Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta: Spółka prawa brytyjskiego jest właścicielem serwisu internetowego Planujemy Wesele. Za niektóre formy ogłoszeń pobiera opłaty i za taką usługę polskim klientom wystawia rachunki. Spółka nie jest zidentyfikowana jako podatnik VAT ani na gruncie prawa brytyjskiego, ani prawa polskiego. Spółka brytyjska w ramach prowadzonej działalności nabywa usługi oraz towary od polskich firm. Jak będzie wyglądał model opodatkowania i stawka podatkowa w przypadku następujących transakcji: 1. Polska firma (podatnik VAT lub nie) nabywa usługi ogłoszeniowe od spółki brytyjskiej usługodawcy. 2. Polska firma (podatnik VAT lub nie) świadczy usługi (np. pozycjonowania strony internetowej) na rzecz spółki brytyjskiej usługobiorcy. 3. Polska firma (podatnik VAT lub nie) dostarcza towary na rzecz spółki brytyjskiej na terenie Polski dostawa zostaje zakończona na terenie Polski. Odpowiedź: W przypadku usług, istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest ustalenie miejsca ich świadczenia, bowiem od określenia miejsca świadczenia zależeć będzie miejsce ich opodatkowania. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz.1054 z późn.zm) zwaną dalej ustawą o VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce 1 S t r o n a

2 zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n. W przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności (art. 28b ust. 2 ustawy o VAT). W kontekście przedstawionych w pytaniu sytuacji oraz przytoczonych powyżej przepisów prawnych, model opodatkowania będzie przedstawiał się następująco: Ad. 1. Charakter usług, polegających na publikowaniu ogłoszeń na stronie internetowej, sprawia, że w ich przypadku nie mamy do czynienia z wyjątkami dotyczącymi ustalania miejsca świadczenia usług (art. 28e 28n ustawy o VAT). Tym samym za miejsce świadczenia tego rodzaju usług uznaje się kraj, w którym siedzibę lub miejsce zamieszkania posiada usługobiorca (art. 28b ustawy o VAT). Oznacza to, że w tym momencie należy zastosować rozwiązanie polegające na przerzuceniu obowiązku naliczenia VAT ze sprzedawcy usługi na nabywcę. Skoro więc nabywcą usługi jest polski przedsiębiorca (mający siedzibę na terytorium Polski), to jest on zobowiązany do opodatkowania tej usługi w Polsce, według polskiej stawki VAT właściwej dla usług publikacji ogłoszeń (tj. podstawowej - w chwili obecnej 23%). Wątpliwości w tym przypadku może budzić kwestia związana z tym, że zagraniczny kontrahent nie jest vatowcem (nie jest zarejestrowany do celów brytyjskiego VAT). Brak rejestracji kontrahenta zagranicznego jako podatnika VAT w Wielkiej Brytanii nie powoduje, że wyświadczona przez niego usługa na terenie naszego kraju nie może być rozpoznawana jako import usług. Polskie przepisy VAT nie uzależniają występowania importu usług od statusu sprzedawcy i jego rejestracji do celów VAT w jego macierzystym kraju. To, czy usługodawca jest podatnikiem VAT we własnym kraju, nie ma znaczenia dla rozpoznania importu usług. Dla potrzeb zidentyfikowania importu usług w Polsce zasadnicze znaczenia ma to, że usługa została uznana za wykonaną w naszym kraju. Oznacza to, że jeśli polski nabywca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i nabywa usługi od zagranicznej firmy, która nie ma siedziby ani oddziału w Polsce, wówczas ma obowiązek wykazania w składanej deklaracji VAT podatku należnego z tytułu importu usług. Dla usług świadczonych z zagranicy obowiązek podatkowy występuje z chwilą wykonania usługi i nie ma związku z dniem wystawienia faktury lub rachunku przez zagranicznego 2 S t r o n a

3 kontrahenta. W chwili obecnej przepisy nie wymagają wystawienia faktury wewnętrznej, zatem stosownych przeliczeń można dokonać na jakimkolwiek dokumencie. W przedmiocie obowiązującej stawki, to dla usług dotyczących sprzedaży czasu lub miejsca na cele reklamowe w Internecie sklasyfikowanych pod numerem PKWiU obowiązująca stawka wynosi 22% (obecnie przejściowo 23%). Podatnik VAT czynny nabywający usługę od podmiotu brytyjskiego umieszcza taki dokument jednocześnie w rejestrze sprzedaży i rejestrze zakupów VAT. Wynika to z faktu, że naliczenie podatku VAT od importowanej usługi daje przedsiębiorcy jednocześnie prawo do jego odliczenia. Import usług jest zatem dla VAT-owca neutralny podatkowo z punktu widzenia podatku VAT. Przedsiębiorca wykaże transakcję na deklaracji VAT-7 albo VAT-7K. W przypadku importu usług, deklaracji podsumowującej VAT-UE nie składa się. Przedsiębiorcy, którzy są zwolnieni z VAT, również mają obowiązek obliczyć podatek VAT na zasadach podanych wyżej (za pomocą faktury wewnętrznej lub innego dokumentu). Różnica polega na tym, że ci przedsiębiorcy nie mają prawa odliczyć podatku VAT i obliczony podatek muszą obowiązkowo odprowadzić do urzędu skarbowego. Mają na to czas do 25. dnia następującego po miesiącu, w którym wystąpił obowiązek podatkowy. Jest to również termin złożenia deklaracji VAT-9M, w której przedsiębiorcy zwolnieni z VAT wykazują import usług. Ad. 2. Mając na uwadze przytoczone powyżej przepisy stwierdzić należy, iż z uwagi na fakt, że brytyjski nabywca świadczonych przez polskiego przedsiębiorcę usług np. pozycjonowania strony internetowej spełnia definicję podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy, miejscem świadczenia i opodatkowania usług - zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług - będzie terytorium kraju, w którym usługobiorca posiada siedzibę (stałe miejsce prowadzenia działalności), tj. terytorium Wielkiej Brytanii. Wobec powyższego usługi te nie będą opodatkowane w Polsce, ale podlegają rozliczeniu jako tzw. eksport usług. Obowiązek rozliczenia eksportu usług ciąży zarówno na podatnikach podatku VAT jak i na tzw. nievatowcach. W przypadku świadczenia usług na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej w Unii Europejskiej, ustawa o VAT nakłada obowiązek rejestracji do VAT- UE. Przedsiębiorca jeszcze przed wykonaniem pierwszej usługi powinien dokonać zgłoszenia 3 S t r o n a

4 w urzędzie skarbowym, na formularzu VAT-R. Informacje dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych znajdują się w części C.3. formularza. Świadczenie usług na rzecz podatników z UE mimo, że nie powoduje u sprzedawcy obowiązku z tytułu VAT, to powinno zostać wykazane w deklaracjach podatkowych VAT-7 lub VAT-7K oraz VAT-UE. Podatnicy VAT czynni rejestrują się do VAT-UE składając aktualizację deklaracji VAT-R, zaznaczają na formularzu w części C.3 pole 59. Od momentu rejestracji na potrzeby transakcji wymienionych wyżej, vatowcy unijni podają przed NIP-em prefiks PL. Za wykonaną usługę np. pozycjonowania wystawiają fakturę, która w miejscu stawki VAT zawiera wpis nie podlega. Dodatkowo należy pamiętać o opisie odwrotne obciążenie, do czego obliguje zapis 5 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 30 marca 2011 r.). Podatnicy VAT zarejestrowani do VAT-UE sprzedający usługi podatnikom zarejestrowanym w Unii Europejskiej, są zobowiązania do składania deklaracji podsumowującej VAT-UE. Deklarację składa się w trybie miesięcznym lub kwartalnym. Podatnicy niezarejestrowani dla potrzeb podatku VAT zgłaszają się do VAT-UE na formularzu rejestracyjnym VAT-R zaznaczając na formularzu w części C.3 pole 61. Rejestracja jako vatowiec UE nie oznacza, że podatnik traci prawo do dotychczasowego zwolnienia z podatku VAT. Od momentu rejestracji na potrzeby transakcji wymienionych wyżej vatowcy unijny podają przed NIP-em prefiks PL. Od wykonanej usługi wystawiają na rzecz brytyjskiego kontrahenta rachunek ze swoim numerem NIP i prefiksem PL. Tego typu transakcje mają obowiązek wykazać w składanych deklaracjach podsumowujących VAT-UE. Deklarację składa się w trybie miesięcznym lub kwartalnym. Ad. 3. Opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce podlegają, między innymi, odpłatne dostawy towarów na terytorium kraju (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). A contrario - nie podlegają opodatkowaniu w Polsce odpłatne dostawy towarów poza terytorium kraju. O tym, czy dana dostawa towarów lub świadczenie usługi jest dokonywane na terytorium kraju decydują przepisy o miejscu świadczenia. W przypadku dostawy towarów niewysyłanych lub nietransportowanych miejscem świadczenia dostawy jest miejsce, w którym towary te znajdują 4 S t r o n a

5 się w momencie dostawy (zob. art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT). Przepis ten znajduje zastosowanie w przypadkach, gdy nabywca np. kontrahent brytyjski odbiera towar osobiście lub przez osobę trzecią na terenie Polski. W tej sytuacji nie ma znaczenia status podatkowy kontrahenta brytyjskiego, ponieważ polski przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawienia faktury sprzedaży, z właściwą dla danego towaru stawką podatkową. Rozliczenie podatku z takiej faktury przebiega identycznie jak dla sprzedaży krajowej. W ustawie o VAT przyjęto zasadę, że stawka podstawowa obowiązuje dla wszystkich czynności opodatkowanych tym podatkiem za wyjątkiem tych, które zostały jednoznacznie wyłączone z tego kręgu i poddane opodatkowaniu stawkami obniżonymi lub podlegają zwolnieniu od podatku. A zatem te towary, które nie zostały enumeratywnie wskazane jako opodatkowane stawką 5% (załącznik nr 10 do ustawy) lub 8% (załącznik nr 3 do ustawy), oraz nie korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT podlegają opodatkowaniu stawką podatku 23%. Przedsiębiorcy polscy niezarejestrowani dla potrzeb podatku VAT wystawiają rachunek w taki sam sposób jak w przypadku polskich kontrahentów. Z poważaniem Ewa Pasieczna biegły rewident nr S t r o n a

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 332. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT 1 lipca 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Dyrektywa Rady 2010/45/UE Dlaczego uwagi wyjaśniające? Uwagi wyjaśniające mają na celu zapewnienie lepszego rozumienia przepisów prawnych przyjmowanych

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/302 Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej październik 2013r. Wstęp Nasze spotkanie ma celu przybliżenie Państwu podstawowych informacji związanych z czynnościami,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 35 (801) 17 23 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Rozliczanie VAT w różnych rodzajach działalności

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 35 (801) 17 23 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Rozliczanie VAT w różnych rodzajach działalności DZIŚ: Kiedy przedawnia się prawo do zwrotu VAT ZA TYDZIEŃ: Jak rozliczyć odszkodowanie za samochód UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 35 (801) 17 23 września

Bardziej szczegółowo

ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r.

ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r. ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r. Z dniem 1 lipca 2015 r. wejdą w życie następujące akty prawne: 1) ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 269,

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 4

RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 4 5 kwietnia 2015 RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 4 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 7 (367) W jaki sposób naliczyć dotacje dla małych szkół... 2 Czy szkoła musi mieć kasę fiskalną, jeśli stołówka obsługuje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady ewidencji: a) podatników,

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 23.3.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 77/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r.

Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 752, 1559, 1662, 1877, z 2015 r. poz. 18, 211. Kancelaria Sejmu s.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne dotyczące agroturystyki

Uwarunkowania prawne dotyczące agroturystyki Uwarunkowania prawne dotyczące agroturystyki Znajomość przepisów ma szczególne znaczenie przy wszelkich zobowiązaniach podatkowych, ubieganiu się środki pomocowe lub kredyty preferencyjne, a także w formułowaniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC)

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) I. Wstęp II. Jakie jednostki mogą być uznane za zagraniczne spółki w rozumieniu przepisów o CFC? III. Kiedy zagraniczna

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba 3w* 004, stan prawny 1.09.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Opracowanie: Radosław Skiba (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Redakcja i aktualizacja II oraz III wydania: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą?

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? http://vat.wieszjak.pl/akcyza/286801,jak-zostac-zarejestrowanym-odbiorca-.html Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? Piotr Paszek Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Podmioty zamierzające prowadzić działalność

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Podatki pośrednie i administracja podatkowa Podatek od wartości dodanej

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Podatki pośrednie i administracja podatkowa Podatek od wartości dodanej KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Podatki pośrednie i administracja podatkowa Podatek od wartości dodanej Opublikowane w dniu 3 kwietnia 2014 r. Noty wyjaśniające dotyczące zmian

Bardziej szczegółowo