Odpowiedź: System, który posiada support producenta.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedź: System, który posiada support producenta."

Transkrypt

1 Warszawa, dnia r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę serwerów do obsługi brokera lokalnego ADS xp oraz sprzętu informatycznego do obsługi kopii bazy operacyjnej i CEP-S nr postępowania: 45/BAF-VI/PN/07 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz ze zm.) Zamawiający Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazuje poniżej treść pytań dotyczących zapisów SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami w postępowaniu na dostawę serwerów do obsługi brokera lokalnego ADS xp oraz sprzętu informatycznego do obsługi kopii bazy operacyjnej i CEP-S postępowanie nr: 45/BAF-VI/PN/07. Pytanie nr 58: W części XVI SIWZ w 4 (punkt 7) Zamawiający napisał: Czas naprawy bądź usunięcia wady przedmiotu umowy nie przekroczy maksymalnie 36 godzin w miejscu użytkowania wadliwego sprzętu od momentu zgłoszenia, z zastrzeżeniem, że naprawy odbywać się będą w dniach roboczych. Naprawy bądź usuwanie wad przedmiotu umowy będzie dokonywane w miejscu użytkowania przedmiotu umowy. Jeśli zgłoszenie dotyczące wadliwego sprzętu wpłynie do Wykonawcy w piątek, to w jaki sposób jest liczony 36 godzinny termin naprawy bądź usunięcia wady? Czy termin 36 godzinny biegnie również w sobotę i niedzielę czy też ulega zawieszeniu na okres tych dwóch dni? Od której godziny w piątek 36 godzinny termin ulega ewentualnemu zawieszeniu oraz o której godzinie ulega on odwieszeniu w poniedziałek? Czas naprawy biegnie od momentu przyjęcia zgłoszenia, z tym że dla zgłoszeń, które wpłyną poza dniem roboczym czas naprawy biegnie od początku następnego dnia roboczego. Pytanie nr 59: Załącznik nr 1 do SIWZ, tabela Serwer do realizacji funkcji brokera w starostwach 400 szt., pkt. 16: Jak Zamawiający rozumie określenie Certyfikowany system operacyjny? System, który posiada support producenta. Pytanie 60: Załącznik nr 1 do SIWZ, tabela Router do serwerów komunikacyjnych dla CEP-S 3 szt., pkt. 1: Jak należy rozumieć wymaganie: architektura modularna? Czy spełnieniem tego wymagania jest posiadanie w routerze kilku wolnych slotów do obsadzenia dodatkowych modułów komunikacyjnych? Zamawiający nie określił ilości wolnych miejsc do włożenia dodatkowych modułów komunikacyjnych, czy wystarczy jeden? W Załączniku nr 1 i Załączniku nr 5 zmienia się opis routera do serwerów komunikacyjnych dla CEP-S na: 1

2 Lp. Element konfiguracji Wymagane minimalne parametry techniczne 1. Rodzaj Architektura modularna 2. Procesor Zapewniający wydajność routingu na poziomie nie mniejszym niż 20 kpps 3. Standardy IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p. 4. Protokół Ethernet 5. Oprogramowanie IOS Najnowsze z dostępnych 6. Dostęp do aktualizacji Minimum dwa lata. oprogramowania 7. Pamięć RAM Minimum 64 MB z możliwością rozbudowy. 8. Pamięć typu flash Minimum 32 MB, z możliwością rozbudowy. 9. Interfejsy 2 x Ethernet 10/100Base-T - RJ-45, 1 x Console port - RJ-45, 1 x Auxiliary port - RJ Gniazda rozszerzeń 2 gniazda na karty WAN, 1 gniazdo na moduł sieciowy, 1 gniazdo na zaawansowany moduł rozszerzeń (np. zapewniający szyfrowanie danych). 11. Gwarancja 24 miesiące Pytanie 61: Załącznik nr 1 do SIWZ, tabela Przełącznik usług bezpieczeństwa (firewall) 1 szt. : Czy Zamawiający może potwierdzić, że nie wymaga dostarczenia z przełącznikiem jakiejkolwiek aplikacji bezpieczeństwa? Zamawiający nie wymaga takiej aplikacji. Pytanie 62: W Załączniku nr 1 do SIWZ, tabela Licencja na oprogramowanie dla 2 rdzeni w serwerze bazodanowym Zamawiający wyspecyfikował w przedmiocie zamówienia licencje bazy danych tylko dla 2 rdzeni zamiast dla całego serwera bazodanowego. Zgodnie z zasadami licencjonowania firmy Oracle należy licencjonować cały procesor z uwzględnieniem współczynnika dla procesora wielordzeniowego, w tym przypadku procesor typu RISC, czyli: 4 rdzenie x 0,75 = 3 licencje procesorowe. Czy w związku z tym Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko co do ilości licencji? Ilość licencji musi odpowiadać konkretnemu serwerowi znajdującemu się w ofercie Wykonawcy. Pytanie 63: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w 3 sztukach serwerów komunikacyjnych dysków 2,5 calowych w technologii Serial Attached SCSI, przy zachowaniu reszty wymaganych w SIWZ parametrów, które są w chwili obecnej standardowymi dyskami montowanymi przez większość producentów serwerów na rynku z racji mniejszego zużycia energii oraz nowszej technologii? Zamawiający podtrzymuje swoje minimalne wymagania opisane w SIWZ. Pytanie 64: Czy wykonawcy składający ofertę są zobowiązani do załączenia do niej dokumentu potwierdzającego autoryzację producenta dla firmy serwisującej oraz oświadczenia producenta o przejęciu zobowiązań związanych z serwisem, wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ, skoro 2

3 dokumenty te nie są ujęte w wykazie dokumentów jakie należy załączyć do oferty zamieszczonym w pkt 7 Rozdziału X SIWZ? W Załączniku nr 1 SIWZ (str. 17 SIWZ) skreśla się zapis: "Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem". Pytanie 65: Czy, jeżeli odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, wymóg załączenia stosownych oświadczeń producentów dotyczy wszystkich oferowanych urządzeń, tj. serwerów, routerów, zasilaczy, stacji roboczych, macierzy i firewall-i, czy też jedynie podstawowego przedmiotu zamówienia tj. serwerów do realizacji funkcji lokalnego brokera? Zgodnie z odpowiedzią na pytanie powyżej. Pytanie 66: Czy, jeżeli odpowiedź na pytanie 64 jest twierdząca, oświadczenie producenta o przejęciu zobowiązań związanych z serwisem musi potwierdzać czasokres obowiązywania tego zobowiązania, równy okresowi zaoferowanej przez wykonawcę gwarancji, czy też ma obowiązywać wyłącznie w okresie minimalnej wymaganej przez Zamawiającego gwarancji tj. przez 24 miesiące? Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 64. Pytanie 67: Kogo Zamawiający rozumie pod pojęciem producenta urządzeń zobowiązanego do wystawienia dokumentów wymienionych w pytaniu Nr 1? Czy jest to przedsiębiorstwo opatrujące swoim logo wyrób finalny, czy też przedsiębiorstwo w którym wykonywany jest finalny montaż urządzenia, wymienione jako producent np. w deklaracji zgodności CE? Prosimy o precyzyjną definicję producenta tak, aby uniknąć problemów interpretacyjnych w procesie oceny ofert. Przedsiębiorstwo rozumiane jako producent np. w deklaracji zgodności CE. Pytanie 68: Czy jeżeli producent nie prowadzi bezpośrednio działalności gospodarczej na terenie Polski, a działa za pośrednictwem np. przedstawiciela handlowego stosowne dokumenty (oświadczenia, autoryzacje) mogą być wystawione przez takiego przedstawiciela? Nie, muszą być wystawione przez producenta. Pytanie 69: Czy wykonawca może zadeklarować różne okresy gwarancji na poszczególne urządzenia? Jeśli tak, to jak wówczas będzie wyglądała punktacja w kryterium Okres gwarancji? Zamawiający wymaga dla wszystkich produktów minimum 24 miesiące gwarancji. W zakresie kryterium oceny gwarancji patrz dział XIII pkt 3 SIWZ. Pytanie 70: W jakim celu oraz na jakiej podstawie Zamawiający żąda, aby oferowany router do serwerów komunikacyjnych dla CEP-S posiadał certyfikaty FCC Class B and Canadian DOC Class A, czyli 3

4 certyfikaty obowiązujące w USA i Kanadzie, nie żądając jednocześnie aby posiadał on obowiązującą w UE deklarację zgodności CE? Zgodnie z art. 25 ustawy Pzp Zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, a nie wydaje się by dokumenty obowiązujące w krajach nie będących członkami UE były Zamawiającemu niezbędne do przeprowadzenia niniejszego postępowania. W Załączniku nr 1 i Załączniku nr 5 zmienia się opis routera do serwerów komunikacyjnych dla CEP-S na: Lp. Element konfiguracji Wymagane minimalne parametry techniczne 1. Rodzaj Architektura modularna 2. Procesor Zapewniający wydajność routingu na poziomie nie mniejszym niż 20 kpps 3. Standardy IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p. 4. Protokół Ethernet 5. Oprogramowanie IOS Najnowsze z dostępnych 6. Dostęp do aktualizacji Minimum dwa lata. oprogramowania 7. Pamięć RAM Minimum 64 MB z możliwością rozbudowy. 8. Pamięć typu flash Minimum 32 MB, z możliwością rozbudowy. 9. Interfejsy 2 x Ethernet 10/100Base-T - RJ-45, 1 x Console port - RJ-45, 1 x Auxiliary port - RJ Gniazda rozszerzeń 2 gniazda na karty WAN, 1 gniazdo na moduł sieciowy, 1 gniazdo na zaawansowany moduł rozszerzeń (np. zapewniający szyfrowanie danych). 11. Gwarancja 24 miesiące Pytanie 71: Jak należy rozumieć wymóg zamieszczony w wierszu 16 tabeli opisującej wymagania dla serwera do realizacji funkcji lokalnego brokera oraz w wierszu 17 tabeli opisującej wymagania dla serwera komunikacyjnego dla służb CEP-S Certyfikowane systemy operacyjne? Przez kogo i na jakich zasadach ma być certyfikowany system operacyjny oparty na jądrze Linux oraz Microsoft Windows Server 2003? Jaki dokument ma potwierdzać posiadanie przez system certyfikacji? Kto ma być wystawcą takiego dokumentu? Certyfikowany system operacyjny to taki, który posiada support producenta. Pytanie 72: W specyfikacji na stronie 2 w punkcie IV znalazł się zapis odnośnie terminu realizacji dostaw: Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy Jednocześnie w ogólnych warunkach Umowy podanych przez Zamawiającego na str. 12, 3, pkt. 1 pojawia się zapis: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 45 dni kalendarzowych od daty jej podpisania... Czy mamy przyjąć, iż Zamawiający zdając sobie sprawę z możliwych trudności wynikających z realizacji tak poważnego projektu oraz przewidując złożoność tematu podał w Ogólnych warunkach Umowy właściwy i wiążący dla Wykonawcy, tj. 45-dniowy okres realizacji zamówienia? Nie. Jest to oczywista omyłka Zamawiającego. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 4

5 Pytanie 73: Czy Zamawiający jest pewien iż wyspecyfikowany produkt w przedmiocie zamówienia tj. licencja bazy danych dla 2 rdzeni zamiast dla całego procesora serwera bazodanowego jest opisana właściwie i zgodna z zasadami licencjonowania firmy Oracle? Opierając się na naszym doświadczeniu oraz zasadach licencjonowania Oracle Corporation dla tego typu procesora wielordzeniowego Zamawiający powinien przewidzieć 3 licencje. Ilość licencji musi odpowiadać konkretnemu serwerowi znajdującemu się w ofercie Wykonawcy. Pytanie 74: W załączniku nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE pod pozycją Router do serwerów komunikacyjnych dla CEP-S 3 szt zamawiający zawarł specyfikację urządzenia. Jednym z parametrów powyższej specyfikacji jest maksymalny poziom głośności urządzenia określony na poziomie maksymalnie 38 decybeli. Biorąc pod uwagę wszystkie pozostałe wymagania dla urządzenia nie ma możliwości zaoferowania routera spełniającego wszystkie wymagane parametry. Czy Zamawiający dopuści jako spełniające wymagania urządzenie posiadające poziom szumu na poziomie min. 38db i max. 42 db i spełniające wszystkie pozostałe wymagania? W Załączniku nr 1 i Załączniku nr 5 zmienia się opis routera do serwerów komunikacyjnych dla CEP-S na: Lp. Element konfiguracji Wymagane minimalne parametry techniczne 1. Rodzaj Architektura modularna 2. Procesor Zapewniający wydajność routingu na poziomie nie mniejszym niż 20 kpps 3. Standardy IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p. 4. Protokół Ethernet 5. Oprogramowanie IOS Najnowsze z dostępnych 6. Dostęp do aktualizacji Minimum dwa lata. oprogramowania 7. Pamięć RAM Minimum 64 MB z możliwością rozbudowy. 8. Pamięć typu flash Minimum 32 MB, z możliwością rozbudowy. 9. Interfejsy 2 x Ethernet 10/100Base-T - RJ-45, 1 x Console port - RJ-45, 1 x Auxiliary port - RJ Gniazda rozszerzeń 2 gniazda na karty WAN, 1 gniazdo na moduł sieciowy, 1 gniazdo na zaawansowany moduł rozszerzeń (np. zapewniający szyfrowanie danych). 11. Gwarancja 24 miesiące Pytanie 75: W załączniku nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE pod pozycją Zasilacz awaryjny UPS 400 szt. Zamawiający zawarł specyfikację urządzenia. Czy Zamawiający dopuści jako spełniające wszystkie wymagania urządzenie nie wyposażone w złącze USB przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów? Zamawiający wymaga złącza USB. 5

6 Pytanie 76: W załączniku nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE Zamawiający zawarł zapis: bezpłatny serwis i naprawy dostarczonego przedmiotu umowy, bezpłatne konsultacje i pomoc techniczna przez okres gwarancji, której bieg rozpoczyna się od daty podpisania protokołów przyjęcia-przekazania dostarczonego przedmiotu umowy. Wymagane jest aby firma serwisująca posiadała autoryzację producenta/tów dostarczonych urządzeń - dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Czy powyższe wymaganie jest obowiązujące dla wszystkich elementów zamówienia czy jedynie dla Serwer do realizacji funkcji lokalnego brokera w starostwach szt. Czy zamawiający uzna za spełnienie powyższych wymagań zaoferowanie serwisu realizowanego przez producenta sprzętu w postaci rozszerzonego pakietu serwisowego? W Załączniku nr 1 SIWZ (str. 17 SIWZ) skreśla się zapis: "Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem". Pytanie 77: W załączniku nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE w pozycji Serwer do realizacji funkcji lokalnego brokera w starostwach szt., Stacja robocza - 3 szt. oraz Serwer komunikacyjny dla służb CEP-S - 3 szt. Zamawiający zawarł zapis: Test przeprowadza Wykonawca, a wyniki testu wydajności SPEC dołącza do oferty. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów może zwrócić się do Wykonawcy z prośbą o dostarczenie oprogramowania testującego, zaoferowanego sprzętu komputerowego oraz dokładnego opisu przeprowadzonych testów wraz z uzyskanymi wynikami. Oferent będzie wówczas zobowiązany do dostarczenie ww. elementów w terminie nie dłuższym niż 5 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Nie dostarczenie sprzętu do testów będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagania postawione przez Zamawiającego. Czy zamawiający uzna powyższe wymagania za spełnione w przypadku zaoferowania urządzeń przetestowanych przez organizację SPEC.org, których oficjalne wyniki testów zostały zamieszczone na stronie internetowej organizacji: i w tej sytuacji odstąpi od wymogu dostarczenia urządzeń do testów oraz przeprowadzenia testów przez wykonawcę? Tak. Pytanie 78: W odpowiedzi opublikowanej 11 stycznia 2008 roku na pytanie 21 do tego zapytania Zamawiający dokonał następującej zmiany w SIWZ: W Załączniku nr 1 i Załączniku nr 5 do SIWZ w opisie serwera do realizacji funkcji lokalnego brokera w starostwach wprowadza się następującą zmianę: w pkt. 16 Certyfikowane systemy operacyjne zmienia się wyrazy w pełni równoważny" na * nowszy"*. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez lub nowszy". tzn.: Czy Zamawiający rezygnuje z dopuszczenia rozwiązań równoważnych opartych na jądrze Linux, na przykład SUSE Linux Enterprise Server 9 lub 10, i określenie nowszy" odnosi się wyłącznie do dystrybucji Red Hat, czyli nowszy niż Red Hat ES 4 tzn. 5, 5.1 itd., czy też nowszy" oznacza również inną równoważną dystrybucję systemu operacyjnego opartego na jądrze Linux na przykład SUSE Linux Enterprise Server 10, wydaną później niż Red Hat ES 4? 6

7 Określenie nowszy odnosi się do dystrybucji Red Hat. Pytanie 79: Czy wg SIWZ (strona 18, pkt 16 w tabeli) serwer powinien być wyposażony (dostarczony z systemem operacyjnym) w system Linux Red Hat Enterprise Linux ES 4 (tzn. system powinien być zainstalowany na serwerze, czy tylko dostarczona licencja) czy też powinien zostać dostarczony certyfikat potwierdzający wsparcie platformy dla tego systemu? System operacyjny powinien być dostarczony dla tej platformy sprzętowej na nośniku. Może być jeden nośnik, w przypadku, gdy jest to sprzęt jednorodny. Muszą być także dostarczone licencje dla każdego serwera jak również certyfikat producenta systemu. Pytanie 80: Ad. zapis na stronie 23 SIWZ, Specyfikacja "Serwer bazodanowy" punkt 9. Zamawiający pisze: "Micro-partitionig (do 40 mikropartycji)". Czy wymóg dotyczy jedynie liczby procesorów i ilości partycji logicznych jakie można na nich zdefiniować, czy oznacza także konieczność ujęcia w ofercie konsoli, która pozwoli te partycje w praktyce zdefiniować na poziomie administracyjnym na zamawianym serwerze? Zamawiający wymaga aby dostarczone rozwiązanie umożliwiało zdalne zarządzanie zasobami sprzętowymi i wirtualnymi dostarczanego serwera. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, dokonuje modyfikacji zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu w zakresie udzielonych powyżej wyjaśnień. W związku z dokonaną modyfikacją zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 6, Zamawiający przedłuża termin składania ofert: - termin składania ofert: godz ; - termin otwarcia ofert: godz

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 30.05.2014 roku PREZYDENT Miasta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa www.wilanow-palac.art.pl Znak sprawy: 15/2015/PN/SD Warszawa, 2015-06-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa REGON: 014931762, NIP:521 29 92 374 Tel: (22) 5997100, fax 5997101 www.bip.wcpr.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo