Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych"

Transkrypt

1 Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia: zł Program Program kursu obejmuje tematykę zmian w Kodeksie pracy (umowy terminowe), które wchodzą w życie 22 lutego 2016 r. Omówione zostaną: - Ograniczenie czasowe i ilościowe dla umów na czas określony - Sposoby radzenia sobie przez pracodawcę z ograniczeniem czasowym i ilościowym - Zmiana rodzajów umów o pracę - Zmiany w umowie na czas określony - Nowe okresy wypowiedzenia umów terminowych - Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy - warunki skorzystania - Zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych - Przepisy przejściowe - zasady stosowania - Kontrowersje KADRY 1. Zmienione przepisy dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników. - Nowe zasady udzielania zwolnienia od pracy i urlopów szkoleniowych - Kiedy obligatoryjnie należy udzielić urlopu szkoleniowego? - Jak postępować z już zawartymi umowami szkoleniowymi? - W jaki sposób sporządzić umowę szkoleniową na nowych zasadach?

2 2. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej - w jaki sposób prowadzić akta osobowe pracowników? - Zasady numerowania i porządkowania akt osobowych - Jak prowadzić akta osobowe pracownika, aby nie naruszyć przepisów o ochronie danych osobowych pracownika? - Jak i przez jaki czas należy przechowywać dokumenty pracownicze (listy płac, ewidencje czasu pracy, wnioski urlopowe itp.)? - Nowe zasady badań wstępnych dla tych samych stanowisk. Czym jest zasada 30 dni? 3. Jak wygląda odpowiedzialność pracodawcy i osób zajmujących się sprawami kadrowymi za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników, czy też ochrony danych osobowych 4. Zasady gromadzenia dokumentacji w postępowaniu rekrutacyjnym, bez zarzutu dyskryminacji i naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych - najnowsze stanowiska GIODO 5. Nowe zasady zbierania danych osobowych kandydatów do pracy oraz postępowania z aktami osobowymi, w których znajdują się kwestionariusze sprzed zmiany przepisów - nowy KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 6. Wpływ zmian w przepisach BHP na praktykę pracodawców - Czy i w jakim zakresie pracodawcy powinni wyznaczyć osoby odpowiedzialne za przeciwdziałanie pożarom i odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy w firmie? - Jakie są nowe obowiązki w zakresie przekazywania informacji o zagrożeniach bhp? 7. Jakie są zasady tworzenia umów o pracę w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego - Kiedy należy stosować dodatkowo zakres obowiązków pracownika? - Jak wybrać odpowiedni rodzaj umowy o pracę (zalety i wady poszczególnych rodzajów umów o pracę)? - Pakiet antykryzysowy, a umowy terminowe - Zasady formułowania poszczególnych elementy umów o pracę (miejsce pracy, rodzaj stanowiska, dodatkowe obowiązkowe postanowienia dla pracowników niepełnoetatowych itp.) - Umowy o pracę w zależności od stanowiska pracy (w tym kontrakty menedżerskie) - Zakres czynności - czy stosować? - Zawarcie umowy o pracę - najważniejsze elementy umowy - konstrukcja prawna, przykłady konkretnych uregulowań i ich konsekwencje - Obligatoryjne i fakultatywne składniki umowy o pracę - orzeczenia SN i poglądy PIP - Sposób zawarcia umowy o pracę - Umowa o pracę a możliwość zawarcia umów cywilnoprawnych np. umowy zlecenia, umowy o dzieło,

3 samozatrudnienie, umowa na czas wykonania określonej pracy, telepraca - Umowy o pracę na czas określony po wejściu w życie Pakietu Antykryzysowego - Zmiana warunków umowy o pracę - Porozumienie zmieniające - sposoby praktycznego zastosowania - Wypowiedzenie warunków pracy i płacy, tzw. wypowiedzenie zmieniające - kiedy należy koniecznie zastosować? - Umowa o zakazie konkurencji: - Rodzaje umów o zakazie konkurencji, - Najważniejsze elementy umowy o zakazie konkurencji - Jak należy określić działalność konkurencyjną w umowie - Jak należy wyliczać odszkodowanie za zakaz konkurencji - Ustalenie kary umownej a wysokość odszkodowania 8. Zasady rozwiązywania umów o pracę w drodze wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron: - Przygotowywanie wypowiedzeń umów o pracę, oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę, porozumień rozwiązujących umowy o pracę, - Niezbędne elementy prawidłowego uzasadnienia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę - Formułowanie dobrej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących po jego stronie oraz po stronie pracodawcy - Szczególne zasady rozwiązywania umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony oraz na czas wykonania określonej pracy - Tryb konsultowania ze związkami - Sposoby obliczania terminu wypowiedzenia - Zasady prawidłowego doręczania pism wypowiadających umowę o pracę - Konstruowanie porozumienia rozwiązującego stosunek pracy - Omówienie kazusów orzecznictwa Sądu Najwyższego - Szczególne zasady zwalniania niektórych pracowników - Zasady obowiązujące przy zwalnianiu osób będących na stanowiskach kierowniczych (np. menedżerów średniego szczebla) - Uprawnienia pracowników szczególnie chronionych przed rozwiązaniem stosunku pracy (związkowcy, kobiety w ciąży, osoby w wieku przedemerytalnym, członkowie rady pracowników itd.)? - Kiedy szczególna ochrona? - Zasady skutecznego rozwiązywania umów o pracę z chronionym pracownikiem - Dopuszczalność rozwiązania stosunku pracy w wyniku wypowiedzenia warunków pracy lub płacy 9. Zasady rozwiązywania umów o pracę w trybie natychmiastowym:

4 - Dopuszczalne przyczyny rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym - Zasady rozwiązywania umów o pracę w trybie natychmiastowym bez winy pracownika - Metody obliczania okresu nieobecności uprawniającego pracodawcę do natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę - Omówienie kazusów orzecznictwa Sądu Najwyższego 10. Zwolnienia grupowe a zwolnienia indywidualne z przyczyn leżących po stronie pracodawcy - Zasady doboru pracowników do zwolnień grupowych - Procedura zwolnień grupowych - współpraca ze związkiem zawodowym - Odprawy - Zawarcie porozumienia lub regulaminu dot. zwolnień grupowych w firmie - Uprawnienia i obowiązki pracodawcy wobec zwolnionego pracownika - Sposoby zabezpieczeń przed ewentualnymi roszczeniami finansowymi byłego pracownika - Sposoby zobowiązania pracownika do nieujawniania tajemnic pracodawcy po ustaniu stosunku pracy - Zasady zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia - Zasady prawidłowego sporządzania świadectwa pracy - Nowe zasady wydawania świadectw pracy. W jakich przypadkach działają nowe a kiedy jeszcze stare przepisy - art. 97 paragraf 1 - paragraf 1 Kp. - Zasady obowiązujące w zakresie wystawiania przez pracodawcę opinii o pracowniku 11. Jak wystawiać, korygować i duplikować świadectwa pracy (np. dla pracowników, którzy zakończyli pracę kilka lat temu)? - Prostowanie i zmiany świadectwa pracy. - Zasady wydawania duplikatu świadectwa. - Terminy wystawiania świadectw pracy 12. Zmiany w przepisach dot. czasu pracy - Zasady ustalania wymiaru czasu pracy w różnych konfiguracjach czasu pracy po zmianach - Święto "Trzech Króli" - Nowe możliwości dot. doby pracowniczej wynikające z pakietu antykryzysowego

5 - Możliwość przedłużania okresu rozliczeniowego do aż 12 miesięcy - Możliwość zastosowania ruchomego czasu pracy - Wyjścia prywatne - 12 miesięczne okresy rozliczeniowe - Ruchomy czas pracy 13. Korzyści wynikające z wprowadzenia pracy zmianowej w firmie - Zasady planowania i łamania zmian w firmie - Kiedy można,"przesunąć", pracownika na inną zmianę bez naruszenia jego doby pracowniczej. - Planowanie odpoczynku dobowego i tygodniowego przy pracy zmianowej. 14. Sposoby określania długości okresu rozliczeniowego - Jak optymalnie określić okres rozliczeniowy dla grupy pracowników? - Planowanie czasu pracy na różne okresy rozliczeniowe. - Nierównomiernie planowanie czasu pracy w dłuższym okresie rozliczeniowym? 15. Praca w soboty (inne dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy), niedziele i święta - Zasady rekompensowania pracy w dni wolne od pracy - Kiedy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy może zapłacić za przepracowany czas? - W jaki sposób opłacalnie rekompensować pracę w dni wolne od pracy? - Praca w niedzielę - dodatek 100, czy 200%? 16. "Elastyczne", systemy czasu pracy - Indywidualny rozkład czasu pracy - System pracy weekendowej

6 - Skrócony tydzień pracy - Zadaniowy system czasu pracy 17. Planowanie czasu pracy - ćwiczenia warsztatowe w grupach - Konstruowanie harmonogramów czasu pracy w poszczególnych systemach czasu pracy, dla różnych grup pracowników - Zasady wprowadzania zmian w zaplanowanym harmonogramie - System podstawowego, a równoważnego czasu pracy 18. Zasady pracy w godzinach nadliczbowych i jej rekompensaty - Jak oszczędnie wyznaczać pracę w nadgodzinach? - Nadgodziny, a ich koszty (kiedy 50%, a kiedy 100% dodatek) - W jaki sposób sprawdzić, czy pracownik przekroczył średniotygodniową normę czasu pracy - Jak rekompensować pracę w nadgodzinach czasem wolnym? - Kiedy pracownik może odebrać czas wolny za nadgodziny (w tym samym miesiącu, okresie rozliczeniowym, czy w późniejszym czasie)? - Wpływ systemu wynagradzania przyjętego w firmie na wynagrodzenie za godziny nadliczbowe - Zasady rekompensaty naruszenia doby pracowniczej - ćwiczenia warsztatowe w grupach 19. Rozliczanie czasu pracy 20. Prawidłowe ewidencjonowanie czasu pracy - Indywidualna karta ewidencji czasu pracy 21. Odpowiedzialność prawna w stosunkach pracy: - Odpowiedzialność porządkowa pracowników - Przesłanki odpowiedzialności porządkowej

7 - Katalog kar jakie pracodawca ma prawo stosować wobec pracowników naruszających zasady obowiązujące w zakładzie pracy - Odpowiedzialność materialna pracowników - Odpowiedzialność za powierzone mienie 22. Urlopy wypoczynkowe - ćwiczenia z udzielania i rozliczania urlopów pracowniczych - Zasady nabywania prawa do urlopu - Nabycie prawa do urlopu w pierwszym roku kalendarzowym zatrudnienia - Okresy wliczane do okresu pracy warunkujące nabycie prawa do urlopu - Nabycie prawa do kolejnego urlop - Wymiar etatu, a wymiar urlopu wypoczynkowego - Rozliczanie urlopów - Zasady udzielania urlopu proporcjonalnego - Podwyższenie wymiaru - urlop uzupełniający - Zasady udzielania i wykorzystywania urlopu - Obowiązki w zakresie tworzenia planu urlopów - Zasady udzielania urlopu na żądanie - Obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop - Zasady wykorzystywania urlopów bezpłatnych 23. Urlopy rodzicielskie - Zmiany w urlopach rodzicielskich 2013r. - Zmiany w urlopach wychowawczych 2013r. - Urlopy rodzicielskie dla osób adoptujących dzieci - Na czym polega obowiązkowy, a na czym dobrowolny urlop macierzyński? - Zmniejszenie wymiaru etatu zamiast dodatkowego urlopu macierzyńskiego - Jakie uprawnienia w zakresie wykorzystania urlopu macierzyńskiego ma ojciec dziecka? - W jaki sposób chroniony jest rodzic, który zamiast urlopu wychowawczego korzysta ze zmniejszenia wymiaru etatu? - Stanowisko ZUS odnośnie nowych zasiłków 24. Praca tymczasowa - praca z typowymi dokumentami stosowanymi w branży pracy tymczasowej (umowy,

8 zamówienia) - Na czym polega praca tymczasowa? - Czym równi się pracownik tymczasowy od innych pracowników w firmie? - Wady i zalety zatrudniania pracowników tymczasowych - Właściwy podział obowiązków pomiędzy agencją, a pracodawcą-użytkownikiem (np. w zakresie BHP, ewidencji czasu pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ochrony danych osobowych) w świetle ostatnich zmian prawa - Jak interpretować przepisy ograniczające w czasie korzystanie z pracy tymczasowej? 25. Współpraca ze związkiem zawodowym i radą pracowników - Jakie są konsekwencje objęcia firmy działaniem zakładowej, a międzyzakładowej organizacji związkowej? - Dlaczego niekiedy wystarczy jedna osoba, aby w zakładzie pracy powstał pełnoprawny związek zawodowy? - O jakich obowiązkach musi pamiętać związek zawodowy, aby móc korzystać z uprawnień, jakie dają mu przepisy prawa pracy? - Jak powinno być sporządzone pismo informujące pracodawcę o ilości działaczy związkowych w zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej? - Jak traktować członków nowo powstałego związku zawodowego "w organizacji"? - Czy i w jaki sposób pracodawca może zakwestionować uprawnienia związku zawodowego w firmie? 26. Nowe przepisy o radach pracowników - podstawowe informacje PŁACE Obliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy i z umów cywilno-prawnych (ćwiczenia): 1. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, okolicznościowy oraz za inne okresy niewykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia - ustalanie podstaw urlopowych w odniesieniu do różnych składników wynagrodzenia

9 - przeliczanie podstaw urlopowych w razie zmiany składników lub wysokości wynagrodzenia 2. Ekwiwalent pieniężny za urlop - zasady obliczania ekwiwalentu w różnych systemach wynagrodzeń - dopełnianie podstawy w przypadku nieprzepracowania pełnego okresu - ustalanie współczynnika do ekwiwalentu dla pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy 3. Zastosowanie zasad dotyczących obliczania wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop przy obliczaniu innych świadczeń ze stosunku pracy 4. Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczeń społecznych: - składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków - składniki od których została naliczona składka na ubezpieczenie chorobowe, a których nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych - uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłków premii, nagród, dodatków przysługujących za okresy miesięczne, kwartalne, roczne i inne - wynagrodzenie za przestój oraz za czas dyżuru, w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem w podstawie wymiaru zasiłków - wynagrodzenie normalne i dodatki za godziny nadliczbowe w podstawie wymiaru zasiłków z uwzględnieniem dodatków z tytułu przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy wypłacanych wraz z wynagrodzeniem za ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego - składniki wynagrodzenia przysługujące do określonego terminu oraz składniki, których wypłaty zaprzestano - zasady uzupełniania wynagrodzenia stałego i zmiennego uwzględnianego w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych - wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłku w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej oraz w przypadku nieprzepracowania np. połowy dnia - minimalna podstawa wymiaru zasiłków - ustalanie nowej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych - podstawa wymiaru zasiłku w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy - wynagrodzenie przyjmowane do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w miesiącu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w miesiącu wymagającym i niewymagającym uzupełniania) - sposób ustalania średniego wskaźnika potrąconych pracownikowi składek - zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku przysługującego zleceniobiorcy - rozliczenie wypłaconych świadczeń chorobowych po uznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy

10 5. Obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca - w miesiącu, w którym pracownik choruje - z uwzględnieniem miesiąca obejmującego 28 i 31 dni - w miesiącu, w którym pracownik przepracuje tylko część miesiąca z innych przyczyn niż choroba 6. Obliczanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (kiedy i jakie dodatki) - składniki stanowiące podstawę normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe (czy uwzględniać przy obliczaniu normalnego wynagrodzenia za pracę nadliczbową zmienną premię zadaniową, dodatek nocny itp?) - podstawa obliczenia dodatku za pracę w nadgodzinach (czy uwzględniać w podstawie obliczenia dodatku za godziny nadliczbowe dodatek funkcyjny?) 7. Ustalanie dodatku za pracę w porze nocnej - ustalanie wysokości dodatku w jedno i kilkumiesięcznym okresie rozliczeniowym 8. Wynagrodzenie za czas dyżuru 9. Wynagrodzenie za przestój 10. Odprawy i odszkodowania 11. Ustalanie rodzaju przychodu, podstawy opodatkowania i obliczanie zaliczki na podatek dochodowy - przychód ze stosunku pracy i przychód z działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenia, umowy o dzieło, przychód z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu, członka rady nadzorczej, kontraktu menadżerskiego) - koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście - kwota wolna od podatku - preferencyjne zasady obliczania podatku dla osób samotnie wychowujących dziecko lub zamierzających rozliczać się wraz ze współmałżonkiem - ryczałtowy pobór podatku z tytułu umów cywilno-prawnych - świadczenia wolne od podatku - podstawa opodatkowania w sytuacji wystąpienia przychodu oskładkowanego a wolnego od podatku

11 12. Ustalanie podstawy wymiaru składek ZUS i składki zdrowotnej, obliczanie składek - składniki wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe wolne od składek dla pracowników i zleceniobiorców (z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 sierpnia 2010 r.) - obniżanie składki zdrowotnej do wysokości naliczonej zaliczki na podatek dochodowy - ustalanie podstawy wymiaru składek w miesiącu w którym pracownik choruje, w przypadku wypłacania składnika wynagrodzenia niepomniejszanego za czas choroby 13. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i z zasiłków - zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę - potrącenia z zasiłków - odmienne zasady - ustalanie kwoty wolnej od potrąceń - potrącenia ze świadczeń przyznawanych pracownikowi z ZFŚS 14. Potrącenia z umów cywilno-prawnych 15. Tworzenie list płac dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych, z uwzględnieniem różnorodnych składników wynagrodzenia oraz świadczeń pozapłacowych (np. abonamentów medycznych, diet i innych należności z tytułu podróży służbowej, pokrywania kosztów zakwaterowania, dofinansowania wypoczynku, świadczeń finansowanych z fundusz socjalnego, szczepień ochronnych, polis ubezpieczeniowych, świadczeń z tytułu udziału pracownika w imprezie integracyjnej, posiłków finansowanych przez pracodawcę, upominków okolicznościowych, udostępnienia lokalu mieszkalnego itp.) - lista płac uwzględniająca zwrot składek ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek (pracodawca zwraca składki pracownikowi) - lista płac uwzględniająca zwrot składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy oraz zwrot składki zdrowotnej pracownikowi w związku z przedwczesnym zaprzestaniem naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (pracownik zwraca składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, a pracodawca zwraca składkę zdrowotną pracownikowi) - lista płac w miesiącu dokonywania potrąceń z wynagrodzenia, z zasiłku oraz jednocześnie z wynagrodzenia i zasiłku - lista płac dla pracownika spełniającego kryteria dla osób współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej - lista płac osoby zatrudnionej na podstawie umowy o praktykę absolwencką - uzgadnianie zbiorczej listy płac

12 16. Rozliczenia z ZUS-em i Urzędem Skarbowym UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu - różnice w podleganiu ubezpieczeniom w przypadku pracowników, zleceniobiorców, osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, osób pobierających zasiłek macierzyński oraz przebywających na urlopach wychowawczych - zbieg tytułów ubezpieczeniowych 2. Zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń 3. Wypełnianie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz sporządzanie dokumentów korygujących 4. Wysokość i zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FEP, Fundusz Pracy i FGŚP - stopy procentowe składek na poszczególne ubezpieczenia i zasady finansowania - zwolnienia z opłacania składek za Fundusz Pracy i FGŚP - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zawartej z pracownikiem po powrocie z urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego - opłacanie składek na FEP za pracownika zatrudnionego na część etatu - składki na FEP za pracownika wykonującego sporadycznie prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze 5. Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (porównanie katalogu wyłączeń z podstawy wymiaru składek ZUS z katalogiem zwolnień podatkowych) 6. Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7. Zwrot składek ZUS z tytułu przekroczenia 30-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia 8. Skutki przedwczesnego zaprzestania opłacania składek ZUS 9. Ustalanie prawa i wypłata świadczeń z ubezpieczeń społecznych - zasiłek chorobowy (z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego) - zasiłek macierzyński

13 - zasiłek opiekuńczy - świadczenie rehabilitacyjne Metodologia kursu: Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników, warsztaty praktyczne - rozwiązywanie testów i zadań. Prowadzący

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 556016 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. kadr - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. kadr - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. kadr - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 582517 Miejsce: Poznań, Centrum Miasta Koszt szkolenia: 1400.00

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 578116 Temat: Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 4-19 Luty Katowice,

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 320014 Miejsce: Poznań, Centrum Miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 144614 Temat: Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 4 Październik

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 103713 Temat: odw-dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych.

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac Kod szkolenia: 991816 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 2600.00 zł Program KADRY 1. Zmienione przepisy dotyczące zawierania i rozwiązywania umów 2016

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 582117 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r.

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Kod szkolenia: 870716 Miejsce: Łódź, Łódź, Centrum miasta Koszt szkolenia: 900.00 zł Program Dzień I I. Poprawne

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 556016 Temat: Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 15-31

Bardziej szczegółowo

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw Kod szkolenia: 632816 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Moduł: KADRY 1. Stosunek pracy: - zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 153115 Temat: Kadry i płace w praktyce 12-15 Lipiec Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel, Kod szkolenia: 153115 Koszt szkolenia: 2550.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych.

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych. Szkolenie skierowane do: osób pracujących, które ukończyły 45 lat Tematy zajęć: Kadry 32h 1. Prawo pracy Źródła prawa pracy. Podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy. Równe traktowanie w

Bardziej szczegółowo

www.totalexpert.edu.pl

www.totalexpert.edu.pl Od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy. 4 dniowy kurs personalny. Termin i miejsce szkolenia: 23 i 25 luty oraz 23 i 24 marca 2015r. (4 dni lub każdy dzień z osobna), godz. 10:00-15:00, Rybnik - centrum

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 15 1.1. Proces rekrutacyjny - ochrona danych osobowych 15 1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN Ul. Moniuszki 7 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: 21 wrzesień 2017 r.

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN Ul. Moniuszki 7 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: 21 wrzesień 2017 r. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 25.08.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 337415 Temat: Kadry i płace od podstaw 2015/2016-dwudniowe warsztaty praktyczne 22-23 Wrzesień Kędzierzyn-Koźle, Hotel Court Wellness and SPA, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 20-012 Lublin, ul. Strażacka 8/90 tel: 81 533-31-39, 81 534-13-01, fax: 81 532-50-62, e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH Kategoria Typ szkolenia Miejsce Termin Cena PRAWO

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: RZESZÓW WOJEWÓDZKI DOM KULTURY Ul. Stefana Okrzei 7 PROMOCJA!!! DO

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: RZESZÓW WOJEWÓDZKI DOM KULTURY Ul. Stefana Okrzei 7 PROMOCJA!!! DO PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 10.01.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Ul. Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje:

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Ul. Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 12.04.2016 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy, najnowsze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 1.1 Zmiany w Kodeksie Pracy, które będą obowiązywać od 22 lutego 2016 r...13 1.1.1 Umowa o pracę na okres próbny nowe regulacje...13

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw Kod szkolenia: 632816 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Moduł: KADRY 1. Stosunek pracy: - zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 570916 Temat: odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 24-26 Sierpień Nałęczów, Villa

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Rozwój kompetencji: - analitycznych, - zarządczych, Szkolenie dla: pracowników działu kadr i płac: - początkujących, - ale także dla tych, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV SPIS TREŚCI Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych... 1 1.1. Definicja pracownika samorządowego... 1 1.2. Czynności kadrowe... 2 1.3. Obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków -

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej: zmian w prawie pracy, które weszły

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 9 maja 14 czerwca 2014r. (64 godz. zajęć - 10 spotkań) 1. Adresaci: osoby zainteresowane zdobyciem nowego zawodu, podjęciem pracy w działach

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning

Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning SZKOLENIE Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning TERMIN SZKOLENIA CENA SZKOLENIA MIEJSCE SZKOLENIA TYP SZKOLENIA ORGANIZATOR SZKOLENIA 2017-11-16 356,70 zł (290,00 zł netto) Online e-kurs Podatkibiz

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO 05.09.2014.

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO 05.09.2014. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 5.09.2014 UPOMINEK DLA KAśDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy, najnowsze interpretacje przepisów prawa pracy, orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Kod szkolenia: 33415 Miejsce: Grecja, Korfu, Hotel Sentido

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XI uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w 2017 r. w sytuacjach wątpliwych - warsztaty dla praktyków -

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w 2017 r. w sytuacjach wątpliwych - warsztaty dla praktyków - ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w 2017 r. w sytuacjach wątpliwych - warsztaty dla praktyków - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Kompendium Prawa Pracy dla zaawansowanych. Najważniejsze zmiany w 2016/2017r.

Kompendium Prawa Pracy dla zaawansowanych. Najważniejsze zmiany w 2016/2017r. Kompendium Prawa Pracy dla zaawansowanych. Najważniejsze zmiany w 2016/2017r. Kod szkolenia: 839416 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia: 800.00 zł Program Dzień I : ZMIANY W PRAWIE PRACY

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH

BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH 1. Pojęcie rekrutacji 2. Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Kurs specjalistów personalnych z modułem płacowym

Kurs specjalistów personalnych z modułem płacowym Kurs specjalistów personalnych z modułem płacowym Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/22/7788/6559 Cena netto 2 100,00 zł Cena brutto 2 100,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 016/08/17/905/1576 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 17,70 zł Cena netto za ę 0,00 zł Cena brutto za ę 0,00 Usługa z możliwością dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników, warsztaty praktyczne - rozwiązywanie testów i zadań.

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników, warsztaty praktyczne - rozwiązywanie testów i zadań. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 103513 Temat: odw Kurs kadrowo - płacowy od podstaw z obsługą programu PŁATNIK. Kurs weekendowy - 70 godzin dydaktycznych 12 Październik - 15 Grudzień Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń Rozdział II. Ustalanie wynagrodzenia za część miesiąca

Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń Rozdział II. Ustalanie wynagrodzenia za część miesiąca Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy 2. Nieodpłatne świadczenia i świadczenia w naturze 3. W którym momencie powstaje przychód?

Bardziej szczegółowo

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Kod szkolenia: 226215 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ 1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy 1.1. Zasady ogólne 1.2. Układ zbiorowy pracy 1.3. Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r Wynagrodzenie minimalne w 2017 r Minimalna składka godzinowa

Spis treści Wykaz skrótów Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r Wynagrodzenie minimalne w 2017 r Minimalna składka godzinowa Spis treści Wykaz skrótów...8 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r...12 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2017 r....12 1.2 Minimalna składka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych...22 1.3 Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania komentarz, przykłady, dokumentacja z suplementem elektronicznym Stan prawny:

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1 Przedmowa Wykaz skrótów Literatura XIII XV XVII Kodeks pracy 1 Rozdział I. Źródła prawa pracy 3 Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy 3 Tabl. 2. Zasada uprzywilejowania pracownika 4 Tabl. 3. Zawieszenie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów

Spis treści. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r. 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2017 r. 1.2 Minimalna składka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych 1.3 Ubezpieczenia społeczne

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku (z suplementem elektronicznym) szczegółowy komentarz prawny stanowiska

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo -

VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo - VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej zmian w prawie pracy, które

Bardziej szczegółowo

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę Wynagrodzenia, zasiłki i potrącenia z uwzględnieniem zmian kadrowopłacowych obowiązujących w 2016 r. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena

Bardziej szczegółowo

1.2. Dokumentowanie danych osobowych Wyjaśnienia do wzoru Wzór... Rozdział 2. Kwestionariusz osobowy dla pracownika (Ewa Drzewiecka)...

1.2. Dokumentowanie danych osobowych Wyjaśnienia do wzoru Wzór... Rozdział 2. Kwestionariusz osobowy dla pracownika (Ewa Drzewiecka)... Wykaz skrótów... XIX Wykaz wzorów... XXV O Autorach... XXXIII Wprowadzenie... XXXV Część I. Przyjęcie do pracy Rozdział 1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy (Ewa Drzewiecka)... 3 3 1.1. Dane

Bardziej szczegółowo

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg)

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy w 2015 r.rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony.

Prawo pracy w 2015 r.rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony. Prawo pracy w 2015 r.rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony. Kod szkolenia: 525215 Miejsce: Poznań, Centrum Miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Zatrudnianie - NOWE REGULACJE - umowy na

Bardziej szczegółowo

Kurs Kadry wersja e-learningowa

Kurs Kadry wersja e-learningowa Kurs Kadry wersja e-learningowa Program: Moduł I Nawiązanie stosunku pracy 1. Rekrutacja obowiązki i uprawnienia pracodawcy 2. Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika 3. Umowy o pracę a. Zawarcie

Bardziej szczegółowo

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA 16 listopada godz. 10-18 I. Instytucje podstawowe 1. Pojęcie zakładu pracy. 2. Zatrudnienie pracownicze i tzw. zatrudnienie cywilne. 3. Podstawowe zasady prawa pracy i ich rola

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku (z suplementem elektronicznym) szczegółowy komentarz prawny stanowiska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Filozofia prawa pracy... 20 1.3. Podstawowe zasady prawa pracy...

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W 2016 R.Rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony oraz w zasadach korzystania z uprawnień rodzicielskich pracowników

PRAWO PRACY W 2016 R.Rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony oraz w zasadach korzystania z uprawnień rodzicielskich pracowników PRAWO PRACY W 2016 R.Rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony oraz w zasadach korzystania z uprawnień rodzicielskich pracowników Kod szkolenia: 812016 Miejsce: Szczecin, Szczecin - Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Dział I. Przepisy ogólne 1 Pytanie 1 13 Dział II. Stosunek pracy 8 Pytanie 14 78 Dział III. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 40 Pytanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM PRAWA PRACY - z uwzględnieniem wszystkich najnowszych zmian

KOMPENDIUM PRAWA PRACY - z uwzględnieniem wszystkich najnowszych zmian KOMPENDIUM PRAWA PRACY - z uwzględnieniem wszystkich najnowszych zmian Kod szkolenia: 353217 Miejsce: Grecja, Zakynthos, http://www.azureresort.com/ Koszt szkolenia: 4200.00 zł Program DZIEŃ PIERWSZY PRAWO

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE

ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE I. Zmiany od 01.01.2017 r. UMOWY O PRACĘ 1. Świadectwo pracy

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy i rozliczanie czasu pracy

Prawo pracy i rozliczanie czasu pracy Prawo pracy i rozliczanie czasu pracy OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.03.2017 r. Termin szkolenia: 9-10 marca 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Filozofia prawa pracy... 20 1.3. Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY w 2013r. - praktyka i możliwości stosowania prawa pracy po zmianach

PRAWO PRACY w 2013r. - praktyka i możliwości stosowania prawa pracy po zmianach PRAWO PRACY w 2013r. - praktyka i możliwości stosowania prawa pracy po zmianach Terminy szkolenia 14-15 styczeń 2013r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 22-23 kwiecień 2013r., Katowice

Bardziej szczegółowo

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/27/8058/8775 Cena netto 999,00 zł Cena brutto 999,00 zł Cena netto za godzinę 90,82

Bardziej szczegółowo

Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim ZJAZD 1 SKUTECZNA REKRUTACJA I SELEKCJA 1. Wprowadzenie omówienie aktualnej sytuacji na rynku pracy w roku 2011/2012 przegląd sytuacji w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r.

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. Wioletta Dworowska Agnieszka Jacewicz WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015

Bardziej szczegółowo

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE 13

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE 13 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE 13 ROZDZIAŁ I POJĘCIE I PODSTAWOWE ZASADY PRAWA PRACY 1. POJĘCIE, PRZEDMIOT I SYSTEMATYKA PRAWA PRACY 17 2. FUNKCJE PRAWA PRACY 18 3. PODSTAWOWE ZASADY PRAWA PRACY 19 1. Zasada

Bardziej szczegółowo

Specjalista ds. kadr i płac - certyfikowany kurs (e-learning)

Specjalista ds. kadr i płac - certyfikowany kurs (e-learning) Specjalista ds. kadr i płac - certyfikowany Kategoria: HR Kadry i płace Miejscowość: Olsztyn Data rozpoczęcia: 14.07.2014 Data zakończenia: 15.07.2014 Ilość godzin: 16 Czas prowadzenia: Olsztyn Zakończenie

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY 2014/2015 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów

PRAWO PRACY 2014/2015 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów PRAWO PRACY 2014/2015 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów Cele szkolenia Zapoznanie uczestników szkolenia z praktyczną wiedzą z zakresu prawa pracy obowiązującą

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W PRAKTYCE PO ZMIANACH W 2016 R. - WARSZTATY

PRAWO PRACY W PRAKTYCE PO ZMIANACH W 2016 R. - WARSZTATY PRAWO PRACY W PRAKTYCE PO ZMIANACH W 2016 R. - WARSZTATY Informacje o usłudze Numer usługi 2016/10/04/5815/19601 Cena netto 1 955,00 zł Cena brutto 1 955,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 423316 Temat: Kompendium Prawa Pracy dla zaawansowanych w 2016 r.zmiany w umowach na czas określony oraz w zakresie badań profilaktycznych, uprawnień rodzicielskich,

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1.

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1. Leksykon kadrowego. Zawiera wzory pism i umów. Wydanie 4. Rafał Styczyński Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i Doradztwo PROGRESSIO. 44-100 Gliwice ul. Kosów 4 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KURSU KADROWO - PŁACOWEGO

Szkolenia i Doradztwo PROGRESSIO. 44-100 Gliwice ul. Kosów 4 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KURSU KADROWO - PŁACOWEGO PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KURSU KADROWO - PŁACOWEGO I KSZTATOWANIE TREŚCI STOSUNKU PRACY 1. Nawiązywanie stosunku pracy 1.1. Rodzaje umów o pracę, zasady ich zawierania oraz konsekwencje prawne ryzykownych"

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY 2015 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów

PRAWO PRACY 2015 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów PRAWO PRACY 2015 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów Cele szkolenia Zapoznanie uczestników szkolenia z praktyczną wiedzą z zakresu prawa pracy obowiązującą

Bardziej szczegółowo

Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce:

Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce: Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce: omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2017 rok, szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA i ZASIŁKI w 2017 r.

WYNAGRODZENIA i ZASIŁKI w 2017 r. WYNAGRODZENIA i ZASIŁKI w 2017 r. Stosowanie w 2017 r. kwoty zmniejszającej podatek w aspekcie wypłacanych wynagrodzeń - rozliczanie wynagrodzenia za urlop ekwiwalent oraz zasiłków w nietypowych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa

poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa 978-83-65789-88-4 Spis treści Wstęp... 4 Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego... 5 Osoby uprawnione

Bardziej szczegółowo

ODW-Kurs kadrowo - płacowy od podstaw z obsługą programu PŁATNIK Kurs weekendowy - 70 godzin dydaktycznych

ODW-Kurs kadrowo - płacowy od podstaw z obsługą programu PŁATNIK Kurs weekendowy - 70 godzin dydaktycznych ODW-Kurs kadrowo - płacowy od podstaw z obsługą programu PŁATNIK Kurs weekendowy - 70 godzin dydaktycznych Kod szkolenia: 362114 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 2850.00 zł Program I.

Bardziej szczegółowo