WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW"

Transkrypt

1 WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Gmina Głowaczów przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania na terenie gminy Głowaczów na okres od dnia do dnia r. Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania na terenie gminy Głowaczów. 1

2 Załączniki: tabele od A do H Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu ożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę Wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Zmiana % 4/3 taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat wielkość cen i stawek opłat Grupa 1 - cena wody (/m 3 ) 3,46 3,00 3,99 3,99 3, Grupa 2 - cena wody (/m 3 ) 3 Grupa... - cena wody (/m 3 ) Uwaga: 1) Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m 3. 2

3 Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu ożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania Wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Zmiana % 4/3 taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat wielkość cen i stawek opłat Grupa 1 - cena usługi odprowadzania 2 Grupa 2 - cena usługi odprowadzania 3 Grupa... - cena usługi odprowadzania 8,07-8,88 8, Uwaga: 1) Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikającą z cen i stawek opłat w, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych. 3

4 Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów Wyszczególnienie Przychody - wykonanie Niezbędne przychody rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w rok obowiązywania nowych taryf w ) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe b) koszty zakupionej przez siebie wody 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3) odsetki , ,34 4) należności nieregularne 5) marża zysku 6) wartość niezbędnych przychodów , ,34 2 Odprowadzanie 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe b) koszty odprowadzania dourządzeń nie będących w posiadaniu przedsiębiorstwa 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3) odsetki , ,13 4) należności nieregularne 5) marża zysku 6) wartość niezbędnych przychodów , ,13 3 Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w % 4 Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie w % X X 1) 2) Uwagi: 1) [(wartość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 1.6 kolumna 2)] x 100 %. 2) [(wartość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 2.6 kolumna 2)] x 100 %. 4

5 Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf Wyszczególnienie Współcz ynnik alokacji wg tabeli E grupa 1 grupa 2 grupa... ogółem ) koszty eksploatacji i utrzymania w tym: a) koszty bezpośrednie: - amortyzacja lub odpisy A umorzeniowe - wynagrodzenie z narzutami A ,00 - materiały A 78000,00 - energia A ,00 - opłata za korzystanie ze B 20791,00 środowiska - podatki i opłaty - inne A 13000,00 - usługi obce A - pozostałe koszty A 52500,00 b)alok.: koszty pośrednie - rozliczenie kosztów wydziałowych i A działalności pomocniczej - alokowane koszty ogólne A 35521,34 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji A 3) odsetki A 4) należności nieregularne A 5) marża zysku A 6) razem wartość niezbędnych przychodów ,34 2 Odprowadzanie 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) koszty bezpośrednie: - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe C - wynagrodzenie z narzutami C ,00 5

6 - materiały C 41436,89 - energia C 81950,07 - opłata za korzystanie ze środowiska D 7520,00 - podatki i opłaty - inne C 13000,00 - usługi obce C - pozostałe koszty C 48631,17 b) alok.: koszty pośrednie - rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej C - alokowane koszty ogólne C 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji C 3) odsetki C 4) należności nieregularne C 5) marża zysku C 6) razem wartość niezbędnych przychodów ,13 Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf 1) Współ Wyszczególnienie Jedn. miary czynnik alokacji grupa 1 grupa 2 grupa... ogółem A Sprzedaż roczna wody m 3 % 2 B Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę 3 C Ilość roczna dostarczanych 4 D Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania % m 3 % % Uwaga: 1) Dostosować do konstrukcji taryfy. 6

7 Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie metodą alokacji prostej 1) Wyszczególnienie grupa 1 grupa 2 grupa ) wartość niezbędnych przychodów w /rok ,34 w tym: a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty , ,00 2) zużycie wody w m 3 /rok ) liczba odbiorców ) cena 1 m 3 wody w /m 3 2) 3,99 5) stawka opłaty na odbiorcę w /m-c 3) 2 Odprowadzanie 3,00 1) wartość niezbędnych ,13 przychodów w /rok 2) odprowadzone ścieki w m 3 /rok ,00 3) cena usługi odprowadzania 8,88 w /m 3 4) 4)... Uwagi: 1) Dostosować do konstrukcji taryfy. 2) (wartość z wiersza 1.1 a) : (wartość z wiersza 1.2). 3) [(wartość z wiersza 1.1 b) : (wartość z wiersza 1.3)] : 12 miesięcy. 4) (wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2). Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w otych 1) Wyszczególnienie grupa 1 grupa 2 grupa... ogółem ) zużycie wody w m 3 /rok

8 2) cena za m 3 wody w /m 3 3,99 3) stawka opłaty 3,00 4) przychody wg należności za ,34 ilości dostarczonej wody (cena) w /rok 5) przychody wg należności za 90360,00 stawki opłat abonamentowych w /rok Wartość przychodów w /rok ,34 2 Odprowadzanie 1) ilość odprowadzonych rocznie w m 3 /rok ) cena usługi odprowadzenia w /m 3 8,88 3) stawka opłaty - 4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ,13 (cena) w /rok 5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych - w /rok Wartość przychodów w /rok ,13 Uwaga: 1) Dostosować do konstrukcji taryf. Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie Wyszczególnienie grupa 1 grupa 2 grupa... ogółem Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych ,34 taryf 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych ,34 taryf Wzrost przychodów 1) Odprowadzanie Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych ,13 taryf 2) w roku obrachunkowym poprze ,50 dzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma) Wzrost przychodów 2) 112 Uwagi: 1) [(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)] x 100 %. 2) [(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)] x 100 %. 8

9 Uzasadnienie wniosku Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu (Dz.U.z 2006r.Nr 123,poz.858, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie (Dz.U.z 2006r.,Nr 127,poz. 886) opracowaliśmy taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania na terenie Gminy Głowaczów. Jako rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowej taryfy przyjęto okres r r. Zakres usług dotyczy: - zaopatrzenia w wodę z gminnych urządzeń wodociągowych, tj. ujmowania, uzdatniania i doprowadzania wody do odbiorców w zakresie systemów wodociągowych, - odbioru do gminnej sieci kanalizacyjnej i oczyszczania w oczyszczalni w m. Głowaczów. Standardy jakościowe usług: Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych usług wynikających z obowiązujących przepisów prawa, standardów wynikających z zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania, Regulaminie uchwalonym przez Radę Gminy. Zapewnienie standardów jest realizowane w ramach możliwości technicznych gminnych urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania. Alokacja kosztów i taryfowe grupy odbiorców: Ze względu na charakterystykę odbiorców (głównie zaopatrzenie ludności, niewielka ilość usług, brak większego przemysłu), przyjęto jedną taryfową grupę odbiorców wody i dostawców, stąd brak alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy: Taryfę skonstruowano na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, w sposób umożliwiający realizację zadań z zakresu zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania po kosztach własnych, bez marży zysku i bez uwzględnienia kosztów dalszej rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Podstawą określenia niezbędnych przychodów w roku obowiązywania nowej taryfy stanowiły koszty roku obrachunkowego z uwzględnieniem wskaźników ekonomicznych. 1. Informacje ogólne Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z ujęć zlokalizowanych na terenie Gminy Głowaczów, a także za zbiorowe odprowadzanie do oczyszczalni w m. Głowaczów. Taryfa została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu (Dz.U. z 2006r. Nr 123,poz.858), oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie (Dz. U. z 2006r. Nr 127, poz.886). 2. Rodzaj i wysokość cen i stawek opłat W rozliczeniach za dostarczoną wodę: cena za 1m 3 dostarczonej wody: 3,99. + VAT 8% = 4,30. 1) stawka opłaty nie zależnie od ilości dostarczanej wody, płaconej za każdy miesiąc 3,00. + VAT 23 % = 3, W rozliczeniach za odebrane ścieki: 1) cena wyrażona w otych za 1 m 3 odebranych : 8,88. + VAT 8 % = 9,59. 9

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES Załącznik do Uchwały Nr VI/75/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 marca 2015 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES od 01.05.2015 r. do 30.04.2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO. z dnia 18 czerwca 2012 roku

UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO. z dnia 18 czerwca 2012 roku UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego Gminy Chrostkowo Na podstawie art. 18 ust.1

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik do uchwały Nr XVII/141/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23.02.2012r. Tczew, 20 stycznia 2012r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/239/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład

Bardziej szczegółowo

terenów nieskanalizowanych.

terenów nieskanalizowanych. Dnia 20 stycznia 2014 roku złożyło wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycje cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała

Bardziej szczegółowo

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu informuje, iż Rada Miejska Kalisza, w dniu 27-03-2014 roku, przyjęła uchwałę Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR...1...114 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. 2014 r.

UCHWAŁA NR...1...114 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR...1...114 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia... czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr VII / 41 / 07 Rady Miasta Lędziny z dnia 1.02.2007 r. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MPWIK SP. Z O.O. W MYSŁOWICACH na okres od 1.03.2012 r. do 28.02.2013 r. zatwierdzona Uchwałą Nr XXII/379/12 Rady Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie : uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbąszynek. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE PRZEZ GMINY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Nr ewid. 128/2011/P/10/140/LKI. Informacja o wynikach kontroli

PROWADZENIE PRZEZ GMINY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Nr ewid. 128/2011/P/10/140/LKI. Informacja o wynikach kontroli Nr ewid. 128/2011/P/10/140/LKI Informacja o wynikach kontroli PROWADZENIE PRZEZ GMINY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o

Bardziej szczegółowo

Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym. Raport UOKiK

Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym. Raport UOKiK Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym Raport UOKiK Listopad 2011 2 Spis treści Słownik specjalistycznych pojęć użytych w raporcie... 6 Wprowadzenie i uwagi metodologiczne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...2 Rozdział II Minimalny

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Lubartów z dnia...r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art 41 ust.1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 luty 2006r.

z dnia 21 luty 2006r. UCHWAŁA NR XXXVII / 228 / 06 RADY GMINY W GORZYCACH z dnia 21 luty 2006r. W sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzyce. Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozdział I. Postanowienia ogólne 401/XLII/2006 Uchwała Nr 401/XLII/2006 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 10.03.2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie : - Art.40 ust.1, Art.41 ust.1 i Art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/190/06 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 6 marca 2006 r.

Uchwała Nr XLV/190/06 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 6 marca 2006 r. Uchwała Nr XLV/190/06 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY LUBARTÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY LUBARTÓW Załącznik do uchwały Nr XXXIV/236/05 Rady Gminy Lubartów z dnia 29 grudnia 2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY LUBARTÓW Lubartów 2005 r. Rozdział I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/178/05 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dn 29.12.2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014

U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014 Zał. Nr 6 do prot. Nr XXX / 2014 z sesji z dnia 2014-03-13 U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy.

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Tuchola Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.Regulamin określa warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo