Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu"

Transkrypt

1 Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu korekty zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia roku 1

2 Przy prognozowaniu ilości sprzedanej wody oraz odbiór ścieków uwzględniono wykonanie sprzedaży za 9 miesięcy przez zakład budżetowy oraz za 3 miesiące przez Zakład Wodociągowo Kanalizacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Sprzedaż wody i oczyszczanie ścieków do planu przyjęto jako sprzedaż wody i oczyszczanie ścieków wykonane 2007 roku. Plan sprzedaży wody i odbioru ścieków na 2008 rok w podziale na kwartały przedstawiono w tabelach zamieszczonych w dalszej części opracowania.. Wyliczona na podstawie planu rzeczowego i wysokości obowiązujących cen za wodę i ścieki, wysokość przychodów wynosić będzie: Plan przychodów Zakładu Wodociągowo - Kanalizacyjnego sp. z o.o. w roku obrachunkowym 2007/2008 ( IV kw 07 - IV kw 08) L.p. Przychód Kwota przychodu 1 Sprzedaż wody zł 2 Odbiór ścieków zł 3 Przychody z pozostałej działalności zł 4 Przychody finansowe zł 5 Razem przychody w roku obrachunkowym 2007/ zł Przychody z pozostałej działalności ustalono na podstawie wykonania w latach w kwocie będą to usługi dotyczące wymiany wodomierzy, czyszczenia kanalizacji itp ,00 zł Przychody finansowe w kwocie zaplanowano na podstawie lat ubiegłych, będą to przychody z tytułu odsetek bankowych, od lokat i odsetki od należności ,00 zł 2

3 Wysokość kosztów rodzajowych zaplanowano wg. wykonania kosztów za lata przyjmując jednocześnie średni o 12 % wzrost niektórych kosztów (zakup wody, energii, paliwa, wywóz nieczystości, osadu itp.). Zarządzeniem wewnętrznym Nr 35/2007 Wójta Gminy Mielno z dnia 12 lipca 2007 od 1 stycznia 2008 obowiązującą stawką amortyzacyjną dla grupy 2 Obiekty inżynierii lądowej jest stawka 2,5%, w związku z tym koszty amortyzacji w ww. grupie ulegną zmniejszeniu średnio o 2 %. W związku z tym, że okres obrachunkowy, na który ustalony jest plan, obejmuje 15 miesięcy przedstawione koszty trudno porównać z kosztami z ubiegłych okresów sprawozdawczych, gdzie okresem obrachunkowym był rok kalendarzowy. Biorąc pod uwagę zakres działalności, jakie może wykonywać spółka realne przychody i koszty mogą ulec zmianie. Załączona tabela przedstawia zestawienie kosztów planowanych w porównaniu do kosztów roku 2006 i 2007 (plan na 15 miesięcy). Lp Zestawienie kosztów planowanych w porównaniu do kosztów roku 2006 i 2007 (plan na 15 miesięcy). Rodzaj kosztu Wykonanie 2006r (Zakład budżetowy) Wykonanie 2007r. Plan X/ XII/ Amortyzacja , , ,00 2 Zużycie materiałów , , ,00 3 Zużycie energii zakup woda , , ,00 energia elektryczna , , ,00 4 Usługi remontowe , , ,00 5 Wynagrodzenia , , ,00 6 Wynagrodzenia Rada Nadzorcza 0, , ,00 7 Ubezpieczenia społeczne , , ,00 8 Świadczenia dla pracowników , , ,00 9 Podatki i opłaty , , ,00 w tym podatek od nieruchomości , , ,00 10 Opłaty za korzystanie ze środowiska , , ,00 11 Zakupy inwestycyjne , ,85 0,00 12 Pozostałe koszty , , ,00 13 Ogółem , , ,00 3

4 Analizując strukturę kosztów rodzajowych poza planowanymi inwestycjami największy udział stanowią: 1. koszty energii i zakup wody 22,84 % 2. koszty wynagrodzeń 24,70 % W planowanych kosztach wynagrodzeń ujęto wynagrodzenia dodatkowo dla 6 osób (3 stanowiska prace biurowe i 3 stanowiska robotnicze), a to w związku z wykonywaniem inwestycji, przyjmując jednocześnie wzrost płac o 12 % zgodnie z przyjętym planem. Dodatkowymi kosztami, które do dnia zmiany statusu prawnego zakładu nie występowały w planie jest wynagrodzenie Rady Nadzorczej. Pozostałe koszty zaplanowano na podstawie wykonania planu zakładu budżetowego za 9 miesięcy plus 3 miesiące wg. wykonania na dzień sporządzenia planu. Zaplanowane koszty działalności na okres październik 2007 grudzień 2008, łącznie z planowanymi inwestycjami wynosić będą ,26zł. Obliczenie wyniku finansowego na działalności Zakładu Wodociągowo - Kanalizacyjnego sp. z o.o. za rok obrachunkowy 2007/2008 Wyszczególnienie Kwota Planowane przychody zł Planowane koszty działalności zł Planowany zysk brutto na działalności za okres X XII zł Podatek dochodowy 19% zł Planowany zysk netto na działalności za okres X XII zł 4

5 Przyjęte do planu gospodarczego spółki wyliczenia wielkości sprzedaży, a tym samym wielkości planowanych przychodów obliczono na podstawie poniższych danych. Plan sprzedaży wody i ścieków na rok obrachunkowy 2007/2008 (IV kw IV kw.2008) LP Opis Realizacja 2007r [m3] Plan X/ XII/2008 [m3] Przychód ze sprzedaży roku obrachunkowym 07/08 I Sprzedaż wody zł 1 Gmina Mielno zł 2 Gmina Będzino (hurt) zł II Odbiór ścieków zł Razem planowany przychód zł Uwaga! Zakład zakupuje wodę z MWiK Koszalin, produkcja z własnego ujęcia stanowi około 12 % całej sprzedaży. Kwartalny plan sprzedaży wody i ścieków na rok obrachunkowy 2007/2008 (IV kw IV kw.2008) L.p. Kwartał Sprzedaż wody [m3] Sprzedaż ścieków [m3] 1 Kw IV Kw I Kw II Kw III Kw IV Razem

6 [m3] Plan sprzedaży zwk sp. z o.o.w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/ Kw IV 07 Kw I 08 Kw II 08 Kw III 08 Kw IV 08 Sprzedaż wody [m3] Sprzedaż ścieków [m3] Zestawienie sprzedaży usług przez ZWK Unieście w latach i plan na 2007 /2008 (15 miesięcy). Rok Woda [m3/rok] Ścieki [m3/rok] Plan 2007/

7 [m3 / rok] Wielkość świadczonych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Mielno w latach Plan 2007/2008 Lata Woda [m3/rok] Ścieki [m3/rok] 7

8 Korekta planu inwestycyjnego Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego sp. z o.o. w Unieściu na lata 2008/2009. Zakład Wodociągowo Kanalizacyjny w Unieściu po dokonaniu aktualizacji kosztorysów inwestorskich i korekcie zamierzeń inwestycyjnych związanych z oceną możliwości finansowych spółki przedstawia zmianę planu inwestycyjnego na lata 2008/2009. Tabela. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich L.p. Numer pozycji planu inwestycyjnego 1 4 Nazwa inwestycji Sieć wodociągowa Sarbinowo Lokalizacja Wodociąg z przyłączami do działek przy ul. Nadmorskiej Wartość inwestycji przed przeszacowaniem netto Wartość inwestycji po przeszacowaniu netto , , Sieć wodociągowa Gąski Wodociąg w działce 11/6 z przyłączami 78249, , Przyłącze z przepompownią w Sarbinowie ul. Nadmorska 2 Brak kosztorysu podano wartość szacunkową: 25000, , Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gąski (po odjęciu kosztu zrealizowanego fragmentu etapu I) ETAP I ETAP II , , Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg w Unieściu Bursztynowa i Jantarowa w Unieściu , ,37 RAZEM , ,26 8

9 Tabela. Plan inwestycyjny (harmonogram rzeczowo finansowy) Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego sp. z o.o. w Unieściu na lata 2008/2009 po zmianach i aktualizacji kosztorysów inwestorskich. L.p. Nazwa zadania Lokalizacja Opis zadania Koszt netto VAT Koszt brutto Źródło finansowania Rok realizacji 1. Wodociąg rozdzielczy Łazy Łazy, Ul. Wierzbowa Budowa wodociągu dla ul. Wierzbowej w Łazach ,00 zł 4 400,00 zł ,00 zł Środki własne Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków w Sarbinowie Sarbinowo, ul. Nadmorska 2 Budowa przyłączy kanalizacyjnych dla budynków w Sarbinowie, Nadmorska 2 wraz z przepompownią ścieków i przewodem tłocznym ,55 zł 6 742,90 zł ,45 zł Środki własne Wodociąg rozdzielczy w Gąskach Gąski Wykonanie wodociągu do działek sprzedanych przez UG Mielno ,59 zł ,81 zł ,40 zł Środki własne Wodociąg rozdzielczy w Sarbinowie Sarbinowo, ul. Nadmorska 2 Wykonanie wodociągu do działek sprzedanych przez UG Mielno ,24 zł ,17 zł ,41 zł Środki własne Przyłącze kanalizacyjne budynku dworca kolejowego w Mielnie Mielno, Lechtów Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego ,00 zł 7 700,00 zł ,00 zł Środki własne Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gąski (po odjęciu kosztu zrealizowanego fragmentu etapu I) Gąski Budowa sieci wodociągowej w Gąskach ,51 zł ,21 zł ,72 zł Środki własne i kredyt lub w miarę możliwości pozyskania - fundusze unijne Wodociąg i kanalizacja sanitarna w Unieściu Unieście, od pętli MZK do JW. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Unieściu ,37 zł ,34 zł ,71 zł Środki własne i kredyt lub w miarę możliwości pozyskania - fundusze unijne

10 8. Wykonanie monitoringu i zdalnego sterowania przepompowni ścieków w systemie GPRS Dołączenie przepompowni do istniejącego systemu ,00 zł ,00 zł ,00 zł Środki własne Remont pomieszczeń socjalnych wraz z wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Unieściu Oczyszczalnia Unieśćie ,00 zł ,00 zł ,00 zł Środki własne Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Łazach Ujęcie wody w Łazach Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowę ,00 zł ,00 zł ,00 zł Środki własne Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu Oczyszczalnia Unieście Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowę ,00 zł ,00 zł ,00 zł Środki własne Razem koszt inwestycji ,26 zł ,44 zł ,70 zł 10

11 Tabela. Harmonogram realizacji planu inwestycyjnego na lata 2008/ L.p. Nazwa zadania Lokalizacja Opis zadania I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 1. Wodociąg rozdzielczy Łazy Łazy, Ul. Wierzbowa Budowa wodociągu dla ul. Wierzbowej w Łazach 2. Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków w Sarbinowie Sarbinowo, ul. Nadmorska 2 Budowa przyłączy kanalizacyjnych dla budynków w Sarbinowie, Nadmorska 2 wraz z przepompownią ścieków i przewodem tłocznym 3. Wodociąg rozdzielczy w Gąskach Gąski Wykonanie wodociągu do działek sprzedanych przez UG Mielno 4. Wodociąg rozdzielczy w Sarbinowie Sarbinowo, ul. Nadmorska 2 Wykonanie wodociągu do działek sprzedanych przez UG Mielno 5. Przyłącze kanalizacyjne budynku dworca kolejowego w Mielnie Mielno, Lechtów Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego 6. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gąski (po odjęciu kosztu zrealizowanego fragmentu etapu I) Gąski Budowa sieci wodociągowej w Gąskach 11

12 7. Wodociąg i kanalizacja sanitarna w Unieściu Unieście, od pętli MZK do JW. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Unieściu 8. Wykonanie monitoringu i zdalnego sterowania przepompowni ścieków w systemie GPRS Dołączenie przepompowni do istniejącego systemu Remont pomieszczeń socjalnych wraz z wyposażeniem dla pracowników na oczyszczalni ścieków w Unieściu Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Łazach Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu Oczyszczalnia Unieście Ujęcie wody w Łazach Oczyszczalnia Unieście Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowę Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowę 12

13 Przedstawiony powyżej plan inwestycyjny wynika w punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 z zadań inwestycyjnych zleconych do wykonania przez Urząd Gminy w Mielnie zakładowi budżetowemu, a przejętych do realizacji przez Spółkę na podstawie punktu II Aktu Notarialnego Aktu Założycielskiego Spółki. Pozostałe zadania wynikają z potrzeb działania Spółki. Plan ten pod względem kosztów opracowano na podstawie aktualizacji, przejętych z Urzędu Gminy Mielno, kosztorysów inwestorskich (w trakcie załatwiania są przeniesienia pozwoleń na budowę) oraz projektów wykonawczych sporządzonych na zlecenie Spółki. Pokrycie środków finansowych na wyszczególnione w planie inwestycje przewiduje się z: 1. nadwyżki środków obrotowych przejętych po likwidacji zakładu budżetowego, w kwocie: ,51 zł 2. amortyzacji, w kwocie: ,00 zł. Łącznie środki finansowe przewidziane na inwestycje wynoszą: ,51 zł. Środki te są wystarczające na realizację planowanych inwestycji. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w pierwszym roku funkcjonowania Spółki trudno zaplanować rzeczywiste koszty związane z realizacją inwestycji, a w przypadku wystąpienia Spółki o kredyt będzie należało dokonać korekty planu o koszty kredytu, które na dzień dzisiejszy nie są możliwe do oszacowania. 13

aktualizacja na lata 2013-2017

aktualizacja na lata 2013-2017 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2010-2017 dla Gminy Biały Dunajec sporządzony przez: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Nowym Targu aktualizacja

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 Załącznik do uchwały Nr XXII/104/2011 Rady Miasta Dęblin z dnia 6 grudnia 2011 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 (Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji W-1.1_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku

ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku INDEKS DO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY SUŁKOWICE NA LATA 2009 2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY SUŁKOWICE NA LATA 2009 2015 Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/259/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 kwietnia 2009 r. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY SUŁKOWICE NA LATA 2009 2015 SUŁKOWICE, KWIECIEŃ 2009 Spis treści Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006 zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z działalności Oświadczenia zarządu Opinię niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Spis treści I. Jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 (Zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2009-2016

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2009-2016 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2009-2016 Ostróda, Sierpień 2009r. I. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Ostródy...3 1. Metodyka prac...3 2. Kryteria oceny wniosków inwestycyjnych...4

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy W-1.1_413_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU - Kraków, 7 listopada 2014 roku INDEKS DO KWARTALNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo