Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw. Paweł Bizoń Departament Klienta Sektora Publicznego PKO Bank Polski październik 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw. Paweł Bizoń Departament Klienta Sektora Publicznego PKO Bank Polski październik 2013 r."

Transkrypt

1 Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw Paweł Bizoń Departament Klienta Sektora Publicznego PKO Bank Polski październik 2013 r.

2 Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego Grupę Kapitałową PKO BP tworzy Bank oraz jego spółki zależne, które uzupełniając jego ofertę produktową, realizują jednocześnie własne cele biznesowe. PODSTAWOWE DANE FINANANSOWE GRUPY za 2012 r. Kapitał własny ogółem 24,64 mld zł Współczynnik wypłacalności 12,93 % Grupa Kapitałowa PKO BP w liczbach w 2012 roku: Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w 2012 roku osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości 3,75 mld zł. To jedna czwarta zysków całego sektora bankowego w Polsce. A ponadto (PKO BP Faktoring SA) - ponad 3 mld zł to wartość obrotów faktoringowych w 2012 r. (Grupa Kapitałowa Bankowy Fundusz Leasingowy SA) - ponad 2 mld zł to wartość aktywów oddanych w leasing w 2012 r.

3 Proces inwestycyjny a współpraca sektora prywatnego z bankami Finansowanie inwestycji Kredyt bankowy (limit kredytowy wielocelowy, kredyt pod kontrakt, kredyt na VAT, kredyt obrotowy odnawialny/nieodnawialny Wykup wierzytelności Leasing faktoring Produkty rozliczeniowe i depozytowe Rachunek bieżący i rachunki pomocnicze, rachunek skonsolidowany Lokata negocjowana Depozyt automatyczny Wirtualna konsolidacja sald Cash Pooling Wirtualny gwarancje bankowe instrumenty zabezpieczające ryzyko bankowe PKO Rachunki Wirtualne Bankowość elektroniczna - ipko Biznes oraz konstruowane w oparciu o nie indywidualne rozwiązania, dostosowane do potrzeb finansowych i transakcyjnych Klientów

4 Kredyt inwestycyjny Przeznaczenie 1) na finansowanie nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych oraz pierwszego wyposażenia w środki obrotowe niezbędne do uruchomienia działalności, 2) na finansowanie innych zobowiązań inwestycyjnych (np. powstałych z tytułu działalności leasingowej, pokrycia płatności z tytułu akredytywy dokumentowej otwartej w związku z realizowaną inwestycją, na spłatę zadłużenia wobec banku, instytucji kredytowej albo innej instytucji finansowej z tytułu kredytu inwestycyjnego, nabycie akcji lub udziałów spółki prawa handlowego), 3) na refinansowanie wydatków inwestycyjnych, poniesionych nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku o kredyt, Okres kredytowania Zależny od rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjnego, w tym przede wszystkim: 1) okresu realizacji inwestycji, 2) okresu karencji w spłacie, 3) okresu spłaty kredytu wraz z odsetkami, prowizjami i opłatami, określonego na podstawie, np. możliwości spłaty kredytu przez kredytobiorcę, okresu amortyzacji finansowanego kredytem majątku trwałego.

5 Kredyt obrotowy odnawialny Kredyt obrotowy odnawialny to limit kredytowy w rachunku kredytowym udzielany w formie linii kredytowej, tj. bez określenia w umowie kredytu terminów i kwot wykorzystania kredytu w postaci transz. Spłata części lub całości kredytu powoduje odnowienie w okresie kredytowania o dokonaną spłatę do wysokości przyznanego przez Bank limitu. Przeznaczenie 1) na finansowanie działalnością, bieżących potrzeb związanych z prowadzoną 2) na finansowanie innych zobowiązań (np. w przypadku pokrycia przez Bank zobowiązań z tytułu akredytywy dokumentowej udzielonej na cele bieżące, na spłatę zadłużenia wobec banku, instytucji kredytowej albo innej instytucji finansowej), Okres kredytowania do 12 miesięcy

6 Kredyt pod kontrakt bieżące zobowiązania kredytobiorcy wynikające z realizacji kontraktu WYKORZYSTANIE KREDYTU FAKTUROWANIE PRAC W RAMACH KONTRAKTU PŁATNOŚCI Z TYTUŁU KONTRAKTU OKRES REALIZACJI KONTRAKTU SPŁATA max. 36 mies. ZALETY źródłem spłaty są płatności dokonywane na rzecz kredytobiorcy przez odbiorcę kontraktu. DOSTĘPNOŚĆ - mniejsze wymogi Banku odnośnie zabezpieczenia oraz wymogi dokumentacyjne wobec Klienta ELASTYCZNOŚĆ w przypadku kredytu odnawialnego możliwość wykorzystywania limitu w dowolnych terminach i kwotach oraz spłata zadłużenia, powodująca odnowienie udzielonego limitu. PODSTAWOWE PARAMETRY wydłużony okres kredytowania do 36 miesięcy w przypadku kredytu odnawialnego spłata w terminach i kwotach dostosowanych do płatności z tytułu kontraktu lub odnawianie limitu Istotne elementy kontraktu: jeden odbiorca, określone terminy płatności (charakter cykliczny) i termin realizacji, warunki odstąpienia od kontraktu przez odbiorcę oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR i marżę banku odbiorca kontraktu oceniony przez Bank lub zabezpiecza płatność z tytułu kontraktu

7 Kredyt na VAT DOSTĘPNOŚĆ - mniejsze wymogi Banku odnośnie zabezpieczenia (wyłącznie weksel in blanco i klauzula potrącenia wierzytelności z rachunku bieżącego) oraz wymogi dokumentacyjne wobec Klienta ELASTYCZNOŚĆ możliwość wykorzystania limitu w dowolnych terminach i kwotach wynikających z deklaracji VAT-7; spłata zadłużenia powodująca odnowienie limitu OGRANICZENIE KOSZTÓW spłata odsetek wyłącznie od wykorzystanej kwoty limitu wydłużony okres kredytowania - do 18 miesięcy (standardowo 12 miesięcy) prowadzenie przez Klienta działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy max. kwota uzależniona od średniej nadwyżki naliczonego VAT lub od średniomiesięcznych wpływów na rach. bieżący/ sprzedaży max. okres wykorzystania 15 miesięcy rachunek pomocniczy przeznaczony na spłatę kapitału = rachunek do zwrotu VAT

8 Finansowanie długoterminowe Wykup wierzytelności ZALETY możliwość pozyskania długoterminowego finansowania wyłonienie wykonawcy inwestycji i instytucji finansującej w jednym postępowaniu przetargowym koszty prowizji z tytułu uruchomienia finansowania może ponosić cedent PODSTAWOWE PARAMETRY okres finansowania = okres realizacji inwestycji + wydłużony okres spłaty możliwe rozpoczęcie spłaty po zakończeniu realizacji projektu umowa dwustronna lub trójstronna oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR i marżę banku analiza oparta o profil ryzyka dłużnika transakcja zabezpieczona przez dłużnika

9 Leasing jako forma finansowania środków trwałych PRZEDMIOT LEASINGU ZALETY Leasing możliwość korzystania ze środka trwałego bez jego zakupu pojazdy specjalistyczne finansowy leasing bilansowy koszt kwalifikowany w ramach funduszy unijnych nieruchomości mieszkalne leasing operacyjny leasing korzyści podatkowe w przypadku spółek ksh pozabilansowy

10 Limit Kredytowy Wielocelowy (LKW) 10

11 Funkcjonowanie LKW 11

12 Akredytywa dokumentowa 12

13 Procedura uzyskiwania dofinansowania kredyt technologiczny 13

14 Kredyt Technologiczny - Przykłady MGGP Aero Sp. z o.o. System skaningu laserowego wraz z kamerą fotogrametryczną jako Lotnicza Platforma Teledetekcyjna Zastosowania: gospodarka wodna: tworzenie map powodziowych, pomiary terenów podmokłych) infrastruktura: projektowanie przebiegu tras drogowych, kolejowych, rurociągów środowisko: generowanie numerycznego modelu pokrycia terenu zarządzanie kryzysowe: rejestracja i ocena zniszczeń po katastrofach Wartość inwestycji: Kredyt technologiczny: Dofinansowanie: 4,0 mln zł 3,0 mln zł 1,8 mln zł 14

15 Kredyt Technologiczny - Przykłady 15

16 Kredyt Technologiczny - Przykłady BYŚ - Wojciech Byśkiniewicz Wdrożenie technologii efektywnego sortowania i odzysku odpadów z wykorzystaniem separatorów Istota projektu: Zastosowanie separatorów optopneumatycznych opartych na technologii czujników bliskiej podczerwieni NIR i światła widzialnego VIS oraz separatorów metali nieżelaznych na liniach do sortowania odpadów komunalnych. Technologia pozwala na zautomatyzowanie i zwiększenie efektywności odzysku surowców wtórnych z odpadów komunalnych. Wartość inwestycji: Kredyt technologiczny: Dofinansowanie: 4,50 mln zł 3,34 mln zł 1,35 mln zł 16

17 Gwarancja BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis W dniu r. PKO Bank Polski SA i Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały umowę portfelowej linii gwarancyjnej de minimis, w ramach której BGK udziela przedsiębiorcom gwarancji spłaty kredytów udzielanych przez PKO Bank Polski SA na bieżące finansowanie działalności gospodarczej. Umowa obowiązuje od 15 marca 2013 roku. 17

18 Gwarancja BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis Odbiorca gwarancji: przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR. Gwarancja BGK może zostać udzielona Kredytobiorcom działającym we wszystkich sektorach z wyjątkiem:. 1. rybołówstwa i akwakultury; 2.produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych; 3.sektora węglowego; 4.działalności związanej z rozwojem eksportu (w szczególności z tworzeniem sieci dystrybucyjnej) oraz 5.działalności zarobkowej w zakresie transportu drogowego 18

19 Gwarancja BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis Produkty kredytowe podlegające zabezpieczeniu gwarancją BGK 1. kredyt obrotowy odnawialny i nieodnawialny, 2. kredyt w rachunku bieżącym. Maksymalna wysokość jednostkowej gwarancji BGK 1. W dniu udzielenia kredytu obrotowego gwarancja nie może stanowić więcej niż 60% kwoty udzielonego kredytu/limitu. 2. Łączna kwota udzielonej/udzielonych gwarancji jednemu Kredytobiorcy nie może przekroczyć kwoty 3,5 mln zł. 3. Maksymalna wysokość jednostkowej gwarancji zależna jest od wielkości pomocy de minimis. Łączna wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć EUR a dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego EUR. 19

20 Gwarancja BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o kredyt, zgodnie z obowiązującymi przepisami PKO Banku Polskiego 2. Wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis. 3. Zabezpieczenia na rzecz udzielonej przez BGK gwarancji weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w wysokości 200% kwoty gwarancji. Wszystkie wymagane dokumenty składane są wyłącznie w PKO BP SA. Zdolność kredytowa Wnioskodawcy potwierdzana jest pozytywną oceną dokonaną zgodnie z przepisami obowiązującymi w PKO BP SA. 20

21 Gwarancja BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis Założenia ogólne: wysokość udzielonego kredytu - 3 mln zł, wysokość gwarancji, stanowiąca 60% kwoty kredytu, nie przekraczająca wartości zł zł, 1. Kredytobiorca w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzednich latach podatkowych nie korzystał z pomocy de minimis: wartość pomocy de minimis zł x 4,1479 (średni kurs walut obcych ogłaszanych przez NBP z dnia ) = ,53 EUR x 13,33% = ,14 EUR. Wyliczona kwota pomocy de minimis nie przekracza granicznej wartości EUR gwarancja może być udzielona. 2. Kredytobiorca korzystał z pomocy de minimis w wysokości EUR: wartość pomocy de minimis zł x 4,1479 (średni kurs walut obcych ogłaszanych przez NBP z dnia ) = ,53 EUR x 13,33% = ,14 EUR EUR (uzyskana pomoc de minimis) = ,14 EUR. Wyliczona wartość pomocy de minimis nie przekracza kwoty granicznej EUR gwarancja może być udzielona. 3. Kredytobiorca korzystał z pomocy de minimis w wysokości EUR: wartość pomocy de minimis zł x 4,1479 (średni kurs walut obcych ogłaszanych przez NBP z dnia ) = ,53 EUR x 13,33% = ,14 EUR EUR (uzyskana pomoc de minimis) = ,14 EUR. Wyliczona wartość pomocy de minimis przekracza kwotę graniczną EUR o 7.846,14 EUR gwarancja nie może być udzielona. 21

22 Paweł Bizoń Departament Klienta Sektora Publicznego PKO Bank Polski ul. Puławska 15, Warszawa tel , fax. f

Wszystko o gwarancji de minimis

Wszystko o gwarancji de minimis Wszystko o gwarancji de minimis Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Gwarancja de minimis informacje ogólne... 3 1.1 Na czym polegają gwarancje?... 3 1.2 Dlaczego gwarancje de

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna to forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH Produkty bankowe dla firm Źródła zewnętrzne finansowania przedsiębiorstwa Przejdziemy teraz do omówienia takich źródeł zewnętrznych jak: Kredyty Faktoring Leasing Środki

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Konin, 24.02.2015r. Regionalne Centrum Korporacyjne w Kaliszu Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Formy finansowania działalności gospodarczej Finansowanie wewnętrzne (środki właściciela inwestowane w momencie zakładania działalności

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA SPOSOBÓW POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH OD PODMIOTÓW SEKTORA BANKOWEGO

CHARAKTERYSTYKA SPOSOBÓW POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH OD PODMIOTÓW SEKTORA BANKOWEGO STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 17 Michał Grudziński CHARAKTERYSTYKA SPOSOBÓW POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH OD PODMIOTÓW SEKTORA BANKOWEGO Wstęp Przedsiębiorstwo do sprawnego

Bardziej szczegółowo

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com.

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com. Zeszyty BRE Bank CASE ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP Nr78 2005 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Materiał opracowany w Instytucie na rzecz Ekorozwoju Wyboru ofert dokonał: Wojciech Szymalski (InE) Warszawa, 30.08.2013 Projekt Dobry

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014 1) Podstawowe dane finansowe oraz omówienie perspektyw rozwoju w bieżącym roku obrotowym W

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. październik 2014 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa obowiązujące w Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Banku (obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku do 26 października 2015 r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych Obowiązuje od dnia 04.05.2015r. Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Dr Władysław Bachorz UEP, Katedra FiPrzedsiębiorstw 1 Teza: Wielośd, dostępnośd i warunki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI URSUS S.A. za I półrocze 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI URSUS S.A. za I półrocze 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI URSUS S.A. za I półrocze 2014 (za okres od 1 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2014r.) Lublin, 22 sierpnia 2014r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo