Analiza trendów rozwojowych sektora usług rynkowych w 2010 roku. Wprowadzenie do problematyki badania Sektor usług rynkowych oczami pracodawców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza trendów rozwojowych sektora usług rynkowych w 2010 roku. Wprowadzenie do problematyki badania Sektor usług rynkowych oczami pracodawców"

Transkrypt

1 Analiza trendów rozwojowych sektora usług rynkowych w 2010 roku Wprowadzenie do problematyki badania Sektor usług rynkowych oczami pracodawców

2 O czym chcemy powiedzied na dzisiejszej konferencji? Chcemy przedstawid wyniki badania sektora usług rynkowych w województwie podkarpackim, a tym samym dad wsparcie wszystkim interesariuszom: dostarczając wiarygodnych danych na temat funkcjonowania przedsiębiorstw sektora usług rynkowych, przedstawiając charakterystykę przedsiębiorstw oraz ich pracowników, opisując zasady działania, politykę inwestycyjną, kadrową, etc.

3 Kontekst i cele badania Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w lutym 2010 roku rozpoczął realizację projektu Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy. Projekt realizowany jest w ramach działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Celem działania 8.1 jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności do osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. W ramach projektu przeprowadzono: Badanie ilościowe pracodawców z sektora usług rynkowych Badanie ilościowe pracowników sektora usług rynkowych Badania jakościowe: pracodawców, instytucji rynku pracy, środowisk eksperckich.

4 1. Kondycja ekonomiczna firm usługowych w Podkarpackim oraz prognozy w tym zakresie. Problemy badawcze pracodawcy (I) Ocena sytuacji w sektorze usług rynkowych 2. i przewidywane kierunki jego rozwoju. Zatrudnienie w przedsiębiorstwie (stan obecny, 3. fluktuacja, prognozy). 4. Kwalifikacje pracowników i potrzeby w tym zakresie.

5 Problemy badawcze pracodawcy (II) Działalnośd innowacyjna przedsiębiorstwa/innowacyjnośd sektora usług w 5. województwie podkarpackim. Wpływ globalnych tendencji kształtujących sektor usług: globalizacja, delokalizacja, zmiana demograficzna, regulacje unijne (jednolity rynek usług) na sytuację firm 6. usługowych w województwie podkarpackim. 7. Firmy usługowe województwa podkarpackiego w otoczeniu biznesowym (współpraca z instytucjami rynku pracy i otoczenia biznesu, powiązania kooperacyjne i konkurencyjne z innymi przedsiębiorstwami).

6 Badanie ilościowe podkarpackich przedsiębiorstw sektora usług rynkowych Populacja przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie i duże, należące do sektora usług rynkowych. Z badania zostały wyłączone podmioty o liczbie pracujących <2. Próba N=1031. Sekcje według PKD 2004: G handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, H hotele i restauracje, I transport, gospodarka magazynowa, J pośrednictwo finansowe, K obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, O działalnośd usługowa komunalna, społeczna, indywidualna, pozostała.

7 Badanie jakościowe Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) oraz grupy focusowe (FGI). Respondenci różnorodnośd branż / środowisk, przedstawiciele: firm usługowych województwa podkarpackiego, środowiska akademickiego, instytucji badawczo rozwojowych, stowarzyszeo przedsiębiorców, instytucje rynku pracy: publiczne służby zatrudnienia (Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy), agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe. Dobór próby celowy (wiedza i lokalizacja). Liczba wywiadów 85 IDI i 6 FGI.

8 Wyniki badania

9 Liczba firm sektora usług rynkowych w województwie podkarpackim Rok Sekcja G handel i naprawy Sekcja H hotele i restauracje Sekcja I transport, gospodarka magazynowa i łącznośd Sekcja J pośrednictwo finansowe Sekcja K obsługa nieruchomości i firm Sekcja O działalnośd usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała Łącznie

10 Jak podmioty sektora usług rynkowych oceniają swoją kondycję ekonomiczną i perspektywy w tym zakresie?

11 Jak ocenia Pan(i) obecną sytuację Pana(i) przedsiębiorstwa, czy w porównaniu z okresem ostatnich 12 miesięcy sytuacja ta :? Częściej deklarowane pogorszenie sytuacji ekonomicznej niż jej poprawa. Ogółem (N=1030) 20% 45% 31% 4% Handel i naprawy (N=536) 16% 45% 37% 3% Hotele i restauracje (N=57) 16% 41% 36% 7% Transport, gospodarka magazynowa, łączność (N=98) 24% 32% 40% 3% Pośrednictwo finansowe (N=36) 24% 47% 29% Obsługa nieruchomości i firm (N=170) 30% 46% 17% 7% Działalność usługowa, komunalna, społeczna, indywidualna (N=133) 20% 55% 20% 5% Poprawiła się Pozostała bez zmian Pogorszyła się Nie wiem/ trudno powiedzieć 11

12 A czy w porównaniu z analogicznym okresem roku 2009 r. w 2010 roku obroty Pana(i) przedsiębiorstwa :? Jedna piąta przedsiębiorstw zmniejszyła obroty, jedna piąta je zwiększyła. 20% 54% 20% 6% zwiększyły się pozostały bez zmian zmniejszyły się nie wiem 12

13 A jak Pan(i) sądzi, czy w okresie najbliższych 12 miesięcy sytuacja Pana(i) przedsiębiorstwa :? Częściej spodziewamy się poprawy niż pogorszenia sytuacji. Generalnie jednak dominują nastroje ambiwalentne. Ogółem (N=1030) 25% 43% 14% 18% Handel i naprawy (N=536) 24% 39% 17% 20% Hotele i restauracje (N=57) 32% 42% 14% 12% Transport, gospodarka magazynowa, łączność (N=98) 24% 51% 11% 14% Pośrednictwo finansowe (N=36) 34% 34% 10% 21% Obsługa nieruchomości i firm (N=170) 28% 51% 5% 16% Działalność usługowa, komunalna, społeczna, indywidualna (N=133) 21% 49% 13% 17% Poprawi się Pozostanie bez zmian Pogorszy się Nie wiem/ trudno powiedzieć 13

14 100% Ponad połowa przedsiębiorstw odczuwa skutki kryzysu. Media od pewnego czasu informują o kryzysie gospodarki światowej. Czy zauważył(a) Pan(i) wpływ tego kryzysu na funkcjonowanie Pana(i) firmy? 80% 60% 56% 62% 57% 58% 50% 41% 48% 40% 20% 38% 32% 39% 36% 48% 52% 42% 0% 6% 5% 5% 5% 3% 6% 9% Ogółem (N=1030) Handel i naprawy (N=536) Tak Nie Nie wiem / trudno powiedzieć Hotele i restauracje (N=57) Transport, gospodarka magazynowa, łączność (N=98) Pośrednictwo finansowe (N=36) Obsługa nieruchomości i firm (N=170) Działalność usługowa, komunalna, społeczna, indywidualna (N=133) Najczęściej są to: handel i naprawy, hotele i restauracje oraz transport, gospodarka magazynowa i łącznośd. 14

15 Z jakimi problemami borykają się przedsiębiorcy z sektora usług rynkowych?

16 Które z problemów dotykają Pana(i) przedsiębiorstwo? Wysokie koszty pracy 59% Sfera paostwa Duża konkurencja na rynku Wysokie podatki Często zmieniające się przepisy 45% 44% 41% Sfera biznesu Sfera paostwa Sfera paostwa Nieuczciwa konkurencja Źle działające urzędy/ zła jakość pracy urzędników Pozyskanie odpowiednich pracowników Zła jakość infrastruktury publicznej (drogi, telekomunikacja, infrastruktura) Niski poziom umiejętności zatrudnionych pracowników Zmiany kursu Euro Nie wiem/ trudno powiedzieć 24% 24% 20% 14% 8% 8% 8% Sfera biznesu Sfera paostwa Paostwo / biznes Sfera paostwa Paostwo / biznes Paostwo / biznes (?) Ogółem N=

17 Czy podkarpackie przedsiębiorstwa usługowe są innowacyjne?

18 Czy Pana(i) firma w okresie ostatnich trzech lat przeprowadziła któreś z działao przedstawionych na tej karcie? Opracowanie i wdrożenie zmian w strategii cenowej 33% Opracowanie i wdrożenie zmian z zakresu marketingu i promocji 32% Tworzenie nowych produktów lub usług w oparciu o opinie konsumentów 21% Zmiany w zakresie poprawy warunków pracy w oparciu o głosy płynące od pracowników 18% Opracowanie i wdrożenie zmian w strategii działania przedsiębiorstwa Wprowadzenie nowych metod wytwarzania produktów lub usług Opracowanie i wdrożenie zmian struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa 11% 14% 16% Stosunkowo często notowano działania, które można uznad za innowacyjne... Wprowadzenie opracowanych przez przedsiębiorstwo lub zakupionych na rynku Współpraca z innymi instytucjami/ przedsiębiorstwami w celu wypracowania nowych, nowatorskich rozwiązań, prowadzenia prac badawczo- rozwojowych Wdrożenie systemu zarządzania jakością, np. ISO 6% 6% 6%... a 50% przedsiębiorstw je realizujących, nie poniosło żadnych wydatków związanych z tymi działaniami. Wdrożenie zaawansowanych technik zarządzania, np. TQM 2% Żadne z powyższych 34% 18

19 Czy Pana(i) firma zamierza przeprowadzid któreś z tych działao w okresie najbliższych 12 miesięcy? Opracowanie i wdrożenie zmian z zakresu marketingu i promocji 19% Opracowanie i wdrożenie zmian struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa 4% Opracowanie i wdrożenie zmian w strategii cenowej 15% Wprowadzenie opracowanych przez przedsiębiorstwo lub zakupionych na rynku (np. w ramach patentów lub licencji) nowych produktów lub usług. 3% Tworzenie nowych produktów lub usług w oparciu o opinie konsumentów 11% Współpraca z innymi instytucjami/ przedsiębiorstwami w celu wypracowania nowych, nowatorskich rozwiązań, prowadzenia prac badawczo-rozwojowych 3% Wprowadzenie nowych metod wytwarzania produktów lub usług 9% Wdrożenie zaawansowanych technik zarządzania, np. TQM 2% Zmiany w zakresie poprawy warunków pracy w oparciu o głosy płynące od pracowników 8% Wdrożenie systemu zarządzania jakością, np. ISO 1% Opracowanie i wdrożenie zmian w strategii działania przedsiębiorstwa 7% Żadne z powyższych 60% 19

20 Proszę wybrad 3 najważniejsze powody, Pana(i) zdaniem, najbardziej zachęcające przedsiębiorstwa do wprowadzania innowacji? Wymagania odbiorców 45% 83% Presja ze strony krajowych konkurentów 30% 65% Rozszerzenie dotychczasowego asortymentu produkcji/ usług 6% 43% Pojawienie się nowych możliwości technologicznych 4% 33% Konieczność sprostania nowym regulacjom publicznym 3% 26% Presja ze strony zagranicznych konkurentów 3% 16% wszystkie wymienione Nie wiem/ trudno powiedzieć 7% 8% pierwszy wymieniony 20

21 Jak wygląda polityka kadrowa przedsiębiorstw z sektora usług?

22 Czy rotacja pracowników w Pana(i) przedsiębiorstwie jest częstym czy rzadkim zjawiskiem? Przeważają opinie o niewielkiej skali zjawiska rotacji. 38% 43% Ogółem (N=1030) 10% 7% 1% [4] bardzo częste zjawisko [3] częste zjawisko [2] rzadkie zjawisko [1] bardzo rzadkie zjawisko trudno powiedzieć 22

23 Poniżej znajduje się lista niektórych umiejętności pracowników. Proszę powiedzied, jak ważne są te umiejętności w Pana(i) przedsiębiorstwie? BRANŻA Ogółem (N=1030) Handel i naprawy (N=536) Hotele i restauracje (N=57) Transport, gospodarka magazynowa, łączność (N=98) Pośrednictwo finansowe (N=36) Obsługa nieruchomości i firm (N=170) Działalność usługowa, komunalna, społeczna, indywidualna (N=133) Wiedza i umiejętności potrzebne do wykonywania zadań zawodowych 4,8 4,8 4,7 4,9 5 4,9 4,8 Dokładność/skrupulatność 4,8 4,8 4,8 4,7 4,9 4,8 4,9 Umiejętność organizacji pracy 4,8 4,7 4,7 4,7 4,9 4,8 4,8 Umiejętność pracy w zespole 4,7 4,7 4,7 4,6 4,8 4,7 4,8 Obsługa maszyn i urządzeń związanych ze stanowiskiem pracy 4,6 4,6 4,6 4,6 4,7 4,6 4,7 Umiejętność nawiązywania kontaktów, otwartość 4,6 4,5 4,7 4,5 4,9 4,6 4,6 Umiejętność uczenia się/nabywania nowych kwalifikacji 4,5 4,5 4,6 4,4 4,8 4,6 4,7 Umiejętność radzenia sobie ze stresem 4,4 4,3 4,5 4,5 4,8 4,6 4,5 Łatwość przystosowywania się do nowych sytuacji 4,4 4,3 4,3 4,3 4,8 4,5 4,5 Umiejętność wyrażania i obrony własnego zdania 4,3 4,2 4,1 4,2 4,6 4,5 4,3 Obsługa komputera 4,2 4,2 3,7 3,6 4,9 4,7 4,2 Umiejętność prowadzenia swobodnej rozmowy z pracodawcą 4,1 4, ,5 4,2 4,2 Obsługa urządzeń biurowych (faks, drukarka, itp.) 4,1 4 3,6 3,4 4,8 4,6 4 Przebojowość, pewność siebie 4 4 4,1 3,9 4,7 4,1 4 Prawo jazdy 3,9 3,9 3,7 4,8 3,8 3,9 3,7 Umiejętność występowania przed grupą ludzi 3,9 3,8 4,3 3,7 4,4 4 4 Zdolności przywódcze 3,3 3,2 3,3 3,3 3,8 3,4 3,4 Znajomość języka obcego 2,7 2,5 3,9 3,3 2,6 2,6 2,8 23

24 Czy obecnie na rynku łatwo, czy trudno znaleźd pracownika, który spełniałby Paostwa oczekiwania? Opinie pozytywne 26% Ogółem (N=1030) 5% 21% 26% 34% 13% Zdecydowanie łatwo Raczej łatwo Ani łatwo, ani trudno Raczej trudno Zdecydowanie trudno Opinie negatywne 47% 24

25 sprzedawca kierowca mechanik handlowiec/ przedstawiciel handlowy pośrednik nieruchomości kucharz Jakich pracowników jest trudno znaleźd? Chodzi nam o konkretne zawody lub specjalizacje zawodowe? 4% 5% 6% 7% 10% 15% księgowy budowlaniec/ pracownik budowlany specjalista operator maszyn informatyk elektryk spawacz monter pracowni usług/ obsługa klienta elektronik 4% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Grupy deficytowe deprecjacja szkolnictwa zawodowego? N=475; wskazania powyżej 1% 25

26 Czy w okresie ostatnich 2 lat w Pana(i) firmie przyjęto do pracy pracownika lub pracowników? 100% 80% 60% 64% 62% 79% 76% 71% 55% 65% 40% 20% 36% 37% 20% 24% 29% 45% 34% 0% 1% 2% Ogółem (N=1030) Handel i naprawy (N=536) tak nie nie wiem Hotele i restauracje (N=57) Transport, gospodarka magazynowa, łączność (N=98) Pośrednictwo finansowe (N=36) Obsługa nieruchomości i firm (N=170) Działalność usługowa, komunalna, społeczna, indywidualna (N=133) 26

27 Czy w okresie ostatnich 2 lat w Pana(i) firmie zwolniono pracownika lub pracowników? 100% 80% 44% 47% 51% 40% 48% 38% 43% 60% 40% 20% 55% 53% 49% 60% 52% 62% 56% 0% Ogółem (N=1030) Handel i naprawy (N=536) tak Hotele i restauracje (N=57) Transport, gospodarka magazynowa, łączność (N=98) Pośrednictwo finansowe (N=36) Obsługa nieruchomości i firm (N=170) Działalność usługowa, komunalna, społeczna, indywidualna (N=133) nie 27

28 Czy przedsiębiorstwa sektora usług rynkowych inwestują w kapitał ludzki?

29 Czy Pana(i) zdaniem warto szkolid pracowników w Pana(i) branży, czy też raczej nie? Ogółem (N=1030) 41% 32% 2% 5% Handel i naprawy (N=536) 36% 36% 2% 6% Hotele i restauracje (N=57) 34% 45% 3% Transport, gospodarka magazynowa, łączność (N=98) 37% 24% 11% 3% Pośrednictwo finansowe (N=36) 76% 18% Obsługa nieruchomości i firm (N=170) 47% 26% 4% Działalność usługowa, komunalna, społeczna, indywidualna (N=133) 53% 27% 1% 3% N=1030 Zdecydowanie warto Raczej warto Raczej nie warto Zdecydowanie nie warto 29

30 Czy w Pana(i) firmie stosowany jest? System oceny pracowników Nie wiem 1% Tak, w przypadku wszystkich pracowników 24% Nie, nie stosujemy systemu oceny pracowników 69% Tak, w przypadku niektórych grup pracowników 5% System indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego N=1030 4% 5% 89% 2% Tak, w przypadku wszystkich pracowników Tak, w przypadku niektórych grup pracowników Nie, nie stosujemy systemu indywidualnych ścieżek rozwoju Nie wiem 30

31 Czy w ciągu ostatnich 2 lat pracownicy Pana(i) przedsiębiorstwa uczestniczyli w jakimkolwiek szkoleniu? 59% 40% 1% N=1030 Tak Nie Nie wiem Jak często w szkoleniach w Pana(i) przedsiębiorstwie uczestniczą osoby zajmujące...? Stanowiska dyrektorskie i kierownicze 31% 29% 38% 2% Stanowiska niższej kadry zarządzającej i specjaliści 32% 23% 42% 2% Sprzedawcy, obsługa klienta 35% 24% 36% 5% Pracownicy biurowi 23% 26% 48% 2% Pracownicy fizyczni, produkcyjni 24% 22% 52% 3% Często Rzadko Wcale Nie wiem / trudno powiedzieć N=609 31

32 Ogółem (N=609) Handel i naprawy (N=288) Hotele i restauracje (N=33) Transport, gospodarka magazynowa, łącznośd (N=48) Pośrednictwo finansowe (N=33) Obsługa nieruchomości i firm (N=119) Działalnośd usługowa, komunalna, społeczna, indywidualna (N=87) Jakie szkolenia/kursy organizowano? BRANŻA Kursy doszkalające w ramach posiadanego 76% 70% 86% 79% 80% 80% 82% zawodu Szkolenia z zakresu sprzedaży 24% 34% 11% 7% 35% 19% 7% Inne szkolenia 13% 15% 11% 25% 6% 8% 13% Szkolenia przyuczające do nowego 11% 12% 8% 8% 11% 8% 13% zawodu/pracy/kursy przekwalifikowujące Szkolenia komputerowe 10% 14% 0% 9% 6% 6% 12% Szkolenia uczące jak się skutecznie 6% 6% 3% 7% 9% 6% 5% porozumiewad, jak nawiązywad kontakty Szkolenia językowe 5% 2% 11% 9% 0% 7% 8% Prawo jazdy 3% 3% 0% 11% 0% 0% 1% Szkolenie dotyczące radzenia sobie ze 2% 3% 3% 5% 3% 0% 1% stresem Szkolenia przygotowujące do poszukiwania pracy, np. pisanie CV, listów motywacyjnych 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0%

33 Czy przedsiębiorstwa sektora usług rynkowych planują wzrost?

34 Czy w okresie najbliższego roku planuje Pan(i) zwolnid pracowników? Nie 78% Tak 6% Nie wiem 16% O ile osób planujecie Paostwo zmniejszyd liczbę pracujących? Ogółem (N=205) Handel i naprawy (N=102) Hotele i restauracje (N=17) Transport, gospodarka magazynowa, łączność (N=4) Pośrednictwo finansowe (N=8) Obsługa nieruchomości i firm (N=21) Działalność usługowa, komunalna, społeczna, indywidualna (N=30) średnia 2,6 2,7 3,5 2,7 1,0 1,0 2,8 34

35 Czy w okresie najbliższego roku planuje Pan(i) zwiększyd liczbę pracowników? Nie 64% Nie wiem 16% Tak 20% O ile osób planujecie Paostwo zwiększyd liczbę pracujących? Ogółem (N=205) Handel i naprawy (N=102) Hotele i restauracje (N=17) Transport, gospodarka magazynowa, łączność (N=4) Pośrednictwo finansowe (N=8) Obsługa nieruchomości i firm (N=21) Działalność usługowa, komunalna, społeczna, indywidualna (N=30) średnia 3,5 4,0 4,1 3,4 1,6 1,4 3,5 35

36 Na jakich stanowiskach mają pracowad te osoby? Sprzedawcy, obsługa klienta 44% Pracownicy fizyczni, produkcyjni 37% Pracownicy biurowi 11% N=205 Stanowiska niższej kadry zarządzającej i specjaliści 8% 36

37 WNIOSKI 37

38 Wnioski Przedsiębiorcy sektora usług rynkowych częściej odczuwają pogorszenie (31%) niż poprawę (20%) sytuacji ekonomicznej. Wyniki te wydają się stosukowo pozytywne, zwłaszcza w sytuacji przeniesienia się do sfery gospodarki realnej skutków kryzysu na międzynarodowych rynkach finansowych. Odmienne opinie dotyczą oczekiwanego kierunku zmian sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw. Optymistów jest niemal dwukrotnie więcej od pesymistów. Problemy przedsiębiorców nie odbiegają od problemów zgłaszanych przez firmy z całego kraju. 38

39 Wnioski Przedsiębiorstwa podkarpackie rzadko podejmują działania o charakterze innowacyjnym. Większośd podejmowanych w okresie ostatnich dwóch lat działao nie wykraczała poza podstawy prowadzenia biznesu. Niezależnie od rodzaju prowadzonych działao inwestycyjnych większośd z nich była finansowana ze źródeł własnych przedsiębiorstwa. Wśród powodów skłaniających do działao o charakterze innowacyjnym praktycznie nie występowały motywacje mogące świadczyd o staraniach podkarpackich przedsiębiorstw, aby stad się pionierami rynku. 39

40 Wnioski Podkarpaccy przedsiębiorcy sektora usług rynkowych często (niemal co drugi) mają trudności ze znalezieniem pracowników spełniających ich oczekiwania. Pogłębione rozmowy na ten temat skłaniają do postawienia wniosku o dysfunkcjonalnych procesach zachodzących w systemie szkolnictwa wszystkich poziomów. Pracodawcy wymagają od swoich pracowników przede wszystkim wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania zadao zawodowych, dokładności i skrupulatności, umiejętności organizacji pracy i umiejętności pracy w zespole. 40

41 Wnioski 10. Więcej wymaga się w firmach działających na rynkach międzynarodowych. 11. Ponad połowa badanych przedsiębiorstw w ostatnich dwóch latach inwestowała w szkolenia pracowników. Prawdopodobnie dużą rolę odgrywają tutaj środki unijne. 41

42 Jak eksperci prognozują rozwój sektora usług? Lokalny charakter firm może stanowid barierę ich rozwoju. Dochody mieszkaoców są bowiem dośd niskie i nie mogą kreowad silnego popytu, ponadto utrudniają uruchamianie części przedsięwzięd usługowych. Dotyczy to w szczególności usług będących pochodną zmieniających się stylów życia. Sektor usług rynkowych w województwie podkarpackim będzie się rozwijał. Przekonanie to uzasadniano ogólnymi tendencjami zachodzącymi w strukturze współczesnej gospodarki. 3. Usługi oparte na wiedzy będą rozwijad się mało dynamicznie ze względu na problemy ze znalezieniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. 42

43 Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 43

Analiza popytu na pracę w sektorze usług rynkowych

Analiza popytu na pracę w sektorze usług rynkowych Analiza popytu na pracę w sektorze usług rynkowych Marcin Dygoń Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwojowych sektora usług rynkowych w 2010 roku. Pracownicy sektora usług rynkowych

Analiza trendów rozwojowych sektora usług rynkowych w 2010 roku. Pracownicy sektora usług rynkowych Analiza trendów rozwojowych sektora usług rynkowych w 2010 roku Pracownicy sektora usług rynkowych Badanie ilościowe pracowników sektora usług rynkowych Respondenci pracownicy przedsiębiorstw. Dobór próby

Bardziej szczegółowo

SEKTOR US UG RYNKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM NA PODSTAWIE BADANIA ANALIZA TRENDÓW ROZWOJOWYCH SEKTORA US UG RYNKOWYCH W 2010 ROKU

SEKTOR US UG RYNKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM NA PODSTAWIE BADANIA ANALIZA TRENDÓW ROZWOJOWYCH SEKTORA US UG RYNKOWYCH W 2010 ROKU SEKTOR US UG RYNKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM NA PODSTAWIE BADANIA ANALIZA TRENDÓW ROZWOJOWYCH SEKTORA US UG RYNKOWYCH W 2010 ROKU Publikacja bezp³atna Publikacja wspó³finansowana ze œrodków Unii

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób w wieku niemobilnym na lubelskim rynku pracy prognozy

Sytuacja osób w wieku niemobilnym na lubelskim rynku pracy prognozy Sytuacja osób w wieku niemobilnym na lubelskim rynku pracy prognozy Agnieszka Szkudlarek Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych luty 2011 Metodologia prognoz System badao i prognoz regionalnych Region-Stat

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy w prowadzeniu badań i zlecaniu ekspertyz

Doświadczenia Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy w prowadzeniu badań i zlecaniu ekspertyz Doświadczenia Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy w prowadzeniu badań i zlecaniu ekspertyz Daniel Szydło Wydział Informacji Statystycznej i Analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Ramy organizacyjne

Bardziej szczegółowo

LEASING PRZYSPIESZA ROZWÓJ

LEASING PRZYSPIESZA ROZWÓJ Leasing barometrem polskiej gospodarki czy już widać oznaki ożywienia? LEASING PRZYSPIESZA ROZWÓJ Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 24 lipca 2013 Dane wykorzystane w prezentacji

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku

Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku Raport podstawowe informacje Podstawą do niniejszej prezentacji jest Raport przygotowany przez Instytut EUROTEST z Gdańska, Badanie ankietowe

Bardziej szczegółowo

Plan wystąpienia. Przedmiot analizy i źródła informacji. Prognozowane zmiany na rynku pracy na podstawie badań i analiz własnych

Plan wystąpienia. Przedmiot analizy i źródła informacji. Prognozowane zmiany na rynku pracy na podstawie badań i analiz własnych Potrzeby kadrowe i prognoza zatrudnienia w województwie łódzkim na lata - w oparciu o badania Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Jakub Stempień Plan wystąpienia Przedmiot

Bardziej szczegółowo

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MARTA MRÓZ WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY 2015 IMIGRANCI NA RYNKU

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy

Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy Założenia projektu Marcin Dygoo Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Ramy organizacyjne Dlaczego ten projekt? Cele projektu Główne zadania Planowane rezultaty Plan

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Załącznik nr 1 Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Dzień dobry! [gdy PUP realizuje badania samodzielnie] Nazywam się i jestem pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w [gdy PUP

Bardziej szczegółowo

Badanie internetowych ofert pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie internetowych ofert pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego Badanie internetowych ofert pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą II Toruń, 11 czerwca 2015 r. Informacje o badaniu Badanie realizowano dla dwóch

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalne wsparcie mikrofirm

Instytucjonalne wsparcie mikrofirm Instytucjonalne wsparcie mikrofirm *Cytowanie bez ograniczeo za podaniem źródła: Instytucjonalne wsparcie Mikrofirm, badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Millward Brown, 2015 Skorzystanie ze

Bardziej szczegółowo

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r.

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Projekt Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę

Bardziej szczegółowo

Copyright Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009. Kopiowanie i rozpowszechnianie moŝe być dokonane z podaniem źródła.

Copyright Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009. Kopiowanie i rozpowszechnianie moŝe być dokonane z podaniem źródła. 1 Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Publikację przygotował: Biuro Badań Społecznych Obserwator ul. Szujskiego 11/5 31-123 Kraków Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy Przedsiębiorcy o kondycji branży i systemie kształcenia zawodowego

Absolwent na rynku pracy Przedsiębiorcy o kondycji branży i systemie kształcenia zawodowego Absolwent na rynku pracy Przedsiębiorcy o kondycji branży i systemie kształcenia zawodowego Natalia Hipsz, CBOS 1 Wywiad częściowo ustrukturyzowany (SSI) Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) Liczba badanych

Bardziej szczegółowo

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka Badanie Keralla Research II kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka W tym kwartale poprawiły się nastroje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO F7/8.2.1/8.5.10806 1/5 Załącznik nr 19b do SIWZ FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO Auditorzy: Data auditu: Osoby zaangażowane w audit ze strony firmy: F7/8.2.1/8.5.10806 2/5 A. INFORMACJE OGÓLNE Firma:

Bardziej szczegółowo

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej.

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej. Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, skierowanym

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Ankieta na charakter anonimowy. ***

Ankieta na charakter anonimowy. *** *** Niniejszy kwestionariusz został przygotowany w ramach projektu partnerskiego pt. Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia doświadczenia europejskie przez przedstawicieli parterów z Niemiec,

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego

Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego Artur Frąckiewicz Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Pana/i przedsiębiorstwie jest planowane zatrudnianie nowych pracowników?

Bardziej szczegółowo

CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem.

CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem. CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem.pl Rynek usług doradczych w województwie pomorskim Wyniki

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ekspansja mikrofirm, cz. 2

Ekspansja mikrofirm, cz. 2 Ekspansja mikrofirm, cz. 2 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Ekspansja mikrofirm, cz.2. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane przy współpracy merytorycznej Microfinance

Bardziej szczegółowo

Analiza kondycji i trwałości stanowisk pracy utworzonych w latach 2008 2010 w wyniku:

Analiza kondycji i trwałości stanowisk pracy utworzonych w latach 2008 2010 w wyniku: Analiza kondycji i trwałości stanowisk pracy utworzonych w latach 2008 2010 w wyniku: przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, przyznanych w formie refundacji kosztów wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

Bardziej szczegółowo

BADANIE INNOWACYJNOŚCI CI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. wyniki badań jakościowych

BADANIE INNOWACYJNOŚCI CI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. wyniki badań jakościowych BADANIE INNOWACYJNOŚCI CI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO wyniki badań jakościowych CEL BADANIA Określenie poziomu i struktury innowacji w województwie lubuskim i ich wpływu na zmiany profilu

Bardziej szczegółowo

(Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa. Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa

(Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa. Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa (Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 24 października 2012 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2.

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 2200 Sprawdź w raporcie Ile wart jest biznesowy

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 20 marca 2013 r.

Rzeszów, 20 marca 2013 r. Rzeszów, 20 marca 2013 r. Ramy organizacyjne Typ projektu Systemowy - Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Czas realizacji projektu 47 miesięcy 1 lutego 2010 31 grudnia 2013 Budżet projektu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan AKTUALNE PROBLEMY POLITYKI KONKURENCJI KONFERENCJA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI XX-LECIA UOKiK KONKURENCJA JAKO FUNDAMENT GOSPODARKI WOLNORYNKOWEJ Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla kształcenia zawodowego najważniejsze wyniki badań i rekomendacje Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy

Wyzwania dla kształcenia zawodowego najważniejsze wyniki badań i rekomendacje Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy Wyzwania dla kształcenia zawodowego najważniejsze wyniki badań i rekomendacje Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy Grzegorz Gach kierownik ds. badań i analiz w projekcie Lubelskie Obserwatorium Rynku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. Projekt z dnia 5 lutego2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Materiały prasowe Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach bankowych AUTORZY RAPORTU PARTNER RAPORTU OPIS BADANIA Badanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Szanowni Państwo, w gminach Godów, Gorzyce i Krzyżanowice od 2008 roku funkcjonuje Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota będąca lokalnym partnerstwem na rzecz aktywizowania mieszkańców i stymulowania

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych. dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna

Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych. dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK Mielec SSE to wyodrębniony obszar, na którym obowiązują

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA kondycja ekonomiczna, bariery rozwoju, oczekiwania. Warszawa, lipiec 2005 r.

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA kondycja ekonomiczna, bariery rozwoju, oczekiwania. Warszawa, lipiec 2005 r. MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA kondycja ekonomiczna, bariery rozwoju, oczekiwania Warszawa, lipiec 2005 r. MIKROFIRMY W LICZBACH PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ MIKRPRZEDSIĘBIORSTWA 2004 1,69 mln aktywnych firm (9

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Cykliczne badania edukacji

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI Analiza rozkładu oraz charakteru popytu na zawody i kwalifikacje w województwie podlaskim w ujęciu lokalnym Na podstawie badania i materiałów udostępnionych przez :

Bardziej szczegółowo

Nastroje, inwestycje przedsiębiorców III kwartał 2013

Nastroje, inwestycje przedsiębiorców III kwartał 2013 Nastroje, inwestycje przedsiębiorców III kwartał 2013 Źródło: Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) Keralla Research na zlecenie EFL. Lipiec 2013 Prognozy słabszej kondycji gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i wdrażania innowacji

Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i wdrażania innowacji Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i wdrażania innowacji I. OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ BYTOMIA Czy może Pan(i) polecić Bytom jako miejsce do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Małopolska Sieć Transferu Wiedzy Irena Łobocka

Projekt Małopolska Sieć Transferu Wiedzy Irena Łobocka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce W październiku konsultanci Zielonej Linii przeprowadzili badania dotyczące relacji pomiędzy systemem edukacji a rynkiem pracy w Polsce. Zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowe perspektywy! BIZNES PLAN Projekt Nowe perspektywy! Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sondażowego wśród małych i średnich firm w Polsce

Raport z badania sondażowego wśród małych i średnich firm w Polsce Raport z badania sondażowego wśród małych i średnich firm w Polsce Warszawa, listopad 00 Sondaż telefoniczny wśród msp - - SPIS TREŚCI INFORMACJE O BADANIU...3 CELE BADANIA...3 DOBÓR PRÓBY...3 METODA...

Bardziej szczegółowo

Kursy i szkolenia jako sposób podnoszenia kwalifikacji pracownika na Dolnym Śląsku

Kursy i szkolenia jako sposób podnoszenia kwalifikacji pracownika na Dolnym Śląsku Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENIAJĄCA KLIMAT DO ROZWOJU I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE KOŁACZYCE

ANKIETA OCENIAJĄCA KLIMAT DO ROZWOJU I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE KOŁACZYCE ANKIETA OCENIAJĄCA KLIMAT DO ROZWOJU I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE KOŁACZYCE Szanowni Państwo! Gmina Kołaczyce, pragnąc zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju i wspierania przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY. Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku

PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY. Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku Plan prezentacji 2 1. Sytuacja demograficzna w woj. podlaskim na tle trendów światowych.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

ANKIETA A1. Ilu pracowników w przybliżeniu zatrudnia firma łącznie z Panem/nią? Jeśli to międzynarodowa firma - zatrudnienie w firmie w Polsce

ANKIETA A1. Ilu pracowników w przybliżeniu zatrudnia firma łącznie z Panem/nią? Jeśli to międzynarodowa firma - zatrudnienie w firmie w Polsce RoSa ankieta z badania firm Zaproszenie: Dzień dobry, nazywam się, państwa firma została wylosowana do badania prowadzonego na zlecenie Uniwersytetu Warszawskiego na temat adaptacyjności polskich firm

Bardziej szczegółowo

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Ankieta na potrzeby raportu pt.: Opracowanie analizy i rekomendacji dot. Rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki regionu branży metalowo- odlewniczej SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy POMORZA Odbiorcy badania Badania przeprowadzono przy

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy Wybrane wyniki z raportu badania ilościowego. GfK Polonia Sp. z o.o. dla Grupy PZU sierpień 2013 r.

Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy Wybrane wyniki z raportu badania ilościowego. GfK Polonia Sp. z o.o. dla Grupy PZU sierpień 2013 r. Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy Wybrane wyniki z raportu badania ilościowego GfK Polonia Sp. z o.o. dla Grupy PZU sierpień 0 r. Metodologia METODA: Badanie zrealizowano metodą internetowych

Bardziej szczegółowo

MSP INDEKS Monitoring małych i średnich przedsiębiorstw w IV kwartale 2008 roku

MSP INDEKS Monitoring małych i średnich przedsiębiorstw w IV kwartale 2008 roku MSP INDEKS Monitoring małych i średnich przedsiębiorstw w IV kwartale 00 roku Agencja Badań Rynku OPINIA, styczeń 009 Spis treści Informacje o badaniu... Problematyka badania... Informacje o konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Przemysły kreatywne stają cię coraz ważniejsze dla kształtowania rozwoju gospodarczego regionów i miast. Trudności definicyjne Działalność, która wywodzi

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw

Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw Raport z badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki Opracowanie: BBS OBSERWATOR Projekt

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Szczecin, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

PBS DGA Spółka z o.o.

PBS DGA Spółka z o.o. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe w obszarze mechatroniki na podstawie badań własnych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe w obszarze mechatroniki na podstawie badań własnych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe w obszarze mechatroniki na podstawie badań własnych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji PROFIL GOSPODARKI ŁODZI I REGIONU MONOKULTURA PRZEMYSŁOWA WIELOŚĆ BRANŻ

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Brąchnówko, 09.11.2015 RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W kwietniu 2015 roku na stronie internetowej ( www.lgd.ziemiagotyku.com) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo