Eliminacja wąskich gardeł jako narzędzie optymalizacji kosztów produkcji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Eliminacja wąskich gardeł jako narzędzie optymalizacji kosztów produkcji"

Transkrypt

1 Eliminacja wąskich gardeł jako narzędzie optymalizacji kosztów produkcji mgr inż. Adrian Tomkowiak Amica Wronki S.A. mgr inż. Adam Koliński Wyższa Szkoła Logistyki Analiza wąskich gardeł, w szczególności z wykorzystaniem narzędzi teorii ograniczeń, jest postrzegana w praktyce jako trudne zagadnienie z dziedziny controllingu przedsiębiorstwa. Niechęć większości przedsiębiorstw, działających na polskim rynku, dotycząca przeprowadzania analizy wąskich gardeł w procesie produkcyjnym, jest spowodowana w głównej mierze brakiem znajomości technik i narzędzi ich eliminacji. Niewielka liczba publikacji o tej tematyce w polskiej literaturze naukowej jedynie potwierdza złożoność problemu. Głównym celem artykułu jest przedstawienie na przykładzie sposobu identyfikacji wąskiego gardła oraz wpływu jego eliminacji na poziom kosztów związanych z procesem produkcyjnym. Autor dokonuje analizy porównawczej stanu poprzedzającego eliminację wąskiego gardła, ze stanem po wdrożeniu udoskonaleń organizacyjnych w procesie produkcyjnym. Przedstawiony artykuł należy traktować zatem jako studium przypadków, dotyczący wpływu eliminacji wąskich gardeł na poziom kosztów produkcji, który zawiera treści nadające się do wykorzystania na zajęciach akademickich. Zaprezentowane przykłady są oparte o rzeczywiste sytuacje organizacyjne występujące w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Słowa kluczowe: controlling produkcji, koszty produkcji, wąskie gardło, teoria ograniczeń (TOC) Elimination of bottlenecks as a tool for optimization production The analysis of bottlenecks, especially with the use of the tools of the theory of constraints, is seen in practice as a difficult issue in the area of business controlling. The animosity of most businesses in Polish market towards the analysis of bottlenecks in a production process is mostly caused by the lack of knowledge about the techniques and the tools of elimination. The small number of publications on the subject only proves the complexity of the problem. The main aim of this article is presenting an example of identifying a bottleneck and the influence which its elimination can have on the level of costs connected with a production process. The authors make a comparative analysis of the state of things preceding the elimination of a bottleneck with the state of things following implementation of the organizational improvements in production process. This paper should serve as a study case which shows the way elimination of bottlenecks affects the level of production costs. The manuscript contains information which can be used in academic classes. Presented examples are based on real organizational situations which take place in a production business. Keywords: production controlling, production costs, bottleneck, theory of constraints (TOC)

2 Analiza wąskich gardeł nie opiera się jedynie na identyfikacji i eliminacji ograniczeń produkcyjnych. Innym bardzo ważnym aspektem jest ich wpływ na poziom kosztów produkcji. Należy pamiętać, że koncepcja teorii ograniczeń, nie jest jedyną metodą minimalizacji wpływu wąskiego gardła na poziom kosztów produkcji. W celu zwiększenia przepustowości całego procesu produkcyjnego, należy wyeliminować czynnik ograniczający moce produkcyjne. Jednym ze sposobów jest zainwestowanie w rozwój stanowiska będącym ograniczeniem. Alternatywną możliwością jest skorzystanie z usług outsourcingowych, polegających na oddelegowaniu części produkcji wąskiego gardła. Z badań przeprowadzonych przez K. Kolińską i A. Kolińskiego wynika, że 50% przedsiębiorstw przekazuje pewne zadania do realizacji na zewnątrz. Natomiast 29% przedsiębiorstw przyjmuje zlecenia outsourcingowe od innych firm. Outsourcing procesów produkcyjnych jest bardzo często wykorzystywaną czynnością optymalizującą koszty działalności gospodarczej, zarówno z punktu widzenia firmy zlecającej, jak i przyjmującej. W grupie 15% przedsiębiorstw, które przekazują procesy produkcyjne w outsourcing, znajdują się w głównej mierze przedsiębiorstwa duże i średnie. Natomiast 31% przedsiębiorstw przyjmujących nieskomplikowane zlecenia produkcyjne od innych firm, należą w głównie do sektora MSP 1. W niniejszym artykule przedstawiono analizy przypadków dotyczące: obecności wąskich gardeł w procesie produkcyjnym, dostosowania przepływu materiałowego do mocy przerobowych ograniczenia, wykorzystaniem usług outsourcingowych, wspomagających pracę wąskiego gardła, eliminacji wpływu ograniczenia, poprzez poniesione nakłady inwestycyjne. Analiza sytuacyjna procesu produkcyjnego Analizowane przedsiębiorstwo jest producentem skrzyń metalowych na potrzeby przemysłu spożywczego, chemicznego oraz pojemników blaszanych ogólnego przeznaczenia dla przemysłu maszynowego i budowlanego. Produkcja w zakładzie odbywa się na 3 wydziałach tłoczni, spawalni i lakierni. Gotowe produkty składowane są w magazynie wyrobów gotowych, skąd dostarczane są do odbiorców. Podstawowy park maszynowy przedsiębiorstwa składa się z gniazda rozkroju, w którego zakres wchodzą 4 gilotyny nożycowe G1, zespołu pras (mimośrodowa i hydrauliczna) PM1, pras krawędziowych PK1, prasy transferowej PT1, tunelu lakierniczego L1 oraz stanowisk spawalniczych SP1. Przedsiębiorstwo produkuje 5 modeli wyrobów, których strukturę przedstawia tab. 1. Tabela 1. Struktura produkowanych wyrobów Produkt Półprodukt Ilość S1 ŚC1 ściana boczna 1 ŚC2 ściana boczna 2 PO1 podstawa 1 PK1 pokrywa 1 N1 nóżka 4 szt. Z1 zawias S2 ŚC21 ściana boczna 21 ŚC22 ściana boczna 22 1 Kolińska K., Koliński A., Wpływ outsourcingu na rozwój przedsiębiorczości w województwie wielkopolskim, Miscellanea Oeconomicae, nr 6, Kielce 2010.

3 PO2 podstawa 2 PK2 pokrywa 2 N1 nóżka 4 szt. Z1 zawias S3 ŚC3 ściana boczna 31 ŚC3 ściana boczna 32 PO3 podstawa 3 PK3 pokrywa 3 N1 nóżka 4 szt. Z1 zawias P1 ŚP1 ściana boczna 1 ŚP2 ściana boczna 2 PO1 podstawa 1 N1 nóżka 4 szt. P2 ŚP21 ściana boczna 21 ŚP22 ściana boczna 22 PO2 podstawa 2 N1 nóżka 4 szt. Wytworzenie pojemnika rozpoczyna się od rozcięcia na wymiar arkusza blachy w gnieździe rozkroju, a następnie ukształtowanie z formatek ścian bocznych, podstaw i pokryw na prasach. W kolejnym etapie produkcji elementy z tłoczni zostają zespawane na spawalni oraz uzupełnione o nóżki. Ostatnim etapem produkcji jest lakierowanie gotowego pojemnika, który następnie transportowany jest do magazynu wyrobów gotowych. Tab. 2 przedstawia marszruty technologiczne dla poszczególnych grup półproduktów. Tabela 2. Marszruty technologiczne poszczególnych grup półproduktów Półprodukt Nr operacji Nazwa operacji Czas operacji [h] Stanowisko Ściana boczna 10 Rozkrój blachy 0,0018 G1 20 Tłoczenie 0,0015 PT1 Podstawa 10 Rozkrój blachy 0,0018 G1 20 Tłoczenie 0,0033 PM1 10 Rozkrój blachy 0,0018 G1 Pokrywa 20 Tłoczenie 0,0033 PM1 30 Zaginanie 0,0022 PK1 Nóżka 10 Rozkrój blachy 0,0017 G1 20 Zaginanie 0,0016 PK1 10 Rozkrój blachy 0,0017 G1 Zawias 20 Tłoczenie 0,0033 PM1 30 Zaginanie 0,0016 PK1 40 Montaż 0,0009 PM1 Produkcja przedsiębiorstwa związana jest ściśle z sezonowością sprzedaży. Obserwacja i analiza sprzedaży wyrobów gotowych w latach wskazuje, iż w pierwszych miesiącach roku produkcja i sprzedaż nie przekracza poziomu tysięcy produktów miesięcznie. Pierwsze wzrosty zauważalne są w połowie drugiego kwartału gdzie sprzedaż wyrobów dochodzi do poziomu około 95 tysięcy miesięcznie i utrzymuje się do końca trzeciego kwartału. Ostatnie miesiące roku cechuje spadek sprzedaży i produkcji do poziomu z początku roku. Sezonowość zakładu skorelowana jest z aktywnością jej głównych klientów, a mianowicie branżą spożywczą, budowlaną i metalową, które w okresie od drugiego do

4 początku czwartego kwartału cechuje intensywniejsza działalność na rynku, niż na przełomie roku. W czwartym kwartale 2009 roku w przedsiębiorstwie produkcyjnym powstał plan sprzedaży na rok Tab. 3 zawiera zestawienie planowanych ilości sprzedaży w podziale na produkty i miesiące. Tabela 3. Plan sprzedaży w 2010 (w tysiącach sztuk) Miesiąc Produkt S S S P P Łącznie Ze względu na znaczący wzrost produkcji w okresie od maja do października, gdzie planowany poziom sprzedaży przekracza 100 tysięcy sztuk, przedsiębiorstwo podjęło decyzję o przeprowadzeniu analizy zdolności produkcyjnych produkcji półproduktów (Wydział Spawalni i Lakierni posiada zadeklarowaną zdolność na poziomie 120 tysięcy sztuk miesięcznie). Przedsiębiorstwo założyło produkcję w systemie czterobrygadowym i dostępność maszyn na poziomie od %. Poniższe tab. 4 i tab. 5 przedstawiają ilość maszyn na stanowisku, ich współczynnik dostępność oraz planowany maksymalny czas pracy w okresie. Tabela 4. Charakterystyka stanowisk roboczych Symbol stanowiska Opis stanowiska Współczynnik dostępności maszyny Ilość maszyn Planowany czas pracy w roku G1 Gilotyny 70% PT1 Prasa transferowa 80% PM1 Prasy mimośrodowe 80% PK1 Prasy krawędziowe 70% Tabela 5. Miesięczna dostępność maszyn w godzinach Miesiąc G PT PM PK W celu przeanalizowania zdolności produkcyjnych w stosunku do planu sprzedaży został przeliczony, na podstawie marszrut technologicznych, czas potrzebny, do wykonania zadeklarowanych poziomów handlowych (założono, iż plan sprzedaży jest równy planowi produkcji). W kolejnym kroku zdolności produkcyjne zostały zestawione z wygenerowanymi

5 danymi. Tab. 6 prezentuje różnice pomiędzy czasem dostępnym, a zadeklarowanym na poszczególnych stanowiskach roboczych. Tabela 6. Różnica pomiędzy dostępnym a planowanym czasem produkcji Miesiąc G PT PM PK Powyższa analiza pokazuje, iż w okresie od maja do października wąskim gardłem w produkcji jest prasa transferowa PT1. Brak zdolności w przytoczonym okresie przekłada się na utratę sprzedaży w wielkości szt. W świetle powyższych danych przedsiębiorstwo postanowiło dokonać oceny efektywności ekonomicznej działań w czterech scenariuszach: optymalizacja kosztów produkcji do poziomu wąskiego gardła, zbilansowanie utraconej produkcji w okresie od stycznia do końca kwietnia (przy założeniu składowania zewnętrznego), inwestycję w zakup kolejnej prasy transferowej, outsourcing części produkcji ścian bocznych w problematycznym okresie. Równolegle z planem sprzedaży, w analizowanym przedsiębiorstwie produkcyjnym, powstał budżet kosztów na poszczególne stanowiska robocze, co prezentuje tab. 7. Tabela 7. Budżet kosztów na stanowiskach roboczych, na rok 2010 (w tysiącach złotych) Stanowisko Zmienne Stałe Administracja G ,00 898,00 PT , ,00 PM1 617,00 350,00 PK1 617,00 450,00 L ,00 998,00 SP , ,00 Powyższy budżet przygotowany został dla poziomu produkcji tysięcy sztuk produkcji i zakłada dostosowanie kosztów zmiennych dla stanowisk roboczych, które nie są w pełni obciążone. W celu dalszych analiz analizowane przedsiębiorstwo produkcyjne przyjęło następujące założenia: średni koszt materiałowy wyrobu 52,50 PLN/szt., średnie koszty zmienne pośrednie 6,62 PLN/szt., średnie koszty stałe 4,35 PLN/szt., narzut kosztów administracyjnych 1,10 PLN/szt., średnia cena produktu (po bonusach, skoncie, upustach) 79 PLN/szt., średni koszt magazynowania jednego pojemnika przez 24 godziny 0,1 PLN. Analiza kosztowa procesu produkcyjnego dostosowanego do mocy produkcyjnych wąskiego gardła 1262

6 Scenariusz pierwszy zakłada optymalizację zasobów i kosztów zmiennych do poziomu wąskiego gardła, czyli prasy transferowej. Charakterystyka poszczególnego procesu kosztotwórczego każdego z wydziałów sprawia, iż nie ma potencjału do optymalizacji zasobów, które przyczyniłyby się do zwiększenia poziomu marż. Koszty zmienne przedsiębiorstwa związane są głównie z wynagrodzeniami, mediami, oraz materiałami pomocniczymi, co w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia poziomu produkcji posiada charakter liniowy. W świetle przytoczonych argumentów przedsiębiorstwo uznało, iż istotne w przypadku wyboru opisywanego scenariusza konieczne będzie stworzenie kolejnej wersji budżetu uwzględniającego zmniejszenie kosztów zmiennych. Tab. 8 przedstawia, jaki wynik ekonomiczny osiągnie przedsiębiorstwo w przypadku realizacji tego scenariusza. Tabela 8. Wynik ekonomiczny przedsiębiorstwa scenariusz 1 Pozycja Wartość Przychody ze sprzedaży ,00 Koszty zmienne ,44 Marża po kosztach zmiennych ,56 Koszty stałe ,00 Marża po kosztach stałych ,56 Koszty administracyjne ,00 Marża po kosztach administracyjnych ,56 Analiza kosztowa zbilansowania utraconej produkcji Drugi scenariusz kadry kierowniczej przedsiębiorstwa zakłada, iż w miesiącach od stycznia do kwietnia, przedsiębiorstwo będzie produkować pełnymi mocami produkcyjnymi i nadprodukcję będzie składować w magazynie zewnętrznym do momentu wykorzystania. Tab. 9 przedstawia porównanie maksymalnych mocy produkcyjnych z planem sprzedaży. Tabela 9. Porównanie maksymalnych mocy produkcyjnych Plan sprzedaży Miesiąc Łącznie 77,0 82,0 89,0 89,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 973 Maksymalne zdolności produkcyjne 99,2 89,6 99,2 96,0 99,2 96,0 99,2 99,2 96,0 99,2 972,8 Różnica 22,2 7,6 10,2 7,0-6,8-10,0-6,8-6,8-10,0-6,8-0,2 Powyższe zestawienie pokazuje, iż możliwe jest zbilansowanie nadmiernego zapotrzebowania w okresie od maja do października, wyższą produkcją w okresie od stycznia do maja (utrata sprzedaży na poziomie 200 szt.). W celu określenia kosztów magazynowania zewnętrznego przedsiębiorstwo przyjęło założenie, iż będą one liczone od momentu wyprodukowania na bufor do momentu wyjścia z magazynu zewnętrznego. Dodatkowo dział planowania w przedsiębiorstwie założył, iż dostawy do magazynu będą dostarczane i odbierane (wydawane do sprzedaży) w cyklu raz na dzień. Z przeprowadzonej analizy uzyskano wynik PLN w okresie Tab. 10 przedstawia wynik, jaki przedsiębiorstwo osiągnie realizując powyższy scenariusz.

7 Tabela 10. Wynik ekonomiczny przedsiębiorstwa scenariusz 2 Pozycja Wartość Przychody ze sprzedaży Koszty zmienne Marża po kosztach zmiennych Koszty stałe Marża po kosztach stałych Koszty administracyjne Marża po kosztach administracyjnych Koszty magazynowania Marża po kosztach nadzwyczajnych Analiza kosztowa eliminacji wąskiego gardła poprzez nakłady inwestycyjne W trzecim wariancie, przedsiębiorstwo założyło zakup kolejnej prasy transferowej, która w okresie wzmożonego zapotrzebowania, będzie wykorzystywana do produkcji. Służby techniczne przedsiębiorstwa ustaliły, że łączne nakłady instalacji prasy transferowej i niezbędnego kompletu narzędzi wyniosą PLN (zakup i przyłączenie). Uzgodniono także, iż nowe urządzenie będzie generować około PLN kosztów związanych z przeglądami, naprawami oraz materiałami eksploatacyjnymi. W celu oceny zasadności zakupu przedsiębiorstwo postanowiło przeanalizować inwestycję wyliczając wskaźnik NPV. Metoda wartości zaktualizowanej netto (NPV) jest podstawową i jedną z najczęściej stosowanych metod w ocenach projektów inwestycyjnych z tego względu, iż zakłada różną wartość pieniądza w czasie. NPV stanowi sumę zdyskontowanych oddzielnie dla każdego roku przepływów pieniężnych, zrealizowanych w całym okresie objętym rachunkiem, przy stałym poziomie stopy procentowej 2. Wyznacza się ją ze wzoru: NPV I 0 n CF i t 1 1 r Gdzie: CF i wielkość wolnej gotówki w i tym okresie (przepływ pieniężny i tego okresu), r stopa dyskontowa w badanym okresie (jest to wymagana stopa zwrotu zależna od poziomu ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej lub koszt kapitałów finansujących projekt inwestycyjny. W praktyce pojęcia: stopa dyskontowa, koszt kapitału oraz wymagana stopa zwrotu są stosowane zamiennie), I o początkowe wydatki inwestycyjne (przepływ pieniężny okresu zerowego), N okres eksploatacji inwestycji. Na potrzeby analizy przyjęto, iż okres eksploatacji inwestycji będzie równy okresowi amortyzacji, a mianowicie 7 lat. Jako wartość przepływów pozytywnych przyjęto marżę na wyrobach wyprodukowanych/sprzedanych, w okresie maj październik, powyżej obecnych zdolności umniejszoną o dodatkowe koszty ( PLN). NPV dla projektu, przy stopie dyskontowej 8% wyniosło PLN, co oznacza, że stopa zwrotu z inwestycji jest większa niż oczekiwana stopa zwrotu i przedsięwzięcie kwalifikuje się do realizacji. W drugim kroku t 2 Rutkowski A., Zarządzanie finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 217.

8 przedsiębiorstwo stworzyło rachunek wyników, analogiczny do poprzednich scenariuszy, który przedstawia tab. 11. Tabela 11. Wynik ekonomiczny przedsiębiorstwa scenariusz 3 Pozycja Wartość Przychody ze sprzedaży Koszty zmienne Marża po kosztach zmiennych Koszty stałe Marża po kosztach stałych Koszty administracyjne Marża po kosztach administracyjnych Koszty amortyzacji Koszty eksploatacji Marża po kosztach nadzwyczajnych Analiza kosztowa eliminacji wąskiego gardła poprzez outsourcing Ostatni analizowany przez przedsiębiorstwo scenariusz zakłada wydanie części produkcji w podwykonawstwo, zwane również outsourcingiem w okresie od maja do października. Według założeń producenta outsourcing będzie dotyczył przetłaczania formatek ścian bocznych z materiału powierzonego przez dostawcę i przy wykorzystaniu jego narzędzi. Firma jest zainteresowana wydaniem produkcji w ilości sztuk ścian bocznych (około kompletów) w omawianym okresie, a w skład usługi będzie wchodził odbiór formatek z zakładu, wykonanie operacji, kontrola poprawności wymiarów oraz dostarczenie do siedziby odbiorcy. W wyniku analizy rynku ustalono, iż koszt wykonania kompletu ścian bocznych, w ustalonym zakresie, będzie o 40% wyższy od kosztów wykonania w zakładzie (koszty stałe i zmienne operacji wykonywanych na stanowisku PT1). Wyliczenie kosztów outsourcingu 1 kompletu ścian bocznych przedstawia tab. 12. Tabela 12. Analiza kosztów outsourcingu Stanowisko Koszty zmienne Koszty stałe Łącznie Łączna ilość (w kompletach) Koszt na komplet Narzut 10% Koszt usługi PT ,19 0,88 3,07 Dodatkowo służby techniczne oszacowały koszt wykonania narzędzi na poziomie 300 tysięcy złotych, którego amortyzacja będzie się odbywać w zakładzie przy stawce 20%. Tab. 13 przedstawia rachunek wyników za rok 2010 uwzględniający koszty outsourcingu ścian bocznych oraz amortyzację narzędzi.

9 Tabela 13. Wynik ekonomiczny przedsiębiorstwa scenariusz 4 Pozycja Wartość Przychody ze sprzedaży ,00 Koszty zmienne ,00 Dodatkowe koszty przerobu * ,00 Marża po kosztach zmiennych ,00 Koszty stałe ,00 Marża po kosztach stałych ,00 Koszty administracyjne ,00 Marża po kosztach administracyjnych ,00 Koszty amortyzacji ,00 Marża po kosztach nadzwyczajnych ,00 * Liczone, jako różnica pomiędzy kosztami samodzielnego wytworzenia w przedsiębiorstwie, a usługą podwykonawcy. Z analizy przedstawionych scenariuszy wynika, że najbardziej opłacalnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstwa produkcyjnego jest wydanie części produkcji w okresowe podwykonawstwo, co pozwala na zrealizowanie określonego poziomu sprzedaży, przy jednocześnie stosunkowo niskich kosztach. Należy jednak pamiętać, iż proces uruchamiania outsourcingu jest dość długi (przygotowanie narzędzi, serie próbne u dostawcy itp.) a inicjacja tego procesu powinna nastąpić na parę miesięcy przed rzeczywistym wzrostem produkcji. Zanim kadra kierownicza zdecyduje się na przekazanie części produkcji w usługę outsourcingową, należy również przeanalizować, czy udostępnienie podmiotom zewnętrznym dokumentacji technologicznej produkowanego elementu nie wpłynie negatywnie na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa na rynku. Wyciek patentów oraz uzależnienie przedsiębiorstwa od firmy outsourcingowej są głównymi zagrożeniami, jakie niesie za sobą outsourcing. Kolejny pod względem opłacalności scenariusz przewiduje zakup prasy oraz narzędzi. Opłacalność scenariusza z realizacją inwestycji wykazywałaby znacznie wyższy stopień opłacalności gdyby były realizowane poziomy produkcji zapewniające maksymalne wykorzystanie maszyny. Kolejny scenariusz pod względem opłacalności przewidywał bilansowanie wzrostu produkcji w pierwszych miesiącach roku, zakładając składowanie zewnętrzne wyprodukowanych wyrobów. Efektywność ekonomiczna przytoczonego wariantu znacznie by się poprawiła w przypadku składowania wewnętrznego, gdyż koszty składowania w wysokości 776 tysięcy złotych znacznie zmniejszają wynik analizowanego przedsięwzięcia. Ostatnim pod względem efektywności ekonomicznej scenariuszem jest optymalizacja zasobów i kosztów do poziomu przepustowości wąskiego gardła, która w przypadku analizowanego przedsiębiorstwa produkcyjnego przełożyła się tylko na utratę sprzedaży (dostosowanie kosztów zmiennych do poziomu sprzedaży, brak możliwości ograniczania parku maszynowego). Powyższy przykład i analiza scenariuszy pokazuje, że podjęcie jakiegokolwiek przedsięwzięcia zapewniającego realizację sprzedaży przy występowaniu wąskiego gardła powoduje wyższy wynik ekonomiczny niż w przypadku zaniechania produkcji. Wszystkie przedstawione warianty usprawnień opierają się na teorii ograniczeń, gdyż w każdym przypadku dokonywano procesów racjonalizacji pracy wąskiego gardła. W analizowanym przedsiębiorstwie produkcyjnym dostosowanie planu produkcji do maksymalnych zdolności wytwórczych wąskiego gardła należy uznać za efektywne

10 rozwiązanie, w porównaniu z planowaniem produkcji zgodnie z założeniami świata kosztów. W rzeczywistości większość przedsiębiorstw produkcyjnych praktykuje założenia świata kosztów, które koncentrują się na maksymalnym wykorzystaniu każdego etapu procesu produkcyjnego. Takie podejście należy jednak uznać za błędne, gdyż generuje koszty utrzymania zapasów robót w toku na bardzo wysokim poziomie, co wpływa negatywnie na wynik finansowy działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Stosując koncepcję teorii ograniczeń na poziomie operacyjnym, jedynym rozsądnym rozwiązaniem wydaje się dostosowanie całego procesu produkcyjnego do mocy przerobowych wąskiego gardła. Jest to najbardziej skuteczny sposób podniesienia efektywności procesu produkcyjnego, nieuwzględniający ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów inwestycyjnych. Przedstawione w niniejszym manuskrypcie przykłady podniesienia efektywności procesu produkcyjnego związane z poniesionymi nakładami, jedynie potwierdzają, że narzędzia teorii ograniczeń mogą być wykorzystywane również na poziomie taktycznym i strategicznym. Literatura 1. Kolińska K., Koliński A., Wpływ outsourcingu na rozwój przedsiębiorczości w województwie wielkopolskim, Miscellanea Oeconomicae, nr 6, Kielce Rutkowski A., Zarządzanie finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie elastyczne

Budżetowanie elastyczne Kontrola budżetowa prezentacja na podstawie: T. Wnuk-Pel, Rachunek kosztów standardowych [w:] I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Warszawa, C.H. Beck 2009, s. 223-279

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne metody oceny opłacalności inwestycji tonażowych

Dynamiczne metody oceny opłacalności inwestycji tonażowych Dynamiczne metody oceny opłacalności inwestycji tonażowych Dynamiczne formuły oceny opłacalności inwestycji tonażowych są oparte na założeniu zmiennej (malejącej z upływem czasu) wartości pieniądza. Im

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie elastyczne

Budżetowanie elastyczne Kontrola budżetowa prezentacja na podstawie: T. Wnuk-Pel, Rachunek kosztów standardowych [w:] I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Warszawa, C.H. Beck 2009, s. 223-279

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Uzasadnienie biznesowe Metodyka Prince II AXELOS Limited Zestaw informacji umożliwiający ocenę czy projekt jest i pozostaje zasadny Projekt bez uzasadnienia

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 09 MSTiL niestacjonarne (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 09 MSTiL niestacjonarne (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 09 MSTiL niestacjonarne (II stopień) program wykładu 09. Dynamiczne metody szacowania opłacalności projektów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę.

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę. Poniżej znajdują się przykłady rozwiązań tylko niektórych, spośród prezentowanych na zajęciach, zadań. Wszystkie pochodzą z podręcznika autorstwa Kotowskiej, Sitko i Uziębło. Kolokwium swoim zakresem obejmuje

Bardziej szczegółowo

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1 PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem DANE I INFORMACJE 2 Planowanie przepływów jest ciągłym procesem podejmowania decyzji, które decydują o efektywnym

Bardziej szczegółowo

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy dla Poddziałania 1.3.1

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy dla Poddziałania 1.3.1 Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/1/2015 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA Wstęp Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość 1. Wartość ekonomiczna 1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru 1.2. Różne postacie

Bardziej szczegółowo

Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza

Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza Opracowanie: kwiecień 2016r. www.strattek.pl strona 1 Spis 1. Parametry kredytu w PLN 2 2. Parametry kredytu denominowanego

Bardziej szczegółowo

Dodatek Solver Teoria Dodatek Solver jest częścią zestawu poleceń czasami zwaną narzędziami analizy typu co-jśli (analiza typu co, jeśli?

Dodatek Solver Teoria Dodatek Solver jest częścią zestawu poleceń czasami zwaną narzędziami analizy typu co-jśli (analiza typu co, jeśli? Dodatek Solver Teoria Dodatek Solver jest częścią zestawu poleceń czasami zwaną narzędziami analizy typu co-jśli (analiza typu co, jeśli? : Proces zmieniania wartości w komórkach w celu sprawdzenia, jak

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE. WYTWORZYĆ CZY KUPIĆ? outsourcing

PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE. WYTWORZYĆ CZY KUPIĆ? outsourcing PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE WYTWORZYĆ CZY KUPIĆ? outsourcing 1. Produkować samemu czy zlecić wytwarzanie na zewnątrz ( outsourcing)? Rozstrzygnięcie tego problemu decyzyjnego wymaga porównania ceny

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 08ns

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 08ns Ekonomika Transportu Morskiego wykład 08ns dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny, Akademia Morska w Gdyni ETM 2 Wykład ostatni merytoryczny ETM: tematyka 1. Dynamiczne metody

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników Spis treści Wstęp Rozdział 1. Współczesne zarządzanie (Jerzy Czarnecki) 1 1.1. Menedżer 1 1.2. Przedsiębiorstwo i biznes 3 1.2.1. Potrzeby klienta 3 1.2.2. Kombinacja zasobów 4 1.2.3. Wiedza i umiejętności

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Jerzy T. Skrzypek 1 2 3 4 5 6 7 8 Analiza płynności Analiza rentowności Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania Analiza majątku i źródeł finansowania Ocena efektywności

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 10 MSTiL niestacjonarne (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 10 MSTiL niestacjonarne (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 10 MSTiL niestacjonarne (II stopień) program wykładu 10. Dynamiczne metody szacowania opłacalności projektów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

ANALIZA I OCENA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ANALIZA I OCENA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Terminy 25 05 2015-26 05 2015 - Warszawa Zgłoś się Szkolenie może też być zorganizowane: - w dowolnym innym terminie - w miejscu najbliżej

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski ANALIZA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Wykład 6 Trzy elementy budżetowania kapitałowego Proces analizy decyzji inwestycyjnych nazywamy budżetowaniem kapitałowym.

Bardziej szczegółowo

Wycena klienta metodą dochodową a kosztową na przykładzie firmy usługowej

Wycena klienta metodą dochodową a kosztową na przykładzie firmy usługowej Roksana Kołata Dr Dariusz Stronka Wycena klienta metodą dochodową a kosztową na przykładzie firmy usługowej. Wstęp Ze względu na specyfikę działalności przedsiębiorstw usługowych ich wycena często nastręcza

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP Produkcja Produkcja Moduł dostarcza bogaty zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania procesem produkcji. Zastosowane w nim algorytmy pozwalają na optymalne

Bardziej szczegółowo

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego Metody kalkulacji kosztu jednostkowego Dane dotyczące produkcji w firmie X w styczniu przedstawiają się następująco: saldo początkowe produkcji w toku 0 liczba wyrobów przekazanych do magazynu 20 000 liczba

Bardziej szczegółowo

Metody niedyskontowe. Metody dyskontowe

Metody niedyskontowe. Metody dyskontowe Metody oceny projektów inwestycyjnych TEORIA DECYZJE DŁUGOOKRESOWE Budżetowanie kapitałów to proces, który ma za zadanie określenie potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Jest to proces identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 10 MSTiL (II stopień)

Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 10 MSTiL (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 10 MSTiL (II stopień) EwPTM program wykładu 10. Dynamiczne metody szacowania opłacalności projektów inwestycyjnych w transporcie

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

Magazyn części zamiennych Żerków Czerwiec 2011

Magazyn części zamiennych Żerków Czerwiec 2011 Magazyn części zamiennych Żerków Czerwiec 2011 Magazyn części zamiennych a koszt działalności Jedyny dobry powód utrzymywania zapasów to koszty mniejsze niż w przypadku braku zapasów Zapasy oznaczają zamrożoną

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 08ns

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 08ns Ekonomika Transportu Morskiego wykład 08ns dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny, Akademia Morska w Gdyni Wykład 8ns : tematyka 1. Oprocentowanie, dyskontowanie, współczynnik

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

KOSZTY I CONTROLLING LOGISTYKI Analiza wąskich gardeł w procesie produkcyjnym

KOSZTY I CONTROLLING LOGISTYKI Analiza wąskich gardeł w procesie produkcyjnym 1 KOSZTY I CONTROLLING LOGISTYKI Analiza wąskich gardeł w procesie produkcyjnym Analiza wąskich gardeł 2 Eliyahu M. Goldratt jest twórcą teorii ograniczeń (theory of constraints TOC), która zakłada, że

Bardziej szczegółowo

dr Adam Salomon Wykład 5 (z ): Statyczne metody oceny projektów gospodarczych rachunek stóp zwrotu i prosty okres zwrotu.

dr Adam Salomon Wykład 5 (z ): Statyczne metody oceny projektów gospodarczych rachunek stóp zwrotu i prosty okres zwrotu. dr Adam Salomon METODY OCENY PROJEKTÓW GOSPODARCZYCH Wykład 5 (z 2008-11-19): Statyczne metody oceny projektów gospodarczych rachunek stóp zwrotu i prosty okres zwrotu. dla 5. roku BE, TiHM i PnRG (SSM)

Bardziej szczegółowo

TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE

TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE 1. Rozwiązywanie problemów decyzji krótkoterminowych Relacje między rozmiarami produkcji, kosztami i zyskiem wykorzystuje się w procesie badania opłacalności różnych wariantów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ)

ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) Systemy Logistyczne Wojsk nr 41/2014 MODEL EKONOMICZNEJ WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA (EOQ) ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) Małgorzata GRZELAK Jarosław ZIÓŁKOWSKI Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Logistyki Instytut

Bardziej szczegółowo

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Metody oceny projektów We współczesnej gospodarce rynkowej istnieje bardzo duża presja na właścicieli kapitałów. Są oni zmuszeni do ciągłego poszukiwania najefektywniejszych

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia można zidentyfikować: wewnątrz przedsiębiorstwa (wąskie gardło), w otoczeniu przedsiębiorstwa (popyt, konkurencja)

Ograniczenia można zidentyfikować: wewnątrz przedsiębiorstwa (wąskie gardło), w otoczeniu przedsiębiorstwa (popyt, konkurencja) Ograniczenia nie są ze swej natury ani dobre, ani złe one po prostu istnieją T. Corbett Ograniczenia można zidentyfikować: wewnątrz przedsiębiorstwa (wąskie gardło), w otoczeniu przedsiębiorstwa (popyt,

Bardziej szczegółowo

Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę

Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę 1 *Nadwyżka cenowa TR TVC = wynik finansowy + TFC Wynik finansowy = Nadwyżka cenowa - TFC 2 Decyzja o rezygnacji z produktu powinna się opierać na porównaniu

Bardziej szczegółowo

CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI KOSZTY SPRZEDAŻ. KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2. KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI. WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ

CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI KOSZTY SPRZEDAŻ. KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2. KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI. WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI SPRZEDAŻ CENA ILOŚĆ STRUKTURA JK-WZ-UW KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI KOSZTY KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2 Tabela. Rachunek przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska Wroclaw University of Economics Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa, płynność, EVA JEL Classification A 10 Streszczenie: Poniższy raport prezentuje wpływ stosowanej

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA HALI PRODUKCYJNEJ

LOGISTYKA HALI PRODUKCYJNEJ 1 LOGISTYKA HALI PRODUKCYJNEJ ZAŁOŻENIA Na potrzebę realizacji projektu przyjęto następujące założenia: Wydział produkcyjny pracuje 5 dni w tygodniu, Części wykonywane są z gotowych półfabrykatów nabywanych

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy Lista powtórkowa Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 1. Saldo początkowe Środków Trwałych 50 000 zł 2. Na stanie środków trwałych znajduje się komputer, którego wartość

Bardziej szczegółowo

Testy na utratę wartości aktywów case study. 2. Testy na utratę wartości aktywów w ujęciu teoretycznym

Testy na utratę wartości aktywów case study. 2. Testy na utratę wartości aktywów w ujęciu teoretycznym Roksana Kołata Dariusz Stronka Testy na utratę wartości aktywów case study 1. Wprowadzenie Zgodnie z prawem bilansowym wycena aktywów w bilansie powinna być poddawana regularnej ocenie. W sytuacji, gdy

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 08 MSTiL stacjonarne (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 08 MSTiL stacjonarne (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 08 MSTiL stacjonarne (II stopień) program wykładu 08. 1. Wybrane metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zalządcza

Rachunkowość zalządcza Mieczysław Dobija Rachunkowość zalządcza ~ Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1995 Spis treści Wstęp......................... 9 Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość. 13 1. Wartość ekonomiczna............

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

... Zarządzanie Produkcją (MRP)

... Zarządzanie Produkcją (MRP) 1 Zarządzanie Produkcją 3 Techniczne przygotowanie produkcji 4 Planowanie produkcji 4 Planowanie zapotrzebowań materiałowych 5 Planowanie i realizacja zleceń 5 Planowanie zdolności produkcyjnych 5 Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Bieżący Przyszły. IV I II Wpływy ze sprzedaży bieżącego kwartału * *** Wpływy ze sprzedaży w kwartale poprzednim ** ****

Bieżący Przyszły. IV I II Wpływy ze sprzedaży bieżącego kwartału * *** Wpływy ze sprzedaży w kwartale poprzednim ** **** Zestaw I Zadanie 1. Firma CP jest dystrybutorem profesjonalnych środków czystości. Dane o sprzedaży i zakupach materiałów firmy CP zostały przedstawione w poniższej tabeli: Rok Bieżący Przyszły Kwartał

Bardziej szczegółowo

Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku

Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku Warszawa, 31 sierpnia 2010 roku 27 maj 2010 Efekty i kluczowe działania w Q2 2010 i H1 2010 Wyniki finansowe W Q2

Bardziej szczegółowo

Efektywność Projektów Inwestycyjnych. 1. Mierniki opłacalności projektów inwestycyjnych Metoda Wartości Bieżącej Netto - NPV

Efektywność Projektów Inwestycyjnych. 1. Mierniki opłacalności projektów inwestycyjnych Metoda Wartości Bieżącej Netto - NPV Efektywność Projektów Inwestycyjnych Jednym z najczęściej modelowanych zjawisk przy użyciu arkusza kalkulacyjnego jest opłacalność przedsięwzięcia inwestycyjnego. Skuteczność arkusza kalkulacyjnego w omawianym

Bardziej szczegółowo

Finanse dla menedżerów praktyczne warsztaty dla niefinansistów

Finanse dla menedżerów praktyczne warsztaty dla niefinansistów Finanse dla menedżerów praktyczne warsztaty dla niefinansistów Terminy szkolenia 15-16 wrzesień 2016r., Kraków - InterHouse*** Cele szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom praktycznej i

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie koncepcji analizy wąskich gardeł w zarządzaniu produkcją

Wykorzystanie koncepcji analizy wąskich gardeł w zarządzaniu produkcją Wykorzystanie koncepcji analizy wąskich gardeł w zarządzaniu produkcją mgr inż. Adam Koliński Wyższa Szkoła Logistyki mgr inż. Adrian Tomkowiak Amica Wronki S.A. Efektywny proces identyfikowania i eliminowania

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja programu produkcji

Optymalizacja programu produkcji ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI Ćwiczenie 3 Optymalizacja programu produkcji Co i ile produkować i sprzedawać, aby zmaksymalizować zysk? Programowanie produkcji ZADANIE odpowiedź na pytania Co produkować?

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 1.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW 477 Załącznik nr 1.1. Poniższy przykład ma na celu przybliżenie logiki wynikającej z Wytycznych. Założenia projekcji

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji finansowej organizacji

Ocena kondycji finansowej organizacji Ocena kondycji finansowej organizacji 1 2 3 4 5 6 7 8 Analiza płynności Analiza rentowności Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania Analiza majątku i źródeł finansowania Ocena efektywności projektów

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3.

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3 www.salo.pl Działalność gospodarcza w portach morskich Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa portowego opiera się na dwóch podstawowych elementach:

Bardziej szczegółowo

Ocena opłacalności planowania przedsięwzięć - analiza przypadków

Ocena opłacalności planowania przedsięwzięć - analiza przypadków Załącznik B2 Ocena opłacalności planowania przedsięwzięć - analiza przypadków Przykład teoretyczny Odcinek rzeki nizinnej ma długość 5 km. Niezależnie od wylewów wczesnowiosennych, w okresie majwrzesień

Bardziej szczegółowo

Tytuł prezentacji: Przygotowanie PPP jakie analizy powinny poprzedzać zawiązanie partnerstwa. Prelegent: Witold Grzybowski

Tytuł prezentacji: Przygotowanie PPP jakie analizy powinny poprzedzać zawiązanie partnerstwa. Prelegent: Witold Grzybowski Tytuł prezentacji: Przygotowanie PPP jakie analizy powinny poprzedzać zawiązanie partnerstwa Prelegent: Witold Grzybowski Przygotowanie PPP analizy poprzedzające zawiązanie zanie partnerstwa 1 Zawartość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie?

Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie? Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie? Danuta Palonek dpalonek@gddkia.gov.pl Czym jest analiza

Bardziej szczegółowo

W procesie budżetowania najpierw sporządza się część operacyjną budżetu, a po jej zakończeniu przystępuje się do części finansowej.

W procesie budżetowania najpierw sporządza się część operacyjną budżetu, a po jej zakończeniu przystępuje się do części finansowej. Budżetowanie Budżetowanie to: Proces ciągłego analizowania, programowania, realizowania i pomiaru wykonania zadań właściwych poszczególnym komórkom organizacyjnym, mający na celu efektywną kontrolę nad

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Do zapasów zaliczyć należy: (1) materiały, czyli przedmioty pracy nabyte w celu całkowitego zużycia w jednym cyklu produkcyjnym lub zużycia na inne potrzeby, na przykład konserwacji

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych uzasadnionych Rachunek kosztów normalnych: zniwelowanie wpływu różnic w wykorzystaniu zdolności produkcyjnych w wyniku zmian w rozmiarach produkcji

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Zapas: definicja. Zapasy: podział

LOGISTYKA. Zapas: definicja. Zapasy: podział LOGISTYKA Zapasy Zapas: definicja Zapas to określona ilość dóbr znajdująca się w rozpatrywanym systemie logistycznym, bieżąco nie wykorzystywana, a przeznaczona do późniejszego przetworzenia lub sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP LOGISTYKA PRODUKCJI C3 PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH, PODSTAWOWYCH OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP 2 Logistyka materiałowa Logistyka zaopatrzenia Logistyka dystrybucji Magazyn Pośrednictwo Magazyn Surowce

Bardziej szczegółowo

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179 Ceny Definicja ceny cena ilość pieniądza, którą płaci się za dobra i usługi w stosunkach towarowo-pieniężnych, których przedmiotem jest zmiana właściciela lub dysponenta będąca wyrazem wartości i zależna

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN w PROCESACH

BIZNESPLAN w PROCESACH BIZNESPLAN w PROCESACH INWESTYCJI RZECZOWYCH Budżet kapitałowy Analiza wykonalności inwestycji (feasibility study) Kryteria i miary oceny inwestycji 4 TWORZENIE BUDŻETU KAPITAŁOWEGO - SCHEMAT Efektywność

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Plan zajęć normalnych, standardowych 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach produktów 2. Prezentacja różnych podejść do planowania rozmiarów

Bardziej szczegółowo

Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE

Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE Projekt hybrydowy, jeśli spełnia stosowne warunki określone w art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 roku (dalej:

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I INFORMACJE ORGANIZACYJNE 15 h wykładów 5 spotkań po 3h Konsultacje: pok.313a

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Ustalenie zapotrzebowania na materiały. Zapasy. dr inż. Andrzej KIJ

TEMAT: Ustalenie zapotrzebowania na materiały. Zapasy. dr inż. Andrzej KIJ TEMAT: Ustalenie zapotrzebowania na materiały. Zapasy dr inż. Andrzej KIJ 1 1 Zagadnienia: Klasyfikacja zapasów w przedsiębiorstwie Zapasy produkcji w toku Ilościowe i wartościowe określenie całkowitego

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: zarządzanie wartością, analiza scenariuszy, przepływy pieniężne.

Słowa kluczowe: zarządzanie wartością, analiza scenariuszy, przepływy pieniężne. Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacjach: non-profit, instytucji finansowej działającej w sektorze spółdzielczym oraz przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży budowniczej. K. Śledź, O. Troska, A.

Bardziej szczegółowo

II. Analiza finansowa materiał pomocniczy

II. Analiza finansowa materiał pomocniczy II. Analiza finansowa materiał pomocniczy 68 Studium wykonalności jest jednym z dokumentów wymaganych w procesie aplikowania o dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

DAJEMY SATYSFAKCJĘ Z ZARZĄDZANIA FIRMĄ PRODUKCYJNĄ

DAJEMY SATYSFAKCJĘ Z ZARZĄDZANIA FIRMĄ PRODUKCYJNĄ DAJEMY SATYSFAKCJĘ Z ZARZĄDZANIA FIRMĄ PRODUKCYJNĄ SPIS TREŚCI 1. Nasza firma i jej cel działania 2. Doświadczenie i praktyka 3. Co nas wyróżnia na tle rynku i konkurencji 4. Co oferujemy Państwu 5. Państwa

Bardziej szczegółowo

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych Tytuł szkolenia Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych Termin 2013.04.08-2013.04.09 Warszawa Prowadzący dr Grzegorz Michalski specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw adiunkt

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Wykład 4 Prawda ekonomiczna Pieniądz, który mamy realnie w ręku, dziś jest wart więcej niż oczekiwana wartość tej samej

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Agenda. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing, ABC)

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Agenda. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing, ABC) Agenda Rachunek działań (Activity Based Costing, ABC) Dr Marcin Pielaszek 1. Przesłanki wdrażania nowych rozwiązań rachunku 2. Model rachunku działań 3. Ilustracja liczbowa 4. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 Zadanie 1 (Procesowy rachunek kosztów) W zakładach mleczarskich koszty pośrednie

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI FINANSE I PRAWO RACHUNEK OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI Czyli jak racjonalnie decydować o inwestycjach na podstawie przesłanek finansowych. TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:3 dni MIEJSCE: CENA: Przyszłość należy

Bardziej szczegółowo

Metody szacowania opłacalności projektów (metody statyczne, metody dynamiczne)

Metody szacowania opłacalności projektów (metody statyczne, metody dynamiczne) Metody szacowania opłacalności projektów (metody statyczne, metody dynamiczne) punkt 6 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 2 Wartość pieniądza w czasie

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 7 Krzywa rentowności, zadania (mat. fin.), marża w handlu, NPV i IRR, obligacje

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 7 Krzywa rentowności, zadania (mat. fin.), marża w handlu, NPV i IRR, obligacje System finansowy gospodarki Zajęcia nr 7 Krzywa rentowności, zadania (mat. fin.), marża w handlu, NPV i IRR, obligacje Krzywa rentowności (dochodowości) Yield Curve Krzywa ta jest graficznym przedstawieniem

Bardziej szczegółowo

ZADANIE KONKURSOWE I etap

ZADANIE KONKURSOWE I etap Katowice, 26.04.2016 r. ZADANIE KONKURSOWE I etap Założenia Przedsiębiorstwo produkuje trzy rodzaje przetworów owocowych: konfiturę wiśniową (250 g), powidła śliwkowe (320 g), mus jabłkowy (1000 g). Produkcja

Bardziej szczegółowo

Analiza progu rentowności

Analiza progu rentowności Analiza progu rentowności Aby przedsiębiorstwo mogło osiągnąć zysk, muszą być zachowane odpowiednie relacje między przychodami ze sprzedaży i kosztami, tzn. przychody powinny być wyższe od poniesionych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych przykład

Projektowanie bazy danych przykład Projektowanie bazy danych przykład Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeń wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA PODSTAWOWE POJĘCIA Przedsiębiorstwo - wyodrębniona jednostka gospodarcza wytwarzająca dobra lub świadcząca usługi. Cel przedsiębiorstwa - maksymalizacja zysku Nakład czynniki

Bardziej szczegółowo

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow)

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow) Istota metody DCF (Discounted Cash Flow) Metoda DCF to: Sposób wyceny przedsiębiorstwa i jego kapitałów własnych oparty o zdyskontowane przepływy pieniężne. Wolne przepływy pieniężne (Free Cash Flows)

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych

Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów pełnych Produkty wyroby gotowe rzeczowe aktywa obrotowe wytwarzane przez przedsiębiorstwo produkcja w toku niegotowe wyroby gotowe o niezakończonym cyklu wytwarzania produkcją w toku może

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy: Pracownicy działów controllingu, najwyższa kadra zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności

Uczestnicy: Pracownicy działów controllingu, najwyższa kadra zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: Temat: Budżetowanie - najlepsze praktyki. 30 Styczeń - 3 Luty Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: Koszt szkolenia: 1990.00 + 23% VAT Program Cykl dwóch

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Logistyka - nauka. Polski sektor TSL w latach Diagnoza stanu

Logistyka - nauka. Polski sektor TSL w latach Diagnoza stanu Adiunkt/dr Joanna Brózda Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Instytut Zarządzania Transportem, Zakład Organizacji i Zarządzania Polski sektor TSL w latach 2007-2012.

Bardziej szczegółowo

Autorzy: ANNA SZYCHTA, ALICJA A. JARUGA, PRZEMYSŁAW KABALSKI

Autorzy: ANNA SZYCHTA, ALICJA A. JARUGA, PRZEMYSŁAW KABALSKI RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Autorzy: ANNA SZYCHTA, ALICJA A. JARUGA, PRZEMYSŁAW KABALSKI O autorach Wstęp Rozdział 1. Istota, rola i rozwój rachunkowości zarządczej Alicja A. Jaruga 1.1. Rachunkowość zarządcza

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W2) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych.

Rachunek Kosztów (W2) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych. Plan zajęć Rachunek kosztów Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Marcin Pielaszek 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo