Dostawy obejmować będą: 2.1. Medyczny System Informatyczny. Medyczny System Informatyczny obejmuje następujące oprogramowanie aplikacyjne (moduły):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawy obejmować będą: 2.1. Medyczny System Informatyczny. Medyczny System Informatyczny obejmuje następujące oprogramowanie aplikacyjne (moduły):"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do SIWZ Specyfikacja Techniczna (ST) 1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie, wdrożenie oraz nadzorowanie Medycznego Systemu Informatycznego dla potrzeb Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci Solidarność z siedzibą w Radziszowie. Wszelkie znaki towarowe i patenty użyte w SIWZ, jak i załącznikach do niej są tylko wyznacznikiem minimalnych parametrów wymaganego przez Zamawiającego sprzętu. Wykonawca może zaproponować równoważny sprzęt o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji przetargowej. 2. W ramach wdrożenia Medycznego Systemu Informatycznego przewiduje się następujące etapy realizacji zamówienia Przygotowanie stanowisk komputerowych. Instalacja baz danych, modułów programowych. Konfigurację systemu. Szkolenie użytkowników i administratorów systemu. Nadzór autorski i inżynierski serwis oprogramowania. Dostawy obejmować będą: 2.1. Medyczny System Informatyczny. Medyczny System Informatyczny obejmuje następujące oprogramowanie aplikacyjne (moduły): Rodzaj modułu Ilość licencji Ruch Chorych : (Izba Przyjęć, Oddział, Dział Rehabilitacji, Pracownia Diagnostyczna, 10 Statystyka i Analizy, Kontraktowanie, Kolejki Oczekujących) Zlecenia Medyczne 7 Przychodnia Przyszpitalna (Rejestracja, Gabinet, Statystyka) 10 Administrator 1 System obejmuje następujące stanowiska pracowników: 1. Oddział rehabilitacyjny dla dzieci: 1.1. Gabinet lekarski 2 stanowiska / 5 ciu użytkowników 1.2. Rejestracja - 2 stanowiska / 5 ciu użytkowników 1.3. Gabinet pielęgniarki oddziałowej 3 stanowiska / 12 użytkowników 2. Przychodnia rehabilitacyjna i ośrodek rehabilitacji dziennej: 2.1. Gabinet lekarski 2 stanowiska / 5 ciu użytkowników 2.2. Rejestracja 2 stanowiska / 6 ciu użytkowników 3. Gabinet rehabilitacji 2 stanowiska / 6 ciu użytkowników 4. Gabinet psychologiczny - 2 stanowiska / 2 użytkowników 5. Gabinet logopedyczny 2 stanowiska / 2 użytkowników 6. Statystyka medyczna 1 stanowiska / 4 użytkowników Oferowany System powinien być podzielony na moduły (modułowa budowa systemu), których funkcjonalność odpowiada zadaniom realizowanym przez jednostki organizacyjne Szpitala, w których moduły te będą funkcjonowały. 1

2 Zamawiający dopuszcza inny podział oferowanego systemu na moduły/zagadnienia, niż przedstawiono wyżej. Jeżeli oferowany system podzielony jest na moduły/zagadnienia w inny sposób niż to założył Zamawiający, Wykonawca winien przedstawić podział na moduły/zagadnienia oferowanego systemu i przedstawić ich funkcjonalność. Zamawiający nie dopuszcza zakupu systemu, który nie posiada PEŁNEJ wymaganej funkcjonalności w chwili składania oferty, tzn. system musi posiadać wszystkie elementy określone w SIWZ wraz z uwzględnieniem stawianych im wymogów. Zamawiający nie dopuszcza rozbudowy systemu o brakujące moduły lub funkcje po podpisaniu umowy. Oferent musi wykazać w ofercie oferowanego systemu wyposażenie go we wszystkie wymagane funkcje i cechy, które przedstawiono w dalszej części SIWZ Instalacja, konfiguracja i szkolenia - wdrożenie Systemu Informatycznego. Wykonawca w ramach dostawy dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i dostosuje do potrzeb Zamawiającego Medyczny System Informatyczny wraz ze wszelkim niezbędnym dla jego funkcjonowania oprogramowaniem dodatkowym oraz przeszkoli w zakresie obsługi użytkowników oraz administratorów. W ramach szkolenia użytkowników przekazana musi zostać wiedza niezbędna do poprawnego użytkowania elementów systemu, ich zakres funkcjonalny, tworzenie i gromadzenie informacji związanych z wykonywaniem czynności służbowych, tworzeniem i gromadzeniem dokumentów, wykonywaniem analiz i sprawozdań, współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi zakładu. Zakres szkolenia obejmuje około 50 osób. Minimalna ilość osobodni wdrożeniowych w zakresie modułów medycznych wynosi.. osobodni (przy czym wykonawca ustala liczbę osobodni wdrożeniowych, która uważa za konieczną dla prawidłowego wdrożenia systemu i przeszkolenia użytkowników, którą podaje w Załączniku nr 8 do SIWZ. Osobodzień to minimum godzin wykonywania zadań związanych z realizacją umowy w siedzibie Zamawiającego Usługi serwisowe - nadzór autorski i inżynierski Nadzór autorski. W ramach minimum 12 miesięcznego bezpłatnego serwisu gwarancyjnego (tzw. nadzoru autorskiego) Wykonawca zapewni: a) pełną funkcjonalność systemu poprzez usuwanie błędów w oprogramowaniu przez łączny okres 12 miesięcy od daty zakończenia wdrożenia. b) bezpłatne dostarczanie nowych, zgodnych technologicznie wersji elementów systemu informatycznego, które powstają w związku ze zmianami w przepisach i normach, które system wykorzystuje lub na których opiera swoje założenia funkcjonalne Nadzór inżynierski. W ramach minimum 12 miesięcznego bezpłatnego serwisu inżynierskiego Wykonawca zapewni m.in.: a) Usuwanie awarii oprogramowania w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędu oprogramowania aplikacyjnego (tzn. błędu powtarzalnego, pojawiającego się za każdym razem w miejscu działania programu i prowadzącego w każdym przypadku do otrzymania błędnych wyników działania oprogramowania). Czas dokonania korekty oprogramowania aplikacyjnego max. 72 godzin od czasu zgłoszenia w przypadku problemu - który uniemożliwia prawidłowe 2

3 użycie oprogramowania oraz 30 dni od czasu wpłynięcia zgłoszenia w pozostałych przypadkach. W wyjątkowych wypadkach za zgodą Zamawiającego, czas dokonania korekt będzie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. b) Instalowanie i wdrażanie aktualnych wersji oprogramowania objętego niniejszym zamówieniem. c) Bieżącą pomoc w użytkowaniu systemu d) Pomoc w usunięciu awarii oprogramowania objętego niniejszą umową, powstałej z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych. e) Przynajmniej raz na kwartał standardowe wizyty serwisowe: weryfikację integralności baz danych, bieżące optymalizowanie konfiguracji oprogramowania, uwzględniające potrzeby Zamawiającego, sprawdzanie logów systemowych, konsultacje itp. f) Awaryjne odtwarzanie, na wniosek Zamawiającego, stanu oprogramowania i zgromadzonych danych archiwalnych, poprawnie zabezpieczonych na odpowiednich nośnikach. g) Prowadzenie rejestru kontaktów z Zamawiającym, obejmującego wizyty serwisowe i wykonane czynności, w tym zmiany konfiguracji oprogramowania. h) W ramach obsługi telefonicznej (hot-line) i internetowej Zamawiający może zgłosić pytania na temat używanych produktów, zwłaszcza oprogramowania. i) Możliwość administrowania systemem poprzez szyfrowane łącze internetowe. Koszt dojazdu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca ze swoich środków. Wykonawca dostarczy dokumentację w wersji elektronicznej i na wydruku, pozwalającą Zamawiającemu na samodzielne uczenie się obsługi oprogramowania. 3. Dostarczony Medyczny System Informatyczny musi być otwarty na współpracę z innymi zewnętrznymi systemami informatycznymi ( np. komunikacja, import-eksport danych, import badań diagnostycznych). 4. Oferowany system informatyczny musi posiadać zaimplementowany standard wymiany informacji w systemach medycznych HL7 oraz DICOM w tym zakresie wymaga się od Wykonawcy załączenia do oferty stosownego oświadczenia. 5. Wykonawca w ramach podpisanej umowy: 1. udzieli bezterminowych licencji na dostarczone oprogramowanie, 2. udzieli bezterminowych licencji oraz dostarczy i skonfiguruje oprogramowanie niezbędne do prawidłowej pracy Systemu, WAŻNE!!! Koszty zintegrowania oferowanego oprogramowania z funkcjonującym w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci Solidarność systemem MediCom RIS/PACS z wykorzystaniem protokołów HL7 oraz DICOM obciążają oferenta. 3

4 I. Architektura systemu Wymagane Oferowane oprogramowanie jest zgodne z aktualnymi aktami prawnymi regulującymi organizację i działalność sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej w kraju. Oferowane oprogramowanie będzie uwzględniać wszelkie zmiany w obowiązujących aktach prawnych dotyczących sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej w kraju System musi działać w oparciu o motor baz danych MS SQL 2005 i system operacyjny serwera MS Windows 2003/2008 Server. Oferent zapewni dostęp do serwisu autoryzowanego przez producenta w języku polskim dla motoru bazy danych i systemu operacyjnego serwera. System posiada interfejs graficzny dla wszystkich modułów. System pracuje w środowisku graficznym MS Windows na stanowiskach użytkowników XP/VISTA lub nowszym. System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. System jest wykonany w architekturze klient-serwer, dane są przechowywane w modelu relacyjnym baz danych. System jest wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem, zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych). System musi umożliwiać wykorzystanie mechanizmów ODBC dostępu do danych. System pozwala na przekazywanie wyników sprawozdań i analiz w postaci elektronicznej do modułów pakietu MS Office w wersji co najmniej MS Office2003. Udzielenie nieograniczonej czasowo licencji na użytkowanie oprogramowania. System jest wyposażony w system uprawnień użytkowników, każda zmiana zostaje zapisana wraz z informacją kto i kiedy takiej zmiany dokonał. System ma możliwość za pomocą praw dostępu, uniemożliwić Spełnia (Tak lub Nie) Uwagi

5 edycję danych użytkownikowi, których nie jest autorem. System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardach DICOM System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardach HL7 1. Możliwość integracji z dowolnym systemem księgowym na poziomie pobierania informacji z systemu szpitalnego i stworzonych tam dokumentów rozchodowych i przychodowych. 2. System szpitalny ma mieć możliwość odbierania miesięcznych kosztów ośrodków kosztów z podziałem na ich typy z dowolnego systemu administracyjnego. 3. Możliwość integracji z dowolnym systemem księgowym za pośrednictwem wymiany dokumentów xml owych. Możliwość prowadzenia zdalnego serwisu poprzez łącze internetowe. II. Integracja oferowanego systemu z funkcjonującym systemem informatycznym RIS/PACS Wymagane Spełnia (Tak lub Nie) Uwagi Zintegrowanie oferowanego oprogramowania z funkcjonującym systemem MediCom RIS/PACS z wykorzystaniem protokołów HL7 oraz DICOM. Przeprowadzenie integracji systemów na koszt Oferenta Zakres integracji powinien obejmować co najmniej: - uaktualnienie danych demograficznych pacjentów, - scalanie kart pacjentów, - generowanie zleceń do pracowni RTG (zawierające dane pacjenta, dane o badaniu, dane o zleceniodawcy, dane o płatnikukontrahencie, kodzie ICD10), - uaktualnianie statusu badania, - uaktualnianie wyniku badania (opis, data wykonania, procedury ICD9, kodach świadczeń wg cennika dla kontrahenta), - możliwość przeglądnięcia wyniku obrazowego na dowolnym stanowisku, - możliwość tworzenia, ewidencjonowania i zarządzania fakturami dla kontrahentów na podstawie danych zgromadzonych w zleceniu i wyniku badania, - możliwość wymiany danych o dokumentach magazynowych

6 między magazynkiem pracowni RTG, a apteką główną i pozostałymi magazynami oferowanego systemu, - możliwość nagrywania badań obrazowych w dowolnym miejscu na terenie jednostki, (możliwość ta dostępna w zależności od uprawnień) III. Wymagane Administrowanie aplikacjami medycznymi systemu Wdrożenie, z uwzględnieniem: Instalacji i konfiguracji systemu, Konfiguracji bazy danych, Szkolenia administratorów, Szkolenia obsługi, Weryfikacji i modyfikacji dokumentów wynikowych opisowych, Weryfikacji i modyfikacji dokumentów wynikowych drukowanych. System umożliwia administratorowi z poziomu aplikacji definiowanie i zmianę praw dostępu do systemu, w szczególności: Definiowanie grup użytkowników, Definiowanie użytkowników, Kopiowanie praw dostępu między konfiguracjami, Przydzielanie użytkowników do modułów, funkcji z możliwością rozróżnienia praw odczytu i zapisu. System umożliwia utrzymywanie i aktualizację niezbędnych słowników: Klasyfikacja chorób wg ICD rewizja 10, Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych IC- D9CM druga polska edycja, Kodów terytorialnych GUS, Oddziałów NFZ, lub innych zleceniodawców Procedur rozliczeniowych NFZ, Zawodów. System musi generować kopie bezpieczeństwa: automatycznie wg zadanego harmonogramu i na żądanie operatora. Podczas wykonywania kopii bezpieczeństwa system musi być w pełni dostępny dla użytkowników końcowych. Możliwość odtworzenia bazy (danych) do stanu z przeszłości. Spełnia (Tak lub Nie) Uwagi

7 Elastyczne dopasowanie systemu do potrzeb sprawozdawczych Zamawiającego. Możliwość definiowania własnych formularzy przeznaczonych do wpisywania danych w systemie w powiązaniu z pacjentem. System umożliwia administratorowi z poziomu aplikacji wprowadzanie i zmianę parametrów systemu, w szczególności: Dane identyfikacyjne szpitala, Struktura szpitala (izby przyjęć, oddziały, pododdziały, poradnie, pracownie, itp.), Księgi szpitalne, oddziałowe, pracowni itp. Możliwość przydzielania z poziomu aplikacji raportów i zestawień statystycznych dla użytkowników i grup użytkowników. Możliwość wyboru drukarki z poziomu aplikacji podczas wydruku przez użytkownika wszystkich dokumentów dostępnych w systemie. Możliwość łączenia rekordów pacjenta. Możliwość łączenia rekordów lekarzy kierujących. Możliwość łączenia rekordów jednostek kierujących. Możliwość anulowania przyjęcia do szpitala. Możliwość prowadzenia zdalnego serwisu poprzez łącze internetowe. System musi posiadać możliwość bezpośredniej komunikacji z NFZ umożliwiającej rozliczanie wykonanych świadczeń Możliwość rozliczania wykonanych świadczeń w otwartym formacie rozliczeń XML Możliwość generowania sprawozdań finansowych i korekt w celu bezpośredniego rozliczania świadczeń z NFZ Możliwość wprowadzania cenników zbiorczych oraz indywidualnych usług dla jednostek zewnętrznych System posiada mechanizmy blokowania rekordów pacjenta (w trakcie pracy jednego z użytkowników systemu na danym rekordzie pacjenta dla pozostałych użytkowników rekord ten

8 dostępny jest tylko do odczytu) IV. Moduł Izba Przyjęć Wymagane Możliwość zdefiniowania kilku Izb Przyjęć z możliwością określenia, na które oddziały dana Izba Przyjęć przyjmuje pacjentów. Możliwość rejestracji pacjenta z wprowadzeniem co najmniej: Dane osobowe, Dane adresowe, Dane o opiekunie prawnym, Dane ubezpieczeniowe, Dane o płatniku. Możliwość wyszukania pacjenta z bazy pacjentów wcześniej wprowadzonych wg: PESEL, Numer pacjenta w systemie, Numer Księgi Głównej, Nazwisko, Imię, Data urodzenia, Płeć, Wiek. Możliwość przechodzenia pomiędzy wszystkimi funkcjami Izby Przyjęć bez konieczności ponownego wyszukiwania pacjenta. Możliwość przeglądania wszystkich zaplanowanych epizodów związanych z konkretnym pacjentem przynajmniej w zakresie : Termin planowanego przyjęcia do szpitala, Termin oraz rodzaj planowanego badania diagnostycznego, Termin planowanej wizyty ambulatoryjnej, Termin oraz rodzaj planowanych zabiegów rehabilitacyjnych. Rozdzielenie funkcjonalności związanej z przyjmowaniem pacjentów w trybie ambulatoryjnym od przyjęć planowych. Odnotowanie odmowy przyjęcia do szpitala z automatycznym nadaniem kolejnego numeru Księgi Odmów i Porad Ambulatoryjnych. Spełnia (Tak lub Nie) Uwagi

9 Odnotowanie powodu odmowy przyjęcia i kierunku wypisu pacjenta. Podstawowy ekran pracy lekarza w Izbie Przyjęć wyświetla listę pacjentów aktualnie przebywających w Izbie Przyjęć (ambulatoryjnej). Podstawowy ekran pracy rejestratorki pokazuje listę pacjentów zaplanowanych do przyjęcia w danym dniu, tak aby nie było konieczności wyszukiwania ich danych w systemie. Rejestracja na oddział z możliwością min: ustalenia trybu przyjęcia, określenia jednostki kierującej, lekarza kierującego ze zdefiniowanego słownika. Automatyczne nadanie numeru Księgi Głównej. Możliwość powiązania danych medycznych z pobytem ambulatoryjnym w Izbie Przyjęć Wprowadzone dane muszą zawierać co najmniej: Rozpoznanie wstępne, Rozpoznanie ze skierowania, Wywiad, Badanie, Zastosowane leczenie, Zalecenia. Przegląd i wydruk ksiąg: Księga Główna, Księga Oczekujących, Księga Odmów i Porad Ambulatoryjnych, w przedziałach czasowych lub od numeru. Możliwość wydruku karty informacyjnej Izby Przyjęć wraz z kodami ICD10. Możliwość przeglądu danych archiwalnych o pacjentach przebywających w przeszłości na Izbie Przyjęć. Możliwość obsługi elektronicznych zleceń w ramach systemu szpitalnego: Wysłanie zlecenia wykonania elementu leczenia (badania) do jednostki realizującej (np. pracownia diagnostyczna), Modyfikacja wysłanego zlecenia, Anulowanie wysłanego zlecenia, Zwrotne otrzymanie wyniku realizacji zlecenia (np. wyniku badania).

10 Wyświetlanie statusu pacjenta przebywającego na Izbie Przyjęć. Oddzielenie funkcji obsługiwanych przez personel średni od funkcji obsługiwanych przez lekarza. Możliwość niezależnego wprowadzania danych przez lekarza i przez pielęgniarkę (rejestratorkę). Możliwość aktualizowania słownika jednostek kierujących i lekarzy kierujących z poziomu użytkownika. Możliwość przedstawiania równocześnie wszystkich epizodów zaplanowanych dla pacjenta w zadanym przedziale czasu: Badań diagnostycznych, Wizyt w poradni, Przyjęć do szpitala. Wprowadzenie do systemu danych specjalnych, opisujących pacjenta np.: Niebezpieczny, Narkoman, Nosiciel HCV. Powiadamianie użytkownika o statusie specjalnym pacjenta na podstawowym ekranie pracy użytkownika. Walidacja danych wprowadzanych ze skierowania: Numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego, REGON jednostki kierującej. Prezentowanie na podstawowym ekranie pracy użytkownika informacji o: Grupie krwi pacjenta, Wieku pacjenta, Płci pacjenta. Automatyczne generowanie daty urodzenia pacjenta oraz płci na podstawie wprowadzonego numeru PESEL. Możliwość określenia rodzaju porady wg obowiązujących przepisów NFZ Opisanie wizyty ambulatoryjnej za pomocą kodów ICD-10, ICD-9CM oraz kodów płatnika (NFZ). Możliwość zdefiniowania i wykorzystania tekstów standardowych w polach opisowych.

11 Możliwość tworzenia własnych tekstów standardowych w polach opisowych przez użytkownika. Możliwość wyboru danych umieszczanych na wydruku Karty Informacyjnej spośród danych zgromadzonych w systemie indywidualnie dla każdego pacjenta (decyzję o umieszczeniu danych na wydruku podejmuje lekarz prowadzący pacjenta). Możliwość dodania do rekordu porady ambulatoryjnej dokumentu w formie elektronicznej (pliku), stworzonego poza głównym systemem np. zeskanowanych dokumentów medycznych. Wyszukiwania pacjenta w archiwum porad ambulatoryjnych Izby Przyjęć wg kryteriów: Przedział czasu (data porady), Nazwisko pacjenta, Imię pacjenta, Płeć, Wiek, Data urodzenia, Lekarz leczący, Nr pacjenta, Nr Księgo Odmów. Możliwość wypełniania i wydruku standardowych formularzy zewnętrznych powiązanych z pobytem ambulatoryjnym w Izie Przyjęć w tym: Karta Nowotworowa, Karta Zgonu, Zgoda na leczenie, Skierowanie do hist-pat. Możliwość dodania nowego formularza do systemu na życzenie użytkownika. Możliwość prowadzenia podręcznego magazynu Izby Przyjęć. Możliwość odnotowania zużytych materiałów do przeprowadzonych zabiegów i przypisania zużycia do pacjenta. Walidacja danych pacjenta wprowadzanych do systemu: PESEL, Kod terytorialny GUS. Możliwość zakończenia porady ambulatoryjnej przyjęciem do oddziału data zakończenia porady ambulatoryjnej jest jednocześnie datą przyjęcia do oddziału. Możliwość szybkiego (bez konieczności przechodzenia pomiędzy

12 różnymi modułami) przejrzenia pełnej dokumentacji medycznej pacjenta zapisanej w systemie, zawierającej: Pobyty na izbie ambulatoryjnej, Historie Chorób z oddziałów, Kartoteki z przychodni, Wyniki badań diagnostycznych. Brak możliwości przyjęcia do szpitala pacjenta aktualnie przebywającego na oddziale. Brak możliwości udzielenia porady ambulatoryjnej pacjentowi aktualnie przebywającemu na oddziale. Możliwość określenia bezwzględnie wymaganych danych umożliwiających zakończenie pobytu w Izbie Przyjęć. Możliwość automatycznego przenoszenia danych rejestracyjnych (rodzaj skierowania, datę, ośrodek kierujący, lek kierującego) z przyjęcia ambulatoryjnego do przyjęcia szpitalnego. Możliwość takiego skonfigurowania systemu aby podstawowy ekran pracy lekarza na Izbie Przyjęć wyświetlał listę pacjentów na Izbie Przyjęć z możliwością odfiltrowania pacjentów ze względu na status - Wypisany, Przyjęty, Obecny, Do Przyjęcia. Możliwość wykonania standardowych raportów (np. Zestawienie pacjentów przyjętych w danym dniu). Możliwość przeglądania zdjęć diagnostycznych w formacie DICOM oraz graficznych plików referencyjnych w formacie JPG V. Moduł Oddział Wymagane Możliwość gromadzenia danych medycznych na oddziale Rehabilitacyjnym co najmniej w następujących polach: Rozpoznanie wstępne, Planowane leczenie, Rozpoznanie lekarza kierującego, Rozpoznanie ostateczne, Epikryza, Zastosowane leczenie, Zalecenia. W zakresie wywiadu medycznego następujące pola: Przebieg choroby, Choroby przebyte, Spełnia (Tak lub Nie) Uwagi

13 Wywiad rodzinny, Używki, Uczulenia. W zakresie badania fizykalnego następujące pola: Stan ogólny, Klatka piersiowa, Brzuch, Układ ruchu, Skóra i węzły chłonne, Głowa i szyja, Badanie neurologiczne. Automatyczne nadanie numeru Księgi Oddziałowej, /odcinka/ Prowadzenie list oczekujących na przyjęcie na poszczególnych oddziałach z możliwością zmiany wcześniej zaplanowanego terminu. Zmiana terminu musi wiązać się z wprowadzeniem danych uzasadniających tą zmianę. Podstawowy ekran pracy lekarza w Oddziale wyświetla listę pacjentów aktualnie przebywających w Oddziale. Obsługa przepustek. Możliwość zaplanowania przyjęcia pacjenta bez konieczności wprowadzania go na listę oczekujących. Prowadzenie przebiegu leczenia (obserwacji lekarskich z wydrukiem). Możliwość automatycznego dołączenia do wydruku obserwacji lekarskich wyników badań z danego dnia. Prowadzenie przebiegu leczenia (obserwacji pielęgniarskich z wydrukiem). Możliwość wypełniania i wydruku standardowych druków zewnętrznych: Karta Statystyczna, Karta Nowotworowa, Karta Zgonu. Możliwość wydruku podstawowych dokumentów pacjenta : Historia Choroby, Karta Informacyjna, Karta gorączkowa z zakresu danych gromadzonych w systemie. Możliwość umieszczenia logo Oddziału na wydruku karty

14 informacyjnej z tego Oddziału. Lekarz musi mieć możliwość wyboru danych umieszczanych na wydruku Karty Informacyjnej indywidualnie dla każdego pacjenta. Dokumentacja medyczna (Historia Choroby) jest archiwizowana na polecenie lekarza prowadzącego. Data archiwizacji jest zapisywana w systemie. Od tego momentu dokumentacja jest tylko do odczytu. Możliwość przeglądu danych archiwalnych o pacjentach przebywających w przeszłości na danym Oddziale. Możliwość przechodzenia pomiędzy funkcjami Oddziału bez konieczności ponownego wyszukiwania pacjenta. Możliwość definiowania kilku ośrodków kosztów (odcinków) w ramach jednego oddziału. System umożliwia przeniesienia miedzy odcinkami w ramach jednego pobytu oddziałowego. Możliwość dodawania dokumentów zewnętrznych do rekordu pobytu na Oddziale (zeskanowane obrazy, zdjęcia diagnostyczne) Możliwość stworzenia dodatkowych dokumentów zapisywanych w rekordzie pobytu w Oddziale umożliwiających zbieranie nietypowych danych wymaganych np. do prac naukowych bądź oceny wyników leczenia. Możliwość obsługi elektronicznych zleceń w ramach systemu szpitalnego: Wysłanie zlecenia badania do pracowni diagnostycznej, Zakładu Rehabilitacji, Modyfikacja wysłanego zlecenia, Anulowanie wysłanego zlecenia, Zwrotne otrzymanie wyniku realizacji zlecenia (np. wyniku badania). Odnotowanie w systemie przeniesienia pacjenta na inny oddział. Wyszukiwania pacjenta w archiwum wg kryteriów: Nazwisko pacjenta, PESEL. Możliwość obsługi formularzy zakażeń szpitalnych. Możliwość wykonania standardowych raportów, min: Dzienny raport ruchu chorych, Zestawienie zleconych badań na pacjenta na dzień.

15 System ma możliwość zabronienia edycji obserwacji bieżących użytkownikowi, który nie jest autorem wprowadzonych danych. Możliwość zdefiniowania i wykorzystania tekstów standardowych w polach opisowych. Możliwość tworzenia własnych tekstów standardowych w polach opisowych przez użytkownika. Możliwość takiego skonfigurowania systemu, aby podstawowy ekran pracy lekarza na Oddziale wyświetlał listę pacjentów przez niego prowadzonych. Możliwość takiego skonfigurowania systemu, aby podstawowy ekran pracy pielęgniarki na Oddziale wyświetlał listę pacjentów na Oddziale z możliwością odfiltrowania pacjentów ze zleceniami wykonania badań diagnostycznych. Prezentowanie na podstawowym ekranie pracy użytkownika informacji o: Grupie krwi pacjenta, Wieku pacjenta, Płci pacjenta, Czasie pobytu. Przydzielenie lekarza prowadzącego z prowadzeniem historii zmian lekarzy. Wydruk obserwacji lekarskich zawiera automatycznie dołączane wyniki badań diagnostycznych z danego dnia. Możliwość adaptacji wzorców podstawowych dokumentów (np. Karta Informacyjna, Historia Choroby itp.) dla potrzeb Zamawiającego. Możliwość stworzenia dodatkowych dokumentów zapisywanych w rekordzie pobytu w Oddziale umożliwiających zbieranie nietypowych danych, wymaganych np. do prac naukowych bądź oceny wyników lub toku leczenia. Wyszukiwania pacjenta w archiwum wg kryteriów: Przedział czasu (data pobytu), Nazwisko pacjenta, Imię pacjenta, Płeć, Wiek,

16 Data urodzenia, Lekarz prowadzący, Rozpoznanie (wg tekstu rozpoznania), Rozpoznanie wg kodu ICD 10, Nr pacjenta, Nr Księgi Oddziałowej. Możliwość szybkiego (bez konieczności przechodzenia pomiędzy różnymi modułami) przejrzenia pełnej dokumentacji medycznej pacjenta zapisanej w systemie, zawierającej: Pobyty na izbie ambulatoryjnej, Historie Chorób z oddziałów, Kartoteki z przychodni, Wyniki badań diagnostycznych. Możliwość obsługi formularzy zakażeń szpitalnych. Możliwość przeglądania zdjęć diagnostycznych w formacie DICOM oraz graficznych plików referencyjnych w formacie JPG VI. Wymagane Moduł Pracownia Diagnostyczna Możliwość rejestracji pacjenta z możliwością wykorzystania bazy pacjentów, z wprowadzeniem co najmniej danych : osobowych, adresowych, o opiekunie prawnym, ubezpieczeniowych, o płatniku. Rejestracja zleceń zewnętrznych i wewnętrznych w ramach szpitalnego systemu zleceń. Planowanie badania dla określonej pracowni (z możliwością wykorzystania terminarza). Automatyczne generowanie terminarza z możliwością ręcznej modyfikacji pojedynczych dni i uwzględnieniem dni wolnych. Realizacja zlecenia badania w pracowni w ramach szpitalnego systemu zleceń. Możliwość wprowadzania parametrów ekspozycji badania RTG. Możliwość odnotowania danych technika wykonującego badanie. Spełnia (Tak lub Nie) Uwagi

17 Dostęp do archiwalnych wyników badań oraz możliwość ich wydruku. Przegląd i wydruk Księgi Pracowni Diagnostycznej. Możliwość prowadzenia podręcznego magazynu materiałów. Możliwość odnotowywania zużycia materiałów do konkretnego badania. Wydruk wyników dla pacjenta z możliwością wyboru formatu A4 lub A5. Wyszukiwania pacjenta wg kryteriów: Numer pacjenta, PESEL, Nazwisko, Imię, Data urodzenia. Automatyczne wprowadzanie na listę roboczą badań przychodzących z Oddziału lub Przychodni. Możliwość anulowania zaplanowanego badania. Przegląd listy pacjentów do badania w danym dniu. Możliwość takiego skonfigurowania systemu aby podstawowy ekran pracy lekarza wyświetlał listę pacjentów zarejestrowanych do konkretnej Pracowni, z możliwością odfiltrowania pacjentów ze względu na status zlecenia Zakończone, Wynik Wstępny, Anulowane, Do Wykonania. Możliwość szybkiego (bez konieczności przechodzenia pomiędzy różnymi modułami) przejrzenia pełnej dokumentacji medycznej pacjenta zapisanej w systemie, zawierającej: Pobyty na izbie ambulatoryjnej, Historie Chorób z oddziałów, Pobyty w przychodni, Wyniki badań diagnostycznych. Możliwość kilkuetapowego wprowadzania wyniku badania. O dostępie do wyniku badania dla pozostałych użytkowników decyduje osoba wykonująca badanie, określając je jako zakończone.

18 Wyszukiwania pacjenta w archiwum wg kryteriów: Przedział czasu, Numer pacjenta, Nazwisko, Imię, Wiek, Nazwa badania, Wykonujący badanie. Możliwość zmiany terminu badania bez konieczności ponownego rejestrowania pacjenta. Możliwość automatycznego generowania listy zamówień dla towarów i leków osiągających stan minimalny. Możliwość ustalenia czasu trwania badania indywidualnie dla każdego pacjenta. Możliwość wykonywania raportów: Wykaz badań z podziałem na płatników, Wykaz badań z podziałem na jednostki kierujące, Wykaz badań z podziałem na lekarza wykonującego. Możliwość filtrowania list roboczych wg kryteriów: Dane pacjenta, Data badania, Status badania(zakończone, w trakcie wykonywania, zlecone, anulowane), Nazwa zleconego badania. Możliwość zdefiniowania i wykorzystania tekstów standardowych w polach opisowych. Możliwość tworzenia własnych tekstów standardowych w polach opisowych przez użytkownika. Możliwość tworzenia dowolnej ilości statusów określających postęp w wykonaniu badania np. (w trakcie badania, do opisu, do weryfikacji itp.). Możliwość umieszczenia na wydruku wyniku badania dla pacjenta danych jednostki kierującej oraz danych lekarza kierującego. Możliwość tworzenia formularzy zleceniowych i wynikowych odpowiadających dokładnym potrzebom i charakterystyce danej pracowni diagnostycznej.

19 Możliwość przeglądania zdjęć diagnostycznych w formacie DICOM oraz graficznych plików referencyjnych w formacie JPG VII. Moduł Przychodnia rejestracja Wymagane Automatyczne generowanie terminarza z możliwością ręcznej modyfikacji pojedynczych dni i uwzględnieniem dni wolnych. Możliwość zapisu i modyfikacji danych ze skierowania, co najmniej: Jednostka kierująca, Lekarz kierujący, Data skierowania. Możliwość przeglądu i wydruku terminarza wizyt dla poszczególnych gabinetów lekarskich. Możliwość ustalenia dowolnego czasu trwania wizyty podczas ustalania terminu wizyty. Graficzna prezentacja zaplanowanych i wolnych terminów wizyt w przychodni. Automatyczne wskazanie przez system najbliższego wolnego terminu w wybranej poradni. Automatyczne wskazanie przez system najbliższego wolnego terminu do wybranego lekarza. Możliwość przejrzenia pełnej dokumentacji medycznej pacjenta (Historie Chorób z oddziałów, kartoteki z przychodni itd), kiedykolwiek zapisanej w systemie. Wyszukiwania pacjenta wg kryteriów: Numer pacjenta, PESEL, Nazwisko, Imię, Data urodzenia. Możliwość skierowania pacjenta do więcej niż jednego gabinetu w jednym dniu. Możliwość zmiany terminu wizyty bez konieczności ponownego rejestrowania pacjenta. Spełnia (Tak lub Nie) Uwagi

20 Możliwość anulowania wizyty zaplanowanej pacjentowi. Możliwość generowania zestawień: Ilość pacjentów z podziałem na typy wizyt, Ilość pacjentów z podziałem na poradnie, Ilość pacjentów z podziałem na lekarzy przyjmujących. VIII. Wymagane Moduł Przychodnia obsługa gabinetów Prowadzenie skorowidzu pacjenta z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących zarówno danych osobowych jak również danych z poszczególnych wizyt. Podstawowy ekran pracy lekarza w Poradni wyświetla listę pacjentów aktualnie zarejestrowanych w danej Poradni. Możliwość opisania wizyty w gabinecie z wprowadzeniem co najmniej następujących danych: Rozpoznanie, Wywiad, Badanie, Zalecenia, Typ wizyty. Możliwość odnotowywania rozpoznań i wykonanych procedur wg słowników ICD-10 i ICD-9CM i kodów płatnika (NFZ). Możliwość wydruku historii choroby z automatycznym przeniesieniem wyników badań zleconych z danej Poradni Możliwość obsługi elektronicznych zleceń w ramach systemu szpitalnego: Wysłanie zlecenia badania do pracowni diagnostycznej, laboratorium, Zakładu Rehabilitacji, Modyfikacja wysłanego zlecenia, Anulowanie wysłanego zlecenia, Zwrotne otrzymanie wyniku realizacji zlecenia (np. wyniku badania). Możliwość przeglądania historii wszystkich dotychczasowych wizyt bezpośrednio z poziomu formularza tworzenia dokumentacji w gabinecie. Możliwość zdefiniowania i wykorzystania tekstów standardowych Spełnia (Tak lub Nie) Uwagi

21 w polach opisowych dla każdego użytkownika indywidualnie. Możliwość tworzenia własnych tekstów standardowych w polach opisowych przez użytkownika. Możliwość takiego skonfigurowania systemu, aby podstawowy ekran pracy lekarza wyświetlał listę pacjentów zarejestrowanych do konkretnej Poradni (Gabinetu) z możliwością odfiltrowania pacjentów ze względu na status porady Zakończona, Rozpoczęta, Anulowana, Do Wykonania. Możliwość wprowadzenia i wydruku dodatkowych dokumentów wykorzystywanych w poradni np. Karta Zgłoszenia Nowotworu. Przegląd stanu zleceń i wyników realizacji zleceń. Możliwość przeglądania zdjęć diagnostycznych w formacie DICOM oraz graficznych plików referencyjnych w formacie JPG IX. Wymagane Moduł Zleceń Możliwość zlecania badań diagnostycznych do wszystkich ośrodków usługowych funkcjonujących w jednostce, objętych systemem informatycznym w tym: Wykonania badań diagnostycznych, Zabiegów rehabilitacyjnych, Konsultacji. Możliwość zdefiniowania formularzy zleceniowych charakterystycznych dla każdego ośrodka usługowego. Możliwość zdefiniowania formularzy wynikowych charakterystycznych dla każdego badania. System powinien zaproponować pierwszy wolny termin wykonania badania. Tworzenie osobnych list roboczych dla każdego ośrodka usługowego na dany dzień. Automatyczny odbiór wyników przez jednostki zlecające. Dostęp do archiwalnych wyników badań wykonywanych w ośrodkach usługowych oraz możliwość ich wydruku. Spełnia (Tak lub Nie) Uwagi

22 Możliwość jednoczesnego zlecenia wielu badań do dowolnych ośrodków usługowych za pomocą jednej funkcji. Możliwość modyfikacji i anulowania zaplanowanego zlecenia przez jednostkę zlecającą. Możliwość anulowania zaplanowanego zlecenia przez jednostkę wykonującą. System umożliwia zlecanie badań diagnostycznych z możliwością jednoczesnego ustalenia daty i godziny badania w wypadku badań planowych. Podgląd etapu realizacji zlecenia na formularzu zleceniowym pacjenta (do wykonania, w trakcie wykonania, wykonane). X. Moduł Rehabilitacja Wymagane Możliwość wykorzystania istniejącej bazy pacjentów. Przedstawienie wolnych i zajętych terminów w postaci grafiku. Planowanie zabiegów rehabilitacyjnych wraz z możliwością podawania krotności i wpisania informacji uzupełniających. Uniemożliwianie zaplanowania takiego samego zabiegu dla dwóch różnych pacjentów w tym samym czasie. Przeglądanie listy zaplanowanych pacjentów wg gabinetów zabiegowych. Proponowanie wolnych terminów (pierwszy wolny). Wydruk planu zabiegów dla pacjenta z oznaczeniem daty i godziny rozpoczęcia każdego zabiegu. Możliwość rejestrowania na zabiegi rehabilitacyjne pacjentów stacjonarnych oraz ambulatoryjnych. Definiowanie planu pracy personelu. Możliwość przeglądania wcześniejszych zleceń rehabilitacyjnych dla danego pacjenta. Możliwość sprawdzenia wizyt wybranego rehabilitanta w Spełnia (Tak lub Nie) Uwagi

23 dowolnym dniu. Możliwość wydruku wszystkich zaplanowanych wizyt w każdym z miejsc wykonywania. Tworzenie wewnętrznych zestawień i raportów statystycznych. Możliwość przeglądania zdjęć diagnostycznych w formacie DICOM oraz graficznych plików referencyjnych w formacie JPG XI. Moduł Statystyka i Analizy Wymagane Tworzenie zestawień wymaganych przez obowiązujące akty prawne. Przygotowywanie raportów do instytucji zewnętrznych: PZH, CZP, NFZ, w formatach wymaganych przez te instytucje. Definiowanie standardowych raportów statystycznych z oddziałów: np. Dziennik ruchu chorych, wskaźniki szpitalne w okresie (liczba przyjętych, liczba wypisanych, liczba osobodni). Definiowanie standardowych zestawień wg procedur medycznych, rozpoznań diagnostycznych(sumaryczne i osobowe). Definiowanie niestandardowych wykazów pozwalających na tabelaryczne przedstawianie danych dostępnych w poszczególnych modułach. Możliwość zapisu stworzonych wzorców zestawień w celu wielokrotnego wykonywania raz zdefiniowanego zestawienia. Eksport danych statystycznych do arkuszy kalkulacyjnych, plików tekstowych. Możliwość przeglądu i aktualizacji danych personalnych pacjenta. Raportowanie danych pacjenta pod kątem kompletności i poprawności dokumentacji. Możliwość samodzielnego tworzenia raportów zgodnie z potrzebami szpitala w generatorze raportów. Eksport danych o kolejkach oczekujących w formacie XML. Spełnia (Tak lub Nie) Uwagi

24 XII. Moduł Obsługa Kontraktowania (Rozliczenia z dowolnymi Świadczeniodawcami) Wymagane Spełnia Uwagi (Tak lub Nie) Pełna integracja z pozostałymi modułami systemu. Ewidencja danych o strukturze organizacyjnej Zakładu. Określenie jednostek organizacyjnych kontraktujących produkty. Klasyfikacja jednostek kontraktujących produkty zgodnie z rodzajem działalności (np. szpital, przychodnia). Ewidencja danych o ofercie jednostek organizacyjnych. Prowadzenie katalogu pakietów świadczeń kontraktowanych przez jednostkę organizacyjną, w tym możliwość importu w postaci elektronicznej z oddziału Świadczeniodawcy. Prowadzenie katalogu świadczeń medycznych wykonywanych przez jednostkę organizacyjną, w tym możliwość importu w postaci elektronicznej z oddziału Świadczeniodawcy. Możliwość budowania związków pomiędzy pakietami kontraktowanymi a świadczeniami medycznymi w tym możliwość importu w postaci elektronicznej z oddziału Świadczeniodawcy. Ewidencja kontraktów. Wprowadzanie danych zawartych kontraktów, w tym możliwość importu w postaci elektronicznej z oddziału Świadczeniodawcy, w tym: Parametry rozliczeniowe, w tym możliwość zdefiniowania punktowego rozliczenia kontraktów, bądź innego wymaganego przez NFZ (np. punkt, osobodzień, itp.) Zakontraktowane pakiety, Miesięczny plan wykonania świadczeń w ramach kontraktu, Miesięczny plan wykonania świadczeń w ramach kontraktu w rozbiciu na jednostki organizacyjne, Rozliczanie kontraktów. Sprawozdanie finansowe z realizacji kontraktów w oparciu o zapisy kontraktu i dane o wykonaniu zakontraktowanych produktów, w tym: Dane ewidencjonowane w aplikacjach medycznych, Dane wprowadzane lub uzupełniane wprost w module Ob-

25 sługa Kontraktowania. Korekty sprawozdań finansowych. Zestawienia pacjentów w ramach sprawozdania finansowego analityka realizacji kontraktu. Sprawozdania z wykonania planu realizacji kontraktu w jednostkach organizacyjnych. Eksport danych rozliczeniowych do oddziału Świadczeniodawcy. Import potwierdzeń z oddziałów Świadczeniodawcy. Zastosowanie otwartego formatu wymiany danych. XIII. Moduł Kolejki Oczekujących Wymagane Możliwość zdefiniowania wielu list oczekujących wg zakontraktowanych świadczeń, np. na przyjęcie do szpitala, świadczenie ambulatoryjne, program terapeutyczny. Zapis pacjenta do listy oczekujących z możliwością ewidencji danych zgodnie z wymogami NFZ, w zakresie: Dane osobowe pacjenta (w tym PESEL, adres), Dane do kontaktu z pacjentem, Data i czas zapisu do kolejki na podstawie bieżącej daty i czasy systemowego z możliwością ręcznej korekty wpisu, Osoba dokonująca wpisu do kolejki, Planowana data przyjęcia, Listy kolejkowej do której pacjent jest wpisywany, numer w kolejce oczekujących (nadawany automatycznie z możliwością ręcznej korekty), Rozpoznanie ICD10 z możliwością wyboru ze słownika, Dodatkowe uwagi. Możliwość automatycznego wczytania danych pacjenta już wpisanego w dowolnym z modułów systemu, a przy wprowadzaniu nowego pacjenta kontrola poprawności i wymagalności wprowadzanych danych, analiza danych pacjenta podczas wprowadzania mechanizmy weryfikujące unikalność danych wg zadanych kluczy (np. PESEL). Możliwość ewidencjonowania: danych osobowych, danych adresowych, tymczasowych danych adresowych, danych o Spełnia (Tak lub Nie) Uwagi

26 ubezpieczycielu, płatniku, danych o rodzinie. Konfiguracja jednostek organizacyjnych, które mają prawo zapisu do poszczególnych list oczekujących. Możliwość zapisu tego samego pacjenta do kilku list oczekujących. Możliwość zmiany planowanej daty przyjęcia. Możliwość skreślenia pacjenta z listy oczekujących. Możliwość przeglądu aktualnego stanu list oczekujących. Możliwość zapisywania do kolejek oczekujących bezpośrednio w jednostkach organizacyjnych do których pacjenci oczekują. Możliwość tworzenia miesięcznych sprawozdań z liczby oczekujących na poszczególne świadczenia oraz średniego czasu oczekiwania wg formatu XML, opublikowanego przez NFZ. Możliwość zapisywania do kolejek oczekujących bezpośrednio w jednostkach organizacyjnych do których pacjenci oczekują.

27 FORMULARZ CENOWY DO PAKIETU I Oprogramowanie aplikacyjne TABELA nr 1 Wyszczególnienie modułu lub rodzaju oprogramowania Cena jedn. netto (w zł) Ilość licencji Wartość netto (w zł) Wartość podatku VAT (22%) Wartość brutto (w zł) Moduł Moduł Moduł Moduł.. Łącznie: Usługi wdrożeniowe TABELA nr 2 Rodzaj usługi Nazwa produktu i wytwórca Analiza przedwdrożeniowa ( szt.) Instalacja na serwerze (dni) Instalacja na stacjach roboczych (dni...) Szkolenia użytkowników (dni) Szkolenia administratorów (dni) Konfiguracja, wdrożenie aplikacji( dni.) Łącznie: Cena jedn. netto (w zł) Ilość dni./ miesięcy. Wartość netto (w zł) Wartość podatku VAT (22%) Wartość brutto (w zł) OGÓŁEM...,dnia...r.... (upełnomocniony przedstawiciel)

28 MINIMALNY CZAS WDROŻENIA MINIMALNY CZAS WDROŻENIA dla administratora i użytkowników ( minimum dni / godzin) Liczba godzin Rodzaj modułu wdrożeniowych dla Ilość osób do użytkowników przeszkolenia * Ilość dni/ilość godzin Moduł Ruch Chorych: (Izba Przyjęć, Oddział, Dział Rehabilitacji, Pracownia Diagnostyczna, Kolejki Oczekujących, /.. Statystyka i Analizy, Kontraktowanie) Moduł Zlecenia /.. Moduł Przychodnia Przyszpitalna (Rejestracja, Gabinet, /.. Statystyka) Administrator /.. Razem liczba osobodni / godzin /. *Jeden dzień (osobodzień) = 5 godzin Liczba osobodni wdrożeniowych:.. (min dni/ godz.)..., dnia... r.... (upełnomocniony przedstawiciel)

ARKUSZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZAMAWIAJĄCEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS MODUŁÓW SYSTEMU FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZAMAWIAJĄCEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS MODUŁÓW SYSTEMU FUNKCJONALNOŚCI Załącznik nr 1 do SIWZ ARKUSZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZAMAWIAJĄCEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS MODUŁÓW SYSTEMU Architektura systemu System musi działać w oparciu o motor baz danych SQL i system operacyjny serwera MS

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

Zadania do prezentacji

Zadania do prezentacji Maków Mazowiecki, dnia 06 sierpnia 2014 Zadania do prezentacji Zadanie nr 1. Moduł Administracja Systemem. Definiowanie struktury dokumentów: ksiąg wykorzystywanych w szpitalu, przychodni, pracowni. Zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/271/5/D/2/2015 Wilkowice, 9 lipiec 2015r. ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Poprawa jakości usług medycznych i

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ FUNKCJONALNOŚCI OBLIGATORYJNYCH OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY

ARKUSZ FUNKCJONALNOŚCI OBLIGATORYJNYCH OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY Załącznik nr 9 do SIWZ znak EZP/5511/2013 ARKUSZ FUNKCJONALNOŚCI OBLIGATORYJNYCH OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY L.P. WYMAGANIE 1) 2) Ogólne System we wszystkich modułach

Bardziej szczegółowo

Funkcje mmedica Standard. Umawianie wizyt (rezerwacja): - wygodny terminarz proste planowanie wizyt. - szybki podgląd harmonogramów pracy

Funkcje mmedica Standard. Umawianie wizyt (rezerwacja): - wygodny terminarz proste planowanie wizyt. - szybki podgląd harmonogramów pracy Rozwiązanie przyśpieszające i wspomagające pracę w zakresie obsługi pacjenta i świadczenia usług medycznych. Planowanie wizyt, rejestracja, gromadzenie i przetwarzanie danych medycznych, tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Moduł: Lecznictwo otwarte/przychodnia 7 licencji

Moduł: Lecznictwo otwarte/przychodnia 7 licencji Załącznik nr 5 do SIWZ A.I.271-24/11 Moduł: Lecznictwo otwarte/przychodnia 7 licencji Rejestracja/Recepcja Nazwa wymagania definiowanie dostępności usług placówki medycznej Zamawiającego: wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni

Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni 1 Spis treści CliniNET AIS - Zintegrowany System Informatyczny dla Przychodni 3 Główne cechy systemu: 3 Modułowa architektura systemu

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 21/2014 Maków Mazowiecki, dnia 8 grudnia 2014r. ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-

Bardziej szczegółowo

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo

Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa Chorzów

Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa Chorzów Maków Mazowiecki 19.08.2014r Znak sprawy :15/2014r Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa 1-3 41-506 Chorzów W związku z otrzymaną kopią odwołania, emailem z dnia 14.08.2014 w którym Wykonawca wnosi o: Zarzuty

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność.

Zestaw pytań nr Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe założenia dotyczące informatycznego systemu medycznego

Podstawowe założenia dotyczące informatycznego systemu medycznego Podstawowe założenia dotyczące informatycznego systemu medycznego 1. Poniższy załącznik przedstawia wymagania Zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia. Wymagania Zamawiającego dzielą się na: a. bezwzględnie

Bardziej szczegółowo

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych.

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych. Załącznik Nr 1 do OPZ SPECYFIKACJA WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH 1. obieg przychodzącej zewnętrznej i obieg wewnętrznej, w tym: 1) Zapotrzebowania i Zakupy (ZZ); 2) (ZP); 3) Akty Wewnętrzne (AW); Lp. Obszar Opis

Bardziej szczegółowo

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA MEDYCYNY DOSTĘP DO WSZYSTKICH INFORMACJI Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI WWW DOSTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA DO WYMOGÓW PRAWA W ZAKRESIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZYJAZNY INTERFEJS

Bardziej szczegółowo

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml Firma: Medycyna Praktyczna Nazwa Produktu: empendium EDM (nowy program Medycyny Praktycznej, opracowywany na podstawie empendium Gabinet, obecnie dostępny w wersji beta) I. ZAGADNIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18 Dokumentacja programu Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy Zielona Góra 2015-06-18 Głównym celem funkcjonalnym modułu Gabinet zabiegowy jest komunikacja z laboratoriami diagnostycznym w celu

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2015r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii RIS Razem budujemy jakość w radiologii O systemie RIS Zastosowana architektura nie wymaga posiadania własnej infrastruktury sprzętowej, umożliwiając instalację systemu bezpośrednio na serwerach dedykowanych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny system komputerowy przeznaczony do obsługi pacjentów i rozliczeń w dużych przychodniach i klinikach lekarskich.

Nowoczesny system komputerowy przeznaczony do obsługi pacjentów i rozliczeń w dużych przychodniach i klinikach lekarskich. REJESTR SYSTEM OBSŁUGI PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH Nowoczesny system komputerowy przeznaczony do obsługi pacjentów i rozliczeń w dużych przychodniach i klinikach lekarskich. Program został stworzony w

Bardziej szczegółowo

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce RUMsoft RUMsoft to aplikacja do elektronicznych rozliczeń Świadczeniodawcy z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Aktualizacja programu i bazy z dnia 2016.04.18. do wersji 2.9.64. - Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do siwz ELEKTRONICZNE KONTO PACJENTA (EKP) EKP-REJESTRACJA ON-LINE

Zał. nr 4 do siwz ELEKTRONICZNE KONTO PACJENTA (EKP) EKP-REJESTRACJA ON-LINE Zał. nr 4 do siwz ELEKRONICZNE KONO PACJENA (EKP) EKP-REJESRACJA ON-LINE Dostęp z poziomu EKP - Pacjent powinien mieć dostęp do rejestracji on-line jak również historii wcześniejszych rejestracji z poziomu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2009.00.3.0

Aktualizacja 2009.00.3.0 Aktualizacja 2009.00.3.0 środa, 18 marca 2009 Uwagi Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz plików systemu Zawartość 1. Wiele uprawnieo... 2 2. Dodawanie prywatnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PROCESÓW. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym. Oznaczenia:

OPIS PROCESÓW. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym. Oznaczenia: Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym Oznaczenia: 1 System w tym strona www 2 Dyrekcja OKMP 3 Badany 4 Pracodawca/Klient 5 ośrodek KOMP/pielęgniarki rejestratorki: Kolejowy Ośrodek Medycyny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. W ramach projektu planowany jest zakup aktualizacji posiadanego systemu KS-Somed modułu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. W ramach projektu planowany jest zakup aktualizacji posiadanego systemu KS-Somed modułu Zał. nr 1 Specyfikacja techniczna (dot. Zapytania Ofertowego z dnia 09.11.2016 r.) 1. System HIS - Rejestracja - aktualizacja SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ramach projektu planowany jest zakup aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 08.07.2014 r.

Łódź, dnia 08.07.2014 r. Nazwa firmy: NZOZ ALL-MED Centrum Medyczne Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Marcin Ogórek ul. Wyszyńskiego 99, 94 050 Łódź NIP: 7281446718 REGON: 471492515 Łódź, dnia 08.07.2014 r. Osoba do kontaktu:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 12/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 12/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 12/2015 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-04-13 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI aswzsby.dll [2015.1.2.0] 1. Dodano opisy do nowych opcji. 2. Dodano nowe zasoby graficzne.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup instalacja i wdrożenie systemu HIS wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym. 1. Zakup bezterminowych licencji oprogramowania dla części medycznej wraz z kodami źródłowymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zaproszenia do składania ofert na Specjalistyczne oprogramowanie branżowe.

Załącznik do zaproszenia do składania ofert na Specjalistyczne oprogramowanie branżowe. Załącznik do zaproszenia do składania ofert na Specjalistyczne oprogramowanie branżowe. Opis wymagań i specyfikacja oprogramowania branżowego do przychodni specjalistycznej. 1. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy! Załącznik nr 8 do SIWZ U M O W A nr na świadczenie usług w zakresie opieki serwisowej nad komputerowym oprogramowaniem INFOMEDICA dla SZOZnMiD w Poznaniu zawarta w dniu... 2012 roku w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Funkcje mmedica PS. Obsługa kartoteki pacjentów: - gromadzenie niezbędnych danych pacjenta. - szybki i skuteczny mechanizm wyszukiwania pacjentów

Funkcje mmedica PS. Obsługa kartoteki pacjentów: - gromadzenie niezbędnych danych pacjenta. - szybki i skuteczny mechanizm wyszukiwania pacjentów mmedica PS podstawowa wersja programu obsługująca rozliczenia z NFZ. Funkcjonalnie odpowiada Pakietowi Świadczeniodawcy. Zarejestrowanie zrealizowanych świadczeń można przeprowadzić bez konieczności wykonywania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na:

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na: Załącznik nr 1 pieczęć wykonawcy GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na: firma: Dostawa, instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego w części medycznej i administracyjno - zarządczej w ramach projektu pn. Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Głogów dnia 01.04.2015r. Nr sprawy: ZP/03/2015

Głogów dnia 01.04.2015r. Nr sprawy: ZP/03/2015 Głogów dnia 01.04.2015r. Nr sprawy: ZP/03/2015 Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowa systemu HIS wraz z integracją z PACS/RIS/IRIS/LIS wraz z wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2012.00.0.0

Aktualizacja 2012.00.0.0 Aktualizacja 2012.00.0.0 czwartek, 19 stycznia 2012 Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Zawartość 1. Zmiany w mechanizmie zlecania

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

JGP w AOS w oprogramowaniu KAMSOFT S.A. mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT S.A.

JGP w AOS w oprogramowaniu KAMSOFT S.A. mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT S.A. JGP w AOS w oprogramowaniu KAMSOFT S.A. mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT S.A. Plan prezentacji Zarządzenie Prezesa NFZ nr 29/2011/DSOZ z dnia 14 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL 1 SPIS TREŚCI: I. Podstawowe pojęcia II. Podstawowe operacje III. Obsługa programu I. PODSTAWOWE POJĘCIA Ekran: Przycisk poleceń pozwala na wykonanie

Bardziej szczegółowo

KOMPONENTY HumanWork HOSPITAL: HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby. medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w

KOMPONENTY HumanWork HOSPITAL: HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby. medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w procesach obiegu zadań i dokumentów, aby pracować łatwiej i efektywniej. HumanWork

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Busko Zdrój, dnia 05 styczeń 2012 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest WdroŜenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351

Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221351-2013:text:pl:html Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Co zamawiający rozumie pod pojęciem rodzaje dyżurów? Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie realizujące wymaganie za pomocą grafików.

Co zamawiający rozumie pod pojęciem rodzaje dyżurów? Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie realizujące wymaganie za pomocą grafików. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

I. dot. Załącznika Nr 2 do SIWZ Parametry techniczne :

I. dot. Załącznika Nr 2 do SIWZ Parametry techniczne : KCZ/ORG/ZM/145/10/2014 Krapkowice, dnia 24.10.2014r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ucyfrowienie aparatu RTG, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2/1 Formularz cenowy

Załącznik Nr 2/1 Formularz cenowy Załącznik Nr 2/1 Formularz cenowy Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość cena Jedn. Wartość Podatek Wartość brutto Nazwa Produktu Producent Netto netto VAT od (kol. (6x kol 7) (kol. 4 x 5) wartości z + kol

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załączyć do oferty)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załączyć do oferty) Zał. nr 1 do siwz Nr sprawy: PCZ-NZP-382/10/14 ZADANIE NR 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załączyć do oferty) Oprogramowanie Aplikacja mobilna Dostarczenie, instalacja aplikacji mobilnej oraz jej integracja

Bardziej szczegółowo

Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych

Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych Raport Nr 34/2014 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2014 WERSJA Nr 2014.03.0.00 z dnia 2014-09-30 Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych MODUŁ M11 TERMINARZ M12 ZLECENIA M21 GABINET M51 ZESTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 005-004947. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

PL-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 005-004947. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4947-2013:text:pl:html PL-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 005-004947 Ogłoszenie o udzieleniu

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

Program do wagi samochodowej

Program do wagi samochodowej Program do wagi samochodowej www.awo.gda.pl awo@awo.gda.pl +48 603 219 530 Opis programu Program do wagi samochodowej służy do wyświetlania, opisu, archiwizacji i raportowania pomiarów masy z wagi samochodowej.

Bardziej szczegółowo

Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Opis zmian w wersji 2.8.7 Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Oferta na system Optimed24

Oferta na system Optimed24 Oferta na system Optimed24 Gdów 2012 str. 1/12 Drodzy Państwo, Od dnia 1 sierpnia 2014 roku placówki medyczne będą miały obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej. Nowa ustawa

Bardziej szczegółowo

Serwis zintegrowanego systemu NetRAD/CliniNET/SakPRO w SPDSK

Serwis zintegrowanego systemu NetRAD/CliniNET/SakPRO w SPDSK SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych Tel.: (0 22)

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900

PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:92900-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 104-177701

PL-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 104-177701 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177701-2013:text:pl:html PL-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 104-177701 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Opis zmian w wersji 2.8.6 Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 11.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY INFORMATYCZNE SYSTEM INFORMATYCZNY OBSŁUGI PACJENTA

PROFESJONALNE SYSTEMY INFORMATYCZNE SYSTEM INFORMATYCZNY OBSŁUGI PACJENTA SYSTEM INFORMATYCZNY OBSŁUGI PACJENTA System Informatyczny Obsługi Pacjenta (SOIP) w swoim zakresie funkcjonalnym obejmuje wszystkie istotne sfery działalności jednostki medycznej. System SOIP został pomyślany

Bardziej szczegółowo

E-zlecenia. Opis modułu. Menu aplikacji. E-zlecenia 1

E-zlecenia. Opis modułu. Menu aplikacji. E-zlecenia 1 E-zlecenia 1 E-zlecenia Opis modułu Moduł jest przeznaczony dla kontrahentów z umowy abonamentowej. Umożlwia on zlecanie za pomocą Internetu badań, oraz rejestrowanie wizyt pacjentom posiadającym ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data)

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 Wzrost

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez Białystok, dn. 13.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 I. Zamawiający ILLUMINATIO Łukasz Kierus Żelazna 9/5 15-297 Białystok II. Opis przedmiotu zamówienia W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal

Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal S z p i t a l C h o r ó b P ł u c w O r z e s z u Strona 1 Plik pomocy Przed zarejestrowaniem się w określonej poradni proszę pamiętać o kilku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługi szkoleniowe poświęcone wdrożeniu i obsłudze programu Eurosoft, składające się z następujących modułów:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługi szkoleniowe poświęcone wdrożeniu i obsłudze programu Eurosoft, składające się z następujących modułów: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa i adres zamawiającego. NZOZ Zawidawie sp. z o.o. ul. Wejherowska 28 54-239 Wrocław II. Tytuł realizowanego Projektu. Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe jest

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup instalacja i wdrożenie systemu HIS wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym. 1. Zakup bezterminowych licencji oprogramowania dla części medycznej wraz z kodami źródłowymi

Bardziej szczegółowo

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rysunek 1 Przykładowe okno (1) Rejestracji wydania karty DiLO Miejsce wydania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I WYBÓR INFORMATYCZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZYCHODNIĄ LEKARSKĄ

ANALIZA I WYBÓR INFORMATYCZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZYCHODNIĄ LEKARSKĄ ANALIZA I WYBÓR INFORMATYCZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZYCHODNIĄ LEKARSKĄ Adam WAŚCIŃSKI, Dawid SMORAWSKI, Ziemowit NOWAK Streszczenie: Rozdział dotyczy zagadnienia wyboru informatycznego systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Mgr Anna Sowada Szkoleniowiec Mgr inż. Magdalena Wójcik Kierownik Sekcji rejestrów i aplikacji www Mgr inż. Przemysław Pawlak Kierownik Sekcji

Mgr Anna Sowada Szkoleniowiec Mgr inż. Magdalena Wójcik Kierownik Sekcji rejestrów i aplikacji www Mgr inż. Przemysław Pawlak Kierownik Sekcji Mgr Anna Sowada Szkoleniowiec Mgr inż. Magdalena Wójcik Kierownik Sekcji rejestrów i aplikacji www Mgr inż. Przemysław Pawlak Kierownik Sekcji kontraktowania świadczeń Zakres czynności do wykonania na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach Szpitalny System Informatyczny Historia szpitala rozpoczyna się w 1920 r. - 01.01.1922r. przyjęto pierwszego pacjenta. Wojewódzki Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu

Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Aktualizacja KS-SOLAB 2013.02.1.0 poniedziałek, 19 sierpnia 2013 Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Zawartość LB 11 REJESTRACJA...2

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

Tytuł: : Przyjęcie pacjenta do Szpitala tryb planowy w Głównej Izbie Przyjęć. I. PACJENCI PRZYJMOWANI W TRYBIE PLANOWYM:

Tytuł: : Przyjęcie pacjenta do Szpitala tryb planowy w Głównej Izbie Przyjęć. I. PACJENCI PRZYJMOWANI W TRYBIE PLANOWYM: Data obowiązywania: 01.03.2014 r Wydanie: 1 Strona 1 z 4 Cel hospitalizacji: Diagnostyka, zabiegi i leczenie pacjentów. Zakres: Dotyczy przyjęcia chorego do Szpitala i przekazania do odpowiedniego oddziału.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 6b do SIWZ Zakres funkcjonalny Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla części medycznej i administracyjno-zarządczej

Załącznik 6b do SIWZ Zakres funkcjonalny Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla części medycznej i administracyjno-zarządczej Załącznik 6b do SIWZ Zakres funkcjonalny Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla części medycznej i administracyjno-zarządczej 1 Spis treści 1.0 Zakres funkcjonalny Zintegrowanego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Głuchołazy, dn. 20.08.2014 r. W odpowiedzi na złożone zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 19.08.2014r., dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo