SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1

2

3 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE Na potrzeby SIWZ, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niŝej pojęciom następujące znaczenia: UŜytkownik - Oznacza osobę naleŝącą do personelu Zamawiającego, posiadającą uprawnienia do korzystania z danego Modułu Oprogramowania Aplikacyjnego, nadane jej przez Wykonawcę lub Zamawiającego. Zamawiający - Oznacza SPZOZ Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie Umowa - Ilekroć w tekście niniejszego dokumentu zostanie przywołany wyraz umowa bez wyraźnego wskazania jej numeru lub daty zawarcia, naleŝy go interpretować jako odwołanie bezwzględne do dokumentu, którego projekt jest załącznikiem do niniejszej SIWZ. Stacja Robocza - Oznacza komputery klasy PC lub/i terminal z monitorem dostarczony przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszego zamówienia. Moduł (Aplikacja) Oprogramowania Aplikacyjnego Oprogramowanie Aplikacyjne [Zintegrowany System Informatyczny] Hospital Information System (HIS) Oprogramowanie Bazodanowe (Motor bazy danych) Oprogramowanie Systemowe - Część składowa Oprogramowania Aplikacyjnego, charakteryzująca się spójnym zakresem merytorycznym realizowanych funkcji, wykonująca swoje procedury w interakcji z innymi Aplikacjami wchodzącymi w skład Oprogramowania Aplikacyjnego. - Zbiór Aplikacji wykonujących swoje procedury w interakcji ze sobą, składających się na produkt chroniony znakiem towarowym, będący w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem, do którego prawa autorskie i majątkowe przysługują autorowi lub/i Wykonawcy o właściwościach i konfiguracji określonych w SIWZ. - - Zintegrowany System Informatyczny dedykowany dla sektora słuŝby zdrowia Oznacza program komputerowy na nieograniczoną liczbę uŝytkowników umoŝliwiające gromadzenie danych, produkcji strony trzeciej, stanowiące podstawę działania systemu Wykonawcy o właściwościach i konfiguracji określonych w SIWZ. Oznacza programy komputerowe instalowane na Stacjach Roboczych i Serwerze niezbędne do prawidłowego działania Oprogramowania Aplikacyjnego i Oprogramowania Bazodanowego, ale nie wchodzące w skład Oprogramowania Aplikacyjnego i Oprogramowania Bazodanowego. Autor - Podmiot, któremu przynaleŝne są prawa autorskie. Serwer/serwery - Oznacza serwer(-y) sieciowy(-e) dostarczony(-e) Wykonawcy przez Zamawiającego, przeznaczony(-e) do gromadzenia i przetwarzania danych. System Informatyczny - Oznacza zintegrowane oprogramowanie, o właściwościach i konfiguracji określonych w SIWZ, do którego Wykonawcy przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawo do odpłatnego oferowania Zamawiającemu nadane przez producenta. Usługi WdroŜeniowe - Całokształt usług świadczonych przez Wykonawcę (w szczególności: instalacja, konfiguracja i wdroŝenie personelu), których celem jest doprowadzenie do uruchomienia pracy Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Błąd oprogramowania (został podzielony na 3 grupy: awarie, wady i usterki) - Reakcja oprogramowania, uŝytkowanego we właściwych warunkach eksploatacji na prawidłowe działanie uŝytkownika, polegająca na wykonaniu procedur w sprzeczności z dokumentacją lub przewidzianą (załoŝoną) funkcją a nie powodowaną, przez co najmniej jedną z następujących ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 11

4 przyczyn: a) zastosowanie oprogramowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem, b) błędne wprowadzenie przez uŝytkownika danych, c) uŝytkowanie oprogramowania na sprzęcie komputerowym nie spełniającym minimalnych parametrów, a w szczególności parametrów wydajnościowych określonych dla wskazanej ilości stanowisk i producenta motoru bazy danych oraz oprogramowania systemowego, d) uŝytkowanie oprogramowania w sieci logicznej LAN e) uŝytkowanie oprogramowania w pomieszczeniach z niesprawną lub niewydolną instalacją elektryczną i zasilaniem elektrycznym, f) działanie wirusa komputerowego, g) wdroŝenia oprogramowania wykonanego w sposób wadliwy, z wyłączeniem sytuacji, w której to było wykonywane przez Wykonawcę, h) niewłaściwa parametryzacja oprogramowania aplikacyjnego, systemowego oraz motoru bazy danych, z którym ta współpracuje, z wyłączeniem sytuacji, w której to było wykonane przez Wykonawcę, i) modyfikacja lub ingerencja w oprogramowanie przez Zamawiającego lub osoby trzecie, j) zmiana w systemach dziedzinowych urządzeń, z którymi współpracuje oprogramowanie, w szczególności w programach sterujących aparatów diagnostycznych, k) wszelkie działania Zamawiającego lub osób trzecich ingerujące w oprogramowanie, z którym Oprogramowanie Aplikacyjne zostało zintegrowane w zakresie wywołującym skutki dla tej integracji (sterowniki lab., interfejsy HL7, inne), l) działanie siły wyŝszej, m) niewykonanie przez Zamawiającego uaktualnień oprogramowania systemowego i aplikacyjnego zalecanych przez ich producentów, n) brak zgłoszenia niepomyślnego wykonania aktualizacji oprogramowania przez Zamawiającego i dalsza eksploatacja oprogramowania mimo pojawiania się błędów (dotyczy takŝe logów), o) niezastosowanie się Zamawiającego do zaleceń Producentów oprogramowania systemowego i aplikacyjnego w zakresie ich eksploatacji, p) uŝytkowanie oprogramowania ze złamaniem warunków licencyjnych nałoŝonych na Zamawiającego postanowieniami umowy licencyjnej. Awaria (błąd krytyczny) - Nieprawidłowość w pracy oprogramowania uniemoŝliwiająca wykonywanie pracy przez oprogramowanie aplikacyjne w całości lub jego elementów mające kluczowe znaczenie, bez których poprawne działanie i uŝytkowanie systemu komputerowego przestaje być zasadne. Wada - Nieprawidłowość w pracy oprogramowania uniemoŝliwiająca lub znacznie utrudniająca wykonanie jej poszczególnych funkcji, za sprawą której eksploatacja Aplikacji staje się tak dalece nie ergonomiczna, nie uniemoŝliwia jednak poprawnego zapisu oraz odczytu danych. Usterka - Nieprawidłowość w pracy oprogramowania, bez usunięcia której oprogramowanie moŝe normalnie funkcjonować, lecz jej uŝytkowanie jest uciąŝliwe. Standardy WdroŜeniowe - Oznacza ogólnie przyjęte na rynku normy i zasady realizacji usług o charakterze wdroŝeniowym i instruktaŝowym realizowanych w związku z uruchomieniem oprogramowania aplikacyjnego. Inny sprzęt komputerowy - Specjalizowane urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji oprogramowania. Inne oprogramowania - Specjalizowane aplikacje, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całości rozwiązania teleinformatycznego (np.: oprogramowanie biurowe, ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 12

5 Gwarancja i Serwis (nadzór autorski) Dokumentacja Unowocześnienie aplikacji systemowe, antywirusowe itd.). - Oznacza całokształt świadczonych przez Wykonawcę usług (gwarancyjnoserwisowych) związanych z zapewnieniem poprawnej pracy Zintegrowanego Systemu Informatycznego i pozostałych składników będących przedmiotem zamówienia, szczegółowo określone w SIWZ oraz w projekcie umowy. Podręcznik w formie papierowej lub elektronicznej, zawierający opis uŝytkowy oprogramowania oraz instrukcję jego obsługi w języku polskim. - Obejmuje zmiany zakresu funkcjonalnego i uŝytkowego oprogramowania w ramach poszczególnych Aplikacji oznaczające przynajmniej jedną z poniŝszych modyfikacji: a) usprawnienia dotychczasowych mechanizmów, b) poszerzenia funkcjonalności zastosowanych mechanizmów, c) dodanie nowych mechanizmów, d) zmiany estetyczne i formalne. Unowocześnienie oprogramowania powoduje konieczność dostarczenia Zamawiającemu nowej Dokumentacji, w której ujęte i opisane zostają wprowadzone modyfikacje. W zapisie formalnym oznaczenia wersji oprogramowania składającym się z trzech cyfr przedzielonych kropkami n.x.y Upgrade wiąŝe się ze zmianą pierwszej z nich n, przy załoŝeniu, Ŝe kaŝda nowa wersja oprogramowania (n-ty upgrade) akceptuje automatycznie i wymaga struktury bazy danych ostatniego opublikowanego przez producenta Upgrade u wersji n-1. Aktualizacja - Unowocześnienie nie wymagające konieczności dostarczenia Zamawiającemu nowej dokumentacji. W zapisie formalnym oznaczenia wersji oprogramowania składającym się z trzech cyfr przedzielonych kropkami n.x.y update wiąŝe się ze zmianą numeru x, przy załoŝeniu, Ŝe kaŝda poprawiona dzięki update wersja Aplikacji akceptuje automatycznie i wymaga struktury bazy danych wersji n.x-1. Łata - Obejmuje zmiany związane z eliminacją zidentyfikowanych błędów oprogramowania, najczęściej nie ingerujące w strukturę bazy danych. W większości przypadków wiąŝe się ze zmianą interfaceu lub usprawnieniem działania funkcji lub procesów, natomiast nie wzbogacają oprogramowania o nowe rozwiązania. W zapisie formalnym oznaczenia wersji oprogramowania składającym się z trzech cyfr przedzielonych kropkami n.x.y patch wiąŝe się ze zmianą numeru y, przy załoŝeniu, Ŝe kaŝda poprawiona dzięki patch wersja oprogramowania akceptuje automatycznie i wymaga struktury bazy danych wersji n.x.y-1. SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Zadanie przedmiot zamówienia (przedmiot Umowy) wynikający łącznie z SIWZ, Oferty Wykonawcy, Umowy. Nośnik - Fizyczny środek (materiał lub urządzenie) przechowujący lub przeznaczony do przechowywania w nim danych (ciągów symboli): CD, DVD, FDD, HDD, SDD, pendrive. Siła WyŜsza - Wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezaleŝne od woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy, w szczególności takie jak: wojna, zamieszki, rewolucja, trzęsienia ziemi, warunki atmosferyczne, poŝary lub inne klęski Ŝywiołowe, wybuchy lub wypadki transportowe. ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 13

6 OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa i wdroŝeniu zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) słuŝącego pełnej obsłudze zdarzeń medycznych i administracyjnych: Część medyczna: 1) Gruper 2) Kolejki oczekujących 3) Izba Przyjęć 4) Statystyka medyczna 5) Oddział 6) Zlecenia medyczne - leki 7) Zlecenia medyczne (Laboratorium, Zakład Bakteriologii) 8) Apteka 9) Apteczka Oddziałowa 10) Rozliczenia z NFZ 11) Pracownia diagnostyczna 12) Koszty Normatywne Procedur i Wycena usług medycznych 13) ZakaŜenia Szpitalne 14) Rehabilitacja/Fizjoterapia 15) e-rejestracja 16) e-wyniki 17) Podpis elektroniczny 18) Archiwum Dokumentów Cyfrowych 19) LDAP 20) Pracownia Cytostatyków 21) Pracownia Histopatologii 22) Powiadomienia 23) Blok Porodowy 24) Blok Operacyjny 25) HL7 26) Transport 27) Poczta 28) Poradnia 29) Dyrekcja 30) Administrator 31) Integracja systemu HIS z RIS Alteris i Zakładem Bakteriologii (system Marcel). 32) Integracja systemu z systemami funkcjonującymi u Zamawiającego lub jego partnerów. 33) Integracja systemu ze sprzętem diagnostycznym Zamawiającego Część administracyjna: 1) Finanse - Księgowość 2) Kasa 3) Gospodarka Materiałowa i śywieniowa 4) Obsługa zamówień 5) Kadry 6) Płace 7) Środki Trwałe 8) Generator raportów 9) Grafiki czasu pracy 10) Główne cechy technologiczne 2. Przeniesienie danych. 3. Parametryzacja. 4. Instalacja. 5. Dostawa terminali. 6. Szkolenia. 7. Świadczenia usługi nadzoru autorskiego. ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 14

7 8. Świadczenia usługi gwarancyjnej i serwisowej. Zgodnie z poniŝszymi zapisami: W ramach udzielonej gwarancji - przez okres 48 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zadania, Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność oprogramowania aplikacyjnego dla licencji poprzez nieodpłatne usuwanie błędów i usterek programistycznych w dostarczonym i istniejącym oprogramowaniu, nieodpłatne dostarczanie nowych wersji oprogramowania, stałą nieodpłatną adaptację do wymogów obowiązującego prawa, Wykonawca będzie równieŝ świadczył bezpłatnie usługę nadzoru autorskiego w tym okresie. Zakres świadczonych usług będzie zgodny z wymogami wymienionymi w Tabeli 1. Tabela 1. Zakres usług nadzoru autorskiego Nazwa Usługi Serwis Aplikacji [SA] Nadzór Autorski [NA] Przedmiot Usługi Gotowość Wykonawcy do usuwania Błędów Oprogramowania Aplikacyjnego. Usługa realizowana przez Autora Oprogramowania Aplikacyjnego za pośrednictwem WYKONAWCY. Subskrypcja usługi zapewnia ZAMAWIAJĄCEMU poprawę jakości oraz poszerzenie zakresu funkcjonalnego Oprogramowania Aplikacyjnego, jak równieŝ dostosowanie go do zmian czynników wewnętrznych organizacji ZAMAWIAJĄCEGO oraz zewnętrznych, będących efektem nowelizacji uwarunkowań prawnych. W ramach usługi Wykonawca zagwarantuje: - prowadzenie rejestru zgłaszanych przez uŝytkowników Błędów Aplikacji, - wprowadzanie do Aplikacji nowych funkcji oraz usprawnień juŝ istniejących stanowiących wynik sugestii uŝytkowników, - wprowadzanie do Aplikacji nowych funkcji oraz usprawnień juŝ istniejących stanowiących wynik inwencji twórczej Autora, - wprowadzanie do Aplikacji zmian stanowiących konsekwencję wejścia w Ŝycie nowych aktów prawnych lub aktów prawnych zmieniających obowiązujący stan prawny, opublikowanych w postaci ustaw lub rozporządzeń, - wprowadzanie do Aplikacji zmian wymaganych przez wyszczególnione poniŝej organizacje w stosunku do których ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek prowadzenia sprawozdawczości, m.in: Ministerstwa Zdrowia, NFZ, Centrów Zdrowia Publicznego, - wprowadzanie w trybie pilnym do Aplikacji zmian i poprawek usuwających stwierdzone błędy i luki we wbudowanych mechanizmach i funkcjach zabezpieczeń, - gotowość do odpłatnego wykonania na zlecenie ZAMAWIAJĄCEGO zaproponowanych przez niego modyfikacji Aplikacji. ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 15

8 9. Wymagania dotyczące licencji 1) Zamawiający wymaga by Wykonawca dostarczył bezterminowe, otwarte (open) licencje modułów części medycznej i modułu Grafiki czasu pracy oraz 120 licencji dla modułów części administracyjnej. 2) Licencje mają być zainstalowane w systemie z określeniem uprawnień do ich wykorzystywania na stacjach roboczych po ustaleniu z zamawiającym. 3) Zamawiający ma prawo tylko do takich kopii Oprogramowania Aplikacyjnego, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa ich działania. Kopia nie moŝe być uŝywana równocześnie z systemem informatycznym. 4) Zamawiający nie ma prawa do sprzedaŝy, wypoŝyczania, powielania, odstępowania, lub rozpowszechniania w innej formie, zmienienia, dekompilacji, tłumaczenia Oprogramowania Aplikacyjnego. 5) Zamawiający nie ma prawa do usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Wykonawcy, bądź producencie podanych w Oprogramowaniu Aplikacyjnym i materiałach towarzyszących. 6) Zamawiający ma prawo do rozpowszechniania bez ograniczeń danych i zestawień utworzonych za pomocą Oprogramowania Aplikacyjnego. 10. Wymagania dotyczące wdroŝenia modułów licencji 1) W ramach usług wdroŝeniowych wchodzić będzie w szczególności: a) Przeprowadzenie analizy przedwdroŝeniowej b) Instalacja, konfiguracja oraz parametryzacja modułów oprogramowania aplikacyjnego na serwerze oraz na stacjach roboczych, 2) Zamawiający wymaga by moduły oprogramowania wdroŝone przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia były wdroŝone w pełnej ich funkcjonalności opisanej w punkcie ) Instalacja i wdroŝenie winny odbywać się w godzinach pracy pracowników Zamawiającego tj. w dni robocze, w godz :00. Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac w innym czasie niŝ wskazany, po odpowiednim uzgodnieniu i jego akceptacji. 4) Po dokonaniu instalacji i wdroŝenia modułów systemu, docelowo System powinien: a) spełniać wymagania określone niniejszym dokumentem, b) spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa i uwzględniać charakter prowadzonej przez Zamawiającego działalności. 5) Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia oraz po stwierdzeniu poprawności funkcjonowania wdroŝonych modułów, podpisany zostanie przez Zamawiającego i Wykonawcę Końcowy Protokół Odbioru bezusterkowy. 11. Wymagania dotyczące zakresu wdroŝenia Zamawiający w Opisie wymaganych funkcjonalności poszczególnych modułów przedstawił oczekiwaną funkcjonalność modułów licencji Zintegrowanego Systemu Informatycznego. 12. Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy 1) Zamawiający wymaga by prace instalacyjne i wdroŝeniowe systemu przeprowadzały osoby posiadające, doświadczenie w zakresie produktów, których dotyczyć będzie instalacja oraz wdroŝenie. 2) Wykonawca wskaŝe osoby odpowiedzialne (opiekunów) w jego imieniu za prawidłowe wdroŝenie modułów systemu w poszczególnych komórkach Zamawiającego. ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 16

9 3) Wykonawca wskaŝe minimum 2 osoby odpowiedzialne w jego imieniu za koordynację na poziomie całego oprogramowania wdroŝeń nadzorowanych przez osoby odpowiedzialne (opiekunów) za wdraŝanie modułów systemu w poszczególnych komórkach Zamawiającego. 4) Funkcję koordynatora z funkcją opiekuna moŝe łączyć co najwyŝej jedna osoba spośród koordynatorów i opiekunów wskazanych przez Wykonawcę. 5) Osoby wykonujące prace instalacyjne i wdroŝeniowe winny być dyspozycyjne w trakcie trwania prac instalacyjnych i wdroŝeniowych. Wymagany jest stały kontakt roboczy z Zamawiającym. 6) Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu wykaz numerów telefonów kontaktowych do osób wykonujących prace instalacyjne, wdroŝeniowe i szkolenia. 7) Zamawiający wymaga, by wszelkie zastępstwa lub trwała zmiana w osobach instalujących i wdraŝających zgłaszana była niezwłocznie przez Wykonawcę, z zastrzeŝeniem, Ŝe osoba zastępująca musi posiadać nie mniejsze kwalifikacje niŝ osoba zastępowana. Zastępstwo lub trwała zmiana danej osoby wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego. 13. Wymagania dotyczące szkoleń 1) Szkolenia obejmować będą: a) administrowanie nową wersją bazy danych, b) administrowanie systemem operacyjnym serwera c) administrowanie wszystkimi wymienionymi modułami oprogramowania aplikacyjnego d) eksploatacja modułów oprogramowania aplikacyjnego e) eksploatacja urządzeń zakupionych w przetargu. 2) W ramach szkolenia (podczas wdroŝenia modułów systemu) przekazana zostanie przez Wykonawcę uŝytkownikom pełna wiedza niezbędna do poprawnego uŝytkowania modułów systemu, potrzebna do wykonywania obowiązków słuŝbowych na zajmowanym stanowisku pracy. 3) Szkolenia nie mogą odbywać się w grupach większych niŝ 10 osób. 4) Przed przystąpieniem do szkoleń Wykonawca uruchomi bazy testowe systemu, tak by umoŝliwić uŝytkownikom testowanie funkcjonalności modułów systemu. 5) Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego. 6) Szkolenia grupowe winny się odbywać w podziale na grupy zawodowe, a tym samym w podziale na poszczególną funkcjonalność modułów systemu. 7) Czas szkolenia z danego modułu systemu dla danej grupy zawodowej powinien uwzględniać stopień skomplikowania modułu systemu. 8) Wykonawca po podpisaniu umowy dostarczy harmonogram szkoleń do akceptacji Zamawiającego. 14. Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy - w zakresie szkoleń 1) Zamawiający wymaga aby szkolenia grupowe i indywidualne personelu Zamawiającego przeprowadzały osoby posiadające doświadczenie w zakresie produktów, których dotyczyć będzie szkolenie. 2) Zamawiający wymaga by ilość osób szkolących w zakresie modułów systemu o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach wyniosła nie mniej niŝ 5. 3) Osoby szkolące winny być dyspozycyjne w trakcie trwania szkoleń. Wymagany jest stały kontakt roboczy z Zamawiającym. 4) Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu wykaz numerów telefonów kontaktowych do osób wykonujących szkolenia. 5) Zamawiający wymaga, by wszelkie zastępstwa lub trwała zmiana w osobach instalujących, wdraŝających i szkolących zgłaszana była niezwłocznie przez Wykonawcę, z zastrzeŝeniem, Ŝe osoba zastępująca musi posiadać nie mniejsze kwalifikacje niŝ osoba zastępowana. Zastępstwo lub trwała zmiana danej osoby wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego. ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 17

10 15. Wymagania dotyczące migracji danych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał migracji danych z systemów uŝytkowanych przez Zamawiającego (Solmed, Medicus, Perseus, Infomedica, Patomorfolog, GM, GMś, MMEwidencja, Pracownia USK i inne). Zamawiający zapewni przygotowanie danych w odpowiednim formacie np. xls. Zakres migrowanych danych (dotyczy części medycznej i administracyjnej) zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na etapie analizy przedwdroŝeniowej. 16. Wymagania dotyczące terminali Terminale (Terminal + klawiatura + monitor + przewody zasilające) wraz z systemem sieciowym Terminal: 1) terminal bezsystemowy - nie moŝe posiadać systemu operacyjnego, ani Ŝadnej aplikacji, 2) praca tylko w trybie wyświetlania aplikacji uruchomionych na serwerze, brak moŝliwości instalacji, czy uruchomienia na terminalu systemu operacyjnego lub aplikacji, 3) moŝliwość łączenia się z serwerem i wyświetlania pełnych sesji uŝytkownika lub tylko konkretnych aplikacji systemów operacyjnych Windows, Linux czy Unix, 4) wbudowany w obudowę terminala czytnik kart 5) podgląd sesji (tryb "podglądu" i "wprowadzania zmian") dla kaŝdej wyświetlanej aplikacji i systemu operacyjnego, 6) karta graficzna - rozdzielczość minimum 75Hz, 7) minimum 4 porty USB, 8) minimum 1 port Serial, 9) porty Audio - minimum 1 port mikrofonu, 1 port słuchawek, 1 wejście audio, 10) port VGA - minimum 1 gniazdo do podłączenia zewnętrznego monitora (złącze DVI oraz adapter do HD15), 11) porty sieciowy - minimum 1 GB Ethernet, gniazdo RJ45, 12) klawiatura i mysz 13) komplet przewodów zasilających, połączeniowych i sieciowych, 14) brak w obudowie terminala części ruchomych, 15) średni pobór mocy - nie większy niŝ 10W. Monitor: 1) technologia LED, przekątna ekranu minimum 19, 2) rozdzielczość minimum 60Hz, 3) gniazda VGA - minimum 1 DVI 4) komplet przewodów: zasilający i połączeniowy 17. Wymagania dotyczace serwera terminali. 1) Procesor typu E5-2420v2 6 rdzeni lub rownowaŝny moŝliwość instalacji drugiego procesora. 2) 64GB Pamięci ram 3) Kontroler Raid Sprzętowy 4) Napęd DVD RW 5) 2x Dyski SAS 600GB 10k 6) 2x Dyski SATA 2TB 7) System operacyjny typu Windows Server 2012 R2 Standard lub równowaŝny. Dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaŝy producenta na rynek polski. ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 18

11 OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW Parametry wymagane Wymagania wspólne dla części administracyjnej i medycznej L.p. Wymagania 1. System musi wspierać obsługę polskich znaków diakrytycznych zarówno w warstwie aplikacji jak i bazy danych. 2. Oprogramowanie Aplikacyjne funkcjonujące na platformach systemowych, m. in.: Windows NT, Windows 2000, Windows XP i nowszych. W systemie zaimplementowana jest obsługa skrótów klawiaturowych (kombinacje klawiszy hotkeys) 3. dla najczęściej uŝywanych funkcji. Skróty te są takie same dla wszystkich modułów części białej. System musi mieć moŝliwość obsługi bez konieczności korzystania z myszki. 4. Integracja z platformami tworzonymi przez CSIOZ (m.in platforma P1) Wymagania - część medyczna 1. Wymagania ogólne L.p. Wymagania System posiada konstrukcję modułową umoŝliwiającą jego późniejszą rozbudowę w 1. przyszłości. System jest zintegrowany pod względem przepływu informacji. Informacja raz wprowadzona do 2. systemu w jakimkolwiek z modułów jest wielokrotnie wykorzystywana we wszystkich innych. Uaktualnienia aplikacji w wersji klient-serwer muszą być w sposób automatyczny 3. rozpowszechniane na wszystkie stacje robocze. Oferowany system w wersji przeglądarkowej musi posiadać moŝliwość bezpośredniego wywołania konkretnego ekranu bezpośrednio z systemu zewnętrznego. W przypadku 4. wykorzystywania przez system zewnętrzny tego samego motoru bazy danych moŝna skonfigurować mechanizm automatycznego uwierzytelnienia uŝytkownika W wersji przeglądarkowej generowanie raportów i zestawień moŝe być automatycznie 5. przekierowywane na drukarkę i nie wymaga ich wyświetlania ani Ŝadnego dodatkowego potwierdzania wydruku. Oferowany system musi automatycznie kodować dane zapisywane w logach systemowych na 6. serwerze WWW. 7. W systemie wykorzystywany jest pasek zadań udostępniający najczęściej uŝywane funkcje. Pola obligatoryjne, opcjonalne i wypełniane automatycznie muszą być jednoznacznie 8. rozróŝnialne przez uŝytkownika (np. inny kształt, kolor, itp.). System ma moŝliwość rekonfiguracji (dostosowania) aplikacji umoŝliwiającą skracanie dostępu 9. do często realizowanych przez uŝytkowników funkcji np. przez podczepienie nowego znaczenia przyciskom. System dynamicznie, w zaleŝności od kontekstu i aktualnie wprowadzonych danych steruje 10. opcjonalnością i obligatoryjnością innych elementów GIU. System musi udostępniać proces wyszukiwania danych z zastosowaniem znaków specjalnych 11. zastępujących co najmniej fragment wyszukiwanego tekstu lub pojedynczy znak (np. analogicznie do systemu DOS * - fragment tekstu,? pojedynczy znak) System ma moŝliwość definiowania zakresu tworzonych i utrzymywanych log ów, rejestrujący 12. uŝytkowników systemu i wykonane przez nich czynności z moŝliwością analizy historii zmienianych wartości danych. W logach systemu monitorowane są wszystkie zmiany w bazie danych, dokonywane zarówno z 13. poziomu aplikacji jak i z poziomu innych narzędzi zewnętrznych (np. SQL, MS Office poprzez ODBC itd.). 14. System posiada moŝliwość pracy uŝytkowej przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu System umoŝliwia administratorowi z poziomu aplikacji definiowanie i zmianę praw dostępu dla poszczególnych uŝytkowników i grup uŝytkowników z dokładnością do poszczególnych: - modułów jednostek organizacyjnych - opcji menu - formularzy, w tym równieŝ przycisków w obrębie formularzy - raportów ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 19

12 Językiem obowiązującym w systemie, w chwili instalacji, musi być język polski. Dotyczy to wszystkich menu, ekranów, raportów, wszelkich komunikatów, wprowadzania, wyświetlania, sortowania i drukowania. Polskie znaki diakrytyczne będą, w chwili instalacji, dostępne w 16. kaŝdym miejscu i dla kaŝdej funkcji w systemie łącznie z wyszukiwaniem, sortowaniem (zgodnie z kolejnością liter w polskim alfabecie), drukowaniem i wyświetlaniem na ekranie. W przypadku administratora dopuszczalna jest częściowo komunikacja w języku angielskim. 17. System ma moŝliwość rozbudowy o kolejnych uŝytkowników. 2. Wymagania dla modułu Gruper 1. Moduł wyznacza JGP zgodnie z charakterystyką i algorytmem określonym przez NFZ na dany okres rozliczeniowy. 2. Moduł zapewnia obsługę wyznaczania JGP dla danych z zakończonych okresów rozliczeniowych zgodnie z obowiązującą wtedy charakterystyką i algorytmem. 3. Moduł automatycznie pobiera z Ruchu Chorych wszystkie dane niezbędne do wyznaczenia JGP. 4. Moduł wyznacza wszystkie moŝliwe grupy do jakich moŝe zostać zakwalifikowana hospitalizacja zgodnie z zawartą umową z NFZ. 5. Moduł dla kaŝdej wyznaczonej grupy wylicza wartości punktowe niezbędne do sprawozdawczości (taryfa podstawowa, dodatkowa, całkowita). Dla kaŝdej wyznaczonej grupy moduł weryfikuje i jawnie prezentuje, czy grupa jest 6. zakontraktowana z danym płatnikiem, w danej jednostce organizacyjnej, w okresie wypisu pacjenta ze szpitala oraz dla odpowiedniego trybu hospitalizacji. Moduł automatycznie podpowiada grupę do rozliczenia kierując się kryterium optymalizacji 7. przychodu za wykonanie określonego rodzaju świadczenia i spełnienia warunku, Ŝe znajduje się w umowie. 8. Moduł umoŝliwia zawęŝenie przeglądania JGP do zakontraktowanych z danym płatnikiem, w danej jednostce organizacyjnej. 9. Moduł automatycznie wyznacza takŝe inne potencjalne grupy w przypadku alternatywnej kwalifikacji / okodowania świadczenia z jawnym oznaczeniem grupy najbardziej intratnej. 10. Moduł wskazuje dokładnie przyczyny braku moŝliwości zakwalifikowania świadczenia do bardziej intratnej grupy. 11. Moduł automatycznie porządkuje (sortuje) wyznaczone i potencjalne grupy wg kryterium łącznej wartości punktów. 12. Moduł umoŝliwia przypisanie na podstawie wyznaczonej JGP produktu jednostkowego do rozliczenia w NFZ. Moduł po przypisaniu produktu do rozliczenia blokuje moŝliwość wszystkich modyfikacji 13. danych, które mają wpływ na wyznaczanie grupy (w tym: data wypisu, rozpoznania, procedury, tryb i charakterystyka). 14. Moduł pozwala na przeglądanie stanu wyznaczenia grup JGP dla wszystkich hospitalizacji, przy czym listę moŝna takŝe zawęzić do hospitalizacji wykonanych tylko na danym oddziale. 15. Moduł pozwala na automatyczne wyznaczenie grup JGP dla wszystkich hospitalizacji, przy czym listę moŝna zawęzić do hospitalizacji na danym oddziale. Moduł pozwala na automatyczne przypisanie produktów jednostkowych na podstawie 16. jednoznacznie wyznaczonych grup JGP dla wszystkich hospitalizacji, przy czym listę moŝna zawęzić do hospitalizacji na danym oddziale. Moduł pozwala na wyznaczanie produktów jednostkowych i wiązanie ich z konkretnymi 17. procedurami ICD-9 - dot. produktów jednostkowych, które takiego wiązania wymagają, np. SOR, Anestezjologia i inne, które się pojawią 18. Moduł pozwala na automatyczne dodawanie produktów jednostkowych z kat. 1c na podstawie wprowadzonych do systemy procedur ICD-90 na podstawie daty wykonania danej procedury. Moduł pozwala na przeglądanie stanu wyznaczenia grup JGP z zastosowaniem filtrów, które ograniczają prezentowaną listę hospitalizacji do: w ogóle nie posiadających przypisanego JGP, - nie posiadających jednoznacznie przypisanego JGP, - nie posiadających przypisanego JGP umoŝliwiającego rozliczenie. 20. Grupowanie odbywa się na dedykowanym centralnym serwerze, dostępnym ze wszystkich stacji roboczych. 21. Serwer grupowania zapewnia zapisywanie logu z przebiegu poszczególnych grupowań, które ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 20

13 pozwalają poznać analizowane warunki i decyzje, które podjął gruper. Serwer grupowania udostępnia wszystkie grupery, które obowiązywały w historii wyznaczania 22. JGP. Grupery za okresy historyczne nie są przechowywane w pamięci i ładowane tylko gdy są potrzebne. 23. Serwer grupowania działa jako usługa systemowa, jest uruchamiany po starcie systemu, bez potrzeby logowania się na komputerze, na którym pracuje. 24. Serwer grupowania potrafi raportować swój stan i statystykę uŝycia poszczególnych gruperów. 25. Serwer grupowania potrafi poinformować administratorów o błędach i problemach technicznych powstałych podczas pracy. 3. Wymagania dla modułu Kolejki oczekujących 1. MoŜliwość zdefiniowania wielu ksiąg oczekujących na róŝne świadczenia. 2. Zgodność ewidencji procedur z bieŝącymi wymaganiami płatników (NFZ, MZ). 3. MoŜliwość prowadzenia list oczekujących na przyjęcie do szpitala, na świadczenia ambulatoryjne, wysokospecjalistyczne, do pracowni diagnostycznych. Zapis pacjenta do księgi oczekujących z moŝliwością ewidencji podstawowych danych dot. oczekiwania: 4. - dane osobowe pacjenta, 5. - dane do kontaktu z pacjentem, 6. - data zapisu do kolejki, 7. - osoba dokonująca wpisu do kolejki, 8. - planowana data przyjęcia, 9. - kategoria medyczna nazwa świadczenia, jednostki organizacyjnej, specjalności, na które oczekuje pacjent, aktualny numer w kolejce oczekujących na świadczenie, dane o skierowaniu (lekarz, jednostka, nr umowy z NFZ, rozpoznanie ze skierowania z moŝliwością zapisu słownego lub kodem ICD10), rozpoznanie ICD10 lub powód przyjęcia, dodatkowe uwagi. Zarządzanie numeracją ksiąg oczekujących: 15. automatyczne nadawanie kolejnego numeru, 16. moŝliwość ręcznej zmiany numeru, 17. MoŜliwość automatycznego wczytania danych pacjenta juŝ zapisanego w centralnej kartotece pacjentów, a przy wprowadzaniu danych nowego pacjenta - mechanizmy weryfikujące unikalność danych wg zadanych kluczy, mechanizmy sprawdzające poprawność wprowadzanych danych (np. PESEL). 18. Konfiguracja jednostek organizacyjnych, które mają prawo zapisu do danej księgi oczekujących. 19. MoŜliwość zapisu tego samego pacjenta do wielu róŝnych kolejek oczekujących MoŜliwość wydruku karty oczekiwania dla pacjenta zawierającej podstawowe dane dot. oczekiwania wraz z nadanym numerem oraz planowanym terminem przyjęcia. MoŜliwość zmiany planowanej daty przyjęcia pacjenta wraz z zapamiętaniem historii przesunięć pacjenta na liście oczekujących. Ewidencja osoby dokonującej zmiany daty oraz powodu jej dokonania. MoŜliwość skreślenia pacjenta z listy oczekujących wraz z podaniem daty i powodu skreślenia oraz osoby dokonującej skreślenia. MoŜliwość prowadzenia i rozszerzania słownika powodów skreślenia pacjenta z list oczekujących wraz z zapamiętaniem aktualnego kodu niezbędnego do sprawozdawania danych do NFZ i MZ. 24. MoŜliwość przenoszenia pacjentów między kolejkami oczekujących 25. MoŜliwość przeglądu aktualnego oraz archiwalnego stanu list oczekujących. Wydruk księgi oczekujących na wybrany okres czasu z moŝliwością podziału wg: 26. świadczenia, na które oczekuje pacjent, 27. planowanej jednostki organizacyjnej, 28. jednostki zapisującej do kolejki, 29. kategorii medycznej, ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 21

14 30. procedury, na którą jest zapisany pacjent. 31. MoŜliwość tworzenia miesięcznego sprawozdawania z liczby oczekujących na poszczególne świadczenia oraz średniego czasu oczekiwania wg formatu XML opublikowanego przez NFZ. 32. MoŜliwość realizacji kolejki bezpośrednio po stronie jednostek organizacyjnych, do których pacjenci oczekują. 33. MoŜliwość zamknięcia wpisu do kolejki istniejącym pobytem, wizytą lub świadczeniem diagnostycznym. 34. MoŜliwość weryfikacji poprawności konfiguracji kolejek oczekujących w kontekście wczytanych do systemów umów i aneksów z płatnikami. 35. MoŜliwość generowania sprawozdań z kolejek oczekujących do płatników zgodnie z bieŝącymi wytycznymi. MoŜliwość wczytywania potwierdzeń do sprawozdań. Współpraca z czytnikami kodów kreskowych w zakresie co najmniej identyfikacji pacjenta po 36. kodzie zamieszczonym na dokumentacji medycznej oraz pracownika po identyfikatorze osobowym. UmoŜliwia zablokowanie edycji kolejki oczekujących po wygenerowaniu raportu z oceny 37. kolejek. KaŜdorazowa konieczność odblokowania edycji kolejki i zmiany w zapisach kolejkowych musi automatycznie generować raport oceny kolejek. MoŜliwość generowania zestawienia komórek organizacyjnych realizujących obowiązek 38. kolejkowy zawierający informacje z comiesięcznego raportu oceny kolejek i pierwszych wolnych terminów 39. MoŜliwość wskazywania komórek organizacyjnych, których pacjenci trafiają do jednej kolejki oczekujących. 40. Moduł kolejkowy systemu automatycznie łączy się z systemem NFZ w celu przesłania (aktualizacji) raportów oceny kolejek i raportów Pierwszych Wolnych Terminów Moduł ma moŝliwość prowadzenia kolejek oczekujących w grupach: kolejka raportowana do NFZ prowadzona w systemie, - kolejka prowadzona w systemie NFZ, - inna kolejka 42. Moduł ma moŝliwość prowadzenia kolejek, z których dane są automatycznie przekazywane (zasilane) do modułów prowadzonych w systemie NFZ (system AP-KOLCE) 4. Wymagania dla modułu Izba Przyjęć Ewidencja danych pacjenta podczas rejestracji: 1 dane osobowe, 2 dane adresowe (stałe i tymczasowe miejsce zamieszkania), 3 dane i uprawnienia opiekunów oraz innych osób uprawnionych do otrzymywania informacji na temat stanu zdrowia pacjenta, 4 dane o rodzaju i numerze dokumentu uprawniającego do świadczeń (ewidencja uprawnień podstawowych oraz dodatkowych), 5 dane o zatrudnieniu, 6 dane płatnika. 7 System umoŝliwia Elektroniczną Weryfikację Uprawnień Świadczeniobiorców. System umoŝliwia ewidencjonowanie i wydruk oświadczeń pacjenta/opiekuna prawnego 8 potwierdzających uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zgody na odpłatność. 9 MoŜliwość wydruku opasek identyfikacyjnych dla pacjentów: dorosłych oraz dzieci. Dodatkowo moŝliwość wykonania zdjęcia identyfikującego dziecko do 6 r.ŝ., gdy załoŝenie opaski identyfikacyjnej nie jest moŝliwe. System umoŝliwia tworzenie katalogów: 10 uprawnień pacjentów do świadczeń, 11 ubezpieczycieli, płatników, 12 umów z płatnikami, 13 jednostek kierujących, 14 ICD9 CM, 15 ICD MoŜliwość ewidencji specyficznych danych dotyczących pacjentów z krajów Unii Europejskiej ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 22

15 przyjmowanych w ramach przepisów o koordynacji. 17 MoŜliwość rejestracji danych pacjenta przyjmowanego na podstawie decyzji wydanej przez wójta/burmistrza. 18 MoŜliwość wprowadzenia informacji o trybie przyjęcia i zgodzie pacjenta na leczenie. 19 W przypadku braku zgody pacjenta na leczenie moŝliwość ewidencji podstawy przymusowego przyjęcia. MoŜliwe tryby przyjęcia: 20 nagły, 21 nagły bez podpisu pacjenta z wnioskiem do sądu, 22 przyjęcie planowe osoby, która skorzystała ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, zgodnie z uprawnieniami przysługującymi jej na podstawie ustawy, 23 przyjęcie planowe na podstawie skierowania, 24 przyjęcie planowe w przypadkach, w których skierowanie nie jest wymagane zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przyjęcie osoby podlegającej obowiązkowemu leczeniu przyjęcie w związku z realizacją 25 ustawowego obowiązku poddania się leczeniu, określonego w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakaŝeń i chorób zakaźnych u ludzi, ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, przyjęcie przymusowe przyjęcie w związku z realizacją ustawowego obowiązku poddania 26 się leczeniu, określonego w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, Kodeksie karnym, Kodeksie postępowania karnego oraz ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Prowadzenie rejestru (skorowidza) pacjenta z moŝliwością przeglądu danych archiwalnych z 27 poszczególnych pobytów w szpitalu (rejestr pobytów). 28 MoŜliwość wyszukiwania pacjentów wg róŝnych parametrów. Podgląd listy pacjentów wg następujących kryteriów: 29 w Izbie Przyjęć, 30 na oddziale, 31 w kolejce, 32 nowi pacjenci, 33 wypisani pacjenci, 34 wszyscy, 35 anulowani, 36 Analiza danych nowego pacjenta podczas wprowadzania mechanizmy weryfikujące unikalność danych (np. PESEL). Rejestracja pobytu pacjenta w Izbie Przyjęć: 37 wprowadzenie danych o rozpoznaniu z wykorzystaniem sownika ICD10, 38 wprowadzenie danych ze skierowania, 39 wprowadzenie danych płatnika. 40 MoŜliwość ewidencji godziny przyjęcia pacjenta oraz godziny zakończenia obsługi. 41 Moduł uniemoŝliwia dokonanie ponownego przyjęcia pacjenta przebywającego juŝ w szpitalu. 42 Ewidencja wykonanych procedur. 43 Ewidencja procedur rozliczeniowych. 44 Ewidencja zuŝytych środków 45 MoŜliwość kopiowania wykonanych procedur na kolejne dni (równieŝ z moŝliwością pominięcia sobót, niedziel) lub kolejne godziny w danym dniu. Blokowanie zamknięcia wizyty pacjenta w przypadku braku Karty Zgłoszenia Choroby 46 Psychicznej/ Nowotworowej/ Zakaźnej, jeśli pacjentowi zaewidencjonowano takowe rozpoznanie. 47 Definiowanie minimalnego zbioru danych, który musi być uzupełniony przed zamknięciem wizyty pacjenta. Rejestracja opuszczenia Izby Przyjęć przez pacjenta w jednym z trybów: 48 odmowa przyjęcia do szpitala wpis do Księgi Odmów, Przyjęć i Porad Ambulatoryjnych, 49 zaplanowanie późniejszego terminu przyjęcia i odnotowanie skierowania pacjenta do kolejki oczekujących wpis do Księgi Oczekujących, 50 skierowanie/cofnięcie skierowania na oddział (ustalenie trybu przyjęcia, form płatności, ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 23

16 wydruk pierwszej strony historii choroby), 51 odnotowanie zgonu pacjenta w Izbie Przyjęć wpis do Księgi Zgonów, 52 udzielenie pomocy doraźnej, 53 samowolne opuszczenie oddziału. 54 Przegląd ksiąg: Księga Główna, Przyjęć i Wypisów, Listy Oczekujących, Odmów Przyjęć i Porad Ambulatoryjnych, Zgonów. 55 MoŜliwość wprowadzenia informacji o rodzaju leczenia, na które pacjent oczekuje. 56 Wydruk danych z poszczególnych ksiąg. 57 MoŜliwość sprawdzenia stanu wolnych łóŝek na poszczególnych oddziałach. 58 Wydruk 1 strony historii choroby nowoprzyjętego pacjenta wg róŝnych, zdefiniowanych na etapie wdroŝenia wzorów historii choroby. 59 MoŜliwość wydruku podstawowych dokumentów (np. karta informacyjna Izby Przyjęć, karta odmowy przyjęcia do szpitala, itp.) z zakresu danych gromadzonych w systemie. 60 MoŜliwość przeglądu danych archiwalnych o pacjentach przebywających w przeszłości w Izbie Przyjęć. 61 MoŜliwość odnotowania zgonu pacjenta poza szpitalem. 62 MoŜliwość definiowania przez administratora zestawu pól obowiązkowych, które muszą zostać wypełnione podczas ewidencji danych pacjenta. MoŜliwość wydruku raportu zawierającego informacje o: 63 dacie pierwszego wprowadzenia danych pacjenta do systemu, 64 identyfikatorze uŝytkownika wprowadzającego dane osobowe do systemu, 65 źródle danych, w przypadku zbierania danych nie od osoby, której one dotyczą, 66 informacji o odbiorcach danych (w przypadku skierowania na badania diagnostyczne, laboratoryjne do innych podmiotów) z uwzględnieniem celu, zakresu i daty udostępnienia). Współpraca z czytnikami kodów kreskowych i kolektorami danych w zakresie co najmniej 67 identyfikacji pacjenta po kodzie zamieszczonym na dokumentacji medycznej oraz pracownika po identyfikatorze osobowym. 68 Prowadzenie depozytu z moŝliwością tworzenia spisu rzeczy do depozytu, w sytuacji, gdy podczas przyjęcia pacjenta nieobecny jest pracownik prowadzący księgę depozytu. 69 Prowadzenie archiwum historii chorób. System zawiera klawisze skrótów umoŝliwiające bezpośredni dostęp do dowolnie wybranych 70 przez uŝytkownika pozycji menu lub funkcji, definiowane na etapie wdroŝenia oraz stałe skróty klawiszowe dla podstawowych operacji. 71 Limitowanie dostępu do danych wyłącznie osobom uprawnionym, poprzez konfigurowanie schematów uprawnień. Moduł umoŝliwia generowanie zestawień: 72 wizyty w Izbie Przyjęć (zestawienie wszystkich wizyt w danym okresie wg decyzji dot. procesu leczenia), 73 zestawienie wykonania procedur rozliczeniowych dotyczących danej wizyty, 74 zestawienie rozpoznań określonych u pacjentów (zestawienie zarówno dla konkretnych rozpoznań jak i dla wszystkich wg płatnika, województwa, okresu, itd.), 75 zestawienie bieŝących przyjęć w Izbie Przyjęć. 5. Wymagania dla modułu Statystyka Medyczna Prowadzenie skorowidza pacjentów z moŝliwością podglądu danych archiwalnych dotyczących 1 danych z poszczególnych pobytów w szpitalu (rejestr pobytów). 2 Automatyczna aktualizacja karty statystycznej. 3 Przegląd danych z pobytów pacjenta. 4 Przegląd i aktualizacja danych personalnych. 5 MoŜliwość zarządzania kartotekami pacjentów. 6 Wspomaganie pielęgnacji słowników. 7 MoŜliwość konfiguracji danych o szpitalu. MoŜliwość wprowadzania słowników procedur obowiązujących w szpitalu w oparciu o 8 procedury ICD-9 oraz niezaleŝnie od nich. MoŜliwość wprowadzania słownika chorób w oparciu o katalog ICD-10, z moŝliwością 9 uszczegółowienia rozpoznań, wprowadzenia rodzaju (choroby zakaźne, psychiatryczne, ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 24

17 nowotworowe). 10 MoŜliwość wprowadzania słownika procedur rozliczeniowych do poszczególnych płatników. Moduł generuje na bieŝąco wydruki zawierające informacje o przepływie pacjentów w Izbie Przyjęć oraz na Oddziałach pozwalające na identyfikację pacjenta poprzez numer odpowiednich ksiąg i datę oraz czas zaistnienia danej sytuacji dotyczące w szczególności: 11 przyjęcia w Izbie Przyjęć, 12 wpisu do Księgi Oczekujących, 13 przyjęcia i wypisu z oddziału, 14 wyjścia i powrotu z przepustki, 15 wypisania ze szpitala. 16 Nadawanie numeru księgi głównej. 17 Obsługa zmian numerów ksiąg, moŝliwość przeglądu historii numerów ksiąg. MoŜliwość wyszukiwania pacjentów według róŝnych parametrów (imię, nazwisko, imię ojca, 18 PESEL, data urodzenia, numer księgi głównej i oddziałowej, oddział, płeć, wiek, czas, hospitalizacji, jednostka chorobowa, choroby współistniejące, procedury medyczne). 19 MoŜliwość eksportu wybranych kart statystycznych do pliku wraz z wydrukiem. 20 Podgląd informacji, jacy pacjenci (co najmniej imię i nazwisko) przebywają aktualnie na oddziale i w całym szpitalu. Moduł umoŝliwia automatyczne generowanie zewnętrznych raportów dotyczących pacjentów w formie narzuconej wymogami sprawozdawczymi wg stanu prawnego tych wymogów obowiązującego na dzień instalacji oprogramowania, a w szczególności generowanie: 21 Karty Statystycznej Szpitala Ogólnej Mz/Szp-11, 22 Karty Nowotworowej, 23 Karta zgłoszenia choroby zakaźnej, 24 sprawozdania ze statystyki publicznej. 25 Weryfikacja danych do statystyki. 26 MZ-11, 27 MZ-29, 28 ZD-3 29 MoŜliwość obliczania i zatwierdzania ruchu pacjentów w szpitalu. 30 MoŜliwość zdefiniowania godzin dla doby statystycznej. MoŜliwość definicji schematów obliczeń statystyki: 31 osobodni dla oddziałów dziennych na podstawie obecności, 32 wyłączenie obliczeń ruchu pacjentów dla wybranych oddziałów z ogólnych statystyk szpitalnych, 33 obliczanie statystyki na przełomie miesięcy wg róŝnych schematów. 34 MoŜliwość ewidencji danych o zwrocie/pobraniu historii choroby do statystyki. Moduł udostępnia minimalny zakres raportów: 35 obłoŝenie łóŝek oddziału/szpitala na określony dzień, 36 zestawienie nowoprzyjętych/wypisanych pacjentów do oddziału/szpitala dzień/godzina), 37 zestawienie pacjentów hospitalizowanych wg czasu pobytu (powyŝej x dni), 38 zestawienie pacjentów wg jednostki chorobowej (rozpoznanie zasadnicze) w układach wieloletnich, 39 stan oddziału według zapisu w Izbie Przyjęć, 40 średni czas pobytu (szpital/oddział), 41 średni czas pobytu wg jednostki chorobowej (rozpoznania zasadniczego), 42 miesięczne zestawienie ilości przyczyn zgonów, 43 zestawienie przyjęć wg województwa, ubezpieczyciela, 44 zestawienie przyjęć do szpitala wg lekarza kierującego i przyjmującego, 45 wydruk pobytów szpitalnych, oddziałowych o nieuzupełnionych danych (np. bez dokumentu ubezpieczeniowego, płatnika, rozpoznania zasadniczego, jednostki kierującej itd.). 46 Moduł umoŝliwia zamknięcie ksiąg bieŝącego roku wraz z automatycznym przepisaniem pacjentów przebywających w szpitalu na następny rok. Moduł umoŝliwia prowadzenie wielu: 47 ksiąg głównych, ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 25

18 48 oddziałowych, 49 oczekujących, 50 odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych, 51 transfuzji, 52 zgonów. Moduł umoŝliwia wprowadzanie planu pracy dla poszczególnych jednostek organizacyjnych (w 53 tym poradni, oddziałów dziennych) wraz z godzinami pracy, dniami pracy, stanowiskami, pracownikami. 54 Moduł umoŝliwia ewidencję nieoddanych historii choroby. 55 Moduł umoŝliwia ewidencję nieoddanych kart wypisu. 56 Moduł umoŝliwia zarządzanie statystyką związaną ze wskaźnikami szpitalnymi. 57 Zestawienie pacjentów hospitalizowanych lub ambulatoryjnych wg ICD Zestawienie pacjentów hospitalizowanych lub ambulatoryjnych wg sposobu leczenia (np.: chirurgia). Współpraca z czytnikami kodów kreskowych w zakresie co najmniej identyfikacji pacjenta po 59 kodzie zamieszczonym na dokumentacji medycznej oraz pracownika po identyfikatorze osobowym. 6. Wymagania dla modułu Oddział Lp. 1. Obsługa oddziałów, pododdziałów, wspólnych ksiąŝek oddziałowych dla kilku pododdziałów. 2. System umoŝliwia Elektroniczną Weryfikację Uprawnień Świadczeniobiorców. System umoŝliwia ewidencjonowanie i wydruk oświadczeń pacjenta/opiekuna prawnego 3. potwierdzających uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innych wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń Obsługa listy pacjentów Oddziału: 4. wyszukiwanie pacjentów na liście wg róŝnych parametrów i kryteriów, 5. wyszukiwanie pacjentów na podstawie kodu kreskowego z opaski identyfikacyjnej pacjenta. MoŜliwość wydruku opasek identyfikacyjnych: 6. dla pacjentów Potwierdzenie przyjęcia na Oddział: 7. nadanie numeru Księgi Oddziałowej automatycznie z moŝliwością modyfikacji numeru, 8. wprowadzenie danych lekarza prowadzącego, 9. przypisanie pacjentowi diety, 10. przydzielenie pacjentowi łóŝka, 11. moŝliwość modyfikacji danych płatnika, 12. wprowadzenie danych o rodzaju hospitalizacji dla celów statystycznych, np. hospitalizacja całodobowa z zabiegiem operacyjnym, hospitalizacja dzienna bez zabiegów i badań laboratoryjnych itp. Rejestracja przyjęcia pacjenta na Oddział w jednym z trybów: 13. przyjęcie pacjenta w trybie nagłym w wyniku przekazania przez zespół ratownictwa medycznego, 14. przyjęcie w trybie nagłym inne przypadki, 15. przyjęcie noworodka w wyniku porodu w tym Szpitalu, 16. przyjęcie planowane na podstawie skierowania, 17. przyjęcie planowe osoby, która skorzystała ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, zgodnie z uprawnieniami przysługującymi jej na podstawie ustawy, 18. przeniesienie z innego szpitala, 19. przyjęcie osoby podlegającej obowiązkowemu leczeniu, przyjęcie przymusowe w związku z realizacją ustawowego obowiązku poddania się 20. hospitalizacji. 21. MoŜliwość przyjęcia pacjenta bezpośrednio przez Oddział do szpitala. 22. MoŜliwość przyjmowania pacjentów na turnusy. 23. Odmowa lub anulowanie przyjęcia na Oddział wycofanie danych pacjenta na Izbę Przyjęć. 24. Przegląd i aktualizacja danych personalnych. ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 26

19 25. Monitorowanie stanu obłoŝenia Oddziału (moduł musi dopuszczać przyjęcie pacjenta nawet, gdy nie ma wolnych łóŝek na Oddziale). 26. Wprowadzenie rozpoznań: wstępnych, końcowych, z zakresu V-Y, przyczyny zgonu. 27. Blokowanie zamknięcia hospitalizacji w przypadku braku karty zgłoszenia choroby nowotworowej/zakaźnej, jeśli pacjent ma rozpoznanie nowotworowe/zakaźne. 28. Definiowanie minimalnego zbioru danych, który musi być uzupełniony przed zamknięciem hospitalizacji pacjenta. 29. Ewidencja procedur medycznych. 30. Ewidencja badań klinicznych. 31. MoŜliwość kopiowania wykonanych procedur na kolejne dni (równieŝ z moŝliwością pominięcia sobót, niedziel) lub kolejne godziny w dniu. MoŜliwość wypełniania i wydruku standardowych druków zewnętrznych: 32. Karta Statystyczna, 33. Karta ZakaŜenia Szpitalnego, 34. Karta Zgłoszenia Choroby Zakaźnej, 35. Karta Zgłoszenia Choroby Nowotworowej, 36. Karta Zgonu, 37. Karta Informacyjna z leczenia szpitalnego Moduł daje moŝliwość wyszukiwania pacjentów według róŝnych parametrów (imię, nazwisko, PESEL, imię ojca, data urodzenia, numer księgi głównej i oddziałowej, oddział, płeć, wiek, czas hospitalizacji, jednostka chorobowa, choroby współistniejące, procedury medyczne). Moduł daje moŝliwość definiowania dodatkowych filtrów wyszukiwania pacjentów w Księdze Chorych Oddziału. Sortowanie listy pacjentów na Oddziale według kryteriów wybranych przez uŝytkownika (np. nazwisko, numer księgi). Prowadzenie i wydruk Historii Choroby w podziale na: 41. dane przyjęciowe, 42. wywiad wstępny, 43. przebieg choroby, 44. epikryza (z moŝliwością wykorzystania słownika tekstów standardowych). 45. Przypisanie lekarza prowadzącego pełna historia prowadzenia pacjenta przez lekarzy. 46. MoŜliwość zmiany przydzielenia łóŝka historia obłoŝenia łóŝek. 47. MoŜliwość automatycznego przygotowania oraz edycji standardowego listu dla lekarza rodzinnego. 48. Obsługa przepustek. 49. MoŜliwość zmiany diety pacjentowi. 50. MoŜliwość tworzenia wykazu posiłków na dany dzień dla kuchni oraz dla Oddziału. 51. Tworzenie zbiorczego zapotrzebowania Ŝywnościowego dla pacjentów Oddziału z moŝliwością przeliczania ilości zamawianych posiłków wg przypisanych pacjentom diet. 52. MoŜliwość uzupełnienia/korekty zbiorczego zapotrzebowania Ŝywnościowego o zamówienia dodatkowych posiłków. Rejestracja opuszczenia Oddziału przez pacjenta w jednym z trybów: 53. zakończenie procesu terapeutycznego lub diagnostycznego (wypis pacjenta ze szpitala), 54. skierowanie do dalszego leczenia w innym szpitalu, 55. skierowanie do dalszego leczenia w innym niŝ szpital przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, 56. wypisanie pacjenta na własne Ŝądanie, 57. osoba leczona samowolnie opuściła Oddział przed zakończeniem procesu terapeutycznego lub diagnostycznego, 58. przeniesienie/wycofanie przeniesienia pacjenta na inny Oddział, 59. przeniesienie w trybie nagłym na inny Oddział (bez uzupełnienia danych wypisowych z poprzedniego oddziału, bez moŝliwości wypisania pacjenta do momentu uzupełnienia danych), gdy pacjent w sposób raŝący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń 60. zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, Ŝe zaprzestanie udzielania świadczeń spowoduje bezpośrednie zagroŝenie dla jego Ŝycia lub zdrowia (art. 29 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej), ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 27

20 61. Zgon pacjenta na Oddziale wpis do Księgi Zgonów. 62. MoŜliwość parametryzacji pól obligatoryjnych przy przyjęciu pacjenta do szpitala dla kaŝdego oddziału. indywidualnie. 63. Tworzenie zamówień na krew i preparaty krwiopochodne (np. immunoglobulina, albuminy) Odnotowanie podań krwi i preparatów krwiopochodnych z wpisem do Księgi Transfuzyjnej, 64. odnotowanie powikłań po przetoczeniu. MoŜna zaewidencjonować tylko podanie preparatu krwiopochodnego, dla którego przeprowadzono pozytywną próbę krzyŝową. 65. Ewidencja danych do rozliczenia kontraktowanych produktów z płatnikiem 66. Wpis do Księgi Oczekujących pacjentów przeznaczonych do przyjęcia w późniejszych terminach. wydruk raportu w formie kalendarza z wyszczególnionymi przyjęciami na kaŝdy dzień. 67. MoŜliwość parametryzacji kart informacyjnych leczenia szpitalnego dla kaŝdego oddziału osobno. 68. MoŜliwość korzystania z szablonów kart informacyjnych dla kaŝdego oddziału osobno. Wydruk i przeglądanie obecności: 69. dla wybranego pacjenta, 70. na dany dzień dla całego Oddziału. Przegląd i wydruk ksiąg: 71. Księga Główna Przyjęć i Wypisów 72. Księga Chorych Oddziału, 73. Księga Oczekujących, 74. Księga Zgonów, 75. Księga Transfuzji. MoŜliwość przeglądu danych archiwalnych o pacjentach przebywających w przeszłości na danym oddziale: 76. w zakresie danych osobowych pacjenta, 77. w zakresie danych z poszczególnych pobytów szpitalnych. 78. MoŜliwość ustawienia blokady modyfikacji oraz blokady przeglądania historii choroby dla 79. archiwalnych pobytów. Współpraca z czytnikami kodów kreskowych w zakresie co najmniej identyfikacji pacjenta po kodzie zamieszczonym na dokumentacji medycznej oraz pracownika po identyfikatorze osobowym. 80. MoŜliwość wprowadzania raportów pielęgniarskich i lekarskich z dyŝurów. Moduł umoŝliwia wgląd w: 81. badania laboratoryjne wykonane pacjentowi, 82. badania diagnostyczne wykonane pacjentowi, 83. konsultacje wykonane przez specjalistów naniesione w innych oddziałach i poradniach. Integracja z innymi modułami systemu realizującymi funkcjonalność w zakresie: 84. ewidencji zuŝytych leków i materiałów oraz automatycznej aktualizacji stanów magazynowych (Apteczka Oddziałowa), 85. Wzajemnego udostępniania danych zlecenia i danych o jego wykonaniu (Pracownia Diagnostyczna). System zawiera klawisze skrótów umoŝliwiające bezpośredni dostęp do dowolnie wybranych przez 86. uŝytkownika pozycji menu lub funkcji, definiowane na etapie wdroŝenia oraz stałe skróty klawiszowe dla podstawowych operacji. 87. Limitowanie dostępu do danych wyłącznie osobom uprawnionym, poprzez konfigurowanie schematów uprawnień. Moduł udostępnia minimalny zakres raportów: 88. obłoŝenie łóŝek Oddziału/szpitala na określony dzień, 89. zestawienie nowoprzyjętych/wypisanych pacjentów do Oddziału/szpitala dzień/godzina), 90. zestawienie pacjentów oczekujących na przyjęcie na Oddział, 91. zestawienie pacjentów hospitalizowanych wg czasu pobytu (powyŝej X dni), 92. zestawienie pacjentów wg jednostki chorobowej (rozpoznanie zasadnicze), 93. średni czas pobytu (szpital/oddział), 94. średni czas pobytu wg jednostki chorobowej (rozpoznania zasadniczego), 95. miesięczne zestawienie ilości przyczyn zgonów, 96. zestawienie przyjęć wg województwa, ubezpieczyciela, ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 28

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: Koszalin, dnia 18.07.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na MEDYCZNY SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W KOSZALINIE Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Na potrzeby SIWZ, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP 1727/13

Nr sprawy: ZP 1727/13 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5. Nr sprawy: ZP 1727/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA

Bardziej szczegółowo

nr 24 /PN/2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

nr 24 /PN/2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1 z 89 Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. 30 Stycznia 58 83 110 Tczew tel/fax 058 531 38 30 NIP 593-25-26-795 REGON

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE Załącznik nr 12 WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów informatycznych, w tym: 1.1. Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

Dostawy obejmować będą: 2.1. Medyczny System Informatyczny. Medyczny System Informatyczny obejmuje następujące oprogramowanie aplikacyjne (moduły):

Dostawy obejmować będą: 2.1. Medyczny System Informatyczny. Medyczny System Informatyczny obejmuje następujące oprogramowanie aplikacyjne (moduły): Załącznik nr 4 do SIWZ Specyfikacja Techniczna (ST) 1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie, wdrożenie oraz nadzorowanie Medycznego Systemu Informatycznego dla potrzeb Małopolskiego Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9.15.SSI DO SIWZ MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE SP. Z O.O. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do OPZ

Załącznik nr 2 do OPZ Lista funkcji SZPITALNY SYSTEM INFORMATYCZNY HIS L.p. Opis parametru ADMINISTRATOR I OGÓLNE WYMAGANIA WYMAGANIA OGÓLNE Wszystkie moduły systemu zaopatrzone są w graficzny interfejs użytkownika. Zapewniona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego.

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Załącznik nr 4 Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia nie spełnia. W kolumnie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Spis Treści 1 Przedmiot zamówienia... 3 2 Wymagana zgodność z obowiązującym prawem... 4 3 Wymagana zgodność z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem...

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.3 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.3 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.3 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby utworzenia informatycznych platform e-usług i aplikacji on-line w s rodowisku typu

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.) Elbląg, dnia 23 maja 2013r. Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania do przetargu na Budowę sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawę i instalację sprzętu komputerowego, dostawę licencji i wdroŝenie medycznego

Bardziej szczegółowo

System obiegu informacji o pacjencie

System obiegu informacji o pacjencie Załącznik Nr 2 System obiegu informacji o pacjencie 1 Funkcjonalności Ogólne... 3 2 e - Rejestracja... 5 3 Rejestracja... 7 4 Poradnia... 12 5 Izba Przyjęć/SOR... 15 6 Oddział... 22 7 Anestezjologia...

Bardziej szczegółowo

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing)

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing) Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Nr sprawy 9/2013 Olsztyn, dn. 11 kwietnia 2013 r. WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA: Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w

Bardziej szczegółowo

UMOWA BDGi-2160-./2011

UMOWA BDGi-2160-./2011 UMOWA BDGi-2160-./2011 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54, w imieniu i na rzecz którego działa,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno- Rehabilitacyjny ul. Uzdrowiskowa 54 43-230 Goczałkowice Zdrój PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV:

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV: Modernizacja i integracja Systemu Informatycznego dla potrzeb Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno Rehabilitacyjne S.A. wraz z pełną dokumentacją, zrealizowaniem szkoleń, dostawą sprzętu informatycznego,

Bardziej szczegółowo