SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO KOSZALIN NIP REGON BANK BOŚ O/Koszalin nr: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości równej lub przekraczającej EURO TYTUŁ POSTEPOWANIA: ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY NUMER POSTĘPOWANIA: PODSTAWA PRAWNA: CENA SIWZ: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp 50,00 zł KOSZALIN,

2 DZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdroŝenie zintegrowanego systemu informatycznego słuŝącego pełnej obsłudze zdarzeń medycznych i administracyjnych oraz dostawie terminali. Inwestycja polegać będzie na wdroŝeniu kompleksowego, zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) słuŝącego zarządzaniu szpitalem zarówno w części medycznej i administracja oraz dostawie i instalacji 100 terminali wraz z monitorami i serwerem terminali. JeŜeli w przedmiocie zamówienia zamawiający wskazuje markę, znak towarowy, producenta dopuszcza się składanie ofert równowaŝnych pod względem parametrów technicznych, uŝytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, Ŝe gwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z załoŝeniami określonymi w niniejszej specyfikacji. CięŜar udowodnienia równowaŝności spoczywa na wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przez Wykonawcę prezentacji oferowanego rozwiązania przed wyborem najkorzystniejszej oferty w celu potwierdzenia zgodności oferowanej funkcjonalności systemu z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej. JeŜeli Zamawiający skorzysta z uprawnienia do przeprowadzenia prezentacji oferowanego rozwiązania wobec jednego z Wykonawców, pozostali wykonawcy biorący udział w postępowaniu takŝe zobowiązani są do zaprezentowania swoich systemów. Zamawiający nie dopuszcza prezentacji w formie ulotek, filmów czy prezentacji multimedialnej. Warunki dotyczące prezentacji oferowanego oprogramowania: 1) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie, w którym będzie przeprowadzana prezentacja z 4 dniowym wyprzedzeniem, 2) Prezentacja odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, 3) Wykonawca dostarczy we własnym zakresie sprzęt i oprogramowanie (w tym rzutnik) do przeprowadzenia prezentacji, 4) Czas prezentacji przewidziany jest na 3 godziny od zgłoszenia gotowości Wykonawcy do jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie dysponował czasem 1 godziny celem przygotowania się do rozpoczęcia prezentacji z zastrzeŝeniem pkt 5. 5) Jeśli prezentacja nie potwierdzi spełnienia parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, 6) Zakres ewentualnej prezentacji obejmować będzie funkcjonalności pochodzące z Załącznika nr 1 do SIWZ i nie będzie przekraczać 5 funkcjonalności z poszczególnych modułów. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzega, Ŝe kluczowe części zamówienia, tj. instalacja, parametryzacja, przeniesienie danych oraz szkolenia nie mogą być powierzona podwykonawcom. Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, w okresie od do r. przeprowadzony został dialog techniczny pn. Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego. 2. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Kategoria usług 7 - Usługi komputerowe i usługi z nimi związane, 2) Kody CPV: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia. Kod. CPV ; Usługi wdraŝania oprogramowania. Kod. CPV ; Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. Kod. CPV ; Urządzenia komputerowe. Kod. CPV ; Serwery. Kod. CPV ; Drukarki i plotery. Kod. CPV Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisujący potrzeby Zamawiającego został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ. DZIAŁ II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia - 48 miesięcy od daty podpisania umowy w tym: 1) 12 miesięcy - wdroŝenie zgodnie z ogólnym harmonogramem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ; 2) 48 miesięcy gwarancja, serwis i nadzór autorski. ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 2

3 Wykonawca jest zobowiązany w przeciągu 14 dni od podpisania umowy przedstawić uzgodniony z zamawiającym szczegółowy harmonogram prac i dostaw. DZIAŁ III. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. DZIAŁ IV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie rozbudowy systemu w przypadku: 1) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmian w umowach pomiędzy Zamawiającym a instytucjami nadzorującymi oraz finansującymi Zamawiającego, 2) zmian organizacyjnych Zamawiającego. Wartość zamówień uzupełniających nie moŝe przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego. DZIAŁ V. OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. DZIAŁ VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia: a) wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedno wdroŝenie w ramach oprogramowania HIS następujących modułów: pracownia cytostatyków, blok operacyjny, blok porodowy, rozliczenia z NFZ, apteka Zamawiający nie wymaga, aby wdroŝenia modułów odbyły się w ramach jednego zadania. 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) kierownikiem projektu, posiadającym doświadczenie w realizacji co najmniej 2 projektów, których przedmiotem było wdroŝenie szpitalnego systemu informatycznego oraz posiadającym certyfikat typu Prince2 lub równowaŝny; za równowaŝny Zamawiający uzna certyfikat z zarządzania projektami, b) co najmniej 5 konsultantami posiadającymi min. roczne doświadczenie we wdraŝaniu szpitalnych systemów informatycznych, z których co najmniej 3 posiada certyfikaty Prince2 lub równowaŝne; za równowaŝny Zamawiający uzna certyfikat z zarządzania projektami; 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia: a) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej ,00 zł. (w przypadku gdy wartość ubezpieczenia zostanie wyraŝona w innej walucie niŝ PLN, to zostanie ona przeliczona na PLN zgodnie z tabelą kursów walut obcych NBP obowiązującą w dniu ogłoszenia przetargu). 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek powinien spełniać kaŝdy z wykonawców samodzielnie. 3. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony powaŝnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub raŝącego niedbalstwa nie wykonał lub nienaleŝycie wykonał zamówienie, co zamawiający wykaŝe za pomocą dowolnych środków dowodowych. 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia. ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 3

4 DZIAŁ VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY WRAZ Z OFERTĄ 1. W celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Dziale VI ust. 1 SIWZ do oferty naleŝy załączyć: 1) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do SIWZ; 2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności w niniejszym zamówieniu oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 4) oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 5) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 2.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca składa następujące dokumenty: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do SIWZ; 2) aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.2 JeŜeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym Ŝe w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 3.1 JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2.1: a) pkt 2 4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 4

5 b) pkt 5 i 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8,10 i 11 ustawy Pzp. 3.2 Dokumenty, o których mowa w ust. 3.1 lit. a tiret pierwsze i trzecie oraz lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 3.1, lit. a tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed terminem składania ofert. 3.3 JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 3.2 stosuje się odpowiednio. 3.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu. 4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawca składa następujące dokumenty: 1) listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŝy do grupy kapitałowej, sporządzoną zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ; 2) dowód wniesienia wadium. 5. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składa następujące dokumenty: 1) opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) formularz ofertowy Załącznik nr 3 do SIWZ. 3) oświadczenie wykonawcy w zakresie parametrów oferowanego oprogramowania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ 6.1 Dokumenty wykonawca zobowiązany jest złoŝyć w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych na kaŝdej stronie za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną(e) do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 6.2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 7.2 W sytuacji, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyraŝać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jego zakres i rodzaj, sposób wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawca zobowiązany jest złoŝyć pełnomocnictwo ustanawiające reprezentację wykonawców. DZIAŁ VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub pocztą elektroniczną. DZIAŁ IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osoba upowaŝniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: Justyna Kałwińska-Kawa St. inspektor ds. zamówień publicznych tel.: ; fax.: ; ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 5

6 UWAGA: Czas pracy Działu Zamówień Publicznych: od poniedziałku do piątku w godzinach DZIAŁ X. WADIUM 1. Wykonawca przystępując do przetargu wnosi wadium w wysokości ,00 zł.; 2. Wykonawca moŝe wnieść wadium w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, na rachunek bankowy BOŚ O/ Koszalin nr: ; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego. Gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) oznaczenie postępowania, 3) określenie przedmiotu postępowania 4) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 5) kwotę gwarancji, 6) termin waŝności gwarancji 7) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iŝ Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub b) nie wniósł zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy lub c) zawarcie umowy stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. 8) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iŝ Wykonawca zobowiązany w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leŝących po jego stronie, nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, Ŝe nie naleŝy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak moŝliwości wybrania oferty złoŝonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 4. Termin wniesienia wadium. Wadium naleŝy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uwaŝał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, Ŝe otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 5. Termin obowiązywania wadium. Wadium wniesione do postępowania przetargowego musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. DZIAŁ XI. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert. DZIAŁ XII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Przygotowanie oferty: 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 2) Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŝy złoŝyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 4) Wykonawca moŝe złoŝyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 5) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa. 6) JeŜeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy, naleŝy ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 6

7 dołączyć właściwe umocowanie prawne. 7) Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej i nie wymaga dokonania opłaty skarbowej, związanej z udzielonym pełnomocnictwem osoby do reprezentowania Wykonawcy. 8) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej SIWZ. 9) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 10) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 11) Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający moŝliwość dekompletacji zawartości oferty. 2. Oferta wspólna 1) W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki: a) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika. c) UpowaŜnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upowaŝnionych przedstawicieli kaŝdego z partnerów - naleŝy załączyć je do oferty. d) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązań. e) JeŜeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający moŝe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty Ofertę naleŝy złoŝyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego oraz opisać według poniŝszego wzoru: NAZWA WYKONAWCY NR POSTĘPOWANIA: SZPITALANY SYSTEM INFORMATYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7, KOSZALIN DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NIE OTWIERAĆ PRZED.(TERMIN SKŁADANIA OFERT) DZIAŁ XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty naleŝy składać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych do dnia r. do godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaŝe zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a takŝe termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności. DZIAŁ XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN, z wyodrębnieniem naleŝnego podatku VAT. 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 3. Cena moŝe być tylko jedna. 4. Cena (cena brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 7

8 DZIAŁ XV. KRYTERIA OCENY OFERTY 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: LP KRYTERIUM PKT SPOSÓB OBLICZANIA 1 Cena 70 2 Funkcjonalność 30 NajniŜsza cena spośród waŝnych ofert X 70 Cena badanej oferty 1) Za zaoferowanie systemu spełniającego wymaganie określone w tabeli "Parametry oceniane" (l.p. 1) załącznik nr 1 do SIWZ oferta otrzyma 10 pkt cząstkowych, oferta niespełniająca tego wymogu otrzyma 0 pkt cząstkowych. Wykonawca powinien zaznaczyć odpowiednio w kolumnie Tak/Nie. 2) Za zaoferowanie systemu spełniającego wymaganie określone w tabeli "Parametry oceniane" (l.p. 2) załącznik nr 1 do SIWZ oferta otrzyma 10 pkt cząstkowych, oferta niespełniająca tego wymogu otrzyma 0 pkt cząstkowych. Wykonawca powinien zaznaczyć odpowiednio w kolumnie Tak/Nie. 3) Za zaoferowanie systemu spełniającego wymaganie określone w tabeli "Parametry oceniane" (l.p. 3) załącznik nr 1 do SIWZ oferta otrzyma 10 pkt cząstkowych, oferta niespełniająca tego wymogu otrzyma 0 pkt cząstkowych. Wykonawca powinien zaznaczyć odpowiednio w kolumnie Tak/Nie. 2. Wynik: Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyŝszą ilość punktów. DZIAŁ XVI. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. DZIAŁ XVII. WARUNKI UMOWY 1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoŝy najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ. 2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. DZIAŁ XVIII. INFORMACJA O MOśLIWOŚCI ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY Dopuszcza się moŝliwość zmiany postanowień umowy, gdy: 1) nastąpi zmiana stawki VAT w przypadku zmiany przepisów w tym zakresie; w razie gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy ze względów technicznych technologicznych lub organizacyjnych, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy, a brak zmiany sposobu wykonania umowy skutkowałby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, pod warunkiem, Ŝe Wykonawca zaoferuje rozwiązania techniczne, technologiczne lub organizacyjne o równowaŝnych lub lepszych parametrach: 2) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmiana w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niŝ Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi Zamawiającego, o ile zmiana ta ma bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, wówczas moŝliwe jest dokonanie modyfikacji umowy w stopniu pozwalającym na dostosowanie jej zapisów do zaistniałych zmian, modyfikacja ta nie moŝe prowadzić do wydłuŝenia terminu realizacji wdroŝenia zadania, zmiany przedmiotu zadania, zwiększenia wynagrodzenia oraz terminu końcowego opieki serwisowej, 3) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej, o ile zmiana ta ma bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, wówczas moŝliwe jest dokonanie modyfikacji umowy w stopniu pozwalającym na dostosowanie jej zapisów do zmian organizacyjnych, modyfikacja ta nie moŝe prowadzić do wydłuŝenia terminu realizacji wdroŝenia zadania, zmiany przedmiotu zadania, ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 8

9 zwiększenia wynagrodzenia oraz terminu końcowego opieki serwisowej, w związku ze stwierdzonymi rozbieŝnościami w umowie i załącznikach wystąpi potrzeba ujednolicenia zapisów, o ile taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego DZIAŁ XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 1. Odwołanie 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. 4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iŝ zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŝeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą sposobu określonego w dziale VIII SIWZ. 5) Wykonawca moŝe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 6) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 7) Na czynności, o których mowa w pkt 6, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeŝeniem art. 180 ust. 2 ustawy. 8) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 9) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a takŝe wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 10) Odwołanie wobec czynności innych niŝ określone w pkt 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 2. Skarga do sądu 1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 2) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeŝeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 3) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. 4) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZłoŜenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 5) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 6) W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę moŝe wnieść takŝe Prezes Urzędu. Prezes Urzędu moŝe takŝe przystąpić do toczącego się postępowania. 7) Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze. 8) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarŝonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takŝe wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 9) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie moŝna rozszerzyć Ŝądania odwołania ani występować z nowymi Ŝądaniami. 10) Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak równieŝ skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie. 3. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI. ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 9

10 DZIAŁ XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zasady udostępniania dokumentów 1) Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania. 2) Udostępnienie protokołu zainteresowanym odbywać się będzie wg poniŝszych zasad: a) udostępnienie protokołu w siedzibie Zamawiającego: Zamawiający udostępnia protokół wraz z załącznikami po złoŝeniu pisemnego wniosku; Zamawiający udostępnia protokół wraz z załącznikami w miejscu oraz czasie przez niego wskazanym; bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników nie moŝe samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych słuŝących do utrwalania obrazu treści złoŝonych ofert, b) przesłanie kopii protokołu: Zamawiający przesyła protokół lub załączniki w wersji papierowej lub elektronicznej zgodnie z wyborem wnioskodawcy po złoŝeniu pisemnego wniosku; cena kopii 1 strony wynosi 79 gr brutto; jeŝeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość Ŝądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu Cywilnego. DZIAŁ XXI. ZAŁĄCZNIKI 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2. Projekt umowy. 3. Formularz ofertowy. 4. Wzór informacji o przynaleŝności do grupy kapitałowej. 5. Wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług. 6. Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia. 7. Ogólny harmonogram. 8. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełnienia parametrów oferowanego oprogramowania. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZIŁ, DN R. ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 10

11 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE Na potrzeby SIWZ, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niŝej pojęciom następujące znaczenia: UŜytkownik - Oznacza osobę naleŝącą do personelu Zamawiającego, posiadającą uprawnienia do korzystania z danego Modułu Oprogramowania Aplikacyjnego, nadane jej przez Wykonawcę lub Zamawiającego. Zamawiający - Oznacza SPZOZ Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie Umowa - Ilekroć w tekście niniejszego dokumentu zostanie przywołany wyraz umowa bez wyraźnego wskazania jej numeru lub daty zawarcia, naleŝy go interpretować jako odwołanie bezwzględne do dokumentu, którego projekt jest załącznikiem do niniejszej SIWZ. Stacja Robocza - Oznacza komputery klasy PC lub/i terminal z monitorem dostarczony przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszego zamówienia. Moduł (Aplikacja) Oprogramowania Aplikacyjnego Oprogramowanie Aplikacyjne [Zintegrowany System Informatyczny] Hospital Information System (HIS) Oprogramowanie Bazodanowe (Motor bazy danych) Oprogramowanie Systemowe - Część składowa Oprogramowania Aplikacyjnego, charakteryzująca się spójnym zakresem merytorycznym realizowanych funkcji, wykonująca swoje procedury w interakcji z innymi Aplikacjami wchodzącymi w skład Oprogramowania Aplikacyjnego. - Zbiór Aplikacji wykonujących swoje procedury w interakcji ze sobą, składających się na produkt chroniony znakiem towarowym, będący w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem, do którego prawa autorskie i majątkowe przysługują autorowi lub/i Wykonawcy o właściwościach i konfiguracji określonych w SIWZ. - - Zintegrowany System Informatyczny dedykowany dla sektora słuŝby zdrowia Oznacza program komputerowy na nieograniczoną liczbę uŝytkowników umoŝliwiające gromadzenie danych, produkcji strony trzeciej, stanowiące podstawę działania systemu Wykonawcy o właściwościach i konfiguracji określonych w SIWZ. Oznacza programy komputerowe instalowane na Stacjach Roboczych i Serwerze niezbędne do prawidłowego działania Oprogramowania Aplikacyjnego i Oprogramowania Bazodanowego, ale nie wchodzące w skład Oprogramowania Aplikacyjnego i Oprogramowania Bazodanowego. Autor - Podmiot, któremu przynaleŝne są prawa autorskie. Serwer/serwery - Oznacza serwer(-y) sieciowy(-e) dostarczony(-e) Wykonawcy przez Zamawiającego, przeznaczony(-e) do gromadzenia i przetwarzania danych. System Informatyczny - Oznacza zintegrowane oprogramowanie, o właściwościach i konfiguracji określonych w SIWZ, do którego Wykonawcy przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawo do odpłatnego oferowania Zamawiającemu nadane przez producenta. Usługi WdroŜeniowe - Całokształt usług świadczonych przez Wykonawcę (w szczególności: instalacja, konfiguracja i wdroŝenie personelu), których celem jest doprowadzenie do uruchomienia pracy Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Błąd oprogramowania (został podzielony na 3 grupy: awarie, wady i usterki) - Reakcja oprogramowania, uŝytkowanego we właściwych warunkach eksploatacji na prawidłowe działanie uŝytkownika, polegająca na wykonaniu procedur w sprzeczności z dokumentacją lub przewidzianą (załoŝoną) funkcją a nie powodowaną, przez co najmniej jedną z następujących ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 11

12 przyczyn: a) zastosowanie oprogramowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem, b) błędne wprowadzenie przez uŝytkownika danych, c) uŝytkowanie oprogramowania na sprzęcie komputerowym nie spełniającym minimalnych parametrów, a w szczególności parametrów wydajnościowych określonych dla wskazanej ilości stanowisk i producenta motoru bazy danych oraz oprogramowania systemowego, d) uŝytkowanie oprogramowania w sieci logicznej LAN e) uŝytkowanie oprogramowania w pomieszczeniach z niesprawną lub niewydolną instalacją elektryczną i zasilaniem elektrycznym, f) działanie wirusa komputerowego, g) wdroŝenia oprogramowania wykonanego w sposób wadliwy, z wyłączeniem sytuacji, w której to było wykonywane przez Wykonawcę, h) niewłaściwa parametryzacja oprogramowania aplikacyjnego, systemowego oraz motoru bazy danych, z którym ta współpracuje, z wyłączeniem sytuacji, w której to było wykonane przez Wykonawcę, i) modyfikacja lub ingerencja w oprogramowanie przez Zamawiającego lub osoby trzecie, j) zmiana w systemach dziedzinowych urządzeń, z którymi współpracuje oprogramowanie, w szczególności w programach sterujących aparatów diagnostycznych, k) wszelkie działania Zamawiającego lub osób trzecich ingerujące w oprogramowanie, z którym Oprogramowanie Aplikacyjne zostało zintegrowane w zakresie wywołującym skutki dla tej integracji (sterowniki lab., interfejsy HL7, inne), l) działanie siły wyŝszej, m) niewykonanie przez Zamawiającego uaktualnień oprogramowania systemowego i aplikacyjnego zalecanych przez ich producentów, n) brak zgłoszenia niepomyślnego wykonania aktualizacji oprogramowania przez Zamawiającego i dalsza eksploatacja oprogramowania mimo pojawiania się błędów (dotyczy takŝe logów), o) niezastosowanie się Zamawiającego do zaleceń Producentów oprogramowania systemowego i aplikacyjnego w zakresie ich eksploatacji, p) uŝytkowanie oprogramowania ze złamaniem warunków licencyjnych nałoŝonych na Zamawiającego postanowieniami umowy licencyjnej. Awaria (błąd krytyczny) - Nieprawidłowość w pracy oprogramowania uniemoŝliwiająca wykonywanie pracy przez oprogramowanie aplikacyjne w całości lub jego elementów mające kluczowe znaczenie, bez których poprawne działanie i uŝytkowanie systemu komputerowego przestaje być zasadne. Wada - Nieprawidłowość w pracy oprogramowania uniemoŝliwiająca lub znacznie utrudniająca wykonanie jej poszczególnych funkcji, za sprawą której eksploatacja Aplikacji staje się tak dalece nie ergonomiczna, nie uniemoŝliwia jednak poprawnego zapisu oraz odczytu danych. Usterka - Nieprawidłowość w pracy oprogramowania, bez usunięcia której oprogramowanie moŝe normalnie funkcjonować, lecz jej uŝytkowanie jest uciąŝliwe. Standardy WdroŜeniowe - Oznacza ogólnie przyjęte na rynku normy i zasady realizacji usług o charakterze wdroŝeniowym i instruktaŝowym realizowanych w związku z uruchomieniem oprogramowania aplikacyjnego. Inny sprzęt komputerowy - Specjalizowane urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji oprogramowania. Inne oprogramowania - Specjalizowane aplikacje, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całości rozwiązania teleinformatycznego (np.: oprogramowanie biurowe, ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 12

13 Gwarancja i Serwis (nadzór autorski) Dokumentacja Unowocześnienie aplikacji systemowe, antywirusowe itd.). - Oznacza całokształt świadczonych przez Wykonawcę usług (gwarancyjnoserwisowych) związanych z zapewnieniem poprawnej pracy Zintegrowanego Systemu Informatycznego i pozostałych składników będących przedmiotem zamówienia, szczegółowo określone w SIWZ oraz w projekcie umowy. Podręcznik w formie papierowej lub elektronicznej, zawierający opis uŝytkowy oprogramowania oraz instrukcję jego obsługi w języku polskim. - Obejmuje zmiany zakresu funkcjonalnego i uŝytkowego oprogramowania w ramach poszczególnych Aplikacji oznaczające przynajmniej jedną z poniŝszych modyfikacji: a) usprawnienia dotychczasowych mechanizmów, b) poszerzenia funkcjonalności zastosowanych mechanizmów, c) dodanie nowych mechanizmów, d) zmiany estetyczne i formalne. Unowocześnienie oprogramowania powoduje konieczność dostarczenia Zamawiającemu nowej Dokumentacji, w której ujęte i opisane zostają wprowadzone modyfikacje. W zapisie formalnym oznaczenia wersji oprogramowania składającym się z trzech cyfr przedzielonych kropkami n.x.y Upgrade wiąŝe się ze zmianą pierwszej z nich n, przy załoŝeniu, Ŝe kaŝda nowa wersja oprogramowania (n-ty upgrade) akceptuje automatycznie i wymaga struktury bazy danych ostatniego opublikowanego przez producenta Upgrade u wersji n-1. Aktualizacja - Unowocześnienie nie wymagające konieczności dostarczenia Zamawiającemu nowej dokumentacji. W zapisie formalnym oznaczenia wersji oprogramowania składającym się z trzech cyfr przedzielonych kropkami n.x.y update wiąŝe się ze zmianą numeru x, przy załoŝeniu, Ŝe kaŝda poprawiona dzięki update wersja Aplikacji akceptuje automatycznie i wymaga struktury bazy danych wersji n.x-1. Łata - Obejmuje zmiany związane z eliminacją zidentyfikowanych błędów oprogramowania, najczęściej nie ingerujące w strukturę bazy danych. W większości przypadków wiąŝe się ze zmianą interfaceu lub usprawnieniem działania funkcji lub procesów, natomiast nie wzbogacają oprogramowania o nowe rozwiązania. W zapisie formalnym oznaczenia wersji oprogramowania składającym się z trzech cyfr przedzielonych kropkami n.x.y patch wiąŝe się ze zmianą numeru y, przy załoŝeniu, Ŝe kaŝda poprawiona dzięki patch wersja oprogramowania akceptuje automatycznie i wymaga struktury bazy danych wersji n.x.y-1. SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Zadanie przedmiot zamówienia (przedmiot Umowy) wynikający łącznie z SIWZ, Oferty Wykonawcy, Umowy. Nośnik - Fizyczny środek (materiał lub urządzenie) przechowujący lub przeznaczony do przechowywania w nim danych (ciągów symboli): CD, DVD, FDD, HDD, SDD, pendrive. Siła WyŜsza - Wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezaleŝne od woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy, w szczególności takie jak: wojna, zamieszki, rewolucja, trzęsienia ziemi, warunki atmosferyczne, poŝary lub inne klęski Ŝywiołowe, wybuchy lub wypadki transportowe. ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 13

14 OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa i wdroŝeniu zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) słuŝącego pełnej obsłudze zdarzeń medycznych i administracyjnych: Część medyczna: 1) Gruper 2) Kolejki oczekujących 3) Izba Przyjęć 4) Statystyka medyczna 5) Oddział 6) Zlecenia medyczne - leki 7) Zlecenia medyczne (Laboratorium, Zakład Bakteriologii) 8) Apteka 9) Apteczka Oddziałowa 10) Rozliczenia z NFZ 11) Pracownia diagnostyczna 12) Koszty Normatywne Procedur i Wycena usług medycznych 13) ZakaŜenia Szpitalne 14) Rehabilitacja/Fizjoterapia 15) e-rejestracja 16) e-wyniki 17) Podpis elektroniczny 18) Archiwum Dokumentów Cyfrowych 19) LDAP 20) Pracownia Cytostatyków 21) Pracownia Histopatologii 22) Powiadomienia 23) Blok Porodowy 24) Blok Operacyjny 25) HL7 26) Transport 27) Poczta 28) Poradnia 29) Dyrekcja 30) Administrator 31) Integracja systemu HIS z RIS Alteris 32) Integracja systemu z systemami funkcjonującymi u Zamawiającego lub jego partnerów. 33) Integracja systemu ze sprzętem diagnostycznym Zamawiającego Część administracyjna: 1) Finanse - Księgowość 2) Kasa 3) Gospodarka Materiałowa i śywieniowa 4) Obsługa zamówień 5) Kadry 6) Płace 7) Środki Trwałe 8) Generator raportów 9) Grafiki czasu pracy 10) Główne cechy technologiczne 2. Przeniesienie danych. 3. Parametryzacja. 4. Instalacja. 5. Dostawa terminali. 6. Szkolenia. 7. Świadczenia usługi nadzoru autorskiego. ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 14

15 8. Świadczenia usługi gwarancyjnej i serwisowej. Zgodnie z poniŝszymi zapisami: W ramach udzielonej gwarancji - przez okres 48 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zadania, Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność oprogramowania aplikacyjnego dla licencji poprzez nieodpłatne usuwanie błędów i usterek programistycznych w dostarczonym i istniejącym oprogramowaniu, nieodpłatne dostarczanie nowych wersji oprogramowania, stałą nieodpłatną adaptację do wymogów obowiązującego prawa, Wykonawca będzie równieŝ świadczył bezpłatnie usługę nadzoru autorskiego w tym okresie. Zakres świadczonych usług będzie zgodny z wymogami wymienionymi w Tabeli 1. Tabela 1. Zakres usług nadzoru autorskiego Nazwa Usługi Serwis Aplikacji [SA] Nadzór Autorski [NA] Przedmiot Usługi Gotowość Wykonawcy do usuwania Błędów Oprogramowania Aplikacyjnego. Usługa realizowana przez Autora Oprogramowania Aplikacyjnego za pośrednictwem WYKONAWCY. Subskrypcja usługi zapewnia ZAMAWIAJĄCEMU poprawę jakości oraz poszerzenie zakresu funkcjonalnego Oprogramowania Aplikacyjnego, jak równieŝ dostosowanie go do zmian czynników wewnętrznych organizacji ZAMAWIAJĄCEGO oraz zewnętrznych, będących efektem nowelizacji uwarunkowań prawnych. W ramach usługi Wykonawca zagwarantuje: - prowadzenie rejestru zgłaszanych przez uŝytkowników Błędów Aplikacji, - wprowadzanie do Aplikacji nowych funkcji oraz usprawnień juŝ istniejących stanowiących wynik sugestii uŝytkowników, - wprowadzanie do Aplikacji nowych funkcji oraz usprawnień juŝ istniejących stanowiących wynik inwencji twórczej Autora, - wprowadzanie do Aplikacji zmian stanowiących konsekwencję wejścia w Ŝycie nowych aktów prawnych lub aktów prawnych zmieniających obowiązujący stan prawny, opublikowanych w postaci ustaw lub rozporządzeń, - wprowadzanie do Aplikacji zmian wymaganych przez wyszczególnione poniŝej organizacje w stosunku do których ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek prowadzenia sprawozdawczości, m.in: Ministerstwa Zdrowia, NFZ, Centrów Zdrowia Publicznego, - wprowadzanie w trybie pilnym do Aplikacji zmian i poprawek usuwających stwierdzone błędy i luki we wbudowanych mechanizmach i funkcjach zabezpieczeń, - gotowość do odpłatnego wykonania na zlecenie ZAMAWIAJĄCEGO zaproponowanych przez niego modyfikacji Aplikacji. ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 15

16 1. Wymagania dotyczące licencji SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający wymaga by Wykonawca dostarczył bezterminowe, otwarte (open) licencje modułów zintegrowanego sytemu informatycznego. 2) Licencje mają być zainstalowane w systemie z określeniem uprawnień do ich wykorzystywania na stacjach roboczych po ustaleniu z zamawiającym. 3) Zamawiający ma prawo tylko do takich kopii Oprogramowania Aplikacyjnego, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa ich działania. Kopia nie moŝe być uŝywana równocześnie z systemem informatycznym. 4) Zamawiający nie ma prawa do sprzedaŝy, wypoŝyczania, powielania, odstępowania, lub rozpowszechniania w innej formie, zmienienia, dekompilacji, tłumaczenia Oprogramowania Aplikacyjnego. 5) Zamawiający nie ma prawa do usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Wykonawcy, bądź producencie podanych w Oprogramowaniu Aplikacyjnym i materiałach towarzyszących. 6) Zamawiający ma prawo do rozpowszechniania bez ograniczeń danych i zestawień utworzonych za pomocą Oprogramowania Aplikacyjnego. 2. Wymagania dotyczące wdroŝenia modułów licencji 1) W ramach usług wdroŝeniowych wchodzić będzie w szczególności: a) Przeprowadzenie analizy przedwdroŝeniowej b) Instalacja, konfiguracja oraz parametryzacja modułów oprogramowania aplikacyjnego na serwerze oraz na stacjach roboczych, 2) Zamawiający wymaga by moduły oprogramowania wdroŝone przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia były wdroŝone w pełnej ich funkcjonalności opisanej w punkcie ) Instalacja i wdroŝenie winny odbywać się w godzinach pracy pracowników Zamawiającego tj. w dni robocze, w godz :00. Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac w innym czasie niŝ wskazany, po odpowiednim uzgodnieniu i jego akceptacji. 4) Po dokonaniu instalacji i wdroŝenia modułów systemu, docelowo System powinien: a) spełniać wymagania określone niniejszym dokumentem, b) spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa i uwzględniać charakter prowadzonej przez Zamawiającego działalności. 5) Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia oraz po stwierdzeniu poprawności funkcjonowania wdroŝonych modułów, podpisany zostanie przez Zamawiającego i Wykonawcę Końcowy Protokół Odbioru bezusterkowy. 3. Wymagania dotyczące zakresu wdroŝenia Zamawiający w Opisie wymaganych funkcjonalności poszczególnych modułów przedstawił oczekiwaną funkcjonalność modułów licencji Zintegrowanego Systemu Informatycznego. 4. Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy 1) Zamawiający wymaga by prace instalacyjne i wdroŝeniowe systemu przeprowadzały osoby posiadające, doświadczenie w zakresie produktów, których dotyczyć będzie instalacja oraz wdroŝenie. 2) Wykonawca wskaŝe osoby odpowiedzialne (opiekunów) w jego imieniu za prawidłowe wdroŝenie modułów systemu w poszczególnych komórkach Zamawiającego. ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 16

17 3) Wykonawca wskaŝe minimum 2 osoby odpowiedzialne w jego imieniu za koordynację na poziomie całego oprogramowania wdroŝeń nadzorowanych przez osoby odpowiedzialne (opiekunów) za wdraŝanie modułów systemu w poszczególnych komórkach Zamawiającego. 4) Funkcję koordynatora z funkcją opiekuna moŝe łączyć co najwyŝej jedna osoba spośród koordynatorów i opiekunów wskazanych przez Wykonawcę. 5) Osoby wykonujące prace instalacyjne i wdroŝeniowe winny być dyspozycyjne w trakcie trwania prac instalacyjnych i wdroŝeniowych. Wymagany jest stały kontakt roboczy z Zamawiającym. 6) Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu wykaz numerów telefonów kontaktowych do osób wykonujących prace instalacyjne, wdroŝeniowe i szkolenia. 7) Zamawiający wymaga, by wszelkie zastępstwa lub trwała zmiana w osobach instalujących i wdraŝających zgłaszana była niezwłocznie przez Wykonawcę, z zastrzeŝeniem, Ŝe osoba zastępująca musi posiadać nie mniejsze kwalifikacje niŝ osoba zastępowana. Zastępstwo lub trwała zmiana danej osoby wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego. 5. Wymagania dotyczące szkoleń 1) Szkolenia obejmować będą: a) administrowanie nową wersją bazy danych, b) administrowanie systemem operacyjnym serwera c) administrowanie wszystkimi wymienionymi modułami oprogramowania aplikacyjnego d) eksploatacja modułów oprogramowania aplikacyjnego e) eksploatacja urządzeń zakupionych w przetargu. 2) W ramach szkolenia (podczas wdroŝenia modułów systemu) przekazana zostanie przez Wykonawcę uŝytkownikom pełna wiedza niezbędna do poprawnego uŝytkowania modułów systemu, potrzebna do wykonywania obowiązków słuŝbowych na zajmowanym stanowisku pracy. 3) Szkolenia nie mogą odbywać się w grupach większych niŝ 10 osób. 4) Przed przystąpieniem do szkoleń Wykonawca uruchomi bazy testowe systemu, tak by umoŝliwić uŝytkownikom testowanie funkcjonalności modułów systemu. 5) Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego. 6) Szkolenia grupowe winny się odbywać w podziale na grupy zawodowe, a tym samym w podziale na poszczególną funkcjonalność modułów systemu. 7) Czas szkolenia z danego modułu systemu dla danej grupy zawodowej powinien uwzględniać stopień skomplikowania modułu systemu. 8) Wykonawca po podpisaniu umowy dostarczy harmonogram szkoleń do akceptacji Zamawiającego. 6. Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy - w zakresie szkoleń 1) Zamawiający wymaga aby szkolenia grupowe i indywidualne personelu Zamawiającego przeprowadzały osoby posiadające doświadczenie w zakresie produktów, których dotyczyć będzie szkolenie. 2) Zamawiający wymaga by ilość osób szkolących w zakresie modułów systemu o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach wyniosła nie mniej niŝ 5. 3) Osoby szkolące winny być dyspozycyjne w trakcie trwania szkoleń. Wymagany jest stały kontakt roboczy z Zamawiającym. 4) Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu wykaz numerów telefonów kontaktowych do osób wykonujących szkolenia. 5) Zamawiający wymaga, by wszelkie zastępstwa lub trwała zmiana w osobach instalujących, wdraŝających i szkolących zgłaszana była niezwłocznie przez Wykonawcę, z zastrzeŝeniem, Ŝe osoba zastępująca musi posiadać nie mniejsze kwalifikacje niŝ osoba zastępowana. Zastępstwo lub trwała zmiana danej osoby wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego. ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 17

18 7. Wymagania dotyczące migracji danych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał migracji danych z systemów uŝytkowanych przez Zamawiającego (Solmed, Medicus, Perseus, Infomedica, Patomorfolog, GM, GMś, MMEwidencja, Pracownia USK i inne). Zamawiający zapewni przygotowanie danych w odpowiednim formacie np. xls. Zakres migrowanych danych (dotyczy części medycznej i administracyjnej) zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na etapie analizy przedwdroŝeniowej. 8. Wymagania dotyczące terminali Terminale (Terminal + klawiatura + monitor + przewody zasilające) wraz z systemem sieciowym Terminal: 1) terminal bezsystemowy - nie moŝe posiadać systemu operacyjnego, ani Ŝadnej aplikacji, 2) praca tylko w trybie wyświetlania aplikacji uruchomionych na serwerze, brak moŝliwości instalacji, czy uruchomienia na terminalu systemu operacyjnego lub aplikacji, 3) moŝliwość łączenia się z serwerem i wyświetlania pełnych sesji uŝytkownika lub tylko konkretnych aplikacji systemów operacyjnych Windows, Linux czy Unix, 4) wbudowany w obudowę terminala czytnik kart 5) podgląd sesji (tryb "podglądu" i "wprowadzania zmian") dla kaŝdej wyświetlanej aplikacji i systemu operacyjnego, 6) karta graficzna - rozdzielczość minimum 75Hz, 7) minimum 4 porty USB, 8) minimum 1 port Serial, 9) porty Audio - minimum 1 port mikrofonu, 1 port słuchawek, 1 wejście audio, 10) port VGA - minimum 1 gniazdo do podłączenia zewnętrznego monitora (złącze DVI oraz adapter do HD15), 11) porty sieciowy - minimum 1 GB Ethernet, gniazdo RJ45, 12) klawiatura i mysz 13) komplet przewodów zasilających, połączeniowych i sieciowych, 14) brak w obudowie terminala części ruchomych, 15) średni pobór mocy - nie większy niŝ 10W. Monitor: 1) technologia LED, przekątna ekranu minimum 19, 2) rozdzielczość minimum 60Hz, 3) gniazda VGA - minimum 1 DVI 4) komplet przewodów: zasilający i połączeniowy 9. Wymagania dotyczace serwera terminali. 1) Procesor typu E5-2420v2 6 rdzeni lub rownowaŝny moŝliwość instalacji drugiego procesora. 2) 64GB Pamięci ram 3) Kontroler Raid Sprzętowy 4) Napęd DVD RW 5) 2x Dyski SAS 600GB 10k 6) 2x Dyski SATA 2TB 7) System operacyjny typu Windows Server 2012 R2 Standard lub równowaŝny. Dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaŝy producenta na rynek polski. ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 18

19 OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW Parametry wymagane Wymagania wspólne dla części administracyjnej i medycznej L.p. Wymagania 1. System musi wspierać obsługę polskich znaków diakrytycznych zarówno w warstwie aplikacji jak i bazy danych. 2. Oprogramowanie Aplikacyjne funkcjonujące na platformach systemowych, m. in.: Windows NT, Windows 2000, Windows XP i nowszych. W systemie zaimplementowana jest obsługa skrótów klawiaturowych (kombinacje klawiszy hotkeys) 3. dla najczęściej uŝywanych funkcji. Skróty te są takie same dla części białej i szarej. System musi mieć moŝliwość obsługi bez konieczności korzystania z myszki. 4. Integracja z platformami tworzonymi przez CSIOZ (m.in platforma P1) Wymagania - część medyczna 1. Wymagania ogólne L.p. Wymagania System posiada konstrukcję modułową umoŝliwiającą jego późniejszą rozbudowę w 1. przyszłości. System jest zintegrowany pod względem przepływu informacji. Informacja raz wprowadzona do 2. systemu w jakimkolwiek z modułów jest wielokrotnie wykorzystywana we wszystkich innych. Uaktualnienia aplikacji w wersji klient-serwer muszą być w sposób automatyczny 3. rozpowszechniane na wszystkie stacje robocze. Oferowany system w wersji przeglądarkowej musi posiadać moŝliwość bezpośredniego wywołania konkretnego ekranu bezpośrednio z systemu zewnętrznego. W przypadku 4. wykorzystywania przez system zewnętrzny tego samego motoru bazy danych moŝna skonfigurować mechanizm automatycznego uwierzytelnienia uŝytkownika W wersji przeglądarkowej generowanie raportów i zestawień moŝe być automatycznie 5. przekierowywane na drukarkę i nie wymaga ich wyświetlania ani Ŝadnego dodatkowego potwierdzania wydruku. Oferowany system musi automatycznie kodować dane zapisywane w logach systemowych na 6. serwerze WWW. 7. W systemie wykorzystywany jest pasek zadań udostępniający najczęściej uŝywane funkcje. Pola obligatoryjne, opcjonalne i wypełniane automatycznie muszą być jednoznacznie 8. rozróŝnialne przez uŝytkownika (np. inny kształt, kolor, itp.). System ma moŝliwość rekonfiguracji (dostosowania) aplikacji umoŝliwiającą skracanie dostępu 9. do często realizowanych przez uŝytkowników funkcji np. przez podczepienie nowego znaczenia przyciskom. System dynamicznie, w zaleŝności od kontekstu i aktualnie wprowadzonych danych steruje 10. opcjonalnością i obligatoryjnością innych elementów GIU. System musi udostępniać proces wyszukiwania danych z zastosowaniem znaków specjalnych 11. zastępujących co najmniej fragment wyszukiwanego tekstu lub pojedynczy znak (np. analogicznie do systemu DOS * - fragment tekstu,? pojedynczy znak) System ma moŝliwość definiowania zakresu tworzonych i utrzymywanych log ów, rejestrujący 12. uŝytkowników systemu i wykonane przez nich czynności z moŝliwością analizy historii zmienianych wartości danych. W logach systemu monitorowane są wszystkie zmiany w bazie danych, dokonywane zarówno z 13. poziomu aplikacji jak i z poziomu innych narzędzi zewnętrznych (np. SQL, MS Office poprzez ODBC itd.). 14. System posiada moŝliwość pracy uŝytkowej przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu System umoŝliwia administratorowi z poziomu aplikacji definiowanie i zmianę praw dostępu dla poszczególnych uŝytkowników i grup uŝytkowników z dokładnością do poszczególnych: - modułów jednostek organizacyjnych - opcji menu - formularzy, w tym równieŝ przycisków w obrębie formularzy - raportów ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 19

20 Językiem obowiązującym w systemie, w chwili instalacji, musi być język polski. Dotyczy to wszystkich menu, ekranów, raportów, wszelkich komunikatów, wprowadzania, wyświetlania, sortowania i drukowania. Polskie znaki diakrytyczne będą, w chwili instalacji, dostępne w 16. kaŝdym miejscu i dla kaŝdej funkcji w systemie łącznie z wyszukiwaniem, sortowaniem (zgodnie z kolejnością liter w polskim alfabecie), drukowaniem i wyświetlaniem na ekranie. W przypadku administratora dopuszczalna jest częściowo komunikacja w języku angielskim. 17. System ma moŝliwość rozbudowy o kolejnych uŝytkowników. 2. Wymagania dla modułu Gruper 1. Moduł wyznacza JGP zgodnie z charakterystyką i algorytmem określonym przez NFZ na dany okres rozliczeniowy. 2. Moduł zapewnia obsługę wyznaczania JGP dla danych z zakończonych okresów rozliczeniowych zgodnie z obowiązującą wtedy charakterystyką i algorytmem. 3. Moduł automatycznie pobiera z Ruchu Chorych wszystkie dane niezbędne do wyznaczenia JGP. 4. Moduł wyznacza wszystkie moŝliwe grupy do jakich moŝe zostać zakwalifikowana hospitalizacja zgodnie z zawartą umową z NFZ. 5. Moduł dla kaŝdej wyznaczonej grupy wylicza wartości punktowe niezbędne do sprawozdawczości (taryfa podstawowa, dodatkowa, całkowita). Dla kaŝdej wyznaczonej grupy moduł weryfikuje i jawnie prezentuje, czy grupa jest 6. zakontraktowana z danym płatnikiem, w danej jednostce organizacyjnej, w okresie wypisu pacjenta ze szpitala oraz dla odpowiedniego trybu hospitalizacji. Moduł automatycznie podpowiada grupę do rozliczenia kierując się kryterium optymalizacji 7. przychodu za wykonanie określonego rodzaju świadczenia i spełnienia warunku, Ŝe znajduje się w umowie. 8. Moduł umoŝliwia zawęŝenie przeglądania JGP do zakontraktowanych z danym płatnikiem, w danej jednostce organizacyjnej. 9. Moduł automatycznie wyznacza takŝe inne potencjalne grupy w przypadku alternatywnej kwalifikacji / okodowania świadczenia z jawnym oznaczeniem grupy najbardziej intratnej. 10. Moduł wskazuje dokładnie przyczyny braku moŝliwości zakwalifikowania świadczenia do bardziej intratnej grupy. 11. Moduł automatycznie porządkuje (sortuje) wyznaczone i potencjalne grupy wg kryterium łącznej wartości punktów. 12. Moduł umoŝliwia przypisanie na podstawie wyznaczonej JGP produktu jednostkowego do rozliczenia w NFZ. Moduł po przypisaniu produktu do rozliczenia blokuje moŝliwość wszystkich modyfikacji 13. danych, które mają wpływ na wyznaczanie grupy (w tym: data wypisu, rozpoznania, procedury, tryb i charakterystyka). 14. Moduł pozwala na przeglądanie stanu wyznaczenia grup JGP dla wszystkich hospitalizacji, przy czym listę moŝna takŝe zawęzić do hospitalizacji wykonanych tylko na danym oddziale. 15. Moduł pozwala na automatyczne wyznaczenie grup JGP dla wszystkich hospitalizacji, przy czym listę moŝna zawęzić do hospitalizacji na danym oddziale. Moduł pozwala na automatyczne przypisanie produktów jednostkowych na podstawie 16. jednoznacznie wyznaczonych grup JGP dla wszystkich hospitalizacji, przy czym listę moŝna zawęzić do hospitalizacji na danym oddziale. Moduł pozwala na wyznaczanie produktów jednostkowych i wiązanie ich z konkretnymi 17. procedurami ICD-9 - dot. produktów jednostkowych, które takiego wiązania wymagają, np. SOR, Anestezjologia i inne, które się pojawią 18. Moduł pozwala na automatyczne dodawanie produktów jednostkowych z kat. 1c na podstawie wprowadzonych do systemy procedur ICD-90 na podstawie daty wykonania danej procedury. Moduł pozwala na przeglądanie stanu wyznaczenia grup JGP z zastosowaniem filtrów, które ograniczają prezentowaną listę hospitalizacji do: w ogóle nie posiadających przypisanego JGP, - nie posiadających jednoznacznie przypisanego JGP, - nie posiadających przypisanego JGP umoŝliwiającego rozliczenie. 20. Grupowanie odbywa się na dedykowanym centralnym serwerze, dostępnym ze wszystkich stacji roboczych. 21. Serwer grupowania zapewnia zapisywanie logu z przebiegu poszczególnych grupowań, które ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 20

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swk.med.pl Koszalin: Serwis angiografu, aparatów rtg i aparatów ultrasonograficznych

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Koszalin: Usługa transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 219129-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Koszalin: Usługa transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 219129-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 6 2014-10-16 14:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swk.med.pl Koszalin: Usługa transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 219129-2014;

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-05-06 11:57 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa tlenu ciekłego medycznego wraz

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ.

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ. 27/01/2015 S18 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Grudziądz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 018-028311 Regionalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 14:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy endoprotezoplastyk oraz zestawów

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.walbrzych.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.walbrzych.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Wałbrzych: Usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad zintegrowanym systemem informatycznym obejmującym oprogramowanie Eskulap i Impuls 5 dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczym im. E.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: aktualizacja zasad, produkcja i dostawa edukacyjnej gry planszowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyŝszego: Pakiet I - dyplomy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-05-20 12:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa elektrod EKG kończynowych oraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 02.01.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/01PL/01/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy produktów leczniczych Numer ogłoszenia: 1718-2014;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa jednorazowej sterylnej osłony na mikroskop Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ugkakolewnica.bip.lubelskie.pl Kąkolewnica: Utwardzenie drogi gminnej nr 101703L

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Naprawa i wykonywanie obsługi pojazdów słuŝbowych Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-04-30 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana wykładziny podłogowej w salach 201,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 19.08.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343

PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343 10/01/2012 S5 Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343 Komenda

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr-sanok.pl/?p=299

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr-sanok.pl/?p=299 Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr-sanok.pl/?p=299 Sanok: Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Prawo

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl 1 z 5 2015-07-14 15:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl Kraków: Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. MontaŜ dźwigu osobowego oraz likwidacja starego bunkra na opał, wykonanie dojazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń - wykonanie nowych toalet w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Szkolenia informatyczne Numer ogłoszenia: 196790-2015; data zamieszczenia: 03.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wrocław: Szkolenia informatyczne Numer ogłoszenia: 196790-2015; data zamieszczenia: 03.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 7 2015-08-03 13:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.dco.com.pl/; www.it-med.eu Wrocław: Szkolenia informatyczne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl 1 z 6 2014-07-01 13:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Wałbrzych: Usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad zintegrowanym systemem informatycznym obejmującym oprogramowanie Eskulap i Impuls 5 dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczym im. E.

Bardziej szczegółowo

PL-Koszalin: Urządzenia medyczne 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Koszalin: Urządzenia medyczne 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161969-2013:text:pl:html PL-Koszalin: Urządzenia medyczne 2013/S 095-161969 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl 1 z 5 2013-06-27 11:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl Puławy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2016/S 009-011702. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2016/S 009-011702. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:11702-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2016/S 009-011702 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Biura Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl 1 z 6 2013-05-29 12:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Dostawa, instalacja, wdrożenie i serwis zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2016/08-transport sanitarny Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2016/08-transport sanitarny Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2016/08-transport sanitarny Numer ogłoszenia: 7305-2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, woj. mazowieckie, tel , faks 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, woj. mazowieckie, tel , faks 22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zabki.pl Ząbki: ZP/271/21/2014 - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265385-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385 Urząd Regulacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261009-2014:text:pl:html Polska-Zabrze: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92 Gdańsk, 08.03.2010r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 193 000,00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Pieśni i Tańca Lublin im. W. Kaniorowej ul. I Armii Wojska Polskiego 3 20-078 Lublin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Leasing operacyjny 1 sztuki fabrycznie nowego autokaru, rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370149-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: 249086

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2016-02-15 15:49 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzabrze.pl Zabrze: PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 02/PN/16 NA OCHRONĘ

Bardziej szczegółowo

ZNP/12/23 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

ZNP/12/23 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie oraz realizację działań informacyjnych na temat działalności zarządzania lotniskiem przez Port Lotniczy Łódź w latach 2012-2015

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 01.09.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/23AB/08/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy artykułów biurowych Numer ogłoszenia: 290126-2014;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZP/2/OSP/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207.000 EURO zgodnie art.11 ust.8 w związku z

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo