Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników, warsztaty praktyczne - rozwiązywanie testów i zadań.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników, warsztaty praktyczne - rozwiązywanie testów i zadań."

Transkrypt

1 Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: Temat: odw Kurs kadrowo - płacowy od podstaw z obsługą programu PŁATNIK. Kurs weekendowy - 70 godzin dydaktycznych 12 Październik - 15 Grudzień Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia: Koszt szkolenia: % VAT Program Przygotowanie uczestników do pracy w działach kadrowo-płacowych. Korzyści dla uczestników: - Przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie: a. prawa pracy, b. ubezpieczeń społecznych, c. naliczania wynagrodzeń, d. programu PŁATNIK. - Program kursu przygotowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej. Profil uczestnika: Kurs adresujemy do osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w działach kadrowo-placowych oraz osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują podstawową wiedzę z tego zakresu. Nasze kursy adresujemy do osób zgłaszanych przez firmy, jak i zgłaszających się indywidualnie. Metodologia kursu: Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników, warsztaty praktyczne - rozwiązywanie testów i zadań. I. KADRY - Prawo Pracy: Moduł ten ma na celu przedstawienie kompleksowych informacji na temat praktycznych aspektów szeroko pojętego

2 prawa pracy. Uczestnicy otrzymają informacje dotyczące podstawowych obowiązków osób odpowiedzialnych za sprawy personalne. Szczególny nacisk zostanie położony na najczęściej pojawiające się w praktyce problemy dotyczące nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę, czasu pracy, urlopów pracowniczych oraz wielu innych zagadnień. Uczestnicy otrzymają obszerne materiały szkoleniowe, w tym przykładowe druki i formularze kadrowe, pozwalające na właściwe i kompleksowe wykonywanie obowiązków wskazanych w przepisach prawa pracy. 1. Zawarcie stosunku pracy: - Zawarcie umowy o pracę - najważniejsze elementy umowy - konstrukcja prawna, przykłady konkretnych uregulowań i ich konsekwencji. - Obligatoryjne i fakultatywne składniki umowy o pracę - orzeczenia SN i poglądy PIP - Prawidłowy proces rekrutacyjny - zagrożenie powództwem o dyskryminację. - Sposób zawarcia umowy o pracę - Umowa o pracę a możliwość zawarcia umów cywilnoprawnych np. zlecenia, o dzieło. - Umowy o pracę na czas określony po wejściu w życie Pakietu Antykryzysowego. - Umowy o pracę na czas nieokreślony. - Umowy o pracę na okres próbny. - Umowa o zastępstwo - Zmiana warunków umowy o pracę. - Porozumienie zmieniające - sposoby praktycznego zastosowania - Wypowiedzenie warunków pracy i płacy - kiedy należy koniecznie zastosować? - Dopuszczalność rozwiązania stosunku pracy w wyniku wypowiedzenia warunków pracy lub płacy. - Czasowe powierzenie innej pracy uzasadnione potrzebami pracodawcy. - Zmiana stanowiska i warunków pracy chronionego związkowca. 2. Dokumentacja zatrudnianego pracownika - Jak należy prowadzić dokumentację nowozatrudnionego pracownika - Jakie należy przekazać informacje nowozatrudnionemu pracownikowi - Szkolenia i badania poprzedzające dopuszczenie pracownika do pracy - praktyczne uwagi 3. Umowa o zakazie konkurencji - Rodzaje umów o zakazie konkurencji - Najważniejsze elementy umowy o zakazie konkurencji - Jak należy określić działalność konkurencyjną w umowie - Jak należy wyliczać odszkodowanie za zakaz konkurencji

3 4. Zasady rozwiązywania umów o pracę w drodze wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron - Niezbędne elementy prawidłowego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę - Formułowanie dobrej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących po jego stronie oraz po stronie pracodawcy - Szczególne zasady rozwiązywania umów o pracę zawartych na okres próbny, czas określony oraz czas wykonania określonej pracy - Sposoby obliczania terminu wypowiedzenia - Zasady prawidłowych doręczeń pism wypowiadających umowę o pracę - Konstruowanie porozumienia rozwiązującego stosunek pracy 5. Szczególne zasady zwalniania niektórych pracowników - Zasady obowiązujące przy zwalnianiu osób będących na stanowiskach kierowniczych (np. menedżerów średniego szczebla) - Uprawnienia pracowników szczególnie chronionych przed rozwiązaniem stosunku pracy (związkowcy, kobiety w ciąży, osoby w wieku przedemerytalnym, członkowie rady pracowników itd.)? - Zasady skutecznego rozwiązywania umów o pracę z chronionym pracownikiem - Dopuszczalność rozwiązania stosunku pracy w wyniku wypowiedzenia warunków pracy lub płacy 6. Zasady rozwiązywania umów w trybie natychmiastowym - Dopuszczalne przyczyny rozwiązania umowy w trybie dyscyplinarnym - Zasady rozwiązywania umów o pracę w trybie natychmiastowym bez winy pracownika - Metody obliczania okresu nieobecności uprawniającego pracodawcę do natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę 7. Zwolnienia grupowe - Zasady doboru pracowników do zwolnień grupowych - Procedura zwolnień grupowych - współpraca ze związkiem zawodowym - Odprawy - Zawarcie porozumienia lub regulaminu dot. zwolnień grupowych w firmie 8. Uprawnienia i obowiązki pracodawcy wobec zwolnionego pracownika

4 - Sposoby zabezpieczeń przed ewentualnymi roszczeniami finansowymi byłego pracownika - Sposoby zobowiązania pracownika do nieujawniania tajemnic pracodawcy po ustaniu stosunku pracy - Zasady zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia - Zasady prawidłowego sporządzania świadectw pracy (zgodnie z przepisami obowiązującymi od marca 2011 roku) - Zasady obowiązujące w zakresie wystawiania przez pracodawcę opinii o pracowniku 9. Roszczenia pracownika wobec pracodawcy w przypadku nieprawidłowego rozwiązania umowy o pracę 10. Planowanie czasu pracy - Konstruowanie harmonogramów czasu pracy w poszczególnych systemach czasu pracy dla różnych grup pracowników. - Zasady wprowadzania zmian w zaplanowanym harmonogramie. - System podstawowego, a równoważnego czasu pracy 11. Korzyści wynikające z wprowadzenia pracy zmianowej w firmie - Zasady planowania i łamania zmian w firmie - Kiedy można,"przesunąć", pracownika na inną zmianę bez naruszenia jego doby pracowniczej. - Planowanie odpoczynku dobowego i tygodniowego przy pracy zmianowej. 12. Sposoby określania długości okresu rozliczeniowego - Jak optymalnie określić okres rozliczeniowy dla grupy pracowników? - Planowanie czasu pracy na różne okresy rozliczeniowe 13. Praca w soboty (inne dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy), niedziele i święta - Zasady rekompensowania pracy w dni wolne od pracy. - Kiedy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy może zapłacić za przepracowany czas? - W jaki sposób opłacalnie rekompensować pracę w dni wolne od pracy? - Praca w niedzielę - dodatek 100, czy 200%? 14. Zasady pracy w godzinach nadliczbowych i jej rekompensaty

5 - Jak oszczędnie wyznaczać pracę w nadgodzinach? - Nadgodziny, a ich koszta (kiedy 50%, a kiedy 100% dodatek) - W jaki sposób sprawdzić, czy pracownik przekroczył średniotygodniową normę czasu pracy - Jak rekompensować pracę w nadgodzinach czasem wolnym? - Kiedy pracownik może odebrać czas wolny za nadgodziny (w tym samym miesiącu, okresie rozliczeniowym, czy w późniejszym czasie)? 15. Zasady rekompensaty naruszenia doby pracowniczej - Rozliczanie czasu pracy. - Prawidłowe ewidencjonowanie czasu pracy. - Indywidualna karta ewidencji czasu pracy. 16. "Elastyczne"systemy czasu pracy - Indywidualny rozkład czasu pracy - System pracy weekendowej - Skrócony tydzień pracy 17. Odpowiedzialność prawna w stosunkach pracy: - Odpowiedzialność porządkowa pracowników. - Przesłanki odpowiedzialności porządkowej. - Katalog kar jakie pracodawca ma prawo stosować wobec pracowników naruszających zasady obowiązujące w zakładzie pracy. - Odpowiedzialność materialna pracowników. - Odpowiedzialność za powierzone mienie - Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej 18. Urlopy wypoczynkowe: - Zasady nabywania prawa do urlopu. - Nabycie prawa do urlopu w pierwszym roku kalendarzowym zatrudnienia. - Okresy wliczane do okresu pracy warunkujące nabycie prawa do urlopu. - Nabycie prawa do kolejnego urlopu. - Wymiar etatu, a wymiar urlopu wypoczynkowego. - Rozliczanie urlopów.

6 - Zasady udzielania urlopu proporcjonalnego. - Podwyższenie wymiaru - urlop uzupełniający. - Zasady udzielania i wykorzystywania urlopu. - Obowiązki w zakresie tworzenia planu urlopów. - Zasady udzielania urlopu na żądanie - Urlop zaległy i zasady udzielania z uwzględnieniem najnowszych zmian w 2012 roku - Obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. - Zasady wykorzystywania urlopów bezpłatnych. 19. Urlopy rodzicielskie - Urlopy dodatkowe i ojcowskie - uwaga obowiązują od r.! - Urlopu związane z macierzyństwem w latach Na czym polega obowiązkowy, a na czym dobrowolny urlop macierzyński? - Zmniejszenie wymiaru etatu zamiast dodatkowego urlopu macierzyńskiego. - Jakie uprawnienia w zakresie wykorzystania urlopu macierzyńskiego ma ojciec dziecka? - W jaki sposób chroniony jest rodzic, który zamiast urlopu wychowawczego korzysta ze zmniejszenia wymiaru etatu? 20. Zasady podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników - Nowe zasady kierowania pracownika na szkolenia - Umowa szkoleniowa - Finansowanie szkoleń - Klauzule lojalnościowe pracowników - Nowe zasady przyznawania urlopów szkoleniowych - Szkolenia a czas pracy pracownika (szkolenia w dni pracy i w dni wolne od pracy) - Fundusz szkoleniowy 21. Mobbing, dyskryminacja, molestowanie i molestowanie seksualne - omówienie najczęstszych problemów w tym obszarze oraz możliwości ochrony pracodawcy w tym zakresie. 22. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów prawa pracy - Kiedy grozi mandat? - Za jakie wykroczenia i przestępstwa może zostać ukarany pracodawca? - Zasady kontroli PIP z uwzględnieniem zmian przepisów

7 23. Praca tymczasowa - Na czym polega praca tymczasowa? - Czym równi się pracownik tymczasowy od innych pracowników w firmie? - Wady i zalety zatrudniania pracowników tymczasowych. - Właściwy podział obowiązków pomiędzy agencją, a pracodawcą użytkownikiem (np. w zakresie BHP, ewidencji czasu pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ochrony danych osobowych) w świetle ostatnich zmian prawa, - Jak interpretować przepisy ograniczające w czasie korzystanie z pracy tymczasowej? II. OBOWIĄZKI PRACODAWCY WOBEC ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH: Obowiązki płatnika związane z rozliczaniem składek na ubezpieczenia, społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe 1.źródła prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych 2. rodzaje ryzyk ubezpieczeniowych, stopy procentowe składek i zasady finansowania składek - zasady różnicowania składki na ubezpieczenie wypadkowe, 3. kto podlega ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym chorobowemu i wypadkowemu 4. Opłacanie składek za pracowników: - ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - przychody zwolnione od składek 5. Definicja pracownika w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych - kto ma status własnego pracownika na gruncie przepisów ustawy o sus - umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem - umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem podczas urlopu bezpłatnego (wychowawczego)

8 - umowy zlecenia (o dzieło) wykonywane na rzecz własnego pracodawcy 6.Opłacanie składek za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia - jakim ubezpieczeniom podlega zleceniobiorca - dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zasady podlegania - kiedy za studenta i ucznia nie opłaca się składek ze zlecenia - kogo należy uważać za studenta - podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy - przychody zwolnione od składek - jak rozliczać składki gdy zleceniobiorca tylko przez część miesiąca podlega ubezpieczeniom społecznym - składki za członków zarządu 7. Rozliczanie składek za osoby pobierające zasiłek macierzyński i przebywające na urlopie wychowawczym - obowiązki płatnika który wypłaca zasiłki macierzyńskie - jakim ubezpieczeniom podlega osoba pobierająca zasiłek - podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - jakim ubezpieczeniom podlega osoba przebywająca na urlopie wychowawczym - dokumenty rozliczeniowe składane za osobę na urlopie wychowawczym - jak ustalić podstawę wymiaru składek za osoby na urlopie wychowawczym - podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne - jak rozliczać składki gdy dana osoba jest na więcej niż jednym urlopie wychowawczym - jak rozliczać świadczenia ze stosunku pracy otrzymywane w okresie urlopu wychowawczego, macierzyńskiego 8. Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby prowadzące pozarolniczą działalność - definicja osoby prowadzącej pozarolniczą działalność - jakim ubezpieczeniom podlega osoba prowadząca pozarolniczą działalność - podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - skutki opłacenia składki po terminie - składki na ubezpieczenia za okres choroby - okres podlegania ubezpieczeniom społecznym - dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe składane do ZUS-u - podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne - jak opłacać składki gdy jest prowadzonych kilka działalności - ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osoby współpracującej

9 9. Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych - umowa o pracę i umowa zlecenia - dwie umowy zlecenia - jak opłacać składki gdy zleceniobiorca u tego samego płatnika wykonuje dwie umowy - zlecenia - umowa zlecenia i działalność gospodarcza - jak opłacać składki za emeryta i rencistę który jest pracownikiem i wykonuje umowę zlecenia 10. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu - definicja członka rodziny w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego - zgłaszanie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego - zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 11. Opłacanie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - kiedy za pracowników i zleceniobiorców należy opłacać składkę na FP - zwolnienie z opłacania składki za osoby powracające z urlopu wychowawczego, macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego - zwolnienie z opłacania składki za osoby które ukończyły 55 lat (kobieta), 60 lat (mężczyzna) - zwolnienie z opłacania składek za 50 - latków - wysokość składki i podmioty zobowiązane do opłacania składek na FGŚP 12. Obowiązki płatnik w przypadku przekroczenia przez ubezpieczonego rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - jak ustalić kwotę zwracaną pracownikowi - jak postąpić gdy ubezpieczony złożył błędne oświadczenie o przekroczeniu rocznego limitu - jak ustalić kwotę zwracaną ubezpieczonemu i rozliczyć się z ubezpieczonym - jak postąpić gdy ubezpieczony już u płatnika już nie pracuje 13. Zasady zgłaszania pracowników i innych ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

10 - dokumenty zgłoszeniowe składane do ZUS-u 14. Zasady składania dokumentów rozliczeniowych - wykazywanie przerw w opłacaniu składek z powodu choroby, urlopu bezpłatnego, innej przerwy - sporządzanie dokumentów rozliczeniowych po ustaniu zatrudnienia - informacje przekazywane ubezpieczonemu 15.Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych - jak sporządzić korektę dokumentów gdy pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe a niezdolność do pracy została uznana za wypadek przy pracy - jak sporządzić korektę gdy pracownik otrzymał wynagrodzenie za czas choroby a powinien otrzymać zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego 16. Opłacanie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. II. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 1. Świadczenia z tytułu choroby: - Wynagrodzenie chorobowe: a) okresy wypłaty wynagrodzenia chorobowego, zróżnicowanie okresu w zależności od wieku pracownika b) niezdolność na przełomie roku, zmiana pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego c) wysokość, przypadki, w których wynagrodzenie przysługuje w wysokości 100%, dokumenty niezbędne do ustalenia wysokości wynagrodzenia d) brak prawa do wynagrodzenia, przypadki w których okres niezdolności jest wliczany lub nie podlega wliczeniu do okresu wypłaty wynagrodzenia e) podstawa wymiaru wynagrodzenia - Zasiłek chorobowy a) okres wyczekiwania na prawo do zasiłku, b) wysokość zasiłku, obniżanie wysokości zasiłku z powodu nieterminowego dostarczenia zwolnienia, c) wysokość zasiłku za okres pobytu w szpitalu w zależności od wieku pracownika, szczególne przypadki ustalania wysokości zasiłku, gdy niezdolność do pracy trwa na przełomie roku, d) przypadki, w których zasiłek chorobowy nie przysługuje, e) okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, w tym w razie braku kodu A, wliczanie lub niewliczanie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego,

11 f) zasiłek chorobowy za okres po ustaniu ubezpieczenia, g) zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich, kontrola formalna zaświadczeń, h) zasady przeprowadza kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich, i) kontrola orzekania o niezdolności do pracy, j) dokumenty niezbędne do ustalenia prawa i wysokości zasiłku chorobowego. - Świadczenie rehabilitacyjne: a) zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia, b) dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa i wysokości świadczenia rehabilitacyjnego, c) wysokość świadczenia rehabilitacyjnego, d) okres przez który świadczenie przysługuje, e) podstawa wymiaru świadczenia, zasady waloryzacji podstawy wymiaru. 2. Zasiłek macierzyński: - prawo do zasiłku macierzyńskiego oraz okres przysługiwania: a) z tytułu urodzenia dziecka, b) z tytułu urodzenia dziecka w czasie urlopu wychowawczego, c) z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie, - możliwość przerwania zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczoną matkę dziecka (skrócenie urlopu macierzyńskiego przez matkę, pobyt dziecka w szpitalu, pobyt matki w szpitalu) - przypadki, w których z zasiłku macierzyńskiego może skorzystać ubezpieczony ojciec dziecka - zasiłek za okres urlopu dodatkowego - wymiar i warunki udzielania - możliwość korzystania z zasiłku macierzyńskiego za dodatkowy okres przez ojca dziecka - podejmowanie pracy w czasie urlopu dodatkowego i obniżanie wysokości zasiłku - zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego - projektowane zmiany dotyczące zasiłku macierzyńskiego (nowe zasady korzystania z urlopów dodatkowych, zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego, różna wysokość zasiłku macierzyńskiego w zależności od okresu korzystania z zasiłku) 3. Zasiłek opiekuńczy: - przypadki, w których przysługuje zasiłek opiekuńczy - krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego - wysokość zasiłku i okres wypłaty - praca zmianowa rodziców a prawo do zasiłku opiekuńczego - dodatkowy zasiłek opiekuńczy na nowo urodzone dziecko - przypadki, w których zasiłek opiekuńczy nie przysługuje - dokumenty niezbędne do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku 4. Zasady wypłaty zasiłków:

12 - podmioty zobowiązane do wypłaty świadczeń - terminy wypłaty - przedawnienie prawa - nienależnie pobrane świadczenia a świadczenia wypłacone przez płatnika bezpodstawnie 5. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego - zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne: - wysokość - warunki niezbędne do przyznania, przypadki, w których świadczenia nie przysługują - dokumenty potwierdzające wypadek przy pracy oraz chorobę zawodową niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń oraz ich wysokości - podstawa wymiaru świadczeń 6. Podstawa wymiaru świadczeń: - okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana - definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru - składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane - wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru - zasady uzupełniania wynagrodzenia - składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości - zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych - składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia - zaliczkowa wypłata składnika - niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym - zmiana wymiaru czasu pracy, w tym uwzględnianie składników za dłuższe okresy niż miesiąc - ponowne ustalanie i nieustalanie podstawy wymiaru - podstawa wymiaru dla ubezpieczonych innych niż pracownicy (np. zleceniobiorców), w tym po wyroku TK z dnia 24 maja 2012 r. 7. Odpowiedzi na pytania. III. PŁACE: 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy

13 - lista płac jako źródłowy dokument w zakresie wynagrodzeń - naliczanie listy płac z uwzględnieniem różnorodnych składników wynagrodzenia - w tym wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki do wynagrodzenia zasadniczego - naliczanie wynagrodzenia dla pracownika za przepracowaną część miesiąca - naliczanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych i nadliczbowych - ustalenie podstawy do obliczania odszkodowań, odpraw emerytalnych lub rentowych - sporządzanie raportów imiennych dla pracowników 2. Ustalenie podstawy wymiaru składek. na ubezpieczenie społeczne pracownika - ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - obliczenie składek ZUS w miesiącu przekroczenia rocznego limitu - obliczenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym: a) obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek - zasady opłacania składek na Fundusz pracy i FGŚP z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia w przeliczeniu na okresy miesięczne 3. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym - wyliczenie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy - termin przekazywania zaliczek na podatek dochodowy - ulgowe obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy dla pracowników - sporządzanie deklaracji podatkowych PIT- 11, PIT- 4R - rozliczenie roczne pracownika PIT- 12, PIT - 40, PIT- 8AR - obliczanie miesięcznej zaliczki na podatek gdy dochód pracownika przekroczył - pierwszy próg podatkowy 4. Wyliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu pieniężnego za urlop - składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego - obliczanie wynagrodzenia urlopowego przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia - wynagrodzenie urlopowe po zmianie wymiaru etatu lub składników wynagrodzenia - różnice w naliczaniu wynagrodzenia za urlop a naliczaniem ekwiwalentu

14 - ustalanie wynagrodzenia urlopowego lub ekwiwalentu za urlop po dłuższej nieobecności - pracownika /choroba, urlop wychowawczy - współczynnik urlopowy dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy 5. Obliczanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę - limity i kolejność potrąceń z wynagrodzenia za pracę - wyliczanie maksymalnej kwoty potrąceń - kwoty wolne od potrąceń - potrącenia fakultatywne w tym wymagające pisemnej zgody pracownika 6. Wyliczanie wynagrodzenia dla osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilno - prawnych - zasady podlegania ubezpieczeniu ZUS - podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie: a) społeczne b) zdrowotne c) FP, FGŚP - koszty uzyskania przychodów stosowane przy wyliczaniu wynagrodzeń z tytułu a) umowy zlecenia b) o dzieło c) umowy zlecenia opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym - obowiązki dotyczące zgłoszenia do ubezpieczeń i rozliczenie ZUS - obliczanie i porównywanie obciążeń przy zatrudnieniu na podstawie: a) umowy o pracę b) umowy zlecenia c) umowy o dzieło 7. Obliczanie wynagrodzenia za czas choroby - świadczenia za czas choroby a) nabycie prawa do wynagrodzenia za czas choroby b) okres wyczekiwania c) okresy niezdolności do pracy za które nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe d) niezdolność do pracy na przełomie roku kalendarzowego e) wysokość wynagrodzenia i zasiłku chorobowego f) obniżenie wysokości zasiłku chorobowego - zasady obliczania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy a) okres z którego ustala się podstawę wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego b) uzupełnienie podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego

15 c) składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wynagrodzenia za czas choroby d) składniki wynagrodzenia podlegające uzupełnieniu i przyjmowane w faktycznej wysokości e) premie, nagrody i inne składniki uwzględniane w podstawie wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego f) podstawa wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego w przypadku ponownego zachorowania g) zmiana wymiaru czasu pracy h) wyliczanie do podstawy wymiaru wynagrodzenia po przekroczeniu rocznego limitu podstawy składek - obowiązki w zakresie rozliczeń z ZUS dla pracowników otrzymujących wynagrodzenie za czas choroby IV. ZAJĘCIA KOMPUTEROWE - OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK 1. Konfiguracja podstawowych ustawień programu Płatnik - wybór bazy danych i jej założenie - dostosowanie parametrów programu do potrzeb Firmy - wprowadzenie danych administratora 2. Ćwiczenia praktyczne a) zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych: - płatnika składek /osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą/ - pracowników - zleceniobiorców - członków rodziny - członków rad nadzorczych b) tworzenie dokumentów: - zgłoszeniowych dla firmy i ubezpieczonych - aktualizujących - korygujących - rozliczeniowych dla ubezpieczonych przebywających na zwolnieniu lekarskim, na urlopie bezpłatnym urlopie macierzyńskim i wychowawczym c) sporządzanie zestawów miesięcznych i imiennych raportów dla ubezpieczonych d) informacja roczna - termin i zasady sporządzania

16 3. Weryfikacja poprawności dokumentacji ZUS - przeglądanie - modyfikacja - zmiana - korekta dokumentów 4. Wysyłanie dokumentacji do ZUS - tworzenie zestawów - obsługa dokumentów w zestawach - weryfikacja zestawów - przesyłanie zestawów do ZUS 5. System dwustronnej wymiany informacji - wczytanie do bazy programu wyciągów z centralnego rejestru ubezpieczonych - porównywanie danych bazy programu płatnika z danymi z wyciągu CRU. Prowadzący Informacje organizacyjne Kalendarz zajęć: Informacje i zgłoszenia

ODW-Kurs kadrowo - płacowy od podstaw z obsługą programu PŁATNIK Kurs weekendowy - 70 godzin dydaktycznych

ODW-Kurs kadrowo - płacowy od podstaw z obsługą programu PŁATNIK Kurs weekendowy - 70 godzin dydaktycznych ODW-Kurs kadrowo - płacowy od podstaw z obsługą programu PŁATNIK Kurs weekendowy - 70 godzin dydaktycznych Kod szkolenia: 362114 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 2850.00 zł Program I.

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 556016 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw Kod szkolenia: 632816 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Moduł: KADRY 1. Stosunek pracy: - zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 362114 Temat: ODW-Kurs kadrowo - płacowy od podstaw z obsługą programu PŁATNIK Kurs weekendowy - 70 godzin dydaktycznych 11 Październik - 7 Grudzień Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Kod szkolenia: 803116 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. kadr - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. kadr - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. kadr - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 582517 Miejsce: Poznań, Centrum Miasta Koszt szkolenia: 1400.00

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw Kod szkolenia: 632816 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Moduł: KADRY 1. Stosunek pracy: - zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r.

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Kod szkolenia: 870716 Miejsce: Łódź, Łódź, Centrum miasta Koszt szkolenia: 900.00 zł Program Dzień I I. Poprawne

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych.

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych. Szkolenie skierowane do: osób pracujących, które ukończyły 45 lat Tematy zajęć: Kadry 32h 1. Prawo pracy Źródła prawa pracy. Podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy. Równe traktowanie w

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 570916 Temat: odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 24-26 Sierpień Nałęczów, Villa

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Rozwój kompetencji: - analitycznych, - zarządczych, Szkolenie dla: pracowników działu kadr i płac: - początkujących, - ale także dla tych, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 890 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 890 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00 PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 08.05.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 15 maj 2017 r. 30 maj 2017 r. 6 czerwiec 2017 r. godz. 10:00 MIEJSCE: RZESZÓW

Bardziej szczegółowo

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Kod szkolenia: 226215 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania. 1 DZIEŃ 17 wrzesień 2015r. 1. Źródła prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych.

KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania. 1 DZIEŃ 17 wrzesień 2015r. 1. Źródła prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 10.09.2015 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 17 wrzesień 2015 r. 24 wrzesień 2015 r. 5 październik 2015 r. godz. 10:00 MIEJSCE:

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 153115 Temat: Kadry i płace w praktyce 12-15 Lipiec Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel, Kod szkolenia: 153115 Koszt szkolenia: 2550.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 800 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN ul.

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 800 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN ul. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 29.04.2016 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 6 maj 2016 r. 12 maj 2016 r. 1 czerwiec 2016 r. godz. 10:00 MIEJSCE: KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Kod szkolenia: 33415 Miejsce: Grecja, Korfu, Hotel Sentido

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 337415 Temat: Kadry i płace od podstaw 2015/2016-dwudniowe warsztaty praktyczne 22-23 Wrzesień Kędzierzyn-Koźle, Hotel Court Wellness and SPA, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 20-012 Lublin, ul. Strażacka 8/90 tel: 81 533-31-39, 81 534-13-01, fax: 81 532-50-62, e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH Kategoria Typ szkolenia Miejsce Termin Cena PRAWO

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 15 1.1. Proces rekrutacyjny - ochrona danych osobowych 15 1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning

Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning SZKOLENIE Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning TERMIN SZKOLENIA CENA SZKOLENIA MIEJSCE SZKOLENIA TYP SZKOLENIA ORGANIZATOR SZKOLENIA 2017-11-16 356,70 zł (290,00 zł netto) Online e-kurs Podatkibiz

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: RZESZÓW WOJEWÓDZKI DOM KULTURY Ul. Stefana Okrzei 7 PROMOCJA!!! DO

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: RZESZÓW WOJEWÓDZKI DOM KULTURY Ul. Stefana Okrzei 7 PROMOCJA!!! DO PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 10.01.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków -

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej: zmian w prawie pracy, które weszły

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1 Przedmowa Wykaz skrótów Literatura XIII XV XVII Kodeks pracy 1 Rozdział I. Źródła prawa pracy 3 Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy 3 Tabl. 2. Zasada uprzywilejowania pracownika 4 Tabl. 3. Zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 1.1 Zmiany w Kodeksie Pracy, które będą obowiązywać od 22 lutego 2016 r...13 1.1.1 Umowa o pracę na okres próbny nowe regulacje...13

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę Wynagrodzenia, zasiłki i potrącenia z uwzględnieniem zmian kadrowopłacowych obowiązujących w 2016 r. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN Ul. Moniuszki 7 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: 21 wrzesień 2017 r.

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN Ul. Moniuszki 7 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: 21 wrzesień 2017 r. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 25.08.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w 2017 r. w sytuacjach wątpliwych - warsztaty dla praktyków -

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w 2017 r. w sytuacjach wątpliwych - warsztaty dla praktyków - ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w 2017 r. w sytuacjach wątpliwych - warsztaty dla praktyków - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r Wynagrodzenie minimalne w 2017 r Minimalna składka godzinowa

Spis treści Wykaz skrótów Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r Wynagrodzenie minimalne w 2017 r Minimalna składka godzinowa Spis treści Wykaz skrótów...8 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r...12 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2017 r....12 1.2 Minimalna składka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych...22 1.3 Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 016/08/17/905/1576 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 17,70 zł Cena netto za ę 0,00 zł Cena brutto za ę 0,00 Usługa z możliwością dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Kurs Kadry wersja e-learningowa

Kurs Kadry wersja e-learningowa Kurs Kadry wersja e-learningowa Program: Moduł I Nawiązanie stosunku pracy 1. Rekrutacja obowiązki i uprawnienia pracodawcy 2. Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika 3. Umowy o pracę a. Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń Rozdział II. Ustalanie wynagrodzenia za część miesiąca

Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń Rozdział II. Ustalanie wynagrodzenia za część miesiąca Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy 2. Nieodpłatne świadczenia i świadczenia w naturze 3. W którym momencie powstaje przychód?

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 320014 Miejsce: Poznań, Centrum Miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

www.totalexpert.edu.pl

www.totalexpert.edu.pl Od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy. 4 dniowy kurs personalny. Termin i miejsce szkolenia: 23 i 25 luty oraz 23 i 24 marca 2015r. (4 dni lub każdy dzień z osobna), godz. 10:00-15:00, Rybnik - centrum

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 363016 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów

Spis treści. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r. 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2017 r. 1.2 Minimalna składka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych 1.3 Ubezpieczenia społeczne

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r.

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. Wioletta Dworowska Agnieszka Jacewicz WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015

Bardziej szczegółowo

Kurs specjalistów personalnych z modułem płacowym

Kurs specjalistów personalnych z modułem płacowym Kurs specjalistów personalnych z modułem płacowym Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/22/7788/6559 Cena netto 2 100,00 zł Cena brutto 2 100,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO 05.09.2014.

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO 05.09.2014. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 5.09.2014 UPOMINEK DLA KAśDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy, najnowsze interpretacje przepisów prawa pracy, orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 9 maja 14 czerwca 2014r. (64 godz. zajęć - 10 spotkań) 1. Adresaci: osoby zainteresowane zdobyciem nowego zawodu, podjęciem pracy w działach

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV SPIS TREŚCI Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych... 1 1.1. Definicja pracownika samorządowego... 1 1.2. Czynności kadrowe... 2 1.3. Obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim ZJAZD 1 SKUTECZNA REKRUTACJA I SELEKCJA 1. Wprowadzenie omówienie aktualnej sytuacji na rynku pracy w roku 2011/2012 przegląd sytuacji w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Ul. Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje:

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Ul. Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 12.04.2016 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy, najnowsze

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 578116 Temat: Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 4-19 Luty Katowice,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE

ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE I. Zmiany od 01.01.2017 r. UMOWY O PRACĘ 1. Świadectwo pracy

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH

BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH 1. Pojęcie rekrutacji 2. Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innymi aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Kompendium Prawa Pracy dla zaawansowanych. Najważniejsze zmiany w 2016/2017r.

Kompendium Prawa Pracy dla zaawansowanych. Najważniejsze zmiany w 2016/2017r. Kompendium Prawa Pracy dla zaawansowanych. Najważniejsze zmiany w 2016/2017r. Kod szkolenia: 839416 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia: 800.00 zł Program Dzień I : ZMIANY W PRAWIE PRACY

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 144614 Temat: Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 4 Październik

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W 2016 R.Rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony oraz w zasadach korzystania z uprawnień rodzicielskich pracowników

PRAWO PRACY W 2016 R.Rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony oraz w zasadach korzystania z uprawnień rodzicielskich pracowników PRAWO PRACY W 2016 R.Rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony oraz w zasadach korzystania z uprawnień rodzicielskich pracowników Kod szkolenia: 812016 Miejsce: Szczecin, Szczecin - Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Dział I. Przepisy ogólne 1 Pytanie 1 13 Dział II. Stosunek pracy 8 Pytanie 14 78 Dział III. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 40 Pytanie

Bardziej szczegółowo

Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning

Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/7659/10642 Cena netto 170,73 zł Cena brutto 210,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XI uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg)

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo -

VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo - VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej zmian w prawie pracy, które

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy w 2015 r.rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony.

Prawo pracy w 2015 r.rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony. Prawo pracy w 2015 r.rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony. Kod szkolenia: 525215 Miejsce: Poznań, Centrum Miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Zatrudnianie - NOWE REGULACJE - umowy na

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 423316 Temat: Kompendium Prawa Pracy dla zaawansowanych w 2016 r.zmiany w umowach na czas określony oraz w zakresie badań profilaktycznych, uprawnień rodzicielskich,

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XI XV Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło (Marek Rotkiewicz)... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Rozdział II. Charakterystyka umowy zlecenia

Bardziej szczegółowo

odwprawo pracy w 2014r. Najnowsze zmiany w kodeksie pracy dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem oraz czasu pracy

odwprawo pracy w 2014r. Najnowsze zmiany w kodeksie pracy dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem oraz czasu pracy odwprawo pracy w 2014r. Najnowsze zmiany w kodeksie pracy dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem oraz czasu pracy Kod szkolenia: 323414 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 900.00

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ 1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy 1.1. Zasady ogólne 1.2. Układ zbiorowy pracy 1.3. Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY w 2013r. - praktyka i możliwości stosowania prawa pracy po zmianach

PRAWO PRACY w 2013r. - praktyka i możliwości stosowania prawa pracy po zmianach PRAWO PRACY w 2013r. - praktyka i możliwości stosowania prawa pracy po zmianach Terminy szkolenia 14-15 styczeń 2013r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 22-23 kwiecień 2013r., Katowice

Bardziej szczegółowo

1.2. Dokumentowanie danych osobowych Wyjaśnienia do wzoru Wzór... Rozdział 2. Kwestionariusz osobowy dla pracownika (Ewa Drzewiecka)...

1.2. Dokumentowanie danych osobowych Wyjaśnienia do wzoru Wzór... Rozdział 2. Kwestionariusz osobowy dla pracownika (Ewa Drzewiecka)... Wykaz skrótów... XIX Wykaz wzorów... XXV O Autorach... XXXIII Wprowadzenie... XXXV Część I. Przyjęcie do pracy Rozdział 1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy (Ewa Drzewiecka)... 3 3 1.1. Dane

Bardziej szczegółowo

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/27/8058/8775 Cena netto 999,00 zł Cena brutto 999,00 zł Cena netto za godzinę 90,82

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania komentarz, przykłady, dokumentacja z suplementem elektronicznym Stan prawny:

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk

Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział I. Źródła prawa pracy 1. Zagadnienia ogólne 2. Charakter prawny norm prawa pracy 3. Źródła prawa pracy I.

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace (piątek, 14 czerwiec 2013) -

Kadry i płace (piątek, 14 czerwiec 2013) - Kadry i płace (piątek, 14 czerwiec 2013) - 2 Kadry i płace w prawie oraz praktyce - NOWOŚĆ! Czas trwania: 182 godziny (2 semestry) Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 26-27.10.2013 - wrzesień 2014 Katowice

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Przedmowa...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Przedmowa... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Przedmowa... XIII XIX Rozdział I. Źródła prawa pracy... 1 1. Zagadnienia ogólne... 2 2. Charakter prawny norm prawa pracy... 4 3. Źródła prawa pracy... 4 I. Źródła powszechnego

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA i ZASIŁKI w 2017 r.

WYNAGRODZENIA i ZASIŁKI w 2017 r. WYNAGRODZENIA i ZASIŁKI w 2017 r. Stosowanie w 2017 r. kwoty zmniejszającej podatek w aspekcie wypłacanych wynagrodzeń - rozliczanie wynagrodzenia za urlop ekwiwalent oraz zasiłków w nietypowych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 529616 Temat: Naliczanie wynagrodzeń oraz nowości w zakresie ubezpieczeń społecznych i świadczeń pieniężnych w 2016r. 10-13 Lipiec Gdynia, Hotel Nadmorski,

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W 2014 I 2015 R

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W 2014 I 2015 R Warsztaty: ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W 2014 I 2015 R Warszawa, 18 listopada 2014 r. DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU Na szkoleniu otrzymasz

Bardziej szczegółowo

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i Doradztwo PROGRESSIO. 44-100 Gliwice ul. Kosów 4 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KURSU KADROWO - PŁACOWEGO

Szkolenia i Doradztwo PROGRESSIO. 44-100 Gliwice ul. Kosów 4 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KURSU KADROWO - PŁACOWEGO PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KURSU KADROWO - PŁACOWEGO I KSZTATOWANIE TREŚCI STOSUNKU PRACY 1. Nawiązywanie stosunku pracy 1.1. Rodzaje umów o pracę, zasady ich zawierania oraz konsekwencje prawne ryzykownych"

Bardziej szczegółowo