSO 161:00. N yczenie klient konstrukcj mo e byæ dodtkowo pokryt pow³ok¹ mlrsk¹ w kolorch wg plety RL. 90 S³upy KROMSSBS posidj¹ certyfikt zgodnoœci z norm¹ PNEN 0 i s¹ oznczne znkiem Stlowe oœmiok¹tne s³upy uliczne typu OS

29 Stlowe oœmiok¹tne s³upy uliczne typu OS z wysiêgnikiem œrednic górn ø60 mm, blch stlow o gruboœci mm ne wytrzym³oœciowe. opuszczln powierzchni boczn jednej oprwy oœwietleniowej w zle noœci od strefy wp³ywów witru. W1F W1G W2F W2G c Wys. c OS60/ OS70/ OS80/ OS90/ OS0/ OS1/ OS1/ Typ wysiêgnik W1F W1G W1F W1G W1F W1G W1F W1G W1F W1G W1F W1G W1F W1G Wysiêg [dm] ,2 0,9 0,72 0,7 0,99 0,7 0,6 0,8 0,7 0,61 0,8 0,8 0,6 0, 0,6 7 8 Stref witrow wg PN 77/B011 * 0,76 0, 0, 0,9 0, 0, 0, 6 0,0 * 0, 0,9 7 b* 0, 8 7 0,0 Typ wysiêgnik W2F W2G W2F W2G W2F W2G W2F W2G W2F W2G W2F W2G W2F W2G Wysiêg [dm] Stref witrow wg PN 77/B011 0,77 0,7 0,69 0,6 0,9 0, 0,7 0, 0, 0,6 8 0,0 0,0 * 0,8 0, 0, 0,6 0, 0, 6 0,0 * 0, 0, 6 0,0 b* 6 o obliczeñ dopuszczlnych powierzchni bocznych oprw przyjêto: drug¹ ktegoriê terenu wg PNEN 0, dopuszczln ms oprw do kg * stref do 0 m n.p.m. odpowid strefie stref do 00 m n.p.m. odpowid strefie stref do 600 m n.p.m. odpowid strefie b OŒWETLENE Stlowe oœmiok¹tne s³upy uliczne typu OS z wysiêgnikiem 27

30 Stlowe oœmiok¹tne s³upy uliczne typu OS œrednic górn ø60 mm, blch stlow o gruboœci mm ne techniczne OS60/ OS70/ OS80/ OS90/ OS0/ OS1/ OS1/ 6,0 7,0 8,0 9,0,0 11,0 12,0 60/191 60/191 60/191 60/191 60/191 60/191 60/191 Gruboœæ blchy Wymiry wnêki Wymiry podstwy 2/00 2/00 2/00 2/00 2/00 2/00 2/00 Ms [kg] Fundment (opis str. 6) FBw10 FBw10 FBw10 FBw10 FBw10 FBw10 FBw10 Tbliczk (opis str. 0) ø60 ne wytrzym³oœciowe. opuszczlne powierzchnie boczne oprw. Wysokoœæ OS60/ OS70/ OS80/ OS90/ OS0/ OS1/ OS1/, 2,7 2,2 1,76 1,1 1,1 0,8 Stref witrow wg PN 77/B011 2, 1,8 1,9 1,09 0,82 0,6 0,9 lub do 00 m n.p.m. 1,7 1, 1 0,76 0, 0, o obliczeñ dopuszczlnych powierzchni bocznych oprw przyjêto: drug¹ ktegoriê terenu wg PNEN 0, dopuszczln ms oprw do kg b lub do 600 m n.p.m. 1, 1,02 0,7 0, 0, Stlowe oœmiok¹tne s³upy uliczne typu OS o œrednicy górnej 60 mm i przekroju oœmiok¹tnym wykonne s¹ z blchy stlowej w gtunku S2 (PNEN 02:1990), gruboœci mm. Konstrukcje typu OS wyginne s¹ n zimno i spwne wzd³u nie w technologii utomtycznej. S³upy uliczne wypos one s¹ w stopê stlow¹ s³u ¹c¹ do zmontowni ich n fundmencie prefbrykownym FBw lub n systemie kotew stlowych FS. N yczenie klient wykonujemy s³upy w technologii mont u do gruntu. C³ konstrukcj s³up zbezpieczon jest ntykorozyjnie przez cynkownie ogniowe metod¹ znurzeniow¹, zgodnie z wymgnimi normy PNENSO 161:00. N yczenie klient konstrukcj mo e byæ dodtkowo pokryt pow³ok¹ mlrsk¹ w kolorch wg plety RL. 90 S³upy KROMSSBS posidj¹ certyfikt zgodnoœci z norm¹ PNEN 0 i s¹ oznczne znkiem Stlowe oœmiok¹tne s³upy uliczne typu OS

31 Stlowe oœmiok¹tne s³upy uliczne typu OS z wysiêgnikiem œrednic górn ø60 mm, blch stlow o gruboœci mm ne wytrzym³oœciowe. opuszczln powierzchni boczn jednej oprwy oœwietleniowej w zle noœci od strefy wp³ywów witru. W1F W1G W2F W2G c Wys. c OS60/ OS70/ OS80/ OS90/ OS0/ OS1/ OS1/ Typ wysiêgnik W1F W1G W1F W1G W1F W1G W1F W1G W1F W1G W1F W1G W1F W1G Wysiêg [dm] Stref witrow wg PN 77/B011 1,9 1, 1,17 0,9 1,62 1,2 1,0 0,8 1, 1,08 0,88 0,72 1,1 0,9 0,7 0,6 0,9 0,72 0,6 0,8 0,71 0,7 0,6 0,6 0, 0, 0, * 1,2 0,9 0,7 0,9 1,0 0,8 0,6 0, 0,8 0,6 0,66 0, 0,9 0,7 0, * 0,9 0,69 0, 0,7 0,7 0, 0, 0,8 0, 0, 6 0, 0,0 0,0 b* 0,7 0,9 0, 0, 0, 7 0,0 Typ wysiêgnik W2F W2G W2F W2G W2F W2G W2F W2G W2F W2G W2F W2G W2F W2G Wysiêg [dm] ,2 1,2 1,16 1,12 1 0,6 0, 0, 0,8 0,76 0,71 0,67 0,6 0,8 0, 0, 0,9 0, 0, 0,6 0,6 8 Stref witrow wg PN 77/B011 * 0,81 0,76 0,7 0,69 0,9 0,9 0, 0,8 0, 0, 0,6 0,6 7 * 0,6 0, 0,8 0,91 0, 0,7 0, 0,0 0,0 b* 0, 0, 0,7 0, 0,87 0, 0,0 o obliczeñ dopuszczlnych powierzchni bocznych oprw przyjêto: drug¹ ktegoriê terenu wg PNEN 0, dopuszczln ms oprw do kg * stref do 0 m n.p.m. odpowid strefie stref do 00 m n.p.m. odpowid strefie stref do 600 m n.p.m. odpowid strefie b OŒWETLENE Stlowe oœmiok¹tne s³upy uliczne typu OS z wysiêgnikiem 29

32 Stlowe wielok¹tne mszty oœwietleniowe typu CPML Stlowe mszty oœwietleniowe CPML/CPM produkowne s¹ z blchy o gruboœci mm, giêtej n profil o przekroju wielok¹t foremnego o st³ej zbie noœci. Trzon msztu sk³d siê z jednego lub dwóch elementów nsdznych n siebie n zsdzie zcisku. Powierzchni zewnêtrzn i wewnêtrzn jest zbezpieczon ntykorozyjnie poprzez cynkownie ogniowe, zgodnie z PNEN SO 161. Mszty posidj¹ jedn¹ lub dwie wnêki przeznczone do mont u tbliczek po³¹czeniowych. Mszty CPML/CPM mocowne s¹ do fundmentów z pomoc¹ kotew KM. Wymiry fundmentu s¹ dobierne w oprciu o indywidulne uwrunkowni gruntowe orz obci¹ enie msztu. d ne techniczne Typ msztu CPML1 CPML10 CPML160 CPML180 CPML d/ 7/20 7/20 90/ 1/ 1/70 Ms [kg] Kotw (opis str. 7) KM27/00 KM27/00 KM/00 KM/00 KM/00 Wymiry wnêki S/L 1/00 1/00 1/00 1/00 1/00 Wymiry podstwy / 00/00 00/00 00/0 00/0 00/0 h1/h2 12,0 7,/7, 8,/8, 9,/9,,/, Zcisk 0,7 0,7 0,8 0,9 Fundment prefbrykowny * F1 (16/) F1 (16/) F/116 (20/6) F/118 (27/6) F/2 h 2 * Mo liwoœæ zstosowni fundmentów prefbrykownych do msztów nle y k dorzowo zweryfikowæ w oprciu o wyniki nlizy gruntu. ne wytrzym³oœciowe. opuszczln powierzchni boczn oprw oœwietleniowych w zle noœci od strefy wp³ywów witru. Typ msztu Stref witrow wg PN 77/B CPML1 CPML10 CPML160 CPML180 CPML0 1,99 1, 2,2 1, 1,7 1,2 0,7 1,2 0,6 0,7 0,89 0, 0,7 7 b 0,62 0, o obliczeñ dopuszczlnych powierzchni bocznych oprw przyjêto: drug¹ ktegoriê terenu wg PNEN 0, dopuszczln ms oprw do 0 kg h 1 S 600 L 0 Stlowe wielok¹tne mszty oœwietleniowe typu CPML

33 Stlowe wielok¹tne mszty oœwietleniowe typu CPM ne techniczne Typ msztu CPM1 CPM10 CPM160 CPM180 CPM d/ 90/ 90/ 1/70 1/70 1/0 Ms [kg] Kotw (opis str. 7) KM/00 KM/00 KM/00 KM/00 KM9/00 Wymiry wnêki S/L 1/00 1/00 160/00 160/00 160/00 Wymiry podstwy / 00/0 00/0 00/0 00/0 00/6 h1/h2 12,0 7,/7, 8,/8, 9,/9,,/, Zcisk 0,7 0,8 0,8 1,0 Fundment prefbrykowny * FK FK F/116 (20/6) F/118 (27/6) * Mo liwoœæ zstosowni fundmentów prefbrykownych do msztów nle y k dorzowo zweryfikowæ w oprciu o wyniki nlizy gruntu. ne wytrzym³oœciowe. opuszczln powierzchni boczn oprw oœwietleniowych w zle noœci od strefy wp³ywów witru Typ msztu CPM1 CPM10 CPM160 CPM180 CPM0,02 2,9 2,1 2,9 Stref witrow wg PN 77/B011 2,6 1,8 1,6 1 1, 1,9 1,2 1 0, 0,8 b 1, 0,8 0,6 0, o obliczeñ dopuszczlnych powierzchni bocznych oprw przyjêto: drug¹ ktegoriê terenu wg PNEN 0, dopuszczln ms oprw do 0 kg Sposoby zkoñczeni msztów oœwietleniowych CPML / CPM Trzpieñ ø76 Flnsz ø76 OŒWETLENE Stlowe wielok¹tne mszty oœwietleniowe typu CPM 1

34 Korony prkowe K1 K2 K K W W W W W W K K6 K7 K8 W W W W W W K9 K K11 W W h h W W W W Korony stnowi¹ dodtkowe wypos enie do wszystkich rodzjów s³upów prkowych. Wykonne s¹ z cynkownych rur i profili stlowych, mlowne n yczenie klient n dowolny kolor wg plety RL. ostêpne w wersji 1, 2, lub rmiennej. Wymiry W,, h s¹ uzle nione od typu stosownych oprw k dorzowo do okreœleni przy zmówieniu. 2 Korony prkowe

35 ] [ Wysiêgniki Typ G W1G W2G W1F W2F * =1m =1m =1m Typ F * =1m W1F0 W2F0 Wysiêg =,, 1, dm * Wysokoœæ c³kowit wysiêgnik uzle nion od k¹t nchyleni orz wysiêgu dl wysiêgników typu F0 Sposób oznczni wysiêgników W 1 G 1 / 1 W Wysiêgnik n s³up o60, Wd Wysiêgnik n s³up o76 loœæ rmion Typ wysiêgnik Wysokoœæ od wierzcho³k s³up [dm] ³ugoœæ rmieni [dm] K¹t pochyleni OŒWETLENE Wysiêgniki

36 G³owice G2 G2/1 G L L L G/1 G G L L L G6 ne techniczne L Typ g³owicy G2 G2/1 G G/1 G G G6 loœæ projektorów [szt.] Projektor M³y 70W 00W 00/00 00/00 00/00 00/00 00/00 600/00 600/00 ³ugoœæ L/l Projektor u y 600W 00W 700/ / / / / / /600 Sposób mont u ø60 ø76 Flnsz Sposoby mont u projektorów Sposoby mont u g³owic ø60 ø76 Flnsz ³¹cznik "K" G B* ø60 ø76 >ø76 G stndrd,, B n zmówienie * do mont u bocznego projektor dodtkowo nle y stosowæ ³¹cznik "K" G³owice

37 Poprzeczki P1 P2 P L L L P PP PP L L L PP8 ne techniczne L Typ poprzeczki P1 P2 P P PP PP PP8 loœæ projektorów [szt.] Projektor M³y 70W 00W ³ugoœæ L/l Projektor u y 600W 00W Sposób mont u ø60 ø76 Flnsz Sposoby mont u projektorów Sposoby mont u poprzeczek ø60 ø76 Flnsz ³¹cznik "K" G B* ø60 ø76 >ø76 G stndrd,, B n zmówienie * do mont u bocznego projektor dodtkowo nle y stosowæ ³¹cznik "K" OŒWETLENE Poprzeczki

38 Fundmenty prefbrykowne typu FBw do s³upów oœwietleniowych CS, OSL, OS Zstosownie fundmenty przeznczone s¹ do posdowieni s³upów oœwietleniowych. Fundmenty nle y instlowæ w gruncie o noœnoœci nie mniejszej ni MP. Budow fundmenty wykonne s¹ z betonu zbrojonego klsy C2/0 z odpowiednimi kn³mi do wprowdzeni kbli. W zle noœci od rozmirów, fundmenty wykonywne s¹ w wersji jednolitego bloku betonowego lbo s¹ dzielone i skrêcne z pomoc¹ œrub (tylko FBw0 i FBw10) co u³twi ich trnsport i mont. b b c c b B b B c c FBw10 FBw160 ne techniczne FBw80 FBw0 Typ fundmentu FBw80 FBw0 FBw10 FBw B b c Œrub M M M2 M2 Ms [kg] Kotwy typu FS do s³upów oœwietleniowych CS, OSL, OS M ne techniczne Typ kotwy FS0 FS M M M Ms [kg] Fundmenty prefbrykowne typu FBw do s³upów oœwietleniowych CS, OSL, OS

39 Fundmenty prefbrykowne typu F do msztów oœwietleniowych CPML/CPM b c b c b b c c B B B B B B B B F1 (16/) F/K F/116 (20/6) F/118 (27/6) ne techniczne b Typ fundmentu F1 (16/) F K F/116 (20/6) F/118 (27/6) F/ B b c Œrub M27 M M M M Ms [kg] B B F/2 Kotwy typu KM do msztów oœwietleniowych CPML/CPM M ne techniczne Typ kotwy KM/27/00 KM//00 KM/9/ M M27 M M Ms [kg] OŒWETLENE Fundmenty prefbrykowne typu F do msztów oœwietleniowych CPML/CPM 7

40 Mszty oœwietleniowe z ruchom¹ koron¹ Mszty z opuszczn¹ koron¹ s¹ produkowne w kilku wersjch wytrzym³oœciowych. obór wersji jest uzle niony od strefy wp³ywów witru orz obci¹ eñ msztu. Wymiry fundmentów pod mszty s¹ okreœlne n podstwie indywidulnych obliczeñ (uwzglêdnij¹cych rodzj gruntu orz sposób obci¹ ni konstrukcji) i udostêpnine s¹ przez KROMSSBS. ne techniczne Typ msztu CPM 16 CPM 16B CPM 16C CPM 18 CPM 18B CPM 18C CPM CPM B CPM C CPM 2 CPM 2B CPM 2C CM CM B CM C CM 2 CM 2B CM 2C CM 0 CM 0B CM 0C CM CM B CM C Wysokoœæ Œrednic górn/doln 10/70 1/70 1/0 1/70 1/0 10/00 1/0 10/00 10/600 10/60 10/660 10/7 19/0 19/0 19/6 19/0 19/660 20/7 19/660 20/70 20/800 20/800 20/ /960 Gruboœci blch 66 6 Ms [kg] Rêczny system npêdowy PM proj. 00W 6 proj. 00W 2 proj. 00W Elektryczny system npêdowy P 20 P 00 P 00 6 proj. 00W proj. 00W proj. 00W 1 proj. 00W 9 proj. 00W 8 proj. 00W 0 proj. 00W proj. 00W 16 proj. 00W Wiêcej informcji technicznych n stronie 8 Mszty oœwietleniowe z ruchom¹ koron¹

41 Mszty stdionowe KROMSSBS jest producentem msztów oœwietleniowych przeznczonych do oœwietleni stdionów pi³krskich, u lowych lekkotletycznych i innych obiektów sportowych. Projekt msztu wykonywny jest w oprciu o indywidulne uzgodnieni z klientem w zkresie wymgnej wysokoœci, iloœci oprw n glerii orz obci¹ eñ witrowych. W zle noœci od przeznczeni, konstrukcje msztów wykonywne s¹ z zewnêtrznym lub wewnêtrznym systemem komunikcji. OŒWETLENE Mszty stdionowe 9

42 Tbliczki Tbliczk TB R tbliczk ROS TB 1 TB 2 kls izolcji, P Mo liwoœæ przy³¹czeni trzech kbli do mm Gnizdo bezpiecznikowe 12 E1 Tbliczk TZK N tbliczk NK O TZKO kls izolcji, P Mo liwoœæ przy³¹czeni dwóch kbli do mm Gnizdo bezpiecznikowe 12 E27 Z³¹cze SNTUR S z³¹cz SNTUR Z³¹cze bezpiecznikowe ZK01 Z³¹cze fzowe ZK02 Z³¹cze zerowe izolowne ZK0 Z³¹cze zerowe ZK0 loœæ z³¹czy kblowych 1 szt. P opuszczlny przekrój kbl 160 mm KROMSSBS Sp. z o.o. zstrzeg sobie prwo do wprowdzni zmin rozwi¹zñ technicznych przedstwionych w ktlogu bez powidomieni. Wydnie pÿdziernik Tbliczki

43

44 Siedzib Firmy: 22 Czæstochow ul. Legionów 92 tel f Biur ndlowe: 22 Czæstochow ul. Legionów 92 tel tel Gdñsk ul. Siennick 2 tel./f Przedstwiciel hndlowy / ystrybutor:

Producent stalowych konstrukcji wsporczych dla potrzeb oświetlenia, energetyki i trakcji

Producent stalowych konstrukcji wsporczych dla potrzeb oświetlenia, energetyki i trakcji Producent stlowych konstrukcji wsporczych dl potrzeb oświetleni, energetyki i trkcji LCZEGO STL? Stl to doskonły mterił konstrukcyjny: plstyczny, wytrzymły, trwły, ndjący się do powtórnego przetworzeni.

Bardziej szczegółowo

Stalowe oœmiok¹tne s³upy uliczne typu OSH

Stalowe oœmiok¹tne s³upy uliczne typu OSH Stlowe oœmiok¹tne s³upy ulizne typu OS œredni górn ø60 mm, lh stlow o gruoœi mm Dne tehnizne Typ s³up OS60/ OS70/ OS80/ OS90/ OS100/ OS110/ OS120/ 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 D Gruoœæ lhy Wymiry wnêki

Bardziej szczegółowo

Profile z falistym œrodnikiem

Profile z falistym œrodnikiem z flistym œrodnikiem Rozwi¹zni konstrukcyjne rys. 1.1 Rysunek systemowy profili SIN mx d³. dostwy = 20.00 m bg(o) H 43 t = 3,0 mm 40 t = 2,0 mm z w bg(u) tg(u) hs tg(o) 155 155 155 155 155 Wysokoœæ œrodnik:

Bardziej szczegółowo

Bowflag. Bowflag 100 Bowflag 200 Bowflag Premium

Bowflag. Bowflag 100 Bowflag 200 Bowflag Premium Bowflg Przenośny mszt typu żgiel do prezentcji wewnątrz i n zewnątrz pomieszczeń. Szerok gm stóp mocującyc. Duży wybór form i wymirów flg. Bowflg 00 Bowflg 00 Bowflg Premium Bowflg 00 Bowflg 00 - sprwdzone

Bardziej szczegółowo

Kotary grodzące, siatki ochronne Kotary wewnętrzne

Kotary grodzące, siatki ochronne Kotary wewnętrzne 60 Kotry grodzące, sitki ocronne Kotry wewnętrzne Wózek prowdzący Szyn jezdn Profil 55 x mm Ukłd jezdny kotry grodzącej z przesuwem ręcznym Wózki pośrednie Łącznik szyny do dźwigr Szyn jezdn System mocowni

Bardziej szczegółowo

POZ. 4.9 SCHODY. Projekt Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie. POZ. 4,9 PROJEKTANT : MGR INś. M. MAGNUSZEWSKI UAN7342-39/92 SPECJ. KON. BUD.

POZ. 4.9 SCHODY. Projekt Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie. POZ. 4,9 PROJEKTANT : MGR INś. M. MAGNUSZEWSKI UAN7342-39/92 SPECJ. KON. BUD. 1 POZ. 4.9 SCHODY Średnic prętów φ = 10 mm Otulin zbrojeni c nom = 20 mm Stl zbrojeniow konstrukcyjn Średnic prętów konstrukcyjnych Mksymlny rozstw prętów konstr. St0S-b φ = mm cm 420 240 φ10 co,0 cm ()

Bardziej szczegółowo

2870 KonigStahl_RURY OKRAGLE:2048 KonigStahl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/10 4:45 PM Page 1. Partner Twojego sukcesu

2870 KonigStahl_RURY OKRAGLE:2048 KonigStahl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/10 4:45 PM Page 1. Partner Twojego sukcesu KonigStl_RURY OKRAGLE:48 KonigStl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/1 4:45 PM Pge 1 Prtner Twojego sukcesu KonigStl_RURY OKRAGLE:48 KonigStl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/1 4:45 PM Pge 3 Nsz rynek Wilno Kliningrd Gdyni Minsk

Bardziej szczegółowo

grubość obciążenie wymiar maksymalne nr a M mm mm M6 M6 M6 M6 M8 M8 M8 M8 M10 M10 M10 M10

grubość obciążenie wymiar maksymalne nr a M mm mm M6 M6 M6 M6 M8 M8 M8 M8 M10 M10 M10 M10 Elementy nośne i montżowe Zwiesi sufitowe sprężyste i uchwyty z tworzyw Zcisk ZSP1 ZSP2 ZSP1... 1,0 wymir mksymlne ktlogowy mx[kn] ZSP1/2 790101 ZSP1/ 0,90 790201 ZSP1/8 0,90 79001 ZSP1/14 0,90 790401

Bardziej szczegółowo

Stalowe bramy przesuwne

Stalowe bramy przesuwne Stlowe brmy przesuwne Dne montżowe: stn n 06.2008 Powielnie, tkże częściowe, wyłącznie po uzyskniu nszej zgody. Chronione prwem utorskim. Wszystkie wymiry w mm. Zminy konstrukcyjne zstrzeżone. 2 Dne montżowe:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sporządziła Irena Grunwald. Koszalin, styczeń 2010r.

Przedmiar robót. Sporządziła Irena Grunwald. Koszalin, styczeń 2010r. Przedmir robót Obiekt Kod CPV 45214220-8 Budow Sl gimnstyczn Zespołu Szkół Publicznych w Brzeżnie, 78-316 Brzeżno 15, dziłk nr 22 Inwestor Gmin Brzeżno, Brzeżno 50, 78-316 Brzeżno woj. zchodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Korytka i drabinki morskie. Korytka morskie wysokość: H15 mm szerokość: mm dwa rodzaje perforacji

Korytka i drabinki morskie. Korytka morskie wysokość: H15 mm szerokość: mm dwa rodzaje perforacji Korytk i drbinki morskie Korytk morskie wysokość: H mm : 7-0 mm dw rodzje perforcji Systemy drbinek morskich wysokość: H i H mm : 00-000 mm dw typy szczebli Przykłdowe elementy systemu drbin morskich Łuk

Bardziej szczegółowo

Systemy drabin kablowych wysokość: H55, H80 mm szerokość: mm

Systemy drabin kablowych wysokość: H55, H80 mm szerokość: mm Systemy drbin kblowych wysokość: 55, 80 szerokość: 000 Przykłdowe elementy systemu drbin ch. SDC... SS... SD... Płytk łącząc P Łącznik C55 Uchwyt kblowy UK... Drbin DM 2 - - 6 55 8 5 Drbin DM...55 SYMO

Bardziej szczegółowo

UCHWYT DO PRZENOSZENIA BLACH W POZIOMIE

UCHWYT DO PRZENOSZENIA BLACH W POZIOMIE STR. KTLOGOW 6 UCHWYT DO PRZENOSZENI LCH W POZIOMIE UCHWYT DO PRZENOSZENI LCH W POZIOMIE 2 UP UCHWYT PRZEZNCZONY JEST DO PODNOSZENI POJEDYNCZYCH LU UCHWYT ZWIĄZNYCH PRZEZNCZONY JEST DO PODNOSZENI POJEDYNCZYCH

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 2007

KATALOG PRODUKTÓW 2007 KTLOG PROUKTÓW 2007 30-063 Kraków, al. 3-go Maja 5, tel. 012 63 25 345; 032 798 3812, tel/fax 012 63 25 425 www.uchwyt.com.pl Wyroby zawarte w tym katalogu mogą ulegać modyfikacji. Zastrzega się również

Bardziej szczegółowo

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła Opis / zstosownie XB jest płytowym, lutownym miedzią wymiennikiem ciepł przeznczonym do stosowni w ukłdch ciepłowniczych (tj. klimtyzcj, ogrzewnie, ciepł wod użytkow). Lutowne płytowe wymienniki ciepł

Bardziej szczegółowo

System zawiesi sprężystych szybkomocujących do profili otwartych i uchwytów do kabli z tworzyw sztucznych

System zawiesi sprężystych szybkomocujących do profili otwartych i uchwytów do kabli z tworzyw sztucznych Zwiesi sprężyste i uchwyty z tworzyw System zwiesi sprężystych szybkomocujących do profili otwrtych i uchwytów do kbli z tworzyw sztucznych Przykłdowe elementy zwiesi sprężystych. ZSP1 ZSK2 ZSK3 ZSP3 ZSK1

Bardziej szczegółowo

N wysokość: H60 mm szerokość: 75, 120 mm grubość blachy: 0,7-1,0 mm

N wysokość: H60 mm szerokość: 75, 120 mm grubość blachy: 0,7-1,0 mm System oświetleniowy System oświetleniowy wysokość: :, 1 grubość blchy: 0,7-1,0 Przykłdowe elementy systemu oświetleniowego Czwórnik CZKJ... Trójnik TKJ... Kolnko KKJ... Wieszk sufitowy WSK... Wieszk sufitowy

Bardziej szczegółowo

Systemy drabin kablowych wysokość: H55, H80 mm szerokość: mm

Systemy drabin kablowych wysokość: H55, H80 mm szerokość: mm Systemy drbin kblowych wysokość:, 80 szerokość: 0 000 Przykłdowe elementy systemu drbin pionowych Szczebel drbiny SDC... Szczebel drbiny SS... Szczebel drbiny SD... Płytk łącząc P Łącznik kątowy KDP Łącznik

Bardziej szczegółowo

System zawiesi sprężystych szybkomocujących do profili otwartych i uchwytów do kabli z tworzyw sztucznych

System zawiesi sprężystych szybkomocujących do profili otwartych i uchwytów do kabli z tworzyw sztucznych Zwiesi sprężyste i uchwyty z tworzyw System zwiesi sprężystych szybkomocujących do profili otwrtych i uchwytów do kbli z tworzyw sztucznych Przykłdowe elementy zwiesi sprężystych Zcisk ZSP1 Zcisk ZSK2

Bardziej szczegółowo

KATALOG OŚWIETLENIE 2004

KATALOG OŚWIETLENIE 2004 KATALOG OŚWIETLENIE 2004 KATALOG OŚWIETLENIE 2004 Spis treści Podstawowe terminy i oznaczenia stosowane w katalogu... 3 Dodatek projektowy - mapa stref wiatrowych... 4 Dodatek projektowy... 5-6 Stożkowe

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Kuźnia Batory

Katalog produktów. Kuźnia Batory Ktlog prouktów Ktlog prouktów Kuźni Btory Kuźni Btory wytwrz różnego rozju wyroby kute z pon 100 gtunków stli. łównymi obiorcmi są brnże: mszynow, energetyczn, motoryzcyjn i okrętow. N liście Klientów

Bardziej szczegółowo

System zawiesi sprężystych szybkomocujących do profili otwartych i uchwytów do kabli z tworzyw sztucznych

System zawiesi sprężystych szybkomocujących do profili otwartych i uchwytów do kabli z tworzyw sztucznych Zwiesi sprężyste i uchwyty z tworzyw System zwiesi sprężystych szybkomocujących do profili otwrtych i uchwytów do kbli z tworzyw sztucznych XII Przykłdowe elementy zwiesi sprężystych ZSP1 ZSK2 ZSK3 ZSP3

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH. Jednostk a. a b c d e f. Wartość netto części ogólnej - Rozdział 1: m3 893,00. m3 851,00. m3 654,00.

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH. Jednostk a. a b c d e f. Wartość netto części ogólnej - Rozdział 1: m3 893,00. m3 851,00. m3 654,00. do wniosku o przeprowdzenie procedury udzieleni zmówieni publicznego n relizcję zdni inwestycyjnego: Osiedle domow mieszklnych wielorodzinnych i jednorodzinnych "Młe Błoni" w Szczecinie przy ul. Łącznej.

Bardziej szczegółowo

Przepustnica jednop³aszczyznowa PJA

Przepustnica jednop³aszczyznowa PJA 24 W E N T Y L A C J E sp. z o.o. Przepustnic jednop³szczyznow PJA l Przepustnice jednop³szczyznowe PJA, typu A o przekroju prostok¹tnym s¹ urz¹dzenimi s³u ¹cymi do regulowni przep³ywu powietrz w kn³owych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW PVC RYNNY PROFESJONALISTÓW PROAQUA SYSTEM RYNNOWY PVC INFORMACJE O SYSTEMIE RYNNOWYM PVC PROAQUA

CENNIK PRODUKTÓW PVC RYNNY PROFESJONALISTÓW PROAQUA SYSTEM RYNNOWY PVC INFORMACJE O SYSTEMIE RYNNOWYM PVC PROAQUA INFORMACJE O SYSTEMIE RYNNOWYM PVC RYNNY PROFESJONAISTÓW ProAqu system rynnowy produkowny z tworzyw sztucznego, przeznczony do skutecznego odprowdzni wody deszczowej z dchu. Szczelny, estetyczny i trwły

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY... 3

1. OPIS TECHNICZNY... 3 ENERGOPROJEKT POZNAŃ SA SE 110/15 kv Dobiegniew Dostosowanie stacji 110/15 kv Krzęcin w celu przyłączenia Elektrowni Wiatrowej Krzęcin o mocy 14 MW Obiekt: Z-12722 Tom: B11 Str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI TOMU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek istniejący C Na terenie kompleksu szpitalnego Przy ul. Staszica 16 73-110 Stargard Szczeciński

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek istniejący C Na terenie kompleksu szpitalnego Przy ul. Staszica 16 73-110 Stargard Szczeciński PROJEKT BUDOWLANY Relizcj etpu przebudowy i modernizcji 3 piętr Oddziłu Rehbilitcyjnego polegjącego n budowie szybu windowego, montżu windy szpitlnej orz niezbędnej rozbudowie obiektu budynku C znjdującego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji z blach i profili

Projektowanie konstrukcji z blach i profili Projektownie konstrukji z lh i profili KAtlog 1.1 01/2011 zmówienie fksowe: +48 (0) 61 29 70 123 legend towr w opkowniu s Do prezentji n regłh z hkmi. W opkowniu typu skin i lister. opkownie hurtowe Pojedyńze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Uwaga, firma BAKS wprowadziła nowe rozmiary ceowników montażowych. wysokość: H21, H42, H41, H82 mm szerokość: 41 mm grubość blachy: 1,5 3,0 mm

Uwaga, firma BAKS wprowadziła nowe rozmiary ceowników montażowych. wysokość: H21, H42, H41, H82 mm szerokość: 41 mm grubość blachy: 1,5 3,0 mm Elementy nośne i montżowe ceowniki, kątowniki, zetowniki, szyny EURO, płskowniki Uwg, firm BAKS wprowdził nowe rozmiry ceowników montżowych wysokość: 21, 42, 41, 2 szerokość: 41 grubość blchy: Zlety nowych

Bardziej szczegółowo

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI Firm AIB to prekursor nowoczesnych rozwiązń w dziedzinie udownictw. Dziłlność rozpoczęliśmy w 1992 roku, skupijąc się n produkcji innowcyjnych

Bardziej szczegółowo

Montaż na płycie SPX P (OOC) SPX P SPX P SPX P

Montaż na płycie SPX P (OOC) SPX P SPX P SPX P SPX i SPX -V tbel doboru SPX - ROZŁĄCZNIKI BEZPIECZNIKOWE SKRZYNKOWE NH Montż n płycie Typ Nr ref. In (A) Rozmir wkłdki SPX 000 15-P 5 00 15 000 (OOC) SPX 00 1-P 5 0 1 00 SPX 1 -P 5 04 1 SPX 400-P 5 0

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

Tłumiki hałasu do kanałów okrągłych

Tłumiki hałasu do kanałów okrągłych 6/5/PL/6 Tłumiki hłsu do knłów okrągłych Wykonnie sztywne i elstyczne Typ CA CB CF CS TROX Austri GmbH (Sp. z o.o.) Oddził w Polsce ul. Techniczn 2 05- Piseczno tel.: 22 717 14 70 fx: 22 717 14 72 e-mil:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie analizy widmowej sygnału ultradwikowego do okrelenia gruboci cienkich warstw

Zastosowanie analizy widmowej sygnału ultradwikowego do okrelenia gruboci cienkich warstw AMME 1 1th JUBILEE INTERNATIONAL SC IENTIFIC CONFERENCE Zstosownie nlizy widmowej sygnłu ultrdwikowego do okreleni gruboci cienkich wrstw A. Kruk Wydził Metlurgii i Inynierii Mteriłowej, Akdemi Górniczo-Hutnicz

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowany przez: inż. Krystian Grzondziel, Uprawnienia

Przedmiar robót. Kosztorys opracowany przez: inż. Krystian Grzondziel, Uprawnienia Przedmir robót Nzw zmówieni: Przebudow budynku Szkoły Podstwowej nr 28 w Gliwicch przy ul. Strzody 4 w celu dostosowni do obowiązujących przepisów p.poż - Frgment 2 Adres obiektu budowlnego: Gliwice, ul.strzody

Bardziej szczegółowo

Temat I. Warunku współpracy betonu i zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych. Wymagania. Beton. Zbrojenie

Temat I. Warunku współpracy betonu i zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych. Wymagania. Beton. Zbrojenie Dr inż. Zigniew PLEWAKO Ćwiczeni z konstrukcji żeletowych. Temt I Temt I. Wrunku współprcy etonu i zrojeni w konstrukcjch żeletowych. Wymgni. Beton Zdnie: Przeniesienie sił ściskjących, sclenie i zpewnienie

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH Ochron przeciwwybuchow Michł Świerżewski WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH 1. Widomości ogólne Zgodnie z postnowienimi rozporządzeni Ministr Sprw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Info 04 / 2013. Lekkobieżne koła z hamulcem i systemem ochrony stóp. Ramy z L - profilu. Budowa modułowa. Produkty specjalne!

Info 04 / 2013. Lekkobieżne koła z hamulcem i systemem ochrony stóp. Ramy z L - profilu. Budowa modułowa. Produkty specjalne! Info 04 / 2013 Lekkobieżne koł z hmulcem i systemem ochrony stóp Rmy z L - profilu Centrlny hmulec nożny EsySTOP Budow modułow Produkty specjlne! Mobilny serwis Łńcuch logistyczny Mlownie proszkowe Co

Bardziej szczegółowo

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A INVERTER SERIA MXZ Typoszereg MXZ gwrntuje cicy, wysokowydjny i elstyczny system, spełnijący wszystkie wymgni w zkresie klimtyzcji powietrz. 6 MXZ-2C30VA MXZ-2C40VA MXZ-2C52VA MXZ-3C54VA MXZ-3C68VA MXZ-4C71VA

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

01.101. Z³acza kablowe SPIS TREŒCI

01.101. Z³acza kablowe SPIS TREŒCI LMEL ROZDZELNE 01.101 Z³cz klowe SPS TREŒ Z Z KBLOWE Z1 - Zmki Sposó oznczni Z1-80 podwy szne - Z2 - Z2-80 podwy szne - Z2 - w oudowch Z3 Z2-80 podwy szne - w oudowch Z3 Z3 prmetry Z3 wersje wypos eni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

1,2 mm. długość. szerokość a. katalogowy 1 mb 2, /12 2, /12 2, /6 2, /12 3, /12. 1,5 mm.

1,2 mm. długość. szerokość a. katalogowy 1 mb 2, /12 2, /12 2, /6 2, /12 3, /12. 1,5 mm. Drinki Klowe - system 60 Drink Ociążenie dopuszczlne Q dop. w kn/m DK... 3,0,5,0,5,0 0,5 A A 50 A - A Gr. l. []:,,5,0 Q dop,5,0,5 3,0 3,5 f - 35 4,0 4,5 5,0 9 60 50 40 30 0 0 Ugięcie drinki f w przy Q

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE ANALIZA SITOWA I PODSTAWY OCENY GRANULOMETRYCZNEJ SUROWCÓW I PRODUKTÓW

ĆWICZENIE ANALIZA SITOWA I PODSTAWY OCENY GRANULOMETRYCZNEJ SUROWCÓW I PRODUKTÓW 1 ĆWICZENIE ANALIZA SITOWA I PODSTAWY OCENY GANULOMETYCZNEJ SUOWCÓW I PODUKTÓW 1. Cel zkres ćwczen Celem ćwczen jest opnowne przez studentów metody oceny mterłu sypkego pod względem loścowej zwrtośc frkcj

Bardziej szczegółowo

XIV XVI. System oświetleniowo-dekoracyjny. Łącznik LI1. Podstawa montażowa PMI. Uchwyt pręta UP... Tuleja rozporowa stalowa TRS...

XIV XVI. System oświetleniowo-dekoracyjny. Łącznik LI1. Podstawa montażowa PMI. Uchwyt pręta UP... Tuleja rozporowa stalowa TRS... System oświetleniowo-dekorcyjny System oświetleniowo-dekorcyjny Przykłdowe elementy systemu oświetleniowo-dekorcyjnego. Łącznik LI1 Podstw montżow PMI Uchwyt pręt UP... Tulej rozporow stlow TRS... Pręt

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta

Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta 5.1 5. Wymgni dotyczące wyposżeni środk trnsportu zgodnie z Polską Normą PN-EN 1789:2008 Pojzdy medyczne i ich wyposżenie mulnse drogowe Wyposżenie służące do przenoszeni pcjent podstwowego 5.1.1 Nosze

Bardziej szczegółowo

szerokość długość katalogowy szt./mb kg 1 mb szerokość długość kg 1 mb DUC500H80/3N , /6

szerokość długość katalogowy szt./mb kg 1 mb szerokość długość kg 1 mb DUC500H80/3N , /6 Drinki Klowe - system 80 Drink DK... 2 A A 50 A - A - DKP...80N,5 długość m /m DKP0080/3N 00 0 2,90 4950 DKP80/3N 0 3,7 49520 DKP80/3N 0 3,45 49530 DKP80/3N 0 3,86 49540 DKP80/3N 0 3,99 49550 DKP80/3N

Bardziej szczegółowo

P.P.H.U. "HAND-BRUK" Krzysztof Wójciak ul. Krótka 38 33-395 Chełmiec

P.P.H.U. HAND-BRUK Krzysztof Wójciak ul. Krótka 38 33-395 Chełmiec KATALOG WYROBÓW BETONOWYCH P.P.H.U. "HAND-BRUK" Krzysztof Wójciak ul. Krótka 38 33-395 Chełmiec ZAKŁAD PRODUKCYJNY MARCINKOWICE Biuro, tel/fax. 0-18 44 333 47, 0698 262 001 e-mail: biuro@handbruk.pl Internet:

Bardziej szczegółowo

Nowy systemy koryt kablowych wysokość: H50, H100, H200 mm szerokość: 50 600 mm grubość blachy: 1,5; 2,0 mm długość 2 m. Czwórnik CZKM...

Nowy systemy koryt kablowych wysokość: H50, H100, H200 mm szerokość: 50 600 mm grubość blachy: 1,5; 2,0 mm długość 2 m. Czwórnik CZKM... Korytk kblowe - system do zsilni mszyn System korytek przeznczony do prowdzeni przewodów i kbli do zsilni mszyn przemysłowych. Dedykowny jest głównie do montżu n posdzkch. Korytk KMPP..., KMPC... i wszystkie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ... I.1. Ogólny opis projektownych rozwiązń... I.2. Montż knłów wentylcyjnych... I.3. Otwory rewizyjne i możliwość

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: TECHNIKA CYFROWA 2 TS1C300 020

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: TECHNIKA CYFROWA 2 TS1C300 020 Politechnik Biłostock Wydził Elektryczny Ktedr Automtyki i Elektroniki Instrukcj do ćwiczeń lortoryjnych z przedmiotu: TECHNIKA CYFROWA 2 TSC300 020 Ćwiczenie Nr 2 UKŁADY KOMBINACYJNE. KOMPILACJA I SYMULACJA

Bardziej szczegółowo

MXH 2,4,8,16. Pompy poziome, wielostoponiowe, z wirnikami zamkniętymi, ze stali nierdzewnej. Charakterystyki prac n 2800 obr/min 05/2015

MXH 2,4,8,16. Pompy poziome, wielostoponiowe, z wirnikami zamkniętymi, ze stali nierdzewnej. Charakterystyki prac n 2800 obr/min 05/2015 / MX,,,6 Popy pozioe, wielostoponiowe, z wirniki zkniętyi, ze stli nierdzewnej Mteriły Część Mterił korpus popy stl chroowoniklow. EN (ISI ) obudow poziou stl chroowoniklow. EN (ISI ) uszczelk pierścieniow

Bardziej szczegółowo

2014/15 SYSTEMU OŚWIETLENIOWEGO SYSTEM OŚWIETLENIOWY WWW.BAKS.COM.PL. BAKS - Profesjonalne Systemy Tras Kablowych WWW.BAKS.COM.PL

2014/15 SYSTEMU OŚWIETLENIOWEGO SYSTEM OŚWIETLENIOWY WWW.BAKS.COM.PL. BAKS - Profesjonalne Systemy Tras Kablowych WWW.BAKS.COM.PL SYSTE OŚWETEOWY PRZYKŁADOWE AKCESORA SYSTEU OŚWETEOWEGO PRZYKŁADOWE ZAWESA SYSTEU OŚWETEOWEGO BAKS - Profesjonlne Systemy Trs Kblowych ul. Jgodne 5, 05-480 Krczew tel.: +48 22 710 81 00 fx: +48 22 710

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Specyfikcj Techniczn Prmetry Lv700 F Rdio Crrier Ethernet Przepustowość 700 Mbps 100/200/500/100 1000 Mbps 0 Mbps Częstotliwość 71-76 GHz z krokiem knłu co 71-76GHz 81-125 MHz 86GHz Stndrdy ETSI, FCC Tryb

Bardziej szczegółowo

KATALOG SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ FUNDACJI WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ

KATALOG SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ FUNDACJI WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ KATALOG SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ FUNDACJI WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ Wrszw, styczeń 2012 KATALOG SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ spis treści 1 ZNAK MARKI form podstwow... 3 kolor znku w formie

Bardziej szczegółowo

10.3. Przekładnie pasowe

10.3. Przekładnie pasowe 0.0. Przekłdnie 0.3. Przekłdnie psowe Przekłdni psow przekłdni kołow ciern z elementmi pośrednimi w postci elstycznych cięgieł, njczęściej o konstrukcji wielodrożnej. Przekłdnie psowe Ps klinowy Ps płski

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i bezpieczeństwo

Projektowanie i bezpieczeństwo Projektownie i ezpieczeństwo Systemtyk Z Z-70.3-74 Możliwości Z Z-70.3-74 jest rdzo zróżnicowny. Zwier informcje zrówno n temt szkł jk i mocowń punktowych. Mocowni punktowe mogą yć montowne powyżej lu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY GOTOWE DŹWIGARÓW DACHOWYCH

PROJEKTY GOTOWE DŹWIGARÓW DACHOWYCH Dwne: Centrlne Biuro Projektowo-Bdwcze Budownictw Wiejskiego 04-026 Wrszw 50, l. Stnów Zjednoczonyc 51 tel. 22-810-83-78; 22-810-64-89; fx; 22-810-58-97; e-il: isprol@isprol.pl ; www.isprol.pl PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

1,2 mm. szerokość długość. kg 1 mb 1,81 1,81 2, /12 2, /12 2, /6 2, /12. 1,5 mm. szerokość a.

1,2 mm. szerokość długość. kg 1 mb 1,81 1,81 2, /12 2, /12 2, /6 2, /12. 1,5 mm. szerokość a. Drinki Klowe - system 50 Ociążenie dopuszczlne Q dop. w kn/m Drink DK... 3,0,5,0,5,0 0,5 A A A - A Gr. l. []:,,5,0 Q dop,5,0,5 3,0 3,5 f - 35 4,0 4,5 5,0 9 60 50 40 30 0 0 Ugięcie drinki f w przy Q dop.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY GOTOWE DŹWIGARÓW DACHOWYCH

PROJEKTY GOTOWE DŹWIGARÓW DACHOWYCH Dwne: Centrlne Biuro Projektowo-Bdwcze Budownictw Wiejskiego 04-026 Wrszw 50, l. Stnów Zjednoczonyc 51 tel. 22-810-83-78; 22-810-64-89; fx; 22-810-58-97; e-il: isprol@isprol.pl ; www.isprol.pl PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

1,5 mm. długość. szerokość. katalogowy 1 mb 3,38 3,38 3,65 3,65 3,93 3,93 4,34 4,34 4,47 4,47 4,75 4,75. 2,0 mm. długość. szerokość.

1,5 mm. długość. szerokość. katalogowy 1 mb 3,38 3,38 3,65 3,65 3,93 3,93 4,34 4,34 4,47 4,47 4,75 4,75. 2,0 mm. długość. szerokość. Drinki Klowe - system 00 Ociążenie dopuszczlne Q dop. w kn/m Drink DK... 3,0 2,5 2,0,5,0 0,5 0,0 2 Gr. l. []:,5 A A 50 2,0 A - A Q dop 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0-35 SZEROKOŚĆ PRZEKRÓJ UŻYTECZNY 00 82

Bardziej szczegółowo

1. 8,51-2,66 5,85 3 KNR 4-01 0108-06-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III

1. 8,51-2,66 5,85 3 KNR 4-01 0108-06-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III Przedmiar robót na bramę wjazdową i furtkę do OEM I - 3. 1. Brama wjazdowa i furtka do OEM / w tym konstrukcja / I-3. 2. Roboty ziemne 1 KNR 2-01 0307-02-060 Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.

Bardziej szczegółowo

Mocowanie na stołach roboczych obrabiarek

Mocowanie na stołach roboczych obrabiarek Mocownie n stołch roboczych obrbirek Szybkość, sił i pewność mocowni n przyrządch BESSEY oferuje tkże bogty wybór prktycznych docisków mszynowych, które sprwdzją się doskonle do mocowni podczs montżu,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice niskiego napięcia

Rozdzielnice niskiego napięcia Rozdzielnice niskiego npięci 5. / Złącz kblowe w obudowch luminiowych PODSTAWOWE DAE TECHICZE V / V pięcie znmionowe V pięcie znmionowe izolcji 5-6 A Prąd znmionowy do A Znmionowy prąd ciągły części licznikowej

Bardziej szczegółowo

Systemy zawiesi sufitowych z blachy kwasoodpornej

Systemy zawiesi sufitowych z blachy kwasoodpornej Systemy zwiesi sufitowych z blchy kwsoodpornej Przykłdowe elementy dziłu zwiesi sufitowych Uchwyt ceownik UC...E Uchwyt ceownik montżowego UCM...E PSE trójkątn PSTVE Podstw montżow PME PSCNE Wspornik sufitowy

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki krt A03 część A znk mrki form podstwow Znk mrki Portu Lotniczego Olsztyn-Mzury stnowi połączenie znku grficznego (tzw. logo) z zpisem grficznym (tzw. logotypem). Służy do projektowni elementów symboliki

Bardziej szczegółowo

BLOKI O WYSOKICH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH PN-EN 771-3

BLOKI O WYSOKICH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH PN-EN 771-3 BLOKI O WYSOKICH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH PN-EN 771-3 Wym. dł * szer.* wys. (cm) Mpa m² palecie palety[t] sam.* Odbiór własny m² 38x24x12 cm M6E beton ekonomiczny 15 19,2 60 1,119 21 sztuka 2,24

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. INSTALACJA ELEKTRYCZNA - OŚWIETLENIE SCENICZNE I ROBOCZE WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE I ROZDZIELNIE Dom Kultury w Rybniku Chwałowicach

Przedmiar robót. INSTALACJA ELEKTRYCZNA - OŚWIETLENIE SCENICZNE I ROBOCZE WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE I ROZDZIELNIE Dom Kultury w Rybniku Chwałowicach Przedi robót Rodzj robót (brnż): Inwestycj Elektryczn INSTALACJA ELEKTRYCZNA - OŚWIETLENIE SCENICZNE I ROBOCZE WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE I ROZDZIELNIE Do Kultury w Rybniku Chwłowicch Adres: y : Inwestor:

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU. Znak posiada swój obszar ochronny i w jego obrębie nie mogą się znajdować żadne elementy, nie związane ze znakiem.

KSIĘGA ZNAKU. Znak posiada swój obszar ochronny i w jego obrębie nie mogą się znajdować żadne elementy, nie związane ze znakiem. KSIĘGA ZNAKU KSIĘGA ZNAKU Poniżej przedstwion jest chrkterystyk znku 7 lt Uniwersytetu Łódzkiego. Wszystkie proporcje i sposób rozmieszczeni poszczególnych elementów są ściśle określone. Wprowdznie jkichkolwiek

Bardziej szczegółowo

OSRAM DULUX S/E. Karta katalogowa rodziny produktów

OSRAM DULUX S/E. Karta katalogowa rodziny produktów OSRAM DULUX S/E Świetlówki jednotrzonkowe (CFLni) 1 rurk, trzonek 4-pinowy, wersj krótk, do stteczników elektronicznych Obszr zstosowń _ Biur, budynki publiczne _ Sklepy _ Supermrkety i domy towrowe _

Bardziej szczegółowo

1. Materiał: Blat: - płyta wiórowa grubości 28mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm.. Stelaż (standardowa wysokość biurek 740mm):

1. Materiał: Blat: - płyta wiórowa grubości 28mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm.. Stelaż (standardowa wysokość biurek 740mm): Mele prcownicze CENNK 02.02.2009 O P S TECHNCZNY 1. Mterił: Blt: - płyt wiórow gruości 28mm. Krwędzie oklejone orzeżem PVC 2mm.. Stelż (stndrdow wysokość iurek mm): - - stelż z pionowym i poziomym prowdzeniem

Bardziej szczegółowo

kywysokiej jakości gama Mixproof

kywysokiej jakości gama Mixproof . kywysokiej jkości gm Mixproof Zwór Mixproof SMP-BC Koncepcj SMP-BC to snitrny, pneumtyczny zwór grzybowy, przeznczony do bezpiecznego wykrywni przecieków kiedy dw różne produkty przepływją przez jeden

Bardziej szczegółowo

a A BAMIX HALE DLA PRZEMYSŁU Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy 828

a A BAMIX HALE DLA PRZEMYSŁU Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy 828 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI il A HALE DLA PRZEMYSŁU Wrszw, 01.04.2014 roku Zpytnie ofertowe n wykonnie pltformy 828 I. ZAMAWIAJACY I WYKONAWCA Zmwijącym jest: 8AMIX Zygmunt Leśnik z siedzibą w Wrszwie

Bardziej szczegółowo

V5825B. Mały zawór liniowy / PN25 Kompaktowy zawór do ciepłownictwa. WŁAŚCIWOŚCI Odciążony ciśnieniowo, k vs m 3 /h Normalnie zamknięty

V5825B. Mały zawór liniowy / PN25 Kompaktowy zawór do ciepłownictwa. WŁAŚCIWOŚCI Odciążony ciśnieniowo, k vs m 3 /h Normalnie zamknięty V5825B Mły zwór liniowy / PN25 Kompktowy zwór do ciepłownictw WŁAŚCIWOŚCI Odciążony ciśnieniowo, k vs 1.0...10 m 3 /h Normlnie zmknięty KARTA KATALOGOWA Dostrczny z pokrętłem ręcznej nstwy (n czs uruchomieni)

Bardziej szczegółowo

Korytka Kablowe system zewnętrzny ciężki

Korytka Kablowe system zewnętrzny ciężki Korytk Kblowe system zewnętrzny ciężki System zewnętrzny ciężki cynkowny ogniowo metodą znurzeniową w nowej cynkowni BAKS gwrntującej jkość, terminowość i niskie ceny usługi. zmówienie powłok do 0 µm grubości

Bardziej szczegółowo

PL Zawory zwrotne i zawory zwrotno-odcinające

PL Zawory zwrotne i zawory zwrotno-odcinające 01-09.7 05.15.P Zwory zwrotne i zwory zwrotno-odcinjące -1- ZV 226 ZV 26 Zwory zwrotne i zwory zwrotno - odcinjące 15 do 200, PN 16, i Opis Zwory zwrotne ZV 2x6 służą do smoczynnego odcięci przy długookresowym

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG Detaliczny

CENNIK US UG Detaliczny CENNIK US UG Detaliczny Warszawa & (48 22) 334 64 64 607 07 47 47 Kraków Katowice & (48 12) 410 20 40 605 192 102 Poznaƒ & (48 61) 8 265 000 605 192 100 ódê & 605 192 107 Wroc aw & 605 192 101 Gdaƒsk Sopot

Bardziej szczegółowo

Kalendarze REKLAMOWE. Podaruj pracownikom i klientom coś przydatnego i osobistego!

Kalendarze REKLAMOWE. Podaruj pracownikom i klientom coś przydatnego i osobistego! REKLAMOWE Klendrze Podruj prcownikom i klientom coś przydtnego i osobistego! Indywidulne grwerownie lserem 10 zł z egz. ŚRODKI KALENDARZY estetyczne, funkcjonlne, obszern część informcyjn, tls z mpkmi

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta dla przemysłu spożywczego

Specjalna oferta dla przemysłu spożywczego Specjln ofert dl przemysłu spożywczego Editorile l d t r e f o n g l e z j c w y Spec ż o p s u ł s y m e z r p Zrówno w procesie przetwórstw płodów rolnych, jk i produkcji wysoko przetworzonej żywności,

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH R. I Zachodniopomorski R. III Pomorski R. VI Lubuski R. IV Kujawskopomorski R. V Wielkopolski R. VII Dolnośląski R. VIII Opolski R. IX Śląski ZSM Gdańsk- Wrzeszcz 14-15.12.2015

Bardziej szczegółowo

Informacja dla użytkownika 05/2012. Instrukcja montażu i użytkowania. Pomost składany K 9725-201-01. Specjaliścitechniki deskowań

Informacja dla użytkownika 05/2012. Instrukcja montażu i użytkowania. Pomost składany K 9725-201-01. Specjaliścitechniki deskowań 05/2012 Informcj dl użytkownik 999725016 pl Instrukcj montżu i użytkowni Pomost skłdny K 9725-201-01 Wstęp Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Wstęp by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999725016-05/2012

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Adres: UL. KOŚCIELNA 16 DZ. NR 3276/ 2 SKARŻYSKO- KOŚCIELNE Kod CPV 1: 45100000-8. Kod CPV 2: 45200000-9

KOSZTORYS OFERTOWY. Adres: UL. KOŚCIELNA 16 DZ. NR 3276/ 2 SKARŻYSKO- KOŚCIELNE Kod CPV 1: 45100000-8. Kod CPV 2: 45200000-9 KOSZTORYS OFERTOWY Brnż kosz torysu: Budowln Inwe stycj: REMO NT ELEWACJI O RAZ W YMIANA PO KRYCIA DACHU DLA BUDYNKU KO ŚCIO ŁA PARAFIALNEGO P.W. ŚWIĘTEJ TRÓ JCY Kościół Wykonnie opski wokół kościoł Adres:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÚCI SPIS TREÚCI... 1

SPIS TREÚCI SPIS TREÚCI... 1 SPIS TREÚCI SPIS TREÚCI... 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1. ZA OÝENIA PROJEKTOWE... 2 1.2. ZASTOSOWANE NORMY, PRZEPISY I LITERATURA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I CEL OPRACOWANIA... 3 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie możliwości rozbudowy wiaty magazynowej (zadaszenia) Wiata znajduje się nad częścią istniejącego placu składowania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Krośnie

Bardziej szczegółowo

SLXe. Jednotemperaturowe i wielotemperaturowe agregaty chłodnicze dla naczep. e-wolucja e-innowacja e-fektywność e-łączność e-kologiczność e-wiedza

SLXe. Jednotemperaturowe i wielotemperaturowe agregaty chłodnicze dla naczep. e-wolucja e-innowacja e-fektywność e-łączność e-kologiczność e-wiedza SLXe Jednotemperturowe i wielotemperturowe gregty chłodnicze dl nczep e-wolucj e-innowcj e-fektywność e-łączność e-kologiczność e-wiedz SPIS TREŚCI SLXe: Jednotemperturowe i wielotemperturowe gregty chłodnicze

Bardziej szczegółowo

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych TDUSZ KRT TOMSZ PRZKŁD Ukłd elektrohydruliczny do bdni siłowników teleskopowych i tłokowych Wprowdzenie Polsk Norm PN-72/M-73202 Npędy i sterowni hydruliczne. Cylindry hydruliczne. Ogólne wymgni i bdni

Bardziej szczegółowo

Akcesoria szalunkowe

Akcesoria szalunkowe Akesori szlunkowe 1 Akesori szlunkowe Śiągi do deskowń / nkrętki BETOMAX - Śiągi gwintowne - przeznzenie, włśiwośi, zlety Uniwerslne rozwiązni dl nowozesnego udownitw monolityznego. Śiągi gwintowne BETOMAX

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Budowa drogi gminnej ulicy Leśnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym w miejscowości Osola

PROJEKT WYKONAWCZY. Budowa drogi gminnej ulicy Leśnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym w miejscowości Osola E-RO PROJEK Ewelin rgń Szybow 9, 59-300 Lubin; kom. 608 657 889 NIP: 69-003-04, REGON: 00339 PROJEK WYKONWCZY Nzw inwestycji: Budow ogi gminnej ulicy Leśnej wrz z odwodnieniem i oświetleniem ogowym w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Logo pole ochronne. 1/2 a. 1/4 a

Logo pole ochronne. 1/2 a. 1/4 a 1/2 1/4 Logo pole ochronne Obszr wokół znku, w obrębie którego nie może się pojwić żdn obc form, zrówno grficzn jk i tekstow to pole ochronne. Do wyznczeni pol ochronnego służy moduł konstrukcyjny o rozmirze

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Olsztyn, dni 11.1.21r. Znk sprwy: P/5/23/27 Dotyczy: postępowni o udzielenie zmówieni prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego pn: Przebudow i remont (modernizcj) budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo