Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 30 wrzenia 2004 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 30 wrzenia 2004 r."

Transkrypt

1 Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 30 wrzenia 2004 r. Otwarcia obrad Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego (WR- BRD) dokonał jej wiceprzewodniczcy Pan Adam Mularz Wojewódzki Komendant Policji. W posiedzeniu udział wzili członkowie Rady i zaproszeni gocie, wyszczególnieni na licie obecnoci. /załcznik nr 1/ Przyjto nastpujcy porzdek posiedzenia: 1. Otwarcie obrad WRBRD. 2. Przyjcie protokołu z posiedzenia WRBRD, które odbyło si w dniu 30 czerwca 2004 r. 3. Informacja z wykonania ustale podjtych na ostatnim posiedzeniu WRBRD, które odbyło si w dniu 30 czerwca 2004 r. (ref. Członkowie WRBRD których dotyczyły ustalenia) 4. Przebieg podejmowanych działa w ramach akcji Bezpieczne wakacje na terenie województwa podlaskiego. (ref. Dyrektorzy WORD w Białymstoku, Łomy i Suwałkach, K. Majewski Naczelnik Wydz. Ruchu Drogowego KWP, K. Soch Kuratorium Owiaty, M. Linkiewicz Wojewódzki Inspektor ITD ). 5. Przedstawienie propozycji powołania Zespołów problemowych Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego łcznie ze składem osobowym, które s niezbdne do realizacji Wojewódzkiego Programu Poprawy Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Województwa Podlaskiego GAMBIT PODLA- SKI (ref. Sekretarz WRBRD). 6. Ocena stanu bezpieczestwa w ruchu drogowym na terenie woj. podlaskiego za I półrocze br. (ref. Krzysztof Majewski Przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku). 7. Zaprezentowanie projektów wniosków kierowanych do Krajowej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego o dofinansowanie przedsiwzi w zakresie brd na terenie naszego województwa. (ref. Dyrektorzy WORD w Białymstoku, Łomy i Suwałkach) 8. Sprawy róne. Ad.2. Przewodniczcy obrad Pan Adam Mularz, zaproponował przyjcie protokołu posiedzenia Rady, które odbyło si w dniu 30 czerwca 2004 r. Protokół był przesła- 1

2 ny do wszystkich uczestników posiedzenia, a ponadto jest on dostpny na stronie internetowej WORD w Łomy Protokół został przyjty jednomylnie bez uwag. Ad.3. Informacj z wykonania ustale podjtych na ostatnim posiedzeniu WRBRD przedstawił Pan Mirosław Oliferuk. Jednym z ustale było przedstawienie propozycji powołania zespołów problemowych, które omówiono zgodnie z porzdkiem w punkcie pitym posiedzenia. Sekretarz WRBRD zapoznał zebranych z propozycjami dot. trybu rozpropagowania i przyjcia do realizacji Wojewódzkiego Programu Poprawy Bezpieczestwa Ruchu Drogowego GAMBIT PODLASKI w formie ju wydanej. Po ostatecznym opracowaniu dokument bdzie wydrukowany w wielu egzemplarzach, tak aby trafił do wszystkich powiatów, gmin, wójtów, starostów, powiatowych zarzdów dróg, komend policji, dyrektorów wydziałów Urzdu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego, mediów i szerokiego spektrum osób zajmujcych si t problematyk. Pan Adam Mularz zaproponował, aby to opracowanie przesła równie do lokalnych polityków, gdy od nich w znaczcy sposób zaley moliwo pozyskania rodków na popraw stanu bezpieczestwa na naszych drogach. Ad.4. Przebieg podejmowanych działa w ramach akcji Bezpieczne wakacje przedstawili: Pan Krzysztof Majewski Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP, szczegółowo problematyk omówiła Pani aspirant Aneta Grochowska, która zajmuje si t tematyk w Wydziale Ruchu Drogowego (załcznik nr 2), Pan Mikołaj Linkiewicz omówił przebieg akcji,,bezpieczny autokar'' (załcznik nr 3), Dyrektorzy WORD: Pan Mirosław Oliferuk, Pan Aleksander Czuper i Pan Henryk Wysocki (załcznik nr 4), Pan Krzysztof Socho (załcznik nr 5) Ad.5. Przedstawienie propozycji powołania Zespołów problemowych Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego. Pan Mirosław Oliferuk realizujc ustalenia z poprzedniego posiedzenia przedstawił proponowany skład strukturalny poszczególnych zespołów problemowych (załcznik nr 6), które maj by utworzone i rozpocz funkcjonowanie w Wojewódzkiej Radzie Bezpieczestwa Ruchu Drogowego. Wszyscy członkowie Rady otrzymali propozycje struktury poszczególnych komisji wraz z wyszczególnieniem głównych zada zespołów z prob, aby do koca padziernika kady przedstawił proponowany skład personalny poszczególnych komisji. 2

3 Pan M.Oliferuk nadmienił, i kady z członków Rady moe zdeklarowa ch pracy równie w innych komisjach. Podkrelił, e bardzo istotnym problemem jest propozycja personalizacji składów komisji spoza członków Rady. Pan Adam Mularz przewodniczcy obrad stwierdził, i do koca padziernika br. członkowie Wojewódzkiej Rady BRD przel na adres Sekretariatu WRBRD propozycje personalne bd wska podmioty spoza Rady, które ich zdaniem powinny znale si w składzie komisji. Ad.6. Ocen stanu bezpieczestwa w ruchu drogowym za pierwsze półrocze 2004 roku przedstawił Pan Krzysztof Majewski (załcznik 8) Pan Aleksander Czuper zadał pytanie jak duym zainteresowaniem cieszy si telefon 112 i czy jest on wykorzystywany do zgłaszania problemów dotyczcych poprawy bezpieczestwa ruchu drogowego. Pan Majewski odpowiadajc stwierdził, e dokładnych analiz w tym zakresie nie prowadzono, ale takie sytuacje zdarzaj si rzadko głównie ten telefon wykorzystywany jest do przekazywania informacji o zdarzeniach na drodze Pan Adam Mularz nadmienił, i telefon 112 funkcjonuje na razie w policji, ale ju w najbliszym czasie bdzie podłczony do stray poarnej i wówczas bdzie funkcjonował przede wszystkim jako telefon ratowniczy. Ad.7. Pan Mirosław Oliferuk prezentujc projekty wniosków kierowanych do Krajowej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego o dofinansowanie przedsiwzi w zakresie brd na terenie naszego województwa stwierdził, e WORD-y w Białymstoku, Łomy i w Suwałkach podejmowały podobnie jak w roku ubiegłym wspólne działania w tym zakresie. W ubiegłym roku nasze województwo uzyskało 9 tys. euro, a drugie tyle dofinansowały WORD-y. W tym roku na jeden wniosek moe przypada kwota 6 tys. euro czyli moemy liczy na ,- euro netto pod warunkiem dofinansowania takiej samej kwoty. Przekazał informacj, i na wspólnej naradzie dyrektorów WORD postanowiono, e w tym roku uzyskane rodki naley koncentrowa na tworzeniu Gminnych Centrów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego. WORD w Łomy utworzył Gminne Centra BRD w Ciechanowcu, Jedwabnem i niadowie, a jeli okae si z przetargu, e rodków na zakup wyposaenia bdzie wicej to przeznaczone bd na tworzenie kolejnych centrów. Pan Aleksander Czuper poinformował zebranych, e Gminne Centra BRD ciesz si duym zainteresowaniem. W okresie wakacji były one wykorzystywane m.in. do prowadzenia kursów nauki jazdy na motorowerach. W chwili obecnej przygotowywane s centra wyposaone w stojaki, znaki drogowe, wiatła oraz tam umoliwiajce przeprowadzenie egzaminu na kart rowerow czy motorowerow. Przeprowadzono seri rozmów z dyrektorami szkół w celu wykonania takich torów prze- 3

4 szkód w ramach prac maturalnych WORD finansowałby koszt materiałów, a uczniowie wykonywaliby odpowiednie pomoce dydaktyczne. Działania te s podejmowane w szkołach dysponujcych salami gimnastycznymi w tym celu aby takie tory przeszkód mogły funkcjonowa przez cały rok umoliwiajc przygotowanie do zawodów nawet szczebla centralnego. Pan Mirosław Oliferuk w uzupełnieniu powyszej wypowiedzi podkrelił, e Gminne Centra BRD maj równie wymiar edukacyjny, poniewa warunkiem utworzenia takiego centrum jest zgoda wójta na sfinansowanie z własnych rodków jednej godziny lekcyjnej wychowania komunikacyjnego tygodniowo przez cały rok. Pan Henryk Wysocki jeszcze raz podkrelił, e podczas wizyty w Krajowej Radzie Bezpieczestwa Ruchu Drogowego uzyskano informacj o tym, e jestemy jedynym województwem, w którym wszystkie WORD-y otrzymały rodki na sfinansowanie zamierze zwizanych z popraw BRD, a wynikało to tylko i wyłcznie z odpowiedniej współpracy w tym zakresie. Poinformował te, e WORD w Białymstoku przygotował si do otwarcia piciu Gminnych Centrów BRD: w Sokółce, Turoni Kocielnej, Juchnowcu Kocielnym, Hajnówce i w Siemiatyczach. Ad.8. W sprawach rónych głos zabrał Pan Linkiewicz, który przedstawił Wojewódzkiej Radzie wyniki przeprowadzanych kontroli w okresie od stycznia do koca sierpnia (załcznik 7). Pan Henryk Wysocki poinformował, e w najblisz sobot tj 2 padziernika br. o godzinie odbdzie si uroczyste otwarcie nowej siedziby Wojewódzkiego Orodka Ruchu Drogowego w Białymstoku przy ul. Wiewiórczej 64. Wszyscy obecni na posiedzeniu Rady zostali zaproszeni na otwarcie i zwiedzanie orodka. Przewodniczcy obrad Pan Adam Mularz podzikował wszystkim za udział w posiedzeniu. Wyraził nadziej, e na nastpnym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady w miesicu grudniu br. zostanie zakoczony etap prac przygotowawczych nad Programem GAMBIT i zostan powołane komisje problemowe. Na tym posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego zostało zakoczone. Protokółował: Józef WALUDA Akceptuj: 4

5 Załcznik nr 1 5

6 Załcznik nr 2 Działania profilaktyczno kontrolne podlaskiej policji ruchu drogowego Bezpieczne Wakacje 2004 W miesicach wakacyjnych wiele osób przebywajcych na urlopach przemieszcza si po drogach woj. podlaskiego, podróujc rónego rodzaju pojazdami. Powoduje to sytuacje zwikszonego natenia ruchu, zwłaszcza na drogach wlotowych i wylotowych do aglomeracji miejskich oraz miejscowoci o walorach turystycznych. Wie si to równie z potencjalnie wikszym zagroeniem bezpieczestwa ruchu drogowego. Podczas wakacji zapewnienie bezpieczestwa dzieciom i młodziey stanowi priorytetowe zadanie, przed którym staje Policja oraz inne podmioty i instytucje. Dowiadczenie lat ubiegłych wskazuj, i włanie w okresie wakacji nastpuje wzrost zagroenia dzieci i młodziey szeregiem zjawisk i zdarze, których konsekwencje czsto bywaj wrcz tragiczne w skutkach. Analizujc wypadki z udziałem dzieci do lat 14, w okresie wakacji 2003r., wydarzyło si 39 wypadków drogowych. W ich wyniku 4 dzieci zginło na miejscu a 73 zostało rannych. Dzieci najczciej uczestniczyły w wypadkach drogowych jako piesi uczestnicy ruchu tj. 27 wypadków, z czego 1 dziecko zginło na miejscu a 26 zostało rannych. Analogicznie w okresie wakacji 2004r., wydarzyło si 21 wypadków drogowych z udziałem dzieci. W ich wyniku 3 dzieci zginło na miejscu a 26 zostało rannych. Dzieci bdce pieszymi uczestnikami ruchu brały udział w 5 wypadkach drogowych, w wyniku, których 1 dziecko zginło na miejscu a 4 zostało rannych. Jak wynika z porównania okresów wakacyjnych 2003r. 2004r. zanotowano spadek iloci wypadków z udziałem dzieci do lat 14 o 46%. Pozytywnym 6

7 aspektem jest take znaczny spadek ofiar wypadków wród dzieci (dzieci zabite spadek o 25%, ranne spadek o 64%). Do głównych przyczyn tragicznych zdarze w ruchu drogowym z udziałem dzieci i młodziey mona zaliczy: nieostron i brawurow jazd na motocyklach, rowerach i motorowerach (czsto bez wymaganych uprawnie) prowadzenie pojazdów i maszyn rolniczych bez wymaganych uprawnie niezgodne z przepisami wchodzenie na jezdni i poruszanie si po drodze po zmroku bez elementów odblaskowych korzystanie z dróg i ulic w sposób niewłaciwy tj. do zabaw, jazdy na hulajnodze itp. Czsto do tych zdarze dochodzi z powodu braku alternatywnych form spdzania wolnego czasu dzieci, brak opieki ze strony osób dorosłych zwłaszcza na terenach wiejskich. Majc na uwadze zmniejszenie iloci nieszczliwych zdarze z udziałem dzieci i młodziey policjanci ruchu drogowego podjli działania zmierzajce do stworzenia im moliwoci uzyskania swoich pierwszych uprawnie tj. kart rowerowych i motorowerowych. W ostatniej dekadzie maja i pierwszej dekadzie czerwca b.r., na terenie woj. podlaskiego policjanci zorganizowali i przeprowadzili akcj profilaktyczno edukacyjn pod nazw Wojewódzki egzamin na kart rowerow/motorowerow Miało to na celu przygotowanie, jeszcze przed rozpoczciem wakacji dzieci i młodziey szkolnej do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowy. Do egzaminów przystpiło ogółem: - na kart rowerow , z czego zdało na kart motorowerow , z czego zdało 1080 W ramach akcji Bezpieczne Wakacje, policjanci ruchu drogowego nawizali współprac z innymi ogniwami, zwłaszcza z ogniwami prewencji oraz podmiotami pozapolicyjnymi m.in. Stra Poarna, Sanepid, KRUS itp., 7

8 Podlascy policjanci wzili udział w działaniach wakacyjnych skierowanych do najmłodszych, pod hasłem Bezpieczny Autobus Zabawy. Główn jego ide s działania animacyjne, profilaktyczne oraz edukacyjne skierowane do rónych grup dzieci, które swój letni wypoczynek spdzaj w domu i na podwórku. Szczególn uwag powicono dzieciom z terenów wiejskich. Bezpieczny Autobus Zabawy w miesicach wakacyjnych, przy udziale podlaskich policjantów, odwiedził trzy miejscowoci, tj. Jasionówka, Szepietowo oraz Załuki. Ponadto policjanci ruchu drogowego przeprowadzili szereg wspólnych spotka edukacyjnych w miejscach zbiorowego wypoczynku dzieci i młodziey (kolonie, półkolonie, obozy itp.) na temat bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Oprócz bezpieczestwa w ruchu drogowym, tematem spotka było zapoznanie dzieci i młodziey z prac policjanta, bezpieczestwo dziecka w kontakcie ze zwierztami, oraz zasady bezpiecznego zachowania si w lesie i nad wod. Na terenie woj. podlaskiego policjanci ruchu drogowego przeprowadzili łcznie 55 spotka z dziemi i młodzie. Ponadto dokonywali sprawdzenia prawidłowego oznakowania dróg w rejonach miejsc zbiorowego wypoczynku, a take przestrzegania obowizujcych przepisów ruchu drogowego przez osoby przewoce uczestników kolonii, obozów itp. W okresie wakacyjnym podlascy policjanci podejmowali równie szereg działa, majcych na celu eliminowanie głównych przyczyn zdarze drogowych, m.in: Pieszy s to działania zmierzajce do poprawy bezpieczestwa pieszych na cigach komunikacyjnych, w których wystpowało najwiksze zagroenie dla bezpieczestwa ruchu pieszego. W ramach działa policjanci kładli nacisk na dyscyplinowanie pieszych popełniajcych wykro- 8

9 czenia oraz represjonowali kierujcych naruszajcych przepisy ruchu drogowego m. in. w rejonie przej dla pieszych. Prdko to działania mobilizujce kierujcych do przestrzegania obowizujcych prdkoci z wykorzystaniem fotoradaru oraz tzw. kaskadowe kontrole prdkoci, polegajce na umiejscowieniu na danym odcinku drogi kilku posterunków kontroli prdkoci, w pewnych odstpach od siebie m. in. w rejonach miejsc zbiorowego wypoczynku dzieci i młodziey. Okres turystyczno-wypoczynkowy, powoduje utrzymywanie si duego natenia ruchu pojazdów na głównych cigach komunikacyjnych prowadzcych do miejsc wypoczynkowych w naszym regionie. Najwiksze jego nasilenie wystpuje w trakcie wyjazdów i powrotów z weekendów. Pomiar i Dyskoteka to działania, ukierunkowane na zmniejszenie liczby zdarze drogowych powodowanych przez kierujcych bdcych pod wpływem alkoholu lub rodków odurzajcych. Przeprowadzane s najczciej w miejscach, gdzie czsto poruszaj si nietrzewi uczestnicy ruchu drogowego, wic ujawnianie i eliminowanie z ruchu nietrzewych kierujcych w rejonach dyskotek, pubów, klubów nocnych itp. Ogółem w okresie dwóch miesicy wakacyjnych, w roku 2004 zatrzymano 1500 nietrzewych kierujcych pojazdami, natomiast w analogicznym okresie ubiegłego roku 1408 nietrzewych kierujcych. Jest to wzrost o 6,5 %. Podlascy policjanci prowadzili wzmoone kontrole kierujcych autobusami oraz ich wyposaenia i stanu technicznego: zarówno przed wyjazdem, jak i bdcych w trasie oraz upowszechnianie informacji o moliwociach zgłoszenia Policji i skontrolowania autobusu (nieodpłatnego) w regionalnych i lokalnych mediach. 9

10 Łcznie skontrolowano 449 autobusów, z uwagi na zły stan techniczny zatrzymano 53 dowody rejestracyjnych pojazdów. Działania profilaktyczne realizowane w okresie wakacyjnym przez funkcjonariuszy ruchu drogowego przyniosły oczekiwane efekty, o czym była mowa wczeniej. Opracowano w Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Białymstoku 10

11 Załcznik nr 3 Akcja Bezpieczny Autokar 1. Od stycznia do koca sierpnia skontrolowano 352 pojazdy przewoce osoby. (do 26 wrzenia 394 pojazdy) 2. W ramach akcji Bezpieczny Autokar od 26 czerwca do 31 sierpnia biecego roku skontrolowano 183 autokary, w tym 14 krajowych i 169 zagranicznych. 3. W ramach tej akcji z tytułu narusze nałoono 126 decyzji administracyjnych: 1 na przewonika krajowego w kwocie 500 zł. 125 na przewoników zagranicznych w kwocie zł. 4. Nałoono 13 mandatów karnych na kwot 3150 zł. wszystkie na kierowców zagranicznych. 5. Zatrzymano 12 dowodów rejestracyjnych wszystkie dotycz pojazdów zagranicznych. NARUSZENIA: 1. Nieprawidłowo wypełniona karta opłaty drogowej wielokrotnie. 2. Nieprawidłowo wypełniony formularz jazdy wielokrotnie. 3. Nieprawidłowo uywany przełcznik grup czasowych - wielokrotnie. 4. Nieokazanie wykresówek lub zawiadczenia wielokrotnie. 5. Niezatwierdzony typ wykresówki. 6. Skrócenie dziennego czasu odpoczynku wielokrotnie. 7. Przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia bez przerwy wielokrotnie. 8. Zbyt długo zapisywana wykresówka wielokrotnie. 9. Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia bez przerwy. 10. Nieuzasadnione uycie kilku wykresówek w cigu 24 godzin. 11

12 11. Nieprawidłowe oznaczenie czasu z urzdowym czasem rejestracji pojazdu wielokrotnie. 12. Brak danych o okresie pracy kierowcy na wykresówkach wielokrotnie. 13. Brak formularza jazdy wielokrotnie. 14. Samowolna zmiana wskaza tachografu. 15. Brak karty opłaty za przejazd po drogach krajowych wielokrotnie. 16. Brak zezwolenia na przewóz osób. 12

13 Załcznik nr 4 Łoma r. Informacja Wojewódzkiego Orodka Ruchu Drogowego w Łomy o podejmowanych działaniach w ramach akcji Bezpieczne wakacje Pod tym hasłem WORD w Łomy przygotował szereg imprez o charakterze profilaktyki i wychowania komunikacyjnego na polskich drogach. Na apel Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przeprowadzono Wojewódzki egzamin na kart rowerow i motorowerow. W egzaminie tym wziło udział ponad 300 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów. Wspólnie z funkcjonariuszami z Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łomy przeprowadzono egzamin w zakresie teoretycznym i praktycznym, co pozwoliło dyrekcjom szkół wyda karty rowerowe i motorowerowe jeszcze przed wakacjami. Była to pierwsza na tak szerok skal przeprowadzona akcja. Stoimy na stanowisku, eby takie działania były prowadzone przynajmniej raz w roku. Jestemy przygotowani prowadzi takie działania. W ubiegłym roku kupilimy niezbdny sprzt jak rowery i motorowery, które w biecym roku bardzo si przydały. Stało si tradycj, e organizujemy tzw. Drzwi otwarte WORD-u. W br. w czerwcu, lipcu i sierpniu drzwi były otwarte szeciokrotnie. W trakcie ich trwania mona było zdawa na kart rowerow i motorowerow, pojedzi quadem /50ccm/, a opiekunowie mogli wiczy polizgi kontrolowane na trolejach. Doskonałe przeycia miały dzieci z Domów Dziecka z Łomy i Zambrowa. Konkurs z przepisów ruchu drogowego, konkurs plastyczny o tematyce BRD, egzamin na kart motorowerow i rowerow wypełnił pobyt tych dzieci w naszym WORDzie. Podobny scenariusz był podczas wizyty harcerzy z druyny Ptaki Ptakom. Naley podkreli due zaangaowanie policjantów z Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łomy, którzy na kady sygnał z naszej strony, pomagali w zorganizowaniu zaj, bardzo poytecznych, podnoszcych wiedz i umiejtnoci praktyczne uczestników. 13

14 14

15 15

16 INFORMACJA DOTYCZCA PODEJMOWANYCH, PRZEZ WORD W SU- WAŁKACH,DZIAŁA W RAMACH AKCJI BEZPIECZNE WAKACJE -2004r. I. Zgodnie z ustaleniami podjtymi w dniu r., WORD w Suwałkach zorganizował nastpujce akcje i imprezy: 1. Wakacyjny egzamin na kar rowerow i motorowerow,word w Suwałkach zorganizował 31 lipca br.przy udziale przedstawicieli policji, egzaminy na kart rowerow i motorowerow, w których uczestniczyło 41 osób. Wydrukowano plakat oraz rozpowszechniono informacje w rodkach masowego przekazu. 2. Opracowano ulotk Kierowco! Policja radzi i ostrzega -, WORD proponuje Niniejsza ulotka rozdawana jest nadal kierowcom i kandydatom na kierowców w WORD oraz przez policjantów w trakcie kontroli drogowych. 3. Zorganizowano Ogólnopolskie Zawody Skuterów dla tych, którzy posiadaj karty motorowerowe lub prawo jazdy. 4. Ogłoszono wyniki konkursu fotograficznego Bezpieczestwo na drodze,.. Na konkurs wpłynło 51 zdj. Zorganizowano wystaw okolicznosciow prezentowan na terenie WORD w Suwałkach i Białymstoku z moliwoci wykorzystania jako wystawy obwonej II. WORD w Suwałkach był współorganizatorem imprez: - Akcja Krzy - bezpieczna podró z okazji w.krzysztofa : opracowano i wydrukowano ulotki o tematyce bezpieczestwa w ruchu drogowych i kulturalnym zachowaniu si na drodze, które wrczane były kierowcom podczas uroczystoci ko- cielnych w dn. 25 lipca br. 16

17 Wrczono ponad 300 kierowcom tego typu materiały a take wygłoszono pogadanki o tematyce ruchu drogowego. Przeprowadzono równie kolarski tor przeszkód dla dzieci i młodziey. Dyrektor WORD wygłosił prelekcje nt.: bezpieczestwa w ruchu drogowym podczas mszy w. Główny organizator: Ksidz Kanonik Lech Łuba. -WORD w Suwałkach był współorganizatorem i współfinansował festyn na zakoczenie wakacji pn. Poegnanie lata- bezpieczna droga do szkoły - pod patronatem Tygodnika Suwalskiego. Wydano okolicznociow ulotk oraz plakat i zorganizowano i przeprowadzono kolarski, sprawnociowy tor przeszkód dla 70 uczestników. Wszystkim uczestnikom wrczono odblaskowe znaczki na tornistry szkolne. Główny organizator Tygodnik Suwalski III. Ze wzgldów organizacyjnych / brak wystarczajcej iloci wychowanków z powodu wakacji -, planowany Dzie BRD w Domu Dziecka w Pawłówce zorganizowany zostanie w padzierniku DYREKTOR WORD W SUWAŁKACH mgr ALEKSANDER CZUPER 17

18 Załcznik nr 5 18

19 Załcznik nr 6 1) Usprawnienie struktury zarzdzania BRD. 2) Wdraanie systemu audytu BRD. 3) Wdraanie praktyki projektowania bezpiecznych dróg. 4) Poprawa bezpieczestwa biernego (łagodzenie skutków wypadków). Wdraanie statycznych rodków poprawy BRD, m.in. w ramach programów,,droga'',,,prdko'',,,pieszy i rowerzysta''. Opracowanie i wdroenie zasad identyfikacji i eliminacji miejsc szczególnie niebezpiecznych (miejsca koncentracji wypadków i kolizji). II. PROPONOWANY SKŁAD KOMISJI ZE SKŁADU RADY: 1. Wydział Rozwoju Regionalnego UW 2. Departament Infrastruktury, Gospodarki i Ochrony rodowiska Urzdu Marszałkowskiego 3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 4. Podlaski Zarzd Dróg Wojewódzkich 5. Zarzd Dróg i Transportu UM Białystok SPOZA SKŁADU WRBRD: 1. Przedstawiciel Politechniki Białostockiej 2. Przedstawiciel Wydziału Budownictwa i Inwestycji UM Białystok 3. Przedstawiciel Miejskiej Dyrekcji Inwestycji i Komunikacji w Suwałkach 19

20 4. Przedstawiciel Miejskiego Przedsibiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UM w Łomy 5. Przedstawiciel WRD KWP Białystok ( specjalista ds. inynierii ruchu drogowego) III. PROPOZYCJE: / kogo ewentualnie wyłczy ze składu komisji, kogo wpisa/ 20

21 1) Analizy i oceny bezpieczestwa ruchu drogowego, wypracowywanie nowych, adekwatnych do zagroe, działa kierunkowych. 2) Rozbudowa systemu informacji o BRD, w tym utworzenie wojewódzkiej bazy danych oraz rozszerzenie dostpnoci do baz i informacji o wypadkach i kolizjach drogowych. 3) Systemowe i prawne oddziaływanie na uczestników ruchu w ramach programów,,kierowca'',,,prdko'',,,pieszy i rowerzysta''. 4) Organizowanie i ocena efektywnoci bezporednich działa na drogach. 5) Egzekwowanie prawa o ruchu drogowym. Wypracowywanie i popularyzowanie informacji o strukturze ruchu, utrudnieniach okresowych zagroeniach BRD. Usprawnianie systemu ratownictwa drogowego.). V. PROPONOWANY SKŁAD KOMISJI ZE SKŁADU RADY: 6. Wydział Rozwoju Regionalnego UW Białystok 7. WRD KWP Białystok 8. Pastwowa Stra Poarna 9. Podlaski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego i SPOZA SKŁADU WRBRD: 6. Przedstawiciel Politechniki Białostockiej 7. Przedstawiciel Wydziału Zdrowia UW Białystok 8. Przedstawiciel Departamentu Zdrowia Urzdu Marszałkowskiego 21

22 9. Przedstawiciel Departamentu Infrastruktury, Gospodarki i Ochrony rodowiska Urzdu Marszałkowskiego 10. Przedstawiciel (e) rodków masowego przekazu VI. PROPOZYCJE: / kogo ewentualnie wyłczy ze składu komisji, kogo wpisa/ 22

23 1) Doskonalenie kadry owiatowej w szkołach. 2) Ujednolicenie i uaktywnienie edukacji komunikacyjnej dzieci i młodziey szkolnej. 3) Edukacja społeczna i szkolenie kierowców w zakresie BRD. 4) Tworzenie stron internetowych dotyczcych BRD. 5) Współpraca i uaktywnianie lokalnych rodków masowego przekazu w zakresie podnoszenia wiadomoci prawnej społeczestwa. Organizowanie kampanii propagandowych. Upowszechnianie szkole uczestników ruchu w zakresie ratownictwa przedmedycznego. VIII. PROPONOWANY SKŁAD KOMISJI ZE SKŁADU RADY: 10. Kuratorium Owiaty i Wychowania 11. Dyrektor WORD Białystok 12. Dyrektor WORD Suwałki SPOZA SKŁADU WRBRD: 11. Przedstawiciel WRD KWP (specjalista ds. profilaktyki i edukacji) 12. Przedstawiciel WORD Łoma 13. Przedstawiciel PZMot Białystok 14. Przedstawiciel Departamentu Zdrowia Urzdu Marszałkowskiego 15. Przedstawiciel (e) rodków masowego przekazu 23

24 IX. PROPOZYCJE: / kogo ewentualnie wyłczy ze składu komisji, kogo wpisa/ 24

25 1) Działania legislacyjne, dostosowanie prawa lokalnego do potrzeb BRD. 2) Tworzenie systemu współpracy midzy jednostkami rzdowymi i samorzdowymi w zakresie BRD. Opracowanie załoe i pomoc w tworzeniu Powiatowych Rad BRD oraz Gminnych Komisji BRD. Nadzór i ocena stopnia realizacji Wojewódzkiego i Powiatowych Programów Poprawy BRD, planów rocznych i harmonogramów. XI. PROPONOWANY SKŁAD KOMISJI ZE SKŁADU RADY: 13. Wydział Rozwoju Regionalnego UW Białystok 14. Departament Infrastruktury, Gospodarki i Ochrony rodowiska Urzdu Marszałkowskiego SPOZA SKŁADU WRBRD: 16. Przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji 17. Przedstawiciel Uniwersytetu Białostockiego XII. PROPOZYCJE: / kogo ewentualnie wyłczy ze składu komisji, kogo wpisa/ 25

26

27 Załcznik nr 7 Lp. Rodzaje skontrolowanych przewozów przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w miesicu wrzeniu 2004 r. Inspektor Liczba skontrolowanych pojazdów wykonujcych przewóz materiałów niebezpiecznych przewonicy krajowi przewonicy zagraniczni SUMA Liczba skontrolowanych pojazdów wykonujcych przewóz osób przewonicy krajowi SUMA Liczba skontrolowanych pojazdów wykonujcych przewóz zwierzt przewonicy zagraniczni przewonicy krajowi przewonicy zagraniczni SUMA Liczba skontrolowanych pojazdów wykonujcych przewóz towarów szybko psujcych si przewonicy krajowi RAZEM SUMA Przeprowadzone kontrole przy uyciu dymomierza w miesicach sierpie - wrzesie 2004 r. Lp. Inspektor Ilo przeprowadzonych kontroli przy uyciu dymomierza przewonicy zagraniczni przewonicy krajowi przewonicy zagraniczni SUMA Liczba wydanych decyzji przewonicy krajowi SUMA przewonicy zagraniczni przewonicy krajowi Kwota nałoonych kat przewonicy zagraniczni RAZEM SUMA 27

28 Naruszenia wykryte podczas kontroli przeprowadzonych przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w roku 2004 (stycze - wrzesie) Struktura narusze lp. Wyszcz RAZEM SUMA 5644 OBJANIENIE STRUKTURY NARUSZE 1. Brak opłaty za przejazd po drogach krajowych. 11. Naruszenia dotyczce czasu pracy. 22. Brak w pojedzie karty drogowej. 2. Niewłaciwa opłata drogowa. 12. Naruszenia zakazu ruchu na drogach niektórych pojazdów. 23. Brak zezwolenia lub wypisu z zezwolenia. 3. Brak w pojedzie karty opłaty drogowej. 13. Naruszenia w ponadgabarytach 24. Naruszenia w przewozie drogowym odpadów innych ni niebezpieczne. 4. Uywanie tej samej wykresówki przez kilku kierowców. 14. Przewóz na potrzeby własne niezgodny z zawiadczeniem. 25. Brak karty drogowej. 5. Naruszenia w przewozach zwierz 15. Nieprawidłowo wypełnione zezwolenie. 26. Nieczytelna wykresówka. 6. Przyrzd kontrolny nie jest zainstalowany. 16. Nieprawidłowe działanie przyrzdu kontrolnego. 27. Samowolna zmiana urzdze pomiarowo - kontrolnych. 7. Brak zawiadczenia lub wypisu z zawiadczenia. 17. Nieprawidłowo wypełniona wykresówka. 28. Nie okazanie wykresówek. 8. Naruszenia w przewozach ATP. 18. Nieprawidłowo wypełniona karta opłaty drogowej 29. Uywanie nieprawidłowych wykresówek. 9. Naruszenia w przewozach ADR. 19. Nieprawidłowo wypełniona karta drogowa. 30. Przewóz kabotaowy bez zezwolenia. 10. Naruszenia w przewozie osób. 20. Nieprawidłowo sporzdzony formularz jazdy. 31.Brak wiadectwa kierowcy nie bdcego obywatelem pastwa członkowskiego UE. 21. Brak licencji lub wypisu z licencji. 32. Brak w pojedzie formularza jazdy. 33. Przejazd pojazdem wydzielajcym szkodliwe substancje lub nadmierny hałas. 28

29 Wyniki kontroli przeprowadzonych przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w roku 2004 r. Lp. Liczba pojazdów skontrolowa-nych ogółem Liczba wydanych decyzji o nałoeniu kary ogółem Ogólna kwota nałoonych kar Liczba skontrolowa-nych pojazdów w zakresie przekroczenia maksymalnych wymiarów i wagi pojazdu Liczba wydanych decyzji w zakresie przekroczenia maksymalnych wymiarów i wagi pojazdu Kwota nałoonych kar w zakresie przekroczenia maksymalnych wymiarów i wagi pojazdu Decyzje z przeprowadzo-nych kontroli w przedsibiors-twie Wydane mandaty karne Zatrzymane dowody rejestracyjne Pojazdy skierowane na parking strzeony 1. K Z OGÓŁEM K Z OGÓŁEM K Z OGÓŁEM K Z OGÓŁEM K Z OGÓŁEM K Z OGÓŁEM K Z ilo (szt.) kwota (zł.) K Z OGÓŁEM K Z RAZEM OGÓŁEM

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego odbyło si w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Orodka

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 29 grudnia 2004 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 29 grudnia 2004 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 29 grudnia 2004 r. Otwarcia obrad Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego (WR- BRD) dokonał jej wiceprzewodniczcy Pan

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 30 czerwca 2004 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 30 czerwca 2004 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 30 czerwca 2004 r. Otwarcia obrad Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego (WRBRD) w imieniu Wojewody Podlaskiego Pana

Bardziej szczegółowo

9. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADA W RAMACH WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU BEZPIECZESTWA RUCHU DROGOWEGO

9. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADA W RAMACH WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU BEZPIECZESTWA RUCHU DROGOWEGO 9. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADA W RAMACH Nr zadania WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU BEZPIECZESTWA RUCHU DROGOWEGO ROZWÓJ SYSTEMU BEZPIECZESTWA RUCHU DROGOWEGO A Wyszczególnienie Okres realizacji (lata 2003-2010)

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 28.09.2005 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 28.09.2005 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 28.09.2005 r. Otwarcia obrad Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego (WR- BRD) dokonał jej przewodniczcy Pan Marek

Bardziej szczegółowo

- powiat położony w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, którego siedzibą jest miasto Zwoleń. Powierzchnia obejmuje 571 km 2, a

- powiat położony w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, którego siedzibą jest miasto Zwoleń. Powierzchnia obejmuje 571 km 2, a - powiat położony w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, którego siedzibą jest miasto Zwoleń. Powierzchnia obejmuje 571 km 2, a liczba mieszkańców wynosi ok. 38 tys. W skład powiatu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTPCZOCI ORAZ PORZDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZESTWA OBYWATELI NA LATA 2004 2006 DLA MIASTA LESZNA I POWIATU LESZCZYSKIEGO

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTPCZOCI ORAZ PORZDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZESTWA OBYWATELI NA LATA 2004 2006 DLA MIASTA LESZNA I POWIATU LESZCZYSKIEGO Załcznik do uchwały Nr...Rady Miejskiej Leszna z dnia... 2004 roku KOMISJA BEZPIECZESTWA I PORZDKU WSPÓLNA DLA MIASTA LESZNA I POWIATU LESZCZYSKIEGO PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTPCZOCI ORAZ PORZDKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 dotyczy podmiotu wykonującego przewóz lub inne czynności związane z przewozem

ZAŁĄCZNIK Nr 3 dotyczy podmiotu wykonującego przewóz lub inne czynności związane z przewozem ZAŁĄCZNIK Nr 3 dotyczy podmiotu wykonującego przewóz lub inne czynności związane z przewozem Lp. Wyszczególnienie naruszeń Wysokość kary pieniężnej w złotych 1 2 3 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Niezgłoszenie na piśmie organowi, który udzielił licencji, zmiany danych, o których mowa w art. 8, w wymaganym terminie 800

Niezgłoszenie na piśmie organowi, który udzielił licencji, zmiany danych, o których mowa w art. 8, w wymaganym terminie 800 Załącznik nr 3 Lp. Wyszczególnienie naruszeń 1 2 3 Wysokość kary pieniężnej w złotych 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO I PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE 1.1. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski Załcznik do Uchwały Nr XXXIV/247/2009 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 30 wrzenia 2009 r. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Wysokość

Załącznik nr 3. Wysokość Załącznik nr 3 Wysokość Lp. Wyszczególnienie naruszeń kary pieniężnej w złotych 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO I PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE 1.1. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Transportu Drogowego dla. Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego

Inspekcja Transportu Drogowego dla. Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego Inspekcja Transportu Drogowego dla bezpieczeństwa ruchu drogowego Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego Główny Inspektorat Transportu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy BR/0063-3/5/2004 Protokół nr 5/2004 z posiedzenia komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej z dnia 14 czerwca 2004 roku. OBECNI NA POSIEDZENIU: radny Antoni Szynkowski

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Działania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Działania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ZADANIA WORD 1. Egzaminowanie kandydatów na kierowców i kierowców 2. Prowadzenie kursów : dla kierowców

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA 2010-2012 PROGRAMY STWORZONE W CELU POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego. Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego. Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach Wypadki drogowe i ich skutki w 2006 roku W W 2006 roku odnotowano 46 876 wypadków w drogowych, Na skutek

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 28.06.2005 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 28.06.2005 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 28.06.2005 r. Otwarcia obrad Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego (WR- BRD) dokonał jej przewodniczcy Pan Marek

Bardziej szczegółowo

2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.

2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. Lp. Wyszczególnienie naruszeń PRZEDSIĘBIORCA Wysokość kary pienięŝnej w złotych 1 2 3 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO I PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE 1.1. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

WORD Suwałki? Komenda Miejska Policji. "Bezpieczna Droga do Szkoły 2012" Pod hasłem "DAJ SZANSĘ KIEROWCY"

WORD Suwałki? Komenda Miejska Policji. Bezpieczna Droga do Szkoły 2012 Pod hasłem DAJ SZANSĘ KIEROWCY WORD Suwałki? Komenda Miejska Policji "Bezpieczna Droga do Szkoły 2012" Pod hasłem "DAJ SZANSĘ KIEROWCY" Rokrocznie miesiąc wrzesień jest poświęcony edukacji uczniów na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Bardziej szczegółowo

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw Taryfikator kar dla przedsiębiorstw Wersja: 2013 2 sporządzony na podstawie art. 92a ust. 6 ustawy o transporcie drogowym - załącznik nr 3. Kancelaria Sejmu 1. 1.1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Działania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzdzicach na rzecz zdrowia i bezpieczestwa uczniów w roku szkolnym 2013/2014

Działania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzdzicach na rzecz zdrowia i bezpieczestwa uczniów w roku szkolnym 2013/2014 Działania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzdzicach na rzecz zdrowia i bezpieczestwa uczniów w roku szkolnym 2013/2014 Nazwa działania/akcji Cel działania Instytucje wspomagajce Przewidywany termin

Bardziej szczegółowo

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw Taryfikator kar dla przedsiębiorstw v. 2012 2 sporządzony na podstawie art. 92a ust. 6 ustawy o transporcie drogowym - załącznik nr 3. Kancelaria Sejmu 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2013-2020

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2013-2020 PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2013-2020 Sekretariat Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach Marzec 2014r. 1 Spis treści: Wstęp 1. Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 28.12.2005 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 28.12.2005 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 28.12.2005 r. Otwarcia obrad Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego (WRBRD) dokonał Pan Jerzy Półjanowicz p.o. Wojewody

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 30 marca 2005 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 30 marca 2005 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 30 marca 2005 r. Otwarcia obrad Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego (WRBRD) dokonał jej przewodniczcy Pan Marek

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 41/08 STAROSTY PABIANICKIEGO

ZARZ DZENIE NR 41/08 STAROSTY PABIANICKIEGO ZARZDZENIE NR 41/08 STAROSTY PABIANICKIEGO z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie czasu pracy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o prac w Starostwie Powiatowym w Pabianicach na stanowisku kierowcy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku

Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku Fundacja Ulicy Piotrkowskiej jest wpisana do Krajowego Rejestru Sdowego w dniu 04.02.2002 roku pod numerem 0000086466 i zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

1 2 3 1. Nieokazanie wypisu z licencji, wypisu z zezwolenia lub innego. 4. Prowadzenie pojazdu z naruszeniem przepisów o czasie prowadzenia

1 2 3 1. Nieokazanie wypisu z licencji, wypisu z zezwolenia lub innego. 4. Prowadzenie pojazdu z naruszeniem przepisów o czasie prowadzenia Kancelaria Sejmu s. 90/ (uchylony) Lp. Wyszczegó grzywny 1. Nieokazanie wypisu z licencji, wypisu z zezwolenia lub innego którym mowa w art. 87 2. a- drogowego szkolenia 3. e- ów podró 4. Prowadzenie pojazdu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. Niniejsze zasady organizacji wycieczek szkolnych odnosz si do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, w tym równie do uczniów oddziału przedszkolnego.

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia r.

Protokół. z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 28.03.2006r. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego odbyło si w sali wykładowej Wojewódzkiego Orodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REALIZACYJNY NA ROK 2015 do Lubelskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014-2020

PROGRAM REALIZACYJNY NA ROK 2015 do Lubelskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014-2020 WOJEWÓDZKA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W LUBLINIE PROGRAM REALIZACYJNY NA ROK 2015 do Lubelskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014-2020 Sekretariat Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Druk sprawozdania jest przeznaczony do wypełnienia przez dyrektorów szkół/placówek realizujcych praktyczn nauk zawodu. Informacje zawarte w sprawozdaniu

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r.

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Informacja o I etapie wdroenia 4 godziny wychowania fizycznego w województwie podlaskim (klasa IV SP) oraz warunkach realizacji wychowania fizycznego w szkołach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza

ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 23. 08. 2006 roku w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczestwem narodowym w Miecie Sandomierzu. Na podstawie rozporzdzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Taryfikator kar dla kierowców

Taryfikator kar dla kierowców Taryfikator kar dla kierowców Wersja: 2013 2 sporządzony na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym - załącznik nr 1. Kancelaria Sejmu 1. Nieokazanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH 2016 2020. 1. DIAGNOZA STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DZIAŁANIA WORD W SUWAŁKACH NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NAJMŁODSZYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO

WYBRANE DZIAŁANIA WORD W SUWAŁKACH NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NAJMŁODSZYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO WYBRANE DZIAŁANIA WORD W SUWAŁKACH NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NAJMŁODSZYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO Gminne Centra Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Pierwsze w Polsce Gminne Centrum BRD powstało 22

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2006 DLA GMINY WARKA.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2006 DLA GMINY WARKA. Załcznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Warce Nr XLII/454/06 z dnia 3 marca 2006 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2006 DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/11/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007r.

UCHWAŁA Nr III/11/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007r. UCHWAŁA Nr III/11/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZDZANIA KRYZYSOWEGO

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZDZANIA KRYZYSOWEGO Załcznik do Zarzdzenia nr RAG. 0050.23.2013 Burmistrza Łomianek z dnia 18 marca 2013 r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZDZANIA KRYZYSOWEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Gminnego Zespołu

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOCHOLOWYCH W PABIANICACH. 2005 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOCHOLOWYCH W PABIANICACH. 2005 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH 2005 roku CELE MIEJSKIEGO PROGRAMU: I. Zwikszenie dostpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzalenionych

Bardziej szczegółowo

Program realizacyjny na rok 2014 Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach

Program realizacyjny na rok 2014 Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach Program realizacyjny na rok 2014 Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Nr Działanie Filar Priorytet 1 Działania prewencyjno-edukacyjne i profilaktyczne ukierunkowane na zapobieganie wypadkom drogowym,

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM www.kwp.radom.pl BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 25000 2013 2014 20000 19856 19 334 15000 10000 5000 0 2 474 2 354 348 321 3047 2 890 Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym 311 300 Kolizje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU 1.Działania edukacyjne i profilaktyczne na rzecz kształtowania bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego. Lp. ZADANIE DZIAŁANIE CZAS REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY REALIZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

III. Organizatorzy Konkursu Konkurs organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

III. Organizatorzy Konkursu Konkurs organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Regulamin Konkursu Finał Powiatowy Programu Bezpieczna Droga do Szkoły organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008 TRANSPORT A. DANE OGÓLNE L.p. Powierzchnia zurbanizowana (zainwestowana) miasta/gminy [w km2] 1 Źródło informacji: urząd administracji samorządowej - jednostka d/s urbanistyki i architektury lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PASTWOWYCH PRZEDSIBIORSTW GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

Zastępca Naczelnika WRD KSP mł. insp. Piotr JAKUBCZAK DZIECI I MŁODZIEŻ NA DRODZE

Zastępca Naczelnika WRD KSP mł. insp. Piotr JAKUBCZAK DZIECI I MŁODZIEŻ NA DRODZE Zastępca Naczelnika WRD KSP mł. insp. Piotr JAKUBCZAK DZIECI I MŁODZIEŻ NA DRODZE Wypadki drogowe w Warszawie 2500 w ach 2004 2013 2063 2075 2000 1500 1000 1819 1534 1881 1671 1707 1708 1560 1467 1130

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM BRD SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM LUCYNA CYGANOWSKA IWONA RADOMSKA STEFANIA MAJEWSKA

SZKOLNY PROGRAM BRD SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM LUCYNA CYGANOWSKA IWONA RADOMSKA STEFANIA MAJEWSKA SZKOLNY PROGRAM BRD SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM LUCYNA CYGANOWSKA IWONA RADOMSKA STEFANIA MAJEWSKA Każdy człowiek, któremu powierza się bezpieczeństwo, zdrowie i życie drugiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Małopolska, IV-X.2014r.

Małopolska, IV-X.2014r. "Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Przepisy projektowanego rozporzdzenia nie s objte regulacjami prawa Unii Europejskiej.

Przepisy projektowanego rozporzdzenia nie s objte regulacjami prawa Unii Europejskiej. Uzasadnienie W dniu 10 stycznia 2006 r. weszło w ycie rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku

Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku W posiedzeniu udział wzili: Sebastian Ninik Wacław Krawczyk Grayna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna Chrzszcz

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2005

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2005 Załcznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia.. 2004 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2005 Leszno 02.12.2004 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I RO ZWIZYWANIA

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE. na rok 2004

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE. na rok 2004 MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE na rok 2004 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawno, zgodnie z treci ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ/MOTOROWEROWĄ W GIMNAZJUM W ZŁOTORYI (JESIEŃ 2012)

HARMONOGRAM EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ/MOTOROWEROWĄ W GIMNAZJUM W ZŁOTORYI (JESIEŃ 2012) HARMONOGRAM EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ/MOTOROWEROWĄ W GIMNAZJUM W ZŁOTORYI (JESIEŃ 2012) [do końca września 2012 r.] 1. Uczeń ubiegający się o kartę motorowerową wypełnia i dostarcza następujące załączniki:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Program Realizacyjny na rok 2014

Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Program Realizacyjny na rok 2014 Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Program Realizacyjny na rok zachowań Prędkość egzekwowanie od Bezpieczna kierowców w zakresie kierujących stosowan się do kontroli 1 prędkość jazdy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie terytorialnym (tekst

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI KONKURS ODBLASKOWA SZKOŁA VI EDYCJA. Regulamin konkursu Odblaskowa Szkoła

MAŁOPOLSKI KONKURS ODBLASKOWA SZKOŁA VI EDYCJA. Regulamin konkursu Odblaskowa Szkoła MAŁOPOLSKI KONKURS ODBLASKOWA SZKOŁA VI EDYCJA Cel konkursu: Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Województwo mazowieckie było pierwszym województwem w Polsce, w którym okrelone zostały programy ochrony powietrza. Sze rozporzdze Wojewody Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Białymstoku w dniu 22 marca 2012 roku.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Białymstoku w dniu 22 marca 2012 roku. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Białymstoku w dniu 22 marca 2012 roku. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad WR BRD. 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Motorowy Łódź ul. Aleksandrowska 2/8 lodz.pzm.pl

Polski Związek Motorowy Łódź ul. Aleksandrowska 2/8 lodz.pzm.pl Polski Związek Motorowy 91-120 Łódź ul. Aleksandrowska 2/8 lodz@pzm.com.pl lodz.pzm.pl Rozwój motoryzacji w naszym kraju, który rozwija się tak dynamicznie niesie za są sobą szereg zjawisk negatywnych,

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Załcznik Nr 1 P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budetowej Opis zada w złotych U.R Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r. 6261 Dotacje otrzymane z funduszy

Bardziej szczegółowo

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia... 2003r. w sprawie kursów dokształcajcych kierowców wykonujcych transport drogowy

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia... 2003r. w sprawie kursów dokształcajcych kierowców wykonujcych transport drogowy Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia... 2003r. Projekt z dnia 11.12.2003 r. w sprawie kursów dokształcajcych kierowców wykonujcych transport drogowy Na podstawie art. 39b ust. 7 ustawy z 6 wrzenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r.

PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r. PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r. I. Uczestnicy W posiedzeniu, które otworzył Przewodniczcy Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo- Technicznej

Bardziej szczegółowo

IV. WYKAZ PRZEDSIWZI I HARMONOGRAM REALIZACJI

IV. WYKAZ PRZEDSIWZI I HARMONOGRAM REALIZACJI IV. WYKAZ PRZEDSIWZI I HARMONOGRAM REALIZACJI Wykonawca 1. Zatrzymanie wzrostu przestpczoci przeciwko mieniu 1. Informowanie lokalnej społecznoci o zagroeniach kradzieami i sposobach uniknicia tych zagroe.

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie WR BRD r.

Posiedzenie WR BRD r. Posiedzenie WR BRD 22. 09. 2006 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 22. 09. 2006 r. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego odbyło si w

Bardziej szczegółowo

Działania Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2009r.

Działania Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2009r. A P J O L J O L Działania Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2009r. K A P Warszawa, 07 stycznia 2010r. K O L Wyzwania Polski w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego Przyjęta

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym K. Neuman. Bezpieczeństwo w szkole

Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym K. Neuman. Bezpieczeństwo w szkole Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym K. Neuman Bezpieczeństwo w szkole Spotkania robocze zespołu ds. bezpieczeństwa Partnerzy: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : Kształtowanie osobowości uczniów przez ukazywanie właściwych systemów wartości. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/07 z obrad Prezydium ZACHODNIOPOMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO w dniu 16 stycznia 2007 roku w Szczecinie

PROTOKÓŁ Nr 1/07 z obrad Prezydium ZACHODNIOPOMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO w dniu 16 stycznia 2007 roku w Szczecinie PROTOKÓŁ Nr 1/07 z obrad Prezydium ZACHODNIOPOMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO w dniu 16 stycznia 2007 roku w Szczecinie Na obrady Prezydium Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady

Bardziej szczegółowo

Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok

Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok Rodzaj zadania 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

Efekty GAMBITU Warmińsko-Mazurskiego

Efekty GAMBITU Warmińsko-Mazurskiego 142 Krzysztof Piskorz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Regionalne Centrum BRD w Olsztynie Efekty GAMBITU Warmińsko-Mazurskiego Cel strategiczny programu: zmniejszenie liczby śmiertelnych ofi ar wypadków

Bardziej szczegółowo

10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu. 37. Numer w rejestrze

10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu. 37. Numer w rejestrze INF D Z Podstawa prawna: Składajcy: Termin składania: Adresat: Wzór Załcznik nr 1 do informacji INF-D Art. 26c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

Bardziej szczegółowo