Dostawy obejmować będą: 2.1. Medyczny System Informatyczny. Medyczny System Informatyczny obejmuje następujące oprogramowanie aplikacyjne (moduły):

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawy obejmować będą: 2.1. Medyczny System Informatyczny. Medyczny System Informatyczny obejmuje następujące oprogramowanie aplikacyjne (moduły):"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do SIWZ Specyfikacja Techniczna (ST) 1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie, wdrożenie oraz nadzorowanie Medycznego Systemu Informatycznego dla potrzeb Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci Solidarność z siedzibą w Radziszowie. Wszelkie znaki towarowe i patenty użyte w SIWZ, jak i załącznikach do niej są tylko wyznacznikiem minimalnych parametrów wymaganego przez Zamawiającego sprzętu. Wykonawca może zaproponować równoważny sprzęt o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji przetargowej. 2. W ramach wdrożenia Medycznego Systemu Informatycznego przewiduje się następujące etapy realizacji zamówienia Przygotowanie stanowisk komputerowych. Instalacja baz danych, modułów programowych. Konfigurację systemu. Szkolenie użytkowników i administratorów systemu. Nadzór autorski i inżynierski serwis oprogramowania. Dostawy obejmować będą: 2.1. Medyczny System Informatyczny. Medyczny System Informatyczny obejmuje następujące oprogramowanie aplikacyjne (moduły): Rodzaj modułu Ilość licencji Ruch Chorych : (Izba Przyjęć, Oddział, Dział Rehabilitacji, Pracownia Diagnostyczna, 10 Statystyka i Analizy, Kontraktowanie, Kolejki Oczekujących) Zlecenia Medyczne 7 Przychodnia Przyszpitalna (Rejestracja, Gabinet, Statystyka) 10 Administrator 1 System obejmuje następujące stanowiska pracowników: 1. Oddział rehabilitacyjny dla dzieci: 1.1. Gabinet lekarski 2 stanowiska / 5 ciu użytkowników 1.2. Rejestracja - 2 stanowiska / 5 ciu użytkowników 1.3. Gabinet pielęgniarki oddziałowej 3 stanowiska / 12 użytkowników 2. Przychodnia rehabilitacyjna i ośrodek rehabilitacji dziennej: 2.1. Gabinet lekarski 2 stanowiska / 5 ciu użytkowników 2.2. Rejestracja 2 stanowiska / 6 ciu użytkowników 3. Gabinet rehabilitacji 2 stanowiska / 6 ciu użytkowników 4. Gabinet psychologiczny - 2 stanowiska / 2 użytkowników 5. Gabinet logopedyczny 2 stanowiska / 2 użytkowników 6. Statystyka medyczna 1 stanowiska / 4 użytkowników Oferowany System powinien być podzielony na moduły (modułowa budowa systemu), których funkcjonalność odpowiada zadaniom realizowanym przez jednostki organizacyjne Szpitala, w których moduły te będą funkcjonowały. 1

2 Zamawiający dopuszcza inny podział oferowanego systemu na moduły/zagadnienia, niż przedstawiono wyżej. Jeżeli oferowany system podzielony jest na moduły/zagadnienia w inny sposób niż to założył Zamawiający, Wykonawca winien przedstawić podział na moduły/zagadnienia oferowanego systemu i przedstawić ich funkcjonalność. Zamawiający nie dopuszcza zakupu systemu, który nie posiada PEŁNEJ wymaganej funkcjonalności w chwili składania oferty, tzn. system musi posiadać wszystkie elementy określone w SIWZ wraz z uwzględnieniem stawianych im wymogów. Zamawiający nie dopuszcza rozbudowy systemu o brakujące moduły lub funkcje po podpisaniu umowy. Oferent musi wykazać w ofercie oferowanego systemu wyposażenie go we wszystkie wymagane funkcje i cechy, które przedstawiono w dalszej części SIWZ Instalacja, konfiguracja i szkolenia - wdrożenie Systemu Informatycznego. Wykonawca w ramach dostawy dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i dostosuje do potrzeb Zamawiającego Medyczny System Informatyczny wraz ze wszelkim niezbędnym dla jego funkcjonowania oprogramowaniem dodatkowym oraz przeszkoli w zakresie obsługi użytkowników oraz administratorów. W ramach szkolenia użytkowników przekazana musi zostać wiedza niezbędna do poprawnego użytkowania elementów systemu, ich zakres funkcjonalny, tworzenie i gromadzenie informacji związanych z wykonywaniem czynności służbowych, tworzeniem i gromadzeniem dokumentów, wykonywaniem analiz i sprawozdań, współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi zakładu. Zakres szkolenia obejmuje około 50 osób. Minimalna ilość osobodni wdrożeniowych w zakresie modułów medycznych wynosi.. osobodni (przy czym wykonawca ustala liczbę osobodni wdrożeniowych, która uważa za konieczną dla prawidłowego wdrożenia systemu i przeszkolenia użytkowników, którą podaje w Załączniku nr 8 do SIWZ. Osobodzień to minimum godzin wykonywania zadań związanych z realizacją umowy w siedzibie Zamawiającego Usługi serwisowe - nadzór autorski i inżynierski Nadzór autorski. W ramach minimum 12 miesięcznego bezpłatnego serwisu gwarancyjnego (tzw. nadzoru autorskiego) Wykonawca zapewni: a) pełną funkcjonalność systemu poprzez usuwanie błędów w oprogramowaniu przez łączny okres 12 miesięcy od daty zakończenia wdrożenia. b) bezpłatne dostarczanie nowych, zgodnych technologicznie wersji elementów systemu informatycznego, które powstają w związku ze zmianami w przepisach i normach, które system wykorzystuje lub na których opiera swoje założenia funkcjonalne Nadzór inżynierski. W ramach minimum 12 miesięcznego bezpłatnego serwisu inżynierskiego Wykonawca zapewni m.in.: a) Usuwanie awarii oprogramowania w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędu oprogramowania aplikacyjnego (tzn. błędu powtarzalnego, pojawiającego się za każdym razem w miejscu działania programu i prowadzącego w każdym przypadku do otrzymania błędnych wyników działania oprogramowania). Czas dokonania korekty oprogramowania aplikacyjnego max. 72 godzin od czasu zgłoszenia w przypadku problemu - który uniemożliwia prawidłowe 2

3 użycie oprogramowania oraz 30 dni od czasu wpłynięcia zgłoszenia w pozostałych przypadkach. W wyjątkowych wypadkach za zgodą Zamawiającego, czas dokonania korekt będzie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. b) Instalowanie i wdrażanie aktualnych wersji oprogramowania objętego niniejszym zamówieniem. c) Bieżącą pomoc w użytkowaniu systemu d) Pomoc w usunięciu awarii oprogramowania objętego niniejszą umową, powstałej z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych. e) Przynajmniej raz na kwartał standardowe wizyty serwisowe: weryfikację integralności baz danych, bieżące optymalizowanie konfiguracji oprogramowania, uwzględniające potrzeby Zamawiającego, sprawdzanie logów systemowych, konsultacje itp. f) Awaryjne odtwarzanie, na wniosek Zamawiającego, stanu oprogramowania i zgromadzonych danych archiwalnych, poprawnie zabezpieczonych na odpowiednich nośnikach. g) Prowadzenie rejestru kontaktów z Zamawiającym, obejmującego wizyty serwisowe i wykonane czynności, w tym zmiany konfiguracji oprogramowania. h) W ramach obsługi telefonicznej (hot-line) i internetowej Zamawiający może zgłosić pytania na temat używanych produktów, zwłaszcza oprogramowania. i) Możliwość administrowania systemem poprzez szyfrowane łącze internetowe. Koszt dojazdu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca ze swoich środków. Wykonawca dostarczy dokumentację w wersji elektronicznej i na wydruku, pozwalającą Zamawiającemu na samodzielne uczenie się obsługi oprogramowania. 3. Dostarczony Medyczny System Informatyczny musi być otwarty na współpracę z innymi zewnętrznymi systemami informatycznymi ( np. komunikacja, import-eksport danych, import badań diagnostycznych). 4. Oferowany system informatyczny musi posiadać zaimplementowany standard wymiany informacji w systemach medycznych HL7 oraz DICOM w tym zakresie wymaga się od Wykonawcy załączenia do oferty stosownego oświadczenia. 5. Wykonawca w ramach podpisanej umowy: 1. udzieli bezterminowych licencji na dostarczone oprogramowanie, 2. udzieli bezterminowych licencji oraz dostarczy i skonfiguruje oprogramowanie niezbędne do prawidłowej pracy Systemu, WAŻNE!!! Koszty zintegrowania oferowanego oprogramowania z funkcjonującym w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci Solidarność systemem MediCom RIS/PACS z wykorzystaniem protokołów HL7 oraz DICOM obciążają oferenta. 3

4 I. Architektura systemu Wymagane Oferowane oprogramowanie jest zgodne z aktualnymi aktami prawnymi regulującymi organizację i działalność sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej w kraju. Oferowane oprogramowanie będzie uwzględniać wszelkie zmiany w obowiązujących aktach prawnych dotyczących sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej w kraju System musi działać w oparciu o motor baz danych MS SQL 2005 i system operacyjny serwera MS Windows 2003/2008 Server. Oferent zapewni dostęp do serwisu autoryzowanego przez producenta w języku polskim dla motoru bazy danych i systemu operacyjnego serwera. System posiada interfejs graficzny dla wszystkich modułów. System pracuje w środowisku graficznym MS Windows na stanowiskach użytkowników XP/VISTA lub nowszym. System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. System jest wykonany w architekturze klient-serwer, dane są przechowywane w modelu relacyjnym baz danych. System jest wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem, zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych). System musi umożliwiać wykorzystanie mechanizmów ODBC dostępu do danych. System pozwala na przekazywanie wyników sprawozdań i analiz w postaci elektronicznej do modułów pakietu MS Office w wersji co najmniej MS Office2003. Udzielenie nieograniczonej czasowo licencji na użytkowanie oprogramowania. System jest wyposażony w system uprawnień użytkowników, każda zmiana zostaje zapisana wraz z informacją kto i kiedy takiej zmiany dokonał. System ma możliwość za pomocą praw dostępu, uniemożliwić Spełnia (Tak lub Nie) Uwagi

5 edycję danych użytkownikowi, których nie jest autorem. System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardach DICOM System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardach HL7 1. Możliwość integracji z dowolnym systemem księgowym na poziomie pobierania informacji z systemu szpitalnego i stworzonych tam dokumentów rozchodowych i przychodowych. 2. System szpitalny ma mieć możliwość odbierania miesięcznych kosztów ośrodków kosztów z podziałem na ich typy z dowolnego systemu administracyjnego. 3. Możliwość integracji z dowolnym systemem księgowym za pośrednictwem wymiany dokumentów xml owych. Możliwość prowadzenia zdalnego serwisu poprzez łącze internetowe. II. Integracja oferowanego systemu z funkcjonującym systemem informatycznym RIS/PACS Wymagane Spełnia (Tak lub Nie) Uwagi Zintegrowanie oferowanego oprogramowania z funkcjonującym systemem MediCom RIS/PACS z wykorzystaniem protokołów HL7 oraz DICOM. Przeprowadzenie integracji systemów na koszt Oferenta Zakres integracji powinien obejmować co najmniej: - uaktualnienie danych demograficznych pacjentów, - scalanie kart pacjentów, - generowanie zleceń do pracowni RTG (zawierające dane pacjenta, dane o badaniu, dane o zleceniodawcy, dane o płatnikukontrahencie, kodzie ICD10), - uaktualnianie statusu badania, - uaktualnianie wyniku badania (opis, data wykonania, procedury ICD9, kodach świadczeń wg cennika dla kontrahenta), - możliwość przeglądnięcia wyniku obrazowego na dowolnym stanowisku, - możliwość tworzenia, ewidencjonowania i zarządzania fakturami dla kontrahentów na podstawie danych zgromadzonych w zleceniu i wyniku badania, - możliwość wymiany danych o dokumentach magazynowych

6 między magazynkiem pracowni RTG, a apteką główną i pozostałymi magazynami oferowanego systemu, - możliwość nagrywania badań obrazowych w dowolnym miejscu na terenie jednostki, (możliwość ta dostępna w zależności od uprawnień) III. Wymagane Administrowanie aplikacjami medycznymi systemu Wdrożenie, z uwzględnieniem: Instalacji i konfiguracji systemu, Konfiguracji bazy danych, Szkolenia administratorów, Szkolenia obsługi, Weryfikacji i modyfikacji dokumentów wynikowych opisowych, Weryfikacji i modyfikacji dokumentów wynikowych drukowanych. System umożliwia administratorowi z poziomu aplikacji definiowanie i zmianę praw dostępu do systemu, w szczególności: Definiowanie grup użytkowników, Definiowanie użytkowników, Kopiowanie praw dostępu między konfiguracjami, Przydzielanie użytkowników do modułów, funkcji z możliwością rozróżnienia praw odczytu i zapisu. System umożliwia utrzymywanie i aktualizację niezbędnych słowników: Klasyfikacja chorób wg ICD rewizja 10, Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych IC- D9CM druga polska edycja, Kodów terytorialnych GUS, Oddziałów NFZ, lub innych zleceniodawców Procedur rozliczeniowych NFZ, Zawodów. System musi generować kopie bezpieczeństwa: automatycznie wg zadanego harmonogramu i na żądanie operatora. Podczas wykonywania kopii bezpieczeństwa system musi być w pełni dostępny dla użytkowników końcowych. Możliwość odtworzenia bazy (danych) do stanu z przeszłości. Spełnia (Tak lub Nie) Uwagi

7 Elastyczne dopasowanie systemu do potrzeb sprawozdawczych Zamawiającego. Możliwość definiowania własnych formularzy przeznaczonych do wpisywania danych w systemie w powiązaniu z pacjentem. System umożliwia administratorowi z poziomu aplikacji wprowadzanie i zmianę parametrów systemu, w szczególności: Dane identyfikacyjne szpitala, Struktura szpitala (izby przyjęć, oddziały, pododdziały, poradnie, pracownie, itp.), Księgi szpitalne, oddziałowe, pracowni itp. Możliwość przydzielania z poziomu aplikacji raportów i zestawień statystycznych dla użytkowników i grup użytkowników. Możliwość wyboru drukarki z poziomu aplikacji podczas wydruku przez użytkownika wszystkich dokumentów dostępnych w systemie. Możliwość łączenia rekordów pacjenta. Możliwość łączenia rekordów lekarzy kierujących. Możliwość łączenia rekordów jednostek kierujących. Możliwość anulowania przyjęcia do szpitala. Możliwość prowadzenia zdalnego serwisu poprzez łącze internetowe. System musi posiadać możliwość bezpośredniej komunikacji z NFZ umożliwiającej rozliczanie wykonanych świadczeń Możliwość rozliczania wykonanych świadczeń w otwartym formacie rozliczeń XML Możliwość generowania sprawozdań finansowych i korekt w celu bezpośredniego rozliczania świadczeń z NFZ Możliwość wprowadzania cenników zbiorczych oraz indywidualnych usług dla jednostek zewnętrznych System posiada mechanizmy blokowania rekordów pacjenta (w trakcie pracy jednego z użytkowników systemu na danym rekordzie pacjenta dla pozostałych użytkowników rekord ten

8 dostępny jest tylko do odczytu) IV. Moduł Izba Przyjęć Wymagane Możliwość zdefiniowania kilku Izb Przyjęć z możliwością określenia, na które oddziały dana Izba Przyjęć przyjmuje pacjentów. Możliwość rejestracji pacjenta z wprowadzeniem co najmniej: Dane osobowe, Dane adresowe, Dane o opiekunie prawnym, Dane ubezpieczeniowe, Dane o płatniku. Możliwość wyszukania pacjenta z bazy pacjentów wcześniej wprowadzonych wg: PESEL, Numer pacjenta w systemie, Numer Księgi Głównej, Nazwisko, Imię, Data urodzenia, Płeć, Wiek. Możliwość przechodzenia pomiędzy wszystkimi funkcjami Izby Przyjęć bez konieczności ponownego wyszukiwania pacjenta. Możliwość przeglądania wszystkich zaplanowanych epizodów związanych z konkretnym pacjentem przynajmniej w zakresie : Termin planowanego przyjęcia do szpitala, Termin oraz rodzaj planowanego badania diagnostycznego, Termin planowanej wizyty ambulatoryjnej, Termin oraz rodzaj planowanych zabiegów rehabilitacyjnych. Rozdzielenie funkcjonalności związanej z przyjmowaniem pacjentów w trybie ambulatoryjnym od przyjęć planowych. Odnotowanie odmowy przyjęcia do szpitala z automatycznym nadaniem kolejnego numeru Księgi Odmów i Porad Ambulatoryjnych. Spełnia (Tak lub Nie) Uwagi

9 Odnotowanie powodu odmowy przyjęcia i kierunku wypisu pacjenta. Podstawowy ekran pracy lekarza w Izbie Przyjęć wyświetla listę pacjentów aktualnie przebywających w Izbie Przyjęć (ambulatoryjnej). Podstawowy ekran pracy rejestratorki pokazuje listę pacjentów zaplanowanych do przyjęcia w danym dniu, tak aby nie było konieczności wyszukiwania ich danych w systemie. Rejestracja na oddział z możliwością min: ustalenia trybu przyjęcia, określenia jednostki kierującej, lekarza kierującego ze zdefiniowanego słownika. Automatyczne nadanie numeru Księgi Głównej. Możliwość powiązania danych medycznych z pobytem ambulatoryjnym w Izbie Przyjęć Wprowadzone dane muszą zawierać co najmniej: Rozpoznanie wstępne, Rozpoznanie ze skierowania, Wywiad, Badanie, Zastosowane leczenie, Zalecenia. Przegląd i wydruk ksiąg: Księga Główna, Księga Oczekujących, Księga Odmów i Porad Ambulatoryjnych, w przedziałach czasowych lub od numeru. Możliwość wydruku karty informacyjnej Izby Przyjęć wraz z kodami ICD10. Możliwość przeglądu danych archiwalnych o pacjentach przebywających w przeszłości na Izbie Przyjęć. Możliwość obsługi elektronicznych zleceń w ramach systemu szpitalnego: Wysłanie zlecenia wykonania elementu leczenia (badania) do jednostki realizującej (np. pracownia diagnostyczna), Modyfikacja wysłanego zlecenia, Anulowanie wysłanego zlecenia, Zwrotne otrzymanie wyniku realizacji zlecenia (np. wyniku badania).

10 Wyświetlanie statusu pacjenta przebywającego na Izbie Przyjęć. Oddzielenie funkcji obsługiwanych przez personel średni od funkcji obsługiwanych przez lekarza. Możliwość niezależnego wprowadzania danych przez lekarza i przez pielęgniarkę (rejestratorkę). Możliwość aktualizowania słownika jednostek kierujących i lekarzy kierujących z poziomu użytkownika. Możliwość przedstawiania równocześnie wszystkich epizodów zaplanowanych dla pacjenta w zadanym przedziale czasu: Badań diagnostycznych, Wizyt w poradni, Przyjęć do szpitala. Wprowadzenie do systemu danych specjalnych, opisujących pacjenta np.: Niebezpieczny, Narkoman, Nosiciel HCV. Powiadamianie użytkownika o statusie specjalnym pacjenta na podstawowym ekranie pracy użytkownika. Walidacja danych wprowadzanych ze skierowania: Numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego, REGON jednostki kierującej. Prezentowanie na podstawowym ekranie pracy użytkownika informacji o: Grupie krwi pacjenta, Wieku pacjenta, Płci pacjenta. Automatyczne generowanie daty urodzenia pacjenta oraz płci na podstawie wprowadzonego numeru PESEL. Możliwość określenia rodzaju porady wg obowiązujących przepisów NFZ Opisanie wizyty ambulatoryjnej za pomocą kodów ICD-10, ICD-9CM oraz kodów płatnika (NFZ). Możliwość zdefiniowania i wykorzystania tekstów standardowych w polach opisowych.

11 Możliwość tworzenia własnych tekstów standardowych w polach opisowych przez użytkownika. Możliwość wyboru danych umieszczanych na wydruku Karty Informacyjnej spośród danych zgromadzonych w systemie indywidualnie dla każdego pacjenta (decyzję o umieszczeniu danych na wydruku podejmuje lekarz prowadzący pacjenta). Możliwość dodania do rekordu porady ambulatoryjnej dokumentu w formie elektronicznej (pliku), stworzonego poza głównym systemem np. zeskanowanych dokumentów medycznych. Wyszukiwania pacjenta w archiwum porad ambulatoryjnych Izby Przyjęć wg kryteriów: Przedział czasu (data porady), Nazwisko pacjenta, Imię pacjenta, Płeć, Wiek, Data urodzenia, Lekarz leczący, Nr pacjenta, Nr Księgo Odmów. Możliwość wypełniania i wydruku standardowych formularzy zewnętrznych powiązanych z pobytem ambulatoryjnym w Izie Przyjęć w tym: Karta Nowotworowa, Karta Zgonu, Zgoda na leczenie, Skierowanie do hist-pat. Możliwość dodania nowego formularza do systemu na życzenie użytkownika. Możliwość prowadzenia podręcznego magazynu Izby Przyjęć. Możliwość odnotowania zużytych materiałów do przeprowadzonych zabiegów i przypisania zużycia do pacjenta. Walidacja danych pacjenta wprowadzanych do systemu: PESEL, Kod terytorialny GUS. Możliwość zakończenia porady ambulatoryjnej przyjęciem do oddziału data zakończenia porady ambulatoryjnej jest jednocześnie datą przyjęcia do oddziału. Możliwość szybkiego (bez konieczności przechodzenia pomiędzy

12 różnymi modułami) przejrzenia pełnej dokumentacji medycznej pacjenta zapisanej w systemie, zawierającej: Pobyty na izbie ambulatoryjnej, Historie Chorób z oddziałów, Kartoteki z przychodni, Wyniki badań diagnostycznych. Brak możliwości przyjęcia do szpitala pacjenta aktualnie przebywającego na oddziale. Brak możliwości udzielenia porady ambulatoryjnej pacjentowi aktualnie przebywającemu na oddziale. Możliwość określenia bezwzględnie wymaganych danych umożliwiających zakończenie pobytu w Izbie Przyjęć. Możliwość automatycznego przenoszenia danych rejestracyjnych (rodzaj skierowania, datę, ośrodek kierujący, lek kierującego) z przyjęcia ambulatoryjnego do przyjęcia szpitalnego. Możliwość takiego skonfigurowania systemu aby podstawowy ekran pracy lekarza na Izbie Przyjęć wyświetlał listę pacjentów na Izbie Przyjęć z możliwością odfiltrowania pacjentów ze względu na status - Wypisany, Przyjęty, Obecny, Do Przyjęcia. Możliwość wykonania standardowych raportów (np. Zestawienie pacjentów przyjętych w danym dniu). Możliwość przeglądania zdjęć diagnostycznych w formacie DICOM oraz graficznych plików referencyjnych w formacie JPG V. Moduł Oddział Wymagane Możliwość gromadzenia danych medycznych na oddziale Rehabilitacyjnym co najmniej w następujących polach: Rozpoznanie wstępne, Planowane leczenie, Rozpoznanie lekarza kierującego, Rozpoznanie ostateczne, Epikryza, Zastosowane leczenie, Zalecenia. W zakresie wywiadu medycznego następujące pola: Przebieg choroby, Choroby przebyte, Spełnia (Tak lub Nie) Uwagi

13 Wywiad rodzinny, Używki, Uczulenia. W zakresie badania fizykalnego następujące pola: Stan ogólny, Klatka piersiowa, Brzuch, Układ ruchu, Skóra i węzły chłonne, Głowa i szyja, Badanie neurologiczne. Automatyczne nadanie numeru Księgi Oddziałowej, /odcinka/ Prowadzenie list oczekujących na przyjęcie na poszczególnych oddziałach z możliwością zmiany wcześniej zaplanowanego terminu. Zmiana terminu musi wiązać się z wprowadzeniem danych uzasadniających tą zmianę. Podstawowy ekran pracy lekarza w Oddziale wyświetla listę pacjentów aktualnie przebywających w Oddziale. Obsługa przepustek. Możliwość zaplanowania przyjęcia pacjenta bez konieczności wprowadzania go na listę oczekujących. Prowadzenie przebiegu leczenia (obserwacji lekarskich z wydrukiem). Możliwość automatycznego dołączenia do wydruku obserwacji lekarskich wyników badań z danego dnia. Prowadzenie przebiegu leczenia (obserwacji pielęgniarskich z wydrukiem). Możliwość wypełniania i wydruku standardowych druków zewnętrznych: Karta Statystyczna, Karta Nowotworowa, Karta Zgonu. Możliwość wydruku podstawowych dokumentów pacjenta : Historia Choroby, Karta Informacyjna, Karta gorączkowa z zakresu danych gromadzonych w systemie. Możliwość umieszczenia logo Oddziału na wydruku karty

14 informacyjnej z tego Oddziału. Lekarz musi mieć możliwość wyboru danych umieszczanych na wydruku Karty Informacyjnej indywidualnie dla każdego pacjenta. Dokumentacja medyczna (Historia Choroby) jest archiwizowana na polecenie lekarza prowadzącego. Data archiwizacji jest zapisywana w systemie. Od tego momentu dokumentacja jest tylko do odczytu. Możliwość przeglądu danych archiwalnych o pacjentach przebywających w przeszłości na danym Oddziale. Możliwość przechodzenia pomiędzy funkcjami Oddziału bez konieczności ponownego wyszukiwania pacjenta. Możliwość definiowania kilku ośrodków kosztów (odcinków) w ramach jednego oddziału. System umożliwia przeniesienia miedzy odcinkami w ramach jednego pobytu oddziałowego. Możliwość dodawania dokumentów zewnętrznych do rekordu pobytu na Oddziale (zeskanowane obrazy, zdjęcia diagnostyczne) Możliwość stworzenia dodatkowych dokumentów zapisywanych w rekordzie pobytu w Oddziale umożliwiających zbieranie nietypowych danych wymaganych np. do prac naukowych bądź oceny wyników leczenia. Możliwość obsługi elektronicznych zleceń w ramach systemu szpitalnego: Wysłanie zlecenia badania do pracowni diagnostycznej, Zakładu Rehabilitacji, Modyfikacja wysłanego zlecenia, Anulowanie wysłanego zlecenia, Zwrotne otrzymanie wyniku realizacji zlecenia (np. wyniku badania). Odnotowanie w systemie przeniesienia pacjenta na inny oddział. Wyszukiwania pacjenta w archiwum wg kryteriów: Nazwisko pacjenta, PESEL. Możliwość obsługi formularzy zakażeń szpitalnych. Możliwość wykonania standardowych raportów, min: Dzienny raport ruchu chorych, Zestawienie zleconych badań na pacjenta na dzień.

15 System ma możliwość zabronienia edycji obserwacji bieżących użytkownikowi, który nie jest autorem wprowadzonych danych. Możliwość zdefiniowania i wykorzystania tekstów standardowych w polach opisowych. Możliwość tworzenia własnych tekstów standardowych w polach opisowych przez użytkownika. Możliwość takiego skonfigurowania systemu, aby podstawowy ekran pracy lekarza na Oddziale wyświetlał listę pacjentów przez niego prowadzonych. Możliwość takiego skonfigurowania systemu, aby podstawowy ekran pracy pielęgniarki na Oddziale wyświetlał listę pacjentów na Oddziale z możliwością odfiltrowania pacjentów ze zleceniami wykonania badań diagnostycznych. Prezentowanie na podstawowym ekranie pracy użytkownika informacji o: Grupie krwi pacjenta, Wieku pacjenta, Płci pacjenta, Czasie pobytu. Przydzielenie lekarza prowadzącego z prowadzeniem historii zmian lekarzy. Wydruk obserwacji lekarskich zawiera automatycznie dołączane wyniki badań diagnostycznych z danego dnia. Możliwość adaptacji wzorców podstawowych dokumentów (np. Karta Informacyjna, Historia Choroby itp.) dla potrzeb Zamawiającego. Możliwość stworzenia dodatkowych dokumentów zapisywanych w rekordzie pobytu w Oddziale umożliwiających zbieranie nietypowych danych, wymaganych np. do prac naukowych bądź oceny wyników lub toku leczenia. Wyszukiwania pacjenta w archiwum wg kryteriów: Przedział czasu (data pobytu), Nazwisko pacjenta, Imię pacjenta, Płeć, Wiek,

16 Data urodzenia, Lekarz prowadzący, Rozpoznanie (wg tekstu rozpoznania), Rozpoznanie wg kodu ICD 10, Nr pacjenta, Nr Księgi Oddziałowej. Możliwość szybkiego (bez konieczności przechodzenia pomiędzy różnymi modułami) przejrzenia pełnej dokumentacji medycznej pacjenta zapisanej w systemie, zawierającej: Pobyty na izbie ambulatoryjnej, Historie Chorób z oddziałów, Kartoteki z przychodni, Wyniki badań diagnostycznych. Możliwość obsługi formularzy zakażeń szpitalnych. Możliwość przeglądania zdjęć diagnostycznych w formacie DICOM oraz graficznych plików referencyjnych w formacie JPG VI. Wymagane Moduł Pracownia Diagnostyczna Możliwość rejestracji pacjenta z możliwością wykorzystania bazy pacjentów, z wprowadzeniem co najmniej danych : osobowych, adresowych, o opiekunie prawnym, ubezpieczeniowych, o płatniku. Rejestracja zleceń zewnętrznych i wewnętrznych w ramach szpitalnego systemu zleceń. Planowanie badania dla określonej pracowni (z możliwością wykorzystania terminarza). Automatyczne generowanie terminarza z możliwością ręcznej modyfikacji pojedynczych dni i uwzględnieniem dni wolnych. Realizacja zlecenia badania w pracowni w ramach szpitalnego systemu zleceń. Możliwość wprowadzania parametrów ekspozycji badania RTG. Możliwość odnotowania danych technika wykonującego badanie. Spełnia (Tak lub Nie) Uwagi

17 Dostęp do archiwalnych wyników badań oraz możliwość ich wydruku. Przegląd i wydruk Księgi Pracowni Diagnostycznej. Możliwość prowadzenia podręcznego magazynu materiałów. Możliwość odnotowywania zużycia materiałów do konkretnego badania. Wydruk wyników dla pacjenta z możliwością wyboru formatu A4 lub A5. Wyszukiwania pacjenta wg kryteriów: Numer pacjenta, PESEL, Nazwisko, Imię, Data urodzenia. Automatyczne wprowadzanie na listę roboczą badań przychodzących z Oddziału lub Przychodni. Możliwość anulowania zaplanowanego badania. Przegląd listy pacjentów do badania w danym dniu. Możliwość takiego skonfigurowania systemu aby podstawowy ekran pracy lekarza wyświetlał listę pacjentów zarejestrowanych do konkretnej Pracowni, z możliwością odfiltrowania pacjentów ze względu na status zlecenia Zakończone, Wynik Wstępny, Anulowane, Do Wykonania. Możliwość szybkiego (bez konieczności przechodzenia pomiędzy różnymi modułami) przejrzenia pełnej dokumentacji medycznej pacjenta zapisanej w systemie, zawierającej: Pobyty na izbie ambulatoryjnej, Historie Chorób z oddziałów, Pobyty w przychodni, Wyniki badań diagnostycznych. Możliwość kilkuetapowego wprowadzania wyniku badania. O dostępie do wyniku badania dla pozostałych użytkowników decyduje osoba wykonująca badanie, określając je jako zakończone.

18 Wyszukiwania pacjenta w archiwum wg kryteriów: Przedział czasu, Numer pacjenta, Nazwisko, Imię, Wiek, Nazwa badania, Wykonujący badanie. Możliwość zmiany terminu badania bez konieczności ponownego rejestrowania pacjenta. Możliwość automatycznego generowania listy zamówień dla towarów i leków osiągających stan minimalny. Możliwość ustalenia czasu trwania badania indywidualnie dla każdego pacjenta. Możliwość wykonywania raportów: Wykaz badań z podziałem na płatników, Wykaz badań z podziałem na jednostki kierujące, Wykaz badań z podziałem na lekarza wykonującego. Możliwość filtrowania list roboczych wg kryteriów: Dane pacjenta, Data badania, Status badania(zakończone, w trakcie wykonywania, zlecone, anulowane), Nazwa zleconego badania. Możliwość zdefiniowania i wykorzystania tekstów standardowych w polach opisowych. Możliwość tworzenia własnych tekstów standardowych w polach opisowych przez użytkownika. Możliwość tworzenia dowolnej ilości statusów określających postęp w wykonaniu badania np. (w trakcie badania, do opisu, do weryfikacji itp.). Możliwość umieszczenia na wydruku wyniku badania dla pacjenta danych jednostki kierującej oraz danych lekarza kierującego. Możliwość tworzenia formularzy zleceniowych i wynikowych odpowiadających dokładnym potrzebom i charakterystyce danej pracowni diagnostycznej.

19 Możliwość przeglądania zdjęć diagnostycznych w formacie DICOM oraz graficznych plików referencyjnych w formacie JPG VII. Moduł Przychodnia rejestracja Wymagane Automatyczne generowanie terminarza z możliwością ręcznej modyfikacji pojedynczych dni i uwzględnieniem dni wolnych. Możliwość zapisu i modyfikacji danych ze skierowania, co najmniej: Jednostka kierująca, Lekarz kierujący, Data skierowania. Możliwość przeglądu i wydruku terminarza wizyt dla poszczególnych gabinetów lekarskich. Możliwość ustalenia dowolnego czasu trwania wizyty podczas ustalania terminu wizyty. Graficzna prezentacja zaplanowanych i wolnych terminów wizyt w przychodni. Automatyczne wskazanie przez system najbliższego wolnego terminu w wybranej poradni. Automatyczne wskazanie przez system najbliższego wolnego terminu do wybranego lekarza. Możliwość przejrzenia pełnej dokumentacji medycznej pacjenta (Historie Chorób z oddziałów, kartoteki z przychodni itd), kiedykolwiek zapisanej w systemie. Wyszukiwania pacjenta wg kryteriów: Numer pacjenta, PESEL, Nazwisko, Imię, Data urodzenia. Możliwość skierowania pacjenta do więcej niż jednego gabinetu w jednym dniu. Możliwość zmiany terminu wizyty bez konieczności ponownego rejestrowania pacjenta. Spełnia (Tak lub Nie) Uwagi

20 Możliwość anulowania wizyty zaplanowanej pacjentowi. Możliwość generowania zestawień: Ilość pacjentów z podziałem na typy wizyt, Ilość pacjentów z podziałem na poradnie, Ilość pacjentów z podziałem na lekarzy przyjmujących. VIII. Wymagane Moduł Przychodnia obsługa gabinetów Prowadzenie skorowidzu pacjenta z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących zarówno danych osobowych jak również danych z poszczególnych wizyt. Podstawowy ekran pracy lekarza w Poradni wyświetla listę pacjentów aktualnie zarejestrowanych w danej Poradni. Możliwość opisania wizyty w gabinecie z wprowadzeniem co najmniej następujących danych: Rozpoznanie, Wywiad, Badanie, Zalecenia, Typ wizyty. Możliwość odnotowywania rozpoznań i wykonanych procedur wg słowników ICD-10 i ICD-9CM i kodów płatnika (NFZ). Możliwość wydruku historii choroby z automatycznym przeniesieniem wyników badań zleconych z danej Poradni Możliwość obsługi elektronicznych zleceń w ramach systemu szpitalnego: Wysłanie zlecenia badania do pracowni diagnostycznej, laboratorium, Zakładu Rehabilitacji, Modyfikacja wysłanego zlecenia, Anulowanie wysłanego zlecenia, Zwrotne otrzymanie wyniku realizacji zlecenia (np. wyniku badania). Możliwość przeglądania historii wszystkich dotychczasowych wizyt bezpośrednio z poziomu formularza tworzenia dokumentacji w gabinecie. Możliwość zdefiniowania i wykorzystania tekstów standardowych Spełnia (Tak lub Nie) Uwagi

21 w polach opisowych dla każdego użytkownika indywidualnie. Możliwość tworzenia własnych tekstów standardowych w polach opisowych przez użytkownika. Możliwość takiego skonfigurowania systemu, aby podstawowy ekran pracy lekarza wyświetlał listę pacjentów zarejestrowanych do konkretnej Poradni (Gabinetu) z możliwością odfiltrowania pacjentów ze względu na status porady Zakończona, Rozpoczęta, Anulowana, Do Wykonania. Możliwość wprowadzenia i wydruku dodatkowych dokumentów wykorzystywanych w poradni np. Karta Zgłoszenia Nowotworu. Przegląd stanu zleceń i wyników realizacji zleceń. Możliwość przeglądania zdjęć diagnostycznych w formacie DICOM oraz graficznych plików referencyjnych w formacie JPG IX. Wymagane Moduł Zleceń Możliwość zlecania badań diagnostycznych do wszystkich ośrodków usługowych funkcjonujących w jednostce, objętych systemem informatycznym w tym: Wykonania badań diagnostycznych, Zabiegów rehabilitacyjnych, Konsultacji. Możliwość zdefiniowania formularzy zleceniowych charakterystycznych dla każdego ośrodka usługowego. Możliwość zdefiniowania formularzy wynikowych charakterystycznych dla każdego badania. System powinien zaproponować pierwszy wolny termin wykonania badania. Tworzenie osobnych list roboczych dla każdego ośrodka usługowego na dany dzień. Automatyczny odbiór wyników przez jednostki zlecające. Dostęp do archiwalnych wyników badań wykonywanych w ośrodkach usługowych oraz możliwość ich wydruku. Spełnia (Tak lub Nie) Uwagi

22 Możliwość jednoczesnego zlecenia wielu badań do dowolnych ośrodków usługowych za pomocą jednej funkcji. Możliwość modyfikacji i anulowania zaplanowanego zlecenia przez jednostkę zlecającą. Możliwość anulowania zaplanowanego zlecenia przez jednostkę wykonującą. System umożliwia zlecanie badań diagnostycznych z możliwością jednoczesnego ustalenia daty i godziny badania w wypadku badań planowych. Podgląd etapu realizacji zlecenia na formularzu zleceniowym pacjenta (do wykonania, w trakcie wykonania, wykonane). X. Moduł Rehabilitacja Wymagane Możliwość wykorzystania istniejącej bazy pacjentów. Przedstawienie wolnych i zajętych terminów w postaci grafiku. Planowanie zabiegów rehabilitacyjnych wraz z możliwością podawania krotności i wpisania informacji uzupełniających. Uniemożliwianie zaplanowania takiego samego zabiegu dla dwóch różnych pacjentów w tym samym czasie. Przeglądanie listy zaplanowanych pacjentów wg gabinetów zabiegowych. Proponowanie wolnych terminów (pierwszy wolny). Wydruk planu zabiegów dla pacjenta z oznaczeniem daty i godziny rozpoczęcia każdego zabiegu. Możliwość rejestrowania na zabiegi rehabilitacyjne pacjentów stacjonarnych oraz ambulatoryjnych. Definiowanie planu pracy personelu. Możliwość przeglądania wcześniejszych zleceń rehabilitacyjnych dla danego pacjenta. Możliwość sprawdzenia wizyt wybranego rehabilitanta w Spełnia (Tak lub Nie) Uwagi

23 dowolnym dniu. Możliwość wydruku wszystkich zaplanowanych wizyt w każdym z miejsc wykonywania. Tworzenie wewnętrznych zestawień i raportów statystycznych. Możliwość przeglądania zdjęć diagnostycznych w formacie DICOM oraz graficznych plików referencyjnych w formacie JPG XI. Moduł Statystyka i Analizy Wymagane Tworzenie zestawień wymaganych przez obowiązujące akty prawne. Przygotowywanie raportów do instytucji zewnętrznych: PZH, CZP, NFZ, w formatach wymaganych przez te instytucje. Definiowanie standardowych raportów statystycznych z oddziałów: np. Dziennik ruchu chorych, wskaźniki szpitalne w okresie (liczba przyjętych, liczba wypisanych, liczba osobodni). Definiowanie standardowych zestawień wg procedur medycznych, rozpoznań diagnostycznych(sumaryczne i osobowe). Definiowanie niestandardowych wykazów pozwalających na tabelaryczne przedstawianie danych dostępnych w poszczególnych modułach. Możliwość zapisu stworzonych wzorców zestawień w celu wielokrotnego wykonywania raz zdefiniowanego zestawienia. Eksport danych statystycznych do arkuszy kalkulacyjnych, plików tekstowych. Możliwość przeglądu i aktualizacji danych personalnych pacjenta. Raportowanie danych pacjenta pod kątem kompletności i poprawności dokumentacji. Możliwość samodzielnego tworzenia raportów zgodnie z potrzebami szpitala w generatorze raportów. Eksport danych o kolejkach oczekujących w formacie XML. Spełnia (Tak lub Nie) Uwagi

24 XII. Moduł Obsługa Kontraktowania (Rozliczenia z dowolnymi Świadczeniodawcami) Wymagane Spełnia Uwagi (Tak lub Nie) Pełna integracja z pozostałymi modułami systemu. Ewidencja danych o strukturze organizacyjnej Zakładu. Określenie jednostek organizacyjnych kontraktujących produkty. Klasyfikacja jednostek kontraktujących produkty zgodnie z rodzajem działalności (np. szpital, przychodnia). Ewidencja danych o ofercie jednostek organizacyjnych. Prowadzenie katalogu pakietów świadczeń kontraktowanych przez jednostkę organizacyjną, w tym możliwość importu w postaci elektronicznej z oddziału Świadczeniodawcy. Prowadzenie katalogu świadczeń medycznych wykonywanych przez jednostkę organizacyjną, w tym możliwość importu w postaci elektronicznej z oddziału Świadczeniodawcy. Możliwość budowania związków pomiędzy pakietami kontraktowanymi a świadczeniami medycznymi w tym możliwość importu w postaci elektronicznej z oddziału Świadczeniodawcy. Ewidencja kontraktów. Wprowadzanie danych zawartych kontraktów, w tym możliwość importu w postaci elektronicznej z oddziału Świadczeniodawcy, w tym: Parametry rozliczeniowe, w tym możliwość zdefiniowania punktowego rozliczenia kontraktów, bądź innego wymaganego przez NFZ (np. punkt, osobodzień, itp.) Zakontraktowane pakiety, Miesięczny plan wykonania świadczeń w ramach kontraktu, Miesięczny plan wykonania świadczeń w ramach kontraktu w rozbiciu na jednostki organizacyjne, Rozliczanie kontraktów. Sprawozdanie finansowe z realizacji kontraktów w oparciu o zapisy kontraktu i dane o wykonaniu zakontraktowanych produktów, w tym: Dane ewidencjonowane w aplikacjach medycznych, Dane wprowadzane lub uzupełniane wprost w module Ob-

25 sługa Kontraktowania. Korekty sprawozdań finansowych. Zestawienia pacjentów w ramach sprawozdania finansowego analityka realizacji kontraktu. Sprawozdania z wykonania planu realizacji kontraktu w jednostkach organizacyjnych. Eksport danych rozliczeniowych do oddziału Świadczeniodawcy. Import potwierdzeń z oddziałów Świadczeniodawcy. Zastosowanie otwartego formatu wymiany danych. XIII. Moduł Kolejki Oczekujących Wymagane Możliwość zdefiniowania wielu list oczekujących wg zakontraktowanych świadczeń, np. na przyjęcie do szpitala, świadczenie ambulatoryjne, program terapeutyczny. Zapis pacjenta do listy oczekujących z możliwością ewidencji danych zgodnie z wymogami NFZ, w zakresie: Dane osobowe pacjenta (w tym PESEL, adres), Dane do kontaktu z pacjentem, Data i czas zapisu do kolejki na podstawie bieżącej daty i czasy systemowego z możliwością ręcznej korekty wpisu, Osoba dokonująca wpisu do kolejki, Planowana data przyjęcia, Listy kolejkowej do której pacjent jest wpisywany, numer w kolejce oczekujących (nadawany automatycznie z możliwością ręcznej korekty), Rozpoznanie ICD10 z możliwością wyboru ze słownika, Dodatkowe uwagi. Możliwość automatycznego wczytania danych pacjenta już wpisanego w dowolnym z modułów systemu, a przy wprowadzaniu nowego pacjenta kontrola poprawności i wymagalności wprowadzanych danych, analiza danych pacjenta podczas wprowadzania mechanizmy weryfikujące unikalność danych wg zadanych kluczy (np. PESEL). Możliwość ewidencjonowania: danych osobowych, danych adresowych, tymczasowych danych adresowych, danych o Spełnia (Tak lub Nie) Uwagi

26 ubezpieczycielu, płatniku, danych o rodzinie. Konfiguracja jednostek organizacyjnych, które mają prawo zapisu do poszczególnych list oczekujących. Możliwość zapisu tego samego pacjenta do kilku list oczekujących. Możliwość zmiany planowanej daty przyjęcia. Możliwość skreślenia pacjenta z listy oczekujących. Możliwość przeglądu aktualnego stanu list oczekujących. Możliwość zapisywania do kolejek oczekujących bezpośrednio w jednostkach organizacyjnych do których pacjenci oczekują. Możliwość tworzenia miesięcznych sprawozdań z liczby oczekujących na poszczególne świadczenia oraz średniego czasu oczekiwania wg formatu XML, opublikowanego przez NFZ. Możliwość zapisywania do kolejek oczekujących bezpośrednio w jednostkach organizacyjnych do których pacjenci oczekują.

27 FORMULARZ CENOWY DO PAKIETU I Oprogramowanie aplikacyjne TABELA nr 1 Wyszczególnienie modułu lub rodzaju oprogramowania Cena jedn. netto (w zł) Ilość licencji Wartość netto (w zł) Wartość podatku VAT (22%) Wartość brutto (w zł) Moduł Moduł Moduł Moduł.. Łącznie: Usługi wdrożeniowe TABELA nr 2 Rodzaj usługi Nazwa produktu i wytwórca Analiza przedwdrożeniowa ( szt.) Instalacja na serwerze (dni) Instalacja na stacjach roboczych (dni...) Szkolenia użytkowników (dni) Szkolenia administratorów (dni) Konfiguracja, wdrożenie aplikacji( dni.) Łącznie: Cena jedn. netto (w zł) Ilość dni./ miesięcy. Wartość netto (w zł) Wartość podatku VAT (22%) Wartość brutto (w zł) OGÓŁEM...,dnia...r.... (upełnomocniony przedstawiciel)

28 MINIMALNY CZAS WDROŻENIA MINIMALNY CZAS WDROŻENIA dla administratora i użytkowników ( minimum dni / godzin) Liczba godzin Rodzaj modułu wdrożeniowych dla Ilość osób do użytkowników przeszkolenia * Ilość dni/ilość godzin Moduł Ruch Chorych: (Izba Przyjęć, Oddział, Dział Rehabilitacji, Pracownia Diagnostyczna, Kolejki Oczekujących, /.. Statystyka i Analizy, Kontraktowanie) Moduł Zlecenia /.. Moduł Przychodnia Przyszpitalna (Rejestracja, Gabinet, /.. Statystyka) Administrator /.. Razem liczba osobodni / godzin /. *Jeden dzień (osobodzień) = 5 godzin Liczba osobodni wdrożeniowych:.. (min dni/ godz.)..., dnia... r.... (upełnomocniony przedstawiciel)

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE Załącznik nr 12 WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów informatycznych, w tym: 1.1. Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do OPZ

Załącznik nr 2 do OPZ Lista funkcji SZPITALNY SYSTEM INFORMATYCZNY HIS L.p. Opis parametru ADMINISTRATOR I OGÓLNE WYMAGANIA WYMAGANIA OGÓLNE Wszystkie moduły systemu zaopatrzone są w graficzny interfejs użytkownika. Zapewniona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego.

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Załącznik nr 4 Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia nie spełnia. W kolumnie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9.15.SSI DO SIWZ MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE SP. Z O.O. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Spis Treści 1 Przedmiot zamówienia... 3 2 Wymagana zgodność z obowiązującym prawem... 4 3 Wymagana zgodność z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem...

Bardziej szczegółowo

System obiegu informacji o pacjencie

System obiegu informacji o pacjencie Załącznik Nr 2 System obiegu informacji o pacjencie 1 Funkcjonalności Ogólne... 3 2 e - Rejestracja... 5 3 Rejestracja... 7 4 Poradnia... 12 5 Izba Przyjęć/SOR... 15 6 Oddział... 22 7 Anestezjologia...

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Nr sprawy 9/2013 Olsztyn, dn. 11 kwietnia 2013 r. WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA: Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9.20.SSI DO SIWZ MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIEDLCACH SP. Z O.O. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 05-190 Nasielsk, ul. Sportowa 2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 05-190 Nasielsk, ul. Sportowa 2 ZAŁĄCZNIK NR 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Informacje o Zamawiającym A. Struktura organizacyjna Projekt obejmuje swoim zakresem wdrożenie Systemu w laboratorium na terenie SP ZOZ NASIELSK. Określenie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.3 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.3 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.3 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby utworzenia informatycznych platform e-usług i aplikacji on-line w s rodowisku typu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing)

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing) Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ z dnia 10.12.2014 r. UMOWA NA ZAKUP, DOSTAWĘ ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NFOMEDICA/AMMS (PROJEKT UMOWY)

Załącznik Nr 5 do SIWZ z dnia 10.12.2014 r. UMOWA NA ZAKUP, DOSTAWĘ ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NFOMEDICA/AMMS (PROJEKT UMOWY) Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Dział Organizacyjny, Sekcja Zamówień Publicznych Os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków tel. (12) 622-94-87, fax: (12) 644-47-56 e-mail: zpubl@interia.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP 1727/13

Nr sprawy: ZP 1727/13 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5. Nr sprawy: ZP 1727/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA

Bardziej szczegółowo

Chojnice, 18 kwietnia 2007 r. Podmioty biorące udział w postępowaniu o udzielenie

Chojnice, 18 kwietnia 2007 r. Podmioty biorące udział w postępowaniu o udzielenie Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza A w Chojnicach 89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 tel. centrala (0 52) 39 56 500 tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569 e-mail: szpital@chojnice.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2

Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2 Specyfikacja Techniczna (ST) Dostawa programu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, systemu do obsługi środków trwałych i gospodarki magazynowej opartych na oprogramowaniu systemowym i bazodanowym MS

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Od kilku lat specjaliści firmy Comarch pracowali nad przygotowaniem kompleksowej oferty, przeznaczonej dla sektora ochrony zdrowia.

WSTĘP. Od kilku lat specjaliści firmy Comarch pracowali nad przygotowaniem kompleksowej oferty, przeznaczonej dla sektora ochrony zdrowia. COMARCH OptiMED WSTĘP Od niemal 20 lat Grupa Kapitałowa Comarch specjalizuje się w świadczeniu usług informatycznych i teleinformatycznych jako integrator, dostawca i wytwórca sprzętu oraz oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dn. 12.09.2011r WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia): Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL na wykonanie lub rozbudowę, dostawę i wdrożenie dedykowanych modułów systemów informatycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy 139/2013 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ul. Sportowa 2 05-190 Nasielsk tel. (23) 691 25 03 fax. (23) 691 26 06 w 27 www.zoz.nasielsk.pl e-mail: sekretariat@zoz.nasielsk.pl

Bardziej szczegółowo