Przedmowa... XVII Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmowa... XVII Wykaz autorów... Wykaz skrótów..."

Transkrypt

1 Spis treści Przedmowa... XVII Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Rozdział I. Jednostki sektora finansów publicznych podatnikiem podatku VAT (Michał Samborski) Definicja podatnika VAT Ogólna definicja Podmiotowość podatkowa jednostek sektora finansów publicznych Przesłanka podmiotowa zastosowania wyłączenia z opodatkowania VAT Przesłanka przedmiotowa zastosowania wyłączenia z opodatkowania VAT Jednostki sektora finansów publicznych Ustawa o finansach publicznych Jednostki sektora finansów publicznych a status podatnika VAT Organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały Jednostki samorządu terytorialnego Podatnikiem VAT jest jednostka samorządu terytorialnego, a nie obsługujący ją urząd Rodzaje zadań jednostek samorządu terytorialnego Zadania własne Zadania powierzone Jednostki budżetowe Samorządowe zakłady budżetowe Agencje wykonawcze Instytucje gospodarki budżetowej Państwowy fundusz celowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Narodowy Fundusz Zdrowia Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Uczelnie publiczne Polska Akademia Nauk Instytucje kultury Rozdział II. Czynności wykonywane przez jednostki sektora finansów publicznych (Małgorzata Breda, Magdalena Kozłowska) Wprowadzenie Aporty wnoszone przez jednostki samorządu terytorialnego Pojęcie aportu IX XI

2 2.2. Aport na gruncie VATU Aport przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zorganizowana część przedsiębiorstwa Aport podstawa opodatkowania Odpłatne usługi edukacyjne Wstęp Status podatkowy placówek oświatowych Odpłatne usługi edukacyjne podatek VAT Wycieczki, kolonie, obozy organizowane przez szkoły i przedszkola Usługi kształcenia zawodowego Usługi stołówkowe Uwagi wstępne Usługi stołówkowe świadczone przez szkolne stołówki Usługi stołówkowe zwolnione z VAT Usługi stołówkowe niepodlegające zwolnieniu z VAT Usługi stołówkowe dokumentacja Usługi stołówkowe świadczone przez domy pomocy społecznej Usługi stołówkowe zwolnione z VAT Usługi stołówkowe niepodlegające zwolnieniu z VAT Usługi świadczone przez zakłady opieki zdrowotnej Zakład opieki zdrowotnej a podmiot leczniczy Usługi w zakresie opieki medycznej Usługi medyczne dokumentowanie Usługi kulturalne Uwagi ogólne Usługi kulturalne zwolnione z VAT Usługi kulturalne zwolnienie Towary ściśle związane z usługami kulturalnymi Usługi kulturalne niepodlegające zwolnieniu Usługi kulturalne świadczone nieodpłatnie Usługi kulturalne dokumentowanie Opłaty za zajęcie pasa drogowego Zajęcie pasa drogowego Opłata za zajęcie pasa drogowego a podatek VAT Status podatnika Opłata za zajęcie pasa drogowego jako niepodlegająca opodatkowaniu VAT Czynności świadczone pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe i zakłady budżetowe Jednostki samorządu terytorialnego Jednostka budżetowa Zakład budżetowy Jednostka budżetowa i zakład budżetowy a status podatnika VAT Jednostka budżetowa jako podmiot nieposiadający statusu podatnika VAT... 99

3 Zakład budżetowy jako podatnik VAT Czynności świadczone pomiędzy JST, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi Uwagi ogólne Czynności świadczone pomiędzy JST Czynności świadczone pomiędzy jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi Czynności świadczone pomiędzy jednostkami/zakładami budżetowymi a jednostkami samorządu terytorialnego Wadium Wadium na gruncie Kodeksu cywilnego Rozporządzanie majątkiem przez jednostki sektora finansów publicznych Prawo zamówień publicznych Wadium moment powstania obowiązku podatkowego Wadium jako odszkodowanie Gospodarka odpadami Dostawa wody Utrzymanie terenów zielonych Pojęcia utrzymania i zagospodarowania terenów zieleni Zagospodarowanie terenów zieleni jako świadczenie usług Wysokość opodatkowania Świadczenie usług zagospodarowania terenów zielonych przez zakłady budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego Realizowanie przez zakład budżetowy zadań własnych gminy Usługi świadczone przez zakład budżetowy nienależące do zadań własnych gminy Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego Działalność obiektów sportowych Ośrodki sportu jako podatnicy VAT Usługi związane ze sportem zwolnione od podatku VAT Usługi związane z działalnością obiektów sportowych Udostępnienie miejsca na cmentarzu Usługi w zakresie opieki społecznej Transport zbiorowy Udzielanie informacji urzędowych Czynności związane z poborem opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi Opłaty za parkowanie Opłaty związane z targowiskami Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Inne opłaty pobierane przez jednostki sektora finansów publicznych Sprzedaż składników majątku przez jednostki sektora finansów publicznych Uwagi ogólne Dostawa towarów używanych Stan prawny obowiązujący do r Stan prawny od r

4 23.3. Dostawa samochodów używanych Czynności świadczone przez jednostki sektora finansów publicznych na rzez pracowników Uwagi ogólne Świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Świadczenia finansowane ze środków obrotowych Nieodpłatne świadczenia dla pracowników Odpłatne świadczenia dla pracowników Rozdział III. Obrót nieruchomościami w jednostkach sektora finansów publicznych (Małgorzata Breda, Ewelina Błądek) Wstęp Dostawa gruntów Stawka VAT przy dostawie gruntów Ustalanie przeznaczenia gruntów Obowiązek podatkowy przy dostawie gruntów niezabudowanych Podstawa opodatkowania Dostawa budynków i budowli Definicja pierwszego zasiedlenia Zwolnienie z opodatkowania VAT przy dostawie budynków i budowli Obniżona stawka podatku VAT przy dostawie budynków Sprzedaż wraz z komórką lokatorską i garażem Podstawa opodatkowania Obowiązek podatkowy przy dostawie gruntów zabudowanych Sprzedaż budynków o różnym przeznaczeniu posadowionych na tym samym gruncie Zbycie budynku przeznaczonego do rozbiórki Użytkowanie wieczyste Wstęp Kwalifikacja użytkowania wieczystego na gruncie VATU Użytkowanie wieczyste ustanowione/zbyte przed wejściem w życie VATU Użytkowanie wieczyste ustanowione/zbyte po wejściu w życie VATU Użytkowanie wieczyste gruntów niezabudowanych Użytkowanie wieczyste gruntu zabudowanego Zbycie użytkowania wieczystego gruntu Zbycie użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność za dopłatą Sprzedaż udziałów w prawie użytkowania gruntu Służebności gruntowe Służebność drogi koniecznej Służebność przesyłu Wynajem i dzierżawa nieruchomości Uwagi ogólne Opodatkowanie VAT najmu i dzierżawy nieruchomości

5 Obowiązek podatkowy Dokumentowanie Refakturowanie mediów Najem jako usługa złożona Najem odrębne opodatkowanie opłat eksploatacyjnych Pozostałe problemy związane z obrotem nieruchomościami Bezumowne korzystanie z nieruchomości Wywłaszczenie nieruchomości w zamian za odszkodowanie Sprzedaż nieruchomości przez osoby fizycznej Zamiana nieruchomości Rozdział IV. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (Michał Samborski) Pojęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Uwagi ogólne Przesłanki przedmiotowe wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel Przemieszczenie towarów między państwami Unii Europejskiej Odpłatność Przesłanki podmiotowe wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Status podatkowy dokonującego dostawy Status podatkowy nabywającego towar Niewystępowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ze względu na status nabywcy limit zł Wyłączenia z wystąpienia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Trzy grupy podmiotów korzystające z wyłączenia Kalkulacja limitu zł Możliwość wyboru opodatkowania Szczególne przypadki niewystępowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Dostawa dokonywana przez podatnika zwolnionego ze względu na niewielką wielkość obrotów Dostawa połączona z montażem lub instalacją Dostawa dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków oraz towarów używanych przy wykorzystaniu szczególnych procedur Obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Podstawa opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Korekty in plus oraz in minus Przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych Stawka podatku Podatek naliczony Rejestracja na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych Informacje podsumowujące Rozdział V. Import usług w jednostkach sektora finansów publicznych (Małgorzata Breda) Import usług Jednostka sektora finansów publicznych jako podatnik z tytułu importu usług Miejsce świadczenia usług

6 3.1. Uwagi ogólne Miejsce świadczenia Obowiązek podatkowy w imporcie usług Podstawa opodatkowania przy imporcie usług Podatek naliczony przy imporcie usług Import usług a obowiązek rejestracji VAT UE Michał Samborski Rozdział VI. Obowiązek podatkowy Ogólny obowiązek podatkowy Obowiązek podatkowy w przypadku usług przyjmowanych częściowo Obowiązek podatkowy w przypadku usług i dostaw towarów rozliczanych okresowo Obowiązek w przypadku otrzymania płatności przed wykonaniem czynności Obowiązek podatkowy w przypadku dostawy lokali i budynków Obowiązek podatkowy w przypadku użytkowania wieczystego Obowiązek podatkowy w przypadku udzielenia licencji Obowiązek podatkowy w przypadku usług komunikacji miejskiej Obowiązek podatkowy w przypadku komisu Obowiązek podatkowy w przypadku usługi w postępowaniu sądowym i przygotowawczym Obowiązek podatkowy w przypadku udzielenia pożyczki Obowiązek podatkowy w przypadku dotacji Obowiązek podatkowy w przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych Obowiązek podatkowy w przypadku dostawy drukowanych książek, gazet, czasopism i magazynów Obowiązek podatkowy w przypadku usług drukowania Obowiązek podatkowy w przypadku najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze Obowiązek podatkowy przy dostawie mediów Obowiązek podatkowy u małego podatnika stosującego metodę kasową Rozdział VII. Dofinansowanie otrzymywane przez jednostki sektora finansów publicznych (Ewelina Błądek) Uwagi ogólne Dotacje powiększające obrót Dotacje niepowiększające obrotu Dotacje a prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT kwalifikowany i niekwalifikowany Magdalena Kozłowska Rozdział VIII. Podatek naliczony w jednostkach sektora finansów publicznych Prawo do odliczenia podatku naliczonego Uwagi wprowadzające Podmioty uprawnione do odliczenia podatku naliczonego

7 1.3. Związek z czynnością opodatkowaną jako warunek odliczenia podatku naliczonego Dokumenty uprawniające do odliczenia Wyłączenie prawa do odliczenia podatku naliczonego Terminy odliczania podatku naliczonego Zasada ogólna Terminy odliczania podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Terminy odliczania podatku naliczonego w przypadku importu usług Terminy odliczania podatku naliczonego w przypadku dostawy towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia Terminy odliczania podatku naliczonego a status małego podatnika Odliczenie podatku naliczonego od inwestycji Warunek odliczenia związek wydatków poniesionych na realizację inwestycji z czynnością opodatkowaną Wydatki związane z realizacją inwestycji a termin odliczenia podatku naliczonego Prawo do odliczenia a nieodpłatne przekazanie inwestycji jednostce budżetowej Prawo do odliczenia a nieodpłatne przekazanie inwestycji zakładowi budżetowemu Odliczenie podatku naliczonego od wydatków związanych z samochodami Uwagi wstępne Pojazdy i wydatki, których dotyczą szczególne reguły odliczania podatku naliczonego Ograniczone i pełne prawo do odliczenia VAT od wydatków dotyczących pojazdów samochodowych Pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej ze względu na sposób używania Pojazdy samochodowe wykorzystywane ze względu na konstrukcję wyłącznie do działalności gospodarczej Pojazdy samochodowe wykorzystywane w sposób mieszany Pojazdy samochodowe wykorzystywane do czynności opodatkowanych, zwolnionych i nieopodatkowanych Odliczenie podatku naliczonego od nabywanego paliwa Zmiana przeznaczenia i sprzedaż pojazdu samochodowego Rozdział IX. Prewspółczynnik Rozdział X. Częściowe odliczanie podatku naliczonego przez jednostkę sektora finansów publicznych (Paweł Barnik) Wprowadzenie Odliczenie według stosowanego wskaźnika proporcji Ustalanie proporcji Korekta roczna Korekta wieloletnia Przykładowe korekty Sprzedaż przed zakończeniem trwania korekty

8 6. Korekta przy zmianie przeznaczenia Artykuł 91 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług Artykuł 91 ust. 7b i 7c ustawy o podatku od towarów i usług Artykuł 91 ust. 7d ustawy od podatku od towaru i usług Kontynuacja korekty przy zbyciu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części Przypadki szczególne Korekta środka trwałego, gdy został oddany do użytkowania w innym roku niż faktyczne odliczenie podatku VAT Korekta VAT przy budowie nieruchomości Ulepszenie środka trwałego a okres dokonania korekty VAT Korekta przy zmianie przeznaczenia częściowa czy jednorazowa Nieodliczony w przeszłości podatek a korekta deklaracji w wartości proporcji wstępnej czy ostatecznej Rozdział XI. Zwrot podatku (Ewelina Błądek) Uwagi wprowadzające Podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu podatku naliczonego Terminy zwrotu Podstawowy, 60-dniowy termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego Przyspieszony, 25-dniowy termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego Zapłata w formie kompensaty a zwrot podatku Zwrot nadwyżki VAT naliczonego w terminie 180 dni Weryfikacja kwoty zwrotu nadwyżki podatku naliczonego przez organ podatkowy Zwrot nadwyżki VAT w trakcie jego weryfikacji, zabezpieczenie majątkowe Termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego, a korekta deklaracji Odsetki z tytułu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nieotrzymanego w terminie Zaliczenie zwrotu podatku na poczet zaległych, bieżących oraz przyszłych zobowiązań podatkowych Rozdział XII. Zasady wystawiania faktur przez jednostki sektora finansów publicznych (Ewelina Kalita, Paweł Barnik) Czynności dokumentowane za pomocą faktur Definicja faktury Zakres czynności dokumentowanych fakturą Czynności obligatoryjnie dokumentowane fakturą Czynności, dla których wystawienie faktury jest fakultatywne oraz żądanie wystawienia faktury Obligatoryjne elementy faktury Dane podstawowe Szczególne przypadki wystawiania faktur Liczba egzemplarzy faktur Faktury zaliczkowe i końcowe Terminy wystawiania faktur Najwcześniejszy termin wystawienia faktury Faktury korygujące

9 5.1. Czynności dokumentowane fakturą korygującą Podmiot zobowiązany do wystawienia faktury korygującej Elementy faktury korygującej Zbiorcze faktury korygujące Potwierdzenie odbioru faktury korygującej Sposób ujęcia korekty in minus i in plus Faktury wewnętrzne Faktury uproszczone Faktury wystawiane przez nabywcę Noty korygujące Dane poprawiane za pomocą noty korygującej Podmiot uprawniony do wystawienia noty korygującej Elementy noty korygującej Zbiorcze noty korygujące Akceptacja noty korygującej Duplikaty faktur Duplikat faktury istota, zastosowanie Podmioty uprawnione do wystawiania duplikatu faktury Wygląd duplikatu faktury Faktury elektroniczne Pojęcie i warunki stosowania faktur elektronicznych Akceptacja faktur elektronicznych Wymagania techniczne związane ze stosowaniem e-faktur Zasady dotyczące przeliczania kwot z faktur wystawianych w walutach obcych Anulowanie faktur Przechowywanie faktur Wadliwość i nierzetelność faktur Rozdział XIII. Deklaracje i rejestry VAT (Magdalena Kozłowska) Deklaracja podatkowa Podmioty zobowiązane do składania deklaracji Deklaracje miesięczne Deklaracje kwartalne Uwagi wstępne Mali podatnicy Pozostali podatnicy Korekta deklaracji VAT Błędy w deklaracji podatkowej Uzasadnienie przyczyn korekty Korzyści wynikające ze złożenia korekty Korekta a postępowanie podatkowe (kontrola podatkowa) i czynności sprawdzające Korekta deklaracji składanych przez urzędy gminy (starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie) Deklaracje składane przez jednostki budżetowe brak obowiązku dokonywania korekt

10 6. Rejestry VAT Uwagi wprowadzające Podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji Ewidencja standardowa (prowadzona przez podatników VAT czynnych) Ewidencja uproszczona (prowadzona przez podatników, u których sprzedaż jest zwolniona z VAT z uwagi na nieprzekroczenie limitu zł) Podmioty nieobjęte obowiązkiem ewidencyjnym Ewidencje szczególne Ewidencja przy pracach na towarach należących do podatnika podatku od wartości dodanej Ewidencja towarów wywiezionych w celu wykonania na nich usług Ewidencja towarów przemieszczanych do innego państwa członkowskiego Ewidencja towarów nabytych przez podmioty nierozliczające WNT Sankcje Rozdział XIV. Kasy rejestrujące w jednostkach sektora finansów publicznych (Michał Samborski) Regulacje dotyczące ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących Sprzedaż podlegająca ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Zwolnienia ze stosowania kas rejestrujących Zwolnienia przedmiotowe Zwolnienie ze względu na kwotę obrotu Zwolnienie podmiotowe ze względu na udział procentowy czynności zwolnionych z ewidencjonowania w całkowitym obrocie Wyłączenie możliwości zastosowania zwolnień Czynności dokonywane na rzecz pracowników Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji Czynsz z tytułu najmu Sprzedaż przy użyciu automatów Awaria kasy rejestrującej Ulga na zakup kasy rejestrującej Kasy rejestrujące a pośrednictwo Rozdział XV. Odpowiedzi na pytania 582

Aport Barter Budowlane usługi

Aport Barter Budowlane usługi S pis treści Wykaz skrótów XLVII Wstęp LI Aport 1 I Pojęcie aportu 1 II Aport na gruncie VAT 1 1 Aport przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa 2 III Rozliczanie aportu 3 1 Miejsce

Bardziej szczegółowo

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 ROZDZIAŁ 1 Od autora... 47 Wykaz skrótów... 49 ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 1.1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1... 51 1.1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT ROZDZIAŁ 1 Od autora 49 Wykaz skrótów 51 ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT 1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1 53 1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych 2 53 2.

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3.

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3. Amortyzacja samochodów 4. Analiza rynkowości transakcji

Bardziej szczegółowo

NOWY LEKSYKON VAT 2013/2014

NOWY LEKSYKON VAT 2013/2014 Wojciech Maruchin Krzysztof Modzelewski Grzegorz Tomala NOWY LEKSYKON VAT 2013/2014 Stan prawny: 2013 2014 Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2013 Wprowadzenie.................................................................27

Bardziej szczegółowo

NOWY LEKSYKON VAT 2012

NOWY LEKSYKON VAT 2012 Wojciech Maruchin Krzysztof Modzelewski Grzegorz Tomala NOWY LEKSYKON VAT 2012 Stan prawny: 1 stycznia 2012 r. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wprowadzenie............................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. Zakres przedmiotowy opodatkowania

Spis treści. Wprowadzenie. I. Zakres przedmiotowy opodatkowania Wprowadzenie I. Zakres przedmiotowy opodatkowania 1. Definicja pojęcia towar dla potrzeb VAT........................... 35 1a) Warunki, które muszą zostać spełnione, aby budynki i budowle mogły być przedmiotem

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń maj czerwiec 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE Marcin Szymankiewicz Tomasz Poznañski Katarzyna Sztubiñska SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE (z suplementem elektronicznym) Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku Jednostki budżetowe Powiatu Kępińskiego do których skierowane zostało zarządzenie 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Wstęp...15 CZĘŚĆ A. WYBÓR I ROZPOCZĘCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...17

Wstęp...15 CZĘŚĆ A. WYBÓR I ROZPOCZĘCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...17 Spis treści Wstęp...15 CZĘŚĆ A. WYBÓR I ROZPOCZĘCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...17 ROZDZIAŁ I. JAK CZYTAĆ PRZEPISY PODATKOWE...19 1. Skąd brać treść przepisów podatkowych...19 2. Które akty

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia

1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia 1 3 1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w 2014 r.

Podatek VAT w 2014 r. Podatek VAT w 2014 r. Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Obowiązek podatkowy w VAT w 2014 r.... 5 1.1 Dokonanie dostawy i wykonanie usług... 5 1.2 Usługi przyjmowane częściowo...

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń marzec kwiecień 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 37 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy... 37 1.1. Podmiot opodatkowania... 37 1.2. Osoby prawne... 38 1.3. Jednostki nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE - zmiany w przepisach o VAT - proceder outsourcingu personalnego Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO PODATNICY I PŁATNICY PODATKÓW W ŚWIETLE INTERPRESTACJI URZĘDOWYCH

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO PODATNICY I PŁATNICY PODATKÓW W ŚWIETLE INTERPRESTACJI URZĘDOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO PODATNICY I PŁATNICY PODATKÓW W ŚWIETLE INTERPRESTACJI URZĘDOWYCH Rozdział I. Problematyka podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego Problematyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... IX XIII XVII Dział I. Rachunkowość... 1 1. Wstęp... 1 2. Zadania i odpowiedzialność dyrektora jednostki oświatowej za rachunkowość i finanse... 2 2.1.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR

ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR 1. DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ 2. PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR 2.1. Obowiązek wystawienia faktur przez podatników

Bardziej szczegółowo

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013 - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 PODATKI 2013 PODATKI 2013 cz. 1 W publikacji znajduje się ustawa o podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA 2014r. wprowadzone ustawą z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 35)

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

Podstawy podatku VAT. dr Krzysztof Biernacki. Gdynia, 20 października 2014

Podstawy podatku VAT. dr Krzysztof Biernacki. Gdynia, 20 października 2014 dr Krzysztof Biernacki Gdynia, 20 października 2014 Istota rozliczenia podatek brutto (1) (2) (3) (4) (7) Faza obrotu Cena netto Wartość dodana Cena brutto (10%) Podatek do zapłaty l Faza Podatnik A 100

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

VAT - podstawowe zagadnienia, zasada neutralności VAT oraz zarządzanie VAT. Wykład, 14 listopada 2014 r.

VAT - podstawowe zagadnienia, zasada neutralności VAT oraz zarządzanie VAT. Wykład, 14 listopada 2014 r. VAT - podstawowe zagadnienia, zasada neutralności VAT oraz zarządzanie VAT Wykład, 14 listopada 2014 r. Plan wykładu 2 1. Podstawowe pojęcia i zagadnienia Przedmiot opodatkowania Podatnik Obowiązek podatkowy

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn.

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn. Zmiany w VAT 2014 Modyfikacja zasad powstania obowiązku podatkowego Od 01 stycznia 2014r. wprowadzone zostaną nowe zasady wyznaczania momentu powstania obowiązku podatkowego. Dotychczas obowiązujący art.

Bardziej szczegółowo

Praktyczny leksykon VAT 2015 r.

Praktyczny leksykon VAT 2015 r. rekomenduje BIULETYN VAT Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY JEŻELI PODATNIK OTRZYMAŁ CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ ZAPŁATY PRZED DOKONANIEM DOSTAWY TOWARÓW, STAWKĘ PODATKU 0% W EKSPORCIE TOWARÓW STOSUJE SIĘ W ODNIESIENIU DO OTRZYMANEJ ZAPŁATY, POD WARUNKIEM ŻE WYWÓZ TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agnieszka Puczkielewicz Copyright by DK Wydawnictwo Spółka z o.o., Białystok 2015 ISBN 978-83-64227-11-0

Bardziej szczegółowo