WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6a do SIWZ Wymagania dotyczące Integracji Zintegrowanego Systemu Informatycznego w części medycznej i administracyjno zarządczej, RIS/PACS, Migracja danych z obecnych systemów do rozliczeń z NFZ. 1

2 1. Integracja z funkcjonującymi u Zamawiającego modułami Infomedica produkcji Asseco Poland S.A. W chwili obecnej u Zamawiającego wdrożone i stosowane jest oprogramowanie aplikacyjne InfoMedica produkcji Asseco Poland S.A. w następującej konfiguracji: lp. Posiadane moduły Ilość licencji Dofinansowane PSIM 1 Kadry 3 Tak 2 Płace 3 Tak 3 Grafiki 2 Tak 4 Finanse Księgowość 5 Tak 5 Wycena kosztów normatywnych 1 Tak 6 Środki trwałe 1 Tak 7 Wyposażenie 1 Tak 8 Apteka centralna 2 Tak 9 Rejestr Sprzedaży 1 Tak 10 Koszty 1 Tak Wymagania funkcjonalne dla systemu dostarczonego przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia w zakresie przepływu danych, wewnętrznej spójności systemu oraz wymagań integracyjnych pomiędzy poszczególnymi funkcjonalnościami / modułami systemu lub grupami tych funkcjonalnościami / modułów posiadanych przez zamawiającego lp. Nazwa wymagania Spełnia TAK/NIE 1. Wspólna baza kontrahentów dla wszystkich systemów: Finanse-księgowość, Środki Trwałe, Wyposażenie, Rejestr Sprzedaży, Apteka - jakie obecnie posiada zamawiający, Zamówienia Publiczne, Laboratorium, Diagnostyka,, Przychodnia i Ruch Chorych, Gospodarka materiałowa. 2. Wspólna baza ośrodków powstawania kosztów dla systemów: Finanse- Księgowość, Koszty, Wycena Kosztów Normatywnych Świadczeń, Środki Trwałe, Wyposażenie, Kadry Płace, Apteka - jakie obecnie posiada zamawiający oraz dla modułów Laboratorium, Diagnostyka, Kalkulacja Kosztów Leczenia, Ruch chorych, Gospodarka Parametry oferowane (opis) 2

3 materiałowa, Przychodnia. 3. Wspólna baza świadczeń medycznych (Procedur, Badań) systemów: Koszty, Wycena Kosztów Normatywnych Świadczeń, Laboratorium, Diagnostyka, Kalkulacja Kosztów Leczenia, Ruch chorych, Przychodnia. 4. Z modułu Płace eksportowane są automatycznie na poziomie bazy danych zadekretowane listy płac do systemu Finanse-księgowość / Koszty. 5. Z modułu Środki Trwałe eksportowane są na poziomie bazy danych zadekretowane odpisy amortyzacyjne do systemu Finanse-księgowość / Koszty. 6. Z modułu Rejestr Sprzedaży eksportowane są zadekretowane faktury do systemu Finanseksięgowość i VAT. 7. Z modułu Wycena Kosztów Normatywnych eksportowane są koszty normatywne świadczeń do systemu Koszty. 8. Z modułu Apteka jakie obecnie posiada zamawiający, eksportowane są zadekretowane dokumenty przychodowe, rozchodowe oraz pozostałe do systemu Finanse-księgowość. 9. Wymiana danych dotyczących aparatury medycznej pomiędzy systemem Środki Trwałe oraz Ewidencja Aparatury Medycznej 10. Eksport danych statystycznych oraz ilościowych o wykonanych świadczeniach do pliku tekstowego lub w formacie.xls z możliwością zaczytania do modułu Rachunek Kosztów, 11. Eksport danych z systemu Apteka jaki obecnie posiada zamawiający do systemu Wycen kosztów normatywnych - w zakresie udostępnienia indeksu leków i danych o aktualnych cenach leków do określenia normatywów materiałowych świadczeń (w zakresie leków). 12. Z modułu Płace eksportowane są zadekretowane listy płac do systemu Koszty. 13. Wymiana informacji pomiędzy modułem Apteka a systemem Finansowo-księgowym w zakresie 3

4 przyjętych towarów, faktur zakupowych, a także rozchodów na ośrodki kosztów, z zachowaniem charakterystyki kont księgowych jakie obecnie posiada zamawiający. 14. Automatyczna synchronizacja słowników kontrahentów, odbiorców, nr ośrodków kosztowych, pomiędzy systemem Finanse- Ksiegowość a Apteka jakie obecnie posiada zamawiający. 15. Możliwość zlecania z Ruchu chorych tj. z oddziału/izby przyjęć oraz gabinetu: - podania leku/kroplówki/chemioterapii, zabiegu, badania diagnostycznego, konsultacji, diety, Wystawienie zlecenia powinno nieść kompletne informacje, niezbędne do jego wykonania. 16. Wgląd w wyniki badań wykonanych na skutek realizacji zleceń. Treść i format wyniku powinien być zgodny z formatem w jakim wynik został opisany w jednostce realizującej badanie, np. w oparciu o specjalizowany formularz. 17. Możliwość automatycznego wydruku skierowania na podstawie wystawionego zlecenia/zestawu zleceń. 18. Możliwość zlecania/odbierania wyników badań laboratoryjnych, poprzez protokół HL7 lub pliki XML. 19. Z modułu Zakażenia Szpitalne możliwość ewidencji karty zakażenia bezpośrednio z poziomu modułu Ruch Chorych,Oddział. 20. Możliwość automatycznego przesyłania zleceń z przypisanymi danymi o próbce z modułu Ruch chorych oddział do systemu Laboratorium 21. Z modułu Przychodnia Gabinet możliwość kierowania pacjenta bezpośrednio na izbę przyjęć w module Ruch Chorych. 22. Z modułu Przychodnia Gabinet możliwość walidacji, czy pacjent zgłaszający się do gabinetu nie ma obecnie aktywnego pobytu na oddziale w module Ruch chorych. 23. W module Gabinet, odnotowanie podania leku/szczepionki z automatycznym pomniejszeniem stanów magazynowych apteczki podręcznej. 24. W modułach Ruch chorych(izba przyjęć, oddział), Gabinet, Pracownia Diagnostyczna czy Blok 4

5 operacyjny powinien być wgląd we wcześniejsze pobyty pacjenta we wszystkich jednostkach szpitala. 25. W modułach Ruch chorych(izba przyjęć, oddział), Gabinet, Pracownia Diagnostyczna czy Blok operacyjny powinien być możliwy wgląd do wyników badań pacjenta, wykonanych zarówno podczas aktualnego pobytu, jak i wcześniejszych pobytów również w innych jednostkach organizacyjnych szpitala. 26. Z modułu Laboratorium możliwość przesłania wyników badań laboratoryjnych w formie dokumentacji formularzowej, do modułu Ruch chorych, 27. Możliwość dowolnej rozbudowy modułów Blok Operacyjny, Zakażenia szpitalne, Ruch chorych, o wybrane formularze, wykorzystując dane z modułu Dokumentacja Medyczna. 28. Z modułu Przychodnia możliwość planowania/realizacji wizyty komercyjnej, automatycznego generowania dokumentu sprzedaży, walidacji sprzedaży, wystawiania zaświadczenia o płatności. I przesył danych do systemu Finansowo Księgowego 29. System ma mieć możliwość obsługi funkcjonalności Indywidualnego Konta Pacjenta. Personel planujący/realizujący wizytę ma mieć wgląd w informacje o saldzie konta pacjenta w tym do informacji o niedozwolonym zadłużeniu. 30. Z modułu Finansowo- Księgowego możliwość automatycznego przydzielania numeracji faktur sprzedażowych realizowanych w ramach modułów Przychodnia, Sprzedaż usług medycznych i Ruch chorych w tym rozliczenia i statystyka medyczna 31. Z modułu Pracownia Diagnostyczna możliwość ewidencji i wgląd w listę bieżących hospitalizacji dla pacjentów hospitalizowanych na oddziałach tj. w module Ruch chorych 32. Z modułu Rozliczenia Ruch chorych możliwość automatycznego tworzenia zestawienia do NFZ faktur zakupowych za leki chemioterapii/programów lekowych na podstawie ewidencji faktur zakupowych w module Apteka jaki obecnie posiada zamawiający. 33. Możliwość przeniesienia danych chronologicznych 5

6 z systemu InfoMedica Kadry Płace: pracowników, umów, etatów, stawek, danych adresowych. 34. Integracja modułu Budżetowanie w zakresie planów cząstkowych z modułem zamówień wewnętrznych (roczne plany zakupy), środków trwałych (plan amortyzacji). 35. Możliwość przesłania danych o jednostkowych kosztach osobodni oraz procedur medycznych z moduły Rachunku Kosztów do modułu Kalkulacji kosztów Pacjenta. 36. System zarządzania użytkownikami musi być wspólny dla modułów, w szczególności dla modułu Ruch Chorych, Apteczki oddziałowe, Rozliczenia z NFZ oraz systemu Apteka posiadanego przez Zamawiającego Deklaracja TAK wpisana w powyższej tabeli oznacza, iż Wykonawca zobowiązuje się, że oprogramowanie będzie posiadało możliwość integracji w zakresie oznaczonego wymagania funkcjonalnego najpóźniej z chwilą dokonania przewidzianego w umowie o zamówienie odbioru. Deklaracja NIE oznacza, iż Wykonawca nie zapewnia wykonania określonej funkcji integracji. Niespełnienie chociażby jednego ze wskazywanych wyżej wymogów oznacza, iż treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ. 2. Wymagana wymiana danych miedzy Apteką Szpitalną a Apteczkami Oddziałowymi: Rozchód materiałów z magazynu Apteki automatycznie powoduje przyrost stanu materiału na magazynie docelowym, przy czym istnieje możliwość włączenia dodatkowego potwierdzenia po stronie magazynu docelowego, Wraz z rozchodowym materiałem idą informacje o dokumentach przychodowych dla materiału (numer faktury/umowy/zamówienia) Materiał przychodowany w magazynie Apteki posiada nadane cechy (data ważności, nr. serii, nr. dostawy), informacje te przypisane są do niego przez cały cykl obrotu materiałem, co pozwala na dokładne namierzenie faktury/dostawy z której konkretny materiał został przyjęty do Apteki Wprowadzenie dokumentu korekty zmniejszającej dla dokumentu rozchodu wewnętrznego, automatycznie wpływa na stan magazynu docelowego zmniejszając również ilość przychodowaną na danym magazynie, o ile nie został on już rozchodowany z tego magazynu (np. wydany pacjentowi), Wprowadzenie korekty wartościowej dokumentu przychodowego (faktury, umowy darowej) automatycznie powoduje skorygowanie wartości dokumentów 6

7 obciążających magazyny, na które trafiły materiały o skorygowanej wartości w dok. Przychodu. Wprowadzenie dokumentu korekty jakościowej (dokument pozwalający skorygować nr. serii materiału, datę ważności) w magazynie apteki, automatycznie koryguje te dane w magazynach, na które trafił materiał z korygowanej dostawy. Wprowadzenie blokady dla danej dostawy automatycznie blokuje możliwość wykonania rozchodu wewnętrznego dla materiału z tej dostawy, oraz generowana jest informacja dla użytkownika. Przeterminowanie daty ważności materiału powoduje blokadę możliwości rozchodowania tegoż materiału na wszystkich magazynach (zarówno Apteki jak i Apteczki Oddz.) Wprowadzenie blokady nr-u serii dla materiału, automatycznie powoduje blokadę możliwości rozchodowania danego materiału o danej serii na wszystkich magazynach, niezależnie od nr-u dostawy. Z poziomu magazynu Apteki Centralnej istnieje możliwość przeglądu stanów wszystkich magazynów odbiorców (apteczek oddziałowych). Z poziomu magazynu Apteki Centralnej istnieje możliwość prześledzenia dalszych obrotów danym materiałem (rozchodów na poszczególne magazyny Apteczek) z dokładnością do każdej dostawy. Z poziomu magazynu Apteki Centralnej istnieje możliwość wydania materiału bezpośrednio na pacjenta przebywającego aktualnie na oddziale, z którym powiązany jest magazyn apteczki oddziałowej, z możliwością wyszukania po numerze księgi głównej. Istnieje możliwość ustawienia jednej wspólnej jednostki rozchodowej dla wszystkich magazynów apteczek oddziałowych z dokładnością do każdego leku. System umożliwia generowanie zamówień zewnętrznych na podstawie zapotrzebowań wystosowanych przez apteczki oddziałowe. Istnieje mechanizm walidacji personelu zamawiającego dla wybranych typów materiałów (narkotyki, psychotropy). System pozwala nadzorować limity wartościowe dla rozchodów materiałów do mag. apteczek oddziałowych. System umożliwia wymuszenie konieczności potwierdzania każdego nowego leku wydanego z Apteki Centralnej do magazynu Apteczki Oddziałowej, dla materiałów, które trafiają na ten magazyn po raz pierwszy. Wymagana wymiana danych miedzy Apteczka Oddziałowa a Apteką: Możliwość tworzenia słownika materiałów bazując na słowniku tworzonym przez Aptekę Centralną. Tworzenie zamówień wewnętrznych do magazynu Apteki w formie elektronicznej, z możliwością wydruku dokumentu zamówienia. Generowanie zamówienia do Apteki na podstawie wystawionych zleceń na oddziale bieżącego magazynu apteczki. Istnieje możliwość przygotowania roboczej wersji zamówienia wew, i wysłania go dopiero po uzupełnieniu całości. W zamówieniu wewnętrznym istnieje możliwość określenia które materiały mogą być realizowane zamiennikiem. Istnieje możliwość wygenerowania zamówienia z ograniczeniem wyłącznie do 7

8 leków obsługiwanych przez magazyn docelowy dla zamówienia (przy podziale Apteki Centralnej na kilka magazynów np. magazyn Leków, Darów, Dezynfekcji itp.). Możliwość zamawiania leków recepturowych. Możliwość zlecania podań leków na oddziale przy wykorzystaniu słownika materiałów apteczki oddziałowej. Możliwość wysyłania wielu zamówień jednym kliknięciem. Przesłanie zamówienia wewn. do mag. Apteki powoduje wygenerowanie stosownego komunikatu w Aptece Centralnej. Realizacja zlecenia podania leku automatycznie powoduje aktualizację stanu magazynu Apteki Oddziałowej. Istnieje możliwość ewidencji podania materiału pacjentowi z uwzględnieniem ilości podanej i ilości zużytej w podaniu. Istnieje możliwość podania leku z automatycznym wyborem serii wg. parametrów: LIFO, FIFO, najkrótsza data ważności. System uniemożliwia realizację zlecenia podania leku, jeśli ilość danego leku na magazynie jest poniżej wymaganej ilości w podaniu. System automatycznie uzupełnia ilości w podaniu wg ilości zleconej, również dla różnych dostaw/serii leku. Wszystkie dane o lekach (dostawa, seria, data ważności) powiązane są z obrotami (wydaniem materiału) z magazynu Apteki Centralnej. Istnieje możliwość przesunięcia materiałów bezpośrednio pomiędzy magazynami Apteczek Oddziałowych. W przypadku przesunięcia międzymagazynowego, istnieje możliwość podwójnego potwierdzenia wykonanej operacji po obu stronach transakcji, dopiero potwierdzenie. powoduje aktualizację stanu magazynowego po właściwej ze stron. Przy nałożonych limitach na odbiorców w Aptece Centralnej system informuje o przekroczeniu limitu już w momencie tworzenia zamówienia wewnętrznego. System powiązuje numery faktur z Apteki Centralnej, do pacjentów, na podstawie obrotu lekami, celem rozliczenia Cytostatyków oraz leczenia w ramach programów lekowych. Możliwość wykorzystania przypisanych do leku w Aptece Centralnej dróg podania leku, dla zleceń i tacy leków na oddziale, Prezentacja kosztu DDD dla materiału, obliczanego na podstawie danych kosztowych (umowy, faktury) w Aptece Centralnej, przy wprowadzaniu zlecenia leku na oddziale. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną systemów InfoMedica (poza Załącznikami 6a1 i 6ba2), a w tym w szczególności informacjami określającymi stosowane w tym oprogramowaniu protokoły wymiany danych jak również opis stosowanych w tym oprogramowania interfejsów wymiany danych. Zamawiający nie dysponuje również kodami źródłowymi oprogramowania InfoMedica oraz RIS/PACS poza udostęnionymi opisami interfejsów w Załączniku 8 do SIWZ wytyczne do integracji z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej udostępnione przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. 8

9 3. Zamawiający wymaga Integracji nowo zakupionego systemu szpitalnego SSI (HIS) z oprogramowaniem RIS/PACS do obsługi radiologii, produkcji Alteris obecnie posiadanego przez Zamawiającego w zakresie: lp. Nazwa wymagania Spełnia TAK/NIE Parametry oferowane 1 Integracja głęboka systemów RIS i HIS za pomocą standardu HL7 z wykorzystaniem procesów wymiany danych w wersji rozszerzonej wykorzystującej integrację na poziomie bazy danych. 2 Przyjmowanie zleceń do pracowni radiologicznej (pracownie funkcjonujące w ramach systemu Alteris) drogą elektroniczną wraz z importem danych zlecenia i pacjenta. 3 Automatyczne odsyłanie informacji o terminie umówienia badania. 4 Możliwość odrzucenia zlecenia (badania nie zarejestrowanego). 5 Możliwość odwołania badania (zarejestrowanego). 6 W przypadku braku zlecenie elektronicznego z oddziału szpitalnego możliwość rejestracji badania przez rejestratorkę RIS na konto/ w imieniu takiego oddziału. 7 Automatyczne odsyłanie do systemu HIS opisu badania zleconego elektronicznie, aktualizacja po zmianie opisu w RIS. 8 Udostępnianie przeglądu danych wyników RIS wywoływanych z systemu HIS w kontekście pacjenta. 9 Możliwość przeglądania pełnej historii leczenia szpitalnego w zakładach radiologii i radioterapii (za pośrednictwem systemu HIS zainstalowanego na komputerze, na którym ma być odczytywana historia). 10 Połączenie z systemem RIS umożliwiające systemowi HIS rozliczenia z NFZ (zarówno badań ambulatoryjnych, jak i hospitalizacji). 11 Pełna obsługa kolejek oczekujących po stronie systemu HIS zgodnie z aktualnymi wymaganiami NFZ. 12 Możliwość wyszukania i wykorzystania danych pacjenta z bazy danych systemu HIS podczas umawiania badania w RIS. 13 Automatyczne dodawanie pacjenta do bazy danych HIS podczas zakładania kartoteki w systemie RIS, z możliwością zmiany danych pacjenta w HIS z poziomu systemu RIS. Dane dodawane są w zakresie niezbędnym do założenia danych pacjenta w systemie HIS, pozostałe dane uzupełniane są po stronie systemu HIS. 14 Automatyczne łączenie kart pacjentów w RIS po połączeniu kart w HIS. 15 Automatyczny bezpośredni zapis danych pacjenta w systemie HIS podczas rejestracji w RIS. Dane każdego zarejestrowanego badania w RIS (również ambulatoryjnego) muszą zostać zapisane w systemie HIS. 16 Podczas pracy dyżurowej, automatyczne przyjmowanie do realizacji zleceń z systemu HIS (funkcjonalność systemu RIS). 9

10 17 Przekazywanie przez system RIS do systemu HIS informacji finalnych o statusie badania, np. wykonane, opisane. 18 Obsługa zestawów badań. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną systemów RIS/PACS, a w tym w szczególności informacjami określającymi stosowane w tym oprogramowaniu protokoły wymiany danych jak również opis stosowanych w tym oprogramowania interfejsów wymiany danych. Zamawiający nie dysponuje również kodami źródłowymi oprogramowania RIS/PACS. Uwzględniając powyższe, Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie dokonać czynności zmierzających do analizy opisywanego wyżej oprogramowania w celu ustalenia i zidentyfikowania stosowanych w tym oprogramowaniu procedur odpowiedzialnych za wymianę danych oraz stanowiących interfejs wymiany danych (o ile w tym oprogramowaniu istnieją). Analiza powinna określić jakiego rodzaju dane przekazywane są w ramach interfejsu wymiany danych, ustalić ich format, sposób zapisu i składowania w bazie danych. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej analizy okaże się, iż oprogramowanie nie zawiera interfejsu wymiany danych lub dane udostępniane przez ten interfejs nie będą wystarczające dla zapewnienia funkcjonalności integracji w zakresie określonym powyżej, Wykonawca dokona analizy funkcjonowania oprogramowania w zakresie umożliwiającym ustalenie sposobu zapisu, formatu danych i miejsca ich składowania w bazie danych (tabele, widoki, poszczególne pola w tablicach etc.). Czynności te mogą również obejmować badanie zawartych w oprogramowaniu algorytmów, jeżeli będzie to niezbędne dla właściwej interpretacji tych danych. Do dokonania każdej z powyższych czynności z osobna lub wszystkich lub części czynności wyżej określonych Wykonawca uprawniony jest wyłącznie w jakim będą one niezbędne do osiągnięcia współdziałania dostarczanego w ramach niniejszego zamówienia z oprogramowaniem RIS/PACS. Dla przeprowadzenia przedmiotowej analizy, Zamawiający przewiduje konieczność dokonania przez Wykonawcę czynności zwielokrotnienia kodu lub tłumaczenia jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne w zakresie jaki niezbędny będzie do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania dostarczanego w ramach zamówienia oprogramowania z oprogramowaniem RIS/PACS. Dobór środków w zakresie tłumaczenia formy oprogramowania (np. dekompilacja oprogramowania) zapewniających osiągnięcie celu przedmiotowej analizy leży po stronie Wykonawcy. Czynności tłumaczenia formy oprogramowania w RIS/PACS Wykonawca zobowiązany jest wykonać na własny koszt i ryzyko, w pełnym koniecznym zakresie z tym zastrzeżeniem, że: czynności te będą odnosiły się tylko do tych części oprogramowania HIS oraz RIS/PACS, które będą niezbędne do osiągnięcia współdziałania tego oprogramowania z systemem dostarczanym przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego zamówienia, informacje uzyskane w ramach tych czynności nie będą: - wykorzystane do innych celów niż osiągnięcie współdziałania oprogramowania RIS/PACS z oprogramowaniem dostarczanym przez Wykonawcę, - przekazane innym osobom, chyba że jest to niezbędne do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego, - wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu 10

11 komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażenia lub innych czynności naruszających prawa autorskie. Informacje uzyskane przez Wykonawcę w toku wykonywania powyższych czynności stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą w zakresie przygotowania powyższej analizy poprzez: Udostępnienie Wykonawcy ostatniej posiadanej przez Zamawiającego wersji kodu wynikowego oprogramowania w części szarej, Apteka centralna - części medycznej oraz RIS/PACS oraz udostępnienie współpracujących z tym oprogramowaniem baz danych, z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie baz danych oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Zapewni stosowne upoważnienie, pełnomocnictwo etc. umożliwiające Wykonawcy działanie na rzecz licencjobiorcy oprogramowania w części szarej, Apteka części medycznej oraz RIS/PACS w rozumieniu art. 75 ust. 2 pkt. 3 lit. a). 4. Migracja danych zawartych w systemie do rozliczeń z NFZ KS-PPS firmy Kamsoft w podstawowym zakresie tj.: - Słownik instytucji, - Słownik pacjentów, - Słownik lekarzy, - Kolejki oczekujących, - Dodatkowe dokumenty uprawniające pacjenta (decyzje wójta, burmistrza,książeczki inwalidzkie itp.,) 5. Integracja ZSI (warstwy lokalnej) z RCIM (Regionalnym Centrum Informaji Medycznej-warstwa regionalna). Zamawiający w celu zapewnienia realizacji projektu mającego finalnie umożliwić integrację dostarczanego systemu informatycznego (ZSI) z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej tworzonym w ramach projektu Podkarpacki System Informacji Medycznej, wymaga, aby dostarczony system informatyczny był systemem otwartym w oparciu o międzynarodowe standardy HL7, zapewniającym interoperacyjność systemów oraz umożliwiał komunikację określonych danych opisanych w Załączniku nr 8a do SIWZ określających funkcjonalności i interfejsy niezbędne do integracji warstwy lokalnej (ZSI) z regionalną RCIM opis interfejsów udostępniony przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie obejmujące zakres: Model usług zawiera opis zdefiniowanych interfejsów. Każdy interfejs definiuje listę obsługiwanch metod, Model komunikatów przedstawia diagramy klas opisujące zdefiniowane interfejsy, Diagramy odpowiadają poszczególnym interfejsom opisanym w modelu usług, Model integrcji RCIM ZOZ zawiera diagramy sekwencji opisujące komunikację pomiędzy warstwą regionalną a warstwą lokalną, Kanoniczny model Komunikatów jest załącznikiem przedstawiającym modele komunikatów przekazywanych między warstwą regionalną a warstwą lokalą. Na podstawie tych modeli generowane są schematy xsd dla fizycznych komunikatów. Interfejs EPN Podmioty lecznicze jest załącznikiem opisujących zakres danych xsd i wsdl dla komunikatów. 11

12 Schematy xsd i wsdl dla komunikatów. Systemy mają zapewnić korzystanie z usług które będą uruchamiane w SP ZOZ Lesko: ERP Elektroniczny Rekord Pacjenta Udostepnienie Elektronicznego Rekordu Pacjenta; RRDR Regionalny Rejestr Danych Ratunkowych Udostepnienie Regionalnego Rejestru Danych Ratunkowych; EPN Elektroniczna Platforma Nadzoru - Wymiana elektronicznych informacji pomiedzy jednostkami opieki zdrowotnej a podmiotami nadzorujacymi te jednostki; e-rejestracja; e-usługi; e-informacja; Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamówienie na wykonanie usługi integracji z RCIM zostanie udzielone w ramach osobnego postępowania przetargowego. W przypadku nie spełnienia w/w wymogu Zamawiający wyznaczy karę w wyskokości 30 % budżetu. OŚWIADCZAM (MY), ŻE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WSZYSTKIE W/W WYMAGANIA: Załącznik stanowi integralną część oferty. Miejscowość, data:.. pieczęć i podpis osób uprawnionych lub czytelny podpis osób uprawnionych 12

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego w części medycznej i administracyjno - zarządczej w ramach projektu pn. Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Zadania do prezentacji

Zadania do prezentacji Maków Mazowiecki, dnia 06 sierpnia 2014 Zadania do prezentacji Zadanie nr 1. Moduł Administracja Systemem. Definiowanie struktury dokumentów: ksiąg wykorzystywanych w szpitalu, przychodni, pracowni. Zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351

Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221351-2013:text:pl:html Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 21/2014 Maków Mazowiecki, dnia 8 grudnia 2014r. ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-

Bardziej szczegółowo

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo

Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa Chorzów

Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa Chorzów Maków Mazowiecki 19.08.2014r Znak sprawy :15/2014r Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa 1-3 41-506 Chorzów W związku z otrzymaną kopią odwołania, emailem z dnia 14.08.2014 w którym Wykonawca wnosi o: Zarzuty

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

Moduł: Lecznictwo otwarte/przychodnia 7 licencji

Moduł: Lecznictwo otwarte/przychodnia 7 licencji Załącznik nr 5 do SIWZ A.I.271-24/11 Moduł: Lecznictwo otwarte/przychodnia 7 licencji Rejestracja/Recepcja Nazwa wymagania definiowanie dostępności usług placówki medycznej Zamawiającego: wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia klasy Business Intelligence. szpitala i regionu. Warszawa, 13.05.2010 Andrzej Maksimowski, Janusz Jasłowski

Narzędzia klasy Business Intelligence. szpitala i regionu. Warszawa, 13.05.2010 Andrzej Maksimowski, Janusz Jasłowski Narzędzia klasy Business Intelligence wspomagające zarządzanie na poziomie szpitala i regionu Warszawa, 13.05.2010 Andrzej Maksimowski, Janusz Jasłowski Pion Ochrony Zdrowia rozwiązania dla Sektora Opieki

Bardziej szczegółowo

E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk. www.czerwonagora.pl

E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk. www.czerwonagora.pl E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk www.czerwonagora.pl E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Przedmiotem projektu był zakup i wdrożenie nowych oraz rozbudowa istniejących

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Oraz Załącznik nr 2 do SIWZ, 8.5 Wymagania dotyczące szkoleń - usług wdrożeniowych osoboroboczodni;

Wszyscy Wykonawcy. Oraz Załącznik nr 2 do SIWZ, 8.5 Wymagania dotyczące szkoleń - usług wdrożeniowych osoboroboczodni; Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Ul. M. Curie - Skłodowskiej 10 41-800 Zabrze Zabrze, dn. 02.12.2014r DZP/34PN/2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: zapytania do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSW w GŁUCHOŁAZACH 48-340 GŁUCHOŁAZY, ul. Mieczysława Karłowicza 40

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSW w GŁUCHOŁAZACH 48-340 GŁUCHOŁAZY, ul. Mieczysława Karłowicza 40 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSW w GŁUCHOŁAZACH 48-340 GŁUCHOŁAZY, ul. Mieczysława Karłowicza 40 Tel. (77) 43 91 614, 40 80 123; Fax (77) 43 93 861 e-mail: dyrekcja@szpitalmsw-glucholazy.pl

Bardziej szczegółowo

Piotr Wachowiak KAMSOFT S.A. Dyrektor Wydział Wdrożeń i Wsparcia Biznesowego

Piotr Wachowiak KAMSOFT S.A. Dyrektor Wydział Wdrożeń i Wsparcia Biznesowego Piotr Wachowiak KAMSOFT S.A. Dyrektor Wydział Wdrożeń i Wsparcia Biznesowego Czy gdyby nie wymogi administracyjne, medycyna obyłaby się bez informatyki? Michał Zorzycki Co wydaje się być oczywiste. Finanse

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oprogramowania.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oprogramowania. Toruń, 2016-11-25 L.dz. SSM.DZP.200.145.2016 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oprogramowania. W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 104-177701

PL-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 104-177701 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177701-2013:text:pl:html PL-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 104-177701 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy! Załącznik nr 8 do SIWZ U M O W A nr na świadczenie usług w zakresie opieki serwisowej nad komputerowym oprogramowaniem INFOMEDICA dla SZOZnMiD w Poznaniu zawarta w dniu... 2012 roku w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM.

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. RPO Priorytet III: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 3.1

Bardziej szczegółowo

z dnia 7 lipca 2014 r.

z dnia 7 lipca 2014 r. Sygn. akt KIO 1293/14 POSTANOWIENIE z dnia 7 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: członek Krajowej Izby Odwoławczej - Barbara Bettman Po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału

Bardziej szczegółowo

W związku z otrzymanymi pytaniami od Oferentów dotyczącymi przedmiotowego postępowania Udzielający zamówienie przesyła wyjaśnienia treści SWKO.

W związku z otrzymanymi pytaniami od Oferentów dotyczącymi przedmiotowego postępowania Udzielający zamówienie przesyła wyjaśnienia treści SWKO. MSZ.ZP/72243-03/13. Częstochowa,06.06.2013 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia Nr 1 DO POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załączyć do oferty)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załączyć do oferty) Zał. nr 1 do siwz Nr sprawy: PCZ-NZP-382/10/14 ZADANIE NR 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załączyć do oferty) Oprogramowanie Aplikacja mobilna Dostarczenie, instalacja aplikacji mobilnej oraz jej integracja

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

[P4] Procedura aktualizacji danych w zakresie katalogów danych e-informacji (e-informacja/e-rejestracja)

[P4] Procedura aktualizacji danych w zakresie katalogów danych e-informacji (e-informacja/e-rejestracja) [P4] Procedura aktualizacji danych w zakresie katalogów danych e-informacji (e-informacja/e-rejestracja) Wrocław, październik 2014 Spis treści Spis treści... 2 1. Słownik pojęć... 3 2. [P4] Procedura aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Szpital e-otwarty dla Pacjentów Kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Przeworsku

Szpital e-otwarty dla Pacjentów Kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Przeworsku CASE STUDY: Szpital e-otwarty dla Pacjentów Kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Przeworsku Spis treści SPZOZ w Przeworsku / 03 Wyzwania / 04 Rozwiązanie / 05 Korzyści / 08 SPZOZ w Przeworsku Samodzielny

Bardziej szczegółowo

KS-APTEKA Windows. KAMSOFT S.A. Katowice 2013 KS-AOW. (Wielomagazynowość) Instrukcja WIELOMAGAZYNOWOŚĆ Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

KS-APTEKA Windows. KAMSOFT S.A. Katowice 2013 KS-AOW. (Wielomagazynowość) Instrukcja WIELOMAGAZYNOWOŚĆ Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 KS-APTEKA Windows (Wielomagazynowość) KAMSOFT S.A. Katowice 2013 Strona 1 z 10 1. Koncepcja wielomagazynowości w System umożliwia zdefiniowanie hierarchicznej struktury przedsiębiorstwa. Elementy struktury

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ FUNKCJONALNOŚCI OBLIGATORYJNYCH OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY

ARKUSZ FUNKCJONALNOŚCI OBLIGATORYJNYCH OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY Załącznik nr 9 do SIWZ znak EZP/5511/2013 ARKUSZ FUNKCJONALNOŚCI OBLIGATORYJNYCH OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY L.P. WYMAGANIE 1) 2) Ogólne System we wszystkich modułach

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 229-403708

Polska-Zabrze: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 229-403708 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:403708-2014:text:pl:html Polska-Zabrze: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 229-403708 Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach Szpitalny System Informatyczny Historia szpitala rozpoczyna się w 1920 r. - 01.01.1922r. przyjęto pierwszego pacjenta. Wojewódzki Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność.

Zestaw pytań nr Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup instalacja i wdrożenie systemu HIS wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym. 1. Zakup bezterminowych licencji oprogramowania dla części medycznej wraz z kodami źródłowymi

Bardziej szczegółowo

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml Firma: Medycyna Praktyczna Nazwa Produktu: empendium EDM (nowy program Medycyny Praktycznej, opracowywany na podstawie empendium Gabinet, obecnie dostępny w wersji beta) I. ZAGADNIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

[P3] Procedura rejestracji danych ratunkowych zasobowych (e-rrdr)

[P3] Procedura rejestracji danych ratunkowych zasobowych (e-rrdr) [P3] Procedura rejestracji danych ratunkowych zasobowych (e-rrdr) Wrocław, październik 2014 Spis treści Spis treści... 2 1. Słownik pojęć... 2 2. [P3] Procedura rejestracji danych ratunkowych zasobowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.walbrzych.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.walbrzych.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Wałbrzych: Usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad zintegrowanym systemem informatycznym obejmującym oprogramowanie Eskulap i Impuls 5 dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczym im. E.

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do siwz ELEKTRONICZNE KONTO PACJENTA (EKP) EKP-REJESTRACJA ON-LINE

Zał. nr 4 do siwz ELEKTRONICZNE KONTO PACJENTA (EKP) EKP-REJESTRACJA ON-LINE Zał. nr 4 do siwz ELEKRONICZNE KONO PACJENA (EKP) EKP-REJESRACJA ON-LINE Dostęp z poziomu EKP - Pacjent powinien mieć dostęp do rejestracji on-line jak również historii wcześniejszych rejestracji z poziomu

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 21 marzec 2014 roku Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Wykonawca: Esaprojekt sp. z o.o. Ul. Długa 1-3, 41-506 Chorzów tel. +48 323492989, fax.+48 323492988

Bardziej szczegółowo

Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014.

Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014. Maków Mazowiecki 14.08.2014 Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014. Pyt Nr 1 1. Dotyczy: Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/271/5/D/2/2015 Wilkowice, 9 lipiec 2015r. ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Poprawa jakości usług medycznych i

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233155-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji serwerowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal

Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal S z p i t a l C h o r ó b P ł u c w O r z e s z u Strona 1 Plik pomocy Przed zarejestrowaniem się w określonej poradni proszę pamiętać o kilku

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 12/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 12/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 12/2015 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-04-13 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI aswzsby.dll [2015.1.2.0] 1. Dodano opisy do nowych opcji. 2. Dodano nowe zasoby graficzne.

Bardziej szczegółowo

Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni

Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni 1 Spis treści CliniNET AIS - Zintegrowany System Informatyczny dla Przychodni 3 Główne cechy systemu: 3 Modułowa architektura systemu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZAMAWIAJĄCEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS MODUŁÓW SYSTEMU FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZAMAWIAJĄCEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS MODUŁÓW SYSTEMU FUNKCJONALNOŚCI Załącznik nr 1 do SIWZ ARKUSZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZAMAWIAJĄCEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS MODUŁÓW SYSTEMU Architektura systemu System musi działać w oparciu o motor baz danych SQL i system operacyjny serwera MS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu Radom, 2 września 2014.. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Opis systemu Zamawiający planuje wdrożyć system B2B do automatyzacji procesów zachodzących między Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

System Zamówienia i Kontrola Dostaw

System Zamówienia i Kontrola Dostaw System Zamówienia i Kontrola Dostaw System składa się z następujących modułów: 1. Zamówienia od Odbiorców 2. Zamówienia do Dostawców 3. Zestawienia Analityczne 4. Specyfikacja Wysyłkowa 5. Budżet Odbiorców

Bardziej szczegółowo

dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa Rejestr zbiorów przetwarzanych w: Opieki Zdrowotnej w u ul. Nazwa przetwarzania data zgłoszenia ostatniej y/ rodzaj y podstawa prawna przetwarzania przetwarzanych w do ze przekazywaniu lub kategorii Izba

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 005-004947. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

PL-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 005-004947. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4947-2013:text:pl:html PL-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 005-004947 Ogłoszenie o udzieleniu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI MIGRACJI DANYCH

ZAKRES I WARUNKI MIGRACJI DANYCH Załącznik nr 18 1. WYKAZ MODUŁÓW ZAKRES I WARUNKI MIGRACJI DANYCH Zamawiający wymaga wymiany obecnie funkcjonującego u Zamawiajacego systemu w dziale administracji. Wykonawca, w ramach umowy, będzie zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy System zamówień oraz mechanizm rezerwacji

Moduł Handlowo-Magazynowy System zamówień oraz mechanizm rezerwacji Moduł Handlowo-Magazynowy System zamówień oraz mechanizm rezerwacji Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. W module Handlowo-Magazynowym zmodyfikowano system zamówień oraz mechanizm rezerwacji stanu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

BZP3/3/2013 Bydgoszcz, 11.02.2013 r.

BZP3/3/2013 Bydgoszcz, 11.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI PROCESU TWORZENIA ZAMÓWIEŃ. Wersja demonstracyjna aplikacji w Internecie : http://www.datacube.com.pl/edeal.php

SYSTEM OBSŁUGI PROCESU TWORZENIA ZAMÓWIEŃ. Wersja demonstracyjna aplikacji w Internecie : http://www.datacube.com.pl/edeal.php SYSTEM OBSŁUGI PROCESU SKŁADANIA ZAPOTRZEBOWAŃ I TWORZENIA ZAMÓWIEŃ Wersja demonstracyjna aplikacji w Internecie : http://www.datacube.com.pl/edeal.php Manualna praca i sterta dokumentów w wersji papierowej

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie oprogramowania klasy WMS, dostarczenie licencji na oprogramowanie dla użytkowników oraz szkolenia dla użytkowników.

Wdrożenie oprogramowania klasy WMS, dostarczenie licencji na oprogramowanie dla użytkowników oraz szkolenia dla użytkowników. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z wdrożeniem oprogramowania klasy WMS (Warehouse Management System) dla Zamawiającego w ramach projektu realizowanego przez przedsiębiorcę: Modernizacja magazynu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania produkcją ZKZ-ERP

Zintegrowany system zarządzania produkcją ZKZ-ERP Zintegrowany system zarządzania produkcją ZKZ-ERP Oprogramowanie ZKZ-ERP Siłą oprogramowania ZKZ-ERP jest jego dopasowanie do istniejących procesów produkcyjnych, monitorowanie najistotniejszych zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Integracja KS-ASW i KS-Medis z system CATO

Integracja KS-ASW i KS-Medis z system CATO Integracja KS-ASW i KS-Medis z system CATO 1. WSTĘP... 2 2. ELEMENTY INTEGRACJI... 2 3. SKRÓCONY OBIEG INFORMACJI POMIĘDZY PROGRAMAMI... 2 4. INTEGRACJA Z CATO OD STRONY KS-MEDIS.... 4 4.1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup instalacja i wdrożenie systemu HIS wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym. 1. Zakup bezterminowych licencji oprogramowania dla części medycznej wraz z kodami źródłowymi

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Busko Zdrój, dnia 05 styczeń 2012 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest WdroŜenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

Bardziej szczegółowo

dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa Rejestr zbiorów przetwarzanych w: Opieki Zdrowotnej w u ul. Nazwa data zgłoszenia ostatniej y/ rodzaj y przetwarzanych w do ze przekazywaniu lub kategorii Izba Przyjęć, Oddziały, 1 System szpitalny (HIS)

Bardziej szczegółowo

Comarch OptiMed Nowe rozdanie kompleksowe rozwiązanie do obsługi procesów szpitalnych. Katarzyna Ptasznik

Comarch OptiMed Nowe rozdanie kompleksowe rozwiązanie do obsługi procesów szpitalnych. Katarzyna Ptasznik Comarch OptiMed Nowe rozdanie kompleksowe rozwiązanie do obsługi procesów szpitalnych Katarzyna Ptasznik ESAPROJEKT Grupa COMARCH Produkt Comarch OptiMED dedykowany dla Jednostek służby zdrowia Obecna

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Różne usługi opracowywania oprogramowania i systemy komputerowe 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Białystok: Różne usługi opracowywania oprogramowania i systemy komputerowe 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:375728-2013:text:pl:html Polska-Białystok: Różne usługi opracowywania oprogramowania i systemy komputerowe 2013/S 216-375728

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. W ramach projektu planowany jest zakup aktualizacji posiadanego systemu KS-Somed modułu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. W ramach projektu planowany jest zakup aktualizacji posiadanego systemu KS-Somed modułu Zał. nr 1 Specyfikacja techniczna (dot. Zapytania Ofertowego z dnia 09.11.2016 r.) 1. System HIS - Rejestracja - aktualizacja SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ramach projektu planowany jest zakup aktualizacji

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach z AstraZeneca UK

Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach z AstraZeneca UK Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach z AstraZeneca UK W związku ze zmianą sposobu rozliczania podatku VAT, firma AstraZeneca UK będzie traktowana jak dostawca krajowy. Od 1 kwietnia 2013 roku transakcje

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr 1/2016 na wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej.

Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr 1/2016 na wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej. Warszawa, 10.01.2017r. Comarch Healthcare S. A. ul. Jana Pawła II 39A 31-864 Kraków Email: barbara.leszczynska@comarch.pl Sz. P. Jakub Więcek ESKULAP Sp. z o.o. ul. Fabryczna 1 05-270 Marki Email: j.wiacek@esculapmarki.pl

Bardziej szczegółowo

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA MEDYCYNY DOSTĘP DO WSZYSTKICH INFORMACJI Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI WWW DOSTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA DO WYMOGÓW PRAWA W ZAKRESIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZYJAZNY INTERFEJS

Bardziej szczegółowo

Wytyczne szczegółowe wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego

Wytyczne szczegółowe wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego Tartak i Zakład Stolarski Janina i Wacław Witkowscy Spółka Jawna Rychłowice, dn. 12.08.2011 Rychłowice 21B, 98-300 Wieluń NIP 8321979368, REGON 100125684 Tartak i Zakład Stolarski Janina i Wacław Witkowscy

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych Achtel Sp. z o.o Al. Tysiąclecia 1 06-400 Ciechanów Ciechanów dnia 25.01.2012 Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 33/2015 MODUŁ aswslow.dll SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-08-18 OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Dodano informację o nazwach międzynarodowych na karcie definiowania odpowiedników

Bardziej szczegółowo

B2B by CTI. Lista funkcjonalności

B2B by CTI. Lista funkcjonalności B2B by CTI Lista funkcjonalności Opis programu Zamówienia Internetowe by CTI to system B2B usprawniający proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. Składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Dostawy obejmować będą: 2.1. Medyczny System Informatyczny. Medyczny System Informatyczny obejmuje następujące oprogramowanie aplikacyjne (moduły):

Dostawy obejmować będą: 2.1. Medyczny System Informatyczny. Medyczny System Informatyczny obejmuje następujące oprogramowanie aplikacyjne (moduły): Załącznik nr 4 do SIWZ Specyfikacja Techniczna (ST) 1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie, wdrożenie oraz nadzorowanie Medycznego Systemu Informatycznego dla potrzeb Małopolskiego Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Oferta na system Optimed24

Oferta na system Optimed24 Oferta na system Optimed24 Gdów 2012 str. 1/12 Drodzy Państwo, Od dnia 1 sierpnia 2014 roku placówki medyczne będą miały obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej. Nowa ustawa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 7/2013

Zapytanie ofertowe 7/2013 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe 7/2013 Dotyczy: Zakup systemu informatycznego B2B do realizacji projektu pn. Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu usprawnienia zarządzania współpracą GLOKOR Sp.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: Postępowania poniżej 193 000 euro Informatyzacja Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

PYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: Postępowania poniżej 193 000 euro Informatyzacja Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Garwolin,17.03.2011r. 08-400 Garwolin, Al. Legionów 11 tel/fax.(25)682-16-93 NIP 826 214 86 01 Regon 142032872 PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: Postępowania poniżej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres i rodzaj czynności serwisowych związanych z realizacją Umowy

Szczegółowy zakres i rodzaj czynności serwisowych związanych z realizacją Umowy Załącznik nr 2 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szczegółowy zakres i rodzaj czynności serwisowych związanych z realizacją Umowy Przedmiotem zamówienia jest serwis systemów informatycznych Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML

DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML XML Wersja 2.1 od 2012-05-01 Zmodyfikowany został zapis do pliku XML wg specyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 roku. W konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo