TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW."

Transkrypt

1 TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych zabezpieczonych dla małych przedsiębiorstw (zwana dalej Tabelą Opłat i Prowizji) określa wysokość opłat i prowizji pobieranych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. za czynności związane z przyznaniem i obsługą produktów kredytowych zabezpieczonych oraz produktów z nimi powiązanymi określonych w Regulaminie kredytu zabezpieczonego w rachunku bieżącym dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. ( Regulamin ), Regulaminie kredytu zabezpieczonego nieodnawialnego o ustalonym harmonogramie spłat dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. ( Regulamin ) oraz Regulaminie udzielania gwarancji bankowych i awali oraz otwierania akredytyw w Raiffeisen Bank Polska S.A.. Kwoty opłat i prowizji pobierane są w złotych polskich. Opłaty i prowizje określone w Tabeli pobierane są w dniu złożenia zlecenia lub wykonania operacji, w okresach miesięcznych lub w innych terminach ustalonych z Kredytobiorcą. 4. Opłaty i prowizje pobrane przez Bank nie podlegają zwrotowi. Bank zwraca pobraną opłatę, prowizję lub jej część w przypadku niesłusznego pobrania lub nieprawidłowego naliczenia. 5. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach Bank może ustalić z Kredytobiorcą inną wysokość kwoty/stawki opłat i prowizji, niż wskazana jest w Tabeli. 6. Cennik usług nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego. Istnienie określonej pozycji w Tabeli nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu określonych w par Za niestandardowe czynności, nie uwzględnione w Tabeli, opłaty i prowizje naliczane będą zgodnie z decyzją Banku. 8. Opłaty i prowizje pobierane z rachunku rozliczeniowego, podlegają zapłacie ze środków na tym rachunku, którego dotyczy operacja, chyba że postanowienia umowy zawartej z Bankiem stanowią inaczej. 9. Bank zastrzega sobie prawo do obciążenia rachunków klienta w Banku wszelkimi opłatami i prowizjami z tytułu umów kredytowych w przypadku, gdy na rachunku rozliczeniowym wskazanym w umowie kredytowej zawartej z Bankiem w dniu naliczenia prowizji nie będzie wystarczających środków. 10. Bank może wysyłać monity w sytuacji, gdy Klient nie wypełnia obowiązków wynikających z umów zawartych z Bankiem. 11. Bank informuje Kredytobiorcę o zmianach Tabeli na zasadach zawartych w Regulaminach określonych pkt 1.

2 Obowiązuje od 20 lutego 2011 r.: Lp. Tytuł Wysokość Oprocentowanie 1. Marża banku 1 - ustalana indywidualnie Kredyt w rachunku bieżącym + WIBOR 3M Kredyt nieodnawialny zabezpieczony o ustalonym harmonogramie spłat: Marża banku - Kredyt na zakup środka transportu, 1 - ustalana indywidualnie + WIBOR 3M - Pożyczka hipoteczna, - Kredyt hipoteczny, Lp. Tytuł Wysokość Opłaty i prowizje kredyt w rachunku bieżącym Prowizja za rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym. Prowizja za udostępnienie środków Kredytobiorcy Prowizja za przyznanie kredytu Opłata zostanie pobrana w ciężar rachunku bieżącego z chwilą uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym Prowizja za przyznanie wyższego limitu kredytu bez opłat 0,05% kwoty kredytu w przypadku przyznania limitu na 12 m-cy 0,06% kwoty kredytu w przypadku przyznania limitu na 24 m-cy 0,07% kwoty kredytu w przypadku przyznania limitu na 36 m-cy pobierana co miesiąc minimum PLN minimum 500 PLN liczona od kwoty, o którą podwyższany jest limit 5. Prowizja od zaangażowania 6. Opłata za brak realizacji deklarowanych wpływów (w ujęciu miesięcznym) 2,00 % w skali roku naliczana w przypadku niewykorzystywania minimum 50% dostępnego limitu kredytu za każdy dzień niewykorzystanego kredytu, rozpoczynając od dnia postawienia przyznanej kwoty kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy 200 PLN pobierana co miesiąc 7. Wystawienie zaświadczenia stwierdzającego: spłatę kredytu, brak zadłużenia lub wysokość zadłużenia z tytułu kredytów oraz innych tytułów 1 Marża zwiększona o 1,5 p.p. do czasu dostarczenia potwierdzenia ustanowienia hipotek na rzecz Banku.

3 8. Wydanie zaświadczenia / opinii o historii udzielonego kredytu ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZARZĄDZENIA 9. Opłata na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie ze stawkami BFG 10. Prowizja za zmianę warunków umowy kredytowej / aneksu 2,5% minimum PLN 500 liczona od kwoty przyznanego kredytu w rachunku bieżącym 11. Opłata za wystawienie promesy/informacji kredytowej 150 PLN Kredyt nieodnawialny zabezpieczony o ustalonym harmonogramie spłat: - Kredyt na zakup środka transportu, - Pożyczka hipoteczna, - Kredyt hipoteczny, 1. Prowizja za rozpatrzenie wniosku o kredyt bez opłat Prowizja za przyznanie kredytu Prowizja liczona jest od kwoty przyznanego kredytu. Prowizja za wcześniejszą częściową bądź całkowitą spłatę kredytu 2 Prowizja zawiera opłaty związane z przygotowaniem aneksu. Prowizja za zmianę warunków umowy kredytowej / aneksu Opłata na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego minimum PLN 3,00% minimum 500 PLN 2,5% minimum PLN 500 liczona od kwoty aktualnego zadłużenia zgodnie ze stawkami BFG 6. Wystawienie zaświadczenia / opinii stwierdzającego spłatę kredytu, brak zadłużenia lub wysokość zadłużenia z tytułu kredytów oraz innych tytułów: a) obejmującego rok bieżący 100,00 PLN 2 prowizja naliczana od kwoty wcześniej spłaconego kapitału kredytu.

4 b) obejmującego lata poprzednie 150,00 PLN Wydanie zaświadczenia / opinii o historii udzielonego kredytu: 7. a) w roku bieżącym 100,00 PLN b) w latach poprzednich c) spłacie kredytu 150,00 PLN 150,00 PLN 8. Opłata za zgodę na bezobciążeniowe wydzielenie działki lub lokalu 9. Opłata za wystawienie promesy/informacji kredytowej 150 PLN Gwarancje własne zabezpieczone 1. Prowizja za udzielenie gwarancji bankowej 1 % p.q. 3 ale nie mniej niż 250 PLN p.q. Opłata operacyjna za udzielenie gwarancji a) zgodnie ze wzorem stosowanym standardowo przez bank b) zgodnie z tekstem przedstawionym przez zleceniodawcę i zaakceptowanym przez bank Zmiana do gwarancji a) podwyższenie kwoty i/lub przedłużenie terminu ważności 100,00 PLN za gwarancję, pobierana jednorazowo w dniu wystawienia gwarancji 300,00 PLN za gwarancję, pobierana jednorazowo w dniu wystawienia gwarancji 100,00 PLN Jak za udzielenie gwarancji b) opłata operacyjna za wystawienie aneksu 100,00 PLN 4. Wypłata z gwarancji udzielonej przez Bank 0,25% wypłaconej kwoty, min. PLN 60,00, max. 500,00 PLN 5. Potwierdzenie cesji z gwarancji udzielonej przez Bank Inne opłaty i prowizje 200,00 PLN 4 1. Odsetki podwyższone 1,5 krotność odsetek ustawowych, nie więcej niż 4 krotność stopy kredytu lombardowego NBP Opłata za pisma wysłane w toku windykacji do Kredytobiorcy 60 PLN od każdego pojedynczego pisma 3 Prowizja pobierana kwartalnie z góry 4 RSOZP - Roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego jest zmienna i wynosi maksymalnie 4-krotność stopy lombardowej. Bank jest uprawniony do dokonania zmiany umownej rocznej stopy oprocentowania limitu kredytowego oraz stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego w przypadku zmiany: a) poziomu kosztów refinansowania Banku; b) poziomu stóp procentowych na rynku międzybankowym; c) poziomu stóp procentowych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski; d) wskaźnika zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

5 Monit listowny 20 PLN ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZARZĄDZENIA 4. Upomnienie telefoniczne 5 PLN 5. Upomnienie SMS 1 PLN 6. Za restrukturyzację zadłużenia 5 500,00 PLN 5 rozumiana jako zmiana warunków Umowy w wyniku zawarcia ugody między Bankiem a Klientem w wyniku postępowania windykacyjnego

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00 Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych niezabezpieczonych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz Tabela Oprocentowania, Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI

TABELA OPŁAT I PROWIZJI Załącznik nr do Uchwały Nr 83/05 Zarządu BS Nowy Dwór Mazowiecki z dnia.08.05 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DOTYCZĄCE KREDYTÓW I POŻYCZEK DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Nowy Dwór Mazowiecki,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI

TABELA OPŁAT I PROWIZJI Załącznik do Uchwały Nr /0 Zarządu BS Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 0.0.0 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DOTYCZĄCE KREDYTÓW I POŻYCZEK DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Nowy Dwór Mazowiecki, maj

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Obowiązuje dla umów zawartych od 21 lipca 2014r.

Postanowienia ogólne. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Obowiązuje dla umów zawartych od 21 lipca 2014r. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje dla umów zawartych od 21 lipca 2014r. Postanowienia ogólne Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r.

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r. Biznes Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych Warszawa, grudzień 2011 r. Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych 1. 1. Regulamin kredytowania

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 21 stycznia 2013 roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Bank Polska S.A. RB_O_073_09_0 Tabela obowiązuje od 0.03.0 www.raiffeisenpolbank.com Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych Obowiązuje od dnia 04.05.2015r. Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM BANK SPÓŁDZIELCZY W K O Ż U C H O W I E REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytu w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały 28 / 2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 26.07.2010 r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. Bank Millennium SA ul. Żaryna 2 A 02-598 Warszawa www.bankmillennium.pl TeleMillennium: 801 31 31 31

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. Bank Millennium SA ul. Żaryna 2 A 02-598 Warszawa www.bankmillennium.pl TeleMillennium: 801 31 31 31 Bank Millennium SA ul. Żaryna 2 A 02-598 Warszawa www.bankmillennium.pl TeleMillennium: 801 31 31 31 CENNIK USŁUG dla Klientów Bankowości Przedsiębiorstw stanowiący również dokument określany w obowiązujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR. w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR. w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie Załącznik do Uchwały Nr 20 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 30 grudnia 2011r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Obowiązuje od dnia 20.04.2015 r. Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 9 października 2014 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej zwany dalej "Regulaminem" określa obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie warunki, zasady, tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO BANK SPÓŁDZIELCZY W K O Ż U C H O W I E REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytu Gotówkowego, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych

Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Polbank Obowiązuje od 3 czerwca 2013 r. 1 Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 3 CZĘŚĆ I CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie nr XXXII/1/2015 z dnia 02 lipca 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr 36/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 59/ZORK/13 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 29.10.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 1 luty 2015 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo