RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU"

Transkrypt

1 RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, Warszawa tel , fax NIP , Regon Spólka wpisana do Rejestru Przedsiebiorców w Sadzie Rejonowym w Warszawie KRS wysokosc kapitalu zakladowego: ,00 zlotych.

2 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓLCE 1.1. Dane o Spólce. Nazwa spólki Notoria Serwis S.A. siedziba: Warszawa, ul. Miedziana 3A/17 Telefon: 0-22/ Tel/Fax: 0-22/ adres www adres NIP PL REGON KRS Wladze Spólki Zarzad: Paulina Sztajnert Prezes Zarzadu Julita Ciecierska Wiceprezes Zarzadu Rada Nadzorcza: Artur Sierant Przewodniczacy Rady Nadzorczej Pawel Bien Wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej Robert Jakubowski Czlonek Rady Nadzorczej Krzysztof Rogalski Czlonek Rady Nadzorczej Arkadiusz Szymanek Czlonek Rady Nadzorczej 1.3. Czas trwania Spólki jest nieograniczony

3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE (W ZL. PLN) Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EUR I kwartal I kwartal I kwartal I kwartal Przychody netto ze sprzedazy 394,18 400,33 102,06 85,22 Koszty dzialalnosci operacyjnej 394,16 434,79 102,06 92,48 Amortyzacja 22,69 28,84 5,87 6,13 Zysk ze sprzedazy 0,01-34,46 0,00-7,33 Zysk z dzialalnosci operacyjnej 0,07-39,63 0,02-8,43 Zysk (strata) z dzialalnosci gospodarczej 4,06-38,78 1,05-8,25 Zysk (strata) brutto 4,06-38,78 1,05-8,25 Zysk (strata) netto 0,04-38,78 0,01-8,25 Aktywa trwale 251,55 222,59 65,13 47,35 Aktywa obrotowe 2.019,95 225,39 523,01 47,94 Aktywa razem 2.271,51 447,98 588,14 95,29 Naleznosci dlugoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Naleznosci krótkoterminowe 284,89 222,39 73,76 47,30 Srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne 1.726,64 1,64 447,06 0,35 Kapital wlasny 1.996,09 355,29 516,83 75,57 Zobowiazania krótkoterminowe 176,11 87,69 45,60 18,65 Zobowiazania dlugoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Zobowiazania razem 275,42 92,69 71,31 19,72 Zródlo: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A. Powyzsze dane finansowe wyrazone w EUR zostaly przeliczone wg sredniego dziennego kursu NBP Na dzien r.: 1 EUR = 4,7013 PLN Na dzien r.: 1 EUR = 3,8622 PLN

4 3. PELNE DANE FINANSOWE 3.1. BILANS Aktywa [w PLN] Stan na Stan na A. Aktywa trwale , ,74 I. Wartosci niematerialne i prawne , ,11 1. Koszty organizacji poniesione przy zalozeniu lub pózniejszym rozszerzeniu spólki akcyjnej 2. Koszty prac rozwojowych 3. Wartosc firmy 4. Inne wartosci niematerialne i prawne , ,11 5. Zaliczki na poczet wartosci niematerialnych i prawnych II. Rzeczowe aktywa trwale , ,63 1. Srodki trwale , ,63 1. Grunty wlasne 2. Budynki, lokale i obiekty inzynierii ladowej i wodnej 3. Urzadzenia techniczne i maszyny , ,36 4. Srodki transportu ,80-5. Inne srodki trwale 2.545, ,27 2. Srodki trwale w budowie 3. Zaliczki na srodki trwale w budowie III. Naleznosci dlugoterminowe IV. Inwestycje dlugoterminowe V. Dlugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe ,90 - B. Aktywa obrotowe , ,07 I. Zapasy 1. Materialy 2. Pólprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na poczet dostaw II. Naleznosci krótkoterminowe , ,18 1. Naleznosci w jednostkach powiazanych , ,44 2. Naleznosci w pozostalych jednostkach , ,74 a) z tytulu dostaw i uslug w okresie splaty , ,79 -do 12 miesiecy , ,79 -powyzej 12 miesiecy b) z tytulu podatków, dotacji, cel i ubezpieczen spolecznych i zdrowotnych , ,49 c) inne 9,27 239,46 d) dochodzone na drodze sadowej III. Inwestycje krótkoterminowe , ,29 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,29 a) w jednostkach powiazanych b) w pozostalych jednostkach 38,00-1. udzialy i akcje 38,00 - c) srodki pieniezne i inne aktywa finansowe , ,29 1. srodki pieniezne w kasie i na rachunkach , ,29 2. inne srodki pieniezne 12,17-3. inne aktywa pieniezne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 8.379, ,60 Suma aktyw ów , ,81 Zródlo: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A.

5 Pasywa [w PLN] Stan na Stan na A. Kapital wlasny , ,03 I. Kapital podstawowy , ,00 II. Nalezne, lecz nie wniesione, wklady III. Udzialy (akcje) wlasne IV. Kapital (fundusz) zapasowy , ,76 V. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubieglych , ,04 VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego 44, ,69 IX. Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego B. Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania , ,78 I. Rezerwy na zobowiazania 1. Rezerwa z tytuly odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na swiadczenie emerytalne i podobne 3. Pozostale rezerwy II. Zobowiazania dlugoterminowe 1. Wobec jednostek powiazanych 2. Wobec pozostalych jednostek c) inne zobowiazania finansowe d) inne III. Zobowiazania krótkoterminowe , ,78 1. Wobec jednostek powiazanych 3.050,00 - a) z tytulu dostaw i uslug w okresie wymagalnosci: 3.050,00 - -do 12 miesiecy -powyzej 12 miesiecy b) inne 2. Wobec pozostalych jednostek , ,78 a) kredyty i pozyczki b) z tytulu emisji dluznych papierów wartosciowych c) inne zobowiazania finansowe d) z tytulu dostaw i uslug w okresie wymagalnosci: , ,07 -do 12 miesiecy , ,07 -powyzej 12 miesiecy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiazania wekslowe g) z tytulu podatków, cel, ubezpieczen i innych swiadczen , ,14 h) z tytulu wynagrodzen 1,00 - i) inne , ,87 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia miedzyokresowe , ,00 1. Ujemna wartosc firmy - 2. Inne rozliczenia miedzyokresowe , ,00 Suma pasywów , ,81 Zródlo: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A.

6 3.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Lp. Wyszczególnienie [w PLN] za okres od do za okres od do A Przychody ze sprzedazy i zrównane z nimi , ,33 -w tym od jednostek powiazanych , ,31 I Przychody netto ze sprzedazy produktów , ,33 II Zmiana stanu produktów (zwiekszenie - wartosc dodatnia, zmniejszenie -wartosc ujemna) III Koszt wytworzenia swiadczen na wlasne potrzeby jednostki IV Przychody netto ze sprzedazy towarów i materialów B Koszty dzialalnosci operacyjnej , ,92 I Amortyzacja , ,84 II Zuzycie materialów i energii 9.478, ,84 III Uslugi obce , ,22 IV Podatki i oplaty 938,28 999,51 V Wynagrodzenia , ,06 VI Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia , ,17 VII Pozostale koszty rodzajowe , ,28 VIII Wartosc sprzedanych towarów i materialów C Zysk / Strata ze sprzedazy (A-B) 14, ,59 D Pozostale przychody operacyjne 56,10 - I Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwalych II Dotacje III Inne przychody operacyjne 56,10 - E Pozostale koszty operacyjne ,20 I Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwalych - 640,00 II Aktualizacja wartosci aktywów nie finansowych ,20- III Inne koszty operacyjne F Zysk / Strata na dzialalnosci operacyjnej (C+D-E) 70, ,79 G Przychody finansowe 5.765,89 865,20 I Dywidendy i udzialy w zyskach II Odsetki III Zysk ze zbycia inwestycji IV Aktualizacja wartosci inwestycji V Inne - 865,20 H Koszty finansowe 1.780,95 19,10 I Odsetki 1.136,85 19,10 II Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartosci inwestycji IV. Inne 644,10 - I Zysk / Strata brutto na dzialalnosci gospodarczej (F+G-H) 4.055, ,69 J Wynik zdarzen nadzwyczajnych (J.I J.II) I Zyski nadzwyczajne II Straty nadzwyczajne K Zysk / Strata brutto (I+J-K) 4.055, ,69 L Podatek dochodowy 4.010,54 - M Pozostale obowiazkowe zmniejszenie zysku (straty) N Zysk / Strata netto (K L -M) 44, ,69 Zródlo: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A.

7 4. Komentarz Zarzadu na temat czynników i zdarzen, które mialy wplyw na osiagniete wyniki finansowe Przychody netto ze sprzedazy Przychody netto ze sprzedazy w I kwartale 2010 roku ksztaltowaly sie na poziomie 394,2 tys. zlotych. Dla porównaniu w I kwartale 2009 roku wyniosly one 400,3 tys. zlotych. Spadek przychodów jest wynikiem zmiany sposobu rozliczania abonamentów okresowych Koszty dzialalnosci operacyjnej Koszty dzialalnosci operacyjnej za I kwartal 2010 roku spadly o 10,3% z kwoty 434,8 tys. zlotych w I kwartale 2009 roku do kwoty 394,2 tys. zlotych w analogicznym okresie 2010 roku Wynik finansowy Notoria Serwis S.A. I kwartale 2010 roku zakonczyla zyskiem brutto w wysokosci 4,06 tys. zlotych natomiast zysk netto wyniósl 0,04 tys. zlotych Analiza bilansu Bilans zamknal sie w I kwartale 2010 roku suma 2.271,5 tys. zlotych co stanowi wzrost wzgledem roku poprzedniego o 507,1%. W aktywach na koniec I kwartalu 2010 roku dominuja inwestycje krótkoterminowe, (srodki pieniezne) które stanowia 76% sumy bilansowej. Wzrost ten to dokonane wplaty na poczet objecia akcji serii C.

8 5. Informacje Zarzadu Notoria Serwis S.A. na temat aktywnosci jaka w okresie od do roku Emitent podejmowal w obszarze rozwoju prowadzonej dzialalnosci W pierwszym kwartale biezacego roku Spólka podpisala umowy z czterema nowymi klientami instytucjonalnymi, w tym z dwoma portalami internetowymi. Spólka pozyskala równiez dwóch nowych klientów indywidualnych W ramach realizacji celów emisji Spólka rozpoczela rozmowy dotyczace zakupu nowych serwerów. Rozpoczela takze realizacje projektu pozwalajacego na wdrozenie jezyka XBRL w bazie danych sprawozdan finansowych spólek notowanych na Gieldzie Papierów Wartosciowych.

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007.

Sprawozdanie finansowe Fundacji Hospicyjnej z siedziba w Gdansku za rok 2007. ,,Fundacja Hospicyjna" ul. Chodowieckiego 1O Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS 3/2003

Formularz SA-QS 3/2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2003-11-13 09:15:11 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Formularz SA-QS 3/2003 (dla emitentów papierów wartosciowych

Bardziej szczegółowo

za III kwartał 2012 roku

za III kwartał 2012 roku RAPORT KWARTALNY Milkpol Spółki Akcyjnej za III kwartał 2012 roku WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. Czarnocin, dnia 14 listopada 2012 roku MILKPOL S.A. 97-318 CZARNOCIN,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany)

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) BILANS SKONSOLIDOWANY Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Wychowankom Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Zukowie za okres 01.01.2008 do 31.12.2008

Wychowankom Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Zukowie za okres 01.01.2008 do 31.12.2008 , STO'IVARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY NIEPELNOSPRAWNYM WYCHOWANKOM ;PECJALNEGOOSRODKASZKOlNO.WYCHOWA~ZEGO Zukowo, dn. 9 marca 009 r., 83-330 Lukowo. ul. Gdynska NIP 589186393, Regon 193081419 t I 058/681

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Tlumaczenie. Spis tresci

Tlumaczenie. Spis tresci Tlumaczenie AGORA SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2000 DO 30.06.2000 ORAZ OD 1.01.1999 DO 30.06.1999 przygotowane zgodnie z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOSCI Tlumaczenie

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009

Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009 Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009 Spis treści Informacja o Spółce... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Sprawozdanie finansowe... 4 Bilans na 31.03.2009 aktywa... 4 Bilans na 31.03.2009 pasywa... 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015 Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015 Fax: +48 71 79 82 690 PGS Software S.A. ul. Klecińska 123 54-413 Wrocław Polska NIP: 897-17- 19-181 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej PÓŁROCZNE/ROCZNE

Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej PÓŁROCZNE/ROCZNE MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON MZ-03 Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005

KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 (zgodnie z 93 ust.2 i 94 ust. 1 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Biegfych Rewident6w

Kancelaria Biegfych Rewident6w Kancelaria Biegfych Rewident6w Spolka Akcyjna OPINIA I RAPORT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r, Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem VI.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2008

Sprawozdanie finansowe za rok 2008 POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE 00-956 Warszawa ul. Śniadeckich 8 NIP: 526-12-86-274 Sprawozdanie finansowe za rok 2008 składające się z: 1) Wprowadzenia 2) Bilansu 3) Rachunku wyników 4) Informacji dodatkowej....

Bardziej szczegółowo

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06. AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.98 Spis tresci Skonsolidowany bilans 1 Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Langloo.com S.A. Raport za II kwartał 2015 roku 01.04.2015 r. 30.06.2015 r.

Langloo.com S.A. Raport za II kwartał 2015 roku 01.04.2015 r. 30.06.2015 r. Langloo.com S.A. Raport za II kwartał 2015 roku 01.04.2015 r. 30.06.2015 r. Warszawa, 14.08.2015 r. Spis treści Spis treści:... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.07.2012 30.09.2012

Raport kwartalny 01.07.2012 30.09.2012 Raport kwartalny 01.07.2012 30.09.2012 Spis treści Spis treści... 2 Informacja o Spółce... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Sprawozdanie finansowe... 4 Bilans na 30.09.2012 aktywa... 4 Bilans na 30.09.2012

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo