Aktualizacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualizacja 2009.00.3.0"

Transkrypt

1 Aktualizacja środa, 18 marca 2009 Uwagi Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz plików systemu Zawartość 1. Wiele uprawnieo Dodawanie prywatnych kolejek oczekujących Kolejki oczekujących statystyka Proste rejestrowanie wpisu do kolejki oczekujących Dodawanie miejscowości Karta oddziału dodawanie Kod świadczenia (pobytu na oddziale) Weryfikacja pobytu pacjenta z tą samą grupą Zgon w Księdze odmów i porad ambulatoryjnych Modyfikacja mechanizmu przepustek Kontrola krotności wprowadzanych świadczeo Filtr JPG Pozycje w oknie JGP z umowy Filtry w zestawieniach z wykonania umów Rozliczenia świadczeo udzielonych ofiarom wypadków Ważne informacje o pacjencie Kontrola wielkości czcionki Giełda Pomysłów Badania laboratoryjne i diagnostyczne Pozycje szablonów str. 1

2 Opis zmian 1. Wiele uprawnień Wprowadzono możliwość rejestrowania kilku różnych podstaw ubezpieczenia pacjenta, w czasie trwania danej hospitalizacji. Uwaga: Jeśli pacjent, w trakcie całego swojego pobyt w szpitalu, ma tylko jedną podstawę ubezpieczenia (tak jest w większości przypadków), nic się nie zmienia w działaniu systemu. Użytkownik pracuje tak samo jak do tej pory. Funkcjonalność wielu uprawnień jest aktywowana opcją systemową IZBA_WIELE_UPRAW. Rejestrowanie wykonania świadczeń na podstawie wielu uprawnień 1. W trakcie przyjęcia pacjenta do szpitala, dodajemy zlecenie na hospitalizację. Wybrane w tym miejscu uprawnienie jest traktowane jako główne i domyślne dla wszystkich zarejestrowanych na oddziałach świadczeń (tak samo było do tej pory). 2. Dodajemy kolejne uprawnienia pacjenta do świadczeń (tylko w przypadku, gdy hospitalizacja jest realizowana na podstawie więcej niż jednego uprawnienia): Funkcja [ACU] Upr. FO na Karcie zlecenia na hospitalizację, otwiera okno Uprawnień pacjenta (widoczność tej funkcji sterowana jest odpowiednim uprawnieniem systemowym WUP30). str. 2

3 W tym miejscu budowany jest słownik uprawnień pacjenta, które będą wykorzystywane w ramach danej hospitalizacji. Dodajemy uprawnienie [F2]Dodaj 3. Na karcie zlecenia, w polu Upr. FO. wybieramy uprawnienie, na podstawie którego ma być realizowane dane świadczenie (są tutaj dostępne te uprawnienia, które zostały dodane dla pacjenta, na karcie Zlecenia na hospitalizację). Jeśli zostawimy to pole puste, świadczenie będzie realizowane na podstawie uprawnienia głównego, ze zlecenia na hospitalizację. str. 3

4 Pole to w większości przypadków powinno zostać puste, nie jest ono wymagane przy zapisywaniu świadczenia. Uwaga: Uprawnienia wysłanego już do NFZ, nie można w systemie modyfikować. Jeśli był w nim jakiś błąd, należy dodać nowe i podpiąć je do odpowiedniego świadczenia lub świadczeń (zastępując w ten sposób wcześniejszą wersję uprawnienia). Uprawnienie główne (jego wersje), są w raporcie statystycznym numerowane w przedziale od 1 do Uprawnienia pozostałe, w przypadku korzystania z wielu uprawnień, są numerowane kolejno od Pola usunięte Pola dotyczące uprawnień, wykorzystywane w formacie rozliczeń do końca 2007 roku, zostały przeniesione na osobną zakładkę karty zlecenia Dane historyczne. Jest ona dostępna tylko dla świadczeń, które zakończyły się przed 2008 rokiem. 2. Dodawanie prywatnych kolejek oczekujących Kolejki oczekujących zostały dostosowane w taki sposób aby można było dodawać wiele takich samych prywatnych kolejek oczekujących (nazwa kolejki, komórka organizacyjna). Kolejek oczekujących, które są eksportowane do Narodowego Funduszu Zdrowia nie można powielać. str. 4

5 3. Kolejki oczekujących statystyka W oknie kolejek oczekujących statystyka do kolumny zawierającej miesiąc tworzenia statystki dodany został również rok. str. 5

6 4. Proste rejestrowanie wpisu do kolejki oczekujących. Do systemu wprowadzony został dodatkowy, prostszy sposób dodawania wpisu pacjenta do Księgi oczekujących. Funkcja [CF2] Karta dodawania dostępna jest z poziomu Księgi oczekujących w module Izba przyjęć. Wywołana Karta przyjęcia do Księgi oczekujących, pozwala na wprowadzenie w jednym miejscu, wszystkich danych wymaganych do zarejestrowania wpisu. Funkcja [CF7] Dod. zlec. pozwala uzupełnić dane zlecenia domyślnymi wartościami (w tym miejscu zawsze jest wstawiany jako płatnik NFZ) str. 6

7 Funkcjonalność karty wpisu do Księgi oczekujących, działa tylko w trybie dodawania wpisu. Każda późniejsza edycja danych powinna być wykonywana na dotychczasowych formatkach Księgi oczekujących. 5. Dodawanie miejscowości Modyfikacji uległa funkcja dodawania miejscowości gdzie, podczas ręcznego dodawania miejscowości wymagane będzie wypełnienie pola Gmina jeżeli pole Kraj ustawione jest na wartość Polska. str. 7

8 6. Karta oddziału dodawanie W celu usprawnienia tworzenia nowych oddziałów pola na karcie oddziału przyjmują automatycznie domyślne wartości jak na rysunku poniżej: 7. Kod świadczenia (pobytu na oddziale) Do kodów świadczeń, dodana została pozycja rehabilitacji dziennej. Poza tym, każda z pozycji została opisana kodem (wartość w nawiasie), jaki ją specyfikuje w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Zmiany te zostały wprowadzone również na Karcie oddziału, w polu Domyślny kod świadczenia. str. 8

9 8. Weryfikacja pobytu pacjenta z tą samą grupą. Podczas dodawania świadczenia JGP przy pomocy funkcji [CF2] Dodaj z JGP na zakładce Świadczenia, wprowadzona została dodatkowa weryfikacja. System sprawdza, czy dany pacjent miał jakąś wcześniejszą hospitalizację, w której zarejestrowano tą samą grupę JGP (przy założeniu, że odstęp między hospitalizacjami był mniejszy lub równy 14 dni). W takim przypadku pojawia się komunikat z ostrzeżeniem: 9. Zgon w Księdze odmów i porad ambulatoryjnych W przypadku, gdy wpis pacjenta w Księdze odmów i porad ambulatoryjnych zakończył się zgonem pacjenta, automatycznie powstaje wpis w Księdze zgonów. W tym trybie wypisu wymagane jest uzupełnienie dodatkowych danych Karty zgonu. Poprawiona została również ogólna funkcjonalność tworzenia wpisu w Księdze zgonów przy zgonie pacjenta w szpitalu. 10. Modyfikacja mechanizmu przepustek Mechanizm rejestracji przepustek został rozbudowany o możliwość automatycznego zamknięcia przepustki podczas wypisywania przenoszenia pacjenta pomiędzy oddziałami bądź wypisu ze szpitala. Podczas gdy pacjent nie powrócił z przepustki system w trakcie wypisywania pacjenta wyświetli komunikat str. 9

10 Zatwierdzając komunikat system zamknie przepustkę pacjenta jednocześnie ustawiając Tryb Zamknięcia na wartość Pacjent nie powrócił oraz wyświetlający przy rekordzie pacjenta odpowiednią ikonę. 11. Kontrola krotności wprowadzanych świadczeń. Dodana została kontrola krotności wprowadzanych świadczeń. Weryfikacją steruje opcja systemowa IZBA_DOP_ILSC_SWIAD 0 - brak kontroli (wartość domyślna), wartość < 0 ilość przy której występuje blokada, wartość > 0 ilość przy której występuje komunikat ostrzeżenia 12. Filtr JPG Rozbudowany został filtr JGP dostępny na Księdze głównej i Księdze oddziałowej Obecnie przyjmuje wartości: wyznaczone tylko potencjalne nie wyznaczone str. 10

11 13. Pozycje w oknie JGP z umowy Poprawiono w oknie JGP z umowy, wyświetlanie pozycji umów, na podstawie których można zrealizować dane świadczenie. 14. Filtry w zestawieniach z wykonania umów Zestawienia z wykonania umów zmodyfikowano sposób filtrowania pozycji w kolumnie Rap. stat. wartość (5) Domyślnie w kolumnie tej pokazywana jest suma pozycji, które zostały wysłane w raporcie statystycznym i w swojej ostatniej wersji zostały pozytywnie potwierdzone. Pod uwagę brane są tylko te potwierdzone pozycje, które nie mają zwróconego błędu na żadnym z nadrzędnych poziomów (Księga główna, Księga oddziałowa). Zaznaczenie opcji Świadczenia z błędami, powoduje dodanie do odpowiedniej kolumny pozycji, do których został zwrócony błąd w raporcie zwrotnym na dowolnym poziomie. Zaznaczenie opcji Świadczenia bez potwierdzenia, powoduje dodanie pozycji, które zostały wysłane w raporcie statystycznym, ale nie zostały jeszcze zweryfikowane na żadnym poziomie. 15. Rozliczenia świadczeń udzielonych ofiarom wypadków W związku z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 18/2008/DSM z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych ofiarom wypadków komunikacyjnych i roszczeń o zwrot poniesionych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, w module Rozliczenia menu Zestawienia Zestawienia z wykonania umów Sprawozdania NFZ Załączniki dodane zostało zestawienie Rozliczenie kosztów świadczeń pozaryczałtowych dla pacjentów leczonych z tytułu OC. str. 11

12 Świadczenia, na których uzupełniono pole Status zgłoszenia wejdą do powyższego zestawienia. W celu wykonania zestawienia należy wybrać umowę, miesiąc wykonania świadczenia, następnie zaznaczyć czy świadczenie dotyczy Leczenia szpitalnego czy Leczenia ambulatoryjnego, a następnie nacisnąć przycisk Odśwież. Dodatkowo w systemie zostało dodane oświadczenia dotyczące indywidualnych kosztów leczenia (OC) złożone do celów udokumentowania łącznej wartości (w zł.) świadczenia udzielonego w trybie art.14b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U nr 210, poz z późn. zm.). W celu wydrukowania takiego oświadczenia należy wybrać pacjenta, hospitalizację oraz wprowadzić datę i miejsce. str. 12

13 W celu wydrukowania faktury za świadczenia opieki zdrowotnej udzielonej ofiarom wypadków komunikacyjnych, należy w module Rozliczenia [C1] Rach. Refund. kliknąć prawym klawiszem myszy na przycisk [F5] Drukuj i wybrać Drukuj fakturę. Następnie w oknie Opcje wydruku wybrać przycisk [F10] Wybierz, a w nowo otwartym oknie wskazać wzorzec wydruku o nazwie Faktura VAT OC. 16. Ważne informacje o pacjencie W systemie pojawiła się nowa funkcjonalność służąca informowaniu operatora o ważnych informacjach podczas rejestracji pacjenta w module Izba Przyjęć. Na karcie pacjenta w zakładce Inne dodane zostało pole Ważne informacje. W celu dodania informacji o pacjencie należy nacisnąć przycisk [F2] Dodaj i z lookupa Informacja wybrać odpowiednią pozycję. W celu dodania odpowiedniego komentarza należy uzupełnić pole Opis, a zaznaczenie pola Istotna wyróżni pozycję na kolor czerwony. W celu dodania pozycji do słownika ważnych informacji należy po rozwinięciu pola Informacja nacisnąć przycisk F2 i w nowo otwartym oknie uzupełnić pola Skrót oraz Nazwa po zatwierdzeniu nowa pozycja zostanie dodana do słownika. str. 13

14 Po wprowadzeniu danych ważne informacje o pacjencie wyświetlane są w zakładce [C5] Izba Przyjęć w formie ikony pulsującego wykrzyknika w sekcji Dane pacjenta. Operator po ustawieniu kursora myszy na ikonę powoduje wyświetlenie okna z wcześniej zarejestrowanymi danymi. Uwaga: Dostęp do ważnych informacji dostępny jest na uprawnienie MD11, INF40 Obsługa ważnych informacji. str. 14

15 17. Kontrola wielkości czcionki W module Oddział system oferuje możliwość zmiany wielkości czcionki w polach służących do wprowadzania opisów takich jak obserwacje czy konsultacje. Operator ma możliwość powiększenia bądź pomniejszenia czcionki poprzez przyciski oraz zapisu swoich ustawień przyciskiem 18. Giełda Pomysłów Uruchomiony został nowy moduł 85 Giełda pomysłów mający na celu umożliwienie użytkownikom zgłaszanie uwag oraz propozycji do produktów firmy Kamsoft, m.in. KS-MEDIS. str. 15

16 19. Badania laboratoryjne i diagnostyczne Do modułu Oddział dodano obsługę widoczności wyników badań zleconych w księdze odmów i porad ambulatoryjnych. W sytuacji, gdy wykonane zostały badania laboratoryjne / diagnostyczne, a dopiero po nich pacjent został przyjęty na oddział wówczas wraz z innymi wyniki tych badań będą widoczne w module Oddział i oznaczone jako Zlecone w księdze odmów i porad (ich widocznością steruje opcja systemowa ODDZ_LAB_ZLEC_OFSET) Dodatkowo zarówno w oknie z wynikami badań jak i na wydruku dokumentu wypisu dodana została informacja dotycząca daty pobrania materiału. 20. Pozycje szablonów W oknie z pozycjami rozliczeniowymi znajdującymi się na szablonie rachunku refundacyjnego dodana została kolumna zawierająca numer księgi głównej. str. 16

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika Ruch Chorych Dokumentacja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o systemie Rozdział 2 Informacje techniczne 2.1 2.2 Architektura... systemu i wymagania sprzętowe 2-2 Program... a system operacyjny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

System laboratoryjny. ProMIC. Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl

System laboratoryjny. ProMIC. Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl System laboratoryjny ProMIC Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl Spis treści 1Informacje ogólne...6 1.1 Uruchomienie programu, zmiana hasła...6 1.2 Skróty klawiszowe i poruszanie się po programie...7 1.3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE ŚRODKI POMOCNICZE 1. Wczytywanie umowy Przed rozpoczęciem sprzedaży środków pomocniczych należy wczytać do programu umowę w postaci elektronicznej (plik z rozszerzeniem *.umx, który w zależności od oddziału

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

System obiegu informacji o pacjencie

System obiegu informacji o pacjencie Załącznik Nr 2 System obiegu informacji o pacjencie 1 Funkcjonalności Ogólne... 3 2 e - Rejestracja... 5 3 Rejestracja... 7 4 Poradnia... 12 5 Izba Przyjęć/SOR... 15 6 Oddział... 22 7 Anestezjologia...

Bardziej szczegółowo

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Strona 1 z 67 Spis treści Wprowadzenie do modułu Szkolenia...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Serwis Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

1.0 v3. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Skład Celny/ Magazyn Czasowego Składowania

1.0 v3. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Skład Celny/ Magazyn Czasowego Składowania Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.łukasińskiego 116 pok. 125 PL 71-215 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel. (+48 91) 4824-431 e-mail j.cenzartowicz@sadec.pl

Bardziej szczegółowo

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI Katowice, maj 2015 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Praca w systemie... 5 2.1. Konta dostępowe świadczeniodawcy... 5 2.1.1. Jak założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36 wersje 1.29-1.36 Tylko dla Partnerów InsERT S.A. Wrocław, listopad 2014 Szczegółowy opis najważniejszych zmian Przykłady zastosowań nowych funkcjonalności ponad pół miliona sprzedanych licencji w Polsce

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi INSTRUKCJA OBSŁUGI KS-ZZL 2015.00.0.1 Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Podręcznik użytkownika Katowice 2015 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE Załącznik nr 12 WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów informatycznych, w tym: 1.1. Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std)

Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std) Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std) "Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej. Władze

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.1.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Forte Handel 1 / 9 Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Nowa, elastyczniejsza obsługa faktur zaliczkowych Uwzględniając szereg sugestii spływających z rynku odnośnie obsługi transakcji zaliczkowych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.4 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.4 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.4 7.2.1 Menu główne... 7.4 System... 7.4 Kampanie... 7.4 Kontakty...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie...3 Menu Główne...4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy...7 Kredyty...8 Dodanie nowego konta dla Firmy...9 Lista Firm...11 Baza kontrahentów...13 Import Kontrahentów dla Firmy (3)...14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo