Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej."

Transkrypt

1 Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Również w naszym kraju jest to coraz bardziej dostępna forma pozyskiwania kapitału. Pożyczki są oferowane na warunkach korzystniejszych niż kredyty bankowe, przez 70 Funduszy Pożyczkowych działających na terenie kraju po kilka w każdym województwie. Maksymalny okres spłaty wynosi od 5 do 7 lat przy możliwej karencji w spłacie kapitału od 6 do 12 miesięcy. Kwoty maksymalne udzielanych pożyczek w zależności od regionu kraju, wynoszą od 400 tys. do 600 tys. zł Prowizje pobierane przez Fundusze Pożyczkowe wynoszą średnio od 1 % do 3 % udzielonej pożyczki i najczęściej pobierane są przez pomniejszenie wypłacanego kapitału. Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

2 Najniższe oprocentowanie pożyczek oferowane przez Fundusze Pożyczkowe wynosi odpowiednio w poszczególnych województwach: 1,00 % - dolnośląskie 3,33 % - kujawsko-pomorskie 1,00 % - lubelskie 4,18 % - lubuskie 2,50 % - łódzkie 3,15 % - małopolskie 3,00 % - mazowieckie 3,78 % - opolskie 4,18 % - podkarpackie 3,78 % - podlaskie 2,00 % - pomorskie 4,18 % - śląskie 2,50 % - świętokrzyskie 3,78 % - warmińsko-mazurskie 4,18 % - wielkopolskie 4,18 % - zachodniopomorskie Na wysokość oprocentowania wpływ ma proponowane zabezpieczenie pożyczki oraz sytuacja finansowa przedsiębiorcy w ramach dotychczasowej działalności. Planowany cel inwestycji na którego sfinansowanie zaciągana jest pożyczka, najczęściej nie może być jedynym zabezpieczeniem. Pożyczkobiorca powinien zaproponować dodatkowe zabezpieczenie w postaci: żyranta, hipoteki, zastawu rejestrowego na maszynach lub środkach transportu, albo poręczenie Funduszu Poręczeniowego.

3 KTO MOŻE UZYSKAĆ POŻYCZKĘ O Pożyczkę mogą się ubiegać wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP), w rozumieniu przepisów załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r., którzy jednocześnie: 1. nie są przedsiębiorcami znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244/02 z r.), 2. nie mają obowiązku zwrotu pomocy, wynikającego z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, 3. nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, oraz spełniają jednocześnie następujące kryteria 1. posiadają zdolność kredytową tj. zdolność spłaty pożyczki wraz z odsetkami w umownym terminie spłaty; 2. prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami; 3. w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie wykazały znaczącej straty bilansowej (w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej); 4. terminowo regulują płatności podatkowe wobec Skarbu Państwa oraz zobowiązania wobec ZUS. Dla udokumentowania powyższej okoliczności wnioskodawca składa oświadczenia o braku zadłużenia wobec powyższych instytucji. Jeśli z tytułu jakichkolwiek zaległych należności przedsiębiorstwo jest dłużnikiem Skarbu Państwa lub ZUS, to konieczną przesłanką dopuszczalności ubiegania się o pożyczkę jest uprzednie zawarcie z wierzycielem porozumienia co do terminu i sposobu spłaty długu. W takiej sytuacji wnioskodawca przedkłada pożyczkodawcy umowę z wierzycielem lub jego decyzję w przedmiotowej sprawie. 5. mają odpowiednie warunki oraz możliwości techniczno-organizacyjne do zarządzania proponowanym przedsięwzięciem. Warunki określone w pkt 2 do 4 nie dotyczą podmiotów, które zostały zarejestrowane lub rozpoczęły działalność gospodarczą w okresie krótszym niż 90 dni przed złożeniem wniosku. Pożyczkodawca może uzależnić udzielenie pożyczki od zapewnienia udziału środków własnych wnioskodawcy na częściowe pokrycie przedsięwzięcia, o którego finansowanie ubiega się wnioskodawca (do 20%).

4 NA JAKI CEL MOŻE ZOSTAĆ PRZEZNACZONA POŻYCZKA Pożyczka z Funduszu Pożyczkowego RPO może być przeznaczona wyłącznie na rozwój przedsiębiorstw. Pożyczka z Funduszu Pożyczkowego RPO może być udzielona na warunkach korzystniejszych niż rynkowe bądź na warunkach rynkowych. Wsparcie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe: Pożyczki mogą być udzielane zgodnie z zasadami pomocy de minimis określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U Nr 105, poz. 874 z pozn. zm.), przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, w tym w szczególności na: finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie, lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP, przy czym prace związane z realizacją projektu, na który ma być udzielona pożyczka, mogą się rozpocząć po złożeniu przez pożyczkobiorcę wniosku o pożyczkę wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis zgodnie z zapisami 22 ww. Rozporządzenia, gdzie przez rozpoczęcie prac związanych z realizacją nowej inwestycji należy rozumieć podjęcie prac budowlanych lub pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia ruchomych środków trwałych, z wyłączeniem wydatków związanych z przygotowaniem i opracowaniem dokumentacji projektowej. Pozostałe zasady: Pożyczka udzielana w ramach Funduszu Pożyczkowego RPO nie może być przyznana wyłącznie na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz na finansowanie wydatków o charakterze konsumpcyjnym. Pożyczka może być udzielona w wysokości niezbędnej i wystarczającej (łącznie ze środkami własnymi przedsiębiorcy) do osiągnięcia zamierzonych działań oraz celu pomocy finansowej. Nakłady inwestycyjne (które mogą też dotyczyć sprzętu używanego) określa się w cenach netto bez uwzględnienia podatku VAT, podatku akcyzowego i należności celnych. W przypadku, gdy pożyczkobiorca nie jest płatnikiem podatku VAT i nie przysługuje mu prawo jego zwrotu lub odliczenia, koszty inwestycyjne określa się w cenach brutto.

5 RODZAJE ZABEZPIECZEŃ Obligatoryjnie weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia: poręczenie wekslowe osób trzecich, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia, hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia, depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym, przelew wierzytelności z zawartych kontraktów, inne zaakceptowane przez FRW. Rodzaje zabezpieczeń można łączyć. Firma nasza od 2003 roku specjalizuje się w pozyskiwaniu środków unijnych dla polskich przedsiębiorców. Przygotowujemy pełną dokumentację wraz z biznes planem i reprezentujemy naszego klienta przed instytucją rozpatrującą wniosek o udzielenie pożyczki. Mamy referencje przedsiębiorców z terenu całego kraju. Zapraszamy do współpracy RING-ASJ Sp. z o.o. ul. Wieczorna 23/2, Wrocław Gracjana Marszałek kom: Wojciech Gretkierewicz kom: Tel/fax:

6