Współpraca Banku PKO BP SA i Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współpraca Banku PKO BP SA i Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Poręczenia kredytowe udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego. Współpraca Banku PKO BP SA i Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. Wrocław r.

2 Finansowanie małych i średnich firm Opracowanie własne PKO Bank Polski Regionalny Oddział Detaliczny we Wrocławiu Wrocław, r.

3 1. Zapotrzebowanie na finansowanie działalności gospodarczej

4 Zapotrzebowanie na finansowanie działalności gospodarczej Cele finansowania Zapotrzebowanie na finansowanie działalności gospodarczej występuje w każdej fazie rozwoju przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę cel finansowania możemy wyróżnić trzy sfery angażowania środków: Rozpoczęcie działalności gospodarczej, np.: zakup nieruchomości; zakup środków transportu; zakup wyposażenia; zakup środków obrotowych niezbędnych do uruchomienia działalności; itp. Finansowanie bieżących wydatków związanych z prowadzoną działalnością, np.: wydatki związane z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą i świadczeniem usług; pokrycie składek ZUS, US; wypłata wynagrodzeń. Finansowanie wydatków inwestycyjnych, np.: zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizacja istniejących środków trwałych; nakłady na wdrażanie nowych produktów; itp.

5 2. Źródła finansowania działalności gospodarczej

6 Źródła finansowania działalności gospodarczej Źródła pochodzenia kapitału Istnieje wiele źródeł pozyskiwania kapitału. Finansowanie działalności można realizować na dwóch głównych płaszczyznach: Finansowanie wewnętrzne, np.: środki własne, nadwyżki finansowe generowane przez firmę, zobowiązania wewnątrzzakładowe (np. z tytułu wynagrodzeń), inne sposoby nie angażujące kapitału osób trzecich. Finansowanie zewnętrzne, np.: pozyskanie wspólnika, skorzystanie z kapitału inwestycyjnego funduszu Venture Capital, wsparcie innego kapitału obcego, np. kredyt, leasing, factoring. Finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne dostarcza firmie kapitału, który może być kapitałem własnym (np. pozyskanie nowego udziałowca) albo kapitałem obcym (np. pożyczka innego podmiotu).

7 Źródła finansowania działalności gospodarczej Kredyt bankowy jako jedno z głównych źródeł pochodzenia kapitału obcego Kredyty bankowe są najczęstszą formą finansowania działalności ze źródeł obcych. Do głównych zalet kredytu należą: Dostępność na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa. Szerokie spektrum celi finansowania. Dopasowanie oferty banków do zapotrzebowania rynkowego. Uzyskanie niezależnej opinii banku o poziomie zdolności kredytowej czy jakości przedsięwzięcia inwestycyjnego pozwala na ocenę własnej firmy i oszacowanie jej możliwości dalszego rozwoju.

8 3. Oferta kredytowa PKO Banku Polskiego dla małych i średnich firm

9 Oferta kredytowa PKO Banku Polskiego dla małych i średnich firm KREDYT OBROTOWY MSP Kredyt można przeznaczyć na pokrycie bieżących zobowiązań, w szczególności związanych z: procesem rozliczeń pieniężnych wynikających z prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej albo rolniczej, zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą i świadczeniem usług, pokrycie składek ZUS, US, spłatą zadłużenia wobec innego Banku, wypłatą wynagrodzeń. Trzy formy kredytu (podstawowe parametry) : Kredyt w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER Waluta: PLN. Okres: do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejny okres, bez konieczności spłaty dotychczasowego zadłużenia. Kredyt obrotowy odnawialny Waluta: PLN, CHF, EUR, USD. Okres: do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na następny, taki sam okres, bez konieczności spłaty dotychczasowego zadłużenia. Kredyt obrotowy nieodnawialny Waluta: PLN, CHF, EUR, USD. Okres: do 36 miesięcy. Wykorzystanie: jednorazowo albo w transzach. Spłata: w ratach miesięcznych albo kwartalnych.

10 Oferta kredytowa PKO Banku Polskiego dla małych i średnich firm KREDYT INWESTYCYJNY MSP Kredyt można przeznaczyć na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą, a w szczególności na: finansowanie nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych oraz pierwszego wyposażenia w środki obrotowe niezbędne do uruchomienia działalności. finansowanie innych zobowiązań inwestycyjnych klienta (np. powstałych z tytułu działalności leasingowej, pokrycia płatności z tytułu akredytywy dokumentowej otwartej w związku z realizowaną inwestycją, na spłatę zadłużenia wobec innego banku z tytułu kredytu inwestycyjnego, na spłatę pożyczek zaciągniętych przez przedsiębiorców od osób fizycznych i osób prawnych finansującej potrzeby inwestycyjne, nabycie akcji lub udziałów spółki prawa handlowego). refinansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych poniesionych ze środków własnych klienta i zakończonych nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku o kredyt. Podstawowe parametry kredytu: Wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie w zależności od związanych z realizowaną inwestycją potrzeb Klienta, jego zdolności kredytowej oraz proponowanego zabezpieczenia. Waluta: PLN, USD, EUR, CHF. Okres: do 25 lat. Wykorzystanie: jednorazowo albo w transzach. Spłata: w ratach miesięcznych albo kwartalnych.

11 Oferta kredytowa PKO Banku Polskiego dla małych i średnich firm POŻYCZKA HIPOTECZNA DLA MSP Pożyczka hipoteczna dla MSP udzielana jest na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podstawowe parametry: Waluta: PLN. Okres: do 15 lat. Kwota: min PLN, maks PLN, przy czym nie może być ona wyższa niż 60% aktualnej wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia. Aby skorzystać z pożyczki hipotecznej dla MSP: Nie trzeba przedstawiać prognoz finansowych oraz biznes planu. Istnieje możliwość ustanowienia hipoteki na zlokalizowanej na terytorium Polski: nieruchomości należącej do pożyczkobiorcy, nieruchomości należącej do osoby trzeciej. Zalety: Pożyczka hipoteczna pozwala uwolnić kapitał ulokowany w nieruchomościach. W ramach pożyczki hipotecznej dla MSP właściciel nieruchomości może skorzystać z oferowanego przez PKO Bank Polski przygotowanego we współpracy z TU Generali SA, korzystnego ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

12 4. Zabezpieczenie kredytu

13 Zabezpieczenie kredytu Czy kredyt musi posiadać zabezpieczenie? 1. Zgodnie z art. 69. ust. 2. pkt. 6. ustawy Prawo bankowe umowa kredytu powinna określać w szczególności sposób zabezpieczenia spłaty kredytu. 2. Art. 70. ust. 1. ustawy Prawo bankowe: Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. ( ). 3. Art. 70. ust. 2. ustawy Prawo bankowe: Osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, które nie mają zdolności kredytowej, bank może udzielić kredytu pod warunkiem: 1) ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu ( ). Z powyższego wynika, że: 1. Bank ma obowiązek zabezpieczania udzielonych kredytów. Nie jest to obowiązek 1. Bank ma obowiązek zabezpieczania udzielonych kredytów. Nie jest to obowiązek bezwzględny, gdyż art. 69. ust. 2. pkt. 6. ustawy Prawo bankowe nie jest przepisem nakazującym zabezpieczenie każdego kredytu. 2. Bank odpowiada za zabezpieczenie interesów posiadaczy rachunków bankowych (potencjalnie zagrożonych w razie udzielania przez Bank kredytów, które następnie okażą się nieściągalne). 3. Zabezpieczenie kredytu współkształtuje, umacnia, dopełnia lub wręcz zastępuje zdolność kredytową, co wpływa korzystnie na możliwość uzyskania kredytu.

14 Zabezpieczenie kredytu Poręczenie Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. jako jedna z form zabezpieczenia kredytu Poręczenie udzielane jest na podstawie art Kodeksu cywilnego. PKO Bank Polski posiada zawartą umowę o współpracy z DFG Sp. z o.o., która reguluje wszystkie kwestie związane z ustanawianiem poręczenia. Zabezpieczenie w postaci poręczenia DFG Sp. z o.o. jest wysoko oceniane przez Bank z uwagi na jego jakość. Wszystkie formalności związane z ustanawianiem poręczenia odbywają się w Oddziale PKO Banku Polskiego, w którym klient złożył wniosek o kredyt. Wieloletnia współpraca PKO Banku Polskiego i DFG Sp. z o.o. oraz wypracowane na jej bazie rozwiązania powodują, że ustanawianie poręczenia przebiega bardzo sprawnie i nie wymaga dużego zaangażowania ze strony klienta.

15 Szczegóły dotyczące przedstawionych produktów i usług, w tym taryfę prowizji i opłat mogą Państwo uzyskać: Infolinia: (opłaty zgodne z taryfą operatora) Informacja: Dziękuję za uwagę!

16 Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. w Inicjatywie JEREMIE Wrocław r.

17 Kierunki zastosowania poręczenia brak majątku lub niewystarczający majątek przedsiębiorcy niechęć do zastawiania majątku osobistego przedsiębiorcy dodatkowe zabezpieczenie, np. przy: kredytach inwestycyjnych ze zwiększonym ryzykiem, braku historii kredytowej, zbyt dużym stopniu zadłużenia (inwestycje), nieznanej branży lub branży obarczonej ryzykiem przejściowe zabezpieczenie np. na czas ustanowienia hipoteki zabezpieczenie na okres zamknięty np. do czasu osiągnięcia planowanej zdolności produkcyjnej, na czas wdrażania nowej technologii itp. Wrocław r.

18 Poręczenia udzielane w ramach Inicjatywy JEREMIE maksymalna wartość poręczenia podstawowego wynosi nie więcej niż 80% kwoty kredytu i nie więcej niż 200 tys. zł (maksymalne poręczenie w Projekcie wynosi 500 tys zł) dla kredytów spłacanych jednorazowo maksymalna wartość poręczenia podstawowego wynosi również 80% kwoty kredytu w przypadku poręczeń udzielanych przez dwa lub więcej funduszy, łączna wartość udzielonego przez nie poręczenia nie może przekraczać 80% kapitału kredytu kwota udzielonego poręczenia ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do dokonywanych spłat kredytu i wynosi zawsze maksymalnie % aktualnego zadłużenia określony w Poręczeniu, bez odsetek poręczenie udzielane jest na czas określony (do 60 miesięcy) poręczenie może być udzielone na czas przejściowy maksymalne zaangażowanie Funduszu z tytułu udzielonych poręczeń podstawowych na rzecz jednego przedsiębiorcy i osób z nim powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie nie może przekraczać 200 tys. zł Wrocław r.

19 Zasady poręczeń (pomoc de minimis) każde poręczenie udzielone w ramach Inicjatywy JEREMIE stanowi pomoc de minimis. Pomoc de minimis udzielona jednemu przedsiębiorstwu w okresie trzech lat nie może przekroczyć 200 tys. EURO, a w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność z zakresu transportu drogowego 100 tys. EURO wartość pomocy de minimis (tzw. ekwiwalent dotacji brutto ) w udzielanym poręczeniu wynosi 13% (potwierdzone wydawanym przez Fundusz zaświadczeniem) Wrocław r.

20 Poręczenia udzielane w ramach Inicjatywy JEREMIE (1) kredyt objęty poręczeniem musi być przeznaczony na finansowanie działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej kredyt nie może być przeznaczony na zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego kredyt nie może być kredytem eksportowym przedmiotem poręczenia może być: kredyt inwestycyjny lub kredyt obrotowy przeznaczony na rozwój działalności Wrocław r.

21 Poręczenia udzielane w ramach Inicjatywy JEREMIE (2) Kredyt objęty poręczeniem musi być przeznaczony na: finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych tworzenie nowych miejsc pracy zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków trwałych transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych wprowadzenie do oferty firmy nowego lub dodatkowego produktu/usługi podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa udoskonalanie, ulepszenie dotychczasowego produktu/usługi rozszerzenie skali i zasięgu działania firmy wzrost sprzedaży produktów/usług wzrost kwalifikacji zawodowych pracowników Wrocław r.

22 Korzyści opłata za udzielenie poręczenia pobierana jest jednorazowo przed wystawieniem Poręczenia (faktura VAT) krótki czas oczekiwania na decyzję Funduszu podstawowym zabezpieczeniem poręczenia jest weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową Wrocław r.

23 Korzyści finansowe dla Klienta Opłaty za poręczenia udzielane ze środków JEREMIE wszystkie kredyty opłata za rozpatrzenie wniosku 150 zł oraz do 12 m-cy 0,3 % kwoty poręczenia od 13 do 24 m-cy 0,4 % kwoty poręczenia od 25 do 36 m-cy 0,5 % kwoty poręczenia od 37 do 60 m-cy 0,7 % kwoty poręczenia Wrocław r.

24 Działania promocyjne i informacyjne W celu zapoznania się z ofertą Funduszu oraz akcjami promocyjnymi zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej Wrocław r.

25 Dziękuję za uwagę Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o Wrocław, ul. Wita Stwosza 3 Tel. (071) Tel. (071) Fax (071) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Wrocław r.

PKO Bank Polski SA Finansowanie przedsiębiorstw w czasach niepewności gospodarczej wybierz silnego i pewnego partnera. Katowice, 25 czerwiec 2013r.

PKO Bank Polski SA Finansowanie przedsiębiorstw w czasach niepewności gospodarczej wybierz silnego i pewnego partnera. Katowice, 25 czerwiec 2013r. PKO Bank Polski SA Finansowanie przedsiębiorstw w czasach niepewności gospodarczej wybierz silnego i pewnego partnera. Katowice, 25 czerwiec 2013r. Formy kredytowania oferowane przez PKO BP 1. Kredyt obrotowy

Bardziej szczegółowo

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014 Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe la Pracowników D Wrocław, 21 maja 2014 Co to jest poręczenie? Poręczenie POLFUND to zabezpieczenie spłaty kredytuustanawiane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

K r e d y ty o b r o t o we. I.I. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

K r e d y ty o b r o t o we. I.I. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr I do Regulaminu kredytowania K r e d y ty o b r o t o we I.I. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 1. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A w ramach inicjatywy JEREMIE Województwa Pomorskiego 1 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 21 stycznia 2013 roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN udzielania pożyczek przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 do umów zawartych po dniu 16.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE III) I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI RAZ, DWA, TRZY ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały 28 / 2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 26.07.2010 r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw. Paweł Bizoń Departament Klienta Sektora Publicznego PKO Bank Polski październik 2013 r.

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw. Paweł Bizoń Departament Klienta Sektora Publicznego PKO Bank Polski październik 2013 r. Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw Paweł Bizoń Departament Klienta Sektora Publicznego PKO Bank Polski październik 2013 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego Grupę Kapitałową PKO BP tworzy Bank oraz

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy powstał jako podmiot zarządzany i reprezentowany przez ECDF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. ECDF Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY. Legnica, dnia 28.10.2014 roku

FUNDUSZ POŻYCZKOWY. Legnica, dnia 28.10.2014 roku FUNDUSZ POŻYCZKOWY Regulamin udzielania pożyczek dofinansowanych ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Formy finansowania działalności gospodarczej Finansowanie wewnętrzne (środki właściciela inwestowane w momencie zakładania działalności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZLECENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE 1

WNIOSEK ZLECENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE 1 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) nr tel: fax email: Forma organizacyjnoprawna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka jawna spółka akcyjna spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe i programy pomocowe UE a rozwój firmy na Dolnym Śląsku Autor: Marcin Kowalski

Instrumenty finansowe i programy pomocowe UE a rozwój firmy na Dolnym Śląsku Autor: Marcin Kowalski Instrumenty finansowe i programy pomocowe UE a rozwój firmy na Dolnym Śląsku Autor: Marcin Kowalski Firmy należące do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oprócz możliwości związanych z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek, przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej zwany dalej "Regulaminem" określa obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie warunki, zasady, tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA CELE NIEKONSUMPCYJNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA CELE NIEKONSUMPCYJNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Przewodniczącego Forum Polityk Kredytowych dla Portfeli Kredytów MŚP nr 31/2014 z dnia 01.07.2014r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

Pożyczkobiorcy. 2 Przeznaczenie pożyczek

Pożyczkobiorcy. 2 Przeznaczenie pożyczek Regulamin udzielania pożyczek przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w ramach projektu Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Małe i średnie przedsiębiorstwa, a zgodnie z nową klasyfikacją mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), to jeden z wiodących sektorów gospodarki,

Bardziej szczegółowo