BADANIE WYBRANYCH PROCESÓW REALIZOWANYCH W SZPITALACH NA STYKU Z SYSTEMAMI E-ZDROWIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE WYBRANYCH PROCESÓW REALIZOWANYCH W SZPITALACH NA STYKU Z SYSTEMAMI E-ZDROWIA"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK C Anna Gontarek-Janicka 1 BADANIE WYBRANYCH PROCESÓW REALIZOWANYCH W SZPITALACH NA STYKU Z SYSTEMAMI E-ZDROWIA SPIS TREŚCI WSKAZÓWKI METODYCZNE DO PRZEPROWADZENIA BADAŃ... 2 WYKAZ WYBRANYCH PROCESÓW DO SZCZEGÓŁOWEJ ANALIZY... 2 CZĘŚĆ PIERWSZA BADANIA PROCESÓW... 2 CZĘŚĆ DRUGA BADANIA PROCESÓW... 4 REZULTATY I PRODUKTY... 4

2 2 WSKAZÓWKI METODYCZNE DO PRZEPROWADZENIA BADAŃ Celem badania jest analiza i diagnoza jakości wybranych procesów realizowanych w publicznych placówkach stacjonarnej opieki zdrowotnej województwa zachodniopomorskiego oraz przygotowanie modelu, który umoŝliwi sprawdzenie efektów rozwiązań z zakresu e- po ich wdroŝeniu w badanych placówkach w przyszłości. W badaniu wezmą udział publiczne jednostki stacjonarnej opieki zdrowotnej z terenu województwa zachodniopomorskiego. Docelowo badaniem mają być objęte wszystkie placówki. Dopuszcza się wyłączenia placówek z badania z uzasadnionych przyczyn. WYKAZ WYBRANYCH PROCESÓW DO SZCZEGÓŁOWEJ ANALIZY 1. Zgłoszenie się pacjenta do szpitala (dział obsługi/przyjęć pacjenta). 2. Przyjęcie na oddział (oddział). 3. Planowanie diagnostyki dla pacjenta (dział obsługi/przyjęć pacjenta, oddział). 4. Dystrybucja produktów do aptek oddziałowych (apteka centralna, apteki oddziałowe). 5. Realizacja zlecenia na leki dla pacjenta (apteka oddziałowa). 6. Pobieranie wyników badań laboratoryjnych (oddział, laboratorium). 7. Pobieranie wyników badań diagnostycznych (oddział, pracownia diagnostyczna). 8. Pobieranie wyników badań materiałowych innych (oddział, laboratorium). 9. Realizacja zewnętrznych konsultacji medycznych (charakter międzywydziałowy). 10. Wypisanie pacjenta ze szpitala (oddział). 11. Udostępnienie pacjentowi dokumentacji medycznej na Ŝądanie (oddział). Opis części pierwszej i części drugiej badania procesów odnosi się do wymienionych powyŝej procesów CZĘŚĆ PIERWSZA BADANIA PROCESÓW 1. Dla kaŝdego procesu naleŝy ustalić poziom procesu w odniesieniu do hierarchii procesów w organizacji. Ustalenie poziomu procesu powinno być dokonane na podstawie opinii ekspertów. KaŜdy z procesów powinien być zakwalifikowany jako wysoki lub średni lub niski. 2. Dla kaŝdego procesu naleŝy określić bliskość procesu od pacjenta. Ocena bliskości procesu od pacjenta ma charakter częściowo subiektywny i powinna być oparta na opinii ekspertów. KaŜdy z procesów naleŝy zakwalifikować jako bliski lub średni lub daleki. 3. Dla procesów bliskich i średnich naleŝy określić czynniki kształtujące opinię pacjentów na temat danego procesu w taki sposób, aby kaŝdy z tych czynników był jednocześnie

3 3 rezultatem realizacji procesu, czyli wyjściem (np. proces: Edukacja i rozwój personelu > czynnik: kompetencje personelu; proces: Stymulowanie pracy personelu > czynnik: zadowolenie z obsługi; proces: Rejestracja danych pacjenta -> czynnik: zadowolenie z rejestracji, itd.). Następnie naleŝy wykonać badanie opinii pacjentów na temat jakości kaŝdego procesu bliskiego i średniego za pomocą ankiety. W ankiecie ocenie będą podlegać wcześniej zdefiniowane czynniki kształtujące opinię (rezultaty procesu wyjścia). Dla kaŝdego procesu naleŝy zdefiniować jeden najwaŝniejszy czynnik kształtujący opinię. Ocena czynnika będzie dokonywana za pomocą skali dyskretnej od 1 (zła ocena) do 5 (dobra ocena). JeŜeli proces wymaga zdefiniowania kilku czynników kształtujących opinię, co oznacza, Ŝe nie istnieje jeden czynnik najwaŝniejszy, wówczas naleŝy podać wartość oceny zintegrowanej w skali od 1 (zła ocena) do 5 (dobra ocena). Do ankiety naleŝy dołączyć pytanie: Gdyby miał Pan/i wybór, to czy skorzystałby Pan/i ponownie z usług szpitala? (moŝliwe odpowiedzi: NIE; NIE WIEM; TAK). Wszystkie czynności, które naleŝy wykonać w ramach niniejszego punktu dotyczą wyłącznie procesów zakwalifikowanych jako bliskie lub średnie. Dla procesów dalekich naleŝy określić stopę występowania błędów poprzez wyznaczenie odpowiednio sformułowanego wskaźnika o błędach. Dla kaŝdego procesu naleŝy zdefiniować jeden najwaŝniejszy wskaźnik informujący o błędach. JeŜeli proces wymaga zdefiniowania kilku wskaźników informujących o błędach, co oznacza, Ŝe nie istnieje jeden najwaŝniejszy wskaźnik, wówczas naleŝy podać wartość oceny zintegrowanej. Wartość wyznaczonych wskaźników naleŝy odnieść do obecnie przyjętych norm (wewnętrznych lub innych przyjętych norm) oraz dokonać ostatecznej oceny występowania błędów dla kaŝdego procesu w skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza niski stopień błędów, 5 oznacza wysoki stopień błędów). Wszystkie czynności, które naleŝy wykonać w ramach niniejszego punktu dotyczą wyłącznie procesów zakwalifikowanych jako dalekie 4. Dla wszystkich wymienionych w wykazie procesów naleŝy wykonać: Modele procesów (Modele eepc, proces biurowy), Schemat organizacyjny, Model wystąpień procesów, Kalendarz prac, Diagram zdarzeń, Diagram alokacji funkcji. 5. Następnie naleŝy podać opis wszystkich atrybutów funkcji, zdarzeń i operatorów logicznych w modelach EPC: Dla oszacowania czasu określonej funkcji naleŝy ustalić średni czas statycznego oczekiwania, średni czas przygotowania, średni czas przetwarzania, czas wdroŝenia, liczbę przetwarzań funkcji. NaleŜy nadać zdarzeniom atrybuty główne: częstotliwość ( dziennie, tygodniowo, itd.), prawdopodobieństwo, priorytet.

4 4 W celu ustalenia kosztu procesu naleŝy obliczyć: kalkulowane odsetki, koszty amortyzacji/naprawy/kalkulacji, koszty całkowite, koszty energii, koszty materiałowe, koszty ogólne, koszty personalne, koszty środków obrotowych i pomocniczych, pozostałe koszty. {istnieje moŝliwość pominięcia kosztów w tym badaniu} NaleŜy wykonać identyfikację centrów obciąŝenia z punktu widzenia zasobów ludzkich 6. NaleŜy przeprowadzić analizę barier i zagroŝeń dla realizacji wymienionych w wykazie procesów (sporządzić listę barier i listę zagroŝeń). 7. Do zadań związanych z analizą procesów zastosować notację BPMN oraz narzędzie do analizy procesów biznesowych umoŝliwiające uzyskanie wersji elektronicznej w formacie eksportowalnym do programu ARIS IDS SCHEER. CZĘŚĆ DRUGA BADANIA PROCESÓW 1. Zakładając, Ŝe w placówce zostały wdroŝone rozwiązania z zakresu e-zdrowia wykonać modelowanie i analizę wymienionych powyŝej procesów dla zmienionego systemu informacyjnego. Celem tej części badania jest przygotowanie modelu symulacyjnego do wykonania eksperymentu i podania prawdopodobnych skutków wdroŝeń dla wymienionych procesów. 2. Zakres zadań do wykonania w drugiej części badania jest taki sam, jak w pierwszej części badania w pkt.4, pkt.5, pkt.6, pkt.7, z tym, Ŝe dotyczy modelu symulacyjnego (oczekiwanego po wdroŝeniu rozwiązania z zakresu e-). 3. W modelu symulacyjnym naleŝy podać oczekiwane wartości mierników (wzorce ustalone subiektywnie przez ekspertów) po wdroŝeniu nowych rozwiązań. Oszacowanie oczekiwanych zmian wykonać w drodze wywiadów z odpowiednimi pracownikami organizacji oraz z ekspertami. REZULTATY I PRODUKTY W wyniku przeprowadzenia pierwszej części badań, dla kaŝdej z badanych placówek powstaną następujące produkty: 1. Zestawienie zawierające procesy od 1 do 11 wraz z przyporządkowaniem cechy ze względu na bliskość do pacjenta oraz cechy określającej poziom w hierarchii procesów w danej jednostce 2. Wykaz czynników kształtujących opinię pacjentów na temat kaŝdego z procesów bliskich i średnich. 3. Kwestionariusze uŝyte do badania opinii pacjentów na temat jakości kaŝdego procesu bliskiego i średniego 4. Opracowanie zawierające analizę i diagnozę jakości kaŝdego procesu bliskiego i średniego, oraz wnioski sumaryczne. Podstawą do wykonania analizy są kwestionariusze uŝyte do badania opinii pacjentów na temat jakości kaŝdego procesu bliskiego i średniego

5 5 5. Baza danych zawierająca odpowiedzi uzyskane w badaniu na temat postrzeganej przez pacjentów jakości procesów bliskich i średnich, z zachowaniem konstrukcji pytań, wyeksportowana do formatu xls lub accdb. 6. Wykaz wskaźników uŝytych do określenia stóp błędów dla kaŝdego z procesów dalekich. 7. Wykaz norm zastosowanych do oceny poziomu występowania błędów, wraz z wartościami stóp błędów i oceną poziomu błędów dla wszystkich procesów dalekich. 8. Opracowanie zawierające analizę i diagnozę poziomu występowania błędów kaŝdego procesu dalekiego, oraz wnioski sumaryczne. Podstawą do wykonania analizy są: Wykaz wskaźników uŝytych do określenia stóp błędów dla kaŝdego z procesów dalekich; Wykaz norm zastosowanych do oceny poziomu występowania błędów, wraz z wartościami stóp błędów i oceną poziomu błędów dla wszystkich procesów dalekich. 9. Wersja elektroniczna w formacie eksportowalnym do programu ARIS IDS SCHEER oraz raport wygenerowany do pliku PDF zawierający wykonane dla procesów: Modele procesów (Modele eepc, proces biurowy), Schemat organizacyjny, Model wystąpień procesów, Kalendarz prac, Diagram zdarzeń, Diagram alokacji funkcji (wraz z opisem wszystkich funkcji, zdarzeń i operatorów logicznych w modelach EPC, o których mowa w punkcie 5 opisu pierwszej części badania). W wyniku przeprowadzenia drugiej części badań, dla kaŝdej z badanych placówek powstaną następujące produkty: 1. Zestawienie wartości oczekiwanych (wzorców) dla mierników po wdroŝeniu potencjalnych rozwiązań z zakresu e-. 2. Wersję elektroniczną w formacie eksportowalnym do programu ARIS IDS SCHEER oraz raport wygenerowany do pliku PDF zawierający wykonane dla procesów: Modele procesów (Modele eepc, proces biurowy), Schemat organizacyjny, Model wystąpień procesów, Kalendarz prac, Diagram zdarzeń, Diagram alokacji funkcji (wraz z opisem wszystkich funkcji, zdarzeń i operatorów logicznych w modelach EPC, o których mowa w punkcie 5 opisu pierwszej części badania).

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Delegatura w Szczecinie LSZ-4101-19-01/2012 P/12/125 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Delegatura w Szczecinie LSZ-4101-19-01/2012 P/12/125 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Delegatura w Szczecinie LSZ-4101-19-01/2012 P/12/125 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/125 Informatyzacja szpitali w latach 2011-2012 (do 31.08.). Jednostka

Bardziej szczegółowo

Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 1 kwietnia 2009 r. SPIS TREŚCI WSTĘP - 3 - I. GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH..-

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja kwestie ogólne

Ewaluacja kwestie ogólne Ewaluacja kwestie ogólne Szkolenie dla pracowników Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Krajowej Jednostki Oceny oraz komórek oceny w instytucjach zarządzających poszczególnymi programami

Bardziej szczegółowo

MEHARI 2010. Przegląd. Styczeń 2010. Metody grup roboczych. Pytania i komentarze proszę umieszczać na stronie: http://mehari.info/

MEHARI 2010. Przegląd. Styczeń 2010. Metody grup roboczych. Pytania i komentarze proszę umieszczać na stronie: http://mehari.info/ MEHARI 2010 Przegląd Styczeń 2010 Metody grup roboczych Pytania i komentarze proszę umieszczać na stronie: http://mehari.info/ CLUB DE LA SECURITE DE L INFORMATION FRANÇAIS 11, rue de Mogador, 75009 PARIS

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

BADANIE OFERTY RYNKOWEJ nr 1/WROT/2015

BADANIE OFERTY RYNKOWEJ nr 1/WROT/2015 DPR-I-3.052.7.5.2015 BADANIE OFERTY RYNKOWEJ nr 1/WROT/2015 NAZWA ZADANIA Przeprowadzenie badania pn. Analiza stanu badań na temat lokalnych i regionalnych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego województwa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS JOLANTA RUTKOWSKA Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski W artykule dzięki wyjaśnieniu terminu procesu biznesowego,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.) Elbląg, dnia 23 maja 2013r. Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania do przetargu na Budowę sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawę i instalację sprzętu komputerowego, dostawę licencji i wdroŝenie medycznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015 Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa Zamawiającego Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.

Bardziej szczegółowo

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing)

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing) Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 2. CEL ZAMÓWIENIA... 4 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 5 4. WYMAGANIA WOBEC PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 7 4.1 ETAP I PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ANALITYCZNE...

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Raport Końcowy Przygotowany dla Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT KOŃCOWY Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków

Bardziej szczegółowo

Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Dokument: Architektura korporacyjna państwa Historia modyfikacji Wersja Data Autor zmiany Opis zmiany 0.5 28.08.2014

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.3 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.3 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.3 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby utworzenia informatycznych platform e-usług i aplikacji on-line w s rodowisku typu

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH. 11 grudnia 2002 r.

Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH. 11 grudnia 2002 r. Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH 11 grudnia 2002 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 STRESZCZENIE...6 1 WPROWADZENIE I DEFINICJE PODSTAWOWYCH POJĘĆ...10 1.1 KONCEPCJA SPOŁECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA S t r o n a 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przeprowadzenie Audytu stanu realizacji Projektu pn.: System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego, wraz z opracowaniem Zaleceń Poaudytowych związanych z dalszą

Bardziej szczegółowo