Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 30 wrzenia 2004 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 30 wrzenia 2004 r."

Transkrypt

1 Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 30 wrzenia 2004 r. Otwarcia obrad Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego (WR- BRD) dokonał jej wiceprzewodniczcy Pan Adam Mularz Wojewódzki Komendant Policji. W posiedzeniu udział wzili członkowie Rady i zaproszeni gocie, wyszczególnieni na licie obecnoci. /załcznik nr 1/ Przyjto nastpujcy porzdek posiedzenia: 1. Otwarcie obrad WRBRD. 2. Przyjcie protokołu z posiedzenia WRBRD, które odbyło si w dniu 30 czerwca 2004 r. 3. Informacja z wykonania ustale podjtych na ostatnim posiedzeniu WRBRD, które odbyło si w dniu 30 czerwca 2004 r. (ref. Członkowie WRBRD których dotyczyły ustalenia) 4. Przebieg podejmowanych działa w ramach akcji Bezpieczne wakacje na terenie województwa podlaskiego. (ref. Dyrektorzy WORD w Białymstoku, Łomy i Suwałkach, K. Majewski Naczelnik Wydz. Ruchu Drogowego KWP, K. Soch Kuratorium Owiaty, M. Linkiewicz Wojewódzki Inspektor ITD ). 5. Przedstawienie propozycji powołania Zespołów problemowych Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego łcznie ze składem osobowym, które s niezbdne do realizacji Wojewódzkiego Programu Poprawy Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Województwa Podlaskiego GAMBIT PODLA- SKI (ref. Sekretarz WRBRD). 6. Ocena stanu bezpieczestwa w ruchu drogowym na terenie woj. podlaskiego za I półrocze br. (ref. Krzysztof Majewski Przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku). 7. Zaprezentowanie projektów wniosków kierowanych do Krajowej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego o dofinansowanie przedsiwzi w zakresie brd na terenie naszego województwa. (ref. Dyrektorzy WORD w Białymstoku, Łomy i Suwałkach) 8. Sprawy róne. Ad.2. Przewodniczcy obrad Pan Adam Mularz, zaproponował przyjcie protokołu posiedzenia Rady, które odbyło si w dniu 30 czerwca 2004 r. Protokół był przesła- 1

2 ny do wszystkich uczestników posiedzenia, a ponadto jest on dostpny na stronie internetowej WORD w Łomy Protokół został przyjty jednomylnie bez uwag. Ad.3. Informacj z wykonania ustale podjtych na ostatnim posiedzeniu WRBRD przedstawił Pan Mirosław Oliferuk. Jednym z ustale było przedstawienie propozycji powołania zespołów problemowych, które omówiono zgodnie z porzdkiem w punkcie pitym posiedzenia. Sekretarz WRBRD zapoznał zebranych z propozycjami dot. trybu rozpropagowania i przyjcia do realizacji Wojewódzkiego Programu Poprawy Bezpieczestwa Ruchu Drogowego GAMBIT PODLASKI w formie ju wydanej. Po ostatecznym opracowaniu dokument bdzie wydrukowany w wielu egzemplarzach, tak aby trafił do wszystkich powiatów, gmin, wójtów, starostów, powiatowych zarzdów dróg, komend policji, dyrektorów wydziałów Urzdu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego, mediów i szerokiego spektrum osób zajmujcych si t problematyk. Pan Adam Mularz zaproponował, aby to opracowanie przesła równie do lokalnych polityków, gdy od nich w znaczcy sposób zaley moliwo pozyskania rodków na popraw stanu bezpieczestwa na naszych drogach. Ad.4. Przebieg podejmowanych działa w ramach akcji Bezpieczne wakacje przedstawili: Pan Krzysztof Majewski Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP, szczegółowo problematyk omówiła Pani aspirant Aneta Grochowska, która zajmuje si t tematyk w Wydziale Ruchu Drogowego (załcznik nr 2), Pan Mikołaj Linkiewicz omówił przebieg akcji,,bezpieczny autokar'' (załcznik nr 3), Dyrektorzy WORD: Pan Mirosław Oliferuk, Pan Aleksander Czuper i Pan Henryk Wysocki (załcznik nr 4), Pan Krzysztof Socho (załcznik nr 5) Ad.5. Przedstawienie propozycji powołania Zespołów problemowych Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego. Pan Mirosław Oliferuk realizujc ustalenia z poprzedniego posiedzenia przedstawił proponowany skład strukturalny poszczególnych zespołów problemowych (załcznik nr 6), które maj by utworzone i rozpocz funkcjonowanie w Wojewódzkiej Radzie Bezpieczestwa Ruchu Drogowego. Wszyscy członkowie Rady otrzymali propozycje struktury poszczególnych komisji wraz z wyszczególnieniem głównych zada zespołów z prob, aby do koca padziernika kady przedstawił proponowany skład personalny poszczególnych komisji. 2

3 Pan M.Oliferuk nadmienił, i kady z członków Rady moe zdeklarowa ch pracy równie w innych komisjach. Podkrelił, e bardzo istotnym problemem jest propozycja personalizacji składów komisji spoza członków Rady. Pan Adam Mularz przewodniczcy obrad stwierdził, i do koca padziernika br. członkowie Wojewódzkiej Rady BRD przel na adres Sekretariatu WRBRD propozycje personalne bd wska podmioty spoza Rady, które ich zdaniem powinny znale si w składzie komisji. Ad.6. Ocen stanu bezpieczestwa w ruchu drogowym za pierwsze półrocze 2004 roku przedstawił Pan Krzysztof Majewski (załcznik 8) Pan Aleksander Czuper zadał pytanie jak duym zainteresowaniem cieszy si telefon 112 i czy jest on wykorzystywany do zgłaszania problemów dotyczcych poprawy bezpieczestwa ruchu drogowego. Pan Majewski odpowiadajc stwierdził, e dokładnych analiz w tym zakresie nie prowadzono, ale takie sytuacje zdarzaj si rzadko głównie ten telefon wykorzystywany jest do przekazywania informacji o zdarzeniach na drodze Pan Adam Mularz nadmienił, i telefon 112 funkcjonuje na razie w policji, ale ju w najbliszym czasie bdzie podłczony do stray poarnej i wówczas bdzie funkcjonował przede wszystkim jako telefon ratowniczy. Ad.7. Pan Mirosław Oliferuk prezentujc projekty wniosków kierowanych do Krajowej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego o dofinansowanie przedsiwzi w zakresie brd na terenie naszego województwa stwierdził, e WORD-y w Białymstoku, Łomy i w Suwałkach podejmowały podobnie jak w roku ubiegłym wspólne działania w tym zakresie. W ubiegłym roku nasze województwo uzyskało 9 tys. euro, a drugie tyle dofinansowały WORD-y. W tym roku na jeden wniosek moe przypada kwota 6 tys. euro czyli moemy liczy na ,- euro netto pod warunkiem dofinansowania takiej samej kwoty. Przekazał informacj, i na wspólnej naradzie dyrektorów WORD postanowiono, e w tym roku uzyskane rodki naley koncentrowa na tworzeniu Gminnych Centrów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego. WORD w Łomy utworzył Gminne Centra BRD w Ciechanowcu, Jedwabnem i niadowie, a jeli okae si z przetargu, e rodków na zakup wyposaenia bdzie wicej to przeznaczone bd na tworzenie kolejnych centrów. Pan Aleksander Czuper poinformował zebranych, e Gminne Centra BRD ciesz si duym zainteresowaniem. W okresie wakacji były one wykorzystywane m.in. do prowadzenia kursów nauki jazdy na motorowerach. W chwili obecnej przygotowywane s centra wyposaone w stojaki, znaki drogowe, wiatła oraz tam umoliwiajce przeprowadzenie egzaminu na kart rowerow czy motorowerow. Przeprowadzono seri rozmów z dyrektorami szkół w celu wykonania takich torów prze- 3

4 szkód w ramach prac maturalnych WORD finansowałby koszt materiałów, a uczniowie wykonywaliby odpowiednie pomoce dydaktyczne. Działania te s podejmowane w szkołach dysponujcych salami gimnastycznymi w tym celu aby takie tory przeszkód mogły funkcjonowa przez cały rok umoliwiajc przygotowanie do zawodów nawet szczebla centralnego. Pan Mirosław Oliferuk w uzupełnieniu powyszej wypowiedzi podkrelił, e Gminne Centra BRD maj równie wymiar edukacyjny, poniewa warunkiem utworzenia takiego centrum jest zgoda wójta na sfinansowanie z własnych rodków jednej godziny lekcyjnej wychowania komunikacyjnego tygodniowo przez cały rok. Pan Henryk Wysocki jeszcze raz podkrelił, e podczas wizyty w Krajowej Radzie Bezpieczestwa Ruchu Drogowego uzyskano informacj o tym, e jestemy jedynym województwem, w którym wszystkie WORD-y otrzymały rodki na sfinansowanie zamierze zwizanych z popraw BRD, a wynikało to tylko i wyłcznie z odpowiedniej współpracy w tym zakresie. Poinformował te, e WORD w Białymstoku przygotował si do otwarcia piciu Gminnych Centrów BRD: w Sokółce, Turoni Kocielnej, Juchnowcu Kocielnym, Hajnówce i w Siemiatyczach. Ad.8. W sprawach rónych głos zabrał Pan Linkiewicz, który przedstawił Wojewódzkiej Radzie wyniki przeprowadzanych kontroli w okresie od stycznia do koca sierpnia (załcznik 7). Pan Henryk Wysocki poinformował, e w najblisz sobot tj 2 padziernika br. o godzinie odbdzie si uroczyste otwarcie nowej siedziby Wojewódzkiego Orodka Ruchu Drogowego w Białymstoku przy ul. Wiewiórczej 64. Wszyscy obecni na posiedzeniu Rady zostali zaproszeni na otwarcie i zwiedzanie orodka. Przewodniczcy obrad Pan Adam Mularz podzikował wszystkim za udział w posiedzeniu. Wyraził nadziej, e na nastpnym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady w miesicu grudniu br. zostanie zakoczony etap prac przygotowawczych nad Programem GAMBIT i zostan powołane komisje problemowe. Na tym posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego zostało zakoczone. Protokółował: Józef WALUDA Akceptuj: 4

5 Załcznik nr 1 5

6 Załcznik nr 2 Działania profilaktyczno kontrolne podlaskiej policji ruchu drogowego Bezpieczne Wakacje 2004 W miesicach wakacyjnych wiele osób przebywajcych na urlopach przemieszcza si po drogach woj. podlaskiego, podróujc rónego rodzaju pojazdami. Powoduje to sytuacje zwikszonego natenia ruchu, zwłaszcza na drogach wlotowych i wylotowych do aglomeracji miejskich oraz miejscowoci o walorach turystycznych. Wie si to równie z potencjalnie wikszym zagroeniem bezpieczestwa ruchu drogowego. Podczas wakacji zapewnienie bezpieczestwa dzieciom i młodziey stanowi priorytetowe zadanie, przed którym staje Policja oraz inne podmioty i instytucje. Dowiadczenie lat ubiegłych wskazuj, i włanie w okresie wakacji nastpuje wzrost zagroenia dzieci i młodziey szeregiem zjawisk i zdarze, których konsekwencje czsto bywaj wrcz tragiczne w skutkach. Analizujc wypadki z udziałem dzieci do lat 14, w okresie wakacji 2003r., wydarzyło si 39 wypadków drogowych. W ich wyniku 4 dzieci zginło na miejscu a 73 zostało rannych. Dzieci najczciej uczestniczyły w wypadkach drogowych jako piesi uczestnicy ruchu tj. 27 wypadków, z czego 1 dziecko zginło na miejscu a 26 zostało rannych. Analogicznie w okresie wakacji 2004r., wydarzyło si 21 wypadków drogowych z udziałem dzieci. W ich wyniku 3 dzieci zginło na miejscu a 26 zostało rannych. Dzieci bdce pieszymi uczestnikami ruchu brały udział w 5 wypadkach drogowych, w wyniku, których 1 dziecko zginło na miejscu a 4 zostało rannych. Jak wynika z porównania okresów wakacyjnych 2003r. 2004r. zanotowano spadek iloci wypadków z udziałem dzieci do lat 14 o 46%. Pozytywnym 6

7 aspektem jest take znaczny spadek ofiar wypadków wród dzieci (dzieci zabite spadek o 25%, ranne spadek o 64%). Do głównych przyczyn tragicznych zdarze w ruchu drogowym z udziałem dzieci i młodziey mona zaliczy: nieostron i brawurow jazd na motocyklach, rowerach i motorowerach (czsto bez wymaganych uprawnie) prowadzenie pojazdów i maszyn rolniczych bez wymaganych uprawnie niezgodne z przepisami wchodzenie na jezdni i poruszanie si po drodze po zmroku bez elementów odblaskowych korzystanie z dróg i ulic w sposób niewłaciwy tj. do zabaw, jazdy na hulajnodze itp. Czsto do tych zdarze dochodzi z powodu braku alternatywnych form spdzania wolnego czasu dzieci, brak opieki ze strony osób dorosłych zwłaszcza na terenach wiejskich. Majc na uwadze zmniejszenie iloci nieszczliwych zdarze z udziałem dzieci i młodziey policjanci ruchu drogowego podjli działania zmierzajce do stworzenia im moliwoci uzyskania swoich pierwszych uprawnie tj. kart rowerowych i motorowerowych. W ostatniej dekadzie maja i pierwszej dekadzie czerwca b.r., na terenie woj. podlaskiego policjanci zorganizowali i przeprowadzili akcj profilaktyczno edukacyjn pod nazw Wojewódzki egzamin na kart rowerow/motorowerow Miało to na celu przygotowanie, jeszcze przed rozpoczciem wakacji dzieci i młodziey szkolnej do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowy. Do egzaminów przystpiło ogółem: - na kart rowerow , z czego zdało na kart motorowerow , z czego zdało 1080 W ramach akcji Bezpieczne Wakacje, policjanci ruchu drogowego nawizali współprac z innymi ogniwami, zwłaszcza z ogniwami prewencji oraz podmiotami pozapolicyjnymi m.in. Stra Poarna, Sanepid, KRUS itp., 7

8 Podlascy policjanci wzili udział w działaniach wakacyjnych skierowanych do najmłodszych, pod hasłem Bezpieczny Autobus Zabawy. Główn jego ide s działania animacyjne, profilaktyczne oraz edukacyjne skierowane do rónych grup dzieci, które swój letni wypoczynek spdzaj w domu i na podwórku. Szczególn uwag powicono dzieciom z terenów wiejskich. Bezpieczny Autobus Zabawy w miesicach wakacyjnych, przy udziale podlaskich policjantów, odwiedził trzy miejscowoci, tj. Jasionówka, Szepietowo oraz Załuki. Ponadto policjanci ruchu drogowego przeprowadzili szereg wspólnych spotka edukacyjnych w miejscach zbiorowego wypoczynku dzieci i młodziey (kolonie, półkolonie, obozy itp.) na temat bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Oprócz bezpieczestwa w ruchu drogowym, tematem spotka było zapoznanie dzieci i młodziey z prac policjanta, bezpieczestwo dziecka w kontakcie ze zwierztami, oraz zasady bezpiecznego zachowania si w lesie i nad wod. Na terenie woj. podlaskiego policjanci ruchu drogowego przeprowadzili łcznie 55 spotka z dziemi i młodzie. Ponadto dokonywali sprawdzenia prawidłowego oznakowania dróg w rejonach miejsc zbiorowego wypoczynku, a take przestrzegania obowizujcych przepisów ruchu drogowego przez osoby przewoce uczestników kolonii, obozów itp. W okresie wakacyjnym podlascy policjanci podejmowali równie szereg działa, majcych na celu eliminowanie głównych przyczyn zdarze drogowych, m.in: Pieszy s to działania zmierzajce do poprawy bezpieczestwa pieszych na cigach komunikacyjnych, w których wystpowało najwiksze zagroenie dla bezpieczestwa ruchu pieszego. W ramach działa policjanci kładli nacisk na dyscyplinowanie pieszych popełniajcych wykro- 8

9 czenia oraz represjonowali kierujcych naruszajcych przepisy ruchu drogowego m. in. w rejonie przej dla pieszych. Prdko to działania mobilizujce kierujcych do przestrzegania obowizujcych prdkoci z wykorzystaniem fotoradaru oraz tzw. kaskadowe kontrole prdkoci, polegajce na umiejscowieniu na danym odcinku drogi kilku posterunków kontroli prdkoci, w pewnych odstpach od siebie m. in. w rejonach miejsc zbiorowego wypoczynku dzieci i młodziey. Okres turystyczno-wypoczynkowy, powoduje utrzymywanie si duego natenia ruchu pojazdów na głównych cigach komunikacyjnych prowadzcych do miejsc wypoczynkowych w naszym regionie. Najwiksze jego nasilenie wystpuje w trakcie wyjazdów i powrotów z weekendów. Pomiar i Dyskoteka to działania, ukierunkowane na zmniejszenie liczby zdarze drogowych powodowanych przez kierujcych bdcych pod wpływem alkoholu lub rodków odurzajcych. Przeprowadzane s najczciej w miejscach, gdzie czsto poruszaj si nietrzewi uczestnicy ruchu drogowego, wic ujawnianie i eliminowanie z ruchu nietrzewych kierujcych w rejonach dyskotek, pubów, klubów nocnych itp. Ogółem w okresie dwóch miesicy wakacyjnych, w roku 2004 zatrzymano 1500 nietrzewych kierujcych pojazdami, natomiast w analogicznym okresie ubiegłego roku 1408 nietrzewych kierujcych. Jest to wzrost o 6,5 %. Podlascy policjanci prowadzili wzmoone kontrole kierujcych autobusami oraz ich wyposaenia i stanu technicznego: zarówno przed wyjazdem, jak i bdcych w trasie oraz upowszechnianie informacji o moliwociach zgłoszenia Policji i skontrolowania autobusu (nieodpłatnego) w regionalnych i lokalnych mediach. 9

10 Łcznie skontrolowano 449 autobusów, z uwagi na zły stan techniczny zatrzymano 53 dowody rejestracyjnych pojazdów. Działania profilaktyczne realizowane w okresie wakacyjnym przez funkcjonariuszy ruchu drogowego przyniosły oczekiwane efekty, o czym była mowa wczeniej. Opracowano w Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Białymstoku 10

11 Załcznik nr 3 Akcja Bezpieczny Autokar 1. Od stycznia do koca sierpnia skontrolowano 352 pojazdy przewoce osoby. (do 26 wrzenia 394 pojazdy) 2. W ramach akcji Bezpieczny Autokar od 26 czerwca do 31 sierpnia biecego roku skontrolowano 183 autokary, w tym 14 krajowych i 169 zagranicznych. 3. W ramach tej akcji z tytułu narusze nałoono 126 decyzji administracyjnych: 1 na przewonika krajowego w kwocie 500 zł. 125 na przewoników zagranicznych w kwocie zł. 4. Nałoono 13 mandatów karnych na kwot 3150 zł. wszystkie na kierowców zagranicznych. 5. Zatrzymano 12 dowodów rejestracyjnych wszystkie dotycz pojazdów zagranicznych. NARUSZENIA: 1. Nieprawidłowo wypełniona karta opłaty drogowej wielokrotnie. 2. Nieprawidłowo wypełniony formularz jazdy wielokrotnie. 3. Nieprawidłowo uywany przełcznik grup czasowych - wielokrotnie. 4. Nieokazanie wykresówek lub zawiadczenia wielokrotnie. 5. Niezatwierdzony typ wykresówki. 6. Skrócenie dziennego czasu odpoczynku wielokrotnie. 7. Przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia bez przerwy wielokrotnie. 8. Zbyt długo zapisywana wykresówka wielokrotnie. 9. Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia bez przerwy. 10. Nieuzasadnione uycie kilku wykresówek w cigu 24 godzin. 11

12 11. Nieprawidłowe oznaczenie czasu z urzdowym czasem rejestracji pojazdu wielokrotnie. 12. Brak danych o okresie pracy kierowcy na wykresówkach wielokrotnie. 13. Brak formularza jazdy wielokrotnie. 14. Samowolna zmiana wskaza tachografu. 15. Brak karty opłaty za przejazd po drogach krajowych wielokrotnie. 16. Brak zezwolenia na przewóz osób. 12

13 Załcznik nr 4 Łoma r. Informacja Wojewódzkiego Orodka Ruchu Drogowego w Łomy o podejmowanych działaniach w ramach akcji Bezpieczne wakacje Pod tym hasłem WORD w Łomy przygotował szereg imprez o charakterze profilaktyki i wychowania komunikacyjnego na polskich drogach. Na apel Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przeprowadzono Wojewódzki egzamin na kart rowerow i motorowerow. W egzaminie tym wziło udział ponad 300 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów. Wspólnie z funkcjonariuszami z Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łomy przeprowadzono egzamin w zakresie teoretycznym i praktycznym, co pozwoliło dyrekcjom szkół wyda karty rowerowe i motorowerowe jeszcze przed wakacjami. Była to pierwsza na tak szerok skal przeprowadzona akcja. Stoimy na stanowisku, eby takie działania były prowadzone przynajmniej raz w roku. Jestemy przygotowani prowadzi takie działania. W ubiegłym roku kupilimy niezbdny sprzt jak rowery i motorowery, które w biecym roku bardzo si przydały. Stało si tradycj, e organizujemy tzw. Drzwi otwarte WORD-u. W br. w czerwcu, lipcu i sierpniu drzwi były otwarte szeciokrotnie. W trakcie ich trwania mona było zdawa na kart rowerow i motorowerow, pojedzi quadem /50ccm/, a opiekunowie mogli wiczy polizgi kontrolowane na trolejach. Doskonałe przeycia miały dzieci z Domów Dziecka z Łomy i Zambrowa. Konkurs z przepisów ruchu drogowego, konkurs plastyczny o tematyce BRD, egzamin na kart motorowerow i rowerow wypełnił pobyt tych dzieci w naszym WORDzie. Podobny scenariusz był podczas wizyty harcerzy z druyny Ptaki Ptakom. Naley podkreli due zaangaowanie policjantów z Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łomy, którzy na kady sygnał z naszej strony, pomagali w zorganizowaniu zaj, bardzo poytecznych, podnoszcych wiedz i umiejtnoci praktyczne uczestników. 13

14 14

15 15

16 INFORMACJA DOTYCZCA PODEJMOWANYCH, PRZEZ WORD W SU- WAŁKACH,DZIAŁA W RAMACH AKCJI BEZPIECZNE WAKACJE -2004r. I. Zgodnie z ustaleniami podjtymi w dniu r., WORD w Suwałkach zorganizował nastpujce akcje i imprezy: 1. Wakacyjny egzamin na kar rowerow i motorowerow,word w Suwałkach zorganizował 31 lipca br.przy udziale przedstawicieli policji, egzaminy na kart rowerow i motorowerow, w których uczestniczyło 41 osób. Wydrukowano plakat oraz rozpowszechniono informacje w rodkach masowego przekazu. 2. Opracowano ulotk Kierowco! Policja radzi i ostrzega -, WORD proponuje Niniejsza ulotka rozdawana jest nadal kierowcom i kandydatom na kierowców w WORD oraz przez policjantów w trakcie kontroli drogowych. 3. Zorganizowano Ogólnopolskie Zawody Skuterów dla tych, którzy posiadaj karty motorowerowe lub prawo jazdy. 4. Ogłoszono wyniki konkursu fotograficznego Bezpieczestwo na drodze,.. Na konkurs wpłynło 51 zdj. Zorganizowano wystaw okolicznosciow prezentowan na terenie WORD w Suwałkach i Białymstoku z moliwoci wykorzystania jako wystawy obwonej II. WORD w Suwałkach był współorganizatorem imprez: - Akcja Krzy - bezpieczna podró z okazji w.krzysztofa : opracowano i wydrukowano ulotki o tematyce bezpieczestwa w ruchu drogowych i kulturalnym zachowaniu si na drodze, które wrczane były kierowcom podczas uroczystoci ko- cielnych w dn. 25 lipca br. 16

17 Wrczono ponad 300 kierowcom tego typu materiały a take wygłoszono pogadanki o tematyce ruchu drogowego. Przeprowadzono równie kolarski tor przeszkód dla dzieci i młodziey. Dyrektor WORD wygłosił prelekcje nt.: bezpieczestwa w ruchu drogowym podczas mszy w. Główny organizator: Ksidz Kanonik Lech Łuba. -WORD w Suwałkach był współorganizatorem i współfinansował festyn na zakoczenie wakacji pn. Poegnanie lata- bezpieczna droga do szkoły - pod patronatem Tygodnika Suwalskiego. Wydano okolicznociow ulotk oraz plakat i zorganizowano i przeprowadzono kolarski, sprawnociowy tor przeszkód dla 70 uczestników. Wszystkim uczestnikom wrczono odblaskowe znaczki na tornistry szkolne. Główny organizator Tygodnik Suwalski III. Ze wzgldów organizacyjnych / brak wystarczajcej iloci wychowanków z powodu wakacji -, planowany Dzie BRD w Domu Dziecka w Pawłówce zorganizowany zostanie w padzierniku DYREKTOR WORD W SUWAŁKACH mgr ALEKSANDER CZUPER 17

18 Załcznik nr 5 18

19 Załcznik nr 6 1) Usprawnienie struktury zarzdzania BRD. 2) Wdraanie systemu audytu BRD. 3) Wdraanie praktyki projektowania bezpiecznych dróg. 4) Poprawa bezpieczestwa biernego (łagodzenie skutków wypadków). Wdraanie statycznych rodków poprawy BRD, m.in. w ramach programów,,droga'',,,prdko'',,,pieszy i rowerzysta''. Opracowanie i wdroenie zasad identyfikacji i eliminacji miejsc szczególnie niebezpiecznych (miejsca koncentracji wypadków i kolizji). II. PROPONOWANY SKŁAD KOMISJI ZE SKŁADU RADY: 1. Wydział Rozwoju Regionalnego UW 2. Departament Infrastruktury, Gospodarki i Ochrony rodowiska Urzdu Marszałkowskiego 3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 4. Podlaski Zarzd Dróg Wojewódzkich 5. Zarzd Dróg i Transportu UM Białystok SPOZA SKŁADU WRBRD: 1. Przedstawiciel Politechniki Białostockiej 2. Przedstawiciel Wydziału Budownictwa i Inwestycji UM Białystok 3. Przedstawiciel Miejskiej Dyrekcji Inwestycji i Komunikacji w Suwałkach 19

20 4. Przedstawiciel Miejskiego Przedsibiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UM w Łomy 5. Przedstawiciel WRD KWP Białystok ( specjalista ds. inynierii ruchu drogowego) III. PROPOZYCJE: / kogo ewentualnie wyłczy ze składu komisji, kogo wpisa/ 20

21 1) Analizy i oceny bezpieczestwa ruchu drogowego, wypracowywanie nowych, adekwatnych do zagroe, działa kierunkowych. 2) Rozbudowa systemu informacji o BRD, w tym utworzenie wojewódzkiej bazy danych oraz rozszerzenie dostpnoci do baz i informacji o wypadkach i kolizjach drogowych. 3) Systemowe i prawne oddziaływanie na uczestników ruchu w ramach programów,,kierowca'',,,prdko'',,,pieszy i rowerzysta''. 4) Organizowanie i ocena efektywnoci bezporednich działa na drogach. 5) Egzekwowanie prawa o ruchu drogowym. Wypracowywanie i popularyzowanie informacji o strukturze ruchu, utrudnieniach okresowych zagroeniach BRD. Usprawnianie systemu ratownictwa drogowego.). V. PROPONOWANY SKŁAD KOMISJI ZE SKŁADU RADY: 6. Wydział Rozwoju Regionalnego UW Białystok 7. WRD KWP Białystok 8. Pastwowa Stra Poarna 9. Podlaski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego i SPOZA SKŁADU WRBRD: 6. Przedstawiciel Politechniki Białostockiej 7. Przedstawiciel Wydziału Zdrowia UW Białystok 8. Przedstawiciel Departamentu Zdrowia Urzdu Marszałkowskiego 21

22 9. Przedstawiciel Departamentu Infrastruktury, Gospodarki i Ochrony rodowiska Urzdu Marszałkowskiego 10. Przedstawiciel (e) rodków masowego przekazu VI. PROPOZYCJE: / kogo ewentualnie wyłczy ze składu komisji, kogo wpisa/ 22

23 1) Doskonalenie kadry owiatowej w szkołach. 2) Ujednolicenie i uaktywnienie edukacji komunikacyjnej dzieci i młodziey szkolnej. 3) Edukacja społeczna i szkolenie kierowców w zakresie BRD. 4) Tworzenie stron internetowych dotyczcych BRD. 5) Współpraca i uaktywnianie lokalnych rodków masowego przekazu w zakresie podnoszenia wiadomoci prawnej społeczestwa. Organizowanie kampanii propagandowych. Upowszechnianie szkole uczestników ruchu w zakresie ratownictwa przedmedycznego. VIII. PROPONOWANY SKŁAD KOMISJI ZE SKŁADU RADY: 10. Kuratorium Owiaty i Wychowania 11. Dyrektor WORD Białystok 12. Dyrektor WORD Suwałki SPOZA SKŁADU WRBRD: 11. Przedstawiciel WRD KWP (specjalista ds. profilaktyki i edukacji) 12. Przedstawiciel WORD Łoma 13. Przedstawiciel PZMot Białystok 14. Przedstawiciel Departamentu Zdrowia Urzdu Marszałkowskiego 15. Przedstawiciel (e) rodków masowego przekazu 23

24 IX. PROPOZYCJE: / kogo ewentualnie wyłczy ze składu komisji, kogo wpisa/ 24

25 1) Działania legislacyjne, dostosowanie prawa lokalnego do potrzeb BRD. 2) Tworzenie systemu współpracy midzy jednostkami rzdowymi i samorzdowymi w zakresie BRD. Opracowanie załoe i pomoc w tworzeniu Powiatowych Rad BRD oraz Gminnych Komisji BRD. Nadzór i ocena stopnia realizacji Wojewódzkiego i Powiatowych Programów Poprawy BRD, planów rocznych i harmonogramów. XI. PROPONOWANY SKŁAD KOMISJI ZE SKŁADU RADY: 13. Wydział Rozwoju Regionalnego UW Białystok 14. Departament Infrastruktury, Gospodarki i Ochrony rodowiska Urzdu Marszałkowskiego SPOZA SKŁADU WRBRD: 16. Przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji 17. Przedstawiciel Uniwersytetu Białostockiego XII. PROPOZYCJE: / kogo ewentualnie wyłczy ze składu komisji, kogo wpisa/ 25

26

27 Załcznik nr 7 Lp. Rodzaje skontrolowanych przewozów przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w miesicu wrzeniu 2004 r. Inspektor Liczba skontrolowanych pojazdów wykonujcych przewóz materiałów niebezpiecznych przewonicy krajowi przewonicy zagraniczni SUMA Liczba skontrolowanych pojazdów wykonujcych przewóz osób przewonicy krajowi SUMA Liczba skontrolowanych pojazdów wykonujcych przewóz zwierzt przewonicy zagraniczni przewonicy krajowi przewonicy zagraniczni SUMA Liczba skontrolowanych pojazdów wykonujcych przewóz towarów szybko psujcych si przewonicy krajowi RAZEM SUMA Przeprowadzone kontrole przy uyciu dymomierza w miesicach sierpie - wrzesie 2004 r. Lp. Inspektor Ilo przeprowadzonych kontroli przy uyciu dymomierza przewonicy zagraniczni przewonicy krajowi przewonicy zagraniczni SUMA Liczba wydanych decyzji przewonicy krajowi SUMA przewonicy zagraniczni przewonicy krajowi Kwota nałoonych kat przewonicy zagraniczni RAZEM SUMA 27

28 Naruszenia wykryte podczas kontroli przeprowadzonych przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w roku 2004 (stycze - wrzesie) Struktura narusze lp. Wyszcz RAZEM SUMA 5644 OBJANIENIE STRUKTURY NARUSZE 1. Brak opłaty za przejazd po drogach krajowych. 11. Naruszenia dotyczce czasu pracy. 22. Brak w pojedzie karty drogowej. 2. Niewłaciwa opłata drogowa. 12. Naruszenia zakazu ruchu na drogach niektórych pojazdów. 23. Brak zezwolenia lub wypisu z zezwolenia. 3. Brak w pojedzie karty opłaty drogowej. 13. Naruszenia w ponadgabarytach 24. Naruszenia w przewozie drogowym odpadów innych ni niebezpieczne. 4. Uywanie tej samej wykresówki przez kilku kierowców. 14. Przewóz na potrzeby własne niezgodny z zawiadczeniem. 25. Brak karty drogowej. 5. Naruszenia w przewozach zwierz 15. Nieprawidłowo wypełnione zezwolenie. 26. Nieczytelna wykresówka. 6. Przyrzd kontrolny nie jest zainstalowany. 16. Nieprawidłowe działanie przyrzdu kontrolnego. 27. Samowolna zmiana urzdze pomiarowo - kontrolnych. 7. Brak zawiadczenia lub wypisu z zawiadczenia. 17. Nieprawidłowo wypełniona wykresówka. 28. Nie okazanie wykresówek. 8. Naruszenia w przewozach ATP. 18. Nieprawidłowo wypełniona karta opłaty drogowej 29. Uywanie nieprawidłowych wykresówek. 9. Naruszenia w przewozach ADR. 19. Nieprawidłowo wypełniona karta drogowa. 30. Przewóz kabotaowy bez zezwolenia. 10. Naruszenia w przewozie osób. 20. Nieprawidłowo sporzdzony formularz jazdy. 31.Brak wiadectwa kierowcy nie bdcego obywatelem pastwa członkowskiego UE. 21. Brak licencji lub wypisu z licencji. 32. Brak w pojedzie formularza jazdy. 33. Przejazd pojazdem wydzielajcym szkodliwe substancje lub nadmierny hałas. 28

29 Wyniki kontroli przeprowadzonych przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w roku 2004 r. Lp. Liczba pojazdów skontrolowa-nych ogółem Liczba wydanych decyzji o nałoeniu kary ogółem Ogólna kwota nałoonych kar Liczba skontrolowa-nych pojazdów w zakresie przekroczenia maksymalnych wymiarów i wagi pojazdu Liczba wydanych decyzji w zakresie przekroczenia maksymalnych wymiarów i wagi pojazdu Kwota nałoonych kar w zakresie przekroczenia maksymalnych wymiarów i wagi pojazdu Decyzje z przeprowadzo-nych kontroli w przedsibiors-twie Wydane mandaty karne Zatrzymane dowody rejestracyjne Pojazdy skierowane na parking strzeony 1. K Z OGÓŁEM K Z OGÓŁEM K Z OGÓŁEM K Z OGÓŁEM K Z OGÓŁEM K Z OGÓŁEM K Z ilo (szt.) kwota (zł.) K Z OGÓŁEM K Z RAZEM OGÓŁEM

! " #!$ " % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 % $ $ $ $!! "! '

!  #!$  % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 % $ $ $ $!! ! ' Wstp! " #!$ " % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ & & (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 3 *4 % $ $ $ $!! "! ' % (! " $ $ $ " # 3 $ # &! & % & * 4 3(. 5667 $ " & *) ródło informacji: Wolfang von

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZA OKRES 23.04.1998 r. - 30.04.1999 r. Warszawa, czerwiec 1999 r. 2 Spis treci WSTP

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r.

przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLV/09 przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWY URZD PRACY W KIELCACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2007 ROK oraz informacja o sytuacji finansowej i organizacyjnej KIELCE 2008 Przedmiot działalnoci Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.:

Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.: PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 OR.II.00570-13/09 id. 1274528 Zielona Góra,. padziernika

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT KIELECKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kielce, maj 2007 roku 1 Spis treci: I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

Przegld Słuby Cywilnej

Przegld Słuby Cywilnej Przegld Słuby Cywilnej Departament Słuby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Nr 2 (11) MARZEC KWIECIE 2011 r. ISSN 2082 193X Dagmir Długosz Dyrektor Departamentu Słuby Cywilnej Kancelarii Prezesa

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 r. oraz rekomendacje na rok 2012.

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 r. oraz rekomendacje na rok 2012. Plan sprawozdania KRBRD za 2011 r. pt.: Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 r. oraz rekomendacje na rok 2012. Wstęp 1. Stan brd w

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 SPRAWOZDANIE Pełnomocnika Rzdu do Spraw Programu dla Odry - 2006 za rok 2009 Wrocław, 11 czerwca 2010 r. 1 SPIS TRECI 1. Informacje wprowadzajce 3 2. Koordynacja

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY Nr ewid. 129/2005/P/04/138/LBY Informacja o wynikach kontroli Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielonych

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r.

przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r. PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO- TRZCIANECKIEGO NA LATA 2005 2012

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO- TRZCIANECKIEGO NA LATA 2005 2012 Załcznik do Uchwały nr XXVII/184/2005 Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 5 kwietnia 2005 roku ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO- TRZCIANECKIEGO

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Obrady rozpoczto w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00. Obrady zakoczono w dniu 20 marca 2006

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W RODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.1. Wykorzystane s zasoby rodowiska

Bardziej szczegółowo

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r.

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r. ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO Kolbuszowa, 2004 r. SPIS TRECI : CZ I : USTALENIA OGÓLNE....4 1. Przesłanki ogólne...4 2. Podstawy prawne....4 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR BUDETOWY 2005

INFORMATOR BUDETOWY 2005 STAROSTWO POWIATOWE W MISKU MAZOWIECKIM 05-300 Misk Mazowiecki, ul. Kociuszki 3 Tel.: (025) 758 42 05 do 09, fax: wew. 46 INFORMATOR BUDETOWY 2005 http://www.powiatminski.pl Email: starostwo@powiatminski.pl

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu:

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu: Podzikowania: Główny koordynator projektu pragnie wyrazi swoj wdziczno za pomoc okazan przez Biuro Obsługi Technicznej (Technical Assistance Office - TAO) Komisji Europejskiej - DG Education and Culture,

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna firmy X.

Analiza strategiczna firmy X. Analiza strategiczna firmy X. UWAGA: dane firmy zostały celowo zmienione ze wzgldu na publikacj niniejszego dokumentu w internetowym portfolio autora Wykonał: Adrian Tomaszewski Katowice 1999 Spis treci

Bardziej szczegółowo

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Dr in. Grzegorz Bliniuk, Departament Systemów Informatycznych Administracji

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku

Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku Debaty pn.: Polskie Szanse i Obawy Debaty europejskie Programy w radiu TOKFM Polskie Spotkania Europejskie Szkolne Kluby Europejskie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 1187. SPRAWOZDANIE STAROSTY LEGIONOWSKIEGO z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014

Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 1187. SPRAWOZDANIE STAROSTY LEGIONOWSKIEGO z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 1187 SPRAWOZDANIE STAROSTY LEGIONOWSKIEGO z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 OR.II.00570-19/ 07 id. 968179 Zielona Góra, 27 grudnia

Bardziej szczegółowo