SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1

2

3 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE Na potrzeby SIWZ, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niŝej pojęciom następujące znaczenia: UŜytkownik - Oznacza osobę naleŝącą do personelu Zamawiającego, posiadającą uprawnienia do korzystania z danego Modułu Oprogramowania Aplikacyjnego, nadane jej przez Wykonawcę lub Zamawiającego. Zamawiający - Oznacza SPZOZ Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie Umowa - Ilekroć w tekście niniejszego dokumentu zostanie przywołany wyraz umowa bez wyraźnego wskazania jej numeru lub daty zawarcia, naleŝy go interpretować jako odwołanie bezwzględne do dokumentu, którego projekt jest załącznikiem do niniejszej SIWZ. Stacja Robocza - Oznacza komputery klasy PC lub/i terminal z monitorem dostarczony przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszego zamówienia. Moduł (Aplikacja) Oprogramowania Aplikacyjnego Oprogramowanie Aplikacyjne [Zintegrowany System Informatyczny] Hospital Information System (HIS) Oprogramowanie Bazodanowe (Motor bazy danych) Oprogramowanie Systemowe - Część składowa Oprogramowania Aplikacyjnego, charakteryzująca się spójnym zakresem merytorycznym realizowanych funkcji, wykonująca swoje procedury w interakcji z innymi Aplikacjami wchodzącymi w skład Oprogramowania Aplikacyjnego. - Zbiór Aplikacji wykonujących swoje procedury w interakcji ze sobą, składających się na produkt chroniony znakiem towarowym, będący w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem, do którego prawa autorskie i majątkowe przysługują autorowi lub/i Wykonawcy o właściwościach i konfiguracji określonych w SIWZ. - - Zintegrowany System Informatyczny dedykowany dla sektora słuŝby zdrowia Oznacza program komputerowy na nieograniczoną liczbę uŝytkowników umoŝliwiające gromadzenie danych, produkcji strony trzeciej, stanowiące podstawę działania systemu Wykonawcy o właściwościach i konfiguracji określonych w SIWZ. Oznacza programy komputerowe instalowane na Stacjach Roboczych i Serwerze niezbędne do prawidłowego działania Oprogramowania Aplikacyjnego i Oprogramowania Bazodanowego, ale nie wchodzące w skład Oprogramowania Aplikacyjnego i Oprogramowania Bazodanowego. Autor - Podmiot, któremu przynaleŝne są prawa autorskie. Serwer/serwery - Oznacza serwer(-y) sieciowy(-e) dostarczony(-e) Wykonawcy przez Zamawiającego, przeznaczony(-e) do gromadzenia i przetwarzania danych. System Informatyczny - Oznacza zintegrowane oprogramowanie, o właściwościach i konfiguracji określonych w SIWZ, do którego Wykonawcy przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawo do odpłatnego oferowania Zamawiającemu nadane przez producenta. Usługi WdroŜeniowe - Całokształt usług świadczonych przez Wykonawcę (w szczególności: instalacja, konfiguracja i wdroŝenie personelu), których celem jest doprowadzenie do uruchomienia pracy Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Błąd oprogramowania (został podzielony na 3 grupy: awarie, wady i usterki) - Reakcja oprogramowania, uŝytkowanego we właściwych warunkach eksploatacji na prawidłowe działanie uŝytkownika, polegająca na wykonaniu procedur w sprzeczności z dokumentacją lub przewidzianą (załoŝoną) funkcją a nie powodowaną, przez co najmniej jedną z następujących ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 11

4 przyczyn: a) zastosowanie oprogramowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem, b) błędne wprowadzenie przez uŝytkownika danych, c) uŝytkowanie oprogramowania na sprzęcie komputerowym nie spełniającym minimalnych parametrów, a w szczególności parametrów wydajnościowych określonych dla wskazanej ilości stanowisk i producenta motoru bazy danych oraz oprogramowania systemowego, d) uŝytkowanie oprogramowania w sieci logicznej LAN e) uŝytkowanie oprogramowania w pomieszczeniach z niesprawną lub niewydolną instalacją elektryczną i zasilaniem elektrycznym, f) działanie wirusa komputerowego, g) wdroŝenia oprogramowania wykonanego w sposób wadliwy, z wyłączeniem sytuacji, w której to było wykonywane przez Wykonawcę, h) niewłaściwa parametryzacja oprogramowania aplikacyjnego, systemowego oraz motoru bazy danych, z którym ta współpracuje, z wyłączeniem sytuacji, w której to było wykonane przez Wykonawcę, i) modyfikacja lub ingerencja w oprogramowanie przez Zamawiającego lub osoby trzecie, j) zmiana w systemach dziedzinowych urządzeń, z którymi współpracuje oprogramowanie, w szczególności w programach sterujących aparatów diagnostycznych, k) wszelkie działania Zamawiającego lub osób trzecich ingerujące w oprogramowanie, z którym Oprogramowanie Aplikacyjne zostało zintegrowane w zakresie wywołującym skutki dla tej integracji (sterowniki lab., interfejsy HL7, inne), l) działanie siły wyŝszej, m) niewykonanie przez Zamawiającego uaktualnień oprogramowania systemowego i aplikacyjnego zalecanych przez ich producentów, n) brak zgłoszenia niepomyślnego wykonania aktualizacji oprogramowania przez Zamawiającego i dalsza eksploatacja oprogramowania mimo pojawiania się błędów (dotyczy takŝe logów), o) niezastosowanie się Zamawiającego do zaleceń Producentów oprogramowania systemowego i aplikacyjnego w zakresie ich eksploatacji, p) uŝytkowanie oprogramowania ze złamaniem warunków licencyjnych nałoŝonych na Zamawiającego postanowieniami umowy licencyjnej. Awaria (błąd krytyczny) - Nieprawidłowość w pracy oprogramowania uniemoŝliwiająca wykonywanie pracy przez oprogramowanie aplikacyjne w całości lub jego elementów mające kluczowe znaczenie, bez których poprawne działanie i uŝytkowanie systemu komputerowego przestaje być zasadne. Wada - Nieprawidłowość w pracy oprogramowania uniemoŝliwiająca lub znacznie utrudniająca wykonanie jej poszczególnych funkcji, za sprawą której eksploatacja Aplikacji staje się tak dalece nie ergonomiczna, nie uniemoŝliwia jednak poprawnego zapisu oraz odczytu danych. Usterka - Nieprawidłowość w pracy oprogramowania, bez usunięcia której oprogramowanie moŝe normalnie funkcjonować, lecz jej uŝytkowanie jest uciąŝliwe. Standardy WdroŜeniowe - Oznacza ogólnie przyjęte na rynku normy i zasady realizacji usług o charakterze wdroŝeniowym i instruktaŝowym realizowanych w związku z uruchomieniem oprogramowania aplikacyjnego. Inny sprzęt komputerowy - Specjalizowane urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji oprogramowania. Inne oprogramowania - Specjalizowane aplikacje, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całości rozwiązania teleinformatycznego (np.: oprogramowanie biurowe, ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 12

5 Gwarancja i Serwis (nadzór autorski) Dokumentacja Unowocześnienie aplikacji systemowe, antywirusowe itd.). - Oznacza całokształt świadczonych przez Wykonawcę usług (gwarancyjnoserwisowych) związanych z zapewnieniem poprawnej pracy Zintegrowanego Systemu Informatycznego i pozostałych składników będących przedmiotem zamówienia, szczegółowo określone w SIWZ oraz w projekcie umowy. Podręcznik w formie papierowej lub elektronicznej, zawierający opis uŝytkowy oprogramowania oraz instrukcję jego obsługi w języku polskim. - Obejmuje zmiany zakresu funkcjonalnego i uŝytkowego oprogramowania w ramach poszczególnych Aplikacji oznaczające przynajmniej jedną z poniŝszych modyfikacji: a) usprawnienia dotychczasowych mechanizmów, b) poszerzenia funkcjonalności zastosowanych mechanizmów, c) dodanie nowych mechanizmów, d) zmiany estetyczne i formalne. Unowocześnienie oprogramowania powoduje konieczność dostarczenia Zamawiającemu nowej Dokumentacji, w której ujęte i opisane zostają wprowadzone modyfikacje. W zapisie formalnym oznaczenia wersji oprogramowania składającym się z trzech cyfr przedzielonych kropkami n.x.y Upgrade wiąŝe się ze zmianą pierwszej z nich n, przy załoŝeniu, Ŝe kaŝda nowa wersja oprogramowania (n-ty upgrade) akceptuje automatycznie i wymaga struktury bazy danych ostatniego opublikowanego przez producenta Upgrade u wersji n-1. Aktualizacja - Unowocześnienie nie wymagające konieczności dostarczenia Zamawiającemu nowej dokumentacji. W zapisie formalnym oznaczenia wersji oprogramowania składającym się z trzech cyfr przedzielonych kropkami n.x.y update wiąŝe się ze zmianą numeru x, przy załoŝeniu, Ŝe kaŝda poprawiona dzięki update wersja Aplikacji akceptuje automatycznie i wymaga struktury bazy danych wersji n.x-1. Łata - Obejmuje zmiany związane z eliminacją zidentyfikowanych błędów oprogramowania, najczęściej nie ingerujące w strukturę bazy danych. W większości przypadków wiąŝe się ze zmianą interfaceu lub usprawnieniem działania funkcji lub procesów, natomiast nie wzbogacają oprogramowania o nowe rozwiązania. W zapisie formalnym oznaczenia wersji oprogramowania składającym się z trzech cyfr przedzielonych kropkami n.x.y patch wiąŝe się ze zmianą numeru y, przy załoŝeniu, Ŝe kaŝda poprawiona dzięki patch wersja oprogramowania akceptuje automatycznie i wymaga struktury bazy danych wersji n.x.y-1. SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Zadanie przedmiot zamówienia (przedmiot Umowy) wynikający łącznie z SIWZ, Oferty Wykonawcy, Umowy. Nośnik - Fizyczny środek (materiał lub urządzenie) przechowujący lub przeznaczony do przechowywania w nim danych (ciągów symboli): CD, DVD, FDD, HDD, SDD, pendrive. Siła WyŜsza - Wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezaleŝne od woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy, w szczególności takie jak: wojna, zamieszki, rewolucja, trzęsienia ziemi, warunki atmosferyczne, poŝary lub inne klęski Ŝywiołowe, wybuchy lub wypadki transportowe. ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 13

6 OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa i wdroŝeniu zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) słuŝącego pełnej obsłudze zdarzeń medycznych i administracyjnych: Część medyczna: 1) Gruper 2) Kolejki oczekujących 3) Izba Przyjęć 4) Statystyka medyczna 5) Oddział 6) Zlecenia medyczne - leki 7) Zlecenia medyczne (Laboratorium, Zakład Bakteriologii) 8) Apteka 9) Apteczka Oddziałowa 10) Rozliczenia z NFZ 11) Pracownia diagnostyczna 12) Koszty Normatywne Procedur i Wycena usług medycznych 13) ZakaŜenia Szpitalne 14) Rehabilitacja/Fizjoterapia 15) e-rejestracja 16) e-wyniki 17) Podpis elektroniczny 18) Archiwum Dokumentów Cyfrowych 19) LDAP 20) Pracownia Cytostatyków 21) Pracownia Histopatologii 22) Powiadomienia 23) Blok Porodowy 24) Blok Operacyjny 25) HL7 26) Transport 27) Poczta 28) Poradnia 29) Dyrekcja 30) Administrator 31) Integracja systemu HIS z RIS Alteris i Zakładem Bakteriologii (system Marcel). 32) Integracja systemu z systemami funkcjonującymi u Zamawiającego lub jego partnerów. 33) Integracja systemu ze sprzętem diagnostycznym Zamawiającego Część administracyjna: 1) Finanse - Księgowość 2) Kasa 3) Gospodarka Materiałowa i śywieniowa 4) Obsługa zamówień 5) Kadry 6) Płace 7) Środki Trwałe 8) Generator raportów 9) Grafiki czasu pracy 10) Główne cechy technologiczne 2. Przeniesienie danych. 3. Parametryzacja. 4. Instalacja. 5. Dostawa terminali. 6. Szkolenia. 7. Świadczenia usługi nadzoru autorskiego. ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 14

7 8. Świadczenia usługi gwarancyjnej i serwisowej. Zgodnie z poniŝszymi zapisami: W ramach udzielonej gwarancji - przez okres 48 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zadania, Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność oprogramowania aplikacyjnego dla licencji poprzez nieodpłatne usuwanie błędów i usterek programistycznych w dostarczonym i istniejącym oprogramowaniu, nieodpłatne dostarczanie nowych wersji oprogramowania, stałą nieodpłatną adaptację do wymogów obowiązującego prawa, Wykonawca będzie równieŝ świadczył bezpłatnie usługę nadzoru autorskiego w tym okresie. Zakres świadczonych usług będzie zgodny z wymogami wymienionymi w Tabeli 1. Tabela 1. Zakres usług nadzoru autorskiego Nazwa Usługi Serwis Aplikacji [SA] Nadzór Autorski [NA] Przedmiot Usługi Gotowość Wykonawcy do usuwania Błędów Oprogramowania Aplikacyjnego. Usługa realizowana przez Autora Oprogramowania Aplikacyjnego za pośrednictwem WYKONAWCY. Subskrypcja usługi zapewnia ZAMAWIAJĄCEMU poprawę jakości oraz poszerzenie zakresu funkcjonalnego Oprogramowania Aplikacyjnego, jak równieŝ dostosowanie go do zmian czynników wewnętrznych organizacji ZAMAWIAJĄCEGO oraz zewnętrznych, będących efektem nowelizacji uwarunkowań prawnych. W ramach usługi Wykonawca zagwarantuje: - prowadzenie rejestru zgłaszanych przez uŝytkowników Błędów Aplikacji, - wprowadzanie do Aplikacji nowych funkcji oraz usprawnień juŝ istniejących stanowiących wynik sugestii uŝytkowników, - wprowadzanie do Aplikacji nowych funkcji oraz usprawnień juŝ istniejących stanowiących wynik inwencji twórczej Autora, - wprowadzanie do Aplikacji zmian stanowiących konsekwencję wejścia w Ŝycie nowych aktów prawnych lub aktów prawnych zmieniających obowiązujący stan prawny, opublikowanych w postaci ustaw lub rozporządzeń, - wprowadzanie do Aplikacji zmian wymaganych przez wyszczególnione poniŝej organizacje w stosunku do których ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek prowadzenia sprawozdawczości, m.in: Ministerstwa Zdrowia, NFZ, Centrów Zdrowia Publicznego, - wprowadzanie w trybie pilnym do Aplikacji zmian i poprawek usuwających stwierdzone błędy i luki we wbudowanych mechanizmach i funkcjach zabezpieczeń, - gotowość do odpłatnego wykonania na zlecenie ZAMAWIAJĄCEGO zaproponowanych przez niego modyfikacji Aplikacji. ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 15

8 9. Wymagania dotyczące licencji 1) Zamawiający wymaga by Wykonawca dostarczył bezterminowe, otwarte (open) licencje modułów części medycznej i modułu Grafiki czasu pracy oraz 120 licencji dla modułów części administracyjnej. 2) Licencje mają być zainstalowane w systemie z określeniem uprawnień do ich wykorzystywania na stacjach roboczych po ustaleniu z zamawiającym. 3) Zamawiający ma prawo tylko do takich kopii Oprogramowania Aplikacyjnego, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa ich działania. Kopia nie moŝe być uŝywana równocześnie z systemem informatycznym. 4) Zamawiający nie ma prawa do sprzedaŝy, wypoŝyczania, powielania, odstępowania, lub rozpowszechniania w innej formie, zmienienia, dekompilacji, tłumaczenia Oprogramowania Aplikacyjnego. 5) Zamawiający nie ma prawa do usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Wykonawcy, bądź producencie podanych w Oprogramowaniu Aplikacyjnym i materiałach towarzyszących. 6) Zamawiający ma prawo do rozpowszechniania bez ograniczeń danych i zestawień utworzonych za pomocą Oprogramowania Aplikacyjnego. 10. Wymagania dotyczące wdroŝenia modułów licencji 1) W ramach usług wdroŝeniowych wchodzić będzie w szczególności: a) Przeprowadzenie analizy przedwdroŝeniowej b) Instalacja, konfiguracja oraz parametryzacja modułów oprogramowania aplikacyjnego na serwerze oraz na stacjach roboczych, 2) Zamawiający wymaga by moduły oprogramowania wdroŝone przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia były wdroŝone w pełnej ich funkcjonalności opisanej w punkcie ) Instalacja i wdroŝenie winny odbywać się w godzinach pracy pracowników Zamawiającego tj. w dni robocze, w godz :00. Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac w innym czasie niŝ wskazany, po odpowiednim uzgodnieniu i jego akceptacji. 4) Po dokonaniu instalacji i wdroŝenia modułów systemu, docelowo System powinien: a) spełniać wymagania określone niniejszym dokumentem, b) spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa i uwzględniać charakter prowadzonej przez Zamawiającego działalności. 5) Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia oraz po stwierdzeniu poprawności funkcjonowania wdroŝonych modułów, podpisany zostanie przez Zamawiającego i Wykonawcę Końcowy Protokół Odbioru bezusterkowy. 11. Wymagania dotyczące zakresu wdroŝenia Zamawiający w Opisie wymaganych funkcjonalności poszczególnych modułów przedstawił oczekiwaną funkcjonalność modułów licencji Zintegrowanego Systemu Informatycznego. 12. Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy 1) Zamawiający wymaga by prace instalacyjne i wdroŝeniowe systemu przeprowadzały osoby posiadające, doświadczenie w zakresie produktów, których dotyczyć będzie instalacja oraz wdroŝenie. 2) Wykonawca wskaŝe osoby odpowiedzialne (opiekunów) w jego imieniu za prawidłowe wdroŝenie modułów systemu w poszczególnych komórkach Zamawiającego. ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 16

9 3) Wykonawca wskaŝe minimum 2 osoby odpowiedzialne w jego imieniu za koordynację na poziomie całego oprogramowania wdroŝeń nadzorowanych przez osoby odpowiedzialne (opiekunów) za wdraŝanie modułów systemu w poszczególnych komórkach Zamawiającego. 4) Funkcję koordynatora z funkcją opiekuna moŝe łączyć co najwyŝej jedna osoba spośród koordynatorów i opiekunów wskazanych przez Wykonawcę. 5) Osoby wykonujące prace instalacyjne i wdroŝeniowe winny być dyspozycyjne w trakcie trwania prac instalacyjnych i wdroŝeniowych. Wymagany jest stały kontakt roboczy z Zamawiającym. 6) Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu wykaz numerów telefonów kontaktowych do osób wykonujących prace instalacyjne, wdroŝeniowe i szkolenia. 7) Zamawiający wymaga, by wszelkie zastępstwa lub trwała zmiana w osobach instalujących i wdraŝających zgłaszana była niezwłocznie przez Wykonawcę, z zastrzeŝeniem, Ŝe osoba zastępująca musi posiadać nie mniejsze kwalifikacje niŝ osoba zastępowana. Zastępstwo lub trwała zmiana danej osoby wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego. 13. Wymagania dotyczące szkoleń 1) Szkolenia obejmować będą: a) administrowanie nową wersją bazy danych, b) administrowanie systemem operacyjnym serwera c) administrowanie wszystkimi wymienionymi modułami oprogramowania aplikacyjnego d) eksploatacja modułów oprogramowania aplikacyjnego e) eksploatacja urządzeń zakupionych w przetargu. 2) W ramach szkolenia (podczas wdroŝenia modułów systemu) przekazana zostanie przez Wykonawcę uŝytkownikom pełna wiedza niezbędna do poprawnego uŝytkowania modułów systemu, potrzebna do wykonywania obowiązków słuŝbowych na zajmowanym stanowisku pracy. 3) Szkolenia nie mogą odbywać się w grupach większych niŝ 10 osób. 4) Przed przystąpieniem do szkoleń Wykonawca uruchomi bazy testowe systemu, tak by umoŝliwić uŝytkownikom testowanie funkcjonalności modułów systemu. 5) Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego. 6) Szkolenia grupowe winny się odbywać w podziale na grupy zawodowe, a tym samym w podziale na poszczególną funkcjonalność modułów systemu. 7) Czas szkolenia z danego modułu systemu dla danej grupy zawodowej powinien uwzględniać stopień skomplikowania modułu systemu. 8) Wykonawca po podpisaniu umowy dostarczy harmonogram szkoleń do akceptacji Zamawiającego. 14. Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy - w zakresie szkoleń 1) Zamawiający wymaga aby szkolenia grupowe i indywidualne personelu Zamawiającego przeprowadzały osoby posiadające doświadczenie w zakresie produktów, których dotyczyć będzie szkolenie. 2) Zamawiający wymaga by ilość osób szkolących w zakresie modułów systemu o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach wyniosła nie mniej niŝ 5. 3) Osoby szkolące winny być dyspozycyjne w trakcie trwania szkoleń. Wymagany jest stały kontakt roboczy z Zamawiającym. 4) Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu wykaz numerów telefonów kontaktowych do osób wykonujących szkolenia. 5) Zamawiający wymaga, by wszelkie zastępstwa lub trwała zmiana w osobach instalujących, wdraŝających i szkolących zgłaszana była niezwłocznie przez Wykonawcę, z zastrzeŝeniem, Ŝe osoba zastępująca musi posiadać nie mniejsze kwalifikacje niŝ osoba zastępowana. Zastępstwo lub trwała zmiana danej osoby wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego. ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 17

10 15. Wymagania dotyczące migracji danych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał migracji danych z systemów uŝytkowanych przez Zamawiającego (Solmed, Medicus, Perseus, Infomedica, Patomorfolog, GM, GMś, MMEwidencja, Pracownia USK i inne). Zamawiający zapewni przygotowanie danych w odpowiednim formacie np. xls. Zakres migrowanych danych (dotyczy części medycznej i administracyjnej) zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na etapie analizy przedwdroŝeniowej. 16. Wymagania dotyczące terminali Terminale (Terminal + klawiatura + monitor + przewody zasilające) wraz z systemem sieciowym Terminal: 1) terminal bezsystemowy - nie moŝe posiadać systemu operacyjnego, ani Ŝadnej aplikacji, 2) praca tylko w trybie wyświetlania aplikacji uruchomionych na serwerze, brak moŝliwości instalacji, czy uruchomienia na terminalu systemu operacyjnego lub aplikacji, 3) moŝliwość łączenia się z serwerem i wyświetlania pełnych sesji uŝytkownika lub tylko konkretnych aplikacji systemów operacyjnych Windows, Linux czy Unix, 4) wbudowany w obudowę terminala czytnik kart 5) podgląd sesji (tryb "podglądu" i "wprowadzania zmian") dla kaŝdej wyświetlanej aplikacji i systemu operacyjnego, 6) karta graficzna - rozdzielczość minimum 75Hz, 7) minimum 4 porty USB, 8) minimum 1 port Serial, 9) porty Audio - minimum 1 port mikrofonu, 1 port słuchawek, 1 wejście audio, 10) port VGA - minimum 1 gniazdo do podłączenia zewnętrznego monitora (złącze DVI oraz adapter do HD15), 11) porty sieciowy - minimum 1 GB Ethernet, gniazdo RJ45, 12) klawiatura i mysz 13) komplet przewodów zasilających, połączeniowych i sieciowych, 14) brak w obudowie terminala części ruchomych, 15) średni pobór mocy - nie większy niŝ 10W. Monitor: 1) technologia LED, przekątna ekranu minimum 19, 2) rozdzielczość minimum 60Hz, 3) gniazda VGA - minimum 1 DVI 4) komplet przewodów: zasilający i połączeniowy 17. Wymagania dotyczace serwera terminali. 1) Procesor typu E5-2420v2 6 rdzeni lub rownowaŝny moŝliwość instalacji drugiego procesora. 2) 64GB Pamięci ram 3) Kontroler Raid Sprzętowy 4) Napęd DVD RW 5) 2x Dyski SAS 600GB 10k 6) 2x Dyski SATA 2TB 7) System operacyjny typu Windows Server 2012 R2 Standard lub równowaŝny. Dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaŝy producenta na rynek polski. ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 18

11 OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW Parametry wymagane Wymagania wspólne dla części administracyjnej i medycznej L.p. Wymagania 1. System musi wspierać obsługę polskich znaków diakrytycznych zarówno w warstwie aplikacji jak i bazy danych. 2. Oprogramowanie Aplikacyjne funkcjonujące na platformach systemowych, m. in.: Windows NT, Windows 2000, Windows XP i nowszych. W systemie zaimplementowana jest obsługa skrótów klawiaturowych (kombinacje klawiszy hotkeys) 3. dla najczęściej uŝywanych funkcji. Skróty te są takie same dla wszystkich modułów części białej. System musi mieć moŝliwość obsługi bez konieczności korzystania z myszki. 4. Integracja z platformami tworzonymi przez CSIOZ (m.in platforma P1) Wymagania - część medyczna 1. Wymagania ogólne L.p. Wymagania System posiada konstrukcję modułową umoŝliwiającą jego późniejszą rozbudowę w 1. przyszłości. System jest zintegrowany pod względem przepływu informacji. Informacja raz wprowadzona do 2. systemu w jakimkolwiek z modułów jest wielokrotnie wykorzystywana we wszystkich innych. Uaktualnienia aplikacji w wersji klient-serwer muszą być w sposób automatyczny 3. rozpowszechniane na wszystkie stacje robocze. Oferowany system w wersji przeglądarkowej musi posiadać moŝliwość bezpośredniego wywołania konkretnego ekranu bezpośrednio z systemu zewnętrznego. W przypadku 4. wykorzystywania przez system zewnętrzny tego samego motoru bazy danych moŝna skonfigurować mechanizm automatycznego uwierzytelnienia uŝytkownika W wersji przeglądarkowej generowanie raportów i zestawień moŝe być automatycznie 5. przekierowywane na drukarkę i nie wymaga ich wyświetlania ani Ŝadnego dodatkowego potwierdzania wydruku. Oferowany system musi automatycznie kodować dane zapisywane w logach systemowych na 6. serwerze WWW. 7. W systemie wykorzystywany jest pasek zadań udostępniający najczęściej uŝywane funkcje. Pola obligatoryjne, opcjonalne i wypełniane automatycznie muszą być jednoznacznie 8. rozróŝnialne przez uŝytkownika (np. inny kształt, kolor, itp.). System ma moŝliwość rekonfiguracji (dostosowania) aplikacji umoŝliwiającą skracanie dostępu 9. do często realizowanych przez uŝytkowników funkcji np. przez podczepienie nowego znaczenia przyciskom. System dynamicznie, w zaleŝności od kontekstu i aktualnie wprowadzonych danych steruje 10. opcjonalnością i obligatoryjnością innych elementów GIU. System musi udostępniać proces wyszukiwania danych z zastosowaniem znaków specjalnych 11. zastępujących co najmniej fragment wyszukiwanego tekstu lub pojedynczy znak (np. analogicznie do systemu DOS * - fragment tekstu,? pojedynczy znak) System ma moŝliwość definiowania zakresu tworzonych i utrzymywanych log ów, rejestrujący 12. uŝytkowników systemu i wykonane przez nich czynności z moŝliwością analizy historii zmienianych wartości danych. W logach systemu monitorowane są wszystkie zmiany w bazie danych, dokonywane zarówno z 13. poziomu aplikacji jak i z poziomu innych narzędzi zewnętrznych (np. SQL, MS Office poprzez ODBC itd.). 14. System posiada moŝliwość pracy uŝytkowej przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu System umoŝliwia administratorowi z poziomu aplikacji definiowanie i zmianę praw dostępu dla poszczególnych uŝytkowników i grup uŝytkowników z dokładnością do poszczególnych: - modułów jednostek organizacyjnych - opcji menu - formularzy, w tym równieŝ przycisków w obrębie formularzy - raportów ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 19

12 Językiem obowiązującym w systemie, w chwili instalacji, musi być język polski. Dotyczy to wszystkich menu, ekranów, raportów, wszelkich komunikatów, wprowadzania, wyświetlania, sortowania i drukowania. Polskie znaki diakrytyczne będą, w chwili instalacji, dostępne w 16. kaŝdym miejscu i dla kaŝdej funkcji w systemie łącznie z wyszukiwaniem, sortowaniem (zgodnie z kolejnością liter w polskim alfabecie), drukowaniem i wyświetlaniem na ekranie. W przypadku administratora dopuszczalna jest częściowo komunikacja w języku angielskim. 17. System ma moŝliwość rozbudowy o kolejnych uŝytkowników. 2. Wymagania dla modułu Gruper 1. Moduł wyznacza JGP zgodnie z charakterystyką i algorytmem określonym przez NFZ na dany okres rozliczeniowy. 2. Moduł zapewnia obsługę wyznaczania JGP dla danych z zakończonych okresów rozliczeniowych zgodnie z obowiązującą wtedy charakterystyką i algorytmem. 3. Moduł automatycznie pobiera z Ruchu Chorych wszystkie dane niezbędne do wyznaczenia JGP. 4. Moduł wyznacza wszystkie moŝliwe grupy do jakich moŝe zostać zakwalifikowana hospitalizacja zgodnie z zawartą umową z NFZ. 5. Moduł dla kaŝdej wyznaczonej grupy wylicza wartości punktowe niezbędne do sprawozdawczości (taryfa podstawowa, dodatkowa, całkowita). Dla kaŝdej wyznaczonej grupy moduł weryfikuje i jawnie prezentuje, czy grupa jest 6. zakontraktowana z danym płatnikiem, w danej jednostce organizacyjnej, w okresie wypisu pacjenta ze szpitala oraz dla odpowiedniego trybu hospitalizacji. Moduł automatycznie podpowiada grupę do rozliczenia kierując się kryterium optymalizacji 7. przychodu za wykonanie określonego rodzaju świadczenia i spełnienia warunku, Ŝe znajduje się w umowie. 8. Moduł umoŝliwia zawęŝenie przeglądania JGP do zakontraktowanych z danym płatnikiem, w danej jednostce organizacyjnej. 9. Moduł automatycznie wyznacza takŝe inne potencjalne grupy w przypadku alternatywnej kwalifikacji / okodowania świadczenia z jawnym oznaczeniem grupy najbardziej intratnej. 10. Moduł wskazuje dokładnie przyczyny braku moŝliwości zakwalifikowania świadczenia do bardziej intratnej grupy. 11. Moduł automatycznie porządkuje (sortuje) wyznaczone i potencjalne grupy wg kryterium łącznej wartości punktów. 12. Moduł umoŝliwia przypisanie na podstawie wyznaczonej JGP produktu jednostkowego do rozliczenia w NFZ. Moduł po przypisaniu produktu do rozliczenia blokuje moŝliwość wszystkich modyfikacji 13. danych, które mają wpływ na wyznaczanie grupy (w tym: data wypisu, rozpoznania, procedury, tryb i charakterystyka). 14. Moduł pozwala na przeglądanie stanu wyznaczenia grup JGP dla wszystkich hospitalizacji, przy czym listę moŝna takŝe zawęzić do hospitalizacji wykonanych tylko na danym oddziale. 15. Moduł pozwala na automatyczne wyznaczenie grup JGP dla wszystkich hospitalizacji, przy czym listę moŝna zawęzić do hospitalizacji na danym oddziale. Moduł pozwala na automatyczne przypisanie produktów jednostkowych na podstawie 16. jednoznacznie wyznaczonych grup JGP dla wszystkich hospitalizacji, przy czym listę moŝna zawęzić do hospitalizacji na danym oddziale. Moduł pozwala na wyznaczanie produktów jednostkowych i wiązanie ich z konkretnymi 17. procedurami ICD-9 - dot. produktów jednostkowych, które takiego wiązania wymagają, np. SOR, Anestezjologia i inne, które się pojawią 18. Moduł pozwala na automatyczne dodawanie produktów jednostkowych z kat. 1c na podstawie wprowadzonych do systemy procedur ICD-90 na podstawie daty wykonania danej procedury. Moduł pozwala na przeglądanie stanu wyznaczenia grup JGP z zastosowaniem filtrów, które ograniczają prezentowaną listę hospitalizacji do: w ogóle nie posiadających przypisanego JGP, - nie posiadających jednoznacznie przypisanego JGP, - nie posiadających przypisanego JGP umoŝliwiającego rozliczenie. 20. Grupowanie odbywa się na dedykowanym centralnym serwerze, dostępnym ze wszystkich stacji roboczych. 21. Serwer grupowania zapewnia zapisywanie logu z przebiegu poszczególnych grupowań, które ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 20

13 pozwalają poznać analizowane warunki i decyzje, które podjął gruper. Serwer grupowania udostępnia wszystkie grupery, które obowiązywały w historii wyznaczania 22. JGP. Grupery za okresy historyczne nie są przechowywane w pamięci i ładowane tylko gdy są potrzebne. 23. Serwer grupowania działa jako usługa systemowa, jest uruchamiany po starcie systemu, bez potrzeby logowania się na komputerze, na którym pracuje. 24. Serwer grupowania potrafi raportować swój stan i statystykę uŝycia poszczególnych gruperów. 25. Serwer grupowania potrafi poinformować administratorów o błędach i problemach technicznych powstałych podczas pracy. 3. Wymagania dla modułu Kolejki oczekujących 1. MoŜliwość zdefiniowania wielu ksiąg oczekujących na róŝne świadczenia. 2. Zgodność ewidencji procedur z bieŝącymi wymaganiami płatników (NFZ, MZ). 3. MoŜliwość prowadzenia list oczekujących na przyjęcie do szpitala, na świadczenia ambulatoryjne, wysokospecjalistyczne, do pracowni diagnostycznych. Zapis pacjenta do księgi oczekujących z moŝliwością ewidencji podstawowych danych dot. oczekiwania: 4. - dane osobowe pacjenta, 5. - dane do kontaktu z pacjentem, 6. - data zapisu do kolejki, 7. - osoba dokonująca wpisu do kolejki, 8. - planowana data przyjęcia, 9. - kategoria medyczna nazwa świadczenia, jednostki organizacyjnej, specjalności, na które oczekuje pacjent, aktualny numer w kolejce oczekujących na świadczenie, dane o skierowaniu (lekarz, jednostka, nr umowy z NFZ, rozpoznanie ze skierowania z moŝliwością zapisu słownego lub kodem ICD10), rozpoznanie ICD10 lub powód przyjęcia, dodatkowe uwagi. Zarządzanie numeracją ksiąg oczekujących: 15. automatyczne nadawanie kolejnego numeru, 16. moŝliwość ręcznej zmiany numeru, 17. MoŜliwość automatycznego wczytania danych pacjenta juŝ zapisanego w centralnej kartotece pacjentów, a przy wprowadzaniu danych nowego pacjenta - mechanizmy weryfikujące unikalność danych wg zadanych kluczy, mechanizmy sprawdzające poprawność wprowadzanych danych (np. PESEL). 18. Konfiguracja jednostek organizacyjnych, które mają prawo zapisu do danej księgi oczekujących. 19. MoŜliwość zapisu tego samego pacjenta do wielu róŝnych kolejek oczekujących MoŜliwość wydruku karty oczekiwania dla pacjenta zawierającej podstawowe dane dot. oczekiwania wraz z nadanym numerem oraz planowanym terminem przyjęcia. MoŜliwość zmiany planowanej daty przyjęcia pacjenta wraz z zapamiętaniem historii przesunięć pacjenta na liście oczekujących. Ewidencja osoby dokonującej zmiany daty oraz powodu jej dokonania. MoŜliwość skreślenia pacjenta z listy oczekujących wraz z podaniem daty i powodu skreślenia oraz osoby dokonującej skreślenia. MoŜliwość prowadzenia i rozszerzania słownika powodów skreślenia pacjenta z list oczekujących wraz z zapamiętaniem aktualnego kodu niezbędnego do sprawozdawania danych do NFZ i MZ. 24. MoŜliwość przenoszenia pacjentów między kolejkami oczekujących 25. MoŜliwość przeglądu aktualnego oraz archiwalnego stanu list oczekujących. Wydruk księgi oczekujących na wybrany okres czasu z moŝliwością podziału wg: 26. świadczenia, na które oczekuje pacjent, 27. planowanej jednostki organizacyjnej, 28. jednostki zapisującej do kolejki, 29. kategorii medycznej, ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 21

14 30. procedury, na którą jest zapisany pacjent. 31. MoŜliwość tworzenia miesięcznego sprawozdawania z liczby oczekujących na poszczególne świadczenia oraz średniego czasu oczekiwania wg formatu XML opublikowanego przez NFZ. 32. MoŜliwość realizacji kolejki bezpośrednio po stronie jednostek organizacyjnych, do których pacjenci oczekują. 33. MoŜliwość zamknięcia wpisu do kolejki istniejącym pobytem, wizytą lub świadczeniem diagnostycznym. 34. MoŜliwość weryfikacji poprawności konfiguracji kolejek oczekujących w kontekście wczytanych do systemów umów i aneksów z płatnikami. 35. MoŜliwość generowania sprawozdań z kolejek oczekujących do płatników zgodnie z bieŝącymi wytycznymi. MoŜliwość wczytywania potwierdzeń do sprawozdań. Współpraca z czytnikami kodów kreskowych w zakresie co najmniej identyfikacji pacjenta po 36. kodzie zamieszczonym na dokumentacji medycznej oraz pracownika po identyfikatorze osobowym. UmoŜliwia zablokowanie edycji kolejki oczekujących po wygenerowaniu raportu z oceny 37. kolejek. KaŜdorazowa konieczność odblokowania edycji kolejki i zmiany w zapisach kolejkowych musi automatycznie generować raport oceny kolejek. MoŜliwość generowania zestawienia komórek organizacyjnych realizujących obowiązek 38. kolejkowy zawierający informacje z comiesięcznego raportu oceny kolejek i pierwszych wolnych terminów 39. MoŜliwość wskazywania komórek organizacyjnych, których pacjenci trafiają do jednej kolejki oczekujących. 40. Moduł kolejkowy systemu automatycznie łączy się z systemem NFZ w celu przesłania (aktualizacji) raportów oceny kolejek i raportów Pierwszych Wolnych Terminów Moduł ma moŝliwość prowadzenia kolejek oczekujących w grupach: kolejka raportowana do NFZ prowadzona w systemie, - kolejka prowadzona w systemie NFZ, - inna kolejka 42. Moduł ma moŝliwość prowadzenia kolejek, z których dane są automatycznie przekazywane (zasilane) do modułów prowadzonych w systemie NFZ (system AP-KOLCE) 4. Wymagania dla modułu Izba Przyjęć Ewidencja danych pacjenta podczas rejestracji: 1 dane osobowe, 2 dane adresowe (stałe i tymczasowe miejsce zamieszkania), 3 dane i uprawnienia opiekunów oraz innych osób uprawnionych do otrzymywania informacji na temat stanu zdrowia pacjenta, 4 dane o rodzaju i numerze dokumentu uprawniającego do świadczeń (ewidencja uprawnień podstawowych oraz dodatkowych), 5 dane o zatrudnieniu, 6 dane płatnika. 7 System umoŝliwia Elektroniczną Weryfikację Uprawnień Świadczeniobiorców. System umoŝliwia ewidencjonowanie i wydruk oświadczeń pacjenta/opiekuna prawnego 8 potwierdzających uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zgody na odpłatność. 9 MoŜliwość wydruku opasek identyfikacyjnych dla pacjentów: dorosłych oraz dzieci. Dodatkowo moŝliwość wykonania zdjęcia identyfikującego dziecko do 6 r.ŝ., gdy załoŝenie opaski identyfikacyjnej nie jest moŝliwe. System umoŝliwia tworzenie katalogów: 10 uprawnień pacjentów do świadczeń, 11 ubezpieczycieli, płatników, 12 umów z płatnikami, 13 jednostek kierujących, 14 ICD9 CM, 15 ICD MoŜliwość ewidencji specyficznych danych dotyczących pacjentów z krajów Unii Europejskiej ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 22

15 przyjmowanych w ramach przepisów o koordynacji. 17 MoŜliwość rejestracji danych pacjenta przyjmowanego na podstawie decyzji wydanej przez wójta/burmistrza. 18 MoŜliwość wprowadzenia informacji o trybie przyjęcia i zgodzie pacjenta na leczenie. 19 W przypadku braku zgody pacjenta na leczenie moŝliwość ewidencji podstawy przymusowego przyjęcia. MoŜliwe tryby przyjęcia: 20 nagły, 21 nagły bez podpisu pacjenta z wnioskiem do sądu, 22 przyjęcie planowe osoby, która skorzystała ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, zgodnie z uprawnieniami przysługującymi jej na podstawie ustawy, 23 przyjęcie planowe na podstawie skierowania, 24 przyjęcie planowe w przypadkach, w których skierowanie nie jest wymagane zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przyjęcie osoby podlegającej obowiązkowemu leczeniu przyjęcie w związku z realizacją 25 ustawowego obowiązku poddania się leczeniu, określonego w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakaŝeń i chorób zakaźnych u ludzi, ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, przyjęcie przymusowe przyjęcie w związku z realizacją ustawowego obowiązku poddania 26 się leczeniu, określonego w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, Kodeksie karnym, Kodeksie postępowania karnego oraz ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Prowadzenie rejestru (skorowidza) pacjenta z moŝliwością przeglądu danych archiwalnych z 27 poszczególnych pobytów w szpitalu (rejestr pobytów). 28 MoŜliwość wyszukiwania pacjentów wg róŝnych parametrów. Podgląd listy pacjentów wg następujących kryteriów: 29 w Izbie Przyjęć, 30 na oddziale, 31 w kolejce, 32 nowi pacjenci, 33 wypisani pacjenci, 34 wszyscy, 35 anulowani, 36 Analiza danych nowego pacjenta podczas wprowadzania mechanizmy weryfikujące unikalność danych (np. PESEL). Rejestracja pobytu pacjenta w Izbie Przyjęć: 37 wprowadzenie danych o rozpoznaniu z wykorzystaniem sownika ICD10, 38 wprowadzenie danych ze skierowania, 39 wprowadzenie danych płatnika. 40 MoŜliwość ewidencji godziny przyjęcia pacjenta oraz godziny zakończenia obsługi. 41 Moduł uniemoŝliwia dokonanie ponownego przyjęcia pacjenta przebywającego juŝ w szpitalu. 42 Ewidencja wykonanych procedur. 43 Ewidencja procedur rozliczeniowych. 44 Ewidencja zuŝytych środków 45 MoŜliwość kopiowania wykonanych procedur na kolejne dni (równieŝ z moŝliwością pominięcia sobót, niedziel) lub kolejne godziny w danym dniu. Blokowanie zamknięcia wizyty pacjenta w przypadku braku Karty Zgłoszenia Choroby 46 Psychicznej/ Nowotworowej/ Zakaźnej, jeśli pacjentowi zaewidencjonowano takowe rozpoznanie. 47 Definiowanie minimalnego zbioru danych, który musi być uzupełniony przed zamknięciem wizyty pacjenta. Rejestracja opuszczenia Izby Przyjęć przez pacjenta w jednym z trybów: 48 odmowa przyjęcia do szpitala wpis do Księgi Odmów, Przyjęć i Porad Ambulatoryjnych, 49 zaplanowanie późniejszego terminu przyjęcia i odnotowanie skierowania pacjenta do kolejki oczekujących wpis do Księgi Oczekujących, 50 skierowanie/cofnięcie skierowania na oddział (ustalenie trybu przyjęcia, form płatności, ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 23

16 wydruk pierwszej strony historii choroby), 51 odnotowanie zgonu pacjenta w Izbie Przyjęć wpis do Księgi Zgonów, 52 udzielenie pomocy doraźnej, 53 samowolne opuszczenie oddziału. 54 Przegląd ksiąg: Księga Główna, Przyjęć i Wypisów, Listy Oczekujących, Odmów Przyjęć i Porad Ambulatoryjnych, Zgonów. 55 MoŜliwość wprowadzenia informacji o rodzaju leczenia, na które pacjent oczekuje. 56 Wydruk danych z poszczególnych ksiąg. 57 MoŜliwość sprawdzenia stanu wolnych łóŝek na poszczególnych oddziałach. 58 Wydruk 1 strony historii choroby nowoprzyjętego pacjenta wg róŝnych, zdefiniowanych na etapie wdroŝenia wzorów historii choroby. 59 MoŜliwość wydruku podstawowych dokumentów (np. karta informacyjna Izby Przyjęć, karta odmowy przyjęcia do szpitala, itp.) z zakresu danych gromadzonych w systemie. 60 MoŜliwość przeglądu danych archiwalnych o pacjentach przebywających w przeszłości w Izbie Przyjęć. 61 MoŜliwość odnotowania zgonu pacjenta poza szpitalem. 62 MoŜliwość definiowania przez administratora zestawu pól obowiązkowych, które muszą zostać wypełnione podczas ewidencji danych pacjenta. MoŜliwość wydruku raportu zawierającego informacje o: 63 dacie pierwszego wprowadzenia danych pacjenta do systemu, 64 identyfikatorze uŝytkownika wprowadzającego dane osobowe do systemu, 65 źródle danych, w przypadku zbierania danych nie od osoby, której one dotyczą, 66 informacji o odbiorcach danych (w przypadku skierowania na badania diagnostyczne, laboratoryjne do innych podmiotów) z uwzględnieniem celu, zakresu i daty udostępnienia). Współpraca z czytnikami kodów kreskowych i kolektorami danych w zakresie co najmniej 67 identyfikacji pacjenta po kodzie zamieszczonym na dokumentacji medycznej oraz pracownika po identyfikatorze osobowym. 68 Prowadzenie depozytu z moŝliwością tworzenia spisu rzeczy do depozytu, w sytuacji, gdy podczas przyjęcia pacjenta nieobecny jest pracownik prowadzący księgę depozytu. 69 Prowadzenie archiwum historii chorób. System zawiera klawisze skrótów umoŝliwiające bezpośredni dostęp do dowolnie wybranych 70 przez uŝytkownika pozycji menu lub funkcji, definiowane na etapie wdroŝenia oraz stałe skróty klawiszowe dla podstawowych operacji. 71 Limitowanie dostępu do danych wyłącznie osobom uprawnionym, poprzez konfigurowanie schematów uprawnień. Moduł umoŝliwia generowanie zestawień: 72 wizyty w Izbie Przyjęć (zestawienie wszystkich wizyt w danym okresie wg decyzji dot. procesu leczenia), 73 zestawienie wykonania procedur rozliczeniowych dotyczących danej wizyty, 74 zestawienie rozpoznań określonych u pacjentów (zestawienie zarówno dla konkretnych rozpoznań jak i dla wszystkich wg płatnika, województwa, okresu, itd.), 75 zestawienie bieŝących przyjęć w Izbie Przyjęć. 5. Wymagania dla modułu Statystyka Medyczna Prowadzenie skorowidza pacjentów z moŝliwością podglądu danych archiwalnych dotyczących 1 danych z poszczególnych pobytów w szpitalu (rejestr pobytów). 2 Automatyczna aktualizacja karty statystycznej. 3 Przegląd danych z pobytów pacjenta. 4 Przegląd i aktualizacja danych personalnych. 5 MoŜliwość zarządzania kartotekami pacjentów. 6 Wspomaganie pielęgnacji słowników. 7 MoŜliwość konfiguracji danych o szpitalu. MoŜliwość wprowadzania słowników procedur obowiązujących w szpitalu w oparciu o 8 procedury ICD-9 oraz niezaleŝnie od nich. MoŜliwość wprowadzania słownika chorób w oparciu o katalog ICD-10, z moŝliwością 9 uszczegółowienia rozpoznań, wprowadzenia rodzaju (choroby zakaźne, psychiatryczne, ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 24

17 nowotworowe). 10 MoŜliwość wprowadzania słownika procedur rozliczeniowych do poszczególnych płatników. Moduł generuje na bieŝąco wydruki zawierające informacje o przepływie pacjentów w Izbie Przyjęć oraz na Oddziałach pozwalające na identyfikację pacjenta poprzez numer odpowiednich ksiąg i datę oraz czas zaistnienia danej sytuacji dotyczące w szczególności: 11 przyjęcia w Izbie Przyjęć, 12 wpisu do Księgi Oczekujących, 13 przyjęcia i wypisu z oddziału, 14 wyjścia i powrotu z przepustki, 15 wypisania ze szpitala. 16 Nadawanie numeru księgi głównej. 17 Obsługa zmian numerów ksiąg, moŝliwość przeglądu historii numerów ksiąg. MoŜliwość wyszukiwania pacjentów według róŝnych parametrów (imię, nazwisko, imię ojca, 18 PESEL, data urodzenia, numer księgi głównej i oddziałowej, oddział, płeć, wiek, czas, hospitalizacji, jednostka chorobowa, choroby współistniejące, procedury medyczne). 19 MoŜliwość eksportu wybranych kart statystycznych do pliku wraz z wydrukiem. 20 Podgląd informacji, jacy pacjenci (co najmniej imię i nazwisko) przebywają aktualnie na oddziale i w całym szpitalu. Moduł umoŝliwia automatyczne generowanie zewnętrznych raportów dotyczących pacjentów w formie narzuconej wymogami sprawozdawczymi wg stanu prawnego tych wymogów obowiązującego na dzień instalacji oprogramowania, a w szczególności generowanie: 21 Karty Statystycznej Szpitala Ogólnej Mz/Szp-11, 22 Karty Nowotworowej, 23 Karta zgłoszenia choroby zakaźnej, 24 sprawozdania ze statystyki publicznej. 25 Weryfikacja danych do statystyki. 26 MZ-11, 27 MZ-29, 28 ZD-3 29 MoŜliwość obliczania i zatwierdzania ruchu pacjentów w szpitalu. 30 MoŜliwość zdefiniowania godzin dla doby statystycznej. MoŜliwość definicji schematów obliczeń statystyki: 31 osobodni dla oddziałów dziennych na podstawie obecności, 32 wyłączenie obliczeń ruchu pacjentów dla wybranych oddziałów z ogólnych statystyk szpitalnych, 33 obliczanie statystyki na przełomie miesięcy wg róŝnych schematów. 34 MoŜliwość ewidencji danych o zwrocie/pobraniu historii choroby do statystyki. Moduł udostępnia minimalny zakres raportów: 35 obłoŝenie łóŝek oddziału/szpitala na określony dzień, 36 zestawienie nowoprzyjętych/wypisanych pacjentów do oddziału/szpitala dzień/godzina), 37 zestawienie pacjentów hospitalizowanych wg czasu pobytu (powyŝej x dni), 38 zestawienie pacjentów wg jednostki chorobowej (rozpoznanie zasadnicze) w układach wieloletnich, 39 stan oddziału według zapisu w Izbie Przyjęć, 40 średni czas pobytu (szpital/oddział), 41 średni czas pobytu wg jednostki chorobowej (rozpoznania zasadniczego), 42 miesięczne zestawienie ilości przyczyn zgonów, 43 zestawienie przyjęć wg województwa, ubezpieczyciela, 44 zestawienie przyjęć do szpitala wg lekarza kierującego i przyjmującego, 45 wydruk pobytów szpitalnych, oddziałowych o nieuzupełnionych danych (np. bez dokumentu ubezpieczeniowego, płatnika, rozpoznania zasadniczego, jednostki kierującej itd.). 46 Moduł umoŝliwia zamknięcie ksiąg bieŝącego roku wraz z automatycznym przepisaniem pacjentów przebywających w szpitalu na następny rok. Moduł umoŝliwia prowadzenie wielu: 47 ksiąg głównych, ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 25

18 48 oddziałowych, 49 oczekujących, 50 odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych, 51 transfuzji, 52 zgonów. Moduł umoŝliwia wprowadzanie planu pracy dla poszczególnych jednostek organizacyjnych (w 53 tym poradni, oddziałów dziennych) wraz z godzinami pracy, dniami pracy, stanowiskami, pracownikami. 54 Moduł umoŝliwia ewidencję nieoddanych historii choroby. 55 Moduł umoŝliwia ewidencję nieoddanych kart wypisu. 56 Moduł umoŝliwia zarządzanie statystyką związaną ze wskaźnikami szpitalnymi. 57 Zestawienie pacjentów hospitalizowanych lub ambulatoryjnych wg ICD Zestawienie pacjentów hospitalizowanych lub ambulatoryjnych wg sposobu leczenia (np.: chirurgia). Współpraca z czytnikami kodów kreskowych w zakresie co najmniej identyfikacji pacjenta po 59 kodzie zamieszczonym na dokumentacji medycznej oraz pracownika po identyfikatorze osobowym. 6. Wymagania dla modułu Oddział Lp. 1. Obsługa oddziałów, pododdziałów, wspólnych ksiąŝek oddziałowych dla kilku pododdziałów. 2. System umoŝliwia Elektroniczną Weryfikację Uprawnień Świadczeniobiorców. System umoŝliwia ewidencjonowanie i wydruk oświadczeń pacjenta/opiekuna prawnego 3. potwierdzających uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innych wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń Obsługa listy pacjentów Oddziału: 4. wyszukiwanie pacjentów na liście wg róŝnych parametrów i kryteriów, 5. wyszukiwanie pacjentów na podstawie kodu kreskowego z opaski identyfikacyjnej pacjenta. MoŜliwość wydruku opasek identyfikacyjnych: 6. dla pacjentów Potwierdzenie przyjęcia na Oddział: 7. nadanie numeru Księgi Oddziałowej automatycznie z moŝliwością modyfikacji numeru, 8. wprowadzenie danych lekarza prowadzącego, 9. przypisanie pacjentowi diety, 10. przydzielenie pacjentowi łóŝka, 11. moŝliwość modyfikacji danych płatnika, 12. wprowadzenie danych o rodzaju hospitalizacji dla celów statystycznych, np. hospitalizacja całodobowa z zabiegiem operacyjnym, hospitalizacja dzienna bez zabiegów i badań laboratoryjnych itp. Rejestracja przyjęcia pacjenta na Oddział w jednym z trybów: 13. przyjęcie pacjenta w trybie nagłym w wyniku przekazania przez zespół ratownictwa medycznego, 14. przyjęcie w trybie nagłym inne przypadki, 15. przyjęcie noworodka w wyniku porodu w tym Szpitalu, 16. przyjęcie planowane na podstawie skierowania, 17. przyjęcie planowe osoby, która skorzystała ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, zgodnie z uprawnieniami przysługującymi jej na podstawie ustawy, 18. przeniesienie z innego szpitala, 19. przyjęcie osoby podlegającej obowiązkowemu leczeniu, przyjęcie przymusowe w związku z realizacją ustawowego obowiązku poddania się 20. hospitalizacji. 21. MoŜliwość przyjęcia pacjenta bezpośrednio przez Oddział do szpitala. 22. MoŜliwość przyjmowania pacjentów na turnusy. 23. Odmowa lub anulowanie przyjęcia na Oddział wycofanie danych pacjenta na Izbę Przyjęć. 24. Przegląd i aktualizacja danych personalnych. ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 26

19 25. Monitorowanie stanu obłoŝenia Oddziału (moduł musi dopuszczać przyjęcie pacjenta nawet, gdy nie ma wolnych łóŝek na Oddziale). 26. Wprowadzenie rozpoznań: wstępnych, końcowych, z zakresu V-Y, przyczyny zgonu. 27. Blokowanie zamknięcia hospitalizacji w przypadku braku karty zgłoszenia choroby nowotworowej/zakaźnej, jeśli pacjent ma rozpoznanie nowotworowe/zakaźne. 28. Definiowanie minimalnego zbioru danych, który musi być uzupełniony przed zamknięciem hospitalizacji pacjenta. 29. Ewidencja procedur medycznych. 30. Ewidencja badań klinicznych. 31. MoŜliwość kopiowania wykonanych procedur na kolejne dni (równieŝ z moŝliwością pominięcia sobót, niedziel) lub kolejne godziny w dniu. MoŜliwość wypełniania i wydruku standardowych druków zewnętrznych: 32. Karta Statystyczna, 33. Karta ZakaŜenia Szpitalnego, 34. Karta Zgłoszenia Choroby Zakaźnej, 35. Karta Zgłoszenia Choroby Nowotworowej, 36. Karta Zgonu, 37. Karta Informacyjna z leczenia szpitalnego Moduł daje moŝliwość wyszukiwania pacjentów według róŝnych parametrów (imię, nazwisko, PESEL, imię ojca, data urodzenia, numer księgi głównej i oddziałowej, oddział, płeć, wiek, czas hospitalizacji, jednostka chorobowa, choroby współistniejące, procedury medyczne). Moduł daje moŝliwość definiowania dodatkowych filtrów wyszukiwania pacjentów w Księdze Chorych Oddziału. Sortowanie listy pacjentów na Oddziale według kryteriów wybranych przez uŝytkownika (np. nazwisko, numer księgi). Prowadzenie i wydruk Historii Choroby w podziale na: 41. dane przyjęciowe, 42. wywiad wstępny, 43. przebieg choroby, 44. epikryza (z moŝliwością wykorzystania słownika tekstów standardowych). 45. Przypisanie lekarza prowadzącego pełna historia prowadzenia pacjenta przez lekarzy. 46. MoŜliwość zmiany przydzielenia łóŝka historia obłoŝenia łóŝek. 47. MoŜliwość automatycznego przygotowania oraz edycji standardowego listu dla lekarza rodzinnego. 48. Obsługa przepustek. 49. MoŜliwość zmiany diety pacjentowi. 50. MoŜliwość tworzenia wykazu posiłków na dany dzień dla kuchni oraz dla Oddziału. 51. Tworzenie zbiorczego zapotrzebowania Ŝywnościowego dla pacjentów Oddziału z moŝliwością przeliczania ilości zamawianych posiłków wg przypisanych pacjentom diet. 52. MoŜliwość uzupełnienia/korekty zbiorczego zapotrzebowania Ŝywnościowego o zamówienia dodatkowych posiłków. Rejestracja opuszczenia Oddziału przez pacjenta w jednym z trybów: 53. zakończenie procesu terapeutycznego lub diagnostycznego (wypis pacjenta ze szpitala), 54. skierowanie do dalszego leczenia w innym szpitalu, 55. skierowanie do dalszego leczenia w innym niŝ szpital przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, 56. wypisanie pacjenta na własne Ŝądanie, 57. osoba leczona samowolnie opuściła Oddział przed zakończeniem procesu terapeutycznego lub diagnostycznego, 58. przeniesienie/wycofanie przeniesienia pacjenta na inny Oddział, 59. przeniesienie w trybie nagłym na inny Oddział (bez uzupełnienia danych wypisowych z poprzedniego oddziału, bez moŝliwości wypisania pacjenta do momentu uzupełnienia danych), gdy pacjent w sposób raŝący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń 60. zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, Ŝe zaprzestanie udzielania świadczeń spowoduje bezpośrednie zagroŝenie dla jego Ŝycia lub zdrowia (art. 29 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej), ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 27

20 61. Zgon pacjenta na Oddziale wpis do Księgi Zgonów. 62. MoŜliwość parametryzacji pól obligatoryjnych przy przyjęciu pacjenta do szpitala dla kaŝdego oddziału. indywidualnie. 63. Tworzenie zamówień na krew i preparaty krwiopochodne (np. immunoglobulina, albuminy) Odnotowanie podań krwi i preparatów krwiopochodnych z wpisem do Księgi Transfuzyjnej, 64. odnotowanie powikłań po przetoczeniu. MoŜna zaewidencjonować tylko podanie preparatu krwiopochodnego, dla którego przeprowadzono pozytywną próbę krzyŝową. 65. Ewidencja danych do rozliczenia kontraktowanych produktów z płatnikiem 66. Wpis do Księgi Oczekujących pacjentów przeznaczonych do przyjęcia w późniejszych terminach. wydruk raportu w formie kalendarza z wyszczególnionymi przyjęciami na kaŝdy dzień. 67. MoŜliwość parametryzacji kart informacyjnych leczenia szpitalnego dla kaŝdego oddziału osobno. 68. MoŜliwość korzystania z szablonów kart informacyjnych dla kaŝdego oddziału osobno. Wydruk i przeglądanie obecności: 69. dla wybranego pacjenta, 70. na dany dzień dla całego Oddziału. Przegląd i wydruk ksiąg: 71. Księga Główna Przyjęć i Wypisów 72. Księga Chorych Oddziału, 73. Księga Oczekujących, 74. Księga Zgonów, 75. Księga Transfuzji. MoŜliwość przeglądu danych archiwalnych o pacjentach przebywających w przeszłości na danym oddziale: 76. w zakresie danych osobowych pacjenta, 77. w zakresie danych z poszczególnych pobytów szpitalnych. 78. MoŜliwość ustawienia blokady modyfikacji oraz blokady przeglądania historii choroby dla 79. archiwalnych pobytów. Współpraca z czytnikami kodów kreskowych w zakresie co najmniej identyfikacji pacjenta po kodzie zamieszczonym na dokumentacji medycznej oraz pracownika po identyfikatorze osobowym. 80. MoŜliwość wprowadzania raportów pielęgniarskich i lekarskich z dyŝurów. Moduł umoŝliwia wgląd w: 81. badania laboratoryjne wykonane pacjentowi, 82. badania diagnostyczne wykonane pacjentowi, 83. konsultacje wykonane przez specjalistów naniesione w innych oddziałach i poradniach. Integracja z innymi modułami systemu realizującymi funkcjonalność w zakresie: 84. ewidencji zuŝytych leków i materiałów oraz automatycznej aktualizacji stanów magazynowych (Apteczka Oddziałowa), 85. Wzajemnego udostępniania danych zlecenia i danych o jego wykonaniu (Pracownia Diagnostyczna). System zawiera klawisze skrótów umoŝliwiające bezpośredni dostęp do dowolnie wybranych przez 86. uŝytkownika pozycji menu lub funkcji, definiowane na etapie wdroŝenia oraz stałe skróty klawiszowe dla podstawowych operacji. 87. Limitowanie dostępu do danych wyłącznie osobom uprawnionym, poprzez konfigurowanie schematów uprawnień. Moduł udostępnia minimalny zakres raportów: 88. obłoŝenie łóŝek Oddziału/szpitala na określony dzień, 89. zestawienie nowoprzyjętych/wypisanych pacjentów do Oddziału/szpitala dzień/godzina), 90. zestawienie pacjentów oczekujących na przyjęcie na Oddział, 91. zestawienie pacjentów hospitalizowanych wg czasu pobytu (powyŝej X dni), 92. zestawienie pacjentów wg jednostki chorobowej (rozpoznanie zasadnicze), 93. średni czas pobytu (szpital/oddział), 94. średni czas pobytu wg jednostki chorobowej (rozpoznania zasadniczego), 95. miesięczne zestawienie ilości przyczyn zgonów, 96. zestawienie przyjęć wg województwa, ubezpieczyciela, ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 28

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/271/5/D/2/2015 Wilkowice, 9 lipiec 2015r. ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Poprawa jakości usług medycznych i

Bardziej szczegółowo

Zadania do prezentacji

Zadania do prezentacji Maków Mazowiecki, dnia 06 sierpnia 2014 Zadania do prezentacji Zadanie nr 1. Moduł Administracja Systemem. Definiowanie struktury dokumentów: ksiąg wykorzystywanych w szpitalu, przychodni, pracowni. Zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Załącznik Nr 3 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) - opis równoważności dla HIS - Wymagania dotyczące funkcjonalności poszczególnych modułów Opis równoważności dla HIS Pod pojęciem równoważny

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 21/2014 Maków Mazowiecki, dnia 8 grudnia 2014r. ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-

Bardziej szczegółowo

Opis wymaganych funkcjonalności poszczególnych modułów

Opis wymaganych funkcjonalności poszczególnych modułów Załącznik 1a Opis wymaganych funkcjonalności poszczególnych modułów Wymagania ogólne Lp Wymagania 1 System posiada konstrukcję modułową umożliwiającą jego późniejszą rozbudowę w przyszłości 2 3 4 5 6 System

Bardziej szczegółowo

Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa Chorzów

Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa Chorzów Maków Mazowiecki 19.08.2014r Znak sprawy :15/2014r Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa 1-3 41-506 Chorzów W związku z otrzymaną kopią odwołania, emailem z dnia 14.08.2014 w którym Wykonawca wnosi o: Zarzuty

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY SERWISU APLIKACJI (OPROGRAMOWANIA UśYTKOWEGO) KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WARUNKI I ZASADY SERWISU APLIKACJI (OPROGRAMOWANIA UśYTKOWEGO) KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Załącznik nr 1 do umowy Nr... z dnia... na serwis aplikacji Krajowego Rejestru Karnego w roku 2008. WARUNKI I ZASADY SERWISU APLIKACJI (OPROGRAMOWANIA UśYTKOWEGO) KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO 1. Wstęp Niniejszy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11)

INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11) INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11) Ogólnopolskie Badanie chorobowości szpitalnej jest prowadzone w ramach Programu Badań Statystycznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ FUNKCJONALNOŚCI OBLIGATORYJNYCH OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY

ARKUSZ FUNKCJONALNOŚCI OBLIGATORYJNYCH OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY Załącznik nr 9 do SIWZ znak EZP/5511/2013 ARKUSZ FUNKCJONALNOŚCI OBLIGATORYJNYCH OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY L.P. WYMAGANIE 1) 2) Ogólne System we wszystkich modułach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE OGÓLNE: Ilekroć w niniejszym opisie, innych dokumentach dotyczących niniejszego postępowania jest: Użytkownik - osoba należąca

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL 1 SPIS TREŚCI: I. Podstawowe pojęcia II. Podstawowe operacje III. Obsługa programu I. PODSTAWOWE POJĘCIA Ekran: Przycisk poleceń pozwala na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZAMAWIAJĄCEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS MODUŁÓW SYSTEMU FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZAMAWIAJĄCEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS MODUŁÓW SYSTEMU FUNKCJONALNOŚCI Załącznik nr 1 do SIWZ ARKUSZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZAMAWIAJĄCEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS MODUŁÓW SYSTEMU Architektura systemu System musi działać w oparciu o motor baz danych SQL i system operacyjny serwera MS

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Funkcje mmedica Standard. Umawianie wizyt (rezerwacja): - wygodny terminarz proste planowanie wizyt. - szybki podgląd harmonogramów pracy

Funkcje mmedica Standard. Umawianie wizyt (rezerwacja): - wygodny terminarz proste planowanie wizyt. - szybki podgląd harmonogramów pracy Rozwiązanie przyśpieszające i wspomagające pracę w zakresie obsługi pacjenta i świadczenia usług medycznych. Planowanie wizyt, rejestracja, gromadzenie i przetwarzanie danych medycznych, tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKATOR. NUMER REGON lub KSIĘGA REJESTROWA. 1.Rodzaj szpitala : szpital kliniczny szpital resortowy wojewódzki szpital specjalistyczny

IDENTYFIKATOR. NUMER REGON lub KSIĘGA REJESTROWA. 1.Rodzaj szpitala : szpital kliniczny szpital resortowy wojewódzki szpital specjalistyczny ANEKS 7 WZÓR ANKIETY IDENTYFIKATOR NUMER REGON lub KSIĘGA REJESTROWA 1.Rodzaj szpitala : szpital kliniczny szpital resortowy wojewódzki szpital specjalistyczny szpital specjalistyczny szpital powiatowy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES JAKOŚCIOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA ZSI

ZAKRES JAKOŚCIOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA ZSI ZAKRES JAKOŚCIOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA ZSI Załącznik nr 1.4 do SIWZ Wykonawca jest zobligowany wypełnić tabele zamieszczone w niniejszym załączniku wpisując w kolumnie Tak/Nie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik 1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W celu zabezpieczenia danych gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich oraz jego systemie informatycznym, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach Szpitalny System Informatyczny Historia szpitala rozpoczyna się w 1920 r. - 01.01.1922r. przyjęto pierwszego pacjenta. Wojewódzki Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR 6 do SIWZ

Załącznik NR 6 do SIWZ Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

MZ/Szp-11 karta statystyczna szpitalna ogólna

MZ/Szp-11 karta statystyczna szpitalna ogólna MZ/Szp-11 karta statystyczna szpitalna ogólna Części systemu resortowych kodów Regon (I) Kod ident. jedn. org. (V) Kod położenia jednostki organizacyjnej TERYT Księga Główna Data wystawienia skierowania

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 1. Do czego służy ten program: Program został stworzony z myślą o ułatwieniu wyliczania danych na temat kolejek oczekujących sprawozdawanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11)

INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11) INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11) Ogólnopolskie Badanie chorobowości szpitalnej jest prowadzone w ramach Programu Badań Statystycznych

Bardziej szczegółowo

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce RUMsoft RUMsoft to aplikacja do elektronicznych rozliczeń Świadczeniodawcy z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Aktualizacja programu i bazy z dnia 2016.04.18. do wersji 2.9.64. - Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Załącznik nr 10 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Oprogramowanie musi być zgodne, równowaŝne lub o wyŝszych parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYBRANYCH PROCESÓW REALIZOWANYCH W SZPITALACH NA STYKU Z SYSTEMAMI E-ZDROWIA

BADANIE WYBRANYCH PROCESÓW REALIZOWANYCH W SZPITALACH NA STYKU Z SYSTEMAMI E-ZDROWIA ZAŁĄCZNIK C Anna Gontarek-Janicka 1 BADANIE WYBRANYCH PROCESÓW REALIZOWANYCH W SZPITALACH NA STYKU Z SYSTEMAMI E-ZDROWIA SPIS TREŚCI WSKAZÓWKI METODYCZNE DO PRZEPROWADZENIA BADAŃ... 2 WYKAZ WYBRANYCH PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

Komunikaty statystyczne medyczne

Komunikaty statystyczne medyczne Komunikaty statystyczne-medyczne (raporty statystyczne SWX) zawierają informację o usługach medycznych wykonanych przez świadczeniodawcę. Przekazany przez świadczeniodawcę komunikat podlega sprawdzeniu

Bardziej szczegółowo

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 005-004947. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

PL-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 005-004947. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4947-2013:text:pl:html PL-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 005-004947 Ogłoszenie o udzieleniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml Firma: Medycyna Praktyczna Nazwa Produktu: empendium EDM (nowy program Medycyny Praktycznej, opracowywany na podstawie empendium Gabinet, obecnie dostępny w wersji beta) I. ZAGADNIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Prowadzenie rejestru po zmianie ustawy...

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Strona 2 1. Informacje wstępne W związku z nowelizacją Ustawy o Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność.

Zestaw pytań nr Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta Warszawa

FORMULARZ OFERTY. Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta Warszawa , dnia r. Pieczęć wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta 3 03 472 Warszawa Ja (my), Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę działając w imieniu i na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego w części medycznej i administracyjno - zarządczej w ramach projektu pn. Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

JGP JEDNORODNE GRUPY PACJENTÓW

JGP JEDNORODNE GRUPY PACJENTÓW JGP JEDNORODNE GRUPY PACJENTÓW Krótko o JGP. Od 1 lipca 2008 roku katalog świadczeń szpitalnych, został podzielony na grupy na podstawie poniŝszych kryteriów: kaŝda grupa powinna posiadać znaczenie kliniczne,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.walbrzych.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.walbrzych.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Wałbrzych: Usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad zintegrowanym systemem informatycznym obejmującym oprogramowanie Eskulap i Impuls 5 dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczym im. E.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załączyć do oferty)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załączyć do oferty) Zał. nr 1 do siwz Nr sprawy: PCZ-NZP-382/10/14 ZADANIE NR 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załączyć do oferty) Oprogramowanie Aplikacja mobilna Dostarczenie, instalacja aplikacji mobilnej oraz jej integracja

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Dostawy obejmować będą: 2.1. Medyczny System Informatyczny. Medyczny System Informatyczny obejmuje następujące oprogramowanie aplikacyjne (moduły):

Dostawy obejmować będą: 2.1. Medyczny System Informatyczny. Medyczny System Informatyczny obejmuje następujące oprogramowanie aplikacyjne (moduły): Załącznik nr 4 do SIWZ Specyfikacja Techniczna (ST) 1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie, wdrożenie oraz nadzorowanie Medycznego Systemu Informatycznego dla potrzeb Małopolskiego Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Busko Zdrój, dnia 05 styczeń 2012 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest WdroŜenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Tytuł: : Przyjęcie pacjenta do Szpitala tryb planowy w Głównej Izbie Przyjęć. I. PACJENCI PRZYJMOWANI W TRYBIE PLANOWYM:

Tytuł: : Przyjęcie pacjenta do Szpitala tryb planowy w Głównej Izbie Przyjęć. I. PACJENCI PRZYJMOWANI W TRYBIE PLANOWYM: Data obowiązywania: 01.03.2014 r Wydanie: 1 Strona 1 z 4 Cel hospitalizacji: Diagnostyka, zabiegi i leczenie pacjentów. Zakres: Dotyczy przyjęcia chorego do Szpitala i przekazania do odpowiedniego oddziału.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr1do zapytania ofertowego znak: OWŚVI.7245.3.1.2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie pt.: Dostawa i wdrożenie oprogramowania informatycznego do sporządzania sprawozdań z realizacji

Bardziej szczegółowo

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rysunek 1 Przykładowe okno (1) Rejestracji wydania karty DiLO Miejsce wydania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń Jest to wielomodułowy system, komponowany według potrzeb oraz wymagań Klienta dający możliwość kontroli wykonywanych zadań, w tym monitorowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2009.00.3.0

Aktualizacja 2009.00.3.0 Aktualizacja 2009.00.3.0 środa, 18 marca 2009 Uwagi Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz plików systemu Zawartość 1. Wiele uprawnieo... 2 2. Dodawanie prywatnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

Aga-Komputers 0-603-529-828

Aga-Komputers 0-603-529-828 Aga-Komputers 0-603-529-828 AK000 Diagnoza uszkodzenia sprzętu (1godz.) 60zł - Lokalizacja uszkodzenia, wycena naprawy AK001 Naprawa sprzętu (1 godz.) 60zł - Naprawa uszkodzonego sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA MEDYCYNY DOSTĘP DO WSZYSTKICH INFORMACJI Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI WWW DOSTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA DO WYMOGÓW PRAWA W ZAKRESIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZYJAZNY INTERFEJS

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zaproszenia do składania ofert na Specjalistyczne oprogramowanie branżowe.

Załącznik do zaproszenia do składania ofert na Specjalistyczne oprogramowanie branżowe. Załącznik do zaproszenia do składania ofert na Specjalistyczne oprogramowanie branżowe. Opis wymagań i specyfikacja oprogramowania branżowego do przychodni specjalistycznej. 1. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Praca w Gabinecie lekarskim

Praca w Gabinecie lekarskim Praca w Gabinecie lekarskim z programem Wersja 2.1.1 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie...3 2. Gabinet lekarski...7 2.1 Menu...7 2.2 Wizyta lekarska w gabinecie... 12 2.3 Elektroniczna karta pacjenta... 21

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2012.00.0.0

Aktualizacja 2012.00.0.0 Aktualizacja 2012.00.0.0 czwartek, 19 stycznia 2012 Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Zawartość 1. Zmiany w mechanizmie zlecania

Bardziej szczegółowo

JGP w AOS w oprogramowaniu KAMSOFT S.A. mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT S.A.

JGP w AOS w oprogramowaniu KAMSOFT S.A. mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT S.A. JGP w AOS w oprogramowaniu KAMSOFT S.A. mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT S.A. Plan prezentacji Zarządzenie Prezesa NFZ nr 29/2011/DSOZ z dnia 14 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/370/IN-846/2013 TZ/370/62/13 Warszawa, dnia 14.10.2013 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal

Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal S z p i t a l C h o r ó b P ł u c w O r z e s z u Strona 1 Plik pomocy Przed zarejestrowaniem się w określonej poradni proszę pamiętać o kilku

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010.04.16 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu

Specyfikacja techniczna Sprzętu Załącznik nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy Specyfikacja techniczna Sprzętu CZĘŚĆ III PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - DRUKARKI KODÓW KRESKOWYCH I CZYTNIKI KODÓW KRESKOWYCH 3.1 DRUKARKA KODÓW KRESKOWYCH BP, Liczba

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Rejestrator

Aplikacja Ramzes. Rejestrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Rejestrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

pielęgniarki ambulatoryjnej pielęgniarki środowiskowej połoŝnej

pielęgniarki ambulatoryjnej pielęgniarki środowiskowej połoŝnej pielęgniarki ambulatoryjnej pielęgniarki środowiskowej połoŝnej Wersja 1.1 1 Spis treści Spis Treści... 2 Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek... 4 Przypisanie komórek pracownika... 6

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 56/DI/PN/2012

Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 56/DI/PN/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 56/DI/PN/2012 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy zakres zadań do wykonania w ramach realizacji usługi, o której mowa w 2 ust. 1 pkt 1 umowy, oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351

Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221351-2013:text:pl:html Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Opis zmian w wersji 2.8.7 Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii RIS Razem budujemy jakość w radiologii O systemie RIS Zastosowana architektura nie wymaga posiadania własnej infrastruktury sprzętowej, umożliwiając instalację systemu bezpośrednio na serwerach dedykowanych

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny Pomiar Ryzyka* (WPR)

Wewnętrzny Pomiar Ryzyka* (WPR) Wewnętrzny Pomiar Ryzyka* (WPR) *Def2000/WPR Cel prezentacji Celem pokazu jest przedstawienie podstawowej charakterystyki aplikacji WPR (Wewnętrzny Pomiar ryzyka) oraz zasad jej obsługi przez UŜytkowników.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Odpowiedź na zapytanie nr 1 Szpital Powiatowy A w Chmielniku 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1 3, woj. świętokrzyskie 413542479, 413542017 fax 413542136 REGON 0 0 3 6 8 0 1 1 3 NIP 657-21-95-982 ISO 9001 Chmielnik 25.11.2011 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka.

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka. Załącznik Nr 7 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu komputerowego w postepowaniu o udzielenie zamówienia ublicznego prowadznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady dotyczące rejestrowania danych w systemie KS-SOMED zgodnie ze sprawozdawczością do NFZ w roku 2015.

Ogólne zasady dotyczące rejestrowania danych w systemie KS-SOMED zgodnie ze sprawozdawczością do NFZ w roku 2015. Ogólne zasady dotyczące rejestrowania danych w systemie KS-SOMED zgodnie ze sprawozdawczością do NFZ w roku 2015. I. REJESTROWANIE DANYCH NA POTRZEBY PROWADZENIA KOLEJEK OCZEKUJĄCYCH W roku 2015 należy

Bardziej szczegółowo