SPIS TREŚCI TOM I i II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI TOM I i II"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI TOM I i II OD WYDAWCY... LI I. NOWA REGULACJA VAT OD 1 MAJA 2004 ROKU WPROWADZENIE Skutki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej dla podatku VAT w Polsce Nowa Dyrektywa VAT zastępująca od 1 stycznia 2007 roku I i VI Dyrektywę Obowiązek przestrzegania wymogów Dyrektyw Podstawowe cechy podatku od towarów i usług jako odmiany podatku od wartości dodanej Powszechność VAT Wielofazowość i proporcjonalność VAT Potrącalność VAT Zasada neutralności VAT Bezpośrednia skuteczność Dyrektyw, czyli moŝliwość stosowania ich przez podatników Pośrednia skuteczność Dyrektywy unijnej VAT, czyli wykładnia ustawy o VAT w zgodzie z tą Dyrektywą Zasady ogólne prawa Unii Europejskiej znajdujące zastosowanie przy wykładni przepisów VAT Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego Do stosowania prawa unijnego obowiązane są takŝe organy podatkowe Minister Finansów ma obowiązek wydać pisemną interpretację w zakresie przepisów Dyrektywy 2006/112/WE II. ZAKRES PRZEDMIOTOWY OPODATKOWANIA VAT A. Zagadnienia ogólne Wzorzec czyli jak przedmiot opodatkowania unormowany został w Dyrektywie VAT Określenie zakresu opodatkowania w polskiej ustawie o VAT Dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju Zasada terytorialności Odpłatność dostawy towarów oraz świadczenia usług Brak zachowania warunków oraz form określonych prawem a opodatkowanie czynności Towary i usługi w ustawie o VAT a klasyfikacje statystyczne Przyjęcie przy identyfikowaniu towarów i usług dla potrzeb obrotów krajowych PKWiU z 2008 roku w miejsce PKWiU z 1997 roku Zakres rzeczowy PKWiU B. Dostawa towarów Dostawa towarów o charakterze odpłatnym Czynności nieodpłatne będące dostawą towarów zrównane z odpłatną dostawą Dostawa towarów w łańcuchu podatników Nowa definicja towaru Przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel SprzedaŜ jako czynność opodatkowana Zamiana, czyli opodatkowanie transakcji barterowych... 30

2 VI 17. Leasing, dzierŝawa, najem oraz sprzedaŝ z zastrzeŝeniem prawa własności dostawą towarów przy spełnieniu określonych warunków Wydanie towarów w ramach umowy komisu dostawą towarów Stanowienie i przenoszenie spółdzielczych praw do lokali na rzecz członków spółdzielni Ustanowienie i zbycie prawa wieczystego uŝytkowania gruntów SprzedaŜ spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Nieodpłatne czynności przekazywania (zuŝycia) towarów uznawane za nieodpłatną dostawę towarów Przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości oraz próbek niebędące dostawą towarów Przeniesienie własności towaru w miejsce świadczenia pienięŝnego Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu Wypłata zysku w formie towaru Przeniesienie własności gruntu Wywłaszczenie nieruchomości i przymusowa sprzedaŝ nieruchomości za odszkodowaniem opodatkowane VAT jako dostawa towarów Wydanie towaru z tytułu przewłaszczenia na zabezpieczenie Charytatywna aukcja fundacji a podatek VAT C. Świadczenie usług Pojęcie usługi w ustawie o VAT Opodatkowanie świadczenia usług Przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych Zaniechanie czynności albo tolerowanie czynności lub sytuacji, na przykład słuŝebności Usługi nieodpłatne zrównane z usługami świadczonymi odpłatnie Obrót wierzytelnościami. Faktoring SprzedaŜ praw lub udzielanie licencji (sublicencji) w rozumieniu przepisów Prawa własności przemysłowej Przeniesienie praw autorskich UŜytkowanie znaku towarowego Wniesienie aportu Know-how opodatkowanym świadczeniem usług Wydanie towarów na podstawie umowy uŝyczenia moŝe podlegać opodatkowaniu UŜyczenie nieruchomości Dotacja, subwencja, dofinansowanie podlega VAT Wykonanie przez przedsiębiorstwo energetyczne przyłącza do sieci w ramach umowy o przyłączenie Czynności wykonywane przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz członków spółdzielni Czynności wykonywane w ramach działalności wykonywanej osobiście, w tym w ramach umów zlecenia i umów o dzieło Czynności wykonywane w ramach kontraktu menedŝerskiego SprzedaŜ znaków opłaty skarbowej i znaczków pocztowych dostawą zwolnioną od podatku Bezumowne korzystanie z lokalu po zakończeniu umowy najmu (dzierŝawy) Wpłaty z tytułu umów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez TBS Transfer zawodnika do innego klubu sportowego Odpłatne przyłączenie do sieci energetycznej, ciepłowniczej lub gazowej D. Dostawa towarów czy świadczenie usług kwestie sporne Druk ksiąŝek z materiałów własnych dostawą towarów czy usługą? Działalność reprograficzna (kserograficzna) dostawą towarów SprzedaŜ udziału we współwłasności nieruchomości usługą... 63

3 57. Dostawa czy usługa kryteria rozstrzygające w orzeczeniu ETS na tle transakcji obejmującej dostawę i ułoŝenie kabla światłowodowego E. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wnoszenia wkładów niepienięŝnych (aportów) Opodatkowanie aportów w wyjaśnieniach Ministra Finansów Podstawy prawne Ogólne zasady opodatkowania aportów Sposób opodatkowania Odliczenie i korekta podatku Dokumentowanie Podstawa opodatkowania czynności wniesienia wkładu niepienięŝnego (aportu) do spółki Obowiązek podatkowy z tytułu aportu Korekta podatku naliczonego od zakupu towarów wnoszonych aportem Aport przedsiębiorstwa Zmiana umowy spółki poprzez wniesienie aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a VAT i PCC F. Likwidacja lub zaprzestanie działalności gospodarczej Opodatkowanie likwidacji lub zaprzestania działalności gospodarczej III. CZYNNOŚCI NIEPODLEGAJĄCE SYSTEMOWI VAT Czynności wyłączone z opodatkowania Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Aport przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki Działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy SprzedaŜ przemyconych płyt kompaktowych powinna podlegać VAT Niedobór a VAT Usługi na potrzeby przedsiębiorstwa podatnika Przekazanie towaru do własnego sklepu (zakładu) Przeznaczenie zakupionych towarów na wyposaŝenie biura Nieodpłatne przesunięcie środków trwałych Przesunięcie towarów między zakładami podatnika Usługi wykonywane poza terytorium Polski Dokumentowanie czynności niepodlegających opodatkowaniu Czynności wykonywane w ramach rękojmi i gwarancji niepodlegające opodatkowaniu i opodatkowane Przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości oraz próbek nie podlega VAT Wartość prezentów, których przekazanie nie podlega opodatkowaniu Nieodpłatne przekazanie materiałów ekspozycyjnych kontrahentom przekazaniem próbki niepodlegającym opodatkowaniu Pojęcie,,próbki i,,prezentu o małej wartości w wyroku ETS Nabywanie i zbywanie akcji lub udziałów a VAT SprzedaŜ udziałów w spółce z o.o Odszkodowanie za wadliwy towar Jednorazowa sprzedaŝ udziału w niezabudowanej nieruchomości nie podlega VAT, lecz PCC Nielegalny pobór energii i gazu w orzecznictwie sądów administracyjnych KradzieŜ nie jest czynnością opodatkowaną VII

4 VIII 26. KradzieŜ samochodu i wypłata odszkodowania Wydanie specyfikacji przetargowej a VAT Przekształcenie prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności Środki otrzymane z Funduszu Urzędu Pracy, tzw. de minimis, nie są opodatkowane VAT SprzedaŜ talonów towarowych Wydawanie za odpłatnością kart identyfikacyjnych będących przepustkami Wydanie gruntu w oparciu o umowę zbycia po dniu 30 kwietnia 2004 roku w sytuacji zapłaty ceny przed 1 maja 2004 roku Wspólne działania marketingowe dwóch podmiotów gospodarczych nie są wzajemnym świadczeniem usług Nieodpłatne udostępnienie maszyn w ramach umowy kooperacyjnej Nieodpłatne przekazanie gruntu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele związane z przedsiębiorstwem Premia pienięŝna jedynie z tytułu osiągnięcia satysfakcjonującej dostawcę wielkości obrotów Kiedy napiwek nie podlega opodatkowaniu? Prawnicze porady pro bono IV. REPREZENTACJA, REKLAMA ORAZ USŁUGI REKLAMOWE Nieodpłatne przekazanie towarów na cele wiąŝące się z przedsiębiorstwem podatnika do 31 maja 2005 roku dostawą towarów Nieodpłatne przekazanie towarów wiąŝące się z prowadzeniem przedsiębiorstwa w tym na cele reklamy i reprezentacji od 1 czerwca 2005 roku nie jest czynnością opodatkowaną Porównanie unormowania dotyczącego przekazania towarów na cele reprezentacji i reklamy na tle ustawy o VAT (art. 7 ust. 2 i 3 oraz art. 16 Dyrektywy 2006/112/WE) Projektowane na 2011 rok zmiany w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów Projektowane na 2011 rok zmiany w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług Katalogi, plakaty i foldery rozdawane bezpłatnie Przekazanie do punktów sprzedaŝy innych podatników stojaków, regałów i kasetonów Zakup usług obcych na potrzeby reprezentacji i reklamy Zakaz obniŝania podatku naleŝnego o podatek naliczony od usług gastronomicznych Prezent o małej wartości oraz próbka na cele reprezentacji i reklamy nie podlega VAT Przeznaczenie towarów handlowych na cele reprezentacji Nagrody wydawane w ramach sprzedaŝy premiowej (promocyjnej) Umieszczenie logo firmy na samochodzie rajdowym Usługi reklamowe w świetle orzecznictwa ETS Sponsoring a VAT Rozliczenie umowy sponsoringu Kraj opodatkowania usług reklamowych V. PRZEKAZANIE TOWARÓW I ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ PODAT- NIKA NA RZECZ PRACOWNIKÓW Opodatkowanie czynności przekazania towarów i usług własnym pracownikom zasady ogólne Przekazanie (zuŝycie) towarów oraz świadczenie usług przez podatnika na rzecz pracowników na cele osobiste oraz związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Przekazanie pracownikom deputatów węglowych Nieodpłatny dowóz pracowników do pracy Częściowo odpłatny dowóz pracowników do pracy Moment powstania obowiązku podatkowego od przekazanych pracownikom towarów i usług Podstawa opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania towarów na cele osobiste pracowników

5 IX 8. Podstawa opodatkowania czynności nieodpłatnego świadczenia usług na cele osobiste pracowników Dokumentowanie czynności nieodpłatnego przekazania towarów i usług pracownikom podatnika na ich cele osobiste Nieodpłatna naprawa prywatnego samochodu pracownika w warsztacie pracodawcy Opodatkowanie nieodpłatnego wydawania pracownikom posiłków profilaktycznych Opodatkowanie nieodpłatnego wydawania pracownikom posiłków innych niŝ profilaktyczne Nieodpłatna kawa, herbata i woda dla pracowników Zakup i przekazanie pracownikom odzieŝy i obuwia roboczego a VAT Opodatkowanie czynności socjalnych na rzecz pracowników finansowanych z ZFŚS Pracodawca z tytułu administrowania ZFŚS nie jest podatnikiem VAT Usługi sfinansowane z ZFŚS na rzecz pracowników nie podlegają opodatkowaniu przez zakład pracy Wycieczka dla pracowników sfinansowana z ZFŚS i przez pracowników Świadczenia na rzecz pracowników z częściową odpłatnością pracowników i dofinansowaniem zakładu pracy, lecz nie z ZFŚS Upominki i nagrody rzeczowe przekazywane w ramach imprez kulturalnych dzieciom pracowników Paczki świąteczne dla pracowników a VAT. Bony towarowe Opodatkowanie imprezy integracyjnej Odliczenie VAT od wydatków związanych z konferencją (firmową imprezą integracyjną) Opodatkowanie tzw. pakietów medycznych wykupionych na rzecz pracowników i ich rodzin w 2011 roku VI. DAROWIZNY I NIEODPŁATNE PRZEKAZANIA Darowizna jako czynność podlegająca VAT Przyłączenie urządzenia wybudowanego przez podatnika do sieci przedsiębiorstwa energetycznego Nieodpłatne przekazanie infrastruktury drogowej na rzecz gminy a opodatkowanie Darowizna podstawa opodatkowania i dokumentowanie Darowizna produktów spoŝywczych zwolniona od podatku Stawka podatku przy darowiźnie Darmowy upominek przy sprzedaŝy premiowej Darowizna usług, czyli nieodpłatne świadczenie usług na cele związane z przedsiębiorstwem podatnika nie podlega VAT Opodatkowanie gratisowego kompletu kosmetycznego, który spełnia definicję małego prezentu Czy towary przekazywane osobom prawnym mogą być prezentami o małej wartości Przekazanie samochodu na złomowanie Przekazanie firmy najbliŝszej rodzinie w formie darowizny Przekazywanie urządzeń do uŝywania sprzedawcom w ramach umów uŝyczenia oraz umów nienazwanych Doładowanie telefonu w promocji nie jest opodatkowane VAT Nieodpłatne przejęcie przebudowanej sieci energetycznej VII. USŁUGI WYBRANE ZAGADNIENIA Usługi serwisowe i gwarancyjne a VAT Usługi gwarancyjne świadczone przez sprzedawcę za rabat w cenie nabywanych towarów Wynajem lokalu uŝytkowego działalnością gospodarczą

6 X 4. Zamontowanie urządzenia do sprzedaŝy towarów w lokalu u innego podatnika nie jest najmem nieruchomości Usługi agencyjne Usługi pośrednictwa na rzecz totalizatora sportowego Szkolenie personelu kontrahenta nie jest usługą edukacyjną zwolnioną od VAT Jedna usługa w przypadku sprzedaŝy standardowego oprogramowania przystosowanego do potrzeb nabywcy Zbycie (zwrot) nakładów poniesionych na wybudowanie budynku na cudzym gruncie. Rozliczenie nakładów ulepszających Refakturowanie w Dyrektywie 2006/112/WE i w ustawie o VAT Usługi pocztowe brak podstaw do refakturowania Czynności dodatkowe w ramach szkolenia Opodatkowanie usług naukowo-badawczych Nieodpłatne udostępnienie zleceniobiorcy narzędzi przez zleceniodawcę dla realizacji zamówienia nie podlega VAT Premie pienięŝne z tytułu osiągniętych obrotów i terminowej zapłaty nie są wynagrodzeniem za usługę i nie podlegają VAT Wspólne działania marketingowe dwóch podmiotów gospodarczych Cesja praw i obowiązków z umowy przedwstępnej sprzedaŝy lokali mieszkalnych jest usługą obciąŝoną VAT Wydanie zezwoleń na amatorski połów ryb jest świadczeniem usług opodatkowanym stawką 23% VIII. TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE ZASADY OGÓLNE Zagadnienia wstępne Co oznacza dla podatników zniesienie w Unii Europejskiej granic celno-podatkowych Pojęcie terytorium Wspólnoty Europejskiej SAD (Single Administrathe Document) tylko w transakcjach pozawspólnotowych Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów poprzednio eksport towarów do krajów Wspólnoty Transakcje dokonywane przez podatników VAT na rzecz ostatecznych konsumentów (niebędących podatnikami VAT) z państw Wspólnoty Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w Polsce poprzednio import towarów z krajów Wspólnoty SprzedaŜ wysyłkowa IX. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW W USTAWIE O VAT Pojęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów WNT od firmy z siedzibą w Turcji posługującej się niemieckim numerem identyfikacyjnym Czy dostawa towaru od podatnika z UE, który nie jest w swoim kraju zarejestrowanym podatnikiem VAT UE stanowi WNT dla polskiego nabywcy? Nabycie towarów na cele reprezentacji i reklamy od podatnika niezarejestrowanego dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych Czy darowizna towaru od podatnika z kraju UE dla polskiego podatnika podlega opodatkowaniu jako WNT? Przypadki kiedy wewnątrzwspólnotowe nabycie (WNT) nie występuje Niewystępowanie WNT z uwagi na charakter dostawy (wyłączenie przedmiotowe) Niewystępowanie WNT z uwagi na rodzaj nabywanego towaru (wyłączenie przedmiotowe) Niewystępowanie WNT z uwagi na status dostawcy (wyłączenie podmiotowe)

7 10. Niewystępowanie WNT z uwagi na status nabywcy (wyłączenie podmiotowe) Obowiązujący od 1 stycznia 2008 roku limit utraty podmiotowego zwolnienia z WNT Kiedy opodatkowanie w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia zawsze występuje niezaleŝnie od statusu nabywcy Wybór opodatkowania WNT przez podmioty korzystające z wyłączenia w opodatkowaniu Zwolnienie od podatku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Zwolnienie od podatku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wprowadzanych do składu celnego Przemieszczenie (transfer) towarów własnych podatnika z kraju członkowskiego Unii do Polski wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów Przemieszczenie towaru z zagranicznego (unijnego) oddziału podatnika do jego siedziby w Polsce Przypadki kiedy przemieszczenie towarów własnych podatnika z kraju członkowskiego Unii do Polski nie jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów Nabycie towaru z montaŝem lub instalacją a WNT Przywóz towarów do Polski w celu przerobu uszlachetniającego a WNT Brak rejestracji nabywcy jako podatnika VAT UE nie wyklucza WNT Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu WNT Obowiązek podatkowy z tytułu WNT w przypadku wystawienia faktury (faktury zaliczkowej) przed dokonaniem dostawy towarów Obowiązek podatkowy z tytułu WNT, gdy wystawiona przez dostawcę z UE faktura wraz z towarem trafiają do polskiego nabywcy z opóźnieniem WNT w przypadku nabycia wyrobów akcyzowych Podstawa opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Czy podatek od wartości dodanej naliczony przez dostawcę wchodzi do podstawy opodatkowania WNT? Podatek naleŝny z tytułu WNT podatkiem naliczonym Miejsce opodatkowania (świadczenia) przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów Miejsce opodatkowania WNT gdy polski podatnik VAT UE podaje numer identyfikacyjny innego kraju UE Faktura otrzymana po dostawie towarów w ramach WNT moment powstania obowiązku podatkowego i kurs waluty WNT w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów poprzedzone importem towarów z Chin na teren Niemiec Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania w WNT poprzedzonym importem z Chin Obowiązek podatkowy w WNT przy braku faktury od unijnego dostawcy Uwzględnienie skonta w podstawie opodatkowania WNT Kurs waluty na fakturze korygującej Okres rozliczenia faktury korygującej WNT Wartość rynkowa podstawą opodatkowania przy przemieszczaniu towaru uŝywanego z zagranicznego oddziału do zakładu w Polsce Organ podatkowy ustalając podatnikowi podatek naleŝny z tytułu WNT, określa jednocześnie podatek naliczony Stawka VAT z tytułu WNT na przykładzie zakupu ksiąŝek od dostawcy z Francji Magazyn konsygnacyjny i prowadzący magazyn konsygnacyjny Przemieszczenie towaru przez unijnego podatnika VAT do magazynu konsygnacyjnego w Polsce WNT u polskiego podatnika prowadzącego magazyn Warunki formalne jakie musi spełniać prowadzący magazyn konsygnacyjny dla rozpoznania WNT XI

8 XII 45. Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu WNT u prowadzącego magazyn konsygnacyjny Podstawa opodatkowania WNT w przypadkach domniemań co do powstania obowiązku podatkowego w stosunku do towarów w magazynie konsygnacyjnym X. ZASADY OPODATKOWANIA WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABY- CIA ŚRODKÓW TRANSPORTU Wewnątrzwspólnotowe nabycie (dostawa) nowych środków transportu Definicja nowych środków transportu Samochód uszkodzony moŝe być nowym środkiem transportu Nabywca nowego środka transportu w ramach WNT podatnikiem zobowiązanym do odprowadzenia podatku Dostawca nowego środka transportu w ramach WNT a model opodatkowania nabycia tego środka Schemat opodatkowania (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania) wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu Zasady zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu Wydawanie przez naczelników urzędów skarbowych zaświadczeń niezbędnych do rejestracji środków transportu Moment powstania obowiązku podatkowego od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu Termin rozliczenia się nabywcy nowych środków transportu z podatku VAT Stawka podatku przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu Podwójne obniŝenie w deklaracji VAT-7 (VAT-7K) podatku naleŝnego z tytułu WNT nowego środka transportu w przypadku zapłaty podatku przed złoŝeniem deklaracji Pojęcie innego (uŝywanego) środka transportu w ustawie o VAT Zakup uŝywanego (innego) środka transportu w krajach UE, który stanowi WNT i podlega opodatkowaniu VAT Zakup uŝywanego środka transportu w krajach UE, który nie stanowi WNT i nie podlega opodatkowaniu VAT Rozliczenie WNT samochodów w wyjaśnieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia uŝywanych środków transportu w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów Podstawa opodatkowania nabycia nowego środka transportu Elementy podstawy opodatkowania WNT samochodu osobowego niebędącego nowym środkiem transportu XI. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW W USTAWIE O VAT Czym jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów? Warunki jakie muszą być spełnione aby wywóz towaru do innego kraju Wspólnoty uznany został za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów Jedna rejestracja dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych Przemieszczenie (transfer) towarów przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego wewnątrzwspólnotową dostawą towarów Transfer towarów podatnika niebędący wewnątrzwspólnotową dostawą towarów Dostawa towaru z montaŝem lub instalacją a WDT Niewystępowanie WDT z uwagi na rodzaj towaru będącego przedmiotem dostawy Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu WDT Przemieszczenie towaru do magazynu konsygnacyjnego w kraju innym niŝ Polska moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu WDT

9 XIII 10. Podstawa opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Podstawa opodatkowania w przypadku przemieszczenia towarów do magazynu konsygnacyjnego połoŝonego w kraju Wspólnoty innym niŝ Polska Warunki opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawką 0% Wstęp Status dostawcy oraz nabywcy Dowody wywozu z Polski i dostarczenia nabywcy towaru Dowody wywozu z Polski nowego środka transportu Inne dokumenty pomocne w dowodzeniu wywozu towaru z Polski Jaki jest niezbędny katalog dokumentów uprawniających do stosowania stawki 0% z tytułu WDT? Stosowanie stawki 0% z tytułu WDT przez podatnika rozliczającego się kwartalnie Stosowanie stawki 0% z tytułu WDT przez podatnika rozliczającego się miesięcznie Metoda określenia podatku dla dostawy krajowej, gdy brak jest potwierdzenia warunków WDT dla zastosowania stawki 0% Czy drobny przedsiębiorca zwolniony od podatku moŝe dokonywać opodatkowanej stawką 0% WDT? Czy WDT ma miejsce gdy odbiorcą towaru w innym kraju Wspólnoty jest podatnik zwolniony od podatku? Wystawienie faktury, a obowiązek podatkowy w WDT Faktura VAT dokumentująca dostawę wewnątrzwspólnotową Otrzymanie zaliczki, a obowiązek podatkowy z tytułu WDT Kurs walut dla faktur zaliczkowych dotyczących WDT Faktura zaliczkowa 0% z tytułu WDT a brak potwierdzenia dostarczenia towarów do nabywcy Usługi pośrednictwa w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów Wystawienie faktury, gdy miejscem opodatkowania transakcji nie jest Polska Czy darowizna dla kontrahenta unijnego jest wewnątrzwspólnotową dostawą? Dostawa towaru z Polski do Anglii na zlecenie firmy norweskiej Przesunięcie towaru z jednostki macierzystej na rzecz jej oddziału Przemieszczenie własnych towarów do Szwecji w celu wykonania tam usługi Jak opodatkować transakcję między oddziałami firmy w róŝnych krajach? SprzedaŜ towarów wywoŝonych do państwa innego niŝ siedziba nabywcy WDT w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportu opodatkowanie i odliczenie podatku Zasady opodatkowania dostaw nowych środków transportu Zwrot podatku podatnikom wymienionym w art Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu Zasady zwrotu podatku podatnikom wymienionym w art Zwrot podatku czynnym podatnikom VAT, wymienionym w art Nieterminowy wywóz z Polski przez nabywcę nowego środka transportu WDT nowych środków transportu w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów Rozliczenie WDT w przypadku, gdy towar dostawcy działającego w dobrej wierze nie opuścił kraju z uwagi na oszustwo nabywcy Organy podatkowe kraju rozpoczęcia WDT nie są zobowiązane do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie informacji do organów państwa członkowskiego, które zostało wskazane jako kraj przeznaczenia WDT Stawka 0% przy WDT, gdy dowód dostawy zostanie przedstawiony z opóźnieniem (z naruszeniem warunków formalnych) Stawka 0% podatku, gdy w dacie składania deklaracji podatkowej podatnik nie dysponuje stosownymi dokumentami

10 XIV 40. Stawka 0%, a błędny adres odbiorcy towarów Fałszywe faktury na fikcyjnych kupujących nie dają prawa do stawki 0% WDT Której z dwóch następujących po sobie dostaw naleŝy przyporządkować transport wspólnotowy? 313 XII. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE PRO- CEDURA UPROSZCZONA Pojęcie wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych (WTT) Kiedy nie moŝna stosować procedury uproszczonej WTT? Na czym polega uproszczona procedura rozliczenia wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT)? Miejsce opodatkowania (świadczenia) przy wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych Procedura uproszczona przy WTT, gdy pośrednikiem jest podatnik VAT zarejestrowany w Polsce Obowiązki ewidencyjne podatnika będącego pośrednikiem w WTT przy stosowaniu procedury uproszczonej Obowiązki ewidencyjne podatnika będącego ostatnim w kolejności w WTT przy stosowaniu procedury uproszczonej Obowiązki dokumentacyjne wszystkich podatników w ramach procedury uproszczonej WTT w zarysie Deklarowanie dostawy realizowanej w ramach transakcji trójstronnej Transakcje trójstronne w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej na zasadach ogólnych Na czym polega procedura uproszczona w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej Czy jest moŝliwa procedura uproszczona, gdy przy transakcji trójstronnej ostatni podatnik dokonuje sam odbioru towaru (transportu) od podatnika pierwszego? XIII. MIEJSCE OPODATKOWANIA (ŚWIADCZENIA) DOSTAW TOWA- RÓW W RAMACH TRANSAKCJI TRANSGRANICZNYCH Czemu słuŝy określenie miejsca świadczenia? Miejsce opodatkowania (świadczenia) przy dostawie towarów Miejsce opodatkowania dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych Dostawa towarów z Austrii i Polski do Francji miejsce opodatkowania Miejsce opodatkowania dostawy towarów niewysyłanych lub nietransportowanych Dostawa nieruchomości połoŝonych w Polsce i we Francji na rzecz nabywcy z Finlandii Miejsce opodatkowania dostaw towarów, które są instalowane lub montowane Dostawa urządzenia z Polski, z instalacją w Niemczech, dla firmy angielskiej Miejsce opodatkowania dostaw towarów na pokładach statków, samolotów lub pociągów Miejsce opodatkowania dostawy towarów przez importera Dostawa towarów dla polskiego nabywcy, który jest ich importerem Usługa pośrednictwa polskiego podatnika przy dostawie dokonywanej przez kontrahenta unijnego na terytorium Polski Miejsce opodatkowania dostaw łańcuchowych Miejsce opodatkowania transakcji łańcuchowych Podmiot dokonujący transportu a zasady rozliczania transakcji łańcuchowych Dostawa łańcuchowa w wyroku ETS Warunki transportu a miejsce opodatkowania w transakcjach łańcuchowych Miejsce opodatkowania dostawy gazu lub energii elektrycznej na rzecz pośrednika Miejsce opodatkowania dostawy gazu lub energii elektrycznej na rzecz podmiotu niebędącego pośrednikiem

11 XV XIV. SPRZEDAś WYSYŁKOWA Z TERYTORIUM I NA TERYTORIUM POLSKI SprzedaŜ wysyłkowa z terytorium kraju (wysyłka z Polski) definicja Miejsce opodatkowania sprzedaŝy wysyłkowej z terytorium kraju (z Polski) zasada Udokumentowanie sprzedaŝy wysyłkowej z Polski Wykazywanie sprzedaŝy wysyłkowej z kraju w deklaracji Miejsce opodatkowania sprzedaŝy wysyłkowej z terytorium Polski gdy wartość sprzedaŝy nie przekracza w roku limitu określonego dla tej sprzedaŝy w kraju przeznaczenia Przypadki, do których przepisy o sprzedaŝy wysyłkowej z Polski nie mają zastosowania Miejsce opodatkowania sprzedaŝy wysyłkowej z Polski wyrobów akcyzowych SprzedaŜ wysyłkowa z terytorium kraju wywóz z Polski do Francji SprzedaŜ wysyłkowa na terytorium kraju (wysyłka do Polski) definicja Miejsce opodatkowania sprzedaŝy wysyłkowej na terytorium kraju (do Polski) zasada Miejsce opodatkowania sprzedaŝy wysyłkowej na terytorium Polski gdy wartość sprzedaŝy podatnika do Polski nie przekracza w roku zł SprzedaŜ wysyłkowa na terytorium kraju przywóz z Austrii do Polski Przypadki, do których przepisy o sprzedaŝy wysyłkowej do Polski nie mają zastosowania Miejsce opodatkowania sprzedaŝy wysyłkowej do Polski wyrobów akcyzowych XV. PRZYKŁADOWE SCHEMATY OPODATKOWANIA TOWAROWYCH TRANSAKCJI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH Podatnik z kraju A sprzedaje i wysyła towar do podatnika z kraju B Podatnik A sprzedający towar podatnikowi B dokonuje jego instalacji (montaŝu) w kraju B Podatnik A sprzedaje nieruchomość połoŝoną w kraju B podatnikowi B Podatnik A w ramach sprzedaŝy wysyłkowej sprzedaje towar z kraju A osobie prywatnej do kraju B (obroty A z krajem B powyŝej limitu określonego w kraju B dla takiej sprzedaŝy) Podatnik A w ramach sprzedaŝy wysyłkowej sprzedaje towar z kraju A osobie prywatnej do kraju B (obroty A z krajem B poniŝej limitu określonego w kraju B dla takiej sprzedaŝy) SprzedaŜ przez dowolny podmiot z kraju A nowego środka transportu osobie prywatnej do kraju B Podatnik A w kraju A sprzedaje towar osobie prywatnej B, która wywozi go do kraju B Podatnik A przemieszcza towar z kraju A do kraju B w ramach swego przedsiębiorstwa XVI. MIEJSCE OPODATKOWANIA (ŚWIADCZENIA) USŁUG W TRANS- AKCJACH TRANSGRANICZNYCH Miejsce opodatkowania usług wstęp Zmiana od 1 stycznia 2010 roku zasady określania miejsca świadczenia (opodatkowania) usług Określenie podatnika dla celów ustalenia miejsca świadczenia usług Miejsce świadczenia usług między podatnikami usługa opodatkowana w miejscu siedziby usługobiorcy, czyli w miejscu konsumpcji (zasada ogólna) Siedziba i stałe miejsce prowadzenia działalności podatnika Stałe miejsce zamieszkania i zwykłe miejsce pobytu Miejsce świadczenia usług na rzecz podatników zestawienie Miejsce opodatkowania usług poligraficznych świadczonych dla kontrahenta unijnego Obowiązki dokumentacyjne w przypadku zastosowania art. 28b przy określaniu miejsca opodatkowania usług (kraj podatnika-usługobiorcy) Obowiązki dokumentacyjne w przypadku zastosowania innych niŝ art. 28b przepisów (np. art. 28e, 28j) przy określaniu miejsca opodatkowania usług Miejsce opodatkowania usług świadczonych na rzecz podatników katalog wyjątków od zasady 380

12 XVI 12. Miejsce opodatkowania usług świadczonych na rzecz podatników związanych z nieruchomościami Wycena przez polską spółkę nieruchomości podatnika niemieckiego na terytorium Niemiec udokumentowanie usługi Pośrednictwo w usługach związanych z nieruchomościami świadczonych na rzecz podatników Pośrednictwo w usługach niezwiązanych z nieruchomościami świadczonych na rzecz podatników Usługi logistyczne (magazynowanie) Transport towarów wewnątrz Unii rezygnacja w ustawie z pojęcia WUTT Określenie miejsca świadczenia usług transportowych jako najistotniejsza kwestia określenia zasad ich opodatkowania Miejsce opodatkowania usług transportowych świadczonych na rzecz podatników Usługi transportu towarów Usługi transportu towarów, gdy transport wykonywany jest w całości poza terytorium Wspólnoty Stosowanie stawki 0% przy usługach transportu towarów Usługi transportu pasaŝerów Usługi drogowego transportu osób Usługi kolejowego transportu osób Usługi lotniczego i morskiego transportu osób Miejsce opodatkowania usług pomocniczych do usług transportowych świadczonych na rzecz podatników Miejsce opodatkowania usług turystyki świadczonych na rzecz podatników i podmiotów niebędących podatnikami Miejsce opodatkowania usług restauracyjnych i cateringowych świadczonych na rzecz podatników i podmiotów niebędących podatnikami Pojęcie (wspólnotowe) usług restauracyjnych i cateringowych Usługi gastronomiczne poza granicami Polski Miejsce opodatkowania usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu świadczonych na rzecz podatników i podmiotów niebędących podatnikami Pojęcie środków transportu dla określenia miejsca świadczenia Jak naleŝy rozumieć okres ciągłego posiadania środka transportu? Miejsce opodatkowania usług wynajmu, dzierŝawy, leasingu rzeczy ruchomych świadczonych na rzecz podatników Miejsce opodatkowania wynajmu przez podatnika niemieckiego części jego statku podatnikowi polskiemu na działalność gastronomiczną Miejsce opodatkowania usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki, itp. w 2011 roku Miejsce opodatkowania usług w zakresie organizowania targów i wystaw w 2011 roku Miejsce opodatkowania usług wstępu do wesołego miasteczka w 2011 roku Usługi wyceny rzeczowego majątku ruchomego oraz na rzeczowym majątku ruchomym świadczone na rzecz podatników Usługi uszlachetniania towarów świadczone na terytorium Polski dla usługobiorców z krajów Wspólnoty Europejskiej Usługi uszlachetniania towarów świadczone przez podmiot z kraju unijnego, innego niŝ Polska na rzecz polskiego usługobiorcy Usługi serwisowe świadczone w Polsce dla producenta towarów z Francji Miejsce świadczenia usług dla osób niebędących podatnikami usługa opodatkowana w miejscu siedziby usługodawcy (zasada ogólna)

13 XVII 41. Miejsce opodatkowania usług świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami odstępstwa od zasady ogólnej Miejsce świadczenia usług na rzecz osób niebędących podatnikami (konsumentów) zestawienie Miejsce opodatkowania usług świadczonych przez pośredników na rzecz osób niebędących podatnikami Miejsce opodatkowania usług związanych z nieruchomościami świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami Miejsce opodatkowania usług transportowych świadczonych na rzecz osób niebedących podatnikami Usługi transportu pasaŝerów Usługi transportu towarów Miejsce opodatkowania usług pomocniczych do usług transportowych świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami (załadunek, rozładunek, przeładunek lub podobne usługi) Miejsce opodatkowania usług wyceny rzeczowego majątku ruchomego oraz na rzeczowym majątku ruchomym świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami Miejsce opodatkowania usług niematerialnych Katalog usług uznawanych za niematerialne Usługi niematerialne świadczone na rzecz podmiotów z kraju trzeciego niebędących podatnikami (art. 28l) Usługi niematerialne świadczone na rzecz podmiotów z kraju unijnego niebędących podatnikami (art. 28c) Usługi niematerialne świadczone na rzecz podatników unijnych oraz pozaunijnych (art. 28b) Miejsce opodatkowania usług elektronicznych Miejsce opodatkowania usług telekomunikacyjnych lub usług nadawczych radiowych i telewizyjnych Miejsce opodatkowania nabycia licencji Usługi doradcze polskiego podatnika na rzecz podatnika unijnego Opodatkowanie usługi prawniczej Usługi reklamowe i miejsce ich opodatkowania Usługi pomiędzy centralą a jej oddziałem nie podlegają opodatkowaniu Obowiązki ewidencyjne podatników świadczących usługi, których miejscem świadczenia nie jest terytorium Polski XVII. PODATNICY, PŁATNICY I PRZEDSTAWICIEL PODATKOWY Podatnicy w Dyrektywie unijnej (w zarysie) Kto jest podatnikiem w ustawie o VAT? Podatnicy wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą Podatnik działający w takim charakterze, czyli w sferze działalności gospodarczej Częstotliwość realizowanych czynności nie jest samodzielnym kryterium bycia podatnikiem Podatnikiem jest podmiot, który w odniesieniu do danej dostawy (usługi) działa w charakterze podatnika wyrok NSA Powszechność opodatkowania Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy Zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy jako konieczna przesłanka działalności gospodarczej Kiedy osoba fizyczna sprzedająca grunt budowlany lub samochód staje się podatnikiem? Osoba fizyczna zaangaŝowana sporadycznie w dostawę towaru nie jest podatnikiem

14 XVIII 12. Cel oraz rezultat działalności gospodarczej Samodzielność prowadzenia działalności gospodarczej Działalność gospodarcza nieuznawana za wykonywaną samodzielnie Czynności pracowników nie podlegają VAT jako pozbawione przymiotu samodzielności (niezaleŝności) Pracownik spółki będący jednocześnie jej wspólnikiem i zarządzającym nie jest podatnikiem Samodzielność przy realizacji usług na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia Kategoria umów agencyjnych, zlecenia, o dzieło i innych o świadczenie usług nieuznawanych za samodzielną działalność gospodarczą Umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług zawierane przez pracowników z pracodawcą Usługi w ramach działalności wykonywanej osobiście, w tym umowy o dzieło i zlecenia, a samodzielna działalność gospodarcza Kiedy zleceniobiorca wykonujący czynności w oparciu o umowę zlecenia lub o dzieło nie jest, a kiedy jest podatnikiem VAT? Umowy zlecenia i o dzieło przy braku wyłączenia odpowiedzialności wobec osób trzecich opodatkowane MenedŜerowie i zarządzający przedsiębiorstwem Wykonywanie wolnych zawodów działalnością gospodarczą Usługi twórców i artystów wykonawców niebędące samodzielną działalnością gospodarczą Autorzy utworów literackich (w tym podatkowych i ekonomicznych), korzystający z praw autorskich podatnikami zwolnionymi przedmiotowo od podatku Autorzy utworów literackich tworzący w oparciu o umowę o pracę Jakie usługi twórców i artystów wykonawców opodatkowane są stawką 8%? Informacja Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 i ust. 3a ustawy o podatku od towarów i usług Adwokaci, biegli sądowi i tłumacze przysięgli wykonujący czynności na zlecenie sądu podatnikami VAT w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego Biegły sądowy podatnikiem VAT w świetle uchwały NSA Rolnicza działalność gospodarcza osób fizycznych, czyli rolnik podatnikiem Wykorzystywanie majątku (najem, dzierŝawa, leasing) działalnością gospodarczą Grupa podatkowa oraz zakład (oddział) osoby prawnej nie są podatnikami Jednostki organizacyjne osoby prawnej, będącej organizacją poŝytku publicznego podatnikami VAT Organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy podatnikami w sferze cywilnoprawnej Pojęcie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy Charakter wyłączenia z definicji podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy Miasto na prawach powiatu podatnikiem VAT w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa Rejestracja gminy jako podatnika VAT a NIP urzędu miasta jako płatnika podatku dochodowego Organ regulacji przyznający prawo do korzystania z częstotliwości telefonicznej nie działa jako podatnik VAT Urząd lotnictwa cywilnego realizujący zadania w zakresie certyfikacji nie jest podatnikiem Organy władzy publicznej oraz obsługujące je urzędy podatnikami VAT SprzedaŜ gruntów budowlanych przez gminę opodatkowana VAT Gmina czy urząd gminy podatnikiem VAT? Zakład budŝetowy odrębnym podatnikiem VAT

15 XIX 47. Miejski Zarząd Dróg, w zakresie pobierania opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania podatnikiem VAT Upadły czy syndyk podatnikiem VAT? Syndyk masy upadłości podatnikiem VAT Wspólnota mieszkaniowa podatnikiem VAT rozliczenie i udokumentowanie zakupu mediów Wspólnota mieszkaniowa działająca w imieniu własnym, na rzecz swoją jako wspólnoty nie refakturuje wydatków na rzecz właścicieli lokali Stowarzyszenie podatnikiem VAT Fundacje podatnikiem VAT Okazjonalny dostawca nowego środka transportu podatnikiem VAT Nabywca lub zlecający budowę domu celem zamieszkania w nim z rodziną, jako podatnik korzystający z prawa do odliczenia w zakresie, w jakim uŝywa części budynku jako biura do celów działalności gospodarczej Spółki inwestycyjne podatnikiem VAT Oddział zagraniczny nie jest oddzielnym podatnikiem w przypadku świadczenia usług Płatnicy VAT Komornik płatnikiem VAT od dokonywanej w trybie egzekucji dostawy nieruchomości Zmiana składu osobowego spółki cywilnej nie zmienia jej statusu podatnika Sprzedawca działek budowlanych nie zawsze jest podatnikiem Podmioty nabywające złom oraz prawa do emisji gazów cieplarnianych podatnikami VAT (w projekcie nowelizacji ustawy) Przypadki kiedy nabywca towarów lub usług jest zawsze podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku Kiedy usługobiorca usług związanych z nieruchomością nie będzie podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku? Przedstawiciel podatkowy XVIII. MAŁY PODATNIK I ZASADY JEGO ROZLICZANIA SIĘ Z PO- DATKU Pojęcie małego podatnika Uproszczone zasady rozliczeń VAT dla małych podatników Pojęcie metody kasowej rozliczeń VAT Zasady obowiązujące przy metodzie kasowej Obowiązkowy okres stosowania metody kasowej i moŝliwość rezygnacji Utrata prawa do rozliczania podatku metodą kasową Zasady dokumentowania sprzedaŝy przy metodzie kasowej Rozliczanie podatku naliczonego przy metodzie kasowej Przypadki kiedy mimo wyboru metody kasowej podatnik rozlicza VAT na zasadach ogólnych Korekta deklaracji dokonywana przez małych podatników stosujących metodę kasową lub rozliczenia kwartalne Ocena rozliczania podatku metodą kasową Mały podatnik niestosujący metody kasowej rozliczeń VAT VAT od otrzymanych zaliczek u małego podatnika rozliczającego się metodą kasową Moment odliczania podatku naliczonego z faktur VAT-MP przez kontrahentów małych podatników XIX. MOMENT POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO Pojęcie obowiązku podatkowego Obowiązek podatkowy w VAT zasada ogólna Dostawa towaru obowiązek podatkowy z chwilą wydania towaru

16 XX 4. Z jakim momentem naleŝy uznać dostawę towaru za dokonaną? Wykonanie usługi Obowiązek podatkowy przy sprzedaŝy towarów przez pośrednika (agenta) Wystawienie faktury za dostawę lub usługę Faktura za usługi wystawiona przed ich wykonaniem w całości, nie rodzi obowiązku podatkowego Moment powstania obowiązku podatkowego przy dostawie lokali i budynków Wydanie lokali jeszcze przed ich wyodrębnieniem i przeniesieniem własności w formie aktu notarialnego rodzi obowiązek podatkowy Faktura dokumentująca zaliczkę na dostawę budynku nie przesuwa momentu powstania obowiązku podatkowego Obowiązek podatkowy przy stanowieniu i przenoszeniu spółdzielczych praw do lokali na rzecz członków spółdzielni Czynności wykonywane przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz członków spółdzielni Upływ terminu płatności wyznacznikiem powstania obowiązku podatkowego Dostawa energii elektrycznej Powstanie obowiązku podatkowego dla usług komunalnych wymienionych w poz , 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy Wpływ określenia terminu zapłaty na obowiązek podatkowy Obowiązek podatkowy w przypadku usług komunikacji miejskiej Usługi budowlane i budowlano-montaŝowe Moment powstania obowiązku podatkowego a fakturowanie w przypadku robót budowlano- -montaŝowych Obowiązek podatkowy z tytułu usług budowlanych ma charakter lex specialis Zapłata w formie kompensaty przy robotach budowlanych Liczenie terminu powstania obowiązku podatkowego przy robotach budowlanych Obowiązek podatkowy z tytułu dostawy gazet, magazynów, czasopism oraz ksiąŝek Najem, dzierŝawa, leasing Usługi ochrony, dozoru, pośrednictwa ubezpieczeniowego, stałej obsługi prawnej i biurowej Przy wynajmie lokali Kiedy powstaje obowiązek zapłaty VAT przy usługach ciągłych? Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku importu usług gdy podatnikiem jest zawsze usługobiorca Import usług budowlanych Import usług najmu, dzierŝawy, leasingu a obowiązek podatkowy Import usług licencji i sublicencji Obowiązek podatkowy przy zakupie maszyny wraz z montaŝem od zagranicznej firmy Dostawa (sprzedaŝ) wysyłkowa obowiązek podatkowy Czynności drukowania Usługi udzielania licencji i sublicencji świadczone na terytorium kraju Otrzymanie przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty a obowiązek podatkowy Kiedy zaliczka nie wywołuje obowiązku podatkowego? Obowiązek podatkowy przy zaliczce wykazanej w euro Obowiązek podatkowy dla przedwcześnie udokumentowanej zaliczki Częściowa zapłata (ceny) Obowiązek podatkowy przy nieodpłatnych dostawach towarów i nieodpłatnych usługach SprzedaŜ ratalna Moment powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów

17 XXI 46. Moment powstania obowiązku podatkowego przy zaliczce w eksporcie towarów Obowiązek podatkowy w imporcie towarów SprzedaŜ z zastrzeŝeniem prawa własności i na próbę Usługa obejmująca zamieszczanie ogłoszeń Obowiązek podatkowy przy usługach poŝyczki i kredytowych Skutki rozliczenia podatku z tytułu najmu przed powstaniem obowiązku podatkowego Dotacje, subwencje i inne dopłaty a obowiązek podatkowy Obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania przez aptekę refundacji za leki z NFZ Kiedy podatnik powinien rozliczyć fakturę z tytułu wykonania usług elektrycznych? Oddanie gruntu w uŝytkowanie wieczyste Obowiązek podatkowy komitenta Obowiązek podatkowy przy sprzedaŝy towarów przez Internet Obowiązek podatkowy dla usług świadczonych na zlecenie sądów i prokuratur Przewłaszczenie na zabezpieczenie Wpłata na rachunek powierniczy (kaucja) nie rodzi obowiązku podatkowego Zestaw towarów (komplet wydawniczy) a obowiązek podatkowy Obowiązek zapłaty podatku wykazanego na fakturze Brak obowiązku zapłaty gdy faktura z podatkiem niedokumentująca faktycznej sprzedaŝy nie została wprowadzona do obrotu prawnego. Anulowanie faktury Czy art. 108 ust. 1 ustawy o VAT stosuje się do faktury wewnętrznej? Obowiązek podatkowy przy obrocie złomem oraz prawami do emisji gazów cieplarnianych (projekt) XX. PODSTAWA OPODATKOWANIA Obrót podstawą opodatkowania Cena jako wyraŝenie wynagrodzenia Elementy podstawy opodatkowania, czyli co obejmuje kwota naleŝna od nabywcy lub osoby trzeciej Podatek od nieruchomości składnikiem podstawy opodatkowania przy najmie (dzierŝawie) Podstawa opodatkowania sprzedaŝy obejmuje takŝe koszty przewozu towaru Koszty przesyłki pocztowej są elementem podstawy opodatkowania dostawy towaru i nie podlegają refakturowaniu Podstawa opodatkowania, gdy poczcie za jej usługę zapłaci kupujący, za pośrednictwem sprzedawcy działającego w tym zakresie jako pełnomocnik kupującego Koszty tzw. mediów elementem w podstawie opodatkowania usług najmu i dzierŝawy lub refakturowanie Opłaty administracyjne związane z ustanowieniem odrębnej własności lokalu elementem podstawy opodatkowania tegoŝ ustanowienia Dotacja, subwencja, dofinansowanie podlega VAT, ale nie zawsze Dotacje przekazywane w celu sfinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług Sposób rozliczania refundacji otrzymywanych przez apteki z NFZ Dotacja z funduszu unijnego na zakup środków trwałych nie podlega opodatkowaniu VAT u nabywcy towaru. Opodatkowaniu podlega jedynie dotacja przekazana sprzedawcy Przykłady dotacji, które nie podlegają VAT Stawka podatku przy opodatkowaniu dotacji przedmiotowej oraz sposób wyliczenia podatku Udokumentowanie otrzymania dotacji (dopłaty) Dopłaty do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego opodatkowane stawką 8% Zaliczki, zadatki, przedpłaty, raty obrotem

18 XXII 19. Zatrzymane zadatki nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług Rozliczenie zaliczki wpłaconej na poczet towarów opodatkowanych róŝnymi stawkami Zdarzenia pomniejszające podstawę opodatkowania Rabaty Rabat transakcyjny w momencie wystawienia faktury Udokumentowanie zwrotu towarów jako podstawa obniŝenia obrotu ObniŜenie podatku naleŝnego po potwierdzeniu odbioru faktury korygującej Kiedy brak obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru korekty faktury? Czy brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta wyłącza prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania pytanie do ETS? Wysłanie faktury korygującej odbiorcy jako podstawa do korekty VAT naleŝnego z tytułu faktury wystawionej w trybie art. 108 ustawy Rabaty towarowe opodatkowane VAT Bony rabatowe a podstawa opodatkowania ObniŜenie podstawy opodatkowania nie tylko przy rabacie dla bezpośredniego odbiorcy towaru Rabat cenowy nie dla bezpośredniego kontrahenta, lecz dla kolejnego odbiorcy w łańcuchu dystrybucji towaru podstawą do obniŝenia obrotu ObniŜenie z tytułu rabatu obrotu wykazanego fakturą udokumentowane tylko fakturą korygującą SprzedaŜ ratalna. Odsetki (od udzielonego kredytu kupieckiego) a podstawa opodatkowania Kaucja gwarancyjna na rzecz banku przy usługach pośrednictwa finansowego Kaucja przy usłudze najmu Dostawa budynków lub budowli związanych trwale z gruntem Oddanie gruntu w uŝytkowanie wieczyste z równoczesną sprzedaŝą budynków Podstawa opodatkowania przy stanowieniu i przenoszeniu spółdzielczych praw do lokali na rzecz członków spółdzielni Podstawa opodatkowania przy przekształceniu prawa lokatorskiego na własnościowe lub ustanowienia odrębnej własności lokalu Wynagrodzenie określone w naturze, zamiana, barter Wartość rynkowa jako podstawa opodatkowania Podstawa opodatkowania przy nieodpłatnych przekazaniach, w tym na cele osobiste podatnika lub pracowników Podstawa opodatkowania nieodpłatnego przekazywania (darowizn) Ŝywności i napoi na cele charytatywne Nieodpłatne świadczenia usług, w tym na cele osobiste podatnika lub jego pracowników Kwota brutto sprzedaŝy podstawą opodatkowania przy świadczeniu usług Określenie podstawy opodatkowania przez organ podatkowy Podstawa opodatkowania transakcji na rzecz pracowników wykonanej po cenie niŝszej niŝ koszt produkcji Podstawa opodatkowania u zleceniodawcy Podstawa opodatkowania u komisanta oraz u komitenta Podstawa opodatkowania u pośrednika Podstawa opodatkowania w przypadku dostaw towarów, dla których podatnikiem jest ich nabywca Podstawa opodatkowania przy dostawie złomu oraz usługach przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (projekt) Opakowania zwrotne a podstawa opodatkowania Premia pienięŝna (bonus) wypłacana z tytułu osiągnięcia satysfakcjonującej dostawcę wielkości obrotów nie podlega opodatkowaniu Premia pienięŝna wypłacana przez nabywcę sprzedawcy towarów z tytułu ich jakości (podwyŝka ceny)

19 XXIII 57. Podstawa opodatkowania w przypadku czasopism z dołączanymi odpłatnie dodatkami o innej klasyfikacji PKWiU Podstawa opodatkowania w przypadku wykonania usługi z materiałów powierzonych Podstawa opodatkowania w przypadku wykorzystywania na prywatne potrzeby części budynku zaliczonego w całości przez podatnika do aktywów jego przedsiębiorstwa Przeliczenie na złote podstawy opodatkowania określonej w walucie obcej Zasady zaokrąglania kwot podatku Podstawa opodatkowania przy sprzedaŝy walut Sprzątanie części wspólnych budynku nie stanowi elementu usługi najmu nieruchomości Koszty ubezpieczenia elementem podstawy opodatkowania leasingu Opłaty finansowe towarzyszące płatnościom za usługi telekomunikacyjne elementem podstawy opodatkowania tych usług Ulga na złe długi, czyli rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności (art. 89a i 89b) Uprawnienia podatnika-wierzyciela Obowiązki podatnika-dłuŝnika XXI. STAWKI PODATKOWE Stawki podatku w ustawie o VAT w 2011 roku Stawka podstawowa 23% w 2011 roku ObniŜona stawka podatku 8% w 2011 roku ObniŜona stawka podatku 5% w 2011 roku na nieprzetworzoną Ŝywność, podstawowe produkty Ŝywnościowe oraz ksiąŝki i czasopisma specjalistyczne Przejście przy identyfikowaniu towarów i usług dla potrzeb obrotów krajowych z PKWiU z 1997 roku na PKWiU z 2008 roku Katalog usług zwolnionych od podatku uchylenie załącznika nr 4 do ustawy o VAT Stawka 8% w budownictwie w 2011 roku Konieczność porównywania treści załącznika numer 3 (stawka 8%) z załącznikiem nr 10 (stawka 5%) oraz katalogiem usług zwolnionych od podatku Jedna stawka VAT przy jednej dostawie składającej się z kilku czynności zasadą Dwie stawki VAT przy jednej dostawie wyjątek Opodatkowanie sprzedaŝy produktów w zestawie Przetwory rybne Stawka VAT na pieczywo Stawka VAT na wyroby ciastkarskie Usługi gastronomiczne restauracyjne, kateringowe, stołówkowe w 2011 roku opodatkowane stawką 8% Kawa i herbata opodatkowane stawką 23%, a cappuccino i latte 8% Nawozy nabywane przez podatników podatku rolnego opodatkowane stawką 7% Opłaty z tytułu uŝytkowania wieczystego ustanowionego do 31 grudnia 2010 roku po 1 stycznia 2011 roku dalej opodatkowane stawką 22% Zbycie prawa wieczystego uŝytkowania gruntu opodatkowane stawką 8% Usługi badania zwierząt rzeźnych i mięsa opodatkowane stawką 8% Naprawy obuwia, odzieŝy, rowerów i usługi fryzjerskie stawka 8% Wynajem sali gimnastycznej przez szkołę 23% Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni miejskiej Wynajem autobusów z kierowcami Usługi wywozu śmieci oraz dzierŝawa pojemników na gromadzenie odpadów Usługi rekreacyjne

20 XXIV 27. Bilety na dyskotekę oraz sprzedaŝ napojów stawka 8% i 23% Oglądanie filmu (erotycznego) w zamkniętej kabinie nie korzysta z obniŝonej stawki VAT Dostawa dla jednostek ochrony przeciwpoŝarowej sprzętu na cele ochrony przeciwpoŝarowej a obniŝona stawka VAT Druk ksiąŝek i czasopism Stawka VAT na gazety w 2011 roku Stawka VAT na ksiąŝki w 2011 roku Stawka VAT na czasopisma w 2011 roku Stawka przejściowa 0% dla obrotu ksiąŝkami do 30 kwietnia 2011 roku SprzedaŜ nagranej ksiąŝki na płycie DVD oznaczonej numerem ISBN Stawka podatku na ebooki i audiobooki, dostępne on-line 23% Ryczałt taksówkarzy w 2011 roku 4% Czyszczenie sieci kanalizacyjnej Przyłączenie do sieci wodociągowej według tej samej stawki co późniejsza dostawa Przepisy przejściowe normujące zagadnienia wynikające ze zmiany stawek VAT Wstęp Stawka podatku w przypadku wykonania czynności w momencie obowiązywania starej stawki, gdy obowiązek podatkowy powstaje w momencie obowiązywania nowej stawki (art. 41 ust. 14a ustawy o VAT) Dostawy i usługi mające charakter czynności ciągłych, dla których ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń (art. 41 ust. 14b ustawy o VAT) Dostawy i usługi o charakterze czynności ciągłych, gdy okres rozliczenia lub płatności obejmuje dzień zmiany stawki podatku rozliczenie czynności faktycznych (art. 41 ust. 14c ustawy o VAT) Dostawy i usługi o charakterze czynności ciągłych, gdy okres rozliczenia lub płatności obejmuje dzień zmiany stawki podatku rozliczenie proporcjonalne (art. 41 ust. 14d ustawy o VAT) Zaliczka i zadatek otrzymane przed dniem zmiany stawki podatku (art. 41 ust. 14f ustawy o VAT) Zniesienie obowiązku korekt faktur o charakterze masowym (art. 41 ust. 14e ustawy o VAT) Gdy opodatkowano to co było zwolnione od podatku lub zwolniono to co było opodatkowane (art. 41 ust. 14h ustawy o VAT) Kiedy nie stosuje się unormowań przejściowych (art. 41 ust. 14g ustawy o VAT) Faktury korygujące na przełomie roku stawka podatku Jak będą się zmieniać stawki podatku od towarów i usług w przypadku gdy kwota państwowego długu publicznego do PKB w latach 2011, 2012 lub 2013 przekroczyłaby 55%? XXII. STAWKA 0% Stawka 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie Stawka 0% przy eksporcie towarów Katalog ustawowy szczególnych przypadków, do których stosuje się stawkę 0% Obrót uszlachetniający (naprawa, przerób lub przetwarzanie) opodatkowany stawką 0% Dostawa towarów poza Wspólnotę, poprzedzona usługami uszlachetniającymi Dostawy sprzętu komputerowego opodatkowane stawką 0% Stawka 0% dla usług określonych rozporządzeniem Ministra Finansów Dostawa w Polsce towarów objęta stawką 0%, które po uszlachetnianiu podlegają wywozowi do ich nabywcy w kraju unijnym Stawka 0% na usługi, za które usługobiorca płaci środkami finansowymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej

Aport Barter Budowlane usługi

Aport Barter Budowlane usługi S pis treści Wykaz skrótów XLVII Wstęp LI Aport 1 I Pojęcie aportu 1 II Aport na gruncie VAT 1 1 Aport przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa 2 III Rozliczanie aportu 3 1 Miejsce

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. Zakres przedmiotowy opodatkowania

Spis treści. Wprowadzenie. I. Zakres przedmiotowy opodatkowania Wprowadzenie I. Zakres przedmiotowy opodatkowania 1. Definicja pojęcia towar dla potrzeb VAT........................... 35 1a) Warunki, które muszą zostać spełnione, aby budynki i budowle mogły być przedmiotem

Bardziej szczegółowo

NOWY LEKSYKON VAT 2013/2014

NOWY LEKSYKON VAT 2013/2014 Wojciech Maruchin Krzysztof Modzelewski Grzegorz Tomala NOWY LEKSYKON VAT 2013/2014 Stan prawny: 2013 2014 Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2013 Wprowadzenie.................................................................27

Bardziej szczegółowo

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 ROZDZIAŁ 1 Od autora... 47 Wykaz skrótów... 49 ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 1.1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1... 51 1.1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

NOWY LEKSYKON VAT 2012

NOWY LEKSYKON VAT 2012 Wojciech Maruchin Krzysztof Modzelewski Grzegorz Tomala NOWY LEKSYKON VAT 2012 Stan prawny: 1 stycznia 2012 r. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wprowadzenie............................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT ROZDZIAŁ 1 Od autora 49 Wykaz skrótów 51 ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT 1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1 53 1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych 2 53 2.

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci OD WYDAWCY... LIII

Spis tre ci OD WYDAWCY... LIII OD WYDAWCY... LIII I. CECHY (ZASADY) VAT... 1 1. Podstawowe cechy podatku od towarów i us ug jako odmiany podatku od warto ci dodanej... 1 2. Powszechno VAT... 2 3. Wielofazowo i proporcjonalno VAT...

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w 2014 r.

Podatek VAT w 2014 r. Podatek VAT w 2014 r. Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Obowiązek podatkowy w VAT w 2014 r.... 5 1.1 Dokonanie dostawy i wykonanie usług... 5 1.2 Usługi przyjmowane częściowo...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 37 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy... 37 1.1. Podmiot opodatkowania... 37 1.2. Osoby prawne... 38 1.3. Jednostki nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. Przepisy ogólne

DZIAŁ I. Przepisy ogólne Dz.U.04.54.535 2011.01.01 zm. Dz.U.2009.195.1504 art. 1 zm. Dz.U.2009.215.1666 art. 1 zm. Dz.U.2010.226.1476 art. 1 zm. Dz.U.2010.238.1578 art. 19 zm. Dz.U.2010.247.1652 art. 1 zm. Dz.U.2010.257.1726 art.

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3.

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3. Amortyzacja samochodów 4. Analiza rynkowości transakcji

Bardziej szczegółowo

100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe

100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe 100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wprowadziła szereg nowych regulacji i instytucji prawa podatkowego

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń maj czerwiec 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE - zmiany w przepisach o VAT - proceder outsourcingu personalnego Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87

Bardziej szczegółowo

I. PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

I. PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI OD WYDAWCY... 41 I. PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 43 1. Pojęcie osoby fizycznej... 43 2. Gospodarstwo rolne definicja... 43 3. Działalność rolnicza definicja normatywna... 43 4. Dział

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT systemowa analiza ze szczególnym uwzględnieniem transakcji transgranicznych w ramach UE. cz. II

Podatek VAT systemowa analiza ze szczególnym uwzględnieniem transakcji transgranicznych w ramach UE. cz. II Mariusz Cieśla Podatek VAT systemowa analiza ze szczególnym uwzględnieniem transakcji transgranicznych w ramach UE. cz. II Kromerowo, 29-30 lipca 2011 r. 1/113 Metoda kasowa W art. 2 pkt 25 ustawy VAT

Bardziej szczegółowo

Ustawa o VAT 2015 BIULETYN VAT KODEKS KSIĘGOWEGO. Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. Publikacja wchodzi w skład Biuletynu VAT.

Ustawa o VAT 2015 BIULETYN VAT KODEKS KSIĘGOWEGO. Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. Publikacja wchodzi w skład Biuletynu VAT. rekomenduje BIULETYN VAT KODEKS KSIĘGOWEGO Ustawa o VAT 2015 Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. ISBN 977-17-3308-852-8 Publikacja wchodzi w skład Biuletynu VAT HIT SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 11 marca 2004

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW... 39 1. Pojęcie koszty uzyskania przychodów... 39 2. Nowa definicja kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2007 r....

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/184 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. 2. Podatek od towarów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/184 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. 2. Podatek od towarów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. 2. Podatek od towarów

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn.

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn. Zmiany w VAT 2014 Modyfikacja zasad powstania obowiązku podatkowego Od 01 stycznia 2014r. wprowadzone zostaną nowe zasady wyznaczania momentu powstania obowiązku podatkowego. Dotychczas obowiązujący art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA 2014r. wprowadzone ustawą z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 35)

Bardziej szczegółowo

IV 2014 [USTAWA O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)] www.aktyprawne.poznajpodatki.pl. www.projekt.poznajpodatki.pl

IV 2014 [USTAWA O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)] www.aktyprawne.poznajpodatki.pl. www.projekt.poznajpodatki.pl IV 2014 www.aktyprawne.poznajpodatki.pl www.projekt.poznajpodatki.pl [USTAWA O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)] (Dz.U. 2011 nr 177, poz. 1054) Wersja obowiązująca od 1 kwietnia 2014 r. Wygodna wersja

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/222 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/242 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535. USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535. USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/242 Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448,

Bardziej szczegółowo