K r e d y ty o b r o t o we. I.I. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K r e d y ty o b r o t o we. I.I. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym"

Transkrypt

1 Załącznik nr I do Regulaminu kredytowania K r e d y ty o b r o t o we I.I. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 1. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością Kredytobiorcy. 2. Kredyt może być udzielony jako krótko- lub średnioterminowy, a w uzasadnionych przypadkach długoterminowy. 3. Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym, otwartym w celu ewidencjonowania wykorzystania kredytu i jego spłaty. Wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach. 4. Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub w szczególnych przypadkach w formie gotówkowej na podstawie dyspozycji Klienta. 5. Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej (określonej w umowie kredytowej). Kredytobiorca w okresie do 3 miesięcy od daty uruchomienia kredytu zobowiązany jest do rozliczenia wykorzystania środków w wysokości min. 80% kwoty udzielonego kredytu. Okres rozliczenia z udzielonego kredytu zawiera umowa kredytowa. 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, tj. dla stałych Klientów posiadających udokumentowaną, dobrą, wcześniejszą współpracę z Bankiem, o znanej Bankowi dobrej sytuacji ekonomiczno finansowej, terminowo wywiązujących się z zobowiązań wobec Banku lub nowo pozyskanych Klientów nie jest wymagane udokumentowanie wykorzystania kredytu, o którym mowa w ust. 1. Natomiast celowość kredytu musi ściśle wynikać z zapotrzebowania na kapitał obrotowy wyliczony na podstawie dokumentów finansowych przedstawionych przez Klienta, zweryfikowanych przez pracownika Banku. 7. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych lub kwartalnych, w terminach płatności określonych w umowie kredytu, w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego Kredytobiorcy, o ile przewiduje ten tryb umowa kredytu, na podstawie pisemnych dyspozycji Kredytobiorcy lub na podstawie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym udzielonego przez Kredytobiorcę, a także wpłaty gotówkowej. 8. W uzasadnionych przypadkach przy finansowaniu jednoznacznie celowo określonych transakcji handlowych spłata kredytu może być jednorazowa. I.II. Kredyt w rachunku bieżącym 1. Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, przyznawanym w złotych, przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Kredytobiorcy, bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu. 2. Spłata całości lub części kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystywanie kredytu w okresie obowiązywania umowy. 3. Wysokość kredytu jest uzależniona od obrotów i sald na rachunku bieżącym. Wpływy na rachunek Klienta, stanowiące podstawę ustalenia limitu kredytowego powinny pochodzić wyłącznie z tytułu prowadzonej. 4. Bank może udzielić kredytu w rachunku bieżącym Klientowi (Kredytobiorcy): 1) posiadającemu w Banku rachunek bieżący od minimum trzech miesięcy i przeprowadzającemu rozliczenia przez ten rachunek, 2) o dobrej, znanej Bankowi sytuacji ekonomiczno - finansowej, 3) posiadającemu zdolność kredytową, 4) rzetelnie i terminowo wywiązującemu się ze zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków, z którymi współpracował. 5. Wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym następuje poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku w przypadku braku środków własnych Klienta na rachunku. Każde uznanie lub

2 obciążenie rachunku bieżącego jest spłatą lub wykorzystaniem kredytu do wysokości limitu kredytowego w danym okresie. 6. Bank nie realizuje dyspozycji w wyniku, której zostałby przekroczony limit w rachunku bieżącym. 7. Wpływy na rachunek bieżący Kredytobiorcy przeznaczane są w pierwszej kolejności na pokrycie zadłużenia z tytułu wypłat dokonanych w granicach udzielonego kredytu. 8. Odsetki od kredytu są pobierane w okresach miesięcznych. 9. Ostateczna spłata kredytu w rachunku bieżącym następuje ostatniego dnia obowiązywania umowy kredytu. 10. Poza przypadkami wymienionymi w Regulaminie, kredyt w rachunku bieżącym może być wypowiedziany przez Bank również w przypadku, gdy brak jest obrotów na rachunku bieżącym przez kolejne dwa miesiące. 11. W uzasadnionych przypadkach, Bank może przedłużyć funkcjonującą umowę kredytu na kolejny okres w formie aneksu, bez konieczności spłaty kredytu, po złożeniu przez Kredytobiorcę wniosku z kompletem wymaganych dokumentów, co najmniej na 14 dni przed upływem okresu ważności umowy kredytu. I.III. Kredyt płatniczy 1. Kredyt płatniczy udzielany jest Kredytobiorcy posiadającemu rachunek bieżący w Banku, o stałej częstotliwości wpłat przez okres co najmniej 1 roku, utrwalonej stabilnej kondycji finansowej, terminowo regulującym swoje zobowiązania wobec Banku, w przypadku przejściowego braku środków finansowych na pokrycie wymagalnych prawidłowych zobowiązań, między innymi wynikających z : 1) doraźnych potrzeb zasilania finansowego np. płace, zobowiązania z tytułu dostaw, robót, usług, itp., 2) pokrycia udzielonych Kredytobiorcy przez Bank gwarancji i poręczeń. 2. Kredyt płatniczy jest kredytem celowym, nieodnawialnym, realizowanym do wysokości przyznanej kwoty. 3. Kredyt płatniczy jest udzielany do wysokości iloczynu dni kredytowania oraz średnich dziennych wpływów, na rachunek bieżący Kredytobiorcy w miesiącu poprzedzającym udzielenie kredytu. W przypadku działalności sezonowej przy ustalaniu dziennych średnich wpływów na rachunek bieżący uwzględnia się okres ostatnich 3 miesięcy. 4. Kredyt płatniczy jest udzielany na okres do 30 dni. 5. Wykorzystanie kredytu następuje poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy, w formie bezgotówkowej (polecenie przelewu, czek potwierdzony) w ciężar rachunku kredytowego. 6. Wykorzystany kredyt wraz z odsetkami podlega spłacie w pierwszej kolejności z każdego wpływu na rachunek bieżący Kredytobiorcy. I.IV. Kredyt rewolwingowy 1. Kredyt rewolwingowy jest rodzajem kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie bieżących potrzeb wynikających z prowadzenia Kredytobiorcy, szczególnie charakteryzującej się powtarzającymi cyklami gospodarczymi lub sezonowością. Kredyt ten może być udzielony jako uzupełnienie kredytu w rachunku bieżącym lub jako kredyt samodzielny. Udzielany jest Klientowi posiadającemu w Banku rachunek bieżący od minimum trzech miesięcy i przeprowadzającemu rozliczenia przez ten rachunek. 2. Kredyt rewolwingowy jest kredytem krótkoterminowym. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się udzielenie kredytu rewolwingowego średnioterminowego. 3. Wykorzystanie kredytu rewolwingowego następuje w formie bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy przelania części lub całości kredytu na wskazany rachunek. 4. Bank nie realizuje dyspozycji w wyniku, której zostałby przekroczony limit kredytu rewolwingowego. 5. Każda spłata części lub całości wykorzystanego kredytu odnawia o dokonaną spłatę kwotę przyznanego limitu kredytowego i daje możliwość wielokrotnego wykorzystywania środków w całym okresie kredytowania. 6. Spłata kredytu następuje każdorazowo na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy dotyczącej przekazania środków z rachunku bieżącego na rachunek kredytowy.

3 7. W uzasadnionych przypadkach, Bank może przedłużyć funkcjonującą umowę kredytu na kolejny okres w formie aneksu, bez konieczności spłaty kredytu, po złożeniu przez Kredytobiorcę wniosku z kompletem wymaganych dokumentów, co najmniej na 14 dni przed upływem okresu ważności umowy kredytu.

4 Załącznik nr II do Regulaminu kredytowania K r e d y t i n w e s t y c y j n y 1. Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego, lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Klienta, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego. 2. Kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy. 3. Udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi minimum 20% wartości netto przedsięwzięcia (bez VAT). Środki własne Kredytobiorca winien zaangażować na etapie rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia i udokumentować przed uruchomieniem kredytu. Jeżeli kredyt jest uruchomiany w transzach, dopuszcza się angażowanie środków własnych Kredytobiorcy proporcjonalnie do wysokości transzy. 4. Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym, otwartym w celu ewidencjonowania wykorzystania kredytu i jego spłaty. 5. Wypłata kredytu następuje jednorazowo lub w transzach. 6. Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub w uzasadnionych przypadkach w formie gotówkowej. 7. Kolejne transze kredytu uruchamiane są po udokumentowaniu przez Kredytobiorcę zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania uprzednio uruchomionych transz kredytu. 8. Bank prowadzący rachunek kredytowy Kredytobiorcy kontroluje sytuację ekonomiczno-finansową i majątkową Kredytobiorcy, stan zaawansowania prac inwestycyjnych, zaangażowania środków własnych i wykorzystania środków kredytu w trakcie realizacji i spłaty przedsięwzięcia pod względem zgodności z harmonogramem wypłat i planem realizacji oraz realizacji biznes planu pod kątem przyjętych założeń. 9. Okres kredytowania nie powinien być dłuższy niż okres amortyzacji majątku sfinansowanego kredytem. W uzasadnionych przypadkach, np. przy przyspieszonej amortyzacji, okres kredytowania może być wydłużony maksymalnie do 1,5 okresu amortyzacji. 10. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych lub kwartalnych, w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego Kredytobiorcy, o ile przewiduje ten tryb umowa kredytu, na podstawie pisemnych dyspozycji Kredytobiorcy lub na podstawie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym udzielonego przez Kredytobiorcę, a także wpłaty gotówkowej. 11. W uzasadnionych przypadkach przy finansowaniu jednoznacznie celowo określonych transakcji spłata kredytu może być jednorazowa. 12. W szczególnych przypadkach Bank dopuszcza możliwość refinansowania 70% nakładów inwestycyjnych poniesionych maksymalnie 12 m-cy przed datą złożenia wniosku, udokumentowanych: fakturami, wzrostem majątku trwałego w bilansie firmy, wyceną rzeczoznawcy.

5 Załącznik nr III do Regulaminu kredytowania K r e d y t y d e w i z o w e i d e n o m i n o w a n e 1. Bank udziela następujących kredytów dewizowych i denominowanych: 1) inwestycyjnych i obrotowych krótko- i średnioterminowych 2) rewolwingowych. 2. W uzasadnionych przypadkach kredyty dewizowe i denominowane, przeznaczone na finansowanie inwestycji rozwojowych, mogą być udzielane jako długoterminowe. 3. Kredyty dewizowe i denominowane mogą być udzielone w następujących walutach wymienialnych: 1) USD - dolar amerykański, 2) EUR - euro. 4. Inwestycyjnym kredytem dewizowym lub denominowanym może być sfinansowane do 70% nakładów netto przedsięwzięcia. Do określenia całkowitego kosztu przedsięwzięcia, w tym udziału własnego kredytobiorcy, przyjmuje się równowartość nakładów w złotych według kursu średniego NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Środki własne Kredytobiorca winien zaangażować na etapie rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia i udokumentować przed uruchomieniem kredytu, z wyjątkiem kredytów preferencyjnych dewizowych lub denominowanych w przypadku, których - w sytuacji gdy kredyt jest uruchamiany w transzach - dopuszcza się angażowanie środków własnych proporcjonalnie do wysokości transzy. 5. Kredyty denominowane wypłacane są w złotych w wysokości stanowiącej równowartość kwoty waluty liczonej według kursu kupna dewiz, oraz spłacane w złotych w wysokości wynikającej z przeliczenia kwoty kredytu (raty kredytu) wraz z odsetkami po kursie sprzedaży dewiz. 6. Wykorzystanie i spłata udzielonego kredytu dewizowego może nastąpić w walucie kredytu, w innej walucie wymienialnej lub w złotych polskich. 7. W przypadku wykorzystania kredytu dewizowego: 1) w walucie obcej innej niż waluta kredytu: a) w formie bezgotówkowej stosuje kurs kupna dewiz właściwy dla waluty kredytu i następnie kurs sprzedaży dewiz właściwy dla waluty, w której następuje realizacja zlecenia płatniczego, b) w formie gotówkowej stosuje się kurs kupna pieniędzy właściwy dla waluty kredytu i następnie kurs sprzedaży pieniędzy właściwy dla waluty, w której następuje wypłata, 2) w złotych polskich: a) w formie bezgotówkowej stosuje się kurs kupna dewiz właściwy dla waluty kredytu, b) w formie gotówkowej - stosuje się kurs kupna pieniędzy właściwy dla waluty kredytu. 8. W przypadku spłaty kredytu dewizowego oraz odsetek: 1) w złotych polskich: a) w formie bezgotówkowej stosuje kurs sprzedaży dewiz właściwy dla waluty kredytu, b) w formie gotówkowej stosuje się kurs sprzedaży pieniędzy właściwy dla waluty kredytu, 2) w walucie obcej innej niż waluta kredytu: a) w formie bezgotówkowej - stosuje się kurs kupna dewiz właściwy dla waluty spłaty i następnie kurs sprzedaży dewiz właściwy dla waluty kredytu, b) w formie gotówkowej - stosuje się kurs kupna pieniędzy właściwy dla waluty spłaty i następnie kurs sprzedaży pieniędzy właściwy dla waluty kredytu. 9. Wypłata kredytu denominowanego następuje w sposób określony w ust. 7 pkt. 2, natomiast spłata kredytu denominowanego następuje w sposób określony w ust. 8 pkt W przypadkach, o których mowa w ust.ust. 7,8,9 mają zastosowanie kursy ogłoszone w tabeli kursów Banku obowiązujące, odpowiednio, w chwili uruchomienia kredytu (jego transzy), spłaty kredytu, lub realizacji płatności.

6 Załącznik nr IV do Regulaminu kredytowania K r e d y t p r e f e r e n c y j n y 1. Bank udziela kredytów preferencyjnych z dopłatami do oprocentowania lub z dofinansowaniem do kapitału ze środków: 1) własnych, 2) innych banków, 3) innych instytucji finansujących, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach lub umowach z instytucjami finansującymi, z zastrzeżeniem ust W przypadku, gdy zasady ( w tym dotyczące oceny zdolności kredytowej) warunki i tryb udzielania kredytów nie są uregulowane w odrębnych regulacjach, o których mowa w ust. 1, stosuje się postanowienia Regulaminu.

7 Załącznik nr V do Regulaminu Kredytowania K r e d y t o w a l i n i a h i p o t e c z n a 1. Bank udziela kredytowej linii hipotecznej, zwanej dalej kredytem, przeznaczonej na: 1) finansowanie bieżącej (potrzeb w zakresie majątku obrotowego), 2) finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym: a) zakup lub modernizacja sprzętu, b) zakup, budowa lub modernizacja obiektów, c) refinansowanie nakładów poniesionych na cele inwestycyjne w okresie ostatnich 6 m-cy, 3) refinansowanie kredytów udzielonych przez inne banki na cele, o których mowa w pkt 1 i 2, 4) łącznie na cele określone w pkt Bank może udzielić kredytu Klientowi, który spełnia wszystkie poniżej podane warunki: 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 2) prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski i posiada status rezydenta, 3) prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata obrotowe, 4) posiada zdolność kredytową, 5) rzetelnie i terminowo wywiązywał się ze zobowiązań wobec Banku i innych banków czy instytucji finansowych, 6) posiada w Banku rachunek bieżący od minimum 12 miesięcy i prowadzi rozliczenia przez ten rachunek lub przeniesie do Banku rachunek bieżący prowadzony w innym banku od co najmniej 12 miesięcy i przedłoży historię tego rachunku, 7) generuje dodatni wynik finansowy, 8) nie posiada zaległości podatkowych lub zobowiązań zrównanych z nimi oraz zaległości w stosunku do ZUS, 9) przynajmniej jeden z wnioskodawców (wspólników), o ile dotyczy, posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej. 3. Klient nie może jednocześnie korzystać z kredytu w rachunku bieżącym, dopuszczalnego debetu i kredytowej linii hipotecznej. 4. Kredyt może być udzielony na okres do 10 lat. 5. Kwota kredytu, z zastrzeżeniem ust. 6, jest uzależniona od zdolności kredytowej Klienta oraz od wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie. Maksymalna kwota kredytu zwana jest limitem. 6. Kwota kredytu nie może przekroczyć zł oraz 50% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia. 7. Kredyt udzielany jest w złotych polskich. 8. Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest: 1) hipoteka na nieruchomości rolnej, komercyjnej lub osobistej lub ograniczonym prawie rzeczowym należącej/cym do Klienta, 2) przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką, 3) pełnomocnictwo rachunku/ów Klienta prowadzonych przez Bank, 4) weksel własny in blanco Klienta wraz z deklaracją wekslową. 9. Hipoteka, o której mowa w ust.8 pkt. 1 może obciążać: 1) prawo własności, 2) prawo użytkowania wieczystego, 3) własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, 4) prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. 10. Nieruchomość, będąca przedmiotem zabezpieczenia nie może być obciążona na rzecz innych wierzycieli w tym innych banków. 11. Wycena nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego musi być dokonana przez rzeczoznawcę zaakceptowanego przez Bank. 12. Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie środków do dyspozycji w rachunku bieżącym.

8 13. Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej w drodze dyspozycji Klienta do wysokości przyznanego limitu. 14. Bank zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu wykorzystania środków finansowych pochodzących z kredytu w całym okresie kredytowania. 15. W przypadku kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji budowlanej Bank zastrzega sobie prawo do kontroli postępu robót w całym okresie realizacji inwestycji oraz wstrzymania dalszego kredytowania, jeśli występują znaczne opóźnienia w stosunku do harmonogramu realizacji lub przekroczenie wartości kosztorysowej. 16. Spłata kredytu następuje poprzez zmniejszenie w okresach kwartalnych, półrocznych lub rocznych dostępnego limitu w ramach linii kredytowej. 17. Odsetki od kredytu są pobierane w okresach miesięcznych.

9 Załącznik nr VI do Regulaminu Kredytowania P o ż y c z k a 1. Bank udziela pożyczek przeznaczonych na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. 2. Bank może udzielić pożyczki Klientowi, który spełnia wszystkie poniżej podane warunki: 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 2) prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski i posiada status rezydenta, 3) prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata obrotowe, 4) posiada zdolność kredytową, 5) rzetelnie i terminowo wywiązywał się ze zobowiązań wobec Banku i innych banków czy instytucji finansowych, 6) posiada w Banku rachunek bieżący od minimum 12 miesięcy i prowadzi rozliczenia przez ten rachunek lub przeniesie do Banku rachunek bieżący prowadzony w innym banku od co najmniej 12 miesięcy i przedłoży historię tego rachunku, 7) generuje dodatni wynik finansowy, 8) nie posiada zaległości podatkowych lub zobowiązań zrównanych z nimi oraz zaległości w stosunku do ZUS, 9) przynajmniej jeden z wnioskodawców (wspólników), o ile dotyczy, posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej. 3. Pożyczka może być udzielona na okres do 12 miesięcy. 4. Kwota pożyczki nie może przekroczyć zł. 5. Pożyczka udzielana jest w złotych polskich. 6. Obligatoryjnym zabezpieczeniem pożyczki jest: 1) zastaw rejestrowy wierzytelności z rachunku bankowego, lub 2) wpłata środków pieniężnych na rachunek Banku (kaucja), lub 3) blokada rachunku lokaty złożonej w Banku wraz z pełnomocnictwem do pobrania środków z rachunku lokaty oraz 4) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, przy czym wartość zabezpieczenia nie może być niższa niż kwota pożyczki i odsetek za okres trzech miesięcy. 7. Uruchomienie pożyczki może nastąpić jednorazowo lub w transzach, przy czym okres wykorzystania pożyczki nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. 8. Wykorzystanie pożyczki następuje w drodze dyspozycji Klienta przelania środków na wskazany rachunek bankowy. 9. Bank zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu wykorzystania środków finansowych pochodzących z pożyczki w całym okresie kredytowania. 10. Spłata pożyczki następuje jednorazowo lub w ratach, w terminach ustalonych w umowie kredytu, w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego Kredytobiorcy, na podstawie pisemnych dyspozycji Kredytobiorcy lub na podstawie upoważnienia do dysponowania rachunkiem bieżącym udzielonego przez Kredytobiorcę, a także wpłaty gotówkowej.

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej zwany dalej "Regulaminem" określa obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie warunki, zasady, tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 21 stycznia 2013 roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały 28 / 2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 26.07.2010 r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA CELE NIEKONSUMPCYJNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA CELE NIEKONSUMPCYJNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Przewodniczącego Forum Polityk Kredytowych dla Portfeli Kredytów MŚP nr 31/2014 z dnia 01.07.2014r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Uchwalona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Przemkowie Uchwała nr 102/2005 dn. 04.11.2005r REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, listopad

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie z dnia 12.02.2009 r. Regulamin udzielania kredytów pomostowych na finansowanie projektów objętych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym Załącznik do Uchwały nr 6/R/2015 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 stycznia 2015 r. Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym Wejherowo, styczeń 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Dobrzycy Nr 60/2007 z dnia 07.09.2007r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, grudzień 2013 r. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A. RKP, 1.2 Regulamin kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A. Niniejszy Regulamin obowiązuje w stosunku do czynności wykonywanych przez Bank i Kredytobiorcę w ramach następujących kredytów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Kredytu Rozdział

Bardziej szczegółowo

Ogólny Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 31.03.2015r.

Ogólny Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 31.03.2015r. Ogólny Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 31.03.2015r. 1 Spis treści I. Postanowienia ogólne.........2 II. Warunki udzielania kredytów/pożyczek......

Bardziej szczegółowo

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r.

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r. Biznes Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych Warszawa, grudzień 2011 r. Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych 1. 1. Regulamin kredytowania

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY HIPOTECZNE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona: 1

PRODUKTY HIPOTECZNE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona: 1 PRODUKTY HIPOTECZNE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona: 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych przez dla klientów indywidualnych 1. Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2 1. PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin kredytów i pożyczek hipotecznych Banku DnB NORD Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Jarocinie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Jarocinie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 136/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 08.03.2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin marzec 2013r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. październik 2014 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa obowiązujące w Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

Strzałkowo, czerwiec 2015r.

Strzałkowo, czerwiec 2015r. Przyjęto Uchwałą nr 71/2015 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 10.06.2015r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 11.06.2015r. Traci moc Uchwała nr 126/2014 z dnia 29.12.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN udzielania pożyczek przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 do umów zawartych po dniu 16.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo