EKSPLOATACYJNE W A CIWO CI MAGISTRALI CAN W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKSPLOATACYJNE W A CIWO CI MAGISTRALI CAN W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 92 Transport 2013 Mieczysaw Plich, Piotr Szypowski Politechnika Warszawska, Wydzia Transportu EKSPLOATACYJNE WACIWOCI MAGISTRALI CAN W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH Rkopis dostarczono, padziernik 2012 Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcj stanowiska diagnostycznego do bada bloków funkcjonalnych i zespoów elektryczno-elektronicznych wspópracujcych w ramach nowej generacji pocze w sieci CAN. Sformuowano ogólne cele i zasady dziaania systemu zawarte w protokóle CAN. Pokazano struktur sieci multipleksowej ilustrujc przykadow jej budow wraz z rozmieszczeniem poszczególnych elementów w samochodzie. Przedstawiono stosowane obecnie urzdzenia diagnostyczne z zaznaczeniem urzdze dedykowanych dla pojazdów wyposaonych w stosowny interfejs oraz oprogramowanie na przykadzie marki samochodów Renault Nissan, Dacia. Sowa kluczowe: diagnostyka, elektrotechnika, CAN 1. WPROWADZENIE Niezwykle szybki rozwój elektroniki i mikroelektroniki doprowadzi w ostatnich latach do znacznego zwikszenia liczby elementów elektronicznych w wyposaeniu elektrycznym pojazdów samochodowych. W powizaniu z mechanik, hydraulik i pneumatyk, elektronika tworzy kompatybilny ukad wzajemnie ze sob wspópracujcy. Pojedyncze elementy i ukady elektroniczne s coraz bardziej zintegrowane, tasze a zarazem coraz wydajniejsze. Zwiksza to moliwoci zastosowa elektroniki w pojazdach samochodowych, a wystpujce ukady mog by stale rozszerzane. Wspóczesne wyposaenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych silnie koreluje z klasycznymi systemami mechanicznymi tworzc podzespoy i zespoy w samochodzie o duym stopniu komplikacji w zakresie poprawnej diagnozy. Wane w procesie diagnozowania jest równie to, e rozpoznanie stanu przedmiotowego obiektu odbywa si w zasadzie bez jego demontau (poza przypadkami szczególnymi). Technika cyfrowa znajduje szerokie zastosowanie w urzdzeniach pomiarowych, maszynach matematycznych, i innych profesjonalnych urzdzeniach elektronicznych. Wprowadzenie jej w miejsce techniki analogowej zwiksza pewno dziaania i dokadno (m.in. eliminuje bd odczytu), upraszcza konstrukcj, zmniejsza objto

2 156 Mieczysaw Plich, Piotr Szypowski i mas urzdze, upraszcza programowanie, umoliwia zapis informacji. Ukady wykonane w technice cyfrowej maj szereg zalet a mianowicie moliwoci wykonywania w postaci ukadów scalonych produkowanych wielkoseryjnie: wynika to m.in. z faktu, e wikszo podstawowych ukadów stosowanych w technice cyfrowej daje si atwo realizowa bez elementów indukcyjnych. Stao si, wic oczywiste, e dziki zainstalowaniu w pojedzie sterowników cyfrowych mona rozszerzy funkcje, podwyszajce bezpieczestwo czynne i walory uytkowe pojazdów. Dla realizacji tego zadania konieczne byo zorganizowanie wspópracy urzdze zaangaowanych w realizacj tych nowych funkcji gdzie warunkiem optymalnego wspódziaanie bya wzajemna cykliczna wymiana informacji i rozkazów. Pocztkowo wystarczay poczenia bezporednie, a rosnca liczba urzdze, które powinny wspópracowa ze sob, prowadzia do krzyowania si pocze, wzrostu dugoci przewodów i liczby zcz, a w konsekwencji do spadku niezawodnoci caego ukadu. Konieczne, zatem byo zastpienie bezporednich pocze prostszym i dajcym si zaadaptowa elastycznie do specyfiki pojazdu systemem przesyania danych za pomoc cyfrowej magistrali bitowo szeregowej tzw. szyny CAN. Magistrala (Controlled Area Network) zostaa stworzona przez firm Bosch dla zastosowa motoryzacyjnych jako metoda umoliwiajca niezawodn transmisj szeregow. Celem byo uczynienie samochodów: bardziej niezawodnymi, bezpieczniejszymi, zuywajcymi mniej paliwa przy jednoczesnym odchudzeniu okablowania. Po wprowadzeniu na rynek w przemyle samochodowym magistrala CAN znalaza równie popularno w automatyce przemysowej [5]. 2. SZYNA CAN System CAN mona podzieli na wolny (Low-speed do 125 kbit/s) i szybki (Highspeed powyej wartoci np. 250, 500 kbit/s a do 1 Mbit/s). Protokó CAN okrelaj nastpujce normy: ISO CAN low-speed 125 kbit/s, ISO CAN high-speed kbit/s, SAE J2284 CAN high-speed 500 kbit/s, ISO CAN high-speed 1 Mbit/s. Znormalizowany protokó zarzdzania przepywem informacji pozwoli na tworzenie sieci umoliwiajcych: unifikacj procedur startowych cznie z okreleniem szybkoci transmisji, rozsyanie adresów wród wzów sieci lub typów komunikatów, okrelenie struktury komunikatu, dostarczenia systemowych procedur obsugi bdów, synchronizowanie pracy wielu urzdze cyfrowych, kontaktujcych si ze sob zgodnie ze standardem CAN.

3 Eksploatacyjne waciwoci magistrali CAN w pojazdach samochodowych 157 Sie tworz wymienniki informacji (tzw. wzy) poczone z magistral co zilustrowano na rys. 1. Wzy mog by zarówno nadajnikami i odbiornikami informacji. Dla zapewnienia technicznych moliwoci wspópracy z magistral kady wymiennik musi posiada : sprzg mechaniczny zcze, ukad sprzgajcy elektryczny dopasowujcy poziom i struktur sygnaów elektrycznych do wymaga ogólnych obowizujcych w caej magistrali, ukad sterowania wymian danych generujcy sygnay potrzebne do wyprowadzenia sygnau do magistrali i do przyjcia komunikatu z magistrali, ukad sprzgajcy wewntrzny czy ukad sterowania wymian danych z obsugiwanym sterownikiem funkcjonalnym lub ródami sygnaów dochodzcych do wza. Rys. 1. Schemat blokowy wzów poczonych z magistral CAN [8] Najprostsz sie tworz urzdzenia posiadajce wasne mikrokontrolery CAN (najczciej s to rónego rodzaju sterowniki). Sie taka obywa si bez centralnego komputera zarzdzajcego, a urzdzenia komunikuj si bezporednio ze sob. Urzdzenia, które dziaaj na zasadzie analogowej, takie jak np.: przeczniki, czujniki, silniki elektryczne itp. mona take zintegrowa w sie i CAN. W tym celu tworzy si specjalne wzy multipleksowe, w których rozszerzony zakres dziaania mikrokontrolerów CAN zapewnia przyczonym do nich urzdzeniom kontakt z nadajnikami i odbiornikami informacji w sposób zgodny z wymaganiami protokou. Takie urzdzenia grupuje si na zasadzie lokalnej bliskoci albo w oparciu o podobiestwo spenianych przez nie funkcji.

4 158 Mieczysaw Plich, Piotr Szypowski 3. PROTOKÓ CAN Sie CAN jest odmian lokalnej sieci komputerowej, która moe pracowa bez udziau jednostki centralnej, synchronizujcej prac wymienników informacji, co podnosi niezawodno transmisji informacji. Transmisja danych odbywa si w systemie szeregowym. Obowizuje zasada, e w jednej chwili moe by aktywnych wiele odbiorników, ale tylko jeden nadajnik. W sytuacjach konfliktowych, gdy wiele nadajników zgasza si jednoczenie do magistrali, dziaa mechanizm arbitrau. Celem arbitrau jest takie przydzielenie magistrali wymiennikom informacji, aby nie dopuci do zbyt dugiego oczekiwania wymienników na udostpnienie magistrali i zarazem zapobiec nakadaniu si na siebie rónych komunikatów. Kady z nadajników ma przyporzdkowany róny stopie wanoci. Jest to uzasadnione tym, e róne nadajniki toleruj róne opónienia czasowe w obsudze ich da (np. danie zwizane z zapewnieniem poprawnej pracy systemu ABS bdzie pilniejsze od dania wprowadzenia danych na wywietlacz informacyjny kierowcy). Nadajniki o wyszym priorytecie pierwsze rozpoczn transmitowanie swoich komunikatów, co przedstawiono na rys.2. Rys.2 Schemat transmisji komunikatów [7] W sieci CAN stosowany jest system arbitrau typu CSMA/CD czyli Wielodostp do Medium z Wykrywaniem Nonej i Detekcj Kolizji. Wszystkie wzy musz sprawdzi przed rozpoczciem transmisji, czy nic nie jest przesyane sieci. Jest to Wykrywanie Nonej (Carier Sense - CS) i jeli okae si, e nic nie jest przesyane sieci, to wszystkie maj prawo do transmisji jest to Wielodostp do Medium (Multiple Access - MA). Detekcja Kolizji (Collision Detection - CD) oznacza, e jeli dwa wzy zaczn nadawa jednoczenie to zostanie wykryta kolizja, co spowoduje zadziaanie niedestrukcyjnego arbitrau bitowego. Oznacza to, e arbitra odbywa si bez opónienia i bez niszczenia komunikatów o wyszym priorytecie.

5 Eksploatacyjne waciwoci magistrali CAN w pojazdach samochodowych 159 W protokole CAN istniej cztery rodzaje ramek: ramka danych zawiera wszystkie opisane powyej pola, w tym dane w polu danych oraz dominujcy bit RTR, ramka zdalna jest to ramka wysyana przez wze odbiorczy z daniem wysania przez wze nadawczy ramki danych z okrelonymi danymi. Charakteryzuje si brakiem danych w polu danych i recesywnym bitem RTR, ramka bdu jest to ramka wysyana przez wze, który wykry bd w ramce danych. Zawiera ona pole flagi bdu od 6 do 12 bitów oraz pole ogranicznika zawierajce 8 bitów recesywnych, ramka przeadowania jest to ramka wysyana przez wze, który ma za duo informacji do przetworzenia i jest wysyana w celu uzyskania dodatkowego opónienia pomidzy komunikatami. Jest podobna do ramki bdu i zawiera pole flagi przeadowania 6 bitów dominujcych oraz pole ogranicznika zawierajce 8 bitów recesywnych. 4. MAGISTRALA CAN Poniewa system CAN zosta opracowany z myl o zastosowaniach motoryzacyjnych, musia poprawnie wykrywa i obsugiwa bdy. Z wprowadzeniem wersji CAN 2.0B podniesiono maksymaln szybko transmisji omiokrotnie do 1Mbit/s w porównaniu do poprzedniej wersji. Przy takiej szybkoci transmisji, nawet komunikaty krytyczne ze wzgldu na czas przesyania s transmitowane bez opónie. W dodatku protokó CAN posiada zwiz list bdów, które wykrywa celem zapewnienia niezawodnej transmisji. Wzy maj zdolno wykrywania bdów i przechodzenia do innych trybów pracy zalenie od zagroenia, jakie dla systemu niesie wykryty bd. Równie s w stanie odróni krótkotrwae zakócenia od powanych usterek. Wzy CAN mog przechodzi ze stanu normalnej pracy do cakowitego odczenia od sieci (buss-off) zalenie od powagi bdu. Ta cecha nazywana jest ograniczeniem bdu (Fault Confinement). aden uszkodzony wze nie moe ograniczy wydolnoci caego systemu, gdy uszkodzenia s ograniczone tylko do niezdatnego wza, który samoczynnie si wyczy zanim uniemoliwi prac caej sieci. Gwarantuje to niezakócone przesyanie najwaniejszych komunikatów. Do przesyania informacji wykorzystuje si dwa przewody, które skrca si ze sob, aby zmniejszy podatno na wpyw zakóce od równolegle przebiegajcych przewodów oraz zewntrznych pól magnetycznych. Magistrala CAN pracuje z maksymaln prdkoci transmisji 1 Mbit/s na dystansie do 40 m. Wraz ze zwikszaniem dystansu spada maksymalna prdko transmisji. W dwóch przewodach sieci multipleksowej kr te same sygnay (rys.3), ale zgodnie ze zmianami przeciwnych potencjaów. Szyna (H) Wysoka (High Bus): potencja przechodzi od stanu niskiego do stanu wysokiego.

6 160 Mieczysaw Plich, Piotr Szypowski Rys. 3. Przebieg sygnau CAN w linii H i L [8] Szyna (L) Niska (Low Bus): potencja przechodzi od stanu wysokiego do stanu niskiego. Jest to wic komunikacja dwukierunkowa (informacje przepywaj w 2 kierunkach). Moduy elektroniczne wykorzystuj rónic potencjau midzy dwoma busami. Ta rónica generuje sygna, wahajcy si midzy 0 i 2V: - 0V rónicy potencjau w przypadku, gdy obie szyny maj napicie 2,5 V, - 2V rónicy potencjau jeli szyna H ma napicie 3,5 V, a szyna L 1,5 V. Wykres na rys. 4. pokazuje przykadowy oscylogram przebiegu w magistrali CAN o szybkoci 500 kbit/s. Rys.4. Oscylogram dla magistrali CAN [8]

7 Eksploatacyjne waciwoci magistrali CAN w pojazdach samochodowych ELEMENTY I STRUKTURA SIECI CAN Poczenie moduów elektronicznych pozwala udostpni wszystkim moduom informacje zbierane przez kady z nich (np. prdko pojazdu, temperatura pynu itp.) jak równie poszczególne wartoci zadane oraz nadawane stany (jak np. polecenie zmniejszenia momentu, odpalenie poduszek powietrznych itp.). Komunikacja przebiega wielokierunkowo. Wszystkie moduy elektroniczne s nadajnikami i odbiornikami. Rozmieszczenie elementów sieci CAN w samochodzie przedstawiono na rys.5. Rys.5. Przykadowa budowa i rozmieszczenie elementów sieci CAN w samochodzie [7] Komunikaty zwane cigami kodowymi s emitowane okresowo (cig kodowy wtrysku), lub po wystpieniu zdarzenia (cig kodowy Crash). Cig kodowy przekazuje wiele informacji takich jak temperatura pynu lub prdko obrotowa silnika do moduu elektronicznego klimatyzacji lub tablicy wskaników. Cig kodowy Crash jest emitowany przez modu elektroniczny airbagu na skutek gwatownego uderzenia. Ta informacja ma pierwszestwo i jest wysyana do komputera wtrysku, moduu zespolonego w kabinie i do blokady kolumny kierownicy.

8 162 Mieczysaw Plich, Piotr Szypowski Rys. 6. Ogólna struktura sieci multipleksowej [7] Niektóre moduy elektroniczne s podczone do sieci multipleksowej pojazdu za porednictwem moduu elektronicznego zwanego przepustowym. Ten modu pozwala na uproszczenie wizki przewodów. Cigi kodów przepywaj przez modu elektroniczny przepustowy bez adnej modyfikacji. Jednak, jeli modu jest odczony, brak jest fizycznego poczenia midzy dwoma moduami elektronicznymi i sieci. Ogóln struktur sieci multipleksowej przedstawiono na rys.6. Pojazd moe mie wiele sieci multipleksowych: - sie gówn «sie multipleksowa pojazdu», do której podczona jest wikszo moduów elektronicznych pojazdu, - sieci zwane «wycznymi», obejmujce tylko niektóre moduy elektroniczne (np. kontrola toru jazdy, multimedia itp.). Ze wzgldu na szybko transmisji oraz rodzaj urzdze, magistrala CAN w samochodzie dzieli si na grupy: CAN multimedia, zwizana ze sprztem audio-video oraz nawigacj GPS, przesy duej iloci danych (1Mbps), CAN trakcja, odpowiadajca za komunikacj z systemami bezpieczestwa (poduszki powietrzne, ABS, EPS, ASR, wspomaganie kierownicy), sterowaniem silnika i skrzyni biegów, przesy danych w czasie rzeczywistym (250kbps - 1Mbps), CAN komfort, odpowiadajca za komfort jazdy (centralny zamek, klimatyzacja, wiata, kierunkowskazy, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, siowniki siedze, wskaniki, regulator pooenia reflektorów, czujniki deszczu, czujniki cofania), maa prdko transmisji (10kbps - 40kbps), CAN diagnostyka, bdca pewnego rodzaju bram (Gateway), pozwalajca na odczyt parametrów pojazdu, przegldania listy bdów. Protokó i przepyw informacji musz by identyczne dla wszystkich moduów elektronicznych podczonych do tej samej sieci. Jednak dany modu elektroniczny moe

9 Eksploatacyjne waciwoci magistrali CAN w pojazdach samochodowych 163 by podczony do dwóch sieci multipleksowych, posiadajcych róne parametry. W sieciach CAN high-speed o prdkoci od 250 kbit/s stosowane s rezystory kocowe o wartoci 120 kady dla eliminacji odbi, które mog wystpowa przy takich prdkociach przesyu. Postpowania w procesie diagnozy podczas uycia interfejsu BORNEO 3 moe by realizowane w nastpujcych proponowanych etapach: Identyfikacja pojazdu, Test sieci multipleksowej, Wybór trybu diagnostyki realizowanej jako wspomaganej lub samodzielnej, Tryb naprawczy i kontrola kocowa. Zasada dziaania diagnostyki samodzielnej umoliwia wywietlenie danych powizanych z wybranym moduem elektronicznym takich jak: - Róne linki (schematu, dokumentacji i Dialogys), - Sterowanie elementem wykonawczym, - Odczyt usterek, - Odczyt stanu i parametrów. Natomiast realizowana przez operacj umoliwia wywietlenie danych diagnostycznych wszystkich moduów elektronicznych, które wpywaj na wykonanie tej operacji takich jak: - Róne linki (schemat i dokumentacja diagnostyki) operacji, - Sterowanie elementami wykonawczymi, biorcymi udzia w operacji, - Odczyt usterek moduów elektronicznych biorcych udzia w operacji, - Stany i parametry dotyczce operacji kadego moduu elektronicznego, który bierze udzia w tej operacji. Informacje dotyczce elementów sieci multipleksowej z zaznaczonymi usterkami a take wybór trybu diagnostyki z podaniem parametryzacji dla poszczególnych defektów wywietlane s w postaci okien na ekranie komputera. Realizowana jest take rejestracja wybranych parametrów i stanów badanego moduu elektronicznego, których parametry techniczne mog by przedstawione w postaci graficznej. Wynik przeprowadzonego badania zapisany jest w postaci analitycznej Karty Diagnostyki 6. URZDZENIA DIAGNOSTYCZNE Do diagnozowania wspóczesnych urzdze elektrycznego wyposaenia pojazdów samochodowych, stosuje si testery oraz diagnoskopy, które mona zakwalifikowa jako urzdzenia ogólnego przeznaczenia (wielomarkowe) pozwalajce na obsug wielu marek pojazdów samochodowych w zalenoci od posiadanego interfejsu oraz oprogramowania

10 164 Mieczysaw Plich, Piotr Szypowski lub urzdzenia dedykowane dla danej marki pojazdów wyposaone w stosowny interfejs oraz oprogramowanie. Urzdzenia ogólnego przeznaczenia to: uniwersalny przenony Diagnoskop typu FSA 450 firny Bosch, uniwersalny Diagnoskop V- SCAN DS908, uniwersalny Diagnoskop MULTI DIAG, Diagnoskop Bosch FSA 740 Edition z KTS 540. Urzdzenie diagnostyczne dedykowane przedstawiono poniej- na fotografiach 1 i 2. Komputer osobisty Panasonic CF-19 jest baz dla urzdzenia diagnostycznego Clip (Renault) oraz Consult III (Nissan). Zalet tego urzdzenia jest: Odporno na upadki (90cm) Odporno na wibracje Odporno na zapylenie (norma IP54) Obudowa ze stopów metali lekkich Ekran mocowany przegubowo Ekran dotykowy Fot.1. Widok ogólny przenonego komputera urzdzenie diagnostycznego Konfiguracja tego typu zestawu, (fot. 2) zawiera: komputer PC Panasonic, sond Alliance CAN, wózek diagnostyczny, dodatkowy ekran LCD 19, klawiatur, mysz i zewntrzny czytnik. Fot. 2. Konfiguracja zestawu kompletnego (Clip Privilège)

11 Eksploatacyjne waciwoci magistrali CAN w pojazdach samochodowych 165 Funkcje i zalety tego typu zestawów diagnostycznych s nastpujce: diagnostyka sieci CAN, diagnostyka poszczególnych moduów elektronicznych, kasowanie bdów, moliwo rozbudowy funkcji w moduach elektronicznych, odczyt parametrów i stanów, rejestracja graficzna parametrów i stanów dla poszczególnych moduów, konfiguracja moduów, programowanie moduów elektronicznych, dostp on-line do dokumentacji naprawczej, proste menu obsugi urzdzenia. 7. PODSUMOWANIE Dziki wdreniu systemu sieci CAN znakomicie poszerzyy si moliwoci diagnozowania stanu elementów wyposaenia elektrycznego pojazdów zarówno w aspekcie technicznym jak i funkcjonalnym. A oprócz tego istotnie wzrosa niezawodno wyposaenia samochodu - bo dziki dozorowaniu stanu i realizowanym na czas czynnociom terapeutycznym nie dochodzi do trwaych i gbokich zmian destrukcyjnych w strukturze pojazdu. Zalet CAN jest szybka transmisja z ograniczeniem bdów, co zapewnia pewn transmisj wanych komunikatów. Sie uatwia take wyszukiwanie miejsc wystpienia usterek, pozwalajc na dotarcie w prosty sposób do pamici kadego ze sterowników zainstalowanych w pojedzie. Protokó CAN zosta zoptymalizowany dla systemów, które przesyaj wzgldnie mae porcje danych skierowanych do jednego lub wszystkich wzów sieci. CSMA/CD daje wszystkim wzom jednakowe prawa dostpu do sieci oraz umoliwia bezkonfliktow obsug kolizji. Istnieje moliwo rozbudowy instalacji elektrycznej bez potrzeby komplikowania jej struktury lub ingerencji w istniejce wizki elektryczne. Wprowadzajc nowe urzdzenie do instalacji pojazdu czymy je z najbliszym wzem sieci, a nastpnie wprowadza si odpowiedni korekt w oprogramowaniu. Cigy rozwój i nowe rozwizania transmisji szeregowej CAN oraz wspópracujcych z ni elementów elektronicznych sprawia, e coraz bardziej niezbdne staja si posiadanie przy obsudze tych systemów specjalistycznej dokumentacji technicznej oraz testerów diagnostycznych z odpowiednim oprogramowaniem. Bibliografia 1. Stanisaw Niziski Diagnostyka samochodów osobowych i ciarowych D.W. Bellona Warszawa 1999r, 2. Charles White, Martynn Randall Kody usterki WKi Warszawa 2008r,

12 166 Mieczysaw Plich, Piotr Szypowski 3. Anton Herner, Hans-Jurgen Riehl Elektrotechnika I elektronika w pojazdach samochodowych WKi Warszawa 2004r, 4. Seweryn Orzeowski Eksperymentalne badania samochodów i ich zespoów WNT Warszawa 1995r, 5. Jerzy Merkisz, Stanisaw Mazurek Pokadowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych WKi Warszawa 2007r, 6. Poradniki Serwisowe, 7. Dokumentacja techniczno-naprawcza RENAULT, 8. Bosch R Gmbh., Sieci wymiany danych w pojazdach samochodowych, Informator Techniczny WKi., Warszawa 2009r, 9. Frykowski B., E. Grzejszczyk: Systemy transmisji danych, WKi Warszawa 2010r, 10. Zimmermann W., R. Schmidgall, Magistrale danych w pojazdach, protokoy i standardy, WKi, Warszawa 2008r. OPERATIONAL PROPERTIES OF CAN BUS IN MOTOR VEHICLES Summary: The paper presents the concept of diagnostic station for testing functional blocks and electrical and electronic sets cooperating within new generation connections of CAN network. General objectives have been formed as well as the rules of system operation within CAN protocol. The structure of multiplex network has been presented illustrating its sample construction together with the arrangement of particular elements in a motor vehicle. Currently used diagnostic devices have been presented indicating the devices dedicated for vehicles equipped with appropriate interface and software on the example of such car makes as Renault, Nissan, Dacia. Keywords: diagnosis, electronic engineering, CAN

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Quality of Service to usuga dziaajca w wielu rodzajach sieci przewodowych

Bardziej szczegółowo

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol Przykadowa konfiguracja zwielokrotnianienia poczenia za pomoc Link aggregation - polega na grupowaniu kilku pocze (kabli) sieciowych w jeden port logiczny (port AG), który jest widoczny jak pojedyncze

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkoleniowo-Technologiczne PL. 43-190 Mikołów ul. Pokoju 2 tel.(0-32)226-26-01,tel./fax (032)226-26-01 www.zstws.com.pl/

Centrum Szkoleniowo-Technologiczne PL. 43-190 Mikołów ul. Pokoju 2 tel.(0-32)226-26-01,tel./fax (032)226-26-01 www.zstws.com.pl/ Temat kursu: Układy hamulcowe i systemy kontroli trakcji Czas trwania: 2 dni opis budowy oraz zasady działania konwencjonalnych układów hamulcowych i układów ABS, TCS, ASR, EBD i ESP opis budowy oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv]

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv] Wstp Po zapoznaniu si z wynikami bada czujnika piezoelektrycznego, ramach projektu zaprojektowano i zasymulowano nastpujce ukady: - ródo prdowe stabilizowane o wydajnoci prdowej ma (do zasilania czujnika);

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIKI I PRZEKANIKI

BEZPIECZNIKI I PRZEKANIKI EZPIECZNIKI I PRZEKNIKI SKRZYNK EZPIECZNIKÓW W KINIE (06) Lokalizacja Skrzynka ta znajduje si w kabinie, po stronie kierowcy. Etykieta z przeznaczeniem bezpieczników 06 8 2 0 7 2 29 6 22 28 5 2 27 20 26

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia II stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia II stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia II stopnia Przedmiot: Pokładowe systemy diagnostyczne i informacyjne Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Kod przedmiotu: TR N 6-0_ Rok: I Semestr: Forma

Bardziej szczegółowo

Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container

Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container P.Wienzek / KN1 ifm electronic gmbh updated: 17.01.2007 1/36 Konsorcjum IO-Link FDT/DTM - oprogramowanie do zdalnej parametryzacji FDT (Field

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

Pytka PicBoard2. Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2. http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki

Pytka PicBoard2. Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2. http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki Pytka PicBoard2 Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2 http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki Pytka prototypowa PicBoard2 zostaa zaprojektowana do wspópracy z procesorami 16F873(A),

Bardziej szczegółowo

Zespół B-D Elektrotechniki

Zespół B-D Elektrotechniki Zespół B-D Elektrotechniki Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów Temat ćwiczenia: Diagnostyka systemu Motronic z wykorzystaniem diagnoskopu KTS 530 Bosch Opracowanie: dr hab. inż. S. DUER

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków 1. Wprowadzenie. Szczegółowa analiza poboru mocy przez badan maszyn czy urzdzenie odlewnicze, zarówno w aspekcie technologicznym jak i ekonomicznym,

Bardziej szczegółowo

Interfejsy transmisji szeregowej: RS-232, RS-485, I2C, SPI, CAN

Interfejsy transmisji szeregowej: RS-232, RS-485, I2C, SPI, CAN Interfejsy transmisji szeregowej: RS-232, RS-485, I2C, SPI, CAN Wyrónia si dwa podstawowe rodzaje transmisji szeregowej: asynchroniczna i synchroniczna. Dane przesyłane asynchronicznie nie s zwizane z

Bardziej szczegółowo

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, 1 Roman WRONA 2 Wydział Odlewnictwa AGH 1. Wprowadzenie. Monitorowanie poboru mocy maszyn i urzdze odlewniczych moe w istotny sposób przyczyni si do oceny technicznej i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA VPN Virtual Private Network Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN wersja 1.1 Spis treci 1. CO TO JEST VPN I DO CZEGO SŁUY... 3 2. RODZAJE SIECI VPN... 3 3. ZALETY STOSOWANIA SIECI IPSEC

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Opis pojazdu oraz komputera DTA

Opis pojazdu oraz komputera DTA Opis pojazdu oraz komputera DTA Identyfikacja pojazdu Pojazd budowany przez studentów Politechniki Opolskiej o nazwie własnej SaSPO (rys. 1), wyposażony jest w sześciu cylindrowy silnik benzynowy 2900

Bardziej szczegółowo

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie quadrupleks: r wnoczesny zapis, podgl?d na?ywo, odtwarzanie nagra?

Bardziej szczegółowo

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie Multipro GbE Testy RFC2544 Wszystko na jednej platformie Interlab Sp z o.o, ul.kosiarzy 37 paw.20, 02-953 Warszawa tel: (022) 840-81-70; fax: 022 651 83 71; mail: interlab@interlab.pl www.interlab.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

POLSKI VAG 4.9 USB - OBD2 KKL

POLSKI VAG 4.9 USB - OBD2 KKL POLSKI VAG 4.9 USB - OBD2 KKL Zestaw diagnostyczny umożliwiający w samochodach marki Volkswagen, Skoda, Audi, Seat, wyprodukowanych w latach 1991/2-2003 : - odczyt kodów błędów ze sterowników, sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014.

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie tripleks (r wnoczesny, niezale?ny zapis, odtwarzanie i po??czenia

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA BADANIA USZKODZEŃ PRZY POMOCY SYSTEMU OBD II/EOBD

PROCEDURA BADANIA USZKODZEŃ PRZY POMOCY SYSTEMU OBD II/EOBD ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(78)/2010 Stanisław W. Kruczyński 1 Marcin Wojs 2 PROCEDURA BADANIA USZKODZEŃ PRZY POMOCY SYSTEMU OBD II/EOBD 1. Wstęp Wprowadzenie do produkowanych samochodów coraz

Bardziej szczegółowo

Diagnoskop wyposażony jest w kolorowy ekran dotykowy na którym działa bardzo przejrzysty i przyjazny dla użytkownika interfejs.

Diagnoskop wyposażony jest w kolorowy ekran dotykowy na którym działa bardzo przejrzysty i przyjazny dla użytkownika interfejs. Ref. : 0XNTCSATA AT Koreańska firma Nextech, producent testerów Carmanscan, od wielu lat znajduje się w czołówce światowych producentów narzędzi diagnostycznych. W produkcji testerów do samochodów japońskich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. C4000 Entry/Exit. Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa

INSTRUKCJA OBS UGI. C4000 Entry/Exit. Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa INSTRUKCJA OBS UGI Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa pl Instrukcja obsugi Dokument ten chroniony jest prawami autorskimi. Wynikaj4ce z tego prawa pozostaj4 wasno5ci4 firmy SICK AG. Firma SICK AG

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Wprowadzenie do naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

Spis treści. I. Wprowadzenie do naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych : M.12.2 podręcznik do kształcenia w zawodach elektromechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych / Paweł Fabiś,

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA CAN STRUKTURA RAMKI CAN

MAGISTRALA CAN STRUKTURA RAMKI CAN MAGISTRALA CAN Informacje zawarte w opisie maja wprowadzić szybko w tematykę CAN w pojazdach samochodowych. Struktura ramki jest dla bardziej dociekliwych ponieważ analizatory CAN zapewniają odczyt wszystkich

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

NV-DVR1108(S)/CD. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1108(S)/CD. Utworzono : 23 luty Model : - NV-DVR1108(S)/CD

NV-DVR1108(S)/CD. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1108(S)/CD. Utworzono : 23 luty Model : - NV-DVR1108(S)/CD CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie tripleks (r wnoczesny, niezale?ny zapis, odtwarzanie i po??czenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy: 311[07] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektronik, powinna si odbywa w placówce

Bardziej szczegółowo

WIG MAGAZYNOWY SL O UD WIGU 150-750 KG

WIG MAGAZYNOWY SL O UD WIGU 150-750 KG STAY WIG MAGAZYNOWY SL O UDWIGU 150-750 KG STAY DWIG MAGAZYNOWY Z MOLIWOCI WYKORZYSTANIA DO CELÓW PRZEMYSOWYCH Poszukujecie Pastwo rzetelnego i dostpnego cenowo rozwizania w dziedzinie transportu pionowego?

Bardziej szczegółowo

Rys.1 Schemat blokowy uk adu miliwatomierza.

Rys.1 Schemat blokowy uk adu miliwatomierza. Wstp Tematem projektu jest zaproponowanie ukadu do pomiaru mocy czynnej speniajcego nastpujce warunki: - moc znamionowa pomiaru P n = 00mW; - czstotliwo znamionowa pomiaru f n = khz; - znamionowa impedancja

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i naprawa samochodowych instalacji elektrycznych

Diagnostyka i naprawa samochodowych instalacji elektrycznych Biblioteka Sekcji Instalacji Diagnostyka i naprawa samochodowych instalacji elektrycznych Samochody z grupy VAG SKODA P r o f e s j o n a l n e e B o o k i Wstęp Drogi Czytelniku! Coraz większe wymagania

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkoleniowe WSOP

Centrum Szkoleniowe WSOP Oferta szkoleń dla mechaników i elektroników samochodowych Temat kursu Czas (dni/godzin) Układy hamulcowe Układy wtryskowe silników z ZI Układy wtryskowe silników z ZS Automatyczne skrzynie biegów Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Tester diagnostyczny V-Scan DS936 VIAKEN

Tester diagnostyczny V-Scan DS936 VIAKEN ELKUR SP J A.Kuryło i K.Kuryło, ul.3-go Maja 98B, 37-500 Jarosław, nr tel 16 621 68 82 wew. 21 lub 26 www.elkur.pl, sklep@elkur.pl, 883 324 856, biuro@elkur.pl przedstawiciele handlowi: Arkadiusz Tomaszewski

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA 1. Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

DIAGNOSTYKA 1. Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych DIAGNOSTYKA 1. Diagnozowanie układów Uczeń: 1) rozróżnia metody diagnostyki układów elektrycznych 2) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych; elektrycznych ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów)

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów) TIER CZTERY POZIOMY NIEZAWODNOCI (podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów klimatyzacji precyzyjnej w odniesieniu do poszczególnych poziomów) 1 Spis treci 1. Definicja

Bardziej szczegółowo

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11)

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11) (WinCC Basic V11) Problem Program monitorowania poziomu napełnienia, temperatury i sterowania pompami napisany dla sterownika LOGO!..0BA6 naley uruchomi na sterowniku LOGO!..0BA7, a aktualne wartoci poziomu

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe

Programowanie Obiektowe Programowanie Obiektowe dr in. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl WYKŁAD 1 Wstp, jzyki, obiektowo Cele wykładu Zaznajomienie słuchaczy z głównymi cechami obiektowoci Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do sklepu AUDIOPIONEER tel tel

Zapraszamy do sklepu AUDIOPIONEER  tel tel Zapraszamy do sklepu AUDIOPIONEER www.audiopioneer.pl sklep@audiopioneer.pl tel. +48 22 256 87 97 tel. +48 697 865 383 Logitech K400 Wireless Touch Keyboard Komunikacja bezprzewodowa na odległość 10 m*

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU SOPHO IPC 100

OPIS SYSTEMU SOPHO IPC 100 OPIS SYSTEMU NEC Philips jest wiodcym dostawc kompleksowych rozwiza komunikacyjnych dla organizacji wszystkich typów i rozmiarów. Zawizana w 2006 spóka joint venture poczonych firm NEC Corporation i Royal

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL Katalog techniczny Softstarty Typu PSR Katalog 1SFC1320003C0201_PL Softstarty ABB Opis ogólny Od lewej: połczenie softstartu PSR z wyłcznikiem silnikowym MS116 Powyej: PSR16, PSR30 i PSR45*) Dział produktów

Bardziej szczegółowo

Wykład 3. Interfejsy CAN, USB

Wykład 3. Interfejsy CAN, USB Wykład 3 Interfejsy CAN, USB Interfejs CAN CAN Controller Area Network CAN Controller Area Network CAN - podstawy Cechy: - różnicowy protokół komunikacji zdefiniowany w ISO11898 - bardzo niezawodny - dostępna

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

Dynamika Uk adów Nieliniowych 2009 Wykład 11 1 Synchronizacja uk adów chaotycznych O synchronizacji mówiliśmy przy okazji języków Arnolda.

Dynamika Uk adów Nieliniowych 2009 Wykład 11 1 Synchronizacja uk adów chaotycznych O synchronizacji mówiliśmy przy okazji języków Arnolda. Dynamika Ukadów Nieliniowych 2009 Wykład 11 1 Synchronizacja ukadów chaotycznych O synchronizacji mówiliśmy przy okazji języków Arnolda. Wtedy była to synchronizacja stanów periodycznych. Wiecej na ten

Bardziej szczegółowo

Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006. dr in. Marek Dwiarek. Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy

Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006. dr in. Marek Dwiarek. Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006 dr in. Marek Dwiarek Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy Tematyka dyskusji Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006 Wymagania dotyczce bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Wiadomoci ogólne. 1.2 Schemateka Schemateka jest rozdziaem zawierajcym zbiór wszystkich Schematów Zastosowanych Pocze.

Wiadomoci ogólne. 1.2 Schemateka Schemateka jest rozdziaem zawierajcym zbiór wszystkich Schematów Zastosowanych Pocze. Noty Techniczne ze Schematami Elektrycznymi pozwalaj na wybranie Schematu Zastosowanych Pocze oznaczonego za pomoc symbolu: odpowiadajcemu nieprawidowo dziaajcej funkcji. Kady schemat jest oznaczony zgodnie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY STEROWANIA APARATURĄ POMIAROWĄ BAZUJĄCE NA MAGISTRALI CAN

SYSTEMY STEROWANIA APARATURĄ POMIAROWĄ BAZUJĄCE NA MAGISTRALI CAN Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (22) nr 2, 2007 Tadeusz MARTYNIAK Piotr ŚWISZCZ SYSTEMY STEROWANIA APARATURĄ POMIAROWĄ BAZUJĄCE NA MAGISTRALI CAN Streszczenie: W artykule przedstawiono zastosowania magistrali

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Transakcje

Bazy danych Transakcje Wstp Pojcia podstawowe: Transakcja - sekwencja (uporzdkowany zbiór) logicznie powizanych operacji na bazie danych, która przeprowadza baz danych z jednego stanu spójnego w inny stan spójny. W!a"no"ci transakcji:

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu:

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH UKŁAD ZAPŁONOWY

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/14

INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI  strona 1/14 INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/14 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja sieci HSR (high speed redundancy) na prze cznikach Scalance X200, X300 oraz X400

Konfiguracja sieci HSR (high speed redundancy) na prze cznikach Scalance X200, X300 oraz X400 (high speed redundancy) na przecznikach Scalance X200, X300 oraz X400 Ring Redundancy protokó odpowiedzialny za zapewnienie redundancji pocze. W przypadku wykorzystania tego protokou, urzdzenia musz by

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo

Wiadomości ogólne dotyczące pojazdu

Wiadomości ogólne dotyczące pojazdu Wiadomości ogólne dotyczące pojazdu WPROWADZENIE - DIAGNOSTYKA JM0B - JM0C - JM0F - JM0G - JM0H - JM0J - JM0U 77 11 322 207 CZERWIEC 2003 EDITION POLONAISE "Metody napraw zalecane przez producenta w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Skaner H685 - instrukcja obsługi. SKANER DIAGNOSTYCZNY HONDA/ACURA H685 CAN INSTRUKCJA OBSŁUGI. (c)www.viaken.pl Strona 1

Skaner H685 - instrukcja obsługi. SKANER DIAGNOSTYCZNY HONDA/ACURA H685 CAN INSTRUKCJA OBSŁUGI. (c)www.viaken.pl Strona 1 SKANER DIAGNOSTYCZNY HONDA/ACURA H685 CAN INSTRUKCJA OBSŁUGI (c)www.viaken.pl Strona 1 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. 1.

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

"Do aduj si do wiadczeniem Tieto"

Do aduj si do wiadczeniem Tieto Firma Tieto Poland przy wspópracy z Wydziaem Informatyki i Zarzdzania PWR ma przyjemno zaprosi studentów Politechniki Wrocawskiej na letni program praktyk 2011 "Doaduj si dowiadczeniem Tieto" Dla 5 najlepszych

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie do diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

I. Wprowadzenie do diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych Spis treści I. Wprowadzenie do diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 1. Organizacja pracy i zasady bhp 12 1.1. Organizowanie stanowiska pracy 13 1.1.1. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza bezpieczeństwa sieci informatycznych pojazdów

Analiza bezpieczeństwa sieci informatycznych pojazdów ROKICKI Krzysztof 1 SZCZUROWSKI Krzysztof 2 ZIELIŃSKI Łukasz 3 Analiza bezpieczeństwa sieci informatycznych pojazdów WSTĘP Wraz z rozwojem systemów informatycznych pojazdów pojawiło się zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 724[02] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Konwerter Protokołów

Uniwersalny Konwerter Protokołów Uniwersalny Konwerter Protokołów Autor Robert Szolc Promotor dr inż. Tomasz Szczygieł Uniwersalny Konwerter Protokołów Szybki rozwój technologii jaki obserwujemy w ostatnich latach, spowodował że systemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26 Strona 1 z 26 Spis treci 1. WSTP.... 2 2. PANEL OPERATORSKI PANELVIEW PLUS 700.... 3 3. URUCHOMIENIE PANELU OPERATORSKIEGO.... 5 4. OKNO GŁÓWNE.... 6 5. OKNO REGULACJI STREFY 1 W TRYBIE AUTOMATYCZNYM...

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

Elektronika samochodowa (Kod: ES1C )

Elektronika samochodowa (Kod: ES1C ) Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Elektronika samochodowa (Kod: ES1C 621 356) Temat: Magistrala CAN Opracował:

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-121 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspó czynnika mocy

PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspó czynnika mocy PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspóczynnika mocy I 140 PL INSTRUKCJA OBSUGI OPROGRAMOWANIA Spis treci Wprowadzenie... 2 Minimalne wymagania sprztowe... 2 Instalacja... 2 Podczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaù¹cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów 9-osobowych, typu bus, w tym dwóch przystosowanych dla osób niepeùnosprawnych. W skùad przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem

Bardziej szczegółowo

Tester diagnostyczny SUN PDL3000

Tester diagnostyczny SUN PDL3000 ELKUR SP J A.Kuryło i K.Kuryło, ul.3-go Maja 98B, 37-500 Jarosław, nr tel 16 621 68 82 wew. 21 lub 26 www.elkur.pl, sklep@elkur.pl, 883 324 856, biuro@elkur.pl przedstawiciele handlowi: Arkadiusz Tomaszewski

Bardziej szczegółowo

PolluStat E. Ciepomierz ultradwikowy do pomiaru energii cieplnej i chodu - q p m³/h. Cechy szczególne. Zastosowanie

PolluStat E. Ciepomierz ultradwikowy do pomiaru energii cieplnej i chodu - q p m³/h. Cechy szczególne. Zastosowanie PolluStat E Ciepomierz ultradwikowy do pomiaru energii cieplnej i chodu - q p 0.6 60 m³/h Zastosowanie Cechy szczególne Ciepomierz ultrad!wi"kowy PolluStat E su%y do pomiaru energii cieplnej i chodniczej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

MyPowerGrid. Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym. Grzegorz Gutkowski

MyPowerGrid. Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym. Grzegorz Gutkowski MyPowerGrid Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym Grzegorz Gutkowski Efekt Technologies Sp. z o.o. www.efektech.com +48 600 003 946 Sekcja I Kontekst Businessowy Kontekst

Bardziej szczegółowo

ZAWARTO PROJEKTU OPIS TECHNICZNY ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW KARTY KATALOGOWE CZ GRAFICZNA. Klauzula sprawdzenia

ZAWARTO PROJEKTU OPIS TECHNICZNY ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW KARTY KATALOGOWE CZ GRAFICZNA. Klauzula sprawdzenia !"#$#%%&'(#(('' REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW URZDU MIEJSKIEGO ŁAZISKA GÓRNE INWESTOR: GMINA MIEJSKA ŁAZISKA GÓRNE ul. Plac Ratuszowy 1 SYSTEM BUDYNEK URZEDU MIEJSKIEGO UL. RATUSZOWEJ AUTORZY OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kod CPV 34110000-1 samochody osobowe Przedmiot zamówienia: Dostawa 7 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych (rok produkcji 2011) na potrzeby Urzdu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232. Typu PD12. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232. Typu PD12. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232 Typu PD12 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232 Typu PD12 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

72 Beata STACHOWIAK Uniwersytet Miko!aja Kopernika w Toruniu POTRZEBY EDUKACYJNE MIESZKA!CÓW WSI A RYNEK PRACY W SPO"ECZE!STWIE INFORMACYJNYM Pocz"tek XXI wieku dla Polski to czas budowania nowego spo!ecze#stwa,

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagacji bdu. Jacek Bartman

Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagacji bdu. Jacek Bartman Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagac bdu Algorytm wstecznej propagac bdu. Wygeneruj losowo wektory wag. 2. Podaj wybrany wzorzec na wejcie sieci. 3. Wyznacz odpowiedzi wszystkich neuronów wyjciowych

Bardziej szczegółowo

MIERNIKA PROMIENIOWANIA UV typu: UVC-254

MIERNIKA PROMIENIOWANIA UV typu: UVC-254 INSTRUKCJA OBSUGI MIERNIKA PROMIENIOWANIA UV typu: UVC-254 Przechowywanie czujnika UV Czujnik promieniowania ultrafioletowego jest wyjtkowo precyzyjnym i delikatnym przyrzdem. Gdy nie jest ywany, powinien

Bardziej szczegółowo

Interfejsy systemów pomiarowych

Interfejsy systemów pomiarowych Interfejsy systemów pomiarowych Układ (topologia) systemu pomiarowe może być układem gwiazdy układem magistrali (szyny) układem pętli Ze względu na rodzaj transmisji interfejsy możemy podzielić na równoległe

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013 Jędrzej Mączak 1, Krzysztof Rokicki 2 INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY SAMOCHODU OSOBOWEGO PROJEKT APLIKACJI W ŚRODOWISKU LABVIEW 1. Wstęp W obecnie produkowanych samochodach

Bardziej szczegółowo

wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy

wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy IMiO PW, LPTM, wiczenie 5, Woltomierz jednokanaowy -2- Celem wiczenia jest zapoznanie si# z programow% obsug% prostego przetwornika analogowo-cyfrowego na przykadzie

Bardziej szczegółowo

UNIFON CYFROWY COMPACT

UNIFON CYFROWY COMPACT INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ UNIFON CYFROWY COMPACT 1 Opis urzdzenia Unifon COMPACT jest aparatem przeznaczonym do komunikacji fonicznej w systemach domofonowych. Pracuje w technologii cyfrowej,

Bardziej szczegółowo