SPIS TREŚCI TOM I i II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI TOM I i II"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI TOM I i II OD WYDAWCY... LI I. NOWA REGULACJA VAT OD 1 MAJA 2004 ROKU WPROWADZENIE Skutki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej dla podatku VAT w Polsce Nowa Dyrektywa VAT zastępująca od 1 stycznia 2007 roku I i VI Dyrektywę Obowiązek przestrzegania wymogów Dyrektyw Podstawowe cechy podatku od towarów i usług jako odmiany podatku od wartości dodanej Powszechność VAT Wielofazowość i proporcjonalność VAT Potrącalność VAT Zasada neutralności VAT Bezpośrednia skuteczność Dyrektyw, czyli moŝliwość stosowania ich przez podatników Pośrednia skuteczność Dyrektywy unijnej VAT, czyli wykładnia ustawy o VAT w zgodzie z tą Dyrektywą Zasady ogólne prawa Unii Europejskiej znajdujące zastosowanie przy wykładni przepisów VAT Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego Do stosowania prawa unijnego obowiązane są takŝe organy podatkowe Minister Finansów ma obowiązek wydać pisemną interpretację w zakresie przepisów Dyrektywy 2006/112/WE II. ZAKRES PRZEDMIOTOWY OPODATKOWANIA VAT A. Zagadnienia ogólne Wzorzec czyli jak przedmiot opodatkowania unormowany został w Dyrektywie VAT Określenie zakresu opodatkowania w polskiej ustawie o VAT Dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju Zasada terytorialności Odpłatność dostawy towarów oraz świadczenia usług Brak zachowania warunków oraz form określonych prawem a opodatkowanie czynności Towary i usługi w ustawie o VAT a klasyfikacje statystyczne Przyjęcie przy identyfikowaniu towarów i usług dla potrzeb obrotów krajowych PKWiU z 2008 roku w miejsce PKWiU z 1997 roku Zakres rzeczowy PKWiU B. Dostawa towarów Dostawa towarów o charakterze odpłatnym Czynności nieodpłatne będące dostawą towarów zrównane z odpłatną dostawą Dostawa towarów w łańcuchu podatników Nowa definicja towaru Przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel SprzedaŜ jako czynność opodatkowana Zamiana, czyli opodatkowanie transakcji barterowych... 30

2 VI 17. Leasing, dzierŝawa, najem oraz sprzedaŝ z zastrzeŝeniem prawa własności dostawą towarów przy spełnieniu określonych warunków Wydanie towarów w ramach umowy komisu dostawą towarów Stanowienie i przenoszenie spółdzielczych praw do lokali na rzecz członków spółdzielni Ustanowienie i zbycie prawa wieczystego uŝytkowania gruntów SprzedaŜ spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Nieodpłatne czynności przekazywania (zuŝycia) towarów uznawane za nieodpłatną dostawę towarów Przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości oraz próbek niebędące dostawą towarów Przeniesienie własności towaru w miejsce świadczenia pienięŝnego Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu Wypłata zysku w formie towaru Przeniesienie własności gruntu Wywłaszczenie nieruchomości i przymusowa sprzedaŝ nieruchomości za odszkodowaniem opodatkowane VAT jako dostawa towarów Wydanie towaru z tytułu przewłaszczenia na zabezpieczenie Charytatywna aukcja fundacji a podatek VAT C. Świadczenie usług Pojęcie usługi w ustawie o VAT Opodatkowanie świadczenia usług Przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych Zaniechanie czynności albo tolerowanie czynności lub sytuacji, na przykład słuŝebności Usługi nieodpłatne zrównane z usługami świadczonymi odpłatnie Obrót wierzytelnościami. Faktoring SprzedaŜ praw lub udzielanie licencji (sublicencji) w rozumieniu przepisów Prawa własności przemysłowej Przeniesienie praw autorskich UŜytkowanie znaku towarowego Wniesienie aportu Know-how opodatkowanym świadczeniem usług Wydanie towarów na podstawie umowy uŝyczenia moŝe podlegać opodatkowaniu UŜyczenie nieruchomości Dotacja, subwencja, dofinansowanie podlega VAT Wykonanie przez przedsiębiorstwo energetyczne przyłącza do sieci w ramach umowy o przyłączenie Czynności wykonywane przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz członków spółdzielni Czynności wykonywane w ramach działalności wykonywanej osobiście, w tym w ramach umów zlecenia i umów o dzieło Czynności wykonywane w ramach kontraktu menedŝerskiego SprzedaŜ znaków opłaty skarbowej i znaczków pocztowych dostawą zwolnioną od podatku Bezumowne korzystanie z lokalu po zakończeniu umowy najmu (dzierŝawy) Wpłaty z tytułu umów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez TBS Transfer zawodnika do innego klubu sportowego Odpłatne przyłączenie do sieci energetycznej, ciepłowniczej lub gazowej D. Dostawa towarów czy świadczenie usług kwestie sporne Druk ksiąŝek z materiałów własnych dostawą towarów czy usługą? Działalność reprograficzna (kserograficzna) dostawą towarów SprzedaŜ udziału we współwłasności nieruchomości usługą... 63

3 57. Dostawa czy usługa kryteria rozstrzygające w orzeczeniu ETS na tle transakcji obejmującej dostawę i ułoŝenie kabla światłowodowego E. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wnoszenia wkładów niepienięŝnych (aportów) Opodatkowanie aportów w wyjaśnieniach Ministra Finansów Podstawy prawne Ogólne zasady opodatkowania aportów Sposób opodatkowania Odliczenie i korekta podatku Dokumentowanie Podstawa opodatkowania czynności wniesienia wkładu niepienięŝnego (aportu) do spółki Obowiązek podatkowy z tytułu aportu Korekta podatku naliczonego od zakupu towarów wnoszonych aportem Aport przedsiębiorstwa Zmiana umowy spółki poprzez wniesienie aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a VAT i PCC F. Likwidacja lub zaprzestanie działalności gospodarczej Opodatkowanie likwidacji lub zaprzestania działalności gospodarczej III. CZYNNOŚCI NIEPODLEGAJĄCE SYSTEMOWI VAT Czynności wyłączone z opodatkowania Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Aport przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki Działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy SprzedaŜ przemyconych płyt kompaktowych powinna podlegać VAT Niedobór a VAT Usługi na potrzeby przedsiębiorstwa podatnika Przekazanie towaru do własnego sklepu (zakładu) Przeznaczenie zakupionych towarów na wyposaŝenie biura Nieodpłatne przesunięcie środków trwałych Przesunięcie towarów między zakładami podatnika Usługi wykonywane poza terytorium Polski Dokumentowanie czynności niepodlegających opodatkowaniu Czynności wykonywane w ramach rękojmi i gwarancji niepodlegające opodatkowaniu i opodatkowane Przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości oraz próbek nie podlega VAT Wartość prezentów, których przekazanie nie podlega opodatkowaniu Nieodpłatne przekazanie materiałów ekspozycyjnych kontrahentom przekazaniem próbki niepodlegającym opodatkowaniu Pojęcie,,próbki i,,prezentu o małej wartości w wyroku ETS Nabywanie i zbywanie akcji lub udziałów a VAT SprzedaŜ udziałów w spółce z o.o Odszkodowanie za wadliwy towar Jednorazowa sprzedaŝ udziału w niezabudowanej nieruchomości nie podlega VAT, lecz PCC Nielegalny pobór energii i gazu w orzecznictwie sądów administracyjnych KradzieŜ nie jest czynnością opodatkowaną VII

4 VIII 26. KradzieŜ samochodu i wypłata odszkodowania Wydanie specyfikacji przetargowej a VAT Przekształcenie prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności Środki otrzymane z Funduszu Urzędu Pracy, tzw. de minimis, nie są opodatkowane VAT SprzedaŜ talonów towarowych Wydawanie za odpłatnością kart identyfikacyjnych będących przepustkami Wydanie gruntu w oparciu o umowę zbycia po dniu 30 kwietnia 2004 roku w sytuacji zapłaty ceny przed 1 maja 2004 roku Wspólne działania marketingowe dwóch podmiotów gospodarczych nie są wzajemnym świadczeniem usług Nieodpłatne udostępnienie maszyn w ramach umowy kooperacyjnej Nieodpłatne przekazanie gruntu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele związane z przedsiębiorstwem Premia pienięŝna jedynie z tytułu osiągnięcia satysfakcjonującej dostawcę wielkości obrotów Kiedy napiwek nie podlega opodatkowaniu? Prawnicze porady pro bono IV. REPREZENTACJA, REKLAMA ORAZ USŁUGI REKLAMOWE Nieodpłatne przekazanie towarów na cele wiąŝące się z przedsiębiorstwem podatnika do 31 maja 2005 roku dostawą towarów Nieodpłatne przekazanie towarów wiąŝące się z prowadzeniem przedsiębiorstwa w tym na cele reklamy i reprezentacji od 1 czerwca 2005 roku nie jest czynnością opodatkowaną Porównanie unormowania dotyczącego przekazania towarów na cele reprezentacji i reklamy na tle ustawy o VAT (art. 7 ust. 2 i 3 oraz art. 16 Dyrektywy 2006/112/WE) Projektowane na 2011 rok zmiany w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów Projektowane na 2011 rok zmiany w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług Katalogi, plakaty i foldery rozdawane bezpłatnie Przekazanie do punktów sprzedaŝy innych podatników stojaków, regałów i kasetonów Zakup usług obcych na potrzeby reprezentacji i reklamy Zakaz obniŝania podatku naleŝnego o podatek naliczony od usług gastronomicznych Prezent o małej wartości oraz próbka na cele reprezentacji i reklamy nie podlega VAT Przeznaczenie towarów handlowych na cele reprezentacji Nagrody wydawane w ramach sprzedaŝy premiowej (promocyjnej) Umieszczenie logo firmy na samochodzie rajdowym Usługi reklamowe w świetle orzecznictwa ETS Sponsoring a VAT Rozliczenie umowy sponsoringu Kraj opodatkowania usług reklamowych V. PRZEKAZANIE TOWARÓW I ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ PODAT- NIKA NA RZECZ PRACOWNIKÓW Opodatkowanie czynności przekazania towarów i usług własnym pracownikom zasady ogólne Przekazanie (zuŝycie) towarów oraz świadczenie usług przez podatnika na rzecz pracowników na cele osobiste oraz związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Przekazanie pracownikom deputatów węglowych Nieodpłatny dowóz pracowników do pracy Częściowo odpłatny dowóz pracowników do pracy Moment powstania obowiązku podatkowego od przekazanych pracownikom towarów i usług Podstawa opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania towarów na cele osobiste pracowników

5 IX 8. Podstawa opodatkowania czynności nieodpłatnego świadczenia usług na cele osobiste pracowników Dokumentowanie czynności nieodpłatnego przekazania towarów i usług pracownikom podatnika na ich cele osobiste Nieodpłatna naprawa prywatnego samochodu pracownika w warsztacie pracodawcy Opodatkowanie nieodpłatnego wydawania pracownikom posiłków profilaktycznych Opodatkowanie nieodpłatnego wydawania pracownikom posiłków innych niŝ profilaktyczne Nieodpłatna kawa, herbata i woda dla pracowników Zakup i przekazanie pracownikom odzieŝy i obuwia roboczego a VAT Opodatkowanie czynności socjalnych na rzecz pracowników finansowanych z ZFŚS Pracodawca z tytułu administrowania ZFŚS nie jest podatnikiem VAT Usługi sfinansowane z ZFŚS na rzecz pracowników nie podlegają opodatkowaniu przez zakład pracy Wycieczka dla pracowników sfinansowana z ZFŚS i przez pracowników Świadczenia na rzecz pracowników z częściową odpłatnością pracowników i dofinansowaniem zakładu pracy, lecz nie z ZFŚS Upominki i nagrody rzeczowe przekazywane w ramach imprez kulturalnych dzieciom pracowników Paczki świąteczne dla pracowników a VAT. Bony towarowe Opodatkowanie imprezy integracyjnej Odliczenie VAT od wydatków związanych z konferencją (firmową imprezą integracyjną) Opodatkowanie tzw. pakietów medycznych wykupionych na rzecz pracowników i ich rodzin w 2011 roku VI. DAROWIZNY I NIEODPŁATNE PRZEKAZANIA Darowizna jako czynność podlegająca VAT Przyłączenie urządzenia wybudowanego przez podatnika do sieci przedsiębiorstwa energetycznego Nieodpłatne przekazanie infrastruktury drogowej na rzecz gminy a opodatkowanie Darowizna podstawa opodatkowania i dokumentowanie Darowizna produktów spoŝywczych zwolniona od podatku Stawka podatku przy darowiźnie Darmowy upominek przy sprzedaŝy premiowej Darowizna usług, czyli nieodpłatne świadczenie usług na cele związane z przedsiębiorstwem podatnika nie podlega VAT Opodatkowanie gratisowego kompletu kosmetycznego, który spełnia definicję małego prezentu Czy towary przekazywane osobom prawnym mogą być prezentami o małej wartości Przekazanie samochodu na złomowanie Przekazanie firmy najbliŝszej rodzinie w formie darowizny Przekazywanie urządzeń do uŝywania sprzedawcom w ramach umów uŝyczenia oraz umów nienazwanych Doładowanie telefonu w promocji nie jest opodatkowane VAT Nieodpłatne przejęcie przebudowanej sieci energetycznej VII. USŁUGI WYBRANE ZAGADNIENIA Usługi serwisowe i gwarancyjne a VAT Usługi gwarancyjne świadczone przez sprzedawcę za rabat w cenie nabywanych towarów Wynajem lokalu uŝytkowego działalnością gospodarczą

6 X 4. Zamontowanie urządzenia do sprzedaŝy towarów w lokalu u innego podatnika nie jest najmem nieruchomości Usługi agencyjne Usługi pośrednictwa na rzecz totalizatora sportowego Szkolenie personelu kontrahenta nie jest usługą edukacyjną zwolnioną od VAT Jedna usługa w przypadku sprzedaŝy standardowego oprogramowania przystosowanego do potrzeb nabywcy Zbycie (zwrot) nakładów poniesionych na wybudowanie budynku na cudzym gruncie. Rozliczenie nakładów ulepszających Refakturowanie w Dyrektywie 2006/112/WE i w ustawie o VAT Usługi pocztowe brak podstaw do refakturowania Czynności dodatkowe w ramach szkolenia Opodatkowanie usług naukowo-badawczych Nieodpłatne udostępnienie zleceniobiorcy narzędzi przez zleceniodawcę dla realizacji zamówienia nie podlega VAT Premie pienięŝne z tytułu osiągniętych obrotów i terminowej zapłaty nie są wynagrodzeniem za usługę i nie podlegają VAT Wspólne działania marketingowe dwóch podmiotów gospodarczych Cesja praw i obowiązków z umowy przedwstępnej sprzedaŝy lokali mieszkalnych jest usługą obciąŝoną VAT Wydanie zezwoleń na amatorski połów ryb jest świadczeniem usług opodatkowanym stawką 23% VIII. TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE ZASADY OGÓLNE Zagadnienia wstępne Co oznacza dla podatników zniesienie w Unii Europejskiej granic celno-podatkowych Pojęcie terytorium Wspólnoty Europejskiej SAD (Single Administrathe Document) tylko w transakcjach pozawspólnotowych Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów poprzednio eksport towarów do krajów Wspólnoty Transakcje dokonywane przez podatników VAT na rzecz ostatecznych konsumentów (niebędących podatnikami VAT) z państw Wspólnoty Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w Polsce poprzednio import towarów z krajów Wspólnoty SprzedaŜ wysyłkowa IX. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW W USTAWIE O VAT Pojęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów WNT od firmy z siedzibą w Turcji posługującej się niemieckim numerem identyfikacyjnym Czy dostawa towaru od podatnika z UE, który nie jest w swoim kraju zarejestrowanym podatnikiem VAT UE stanowi WNT dla polskiego nabywcy? Nabycie towarów na cele reprezentacji i reklamy od podatnika niezarejestrowanego dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych Czy darowizna towaru od podatnika z kraju UE dla polskiego podatnika podlega opodatkowaniu jako WNT? Przypadki kiedy wewnątrzwspólnotowe nabycie (WNT) nie występuje Niewystępowanie WNT z uwagi na charakter dostawy (wyłączenie przedmiotowe) Niewystępowanie WNT z uwagi na rodzaj nabywanego towaru (wyłączenie przedmiotowe) Niewystępowanie WNT z uwagi na status dostawcy (wyłączenie podmiotowe)

7 10. Niewystępowanie WNT z uwagi na status nabywcy (wyłączenie podmiotowe) Obowiązujący od 1 stycznia 2008 roku limit utraty podmiotowego zwolnienia z WNT Kiedy opodatkowanie w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia zawsze występuje niezaleŝnie od statusu nabywcy Wybór opodatkowania WNT przez podmioty korzystające z wyłączenia w opodatkowaniu Zwolnienie od podatku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Zwolnienie od podatku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wprowadzanych do składu celnego Przemieszczenie (transfer) towarów własnych podatnika z kraju członkowskiego Unii do Polski wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów Przemieszczenie towaru z zagranicznego (unijnego) oddziału podatnika do jego siedziby w Polsce Przypadki kiedy przemieszczenie towarów własnych podatnika z kraju członkowskiego Unii do Polski nie jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów Nabycie towaru z montaŝem lub instalacją a WNT Przywóz towarów do Polski w celu przerobu uszlachetniającego a WNT Brak rejestracji nabywcy jako podatnika VAT UE nie wyklucza WNT Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu WNT Obowiązek podatkowy z tytułu WNT w przypadku wystawienia faktury (faktury zaliczkowej) przed dokonaniem dostawy towarów Obowiązek podatkowy z tytułu WNT, gdy wystawiona przez dostawcę z UE faktura wraz z towarem trafiają do polskiego nabywcy z opóźnieniem WNT w przypadku nabycia wyrobów akcyzowych Podstawa opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Czy podatek od wartości dodanej naliczony przez dostawcę wchodzi do podstawy opodatkowania WNT? Podatek naleŝny z tytułu WNT podatkiem naliczonym Miejsce opodatkowania (świadczenia) przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów Miejsce opodatkowania WNT gdy polski podatnik VAT UE podaje numer identyfikacyjny innego kraju UE Faktura otrzymana po dostawie towarów w ramach WNT moment powstania obowiązku podatkowego i kurs waluty WNT w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów poprzedzone importem towarów z Chin na teren Niemiec Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania w WNT poprzedzonym importem z Chin Obowiązek podatkowy w WNT przy braku faktury od unijnego dostawcy Uwzględnienie skonta w podstawie opodatkowania WNT Kurs waluty na fakturze korygującej Okres rozliczenia faktury korygującej WNT Wartość rynkowa podstawą opodatkowania przy przemieszczaniu towaru uŝywanego z zagranicznego oddziału do zakładu w Polsce Organ podatkowy ustalając podatnikowi podatek naleŝny z tytułu WNT, określa jednocześnie podatek naliczony Stawka VAT z tytułu WNT na przykładzie zakupu ksiąŝek od dostawcy z Francji Magazyn konsygnacyjny i prowadzący magazyn konsygnacyjny Przemieszczenie towaru przez unijnego podatnika VAT do magazynu konsygnacyjnego w Polsce WNT u polskiego podatnika prowadzącego magazyn Warunki formalne jakie musi spełniać prowadzący magazyn konsygnacyjny dla rozpoznania WNT XI

8 XII 45. Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu WNT u prowadzącego magazyn konsygnacyjny Podstawa opodatkowania WNT w przypadkach domniemań co do powstania obowiązku podatkowego w stosunku do towarów w magazynie konsygnacyjnym X. ZASADY OPODATKOWANIA WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABY- CIA ŚRODKÓW TRANSPORTU Wewnątrzwspólnotowe nabycie (dostawa) nowych środków transportu Definicja nowych środków transportu Samochód uszkodzony moŝe być nowym środkiem transportu Nabywca nowego środka transportu w ramach WNT podatnikiem zobowiązanym do odprowadzenia podatku Dostawca nowego środka transportu w ramach WNT a model opodatkowania nabycia tego środka Schemat opodatkowania (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania) wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu Zasady zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu Wydawanie przez naczelników urzędów skarbowych zaświadczeń niezbędnych do rejestracji środków transportu Moment powstania obowiązku podatkowego od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu Termin rozliczenia się nabywcy nowych środków transportu z podatku VAT Stawka podatku przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu Podwójne obniŝenie w deklaracji VAT-7 (VAT-7K) podatku naleŝnego z tytułu WNT nowego środka transportu w przypadku zapłaty podatku przed złoŝeniem deklaracji Pojęcie innego (uŝywanego) środka transportu w ustawie o VAT Zakup uŝywanego (innego) środka transportu w krajach UE, który stanowi WNT i podlega opodatkowaniu VAT Zakup uŝywanego środka transportu w krajach UE, który nie stanowi WNT i nie podlega opodatkowaniu VAT Rozliczenie WNT samochodów w wyjaśnieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia uŝywanych środków transportu w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów Podstawa opodatkowania nabycia nowego środka transportu Elementy podstawy opodatkowania WNT samochodu osobowego niebędącego nowym środkiem transportu XI. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW W USTAWIE O VAT Czym jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów? Warunki jakie muszą być spełnione aby wywóz towaru do innego kraju Wspólnoty uznany został za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów Jedna rejestracja dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych Przemieszczenie (transfer) towarów przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego wewnątrzwspólnotową dostawą towarów Transfer towarów podatnika niebędący wewnątrzwspólnotową dostawą towarów Dostawa towaru z montaŝem lub instalacją a WDT Niewystępowanie WDT z uwagi na rodzaj towaru będącego przedmiotem dostawy Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu WDT Przemieszczenie towaru do magazynu konsygnacyjnego w kraju innym niŝ Polska moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu WDT

9 XIII 10. Podstawa opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Podstawa opodatkowania w przypadku przemieszczenia towarów do magazynu konsygnacyjnego połoŝonego w kraju Wspólnoty innym niŝ Polska Warunki opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawką 0% Wstęp Status dostawcy oraz nabywcy Dowody wywozu z Polski i dostarczenia nabywcy towaru Dowody wywozu z Polski nowego środka transportu Inne dokumenty pomocne w dowodzeniu wywozu towaru z Polski Jaki jest niezbędny katalog dokumentów uprawniających do stosowania stawki 0% z tytułu WDT? Stosowanie stawki 0% z tytułu WDT przez podatnika rozliczającego się kwartalnie Stosowanie stawki 0% z tytułu WDT przez podatnika rozliczającego się miesięcznie Metoda określenia podatku dla dostawy krajowej, gdy brak jest potwierdzenia warunków WDT dla zastosowania stawki 0% Czy drobny przedsiębiorca zwolniony od podatku moŝe dokonywać opodatkowanej stawką 0% WDT? Czy WDT ma miejsce gdy odbiorcą towaru w innym kraju Wspólnoty jest podatnik zwolniony od podatku? Wystawienie faktury, a obowiązek podatkowy w WDT Faktura VAT dokumentująca dostawę wewnątrzwspólnotową Otrzymanie zaliczki, a obowiązek podatkowy z tytułu WDT Kurs walut dla faktur zaliczkowych dotyczących WDT Faktura zaliczkowa 0% z tytułu WDT a brak potwierdzenia dostarczenia towarów do nabywcy Usługi pośrednictwa w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów Wystawienie faktury, gdy miejscem opodatkowania transakcji nie jest Polska Czy darowizna dla kontrahenta unijnego jest wewnątrzwspólnotową dostawą? Dostawa towaru z Polski do Anglii na zlecenie firmy norweskiej Przesunięcie towaru z jednostki macierzystej na rzecz jej oddziału Przemieszczenie własnych towarów do Szwecji w celu wykonania tam usługi Jak opodatkować transakcję między oddziałami firmy w róŝnych krajach? SprzedaŜ towarów wywoŝonych do państwa innego niŝ siedziba nabywcy WDT w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportu opodatkowanie i odliczenie podatku Zasady opodatkowania dostaw nowych środków transportu Zwrot podatku podatnikom wymienionym w art Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu Zasady zwrotu podatku podatnikom wymienionym w art Zwrot podatku czynnym podatnikom VAT, wymienionym w art Nieterminowy wywóz z Polski przez nabywcę nowego środka transportu WDT nowych środków transportu w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów Rozliczenie WDT w przypadku, gdy towar dostawcy działającego w dobrej wierze nie opuścił kraju z uwagi na oszustwo nabywcy Organy podatkowe kraju rozpoczęcia WDT nie są zobowiązane do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie informacji do organów państwa członkowskiego, które zostało wskazane jako kraj przeznaczenia WDT Stawka 0% przy WDT, gdy dowód dostawy zostanie przedstawiony z opóźnieniem (z naruszeniem warunków formalnych) Stawka 0% podatku, gdy w dacie składania deklaracji podatkowej podatnik nie dysponuje stosownymi dokumentami

10 XIV 40. Stawka 0%, a błędny adres odbiorcy towarów Fałszywe faktury na fikcyjnych kupujących nie dają prawa do stawki 0% WDT Której z dwóch następujących po sobie dostaw naleŝy przyporządkować transport wspólnotowy? 313 XII. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE PRO- CEDURA UPROSZCZONA Pojęcie wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych (WTT) Kiedy nie moŝna stosować procedury uproszczonej WTT? Na czym polega uproszczona procedura rozliczenia wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT)? Miejsce opodatkowania (świadczenia) przy wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych Procedura uproszczona przy WTT, gdy pośrednikiem jest podatnik VAT zarejestrowany w Polsce Obowiązki ewidencyjne podatnika będącego pośrednikiem w WTT przy stosowaniu procedury uproszczonej Obowiązki ewidencyjne podatnika będącego ostatnim w kolejności w WTT przy stosowaniu procedury uproszczonej Obowiązki dokumentacyjne wszystkich podatników w ramach procedury uproszczonej WTT w zarysie Deklarowanie dostawy realizowanej w ramach transakcji trójstronnej Transakcje trójstronne w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej na zasadach ogólnych Na czym polega procedura uproszczona w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej Czy jest moŝliwa procedura uproszczona, gdy przy transakcji trójstronnej ostatni podatnik dokonuje sam odbioru towaru (transportu) od podatnika pierwszego? XIII. MIEJSCE OPODATKOWANIA (ŚWIADCZENIA) DOSTAW TOWA- RÓW W RAMACH TRANSAKCJI TRANSGRANICZNYCH Czemu słuŝy określenie miejsca świadczenia? Miejsce opodatkowania (świadczenia) przy dostawie towarów Miejsce opodatkowania dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych Dostawa towarów z Austrii i Polski do Francji miejsce opodatkowania Miejsce opodatkowania dostawy towarów niewysyłanych lub nietransportowanych Dostawa nieruchomości połoŝonych w Polsce i we Francji na rzecz nabywcy z Finlandii Miejsce opodatkowania dostaw towarów, które są instalowane lub montowane Dostawa urządzenia z Polski, z instalacją w Niemczech, dla firmy angielskiej Miejsce opodatkowania dostaw towarów na pokładach statków, samolotów lub pociągów Miejsce opodatkowania dostawy towarów przez importera Dostawa towarów dla polskiego nabywcy, który jest ich importerem Usługa pośrednictwa polskiego podatnika przy dostawie dokonywanej przez kontrahenta unijnego na terytorium Polski Miejsce opodatkowania dostaw łańcuchowych Miejsce opodatkowania transakcji łańcuchowych Podmiot dokonujący transportu a zasady rozliczania transakcji łańcuchowych Dostawa łańcuchowa w wyroku ETS Warunki transportu a miejsce opodatkowania w transakcjach łańcuchowych Miejsce opodatkowania dostawy gazu lub energii elektrycznej na rzecz pośrednika Miejsce opodatkowania dostawy gazu lub energii elektrycznej na rzecz podmiotu niebędącego pośrednikiem

11 XV XIV. SPRZEDAś WYSYŁKOWA Z TERYTORIUM I NA TERYTORIUM POLSKI SprzedaŜ wysyłkowa z terytorium kraju (wysyłka z Polski) definicja Miejsce opodatkowania sprzedaŝy wysyłkowej z terytorium kraju (z Polski) zasada Udokumentowanie sprzedaŝy wysyłkowej z Polski Wykazywanie sprzedaŝy wysyłkowej z kraju w deklaracji Miejsce opodatkowania sprzedaŝy wysyłkowej z terytorium Polski gdy wartość sprzedaŝy nie przekracza w roku limitu określonego dla tej sprzedaŝy w kraju przeznaczenia Przypadki, do których przepisy o sprzedaŝy wysyłkowej z Polski nie mają zastosowania Miejsce opodatkowania sprzedaŝy wysyłkowej z Polski wyrobów akcyzowych SprzedaŜ wysyłkowa z terytorium kraju wywóz z Polski do Francji SprzedaŜ wysyłkowa na terytorium kraju (wysyłka do Polski) definicja Miejsce opodatkowania sprzedaŝy wysyłkowej na terytorium kraju (do Polski) zasada Miejsce opodatkowania sprzedaŝy wysyłkowej na terytorium Polski gdy wartość sprzedaŝy podatnika do Polski nie przekracza w roku zł SprzedaŜ wysyłkowa na terytorium kraju przywóz z Austrii do Polski Przypadki, do których przepisy o sprzedaŝy wysyłkowej do Polski nie mają zastosowania Miejsce opodatkowania sprzedaŝy wysyłkowej do Polski wyrobów akcyzowych XV. PRZYKŁADOWE SCHEMATY OPODATKOWANIA TOWAROWYCH TRANSAKCJI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH Podatnik z kraju A sprzedaje i wysyła towar do podatnika z kraju B Podatnik A sprzedający towar podatnikowi B dokonuje jego instalacji (montaŝu) w kraju B Podatnik A sprzedaje nieruchomość połoŝoną w kraju B podatnikowi B Podatnik A w ramach sprzedaŝy wysyłkowej sprzedaje towar z kraju A osobie prywatnej do kraju B (obroty A z krajem B powyŝej limitu określonego w kraju B dla takiej sprzedaŝy) Podatnik A w ramach sprzedaŝy wysyłkowej sprzedaje towar z kraju A osobie prywatnej do kraju B (obroty A z krajem B poniŝej limitu określonego w kraju B dla takiej sprzedaŝy) SprzedaŜ przez dowolny podmiot z kraju A nowego środka transportu osobie prywatnej do kraju B Podatnik A w kraju A sprzedaje towar osobie prywatnej B, która wywozi go do kraju B Podatnik A przemieszcza towar z kraju A do kraju B w ramach swego przedsiębiorstwa XVI. MIEJSCE OPODATKOWANIA (ŚWIADCZENIA) USŁUG W TRANS- AKCJACH TRANSGRANICZNYCH Miejsce opodatkowania usług wstęp Zmiana od 1 stycznia 2010 roku zasady określania miejsca świadczenia (opodatkowania) usług Określenie podatnika dla celów ustalenia miejsca świadczenia usług Miejsce świadczenia usług między podatnikami usługa opodatkowana w miejscu siedziby usługobiorcy, czyli w miejscu konsumpcji (zasada ogólna) Siedziba i stałe miejsce prowadzenia działalności podatnika Stałe miejsce zamieszkania i zwykłe miejsce pobytu Miejsce świadczenia usług na rzecz podatników zestawienie Miejsce opodatkowania usług poligraficznych świadczonych dla kontrahenta unijnego Obowiązki dokumentacyjne w przypadku zastosowania art. 28b przy określaniu miejsca opodatkowania usług (kraj podatnika-usługobiorcy) Obowiązki dokumentacyjne w przypadku zastosowania innych niŝ art. 28b przepisów (np. art. 28e, 28j) przy określaniu miejsca opodatkowania usług Miejsce opodatkowania usług świadczonych na rzecz podatników katalog wyjątków od zasady 380

12 XVI 12. Miejsce opodatkowania usług świadczonych na rzecz podatników związanych z nieruchomościami Wycena przez polską spółkę nieruchomości podatnika niemieckiego na terytorium Niemiec udokumentowanie usługi Pośrednictwo w usługach związanych z nieruchomościami świadczonych na rzecz podatników Pośrednictwo w usługach niezwiązanych z nieruchomościami świadczonych na rzecz podatników Usługi logistyczne (magazynowanie) Transport towarów wewnątrz Unii rezygnacja w ustawie z pojęcia WUTT Określenie miejsca świadczenia usług transportowych jako najistotniejsza kwestia określenia zasad ich opodatkowania Miejsce opodatkowania usług transportowych świadczonych na rzecz podatników Usługi transportu towarów Usługi transportu towarów, gdy transport wykonywany jest w całości poza terytorium Wspólnoty Stosowanie stawki 0% przy usługach transportu towarów Usługi transportu pasaŝerów Usługi drogowego transportu osób Usługi kolejowego transportu osób Usługi lotniczego i morskiego transportu osób Miejsce opodatkowania usług pomocniczych do usług transportowych świadczonych na rzecz podatników Miejsce opodatkowania usług turystyki świadczonych na rzecz podatników i podmiotów niebędących podatnikami Miejsce opodatkowania usług restauracyjnych i cateringowych świadczonych na rzecz podatników i podmiotów niebędących podatnikami Pojęcie (wspólnotowe) usług restauracyjnych i cateringowych Usługi gastronomiczne poza granicami Polski Miejsce opodatkowania usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu świadczonych na rzecz podatników i podmiotów niebędących podatnikami Pojęcie środków transportu dla określenia miejsca świadczenia Jak naleŝy rozumieć okres ciągłego posiadania środka transportu? Miejsce opodatkowania usług wynajmu, dzierŝawy, leasingu rzeczy ruchomych świadczonych na rzecz podatników Miejsce opodatkowania wynajmu przez podatnika niemieckiego części jego statku podatnikowi polskiemu na działalność gastronomiczną Miejsce opodatkowania usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki, itp. w 2011 roku Miejsce opodatkowania usług w zakresie organizowania targów i wystaw w 2011 roku Miejsce opodatkowania usług wstępu do wesołego miasteczka w 2011 roku Usługi wyceny rzeczowego majątku ruchomego oraz na rzeczowym majątku ruchomym świadczone na rzecz podatników Usługi uszlachetniania towarów świadczone na terytorium Polski dla usługobiorców z krajów Wspólnoty Europejskiej Usługi uszlachetniania towarów świadczone przez podmiot z kraju unijnego, innego niŝ Polska na rzecz polskiego usługobiorcy Usługi serwisowe świadczone w Polsce dla producenta towarów z Francji Miejsce świadczenia usług dla osób niebędących podatnikami usługa opodatkowana w miejscu siedziby usługodawcy (zasada ogólna)

13 XVII 41. Miejsce opodatkowania usług świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami odstępstwa od zasady ogólnej Miejsce świadczenia usług na rzecz osób niebędących podatnikami (konsumentów) zestawienie Miejsce opodatkowania usług świadczonych przez pośredników na rzecz osób niebędących podatnikami Miejsce opodatkowania usług związanych z nieruchomościami świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami Miejsce opodatkowania usług transportowych świadczonych na rzecz osób niebedących podatnikami Usługi transportu pasaŝerów Usługi transportu towarów Miejsce opodatkowania usług pomocniczych do usług transportowych świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami (załadunek, rozładunek, przeładunek lub podobne usługi) Miejsce opodatkowania usług wyceny rzeczowego majątku ruchomego oraz na rzeczowym majątku ruchomym świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami Miejsce opodatkowania usług niematerialnych Katalog usług uznawanych za niematerialne Usługi niematerialne świadczone na rzecz podmiotów z kraju trzeciego niebędących podatnikami (art. 28l) Usługi niematerialne świadczone na rzecz podmiotów z kraju unijnego niebędących podatnikami (art. 28c) Usługi niematerialne świadczone na rzecz podatników unijnych oraz pozaunijnych (art. 28b) Miejsce opodatkowania usług elektronicznych Miejsce opodatkowania usług telekomunikacyjnych lub usług nadawczych radiowych i telewizyjnych Miejsce opodatkowania nabycia licencji Usługi doradcze polskiego podatnika na rzecz podatnika unijnego Opodatkowanie usługi prawniczej Usługi reklamowe i miejsce ich opodatkowania Usługi pomiędzy centralą a jej oddziałem nie podlegają opodatkowaniu Obowiązki ewidencyjne podatników świadczących usługi, których miejscem świadczenia nie jest terytorium Polski XVII. PODATNICY, PŁATNICY I PRZEDSTAWICIEL PODATKOWY Podatnicy w Dyrektywie unijnej (w zarysie) Kto jest podatnikiem w ustawie o VAT? Podatnicy wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą Podatnik działający w takim charakterze, czyli w sferze działalności gospodarczej Częstotliwość realizowanych czynności nie jest samodzielnym kryterium bycia podatnikiem Podatnikiem jest podmiot, który w odniesieniu do danej dostawy (usługi) działa w charakterze podatnika wyrok NSA Powszechność opodatkowania Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy Zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy jako konieczna przesłanka działalności gospodarczej Kiedy osoba fizyczna sprzedająca grunt budowlany lub samochód staje się podatnikiem? Osoba fizyczna zaangaŝowana sporadycznie w dostawę towaru nie jest podatnikiem

14 XVIII 12. Cel oraz rezultat działalności gospodarczej Samodzielność prowadzenia działalności gospodarczej Działalność gospodarcza nieuznawana za wykonywaną samodzielnie Czynności pracowników nie podlegają VAT jako pozbawione przymiotu samodzielności (niezaleŝności) Pracownik spółki będący jednocześnie jej wspólnikiem i zarządzającym nie jest podatnikiem Samodzielność przy realizacji usług na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia Kategoria umów agencyjnych, zlecenia, o dzieło i innych o świadczenie usług nieuznawanych za samodzielną działalność gospodarczą Umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług zawierane przez pracowników z pracodawcą Usługi w ramach działalności wykonywanej osobiście, w tym umowy o dzieło i zlecenia, a samodzielna działalność gospodarcza Kiedy zleceniobiorca wykonujący czynności w oparciu o umowę zlecenia lub o dzieło nie jest, a kiedy jest podatnikiem VAT? Umowy zlecenia i o dzieło przy braku wyłączenia odpowiedzialności wobec osób trzecich opodatkowane MenedŜerowie i zarządzający przedsiębiorstwem Wykonywanie wolnych zawodów działalnością gospodarczą Usługi twórców i artystów wykonawców niebędące samodzielną działalnością gospodarczą Autorzy utworów literackich (w tym podatkowych i ekonomicznych), korzystający z praw autorskich podatnikami zwolnionymi przedmiotowo od podatku Autorzy utworów literackich tworzący w oparciu o umowę o pracę Jakie usługi twórców i artystów wykonawców opodatkowane są stawką 8%? Informacja Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 i ust. 3a ustawy o podatku od towarów i usług Adwokaci, biegli sądowi i tłumacze przysięgli wykonujący czynności na zlecenie sądu podatnikami VAT w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego Biegły sądowy podatnikiem VAT w świetle uchwały NSA Rolnicza działalność gospodarcza osób fizycznych, czyli rolnik podatnikiem Wykorzystywanie majątku (najem, dzierŝawa, leasing) działalnością gospodarczą Grupa podatkowa oraz zakład (oddział) osoby prawnej nie są podatnikami Jednostki organizacyjne osoby prawnej, będącej organizacją poŝytku publicznego podatnikami VAT Organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy podatnikami w sferze cywilnoprawnej Pojęcie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy Charakter wyłączenia z definicji podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy Miasto na prawach powiatu podatnikiem VAT w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa Rejestracja gminy jako podatnika VAT a NIP urzędu miasta jako płatnika podatku dochodowego Organ regulacji przyznający prawo do korzystania z częstotliwości telefonicznej nie działa jako podatnik VAT Urząd lotnictwa cywilnego realizujący zadania w zakresie certyfikacji nie jest podatnikiem Organy władzy publicznej oraz obsługujące je urzędy podatnikami VAT SprzedaŜ gruntów budowlanych przez gminę opodatkowana VAT Gmina czy urząd gminy podatnikiem VAT? Zakład budŝetowy odrębnym podatnikiem VAT

15 XIX 47. Miejski Zarząd Dróg, w zakresie pobierania opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania podatnikiem VAT Upadły czy syndyk podatnikiem VAT? Syndyk masy upadłości podatnikiem VAT Wspólnota mieszkaniowa podatnikiem VAT rozliczenie i udokumentowanie zakupu mediów Wspólnota mieszkaniowa działająca w imieniu własnym, na rzecz swoją jako wspólnoty nie refakturuje wydatków na rzecz właścicieli lokali Stowarzyszenie podatnikiem VAT Fundacje podatnikiem VAT Okazjonalny dostawca nowego środka transportu podatnikiem VAT Nabywca lub zlecający budowę domu celem zamieszkania w nim z rodziną, jako podatnik korzystający z prawa do odliczenia w zakresie, w jakim uŝywa części budynku jako biura do celów działalności gospodarczej Spółki inwestycyjne podatnikiem VAT Oddział zagraniczny nie jest oddzielnym podatnikiem w przypadku świadczenia usług Płatnicy VAT Komornik płatnikiem VAT od dokonywanej w trybie egzekucji dostawy nieruchomości Zmiana składu osobowego spółki cywilnej nie zmienia jej statusu podatnika Sprzedawca działek budowlanych nie zawsze jest podatnikiem Podmioty nabywające złom oraz prawa do emisji gazów cieplarnianych podatnikami VAT (w projekcie nowelizacji ustawy) Przypadki kiedy nabywca towarów lub usług jest zawsze podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku Kiedy usługobiorca usług związanych z nieruchomością nie będzie podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku? Przedstawiciel podatkowy XVIII. MAŁY PODATNIK I ZASADY JEGO ROZLICZANIA SIĘ Z PO- DATKU Pojęcie małego podatnika Uproszczone zasady rozliczeń VAT dla małych podatników Pojęcie metody kasowej rozliczeń VAT Zasady obowiązujące przy metodzie kasowej Obowiązkowy okres stosowania metody kasowej i moŝliwość rezygnacji Utrata prawa do rozliczania podatku metodą kasową Zasady dokumentowania sprzedaŝy przy metodzie kasowej Rozliczanie podatku naliczonego przy metodzie kasowej Przypadki kiedy mimo wyboru metody kasowej podatnik rozlicza VAT na zasadach ogólnych Korekta deklaracji dokonywana przez małych podatników stosujących metodę kasową lub rozliczenia kwartalne Ocena rozliczania podatku metodą kasową Mały podatnik niestosujący metody kasowej rozliczeń VAT VAT od otrzymanych zaliczek u małego podatnika rozliczającego się metodą kasową Moment odliczania podatku naliczonego z faktur VAT-MP przez kontrahentów małych podatników XIX. MOMENT POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO Pojęcie obowiązku podatkowego Obowiązek podatkowy w VAT zasada ogólna Dostawa towaru obowiązek podatkowy z chwilą wydania towaru

16 XX 4. Z jakim momentem naleŝy uznać dostawę towaru za dokonaną? Wykonanie usługi Obowiązek podatkowy przy sprzedaŝy towarów przez pośrednika (agenta) Wystawienie faktury za dostawę lub usługę Faktura za usługi wystawiona przed ich wykonaniem w całości, nie rodzi obowiązku podatkowego Moment powstania obowiązku podatkowego przy dostawie lokali i budynków Wydanie lokali jeszcze przed ich wyodrębnieniem i przeniesieniem własności w formie aktu notarialnego rodzi obowiązek podatkowy Faktura dokumentująca zaliczkę na dostawę budynku nie przesuwa momentu powstania obowiązku podatkowego Obowiązek podatkowy przy stanowieniu i przenoszeniu spółdzielczych praw do lokali na rzecz członków spółdzielni Czynności wykonywane przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz członków spółdzielni Upływ terminu płatności wyznacznikiem powstania obowiązku podatkowego Dostawa energii elektrycznej Powstanie obowiązku podatkowego dla usług komunalnych wymienionych w poz , 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy Wpływ określenia terminu zapłaty na obowiązek podatkowy Obowiązek podatkowy w przypadku usług komunikacji miejskiej Usługi budowlane i budowlano-montaŝowe Moment powstania obowiązku podatkowego a fakturowanie w przypadku robót budowlano- -montaŝowych Obowiązek podatkowy z tytułu usług budowlanych ma charakter lex specialis Zapłata w formie kompensaty przy robotach budowlanych Liczenie terminu powstania obowiązku podatkowego przy robotach budowlanych Obowiązek podatkowy z tytułu dostawy gazet, magazynów, czasopism oraz ksiąŝek Najem, dzierŝawa, leasing Usługi ochrony, dozoru, pośrednictwa ubezpieczeniowego, stałej obsługi prawnej i biurowej Przy wynajmie lokali Kiedy powstaje obowiązek zapłaty VAT przy usługach ciągłych? Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku importu usług gdy podatnikiem jest zawsze usługobiorca Import usług budowlanych Import usług najmu, dzierŝawy, leasingu a obowiązek podatkowy Import usług licencji i sublicencji Obowiązek podatkowy przy zakupie maszyny wraz z montaŝem od zagranicznej firmy Dostawa (sprzedaŝ) wysyłkowa obowiązek podatkowy Czynności drukowania Usługi udzielania licencji i sublicencji świadczone na terytorium kraju Otrzymanie przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty a obowiązek podatkowy Kiedy zaliczka nie wywołuje obowiązku podatkowego? Obowiązek podatkowy przy zaliczce wykazanej w euro Obowiązek podatkowy dla przedwcześnie udokumentowanej zaliczki Częściowa zapłata (ceny) Obowiązek podatkowy przy nieodpłatnych dostawach towarów i nieodpłatnych usługach SprzedaŜ ratalna Moment powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów

17 XXI 46. Moment powstania obowiązku podatkowego przy zaliczce w eksporcie towarów Obowiązek podatkowy w imporcie towarów SprzedaŜ z zastrzeŝeniem prawa własności i na próbę Usługa obejmująca zamieszczanie ogłoszeń Obowiązek podatkowy przy usługach poŝyczki i kredytowych Skutki rozliczenia podatku z tytułu najmu przed powstaniem obowiązku podatkowego Dotacje, subwencje i inne dopłaty a obowiązek podatkowy Obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania przez aptekę refundacji za leki z NFZ Kiedy podatnik powinien rozliczyć fakturę z tytułu wykonania usług elektrycznych? Oddanie gruntu w uŝytkowanie wieczyste Obowiązek podatkowy komitenta Obowiązek podatkowy przy sprzedaŝy towarów przez Internet Obowiązek podatkowy dla usług świadczonych na zlecenie sądów i prokuratur Przewłaszczenie na zabezpieczenie Wpłata na rachunek powierniczy (kaucja) nie rodzi obowiązku podatkowego Zestaw towarów (komplet wydawniczy) a obowiązek podatkowy Obowiązek zapłaty podatku wykazanego na fakturze Brak obowiązku zapłaty gdy faktura z podatkiem niedokumentująca faktycznej sprzedaŝy nie została wprowadzona do obrotu prawnego. Anulowanie faktury Czy art. 108 ust. 1 ustawy o VAT stosuje się do faktury wewnętrznej? Obowiązek podatkowy przy obrocie złomem oraz prawami do emisji gazów cieplarnianych (projekt) XX. PODSTAWA OPODATKOWANIA Obrót podstawą opodatkowania Cena jako wyraŝenie wynagrodzenia Elementy podstawy opodatkowania, czyli co obejmuje kwota naleŝna od nabywcy lub osoby trzeciej Podatek od nieruchomości składnikiem podstawy opodatkowania przy najmie (dzierŝawie) Podstawa opodatkowania sprzedaŝy obejmuje takŝe koszty przewozu towaru Koszty przesyłki pocztowej są elementem podstawy opodatkowania dostawy towaru i nie podlegają refakturowaniu Podstawa opodatkowania, gdy poczcie za jej usługę zapłaci kupujący, za pośrednictwem sprzedawcy działającego w tym zakresie jako pełnomocnik kupującego Koszty tzw. mediów elementem w podstawie opodatkowania usług najmu i dzierŝawy lub refakturowanie Opłaty administracyjne związane z ustanowieniem odrębnej własności lokalu elementem podstawy opodatkowania tegoŝ ustanowienia Dotacja, subwencja, dofinansowanie podlega VAT, ale nie zawsze Dotacje przekazywane w celu sfinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług Sposób rozliczania refundacji otrzymywanych przez apteki z NFZ Dotacja z funduszu unijnego na zakup środków trwałych nie podlega opodatkowaniu VAT u nabywcy towaru. Opodatkowaniu podlega jedynie dotacja przekazana sprzedawcy Przykłady dotacji, które nie podlegają VAT Stawka podatku przy opodatkowaniu dotacji przedmiotowej oraz sposób wyliczenia podatku Udokumentowanie otrzymania dotacji (dopłaty) Dopłaty do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego opodatkowane stawką 8% Zaliczki, zadatki, przedpłaty, raty obrotem

18 XXII 19. Zatrzymane zadatki nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług Rozliczenie zaliczki wpłaconej na poczet towarów opodatkowanych róŝnymi stawkami Zdarzenia pomniejszające podstawę opodatkowania Rabaty Rabat transakcyjny w momencie wystawienia faktury Udokumentowanie zwrotu towarów jako podstawa obniŝenia obrotu ObniŜenie podatku naleŝnego po potwierdzeniu odbioru faktury korygującej Kiedy brak obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru korekty faktury? Czy brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta wyłącza prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania pytanie do ETS? Wysłanie faktury korygującej odbiorcy jako podstawa do korekty VAT naleŝnego z tytułu faktury wystawionej w trybie art. 108 ustawy Rabaty towarowe opodatkowane VAT Bony rabatowe a podstawa opodatkowania ObniŜenie podstawy opodatkowania nie tylko przy rabacie dla bezpośredniego odbiorcy towaru Rabat cenowy nie dla bezpośredniego kontrahenta, lecz dla kolejnego odbiorcy w łańcuchu dystrybucji towaru podstawą do obniŝenia obrotu ObniŜenie z tytułu rabatu obrotu wykazanego fakturą udokumentowane tylko fakturą korygującą SprzedaŜ ratalna. Odsetki (od udzielonego kredytu kupieckiego) a podstawa opodatkowania Kaucja gwarancyjna na rzecz banku przy usługach pośrednictwa finansowego Kaucja przy usłudze najmu Dostawa budynków lub budowli związanych trwale z gruntem Oddanie gruntu w uŝytkowanie wieczyste z równoczesną sprzedaŝą budynków Podstawa opodatkowania przy stanowieniu i przenoszeniu spółdzielczych praw do lokali na rzecz członków spółdzielni Podstawa opodatkowania przy przekształceniu prawa lokatorskiego na własnościowe lub ustanowienia odrębnej własności lokalu Wynagrodzenie określone w naturze, zamiana, barter Wartość rynkowa jako podstawa opodatkowania Podstawa opodatkowania przy nieodpłatnych przekazaniach, w tym na cele osobiste podatnika lub pracowników Podstawa opodatkowania nieodpłatnego przekazywania (darowizn) Ŝywności i napoi na cele charytatywne Nieodpłatne świadczenia usług, w tym na cele osobiste podatnika lub jego pracowników Kwota brutto sprzedaŝy podstawą opodatkowania przy świadczeniu usług Określenie podstawy opodatkowania przez organ podatkowy Podstawa opodatkowania transakcji na rzecz pracowników wykonanej po cenie niŝszej niŝ koszt produkcji Podstawa opodatkowania u zleceniodawcy Podstawa opodatkowania u komisanta oraz u komitenta Podstawa opodatkowania u pośrednika Podstawa opodatkowania w przypadku dostaw towarów, dla których podatnikiem jest ich nabywca Podstawa opodatkowania przy dostawie złomu oraz usługach przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (projekt) Opakowania zwrotne a podstawa opodatkowania Premia pienięŝna (bonus) wypłacana z tytułu osiągnięcia satysfakcjonującej dostawcę wielkości obrotów nie podlega opodatkowaniu Premia pienięŝna wypłacana przez nabywcę sprzedawcy towarów z tytułu ich jakości (podwyŝka ceny)

19 XXIII 57. Podstawa opodatkowania w przypadku czasopism z dołączanymi odpłatnie dodatkami o innej klasyfikacji PKWiU Podstawa opodatkowania w przypadku wykonania usługi z materiałów powierzonych Podstawa opodatkowania w przypadku wykorzystywania na prywatne potrzeby części budynku zaliczonego w całości przez podatnika do aktywów jego przedsiębiorstwa Przeliczenie na złote podstawy opodatkowania określonej w walucie obcej Zasady zaokrąglania kwot podatku Podstawa opodatkowania przy sprzedaŝy walut Sprzątanie części wspólnych budynku nie stanowi elementu usługi najmu nieruchomości Koszty ubezpieczenia elementem podstawy opodatkowania leasingu Opłaty finansowe towarzyszące płatnościom za usługi telekomunikacyjne elementem podstawy opodatkowania tych usług Ulga na złe długi, czyli rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności (art. 89a i 89b) Uprawnienia podatnika-wierzyciela Obowiązki podatnika-dłuŝnika XXI. STAWKI PODATKOWE Stawki podatku w ustawie o VAT w 2011 roku Stawka podstawowa 23% w 2011 roku ObniŜona stawka podatku 8% w 2011 roku ObniŜona stawka podatku 5% w 2011 roku na nieprzetworzoną Ŝywność, podstawowe produkty Ŝywnościowe oraz ksiąŝki i czasopisma specjalistyczne Przejście przy identyfikowaniu towarów i usług dla potrzeb obrotów krajowych z PKWiU z 1997 roku na PKWiU z 2008 roku Katalog usług zwolnionych od podatku uchylenie załącznika nr 4 do ustawy o VAT Stawka 8% w budownictwie w 2011 roku Konieczność porównywania treści załącznika numer 3 (stawka 8%) z załącznikiem nr 10 (stawka 5%) oraz katalogiem usług zwolnionych od podatku Jedna stawka VAT przy jednej dostawie składającej się z kilku czynności zasadą Dwie stawki VAT przy jednej dostawie wyjątek Opodatkowanie sprzedaŝy produktów w zestawie Przetwory rybne Stawka VAT na pieczywo Stawka VAT na wyroby ciastkarskie Usługi gastronomiczne restauracyjne, kateringowe, stołówkowe w 2011 roku opodatkowane stawką 8% Kawa i herbata opodatkowane stawką 23%, a cappuccino i latte 8% Nawozy nabywane przez podatników podatku rolnego opodatkowane stawką 7% Opłaty z tytułu uŝytkowania wieczystego ustanowionego do 31 grudnia 2010 roku po 1 stycznia 2011 roku dalej opodatkowane stawką 22% Zbycie prawa wieczystego uŝytkowania gruntu opodatkowane stawką 8% Usługi badania zwierząt rzeźnych i mięsa opodatkowane stawką 8% Naprawy obuwia, odzieŝy, rowerów i usługi fryzjerskie stawka 8% Wynajem sali gimnastycznej przez szkołę 23% Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni miejskiej Wynajem autobusów z kierowcami Usługi wywozu śmieci oraz dzierŝawa pojemników na gromadzenie odpadów Usługi rekreacyjne

20 XXIV 27. Bilety na dyskotekę oraz sprzedaŝ napojów stawka 8% i 23% Oglądanie filmu (erotycznego) w zamkniętej kabinie nie korzysta z obniŝonej stawki VAT Dostawa dla jednostek ochrony przeciwpoŝarowej sprzętu na cele ochrony przeciwpoŝarowej a obniŝona stawka VAT Druk ksiąŝek i czasopism Stawka VAT na gazety w 2011 roku Stawka VAT na ksiąŝki w 2011 roku Stawka VAT na czasopisma w 2011 roku Stawka przejściowa 0% dla obrotu ksiąŝkami do 30 kwietnia 2011 roku SprzedaŜ nagranej ksiąŝki na płycie DVD oznaczonej numerem ISBN Stawka podatku na ebooki i audiobooki, dostępne on-line 23% Ryczałt taksówkarzy w 2011 roku 4% Czyszczenie sieci kanalizacyjnej Przyłączenie do sieci wodociągowej według tej samej stawki co późniejsza dostawa Przepisy przejściowe normujące zagadnienia wynikające ze zmiany stawek VAT Wstęp Stawka podatku w przypadku wykonania czynności w momencie obowiązywania starej stawki, gdy obowiązek podatkowy powstaje w momencie obowiązywania nowej stawki (art. 41 ust. 14a ustawy o VAT) Dostawy i usługi mające charakter czynności ciągłych, dla których ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń (art. 41 ust. 14b ustawy o VAT) Dostawy i usługi o charakterze czynności ciągłych, gdy okres rozliczenia lub płatności obejmuje dzień zmiany stawki podatku rozliczenie czynności faktycznych (art. 41 ust. 14c ustawy o VAT) Dostawy i usługi o charakterze czynności ciągłych, gdy okres rozliczenia lub płatności obejmuje dzień zmiany stawki podatku rozliczenie proporcjonalne (art. 41 ust. 14d ustawy o VAT) Zaliczka i zadatek otrzymane przed dniem zmiany stawki podatku (art. 41 ust. 14f ustawy o VAT) Zniesienie obowiązku korekt faktur o charakterze masowym (art. 41 ust. 14e ustawy o VAT) Gdy opodatkowano to co było zwolnione od podatku lub zwolniono to co było opodatkowane (art. 41 ust. 14h ustawy o VAT) Kiedy nie stosuje się unormowań przejściowych (art. 41 ust. 14g ustawy o VAT) Faktury korygujące na przełomie roku stawka podatku Jak będą się zmieniać stawki podatku od towarów i usług w przypadku gdy kwota państwowego długu publicznego do PKB w latach 2011, 2012 lub 2013 przekroczyłaby 55%? XXII. STAWKA 0% Stawka 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie Stawka 0% przy eksporcie towarów Katalog ustawowy szczególnych przypadków, do których stosuje się stawkę 0% Obrót uszlachetniający (naprawa, przerób lub przetwarzanie) opodatkowany stawką 0% Dostawa towarów poza Wspólnotę, poprzedzona usługami uszlachetniającymi Dostawy sprzętu komputerowego opodatkowane stawką 0% Stawka 0% dla usług określonych rozporządzeniem Ministra Finansów Dostawa w Polsce towarów objęta stawką 0%, które po uszlachetnianiu podlegają wywozowi do ich nabywcy w kraju unijnym Stawka 0% na usługi, za które usługobiorca płaci środkami finansowymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Aneta Kaźmierczyk Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały

Bardziej szczegółowo

C. Świadczenie usług D. Dostawa towarów czy świadczenie usług kwestie sporne

C. Świadczenie usług D. Dostawa towarów czy świadczenie usług kwestie sporne SPIS TREŚCI OD WYDAWCY... XLIX I. NOWA REGULACJA VAT OD 1 MAJA 2004 ROKU WPROWADZENIE... 1 1. Skutki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej dla podatku VAT w Polsce... 1 2. Nowa Dyrektywa VAT zastępująca

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy art. 5

Zakres przedmiotowy art. 5 Zakres przedmiotowy art. 5 Opodatkowaniu podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowenabycie towarów za wynagrodzeniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min PROGRAM Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min MODUŁ 1 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Uczymy się prawidłowego rozliczania

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy w VAT

Obowiązek podatkowy w VAT Obowiązek podatkowy w VAT Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, obowiązek podatkowy to wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego

Bardziej szczegółowo

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22 Spis Treści WSTĘP.. 15 ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 1.ZAKRES OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 2.PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT.. 19 2.1.Obowiązek wystawiania faktur VAT.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Dział I. Przepisy ogólne Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Art. 2 [Słowniczek pojęć] Art. 2a [Mosty graniczne i wspólne odcinki dróg] Art. 3 [Właściwość miejscowa organów

Bardziej szczegółowo

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady)

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi wewnątrzwspólnotowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PODATKU VAT

OGÓLNE ZASADY PODATKU VAT Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług OGÓLNE ZASADY PODATKU VAT 1 Nowa ustawa o VAT Nowe regulacje Zasady określające miejsce powstania obowiązku podatkowego Korekta podatku naliczonego

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Definicje i skróty... 11

Wstęp... 9. Definicje i skróty... 11 Wstęp........................................ 9 Definicje i skróty................................. 11 Rozdział I. Aspekty cywilnoprawne............................. 13 1. Pojęcie i zakres umowy komisu.....................

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 728913 Temat: Nowelizacja ustawy VAT - 2014 - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 1.01.2014 roku oraz projektowane zmiany przepisów od 1.10.2013 (uchwalone

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O ODLICZANIE VAT NALICZONEGO

PYTAŃ O ODLICZANIE VAT NALICZONEGO PODATKI NR 12 INDEKS 36990X ISBN 9788374403603 MAJ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O ODLICZANIE VAT NALICZONEGO Od jakich wydatków dla pracowników nie odliczymy VAT

Bardziej szczegółowo

II. PIT. zasady ustalania współczynnika sprzedaży, obrót wyłączony z obliczania współczynnika. 22. Korekta podatku naliczonego.

II. PIT. zasady ustalania współczynnika sprzedaży, obrót wyłączony z obliczania współczynnika. 22. Korekta podatku naliczonego. PROGRAM SZKOLENIA Akademia Podatków. I. VAT 1. Systematyka aktów prawnych w zakresie VAT - praktyczne wykorzystanie w pracy zawodowej: źródła prawa krajowego oraz prawa unijnego, indywidualne interpretacje

Bardziej szczegółowo

II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy

II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy 1/30 II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy Opracowali: Katarzyna Dyrcz Tomasz Łanowy Wrocław, 2014 2/30 Plan prezentacji Przypomnienie Zakres opodatkowania Podatnicy i płatnicy Bibliografia

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 515109 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2009 26-29 Styczeń Zakopane, Hotel Crocus, Kod szkolenia: 515109 Koszt szkolenia: 2650.00

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA VAT SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Jak prawidłowo rozliczyć sprzedaż nieruchomości. DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

INSTRUKCJA VAT SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Jak prawidłowo rozliczyć sprzedaż nieruchomości. DK Wydawnictwo Sp. z o.o. DK Wydawnictwo Sp. z o.o. INSTRUKCJA VAT SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 2014 Jak prawidłowo rozliczyć sprzedaż nieruchomości Dorota Kosacka - Olszewska Bogdan Olszewski III 1 Spis Treści WSTĘP... 11 WYKAZ SKRÓTÓW...

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA ds. rozliczeń VAT w transakcjach krajowych 2013 po nowelizacji przepisów

SPECJALISTA ds. rozliczeń VAT w transakcjach krajowych 2013 po nowelizacji przepisów SPECJALISTA ds. rozliczeń VAT w transakcjach krajowych 2013 po nowelizacji przepisów Kurs umożliwia każdemu uczestnikowi (bez względu na poziom zaawansowania) zapoznanie się z problematyką podatku VAT

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 462116 Temat: VAT w aktualnym stanie prawnym oraz przewidywane kierunki zmian przepisów na 2016 rok. 19 Kwiecień Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Przedmowa...11 Wykaz

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Przedmowa...13 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r.

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy Czynności podlegające opodatkowaniu Art. 5. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem",

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2013 r. (z uwzględnieniem zmian na dzień 1 stycznia 2014 r.) ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R

ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R 1. NOWE ZASADY OPODATKOWANIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, ELEKTRONICZNYCH I NADAWCZYCH ŚWIADCZONYCH DLA

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 33713 Temat: Podatki 2013 - CIT, PIT, VAT - zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku.cit 2013 - rewolucyjne zmiany zasad opodatkowania działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego po zmianach w 2013 r.

Podatek VAT SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego po zmianach w 2013 r. Podatek VAT SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego po zmianach w 2013 r. CEL: Celem kursu jest kompleksowe omówienie zagadnień z dziedziny handlu wewnątrzwspólnotowego, przyswojenie uczestnikom praktycznej

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak (red.) Justyna Pomorska-Porębska Monika Bartosiewicz z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 marca 2017 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE Spis treści Wstęp...9 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE...13 1.1. Podstawa prawna podatku od towarów i usług...13 1.2. Podatek VAT w świetle 112 Dyrektywy Unii Europejskiej...16 1.3.

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 449414 Temat: Akcja Bilans 2014-Podatkowe zamknięcie roku 2014 w VAT i podatkach dochodowych 27 Październik Bielsko-Biała, Hotel Qubus, Kod szkolenia: 449414

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Niemiecko - polski słownik pojęć związanych ze stosowaniem UStG/UStDV

Spis treści. Wykaz skrótów. Niemiecko - polski słownik pojęć związanych ze stosowaniem UStG/UStDV Spis treści Wykaz skrótów Niemiecko - polski słownik pojęć związanych ze stosowaniem UStG/UStDV Wprowadzenie do niemieckiego prawa o podatku od towarów i usług (podatku obrotowego) 1. Rys historyczny 2.

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Terminy wystawiania faktur w transakcjach krajowych w 2014 r.*

Terminy wystawiania faktur w transakcjach krajowych w 2014 r.* Terminy wystawiania faktur w transakcjach krajowych w 2014 r.* Czynność objęta obowiązkiem podatkowym dokonanie dostawy towarów/ wykonanie dokonanie dostawy towarów/ wykonanie na rzecz innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21 Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21 1. DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ... 21 2. PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR. 22 2.1.Obowiązek wystawienia faktur przez podatników

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy. w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy. w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28 KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28 Wybór zmian dotyczących powstawania obowiązku podatkowego w podatku VAT w roku 2014.

Bardziej szczegółowo

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r.

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r. Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014 29 Listopada 2013 r. Podatek od towarów i usług zasadnicze zmiany ustawy Podatek od towarów i usług projekty aktów wykonawczych Podatek dochodowy zmiany dotyczące spółek

Bardziej szczegółowo

2) Wydatki na reprezentację - zasady rozliczania na gruncie podatków dochodowych, przypadki kiedy mogą stanowić koszty podatkowe np.

2) Wydatki na reprezentację - zasady rozliczania na gruncie podatków dochodowych, przypadki kiedy mogą stanowić koszty podatkowe np. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 604115 Temat: Reprezentacja i reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatków dochodowych i podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania. Kliknij, aby edytować datę

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania. Kliknij, aby edytować datę Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania Kliknij, aby edytować datę Podstawa opodatkowania - zasada ogólna 2013 r. Podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR

ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR 1. DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ 2. PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR 2.1. Obowiązek wystawienia faktur przez podatników

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zmian w VAT 2013/2014

Harmonogram zmian w VAT 2013/2014 Harmonogram zmian w VAT 2013/2014 Zmiany od 1 stycznia 2013 Zmiany od 1 stycznia 2014 pi rkzoyrgzoytsutaj 2 HARMONOGRAM ZMIAN W VAT Harmonogram zmian w VAT W trakcie prac r ządowych i sejmowych nad zmianami

Bardziej szczegółowo

Praktyczny leksykon VAT 2015 r.

Praktyczny leksykon VAT 2015 r. rekomenduje BIULETYN VAT Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. VAT w 2015r. Zmiany od 1 stycznia 2015 r. i praktyczne problemy. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. VAT w 2015r. Zmiany od 1 stycznia 2015 r. i praktyczne problemy. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski DK Wydawnictwo Sp. z o.o. VAT w 2015r. Zmiany od 1 stycznia 2015 r. i praktyczne problemy Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agnieszka Puczkielewicz Copyright by DK Wydawnictwo Spółka z

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Obowiązek podatkowy Zasada ogólna Obowiązek podatkowy 1. Obowiązek powstaje podatkowy z chwilą dokonania dostawy towarów lub

Bardziej szczegółowo

dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY

dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY Nowe terminy rozliczeń VAT w 2014 r. 2 NOWE TERMINY ROZLICZEŃ VAT Nowe terminy rozliczeń VAT w 2014 r. Zasada ogólna 1. sprzedaż towarów lub

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII Rozdział I. Faza inwestycyjna... 1 1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RAMOWA. Marzanna Pydyn Prof. dr hab. Witold Modzelewski Karol Szelągowski Doradca podatkowy Anna Żarkowska Nr wpisu 00001

INSTRUKCJA RAMOWA. Marzanna Pydyn Prof. dr hab. Witold Modzelewski Karol Szelągowski Doradca podatkowy Anna Żarkowska Nr wpisu 00001 INSTRUKCJA RAMOWA dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku od towarów i usług przez podatników świadczących usługi oraz nabywających usługi będące importem usług (wersja skrócona) Opracował

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia

Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia 1. Faza inwestycyjna 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych 1.1.1.1. Opodatkowanie zbywcy 1.1.1.2.

Bardziej szczegółowo

VAT od podstaw w szkołach, czyli jak prawidłowo stosować ustawę VAT po konsolidacji rozliczeń jednostek budżetowych z Gminą/Powiatem

VAT od podstaw w szkołach, czyli jak prawidłowo stosować ustawę VAT po konsolidacji rozliczeń jednostek budżetowych z Gminą/Powiatem Zapraszamy na szkolenie: VAT od podstaw w szkołach, czyli jak prawidłowo stosować ustawę VAT po konsolidacji rozliczeń jednostek budżetowych z Gminą/Powiatem 18-19 października 2016 r. Adresaci: Skarbnicy

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Obowiązek podatkowy Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylony art. 19 ustawy VAT regulujący dotychczas moment powstania obowiązku podatkowego. Zastąpi

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII 1. Faza inwestycyjna... 1 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Bardziej szczegółowo

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Miejsce szkolenia: Millenium Plaza - Golden Floor, al. Jerozolimskie 123a -

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu 1 Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu* I. Co należy rozumieć pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

Aport Barter Budowlane usługi

Aport Barter Budowlane usługi Wykaz skrótów......................................................... XXXV Wstęp................................................................. XXXIX Aport.................................................................

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XVII Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Przedmowa... XVII Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Spis treści Przedmowa... XVII Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Rozdział I. Jednostki sektora finansów publicznych podatnikiem podatku VAT (Michał Samborski)... 1 1. Definicja podatnika VAT... 1 1.1. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 128315 Temat: Certyfikowany kurs specjalisty w zakresie VAT po nowelizacji ustawy w 2015. Warsztaty praktyczne 20 Maj - 2 Czerwiec Poznań, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Rozdział 1. Opodatkowanie transakcji przeniesienia własności nieruchomości str. 15 1.1. Opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości - informacje ogólne str. 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 556014 Temat: VAT od podstaw. Certyfikowany kurs dla początkujących. Zmiany obowiązujące od 01.01.2014 roku oraz projektowane zmiany na 2015 rok. Przepisy

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agnieszka Puczkielewicz Copyright by DK Wydawnictwo Spółka z o.o., Białystok 2015 ISBN 978-83-64227-11-0

Bardziej szczegółowo

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł...

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł... 1 z 5 2010-09-30 15:51 Dołącz do grupy na Facebook: Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posługiwać Karolina Gierszewska Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Krzysztof Komorniczak

Bardziej szczegółowo

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Publikacja omawia z praktycznego punktu widzenia i w sposób przystępny podatki z którymi księgowy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe

Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe Księgowe czwartki w SIT Zasady ogólne -opodatkowanie transakcji zagranicznych miejsce dokonania dostawy towarów Determinuje

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS VAT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Limit dla VAT: 50.000 zł obrotu Przekroczenie tej kwoty obrotu powoduje konieczność rejestracji dla celów VAT, wystawiania faktur z VAT oraz składania deklaracji (konieczna

Bardziej szczegółowo

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE MATERIALNE PRAWO PODATKOWE Podatek od czynności cywilnoprawnych mgr Michał Stawiński Katedra Prawa Finansowego, WPAiE Uwr rok akademicki 2016/2017 Podstawowe źródła Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 1)

USTAWA z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 23 października 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 195, poz. 1504. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. - Anna Kubala Prof. dr hab. Witold Modzelewski - Bartosz Banach - Małgorzata Dzedzej Doradca podatkowy - Anna Rózga Nr wpisu 00001

INSTRUKCJA. - Anna Kubala Prof. dr hab. Witold Modzelewski - Bartosz Banach - Małgorzata Dzedzej Doradca podatkowy - Anna Rózga Nr wpisu 00001 INSTRUKCJA dotycząca dokumentowania, ewidencjonowania i rozliczania podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług transportu osób i towarów na terenie kraju, transportu wewnątrzwspólnotowego, a

Bardziej szczegółowo

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Krystyna Chustecka W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19 Spis Treści ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 15 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym.. 15 Umowa leasingu, zgodnie z przepisami 15 2. Strony umowy leasingu.. 16 3. Umowa leasingu w prawie

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 108013 Temat: Podatki 2013 - CIT, VAT - zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku. Rewolucyjne zmiany zasad opodatkowania działalności gospodarczej. 22-23

Bardziej szczegółowo

339 zł przy zgłoszeniu do 15 stycznia. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Adresaci: Cele szkolenia: Prowadzący: Program szkolenia:

339 zł przy zgłoszeniu do 15 stycznia. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Adresaci: Cele szkolenia: Prowadzący: Program szkolenia: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie: VAT W INSTYTUCJACH KULTURY AKTUALNE PROBLEMY I ZMIANY 2015-2016 Data: 29 stycznia 2016, 10:00-15:00 Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu

O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu Warszawa, 15 kwietnia 2011 r. Dorota Pokrop i Roman Namysłowski, Ernst & Young Świadczenia nieodpłatne Świadczenia nieodpłatne - towary Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Ekspert VAT kurs autorski Jerzego Martini

Ekspert VAT kurs autorski Jerzego Martini Portal TaxFin.pl i Kancelaria Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. zapraszają na Ekspert VAT kurs autorski Jerzego Martini 40 h lekcyjnych 30 października 18 grudnia 2012 r., Warszawa Partnerzy: Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Bibliografia... XIX A. Tekst ustawy... 1 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT

Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT 1. Deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D 1.1. Zagadnienia ogólne 1.2. Pojęcie deklaracji 1.3. Deklaracja VAT-7 1.4. Deklaracja VAT-7K 1.5.

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca opodatkowania okazjonalnych przewozów autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju

Informacja dotycząca opodatkowania okazjonalnych przewozów autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju Informacja dotycząca opodatkowania okazjonalnych przewozów autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju Usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegające na okazjonalnym przewozie osób autobusami

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

3. Odwrotne obciążenie: a) podstawowe zasady samonaliczenia podatku VAT z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 lipca 2015 r.:

3. Odwrotne obciążenie: a) podstawowe zasady samonaliczenia podatku VAT z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 lipca 2015 r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 462016 Temat: Przegląd podatkowy 2016 - VAT i CIT. Problemy praktyczne oraz planowane kierunki zmian. 27-28 Kwiecień Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE I. TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE Transakcje łańcuchowe są rodzajem transakcji zawieranych pomiędzy kilkoma kontrahentami w ten sposób, że towar jest wysyłany od

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 517114 Temat: WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług. Aktualne problemy i projektowane zmiany na 2015 10 Grudzień Kraków, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnik zamierzający rozpocząć dokonywanie transakcji handlowych z podmiotami z państw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Obowiązek wystawiania faktur

Bardziej szczegółowo