Sterownik swobodnie programowalny. Dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sterownik swobodnie programowalny. Dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna"

Transkrypt

1 Sterownik swobodnie progrmowlny Dokumentcj techniczn Dokumentcj techniczn

2 Spis treści 1. Informcję ogólne Podstwowe prmetry Wejści / wyjści Schemt blokowy Łącz komunikcyjne USB RS485 MASTER RS485 SLAVE Port HMI Zegr czsu rzeczywistego Urządzeni wizulizujące Zdjniki dedykowne Komputer PC PDA Telefon komórkowy Moduł Bluetooth Progrmownie Orgnizcj pmięci Gbryty zewnętrzne Kody błędów wewnętrznych S t r o n

3 1. Informcję ogólne ELP10T32-VH jest uniwerslnym sterownikiem progrmowlnym przeznczonym głównie do kontroli centrl klimtyzcji / wentylcji. Jego bogte zsoby umożliwiją obsługę szerokiej gmy plikcji sterujących. Posid rozbudowny klendrz. Progrmownie lgorytmu sterowni odbyw się w środowisku grficznym McroControl z pomocą bloków funkcyjnych. Zminę prmetrów lgorytmu umożliwiją urządzeni wizulizujące, podłączne poprzez kilk rodzjów łącz komunikcyjnych. Sterownik może byd rozszerzny o dodtkowe moduły sterujące i komunikcyjne. 2. Podstwowe prmetry znmionowe npięcie zsilni: 24 VAC, 50 Hz dopuszczlne npięcie zsilni: VAC lub VDC tempertur prcy: C przechowywnie: C stopieo ochrony: IP20 montż: szyn DIN 35 Pmięd: 8 KB RAM, 4 KB EEPROM, 128 KB FLASH CPU: Atmel Atmeg1280 (8-bit) 16MHz 3. Wejści / wyjści 2 S t r o n

4 Grup Rodzj Ilośd Prmetry elektryczne Oznczenie W e j ś c i W y j ś c i K o m u n i k c j Wejście cyfrowe - npięciowe Weście temperturowe PT1000 Wejście nlogowe npięciowe/ prądowe Wyjście nlogowe npięciowe 12 Wyjście przekźnikowe 7 Wyjście kontktronowe RS485 SLAVE 1 RS485 MASTER 1 USB 1 Port zdjnik RJ45 1 npięcie wejściowe 24 VAC lub 24 VDC zkres npięd VAC lub VDC prąd czujnik: 1 ma minimln rezystncj obciążeni: 0 częstotliwośd pomiru: 60 ms zkres pomiru: C dokłdnośd pomiru: ±0,5 C rozdzielczośd: 8 bitów / C Dl wejśd npięciowych: dopuszczlne npięcie wejściowe: 0 10 VDC rezystncj wejściow: 450 k ±5% częstotliwośd pomiru: 60 ms dokłdnośd pomiru: ±0,05 V rozdzielczośd: 8 bitów / V Dl wejśd prądowych: dopuszczlny prąd wejściowy: 0 20 ma rezystncj wejściow: 120 ±5% częstotliwośd pomiru: 60 ms dokłdnośd pomiru: ±0,1 ma rozdzielczośd: 8 bitów / ma znmionowe npięcie wyjściowe: 0 10 VDC mksymlne obciążenie wyjśd: 20 ma minimln impedncj obciążeni: 500 rozdzielczośd: 7 bitów / V mksymlne npięcie zestyków: 250 VAC minimlne npięcie zestyków: 5 VDC znmionowy prąd obciążeni w ktegorii: AC1: 8 A / 230 VAC; DC1: 8A / 30 VDC minimlny prąd zestyków: 10 ma obciążlnośd prądow trwł: 8 A mksymln moc łączeniow w ktegorii AC1: 2000 VA mksymln częstośd łączeo przy obciążeniu znmionowym w ktegorii: AC1: 360 cykli/h; DC1: 1800 cykli/h mksymlne npięcie zestyków: 250 VAC mksymlny prąd przełączni: 0,5 A mksymlny prąd obciążeni: 1A rezystncj styków: 200 m wytrzymłośd mechniczn: cykli szeregowe łącze do komunikcji z urządzenimi podrzędnymi protokół trnsmisji dowolny prędkości trnsmisji: 2,4kbit 115,2kbit szeregowe łącze do komunikcji z urządzenimi ndrzędnymi protokół ModBus RTU, ModBus32, ELPBus. prędkości trnsmisji: 2,4kbit 115,2kbit szeregowe łącze do komunikcji z komputerem protokół ModBus RTU, ModBus32, ELPBus. prędkości trnsmisji: 115,2kbit szeregowe łącze do komunikcji z zdjnikiem protokół ELPBus. prędkości trnsmisji: 115,2kbit DIN1 DIN12 PT1 PT5 AIN1 AIN3 AOU1 AOU4 Re1 Re7 Rc A B (SLAVE) A B (MASTER) USB RJ45 3 S t r o n

5 Schemt przykłdowych podłączeo wejśd/wyjśd 4 S t r o n

6 4. Schemt blokowy Zsilnie ~ 24V Zsilcz impulsowy 5 i 12 V Ł ą c z Zegr czsu rzeczywistego ikrokontroler komunikcyjne RS485 (ilość: 2) USB (ilość: 1) Port zdjnik RJ45 (ilość: 1) Zb. przeciwprzepięciowe ści przekźnikowe ilość: 6 typ: bezpotencjłowe wniczn 4kV M Optoizolcj 4kV Wejści cyfrowe ilość: 12 typ: npięciowe npięcie znmionowe: 24 VAC lub 24VDC I z o l c j g l Zb. przeciwprzepięciowe Wejści nlogowe ilość: 3 typ: npięciowe lub prądowe npięcie znmionowe: 0 10 VDC prąd znmionowy: 0 20 ma W y j Izolcj glwniczn 4kV Wyjście kontktronowe ilość: 1 typ: bezpotencjłowe Wejści temperturowe PT1000 ilość: 5 typ: dedykowne zkres pomiru: C Zb. przeciwprzepięciowe Wyjści nlogowe ilość: 4 typ: npięciowe npięcie znmionowe: 0 10 VDC 5 S t r o n

7 5. Łącz komunikcyjne 5.1 USB Port USB możn znleźd n pnelu frontowym sterownik. Do podłączeni z komputerem PC stosuje się stndrdowy przewód USB (drukrkowy). Odpowiednie sterowniki możn znleźd n płycie CD dołączonej do sterownik lub ściągnąd ze strony firmy FTDI Chip Port USB w głównej mierze służy do progrmowni, testowni i dignostyki sterownik. Prędkośd trnsmisji jest wybiern przez komputer odpowiednią komendą. Adres sterownik wymgny przy komunikcji ustwiny jest poprzez zworki znjdujące się pod spodem sterownik. 5.2 RS485 MASTER Złącze RS485 MASTER używne jest do podłączeni urządzeni zrządzjącego sterownikiem. Może to byd komputer PC (poprzez konwerter RS485/USB), PDA (poprzez konwerter RS485/232 lub moduł Bluetooth), telefon komórkowy (poprzez moduł Bluetooth), dedykowny zdjnik. Komunikcj odbyw się protokołem ModBus RTU lub jego rozszerzoną 32-bitową wersją. Do zrządzni sterownikiem poprzez odpowiednie menu komunikcj musi odbywd się specjlnie zprojektownym protokołem ELPBus. Łącze jest sprzęgnięte wewnętrznie z portem USB dzięki czemu, w przypdku podłączeni do komputer PC, możliwe jest wykonnie wszystkich czynności jk w przypdku połączeni USB. Prędkośd trnsmisji wybiern jest przez urządzenie ndrzędne odpowiednią komendą. Adres sterownik wymgny przy komunikcji ustwiny jest n zworkch pod sterownikiem. 6 S t r o n

8 5.3 RS485 SLAVE Używny do sterowni urządzenimi podrzędnymi (np. flowniki, sterowniki, moduł HE). Aby sterownie było możliwe musi zostd użyty odpowiedni dl urządzeni podrzędnego blok funkcyjny w lgorytmie sterowni. Protokół i prędkośd trnsmisji jest dowoln i ustwin jest z poziomu bloku funkcyjnego w lgorytmie sterowni. 5.4 Port HMI Dedykowny do podłączeni urządzeo wizulizujących. Połączenie relizuje się poprzez populrne gnizdo RJ-45. Port HMI dził niezleżnie od HMI wbudownego do sterownik. 7 S t r o n

9 6. Zegr czsu rzeczywistego Dzięki modułowi zegr rzeczywistego możliwe jest progrmownie klendrz. Klendrz posid tryb: dzienny, tygodniowy, miesięczny i roczny. Istnieje możliwośd zpisni do 75 różnych progrmów klendrz. Prmetry które możn zmienid z poziomu klendrz ustlne są w trkcie projektowni lgorytmu sterowni. Zegr w przypdku zniku zsilni podtrzymywny jest bteryjnie. Wielkośd bterii wystrcz do dziłni zegr minimum przez 15 lt. W przypdku gdy sterownik prcuje w podwyższonej temperturze możliwe jest spowolnienie dziłni zegr przez co rz n jkiś czs nleży dokond synchronizcji zegr. 7. Urządzeni wizulizujące 7. 1 Zdjniki dedykowne Urządzeni posidją podświetlny wyświetlcz lfnumeryczny 2x16 znków lub grficzny 128x64, cztery klwisze lub głkę z przyciskiem, dwie diody sygnlizcyjne, czujnik tempertury używny jko czujnik pomieszczeniowy. Zdjnik zsilny jest npięciem 24 VAC ze sterownik. Komunikcj odbyw się poprzez dedykowny port zdjnik. Urządzenie może prcowd w dwóch trybch: prosty i zwnsowny. Tryb prosty nie pozwl dokond zminy prmetrów krytycznych wybiernych w procesie projektowni menu. Mksymln długośd przewodu łączącego zdjnik ze sterownikiem: 1200 m. 8 S t r o n

10 7.2 Komputer PC Komputer możn podłączyd poprzez port USB lub złącze RS485 MASTER używjąc odpowiedniego konwerter (RS485/USB lub RS485/232). Do wizulizcji i zminy prmetrów służy dedykown plikcj Virtul Controller z pkietu oprogrmowni McroControl. 7.3 PDA Plmtop możn podłączyd poprzez złącze RS485 jko Slve używjąc konwerter RS485/232, jeżeli model plmtop oferuje port RS232. W większości nowych plmtopów podłączenie musi byd wykonne bezprzewodowo poprzez Bluetooth. W tym wypdku wymgne jest użycie modułu Bluetooth (ptrz p.11). PDA do kontroli sterownik wymg zinstlownej plikcji PDA Ctrl dziłjącej n systemie Windows PocketPC. 9 S t r o n

11 7.4 Telefon komórkowy Telefon komórkowy łączy się ze sterownikiem bezprzewodowo poprzez Bluetooth, wymgny przy tym jest moduł Bluetooth (ptrz p.11). Do zminy prmetrów wymgn jest plikcj Mobile Ctrl zinstlown n telefonie komórkowym i dziłjąc w środowisku Jv. 8. Moduł Bluetooth Moduł Bluetooth umożliwi bezprzewodową komunikcję z urządzenimi wizulizującymi tkimi jk telefon komórkowy czy PDA. Moduł musi byd podłączony do sterownik poprzez złącze RS485 jko Slve. Prmetry komunikcji możn modyfikowd odpowiednimi zworkmi n fsdzie modułu. Urządzenie posid wbudowną ntenę umożliwijącą komunikcję n odległośd do 100m (Clss 1). Pełn instrukcj obsługi dołączon jest do modułu. Uwg: zsilnie sterownik jk i modułu jest prostowne jedno-połówkowo co wymusz odpowiednie połączenie zsilo modułu i sterownik (GND z GND, 24 VAC z 24 VAC). 10 S t r o n

12 9. Progrmownie Progrmownie sterownik odbyw się w przyjznym, grficznym środowisku McroControl. Do budowni lgorytmów używ się bloków funkcyjnych zgromdzonych w bibliotekch. Istnieje możliwośd budowni włsnych bibliotek bloków prostych jk i mkr. Środowisko umożliwi też pełną konfigurcję wizulizownego menu orz dignostykę i testownie dziłni lgorytmu. Pełną instrukcj obsługi środowisk McroControl zwier odrębny dokument. 11 S t r o n

13 10. Orgnizcj pmięci P m i ę ć p r o g r m u K B Algorytm sterowni PLC Opis zmiennych i ustwień domyślnych Menu dl zdjników HMI P m i ę ć d n y c h 4 K B Zmienne lgorytmu Zmienne systemowe sterownik Bufory komunikcyjne Zmienne pomocnicze firmwre Stos Firmwre 12 S t r o n

14 11. Gbryty zewnętrzne Rysunek przedstwi sterownik wrz ze złączmi wtykowymi. Wg sterownik: około 400g. 13 S t r o n

15 12. Kody błędów wewnętrznych Informcję o błędch wewnętrznych możn uzyskd poprzez element menu zdjnik o typie Rports. Aby element menu był dostępny z poziomu zdjnik konieczne jest dodnie go w trkcie tworzeni menu w środowisku McroControl. Kod Opis 1 Nie wykryto zewnętrznej pmięci eeprom 2 Odczyt z zewnętrznej pmięci eeprom nie powiódł się 3 Zpis do zewnętrznej pmięci eeprom nie powiódł się 4 Błąd weryfikcji dnych w trkcie zpisu do zewnętrznej pmięci eeprom 5 Błąd CRC przy odczycie z zewnętrznej pmięci eeprom 6 Odczyt z RTC nie powiódł się 7 Zpis do RTC nie powiódł się 8 Przepełnienie stosu progrmu 14 S t r o n

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

CM-180-20 ModBus RTU slave Floodline System

CM-180-20 ModBus RTU slave Floodline System CM-180-20 ModBus RTU slave Floodline System AN-CM-180-20-1-v1_2 Data aktualizacji: 07/2012r. 07/2012 AN-CM-180-20-1-v1_2 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Obsługa standardowych protokołów (np. Modbus, SNMP), możliwość instalacji dedykowanych protokołów użytkownika

Obsługa standardowych protokołów (np. Modbus, SNMP), możliwość instalacji dedykowanych protokołów użytkownika Programowalny kontroler automatyki (PAC) PRODUKT POLSKI to seria komputerów przemysłowych, które można w prosty sposób dostosować do własnych wymagań poprzez dobór dostępnych opcji sprzętowych. Energooszczędny

Bardziej szczegółowo

imod X1000 - Konfigurowalny kontroler automatyki (CAC) z modemem 3G/GPRS*

imod X1000 - Konfigurowalny kontroler automatyki (CAC) z modemem 3G/GPRS* - Konfigurowalny kontroler automatyki (CAC) z modemem 3G/GPRS* PRODUKT POLSKI Bogaty zestaw opcji sprzętowych Obsługa standardowych protokołów, np. Modbus, SNMP, M-Bus, 1-Wire W pełni konfigurowalny, nie

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami

Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami Spójny certyfikat kalibracji od producenta zgodny z normą EN ISO/IEC 17025 Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami Monitoring

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica.

System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica. System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica. Zadaniem Wykonawcy jest dostawa i uruchomienie systemu do zdalnego monitoringu i sterowania urządzeniami w obiektach typu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNY

PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNY PACOWIA POJETOWAIA i USŁUG IWESTYCYJYCH WISPO 35-064 zeszów ul. Trgow POJET WYOAWCZY ELETYCZY ISTALACJE ELETYCZE WEWĘTZE BUDYE DYDATYCZY SPECJALEGO OŚODA SZOLO-WYCHOWAWCZEGO W MOWLI ETAP I BUDOWA: OZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

1 /5 POLSKI. NPE X1000 - Programowalny kontroler automatyki (PAC) NPE X1000. NPE X1000 - Seria komputerów przemysłowych opartych o system Linux

1 /5 POLSKI. NPE X1000 - Programowalny kontroler automatyki (PAC) NPE X1000. NPE X1000 - Seria komputerów przemysłowych opartych o system Linux - Programowalny kontroler automatyki (PAC) PRODUKT POLSKI to seria komputerów przemysłowych, które można w prosty sposób dostosować do własnych wymagań poprzez dobór dostępnych opcji sprzętowych. Energooszczędny

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA MODUŁY INTERFEJSOWE. Katalog uzupełniający do katalogów głównych 3/4 Wydanie 2014/2

AUTOMATYKA MODUŁY INTERFEJSOWE. Katalog uzupełniający do katalogów głównych 3/4 Wydanie 2014/2 AUTOMATYKA MODUŁY INTERFEJSOWE Katalog uzupełniający do katalogów głównych 3/4 Wydanie 204/2 Katalog ten obejmuje nowości, które są uzupełnieniem następujących katalogów głównych: 3/4 Tom 4 MODUŁY INTERFEJSOWE

Bardziej szczegółowo

Pluto Sterowniki bezpieczeństwa

Pluto Sterowniki bezpieczeństwa Pluto Sterowniki bezpieczeństwa z sygnałami dynamicznymi, nowe podejście do funkcji bezpieczeństwa. Pluto/Gateway/Encoder Profibus DP DeviceNet CANopen Ethernet AS-i 12 I/O 20 I/O 6 I/O + 31 AS-i safety

Bardziej szczegółowo

CM-180-18 ModBus RTU Slave T3B-T3P Valves Master

CM-180-18 ModBus RTU Slave T3B-T3P Valves Master CM-180-18 ModBus RTU Slave T3B-T3P Valves Master AN-CM-180-18-1-v_1 Data aktualizacji: 09/2009r. 01/2009 AN-CM-180-18-1-v_1 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

Andover Continuum Katalog produktów

Andover Continuum Katalog produktów Katalog produktów Wydanie: Sierpień 2007 Spis treści TAC Informacje ogólne...informacje ogólne 3 Charakterystyka systemu...charakterystyka systemu 7 Oprogramowanie...Oprogramowanie 11 Wprowadzenie...Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART PAMIĘCI:

CZYTNIK KART PAMIĘCI: Załącznik nr 1 do umowy Zam. pub. Nr 45/10/Pzp Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia lp. Nazwa Minimalne parametry określone przez Zamawiającego, które musi spełniać sprzęt oferowany przez Wykonawcę Część

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC ELEMENTÓW SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC ELEMENTÓW SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC ELEMENTÓW SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH 1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1.1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić

Bardziej szczegółowo

Minimalne parametry określone przez Zamawiającego, które musi spełniad sprzęt oferowany przez Zleceniobiorcę:

Minimalne parametry określone przez Zamawiającego, które musi spełniad sprzęt oferowany przez Zleceniobiorcę: Minimalne parametry określone przez Zamawiającego, które musi spełniad sprzęt oferowany przez Zleceniobiorcę: 1. Laptop 6szt. Parametry procesora: osiągający w Passmark CPU Mark (dla komputera z pojedynczym

Bardziej szczegółowo

Uwaga wykonawca wypełnia tylko te części Arkusza Kalkulacyjnego, na które składa ofertę

Uwaga wykonawca wypełnia tylko te części Arkusza Kalkulacyjnego, na które składa ofertę Zamawiający: Paostwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Nr sprawy: ZP.382-34/2011 Załącznik nr 1 Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Zmieniony Załącznik nr 6B UJEDNOLICONY

Zmieniony Załącznik nr 6B UJEDNOLICONY Strona 1 z 52 Zmieniony Załącznik nr 6B UJEDNOLICONY PROJEKT SYSTEMU WIDEOKONFERENCJI, TRANSMISJI I REJESTRACJ OBRAZU Z SAL OPERACYJNYCH - rozszerzenie i modyfikacja ZESTAWIENIE RYSUNKÓW: RYS 1. Sale Operacyjne

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny System Monitoringu MS5, MS5D

Uniwersalny System Monitoringu MS5, MS5D Kompletne rozwiązanie do monitorowania temperatury, wilgotności, ciśnienia i innych sygnałów mające zastosowanie w aplikacjach: Przemysł żywnościowy i napojów(haccp) Przemysł farmaceutyczny (GMP) Stacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. Projekt: LogDMM-G. wersja 1. Program: Krzysztof Gosławski Kontakt: +48 600231222 k.goslawski@fif.com.pl

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. Projekt: LogDMM-G. wersja 1. Program: Krzysztof Gosławski Kontakt: +48 600231222 k.goslawski@fif.com.pl F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl www.fif.com.pl INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Projekt: LogDMM-G wersja 1 Program: Krzysztof Gosławski

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Premium. Procesory TSX 57 / PMX 57 / PCX 57. Instalowanie, montaż. Wydanie - Maj 1999

Sterowniki Premium. Procesory TSX 57 / PMX 57 / PCX 57. Instalowanie, montaż. Wydanie - Maj 1999 Sterowniki Premium Procesory TSX 57 / PMX 57 / PCX 57 Instalowanie, montaż Wydanie - Maj 1999 TOM 1 Konfigurowanie, procesory i dyskretne I/O Sterowniki TSX / PMX / PCX 57: Podstawki, procesory, zasilacze,

Bardziej szczegółowo

Przykład 9. Odczyt i przetwarzanie kodów DataMatrix za pomocą sterownika SIMATIC S7-1200

Przykład 9. Odczyt i przetwarzanie kodów DataMatrix za pomocą sterownika SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 w przykładach SIMATIC S7-1200 w przykładach Wydanie 1 Egzemplarz bezpłatny Przykłady i Aplikacje www.siemens.pl/s7-1200 Przykład 9 Odczyt i przetwarzanie kodów DataMatrix za pomocą sterownika

Bardziej szczegółowo

01/2010 2/2010 broszura_astraada_net_2010.indd 1 2010-03-18 20:57:31

01/2010 2/2010 broszura_astraada_net_2010.indd 1 2010-03-18 20:57:31 2/2010 01/2010 Współpraca firmy ASTOR z integratorami Nasza Misja Chcemy być najlepszym w Polsce ekspertem w dziedzinie automatyzacji procesów i ułatwiania dostępu do informacji. Poszerzamy grono zadowolonych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla sterowania oświetleniem i żaluzjami. Open to Wireless TM rozwiązania i urządzenia bezprzewodowe

Rozwiązania dla sterowania oświetleniem i żaluzjami. Open to Wireless TM rozwiązania i urządzenia bezprzewodowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA EKOLOGICZNYCH BUDYNKÓW Przegląd produktów EC Net AX Integracja i zarządzanie instalacjami oparty o technologię Web i HVAC: BACnet i LONWORKS Jakość powietrza i komfort Rozwiązania

Bardziej szczegółowo