WODOCI{GI MIEISKIE w Radomiu Sp. 2 o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WODOCI{GI MIEISKIE w Radomiu Sp. 2 o.o."

Transkrypt

1 MIEJSKIE WODOCI{GI MIEISKIE w Radomiu Sp. 2 o.o. wodoclagl Radom, ul. Filtrowa 4 tel , sekretariat: tel , fax NIP: Regon: www. wodociagi.radom.pl Rejestr S4dowy: S4d Rejonowy dla Masta Stolecznego Warszawy XIV Wvdzial Gospodarczy Krajowego Rejestm s4dowego Nr KRS Kapitatzakladowy: 1O JO, OO zl- Konto: Bank PeKaO SA 85 nn M9723 TP Radom, dn r. 1. Aktualny harmonogram realizacji projektu z uwzglqdnieniem biezqcego wykonania. ZaNqczony przez Panstwa harmonogram realizaqt projekt uwzglqdnia wykonanie na koniec 2010r Ahualny harmonogrom realizacji projektu zostanie sporzqdzony na koniec 201I rrtku. Realne zapotrzebowanie na irodki pienigzne, bgdzie znane po rozstrzygnigciu przetargfw na r ob oty budowl ano -monta1ow e. Aktualny plan finansowania projektu. Zalqczony Wzez Pahstwa plan finansowania uwzglqclnia poniesione wydatki na koniec 2010r. Po podpisaniu wszystkich um6w z wykonowcami bgdzie znqne zapotrzebowanie na irodki pienig2ne Aktualny plan wystqpien o Srodki z dotacji unijnej z uwzglqdnieniem aktualnie wyplaconych Srodko w ramach dotacji. Zostal dolqczony w odp. z dnia I 4- I I Wyja6nienie czy Srodki z kredytu przeznaczone zostanq na wydatki kwalifikowane, zas splata kredytu nastqpi ze Srodk6w pochodzqcych z dotacji w ramach zawartej umowy o dofinans,cwanie, czy Srodki kredytowe bqdq stanowic uzupelnienie dotacji unijnej i przeznaczone zostanq na wydatki n iekwa I ifi kowane. Srodki z lvedytu bgdq przeznoczone na koszty h,valifikowane i nieprzedstawione dct refundacji. Kredyt zostanie splacony ze irodkdw wlasnych sp6tki. Srodki z kredytu sq uzupelnieniem dotacji unijnej i bgdq przeznoczone na wydatki nielo,valifikowane. WyjaSnienie czy doplaty do oprocentowania kredytu bankowego w kwocie ,1 tys. zl z NFOS GW nale2y traktowa6 jako wydatki kwalifikowane i czy wskazane sq w Planie finansowym projektu jako inne krajowe Srodki publiczne. Je2eli tak, prosimy o informacjg z jakich Zrodel bgdq finansowane wydatki stanowiqce r6znicq pomiqdzy zaplanowane wysokosciq(21.955,5 tys. zl), a pzyznanq kwotq doplat (12.599,1 tys. zl). Je2eli nie, to prosimy o wskazanie2rodel finansowania tych wydatk6w. Doplaty do oprocentowana lvedytu bankowego nie stanowiq koszu h,valffikowanego. Zrodlemfinansowania tych wydatkdw bgdq irodki wlasne. WyjaSnienie z jakich 2rodel finansowane bqdq wydatki niekwalifikowane, w tym rowniez podatek VAT.

2 Wydatki niehualffikowanefinonsowctne bgdq zardwno z lvedytu jak i irodkow wlasnych. Podatek VAT bgdzie finonsowane ze Srodk w wlasnych 7. Czy w rozliczeniach migdzyokresowych ujqte sq dotacje unijne. Jezeli tak, to prosimy o wskazanie w okresie na koniec sierpnia br. jaka czqsc przekazanych dotacji dotyczy projektu modernizacji i rozbudowy gospodarki wodno-sciekowej zl etapu, a jak z ll etapu. W pozycji bilansu Pasywa B.IV.,,Rozliczenia migdzyolvesowe" uigto dotacie unijne w wysokoici ,7421. Caloit dotyczy projektu modernizacii gospodarki wodnoiciekowej z I etapu. W pozycji bilansu Pasywa B.III.2.i,,Inne zobowiqzania lvotkoterminowe" ujgto dotacje unijne w wysokoici I I ,36 zl. Caloit dotyczy projehu modernizacji i rozbudowy gospodarki wodno-iciekowei z II etapu. 8. Zczego wynika strata z lat ubiegtych w wysokosci2.921,5 tys. zlwykazana w bilansie 2a2009r. i 2010r. prosimy o wyjasnienie dlaczego nie zostala pokryta zbielqcego zysku. StratazlatubieglychwwyskoSci Sl,45zlwykazanawbilonsie Pasywapoz. AVII dotyczy utv,orzonych obligatoryjnie rezerw na Swiadczenia pracownicze( odprawy, nagrody jubileuszowe), Zostala w caloici rozliczona. 9. Strukturq wiekowania naleznosci i zobowiqzania na dzieh r.wra2 z uwzglqdnieniem najwigkszych wierzycieli oraz dnu2nik6w. Zrfidlo odpowiedzi na to pytanie znajduje sig w,,informacji dodatkowei" (strona internetowtt). Kwota nale2noici oraz struktura odbiorcdw uslug jest porownwalna do olvesu poprzedniego. 10. Z czego wynika ok. 11o/o wztost planowanych przychodow ze sprzedazy na koniec2011r. w stosunku do przychodowypracowanych w 2010r. Optaty za wodg i icieki dla wszystkich odbiorcfw ustalane sq obecnie w oparciu o ustawg z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu iciekdw (Dz.U. z 2001 r., Nr 72, poz.747 zpoin. zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 85& z 2007 r. Nr 147, poz. 1033).w sprawie olcreilenia taryf, wzoruwniosku o zatwierdzenie taryfu oraz warunk6w rozliczeri za zbiorowe zaopatrzenie w wodg i zbiorow e odprow adzanie i ciekow. Ittriniejsza ustawa dokonuje w zalvesie swojej regulacji wdro1enia nastgpuiqcych dyrektyw Wspolnot Europej skich : 1) dyrehywy 91/271/EWG z dnia 21 maja I99l r. dotyczqcej oczyszczania iciek6w komunalnych (Dz.(Irz. WE L 135 z ), 2) dyrektywy 98/83/WE z dnia 3listopada 1998 r. w sprawie jakoiciwody przeznaczonei do spozycict przez ludzi (Dz. Urz. WE L 330 z ), 3) dyrektywy 2000/60/WE z dnia 23 paidziernika 2000 r. ustqnowiaiqcej ramy wspdlnoto,wego dzialaniow dziedzinie politykiwodnej (Dz. Urz. WE L 327 z ).

3 Przedsigbiorstwo wodociqgowo-kanolizacyjne ustala niezbgdne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek oplat planowanych na rttk obowiqzywania taryf uwzglgdniajqc: l. koszty eksploatacji i utrzymania, 2. oplaty za korzystanie ze irodowiskn, 3. sptaty rat kapitalowych ponad wartoit amortyzacii, 4. splaty odsetek od zaciqgnigtych lvedytow i po2yczek, 5. rezerwy na naleznoici nieregularne, 6. marhg zysku Koszty, o kt6rych mowa w pkt.i do 5 planuie sig na podstawie: - kosztfw poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzajqcym rok, w ktdrym wprowadzana jest taryfa, ustalonych na podstawie ewidencji ksiggowqi, - kosztow wyniknjqcych z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony irodowiska, ustalonych na podstawie planu inwestycyjnego, wynikniqcego z wieloletniego planu ronvoju i modernizacji urzqdzeri wodociqgowo-kanalizacyinych, p opr z e dz aj qcy c h w pr ow adz e ni e t aryfy Tak zarejestrowane koszty powigksza sig o : - wynagrodzenia oraz iwiadczenia na rzecz pracownikow o wskainik wzrostu cen towarfw i uslug konsumpcyinych, - materialy, energia, uslugi transportowe i remontowe o irednioroczny wskainik w zro s tu cen produkci i przemyslow ej, - podatki i optaty oraz amortyzacjg szacuje sig na podstawie planowanych bqdi obowiqzujqcych stawek na rok obowiqzywania taryfy. 11. Zalqczone do udzielonych odpowiedzi prognozy finansowe zostaly przygotowane na potrzeby uzyskania dofinansowania z budzetu UE, w zwiqzku z powyzszym ulegny zmianie oraz sq trudne do odczytania z uwagi na bardzo malq czcionkg.w zwiqzku z tym prosimy o zalqczenie uaktualnionych prognoz finansowych, a zatazem pzestanie w wersji umozliwiajqcej ich odczytanie. Zalqcznik zamieszczony na stronie internetowei. 12. Prosimy o uwzglgdnienie w pozycji zobowiqzah krotkoterminowych biezqcej raty pzypadlqcej do splaty na dany rok. Zalqcznik zamieszczony na stronie internetowei. 13. Prosimy o uwzglqdnienie w prognozach finansowych w pozycji zobowiqzah z tytutu kredytow poziomu zadnu2enia z tytulu kredytu zgodnie zzalqczonym do SIWZ harmonogramem kredytu. Zalqcznik zomieszczony na stronie internetowei. 14. Koszt netto projektu wynosi zl, z czego zgodnie z udzielonq odpowiedziq na koszty poniesione na dzien r. wynosze ,1421, Pozostaje zatem kwota ,86 zt naktadow poniesienia. Wedtug bilansu na dzieh r. wartosc aktywow trwalych wynosi zl, zas prognozy aktywow trwalych zakladajq wzrost na koniec 2014r. do poziomu zl, tj. o kwotq zl. Na roznicq pomiqdzy kwotq pozostajqcq do poniesienia, a zaldadanym wzrostem majqtku tnratego w prognozie nie wptywa rowniez wylqcznie koszt planowanej amortyzaqi. Prosimy o wyjasnienie z czego wynika przyszla

4 wartosd aktywow trwalych lub uaktualnienie prognozy bilansu. Zaktualizowany koszt netto projektu wynosi ,65 tys. zl, z czego koszty h,valifikowane ,51 tys. zl. I{aktady inwestycyjne oszocowano przy zaloheniu rezerwy na poziomie I8.78I, I0 zl.w prognozie finansowej nie uwzglgdniono rezerwy w ahywach trwalych. Prognozowana warto1t nalcladow (bez rezerwy) w latach 201 I-2014 wynosi ,42 tys. zl, zai wartoflt amortyzacji w tym olvesie ,42 tys. zl. Kwota ,5lzl wynika z qhualizacii studium. 15. W jaki sposob wptynie realizaqaprzedmiotowej inwestycji na sytuacjq finansowq Spolki, prosimy o wskazanie zaleanosci pomiqdzy realizowanq inwestycjq, a planowanym poziomem pzychodow lub kosztow w Spolce oraz wskazaniem innych nieekonomicznych celow realizaqi projektu. Gl 6w ne c e I e op i syw ane go pr z e ds i gw z i g c i a inw e s ty cyj ne go s q nas t gpui q c e : o Wzrost wspolczynnika wyposa1enia aglomeracji Radomskiei w knnalizocig i wodociqg o Ochrona wdd powierzchniowych, gruntowych i gruntu przed zanieczyszczeniem pochodzqcym od iciekow, poprawa stanu irodowiska naturalnego o Ograniczenie infiltracii do systemu kanalizacyjnego o Uzysknnie jokofici Sciek6w oczyszczonych o porametrach zgodnych z obowiqzuiqcymi normami oraz ostateczna utylizacja osaddw iciekowych powstaiqcych w oczyszczalni iciekow w Radomiu o Poprawa niezawodnoici zaopatrzenia mieszkaricfw w wodg pitnq dobrei jakoici o Zwigkszenie niezawodnoici zaopatrzenia mieszkancdw Rodomia w wodg pitnq dobrej jakoici o Podwy1szenie standardu Zycia ludnoici zamieszlcttjqcej aglomerocig Radomskq o Wzrost atrakcyino1ci terenfw objgtych inwestycjq C el e j ako i c iow e pr o-i ektu Poprawa jakoflci wody pitnej - lilouidacja mgtnoici wody, spelnienie wymagari Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz.f-l. I{r 61, poz. 417 z 2007r.) oruz Dyrektywy Rady nr 98/83/WE z dnia w sprawie jakoiciwody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Zmniejszenie awaryjnoici sieci wodociqgowej poprzez zastosowanie zaawansowanei te chnolo gii monitoringu sie ci Poprawa v,arunk6w eksploatacyjnych miejskiego systemu kanalizacii w Radomiu(w wyniku r edukcj i infiltracj i) Poprav,a stanu irodowiska naturalnego poprzez redukcjg zanieczyszczefi gleby, wod p o dz i e mny ch or az pow i e rz chni owy c h

5 Redukcja liczby zachorowafi gastrycznych i dermatologicznych, nviqzanych z niewlaiciwq jakoiciq wody Poprawa atrakcyjnoici turystycznej regionu, poprzez poprawg czystoici zbiornik6w wodnych u2ywanych do cel6w relveacyinych Poprawa standardu zycia mieszkanctw, poprzez rozbudowg i modernizacig systemu wodno-iciekowego w mieicie, zmniejszenie r6znic ronvojowych pomigdzy regionami Osiqgnigcie stopnio oczyszczenia Sciekdw w ramoch aglomeracji radomskiei, zgodnie z wymaganiami prawa polskiego i unijnego (Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dn w sprawie warunkdw, jakie nolezy spelnit przy wprowadzaniu lciek1w do wod lub ziemi, Dyrektywa Rady 91/27L/EWG z dnia ). Ograniczenie uciq2liwoici obiektow oczyszczalni iciekdw, poprzez ich modernizacjg oraz popraw a j ako S ci Srodowiskn w odne go Ronv iqzanie pr obl emu o st ate cznej utylizacj i o s addw S cie kowych poprze z wybudow anie stacji termicznej utylizacji osadow, zgodnie z przepisami prowq polskiego i unijnego (Dyrektywa 75/442/EC w sprawie odpadfw ; Dyrektywa 86i/278/EC w sprclwie ochrony irodowiska, a w szczeg6lnoici gleby przy wykorzystywaniu osad6w iciekowych w rolnictwie ; Dyrektywa 2000/76/EC w sprawie spalania odpadow ; Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2l marca 2002 r w sprawie wymagon dotyczqcych prowadzenia procesu technologicznego przeksztalcania odpadow (Dz. U. I{r 37, poz. 339); Rozporzqdzenie Ministra Srodowiskn z I sierpnia 2002 r w sprawie komunalnych osad6w iciekowych (Dz. U. Nr 134 poz. I140 i Nr 155 poz. 1299), kt6re weszlo w zycie r 1.0e.2002.) Uzysknnie odpadu z termicznej utylizacji osadu, h6ry bgdzie m6gl byt deponowany na skladou,isku lub bgdzie m6gt byt wykorzystany jako pomocniczy material budowlany, co calkowicie wyeliminuj e problem i ego dalsze go shadowania Przywr1cenie rozdzielczego systemu kanalizacji (tzn. oddzielnego dla wod deszczowych i oddzielne go dla S ciekow bytowych), C el e ilo iciow e proi ektu Wyposazenie aglomeracji radomskiej knnalizacjg w 95,65?5, z czego w ramoch projektu nastqpi wzrost o 4,38 % Wyposazenie aglomeracji radomskiej w wodociqg w 98,17 ok, z czego w romach projektu nastqpi wzrost o 2,27o% Wzrost liczby RLM korzystajqcych z systemu kanalizacii do roku 2015 o RLM, ti. 3,58 0% Podlqczenie 7219 nowych uzytkownikow indywidualnych do sieci kanalizacyinej w aglomer acj i r adomskiei Podlqczenie 5184 nowych uzytkownik6w indywidualnych do sieci wodociqgowei w aglomer acj i radomskiej

6 Redukcja zanieczyszczania wdd gruntowych, wod powierzchniowych oraz gruntu w wymiarze Redukcj a ladunku BZT s-- I 00, 68 Mg/rok Redukcja ladunku azotu ogdlnego : 17,43 Mg/rok Ograniczenie koncowej mosy odpadow lciekowych o 67 % t.i. z 6843,75 Mg/rok sm osadu do ca 2300 Mg/rok odpadu poprzez proces utylizacii termicznei. P onadto re alizacj a przedsigw zig cia umoiliw i os iqgnig cie znocznych o szczg dnoi ci na zuiyciu gazu ziemnego w procesie suszenia osad6w. Zagospodarowanie ciepla z procesu spalania eliminuje koniecznoit zuzycia Nm'/rok gazu ziemnego do procesu suszenia osadu. Dzigki wykorzystaniu energii cieplnej ze spalarni osadiw, udzial gazu ziemnego w kosztach kompleksu zagospodarowania osad6w zmnieiszy sig niemal do Podanie aktualnej ilosci osob kozystajqcych z sieci kanalizacyjno-sanitarnej oraz sieci wodociqgowej. Aktualna liczba osdb korzystajqcych z sieci wodociqgowej to ludzi natomiast z sieci kanalizacyjno-sanitarnej ludzi. Dqne te pochodzq z konca 2010 roku. 17. Podanie na jaki dzieh podana zostala warto6c ksiggowa kolektora A zaproponowanego na zabezpiecze n ie kredytu. Wartoi ksiggowa kolektora podana jest na dzien I 18. Prosimy o aktualny odpis z ksiqgi wieczystej nieruchomosci zaproponowanej na zabezpieczenie kredytu. Zalqcznik zamieszczony nq stronie internetowei. 19. Prosimy o uszczegolowienie stawki WIBOR 1M, czy jest to Srednia notowan z ostatniego miesiqca kwartalu kalendarzowego, czy mohe notowanie z ostatniego dnia roboczego kwartalu kalendarzowego. Ponadto, prosimy o podanie co nalezy rozumiec jako okres rozliczeniowy oraz co ile nastqpowac bqdzie zmiana stawki WIBOR. Zamawiajqcy precyzuje zapis pkt. 2.3 ppkt l0 na:,,oprocentowanie lcredytu bgdzie ustalane w stosunku rocznym wedlug zmiennej stopy procentowej w wysokoici stawki WIBOR I M z ostatniego dnia roboczego miesiqca kwartalu (olcres rozliczeniowy), za ktory nalezne sq odsetki..." 20. Czy mozna bgdzie do wyliczenia ceny na potrzeby oferty przyjqc kalendarz rzeczywisty, tj. faktycznq ilosc dni w miesiqcu oraz 365/366 dni w roku. Czy taki sam kalendarz mozna przyjqc do umowy kredytowej. Tak 21. Czy Zamawialqcy dopuszcza wzmocnienie prawnego zabezpieczenia splaty kredytu (np. list patronacki wystawiony przez udzialowca Gminq Miasta Radomia). Zaproponowane przez Pahstwa zabezpieczenie w postaci hipoteki orazzastawu, gdzie wartosc okreslono na podstawie operatu szacunkowego oraz wartosci ksiqgowej, nie pokrywajq w calosci kwoty kredytu jak rowniez odsetek od kredytu. Nie dopuszczo

7 22. Czy Zamawiafqgy kozysta Za martiajqgy lkorzlsta z tego tytr*u. Nte 23. Czy Zamantf,jqgy posiada dlu2szy ni2 6 rniesiecy, ni2 p6l roku? Jezeli tak Nte 24. Cty Zamarkliryy poeiada Jezeli tak prosimy o Nie 25. Cty Y,rptqptly przypadki zobowiqzan?ue2eli hk Nie 26. Czy ZamaurPjqgy korzysta Nie korzystd w pzeszbsci z wykupu wbaytelno6ci? Je2eli aktualnie wierzytdnofci, proslmy o podanie kwot zaanga2owania i spftat z ia z um6w o terminie platno6ci, na okres w latach nastepnych, faktury z terminem pfatno6ci dlu2szym o wyszczeg6lnienie. h urynikaj qee z um6w o partnerstwo publiczo-prywatne? zwrcrzycielamiw zakresie rozlo2enia na raty spfaty wymagalnych o wyszczeg6lnienie. leasingu i/lub factoringu? Je2eli tak to pro$imy o wyszczeg6lnienie. Na pozostdo pytania wiaj qgy udzieli odpowiedzi w p6fniej s rw terminie.

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 tel. (32) 292 55 90 do 92 / faks: (32) 292 46 38; e-mail: sekretariatorpwik.sosnowiec.pl KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku Do

Bardziej szczegółowo

DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o.

DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o. INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATECIA SPOJNOSCI DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZSPOJNOSCI Tuchow, dn. 21.06.2011r. Ldz. JRP/604/PZ/P/K1/6/2011/912 Zainteresowani

Bardziej szczegółowo

FINANSOWE ZA 2009R. Spis:

FINANSOWE ZA 2009R. Spis: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ ~ KROSNIENSKI HOLDING KOMUNALNY SPOLKA Z OGRANICZON4 ODPOWIEDZIALNOSCI4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2009R. Spis: 1. Wprowadzenie do sprawozdania.

Bardziej szczegółowo

' " . - -,, '"' : ' MiEJSKi ZAKtAD KOMUNALNY. L. dz. 57-320 Polanica-Zdrqj ul. Spacerowa 2 tel. 74865 1780 fax 7486901 61. Polanica-Zdroj, 2011-03-24

'  . - -,, '' : ' MiEJSKi ZAKtAD KOMUNALNY. L. dz. 57-320 Polanica-Zdrqj ul. Spacerowa 2 tel. 74865 1780 fax 7486901 61. Polanica-Zdroj, 2011-03-24 SO 9001:200 L. dz. MiEJSKi ZAKtAD KOMUNALNY POLANCY-ZDRCJu' SPObXA z o.o. Zarejestrowana w S^dzie Rejonowym dla Wrocfawia-Fabrycznej we WrocJawiu, X Wydziaf Gospodarczy KRS nr 0000253420, kapitaf zakjadowy

Bardziej szczegółowo

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO l, L \ ) u u R A FN Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA 41-200 Sosnowiec, u/. Kiliflskiego 54/11113, tel.: 32-266-94-21, telefax: 32-266-84-14 http://www.rafin.com.p/ e-mail:biuro@rafin.com.pl

Bardziej szczegółowo

DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o

DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPOJNOSCI Tuchow, dn. 13.10.2 Ldz. JRP/1289/JS/P/K2/10/2011/1857 Zainteresowani

Bardziej szczegółowo

I RDO. Spotdzielcza Kasa Oszczqdnokiowo-Kredytowa w Wotominie ul. Legionow 29

I RDO. Spotdzielcza Kasa Oszczqdnokiowo-Kredytowa w Wotominie ul. Legionow 29 I RDO Telefon: +48 22 543 16 00 Telefax: +48 22 543 16 01 E-mail: office@bdo.pl Internet: www.bdo.pl BDO Sp. z 0.0. ul. Postepu 12, 02-676 Warszawa Polska Spotdzielcza Kasa Oszczqdnokiowo-Kredytowa w Wotominie

Bardziej szczegółowo

P Ir FOrlGtFu. A tbryrt.ns.l"

P Ir FOrlGtFu. A tbryrt.ns.l 19 grdt{r zocr, P Ir FOrlGtFu l8sgdot dic rof,&r SJ. r rl.ldbtu rr!&{a ott2 A tbryrt.ns.l" :d.quu$srjc Ir NINIEJSZY PLAN POTACZENIA (,,Plan Poleczenia") zostal przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

tllstnt TUBTIN S.R. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE INSTAL-LUBLIN SPoLKA AKCYJNA PRZEDSIEBIORSTWA INSTALACJI PRZEMYSI,OWYCH

tllstnt TUBTIN S.R. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE INSTAL-LUBLIN SPoLKA AKCYJNA PRZEDSIEBIORSTWA INSTALACJI PRZEMYSI,OWYCH tllstnt TUBTIN S.R. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSIEBIORSTWA INSTALACJI PRZEMYSI,OWYCH INSTAL-LUBLIN SPoLKA AKCYJNA ZA OKRES OI) 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 L lnformacje o Emitencie Nazwa

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

Pan. PrzewodniczqCy. dotyczy: przekazanie Radzie Miasta Konina sprawozdania finansowego miasta Konina za 2014 rok, celem rozpatrzenia i zatwierdzenia.

Pan. PrzewodniczqCy. dotyczy: przekazanie Radzie Miasta Konina sprawozdania finansowego miasta Konina za 2014 rok, celem rozpatrzenia i zatwierdzenia. PREZYDENT MIASTA KONINA 62-00 Konin, plac Wolnosci 1, tel.{0-63) 240-11-11, fax (0-63) 242-99-20, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl Konin, dnia 23 kwietnia 201 roku BU.303. 206.201 Urz^d Miejski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZWIJ\ZEK REWllYJNY SPOt.DZIELCZOSCI MIESZKANIOWEJ 40-203 - Kat 0 W ice AI. Roidzienskiego 88 a. Protok61. z lustracji problemowej

ZWIJ\ZEK REWllYJNY SPOt.DZIELCZOSCI MIESZKANIOWEJ 40-203 - Kat 0 W ice AI. Roidzienskiego 88 a. Protok61. z lustracji problemowej ~~ REGIONAL NY ZWIJ\ZEK REWllYJNY SPOt.DZIELCZOSCI MIESZKANIOWEJ 40-203 - Kat 0 W ice AI. Roidzienskiego 88 a Protok61 z lustracji problemowej SpoldzielniMieszkaniowej "PIAST" w Katowicach marzec 2007

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych Ministerstwo Środowiska Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Warszawa, grudzień 2003r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. AKTUALNY STAN PRAWNY I ORGANIZACYJNY ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTOLNE

WYSTĄPIENIE POKONTOLNE LBY-4112-02-01/2011 S/11/002 Bydgoszcz, dnia 13 grudnia 2013 r. Pan Stanisław Drzewiecki Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTOLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

?,9,9, OPIMA I RIIPORT. Eiaoo. /inunsowego. baduniu sprswozdaniu. ,,Slutew n/dolinkq" 02-743 Warszawa, ul. J.S. Bacha 3I

?,9,9, OPIMA I RIIPORT. Eiaoo. /inunsowego. baduniu sprswozdaniu. ,,Slutew n/dolinkq 02-743 Warszawa, ul. J.S. Bacha 3I ?,9,9, Eiaoo OPIMA I RIIPORT v4 baduniu sprswozdaniu /inunsowego zu 2012 rok Sp dldzielni s Mies zkuni ow o,,slutew n/dolinkq" 02-743 Warszawa, ul. J.S. Bacha 3I Adres:02-998 warszawa, ul. Starodawna 8

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES Załącznik do Uchwały Nr VI/75/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 marca 2015 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES od 01.05.2015 r. do 30.04.2016

Bardziej szczegółowo

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT Ka nee a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPNA RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2008

Bardziej szczegółowo

terenów nieskanalizowanych.

terenów nieskanalizowanych. Dnia 20 stycznia 2014 roku złożyło wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycje cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

Bardziej szczegółowo

OPINIA wraz z raportem

OPINIA wraz z raportem D BIURO KONSULTINGOWE REWIZJIIDORADZTWA GOSPODARCZEGO Podmiat uprawniony do badania sprawozdah finansowych AUDIT DOR 85087 Bydgoszcz, ui. Gojowa 34 tel. 3429197, tel./fax 3453163 email :bilans@aucbtclof.com.

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL KONTROLI. Ferenc. [dowod: akta kontroli str. 3-24]

PROTOKOL KONTROLI. Ferenc. [dowod: akta kontroli str. 3-24] OM/OP-./1/. Of11/44/(0 PROTOKOL KONTROLI Urz~du Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszow, Regon 000650614, zwanego dalej Urz~dem. Ferenc. Prezydentem Miasta Rzeszowa od dnia 29 listopada 2002 r. - jest

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA POLTAX Sp zo o. 03949 Warszawa.!1. wan.iy I1A lok.3 tel : +48 (22)6165511.61655121 lax: +48 (22) 616609s e ma l: biuro@pol-iax.pl wwur por-ra).pl Ld< 66/u /,to (-fuselaj;o,2r*o.og sz OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIALU SPOT.KI

PLAN PODZIALU SPOT.KI PLAN PODZIALU SPOT.KI limarky sp. z o.o. ibq w Rzeszowie w trybi przez przeniesienie c nowo zawi4zanq (pod czgsci majqtk art.529 $ 1 pkt4 k.s.h. i majqtku sponki Qzielonej na spqnke ian przez wydzielenie)

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS 3/2003

Formularz SA-QS 3/2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2003-11-13 09:15:11 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Formularz SA-QS 3/2003 (dla emitentów papierów wartosciowych

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl N/znak: ZOZ.II/ZP/168/2012 Chełmno,

Bardziej szczegółowo

1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO

1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO 1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO 1. Konsultacje spoleczne: Projekt zalozen zostal przekazany do konsultacji nastypuj'l_cym podmiotom: I. Forum Zwictzk6w Zawodowych; 2. Komisji Krajowej NSZZ,Solidamos6";

Bardziej szczegółowo

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r.

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r. F N A N S - S E R V E S ZESP& DORADCOW FNANSOWO-KSEGOWYCH SPOLKA z 0.0. (z wylqcznym udzialem Stowanyszenia Ksi~gowych w Polsce) GRUPA FNANS-SERVS 00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30 RAPORT z badania lqcznego

Bardziej szczegółowo