INSTRUKCJA RAMOWA. Marzanna Pydyn Prof. dr hab. Witold Modzelewski Karol Szelągowski Doradca podatkowy Anna Żarkowska Nr wpisu 00001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA RAMOWA. Marzanna Pydyn Prof. dr hab. Witold Modzelewski Karol Szelągowski Doradca podatkowy Anna Żarkowska Nr wpisu 00001"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA RAMOWA dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku od towarów i usług przez podatników świadczących usługi oraz nabywających usługi będące importem usług (wersja skrócona) Opracował zespół: Nadzór merytoryczny: Marzanna Pydyn Prof. dr hab. Witold Modzelewski Karol Szelągowski Doradca podatkowy Anna Żarkowska Nr wpisu Stan prawny: 1 stycznia 2010 r.

2 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. PRZEDMIOT I ZAKRES INSTRUKCJI Rozdział I. Wstęp... 3 Rozdział II. Stan prawny... 4 Rozdział III. Wykaz ważniejszych skrótów... 4 CZĘŚĆ II. NOWE ZASADY ROZLICZANIA USŁUG PRZEZ PODMIOT ŚWIADCZĄCY5 Rozdział I. Zasady ogólne dotyczące rozliczania usług... 5 Rozdział II. Cztery grupy podmiotów na rzecz których świadczone są usługi powodujące zmiany miejsca świadczenia... 5 Rozdział III. Zasady ogólne ustalania miejsca świadczenia... 6 Rozdział IV. Znaczenie siedziby usługobiorcy oraz jego stałego miejsca prowadzenia działalności CZĘŚĆ III. NOWE ZASADY ROZLICZANIA IMPORTU USŁUG I OKREŚLANIA PODATNIKA Z TYTUŁU IMPORTU USŁUG... 8 Rozdział I. Nowa definicja importu usług Rozdział II. Zasady stosowane do wystawiania faktur wewnętrznych Rozdział III. Zasady stosowane do stosowania kursu przeliczeniowego CZĘŚĆ IV. ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH NA RZECZ PODATNIKÓW WE I PODATNIKÓW Z PAŃSTW TRZECICH Rozdział I. Forma faktury Rozdział II. Kurs przeliczeniowy CZĘŚĆ V. NOWA INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA Rozdział I. Treść informacji podsumowującej: usługi nie podlegające opodatkowaniu ujmowane w informacji oraz nie ujmowane w tej informacji Rozdział II. Zasady i sposób sporządzania informacji podsumowującej Rozdział III. Terminy dotyczące informacji podsumowującej CZĘŚĆ VI. POZOSTAŁE ZASADY

3 CZĘŚĆ I. PRZEDMIOT I ZAKRES INSTRUKCJI. Rozdział I. Wstęp. Z dniem 1 stycznia 2010 w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zajdą istotne zmiany. Jedną z nich jest zmiana zasad rozliczania świadczonych usług oraz importu usług. Zmiana ta spowodowana jest koniecznością implementacji dyrektywy 2008/8/WE. Zmiana do ustawy z dnia 11 marca 2004 r., podobnie jak Dyrektywa 2006/112/WE, wprowadzi całkowicie nowe, szczegółowe regulacje dotyczące miejsca świadczenia, określając tym samym miejsce (kraj), w którym dane usługi będą podlegały opodatkowaniu. Celem nowelizacji jest zapobieżenie konfliktom jurysdykcyjnym pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi Wspólnoty, a także zapobieżenie podwójnemu opodatkowaniu tych czynności lub uchylaniu się od opodatkowania. Ustanowione zatem w tym zakresie przepisy decydują, że dane transakcje pomiędzy podmiotami z różnych państw są opodatkowane w RP albo w innym państwie i nie podlegają tym samym opodatkowaniu polskim podatkiem od towarów i usług ze względu na miejsce świadczenia, choć podlegają w Polsce uwzględnieniu w ewidencji i deklaracjach dla potrzeb polskiego podatku od towarów i usług. W związku z powyższym szczególnym celem niniejszej Instrukcji jest określenie: - prawnych zasad regulujących miejsce świadczenia usług świadczonych oraz importowanych przez adresata Instrukcji, - zasad dokumentowania czynności, o których mowa w pkt. 1), - zasad prowadzenia ewidencji czynności, o których mowa w pkt. 1), - zasad deklarowania czynności, o których mowa w pkt. 1) dla potrzeb podatku od towarów i usług. Wprowadzono nową zmianę definicji importu usług oraz sposobu jego rozliczania. Zmianie ulegnie również moment powstania obowiązku podatkowego dla importu usług. Inne niż dotychczas będą również zasady dotyczące kursu przeliczeniowego. W miejsce dotychczasowej reguły wprowadzona zostanie zasada, według której kwoty wyrażone na fakturach będą przeliczane na złote według średniego kursu z dnia poprzedzającego wykonanie usługi. Kolejną istotną zmianą jest zmiana przepisów regulujących składanie informacji podsumowującej. Wiąże się to z implementacją dyrektywy 2008/117/WE oraz wspomnianej już dyrektywy 2008/8/WE. Katalog transakcji objętych obowiązkiem składania informacji podsumowującej zostanie poszerzony o usługi świadczone na rzecz podatników z państw członkowskich WE. Oprócz tego co do zasady skróceniu ulegnie okres, za który mają być składane informacje podsumowujące oraz termin ich składania. Niniejsza Instrukcja adresowana jest do podmiotów mających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium RP, będących polskimi podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług, którzy świadczą usługi lub dokonują importu usług. Przedmiotem niniejszej Instrukcji jest przedstawienie zasad dotyczących fakturowania, dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania świadczonych lub importowanych usług. Zasady określające miejsce świadczenia wskazują miejsce opodatkowania 3

4 czynności (miejsce powstania obowiązku podatkowego), a tym samym określają, w przypadku transakcji międzynarodowych terytorium państwa, gdzie są opodatkowane. Instrukcja przeznaczona jest do wykorzystania przez osoby zatrudnione przez podmioty będące jej adresatem, posiadające podstawową wiedzę na temat polskiego podatku od towarów i usług uregulowanego ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług i rozporządzeniami wykonawczymi do tejże ustawy. Rozdział II. Stan prawny. Instrukcja dotyczy stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r. Rozdział III. Wykaz ważniejszych skrótów. 1) Instrukcja niniejsza Instrukcja podatkowa, 2) państwo członkowskie państwo członkowskie Wspólnoty Europejskiej, 3) podatek podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r., 4) podatek od wartości dodanej podatek od wartości dodanej obowiązujący na terytorium państwa członkowskiego, z wyjątkiem podatku od towarów i usług nakładanego ustawą z dnia 11 marca 2004 roku, 5) podatnik VAT czynny podatnik podatku od towarów i usług obowiązany do sporządzania i składania deklaracji VAT-7, mający siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium RP, dokonujący świadczenia usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r., w tym podmiot wykonujący wyłącznie czynności niepodlegające opodatkowaniu ze względu na miejsce świadczenia usług, oraz osoba prawna niebędąca podatnikiem, zidentyfikowana dla celów podatku od towarów i usług, 6) podatnik WE podatnik od wartości dodanej prowadzący działalność gospodarczą mający siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej innym niż terytorium RP, w tym podmiot wykonujący wyłącznie czynności niepodlegające opodatkowaniu ze względu na miejsce świadczenia usług, oraz osoba prawna niebędąca podatnikiem zidentyfikowana dla celów podatku od wartości dodanej, 7) podatnik PT podmiot prowadzący działalność gospodarczą mający siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce prowadzenia działalności poza Wspólnotą Europejską, w tym podmiot wykonujący wyłącznie czynności niepodlegające opodatkowaniu ze względu na miejsce świadczenia usług, 8) terytorium kraju terytorium RP, 9) terytorium państwa trzeciego terytorium państwa nie wchodzące w skład terytorium Wspólnoty, 10) WE Wspólnota Europejska, 4

5 CZĘŚĆ II. Nowe zasady rozliczania usług przez podmiot świadczący Rozdział I. Zasady ogólne dotyczące rozliczania usług. 1. Dla potrzeb określenia miejsca świadczenia obowiązują zasady ogólne określone w art. 28a 28c Ustawy, omówione w Rozdziale III niniejszej części Instrukcji, oraz zasady szczególne będące wyjątkiem od zasady ogólnej, określone w art. 28d 28o Ustawy i art. 2 ustawy z dnia 23 października 2009 r., omówione w Części V. 2. Zasady ogólne nie są stosowane, jeżeli przy określaniu miejsca świadczenia usług znajdują zastosowanie zasady szczególne. Rozdział II. Cztery grupy podmiotów na rzecz których świadczone są usługi powodujące zmiany miejsca świadczenia. 1. Podstawowymi kryteriami warunkującymi opodatkowanie świadczenia usług od dnia 1 stycznia 2010 r. są: a) podmiot, na rzecz którego świadczona jest usługa, tj. czy usługa jest świadczona albo na rzecz podatnika VAT albo podatnika WE albo podatnika PT albo na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem oraz b) siedziba albo stałe miejsce zamieszkania albo stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej nabywcy usługi, będącego podatnikiem wymienionym w lit. a), c) siedziba lub stałe miejsce zamieszkania albo stałe miejsce prowadzenia działalności usługodawcy, gdy usługi świadczone są na rzecz podmiotu nie będącego podatnikiem wymienionym w lit. a). 2. Dla celów niniejszej Instrukcji został dokonany podział usług na usługi świadczone przez podatnika VAT oraz usługi nabywane przez podatnika VAT. 3. Kryterium różnicującym zasady opodatkowania usług świadczonych przez podatnika VAT jest status nabywcy usługi. Wyróżnia się następujące grupy podatników będących usługobiorcami: a) podmioty będące podatnikami, b) podmioty niebędące podatnikami. 4. Podmioty będące podatnikami dzielą się na trzy grupy: a) podatnicy VAT, b) podatnicy WE, c) podatnicy PT. 5

6 Rozdział III. Zasady ogólne ustalania miejsca świadczenia. 1. Jeżeli usługi są świadczone na rzecz podatników co do zasady miejscem świadczenia usług od dnia 1 stycznia 2010 r. będzie miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5. Będzie to odwrócenie obecnie obowiązującej zasady określania prawnego miejsca świadczenia dotyczącej transakcji pomiędzy podatnikami, tj. z miejsca siedziby usługodawcy na miejsce siedziby usługobiorcy, która ma na celu wprowadzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia polegającego na opodatkowaniu usług w miejscu ich konsumpcji i obowiązku zapłaty podatku z tytułu transakcji dotyczących usług przez usługobiorcę. Nie dotyczy to usług świadczonych na rzecz konsumentów nie będących podatnikami. 2. Wyjątki od przedstawionej w pkt 1 zasady określania miejsca świadczenia usług zostały określone w Rozdziale V niniejszej Części Instrukcji. 3. Dla potrzeb określenia miejsca świadczenia usług od dnia 1 stycznia 2010 r. pod pojęciem podatnika należy rozumieć: a) podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 Ustawy, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, b) podatnik podatku od wartości dodanej, c) podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu Ustawy zdefiniowaną w pkt 2.1. ppkt. 2 lub działalność gospodarczą odpowiadającej tej działalności bez względu na jej cel czy rezultat, posiadający siedzibę, stale miejsce zamieszkania lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium państwa trzeciego (poza WE), d) osoba prawna niebędąca podatnikiem, zidentyfikowana dla celów podatku, podatku od wartości dodanej. 4. W przypadku, gdy usługi będą świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania, miejscem świadczenia tych usług będzie to stałe miejsce prowadzenia działalności. 5. Jeżeli usługobiorca nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności, miejscem świadczenia usług będzie miejsce, w którym podatnik zwykle prowadzi działalność lub w którym ma on miejsce zwykłego pobytu. 6. Miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (czyli na rzecz ostatecznych konsumentów, w tym również na rzecz podmiotów, o których mowa w pkt. 7, będzie miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania. 7. W przypadku, gdy usługi będą świadczone na cele osobiste: a) podatnika, b) jego pracowników, w tym byłych pracowników, c) wspólników, d) udziałowców, 6

7 e) akcjonariuszy, f) członków spółdzielni i ich domowników, g) członków organów stanowiących osób prawnych h) członków stowarzyszenia, w celu określenia prawnego miejsca świadczenia usług będzie uznawane, że usługi nie były świadczone na rzecz podatników, tj. świadczenie będzie uznane za świadczenie na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem, czyli ostatecznego konsumenta. 8. Jeżeli usługi będą świadczone ze stałego miejsca prowadzenia działalności usługodawcy znajdującego się w innym miejscu niż jego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania, wówczas miejscem świadczenia usług będzie to stałe miejsce prowadzenia działalności. 9. Jeżeli usługodawca nie posiada siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności, wówczas miejscem świadczenia usług będzie miejsce, w którym zwykle prowadzi on działalność lub w którym ma on zwykłe miejsce pobytu. 10. Jeżeli usługi na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (konsumentów) będą świadczone przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, miejscem świadczenia usług będzie miejsce świadczenia określone dla podstawowej transakcji. Rozdział IV. Znaczenie siedziby usługobiorcy oraz jego stałego miejsca prowadzenia działalności. 1. Podstawowym kryterium warunkującym opodatkowanie świadczenia usług na rzecz podatników od dnia 1 stycznia 2010 r. jest miejsce siedziby usługobiorcy, chyba że zastosowanie znajdzie inny szczególny przepis regulujący miejsce świadczenia danych usług. 2. Miejsce świadczenia usługi może zostać zmienione poprzez wykonanie usługi dla stałego miejsca prowadzenia działalności podatnika, które znajduje się gdzie indziej niż jego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania. W takim przypadku miejscem świadczenia usług będzie miejsce, w którym usługobiorca posiada stałe miejsce prowadzenia działalności. Warunkiem koniecznym jest tu fakt wykonania usługi dla tego miejsca prowadzenia działalności usługobiorcy. Oznacza to, że jeżeli usługobiorca posiada stałe miejsce prowadzenia działalności w innym miejscu niż jego siedziba lub stale miejsce zamieszkania, ale usługa nie jest związana (nie dotyczy) miejsca działalności gospodarczej, wówczas prawne miejsce świadczenia określa się zgodnie z miejscem siedziby lub stałego miejsca zamieszkania usługobiorcy. 3. Zasada, o której mowa w pkt 2, nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy miejsce świadczenia danej usługi określone jest według zasad szczególnych, tj: dla: 7

8 a) usług związanych z nieruchomościami, b) usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu c) usług transportu pasażerów, d) usług restauracyjnych i cateringowych, e) usług wstępu na imprezy i usługi w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji i rozrywki oraz usług podobnych do nich, f) usług turystyki objęte szczególna procedurą opodatkowania oraz świadczonych na rzecz konsumentów: g) usług transportu towarów, h) pomocniczych do usług transportowych, i) wyceny majątku rzeczowego oraz usług na ruchomym majątku rzeczowym, j) usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach świadczonych do dnia 31 grudnia 2010 r. CZĘŚĆ III. Nowe zasady rozliczania importu usług i określania podatnika z tytułu importu usług. Rozdział I. Nowa definicja importu usług. 1. Opodatkowaniu podlega odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W przypadku, gdy usługa świadczona jest przez podatnika nieposiadającego siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium RP, podatnikiem z tytułu importu usług jest usługobiorca będący podatnikiem w rozumieniu art. 15 Ustawy lub osoba prawna zarejestrowana jako podatnik VAT UE. 2. Import usług ma również miejsce w przypadku, gdy usługodawca posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium innego kraju niż Polska oraz stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium kraju, ale miejsce to nie uczestniczy w transakcji. 3. Od dnia 1 stycznia 2010 r. import usług będzie występował w przypadku, gdy: a) przedmiotem świadczenia będzie usługa w rozumieniu Ustawy (patrz: Część II Rozdział III), b) usługa będzie świadczona przez podatnika nieposiadającego siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, c) usługobiorcą będzie podatnik w rozumieniu art. 15 Ustawy, a w przypadku usług, dla których miejsce świadczenia ustalane będzie zgodnie z zasadą ogólną (patrz: Część II Rozdział IV) również osoba prawna niebędąca takim podatnikiem zarejestrowana jako podatnik VAT UE, d) prawne miejsce świadczenia usługi będzie znajdować się na terytorium Polski, 8

9 e) usługodawca nie rozliczy podatku należnego z tytułu świadczenia usług na terytorium Polski, f) podatek należny zostanie rozliczony przez usługodawcę, ale miejsce świadczonych usług będzie ustalane zgodnie z zasadą ogólną, o której mowa w Części II Rozdziale IV Instrukcji. Rozdział II. Zasady stosowane do wystawiania faktur wewnętrznych. 1. Podatnik będący usługobiorcą usług świadczonych przez podmiot nieposiadający siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju będzie zobowiązany do rozliczenia podatku należnego z tytułu dokonanego importu usług. 2. Import usług dokumentowany jest fakturami wewnętrznymi ujmowanymi w porządku chronologicznym w rejestrze prowadzonym dla potrzeb importu usług, stanowiącym element ewidencji obrotu i podatku należnego. 3. Fakturę wewnętrzną dokumentującą import usług podatnik wystawia co do zasady w terminie wykonania usługi. W przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług, fakturę należy wystawić z chwilą wykonania usług, z tym że: 1) w przypadku usług, dla których, w związku z ich świadczeniem, ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, fakturę wystawia się z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności, do momentu zakończenia świadczenia tych usług; 2) w przypadku usług świadczonych w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których, w związku z ich świadczeniem, w danym roku nie upływają terminy rozliczeń lub płatności, fakturę wystawia się z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tych usług. Jeżeli przed otrzymaniem towaru lub wykonaniem usługi uiszczono część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej zapłaty w tej części. Jeżeli Ustawa dla danej usługi określa szczególne zasady powstania obowiązku podatkowego, podatnik stosuje je odpowiednio do wystawiania faktur wewnętrznych. Rozdział III. Zasady stosowane do stosowania kursu przeliczeniowego. 1. W przypadku, gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania importu usług są określone w walucie obcej, podatnik dokonuje przeliczenia na złote według kursu średniego waluty obcej ogłoszonego przez NBP obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień powstania obowiązku podatkowego. 9

10 2. W przypadku usług, do których stosuje się art. 28b Ustawy, stanowiących import usług, kwotę wyrażoną w walucie obcej przelicza się według kursu z dnia poprzedzającego dzień wykonania tych usług, z tym że: 1) w przypadku usług, dla których, w związku z ich świadczeniem, ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, stosuje się kurs z dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa dany okres, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności, do momentu zakończenia świadczenia tych usług; 2) w przypadku usług świadczonych w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których, w związku z ich świadczeniem, w danym roku nie upływają terminy rozliczeń lub płatności, stosuje się kurs z dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa dany rok podatkowy, do momentu zakończenia świadczenia tych usług. Jeżeli przed otrzymaniem towaru lub wykonaniem usługi zapłacono część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wówczas stosuje się kurs z dnia poprzedzającego dzień, w którym dokonano jej zapłaty w tej części. 10

11 CZĘŚĆ IV. Zasady wystawiania faktur z tytułu usług świadczonych na rzecz podatników WE i podatników z państw trzecich. Rozdział I. Forma faktury. 1. Obowiązek wystawienie faktury handlowej spoczywa na podatniku zarejestrowanym jako podatnik VAT (czynny lub zwolniony), dokonującym świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium innego państwa niż Polska i który dla potrzeb świadczenia tych usług nie został zidentyfikowany w innym państwie członkowskim WE dla potrzeb podatku od wartości dodanej, a w przypadku, gdy miejsce opodatkowania czynności znajduje się na terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze. 2. Zasady dotyczące wystawiania faktur handlowych uregulowane zostały w rozporządzeniu fakturowym. Do wystawiania faktur handlowych podatnik stosuje odpowiednio reguły dotyczące wystawiania faktur VAT, z zastrzeżeniem pkt 3. Rozdział II. Kurs przeliczeniowy. 1. W przypadku usług świadczonych na rzecz podatników WE, do których stosuje się art. 28b, kwotę wyrażoną w walucie obcej przelicza się na złote według kursu z dnia poprzedzającego dzień, w którym wykonano usługę, z tym że: 1) w przypadku usług, dla których, w związku z ich świadczeniem, ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, stosuje się średni kurs ogłaszany przez NBP z dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa dany okres, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności, do momentu zakończenia świadczenia tych usług; 2) w przypadku usług świadczonych w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których, w związku z ich świadczeniem, w danym roku nie upływają terminy rozliczeń lub płatności, stosuje się średni kurs ogłaszany przez NBP z dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa dany rok podatkowy, do momentu zakończenia świadczenia tych usług. Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, stosuje się średni kurs ogłaszany przez NBP z dnia poprzedzającego dzień, w którym otrzymano ją w tej części. 11

12 CZĘŚĆ V. Nowa informacja podsumowująca. Rozdział I. Treść informacji podsumowującej: usługi nie podlegające opodatkowaniu ujmowane w informacji oraz nie ujmowane w tej informacji. Od dnia 1 stycznia 2010 r. w informacji podsumowującej wykazywane będzie świadczenie usług niepodlegających opodatkowaniu w Polsce ze względu na miejsce świadczenia, o których mowa w Rozdziale I pkt 1 lit d), które są opodatkowane stawką podatku od wartości dodanej inną niż 0%, a zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej z tytułu tych czynności będzie usługobiorca. Rozdział II. Zasady i sposób sporządzania informacji podsumowującej. Od dnia 1 stycznia 2010 r. podatnicy, o których mowa w art. 15 Ustawy, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, będą składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje podsumowujące o dokonanych: a) wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub niebędących takimi podatnikami osób prawnych, zidentyfikowanych dla potrzeb podatku od wartości dodanej, b) wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów od podatników podatku od wartości dodanej, c) dostawach towarów w ramach wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych przez drugiego w kolejności podatnika na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub niebędących takimi podatnikami osób prawnych, zidentyfikowanych dla potrzeb podatku od wartości dodanej, d) świadczeniach usług, których miejsce świadczenia określane zgodnie z zasadą ogólną znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego WE niż Polska, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub niebędących takimi podatnikami osób prawnych, zidentyfikowanych dla potrzeb podatku od wartości dodanej. Rozdział III. Terminy dotyczące informacji podsumowującej. Od dnia 1 stycznia 2010 r. zasadą będzie składanie informacji podsumowujących za okresy miesięczne w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wykazywanej transakcji. 12

13 CZĘŚĆ VI. Pozostałe zasady. Zasady szczególne ustalenia miejsca świadczenia usług zostały uregulowane w art. 28d- 28o Ustawy. Zgodnie z tymi przepisami miejscem świadczenia usług jest: a) dla usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osób trzecich miejsce, w którym dokonywana jest podstawowa transakcja, b) dla usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego miejsce położenia nieruchomości, c) dla usług transportu pasażerów miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości, e) dla usług transportu towarów na rzecz podmiotów niebędących podatnikami miejsce, w którym odbywa się transport z uwzględnieniem pokonanych odległości, f) dla usług transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna, g) dla usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają, h) dla usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, edukacji oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez organizatorów w tych dziedzinach, świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami miejsce, w którym ta działalność faktycznie jest wykonywana; w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. w przypadku świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, i) dla usług pomocniczych do usług transportowych, takich jak załadunek, rozładunek, przeładunek lub podobnych usług, świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami miejsce, w którym usługi są faktycznie wykonywane, j) dla usług wyceny rzeczowego majątku ruchomego oraz na rzeczowym majątku ruchomym miejsce, w którym usługi są faktycznie wykonywane, k) dla usług restauracyjnych i cateringowych miejsce, w którym usługi są faktycznie wykonywane, l) dla usług restauracyjnych i cateringowych faktycznie wykonywanych na pokładach statków, statków powietrznych lub pociągów podczas części transportu pasażerów wykonanej na terytorium Wspólnoty miejsce rozpoczęcia transportu pasażerów, m) dla usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu miejsce, w którym te środki transportu są faktycznie oddawane do dyspozycji usługobiorcy, 13

14 n) dla usług elektronicznych świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu na terytorium Wspólnoty, przez podatnika, który posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce prowadzenia działalności, z którego świadczy te usługi, poza terytorium Wspólnoty, a w przypadku braku takiej siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności, posiada zwykłe miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zwykłego pobytu poza terytorium Wspólnoty jest miejsce, gdzie podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu, o) dla usług niematerialnych wymienionych w art. 28l Ustawy świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, mających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu poza terytorium Wspólnoty miejsce, gdzie podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu, p) dla usług telekomunikacyjnych lub usług nadawczych radiowych i telewizyjnych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu na terytorium WE, przez podatnika spoza WE, jeżeli jednocześnie na terytorium państwa członkowskiego usługobiorcy usługi te będą faktycznie użytkowane i wykorzystane przez usługobiorcę terytorium państwa członkowskiego, na którym usługobiorca ma siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu, q) dla usług turystyki, o których mowa w art. 119 Ustawy siedziba lub stałe miejsce zamieszkania usługodawcy, r) dla usług turystyki, o których mowa w art. 119 Ustawy, świadczonych ze stałego miejsca prowadzenia działalności usługodawcy znajdującego się w innym miejscu niż jego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania stałe miejsce prowadzenia działalności usługodawcy, z którego świadczone są te usługi, Minister właściwy do spraw finansów publicznych może w drodze rozporządzenia określić inne niż uregulowane w Ustawie miejsce świadczenia dla usług, uwzględniając specyfikę świadczenia niektórych usług oraz przepisy Unii Europejskiej. 14

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym 6 grudnia 2010 r. Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Miejsce świadczenia usług po 1 stycznia 2010 r. Art. 28b. 1. Miejscem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 1)

USTAWA z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 23 października 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 195, poz. 1504. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca

Bardziej szczegółowo

Wynajem samochodów osobowych przez okres kilku tygodni zasady opodatkowania

Wynajem samochodów osobowych przez okres kilku tygodni zasady opodatkowania W jaki sposób ustalić miejsce świadczenia usług, jak postąpić z rozliczeniami w podatku VAT, gdy nabywca korzysta z samochodu np. przez 7 tygodni (przekracza ustawowy termin 30 dni)? Spółka GAMMA prowadzi

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/AD Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/AD Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/443-1056/15/AD Data 2016.01.18 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. - Anna Kubala Prof. dr hab. Witold Modzelewski - Bartosz Banach - Małgorzata Dzedzej Doradca podatkowy - Anna Rózga Nr wpisu 00001

INSTRUKCJA. - Anna Kubala Prof. dr hab. Witold Modzelewski - Bartosz Banach - Małgorzata Dzedzej Doradca podatkowy - Anna Rózga Nr wpisu 00001 INSTRUKCJA dotycząca dokumentowania, ewidencjonowania i rozliczania podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług transportu osób i towarów na terenie kraju, transportu wewnątrzwspólnotowego, a

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2011 r.

Ustawa. z dnia 2011 r. Projekt z dnia 7 kwietnia 2011 r. Ustawa z dnia 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

Zmiany do Ustawy o VAT od 1 stycznia 2010 r. Dominika Cabaj Dyrektor, DLA Piper 26 maja 2009 r.

Zmiany do Ustawy o VAT od 1 stycznia 2010 r. Dominika Cabaj Dyrektor, DLA Piper 26 maja 2009 r. Zmiany do Ustawy o VAT od 1 stycznia 2010 r. Dominika Cabaj Dyrektor, DLA Piper 26 maja 2009 r. Podstawa prawna zmian Dyrektywa Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotycząca miejsca świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2222 Warszawa, 28 lipca 2009 r.

Druk nr 2222 Warszawa, 28 lipca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-81-09 Druk nr 2222 Warszawa, 28 lipca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Zmiany te dotyczą podatku dochodowego od osób prawnych, od osób fizycznych i podatku VAT.

Zmiany te dotyczą podatku dochodowego od osób prawnych, od osób fizycznych i podatku VAT. Zmiany te dotyczą podatku dochodowego od osób prawnych, od osób fizycznych i podatku VAT. Poniżej przedstawiam zmiany, które zostały uchwalone i zaczęły obowiązywać od 2010 roku. W przykładach przedstawiłam

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min PROGRAM Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min MODUŁ 1 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Uczymy się prawidłowego rozliczania

Bardziej szczegółowo

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Miejsce szkolenia: Millenium Plaza - Golden Floor, al. Jerozolimskie 123a -

Bardziej szczegółowo

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r.

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy Czynności podlegające opodatkowaniu Art. 5. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem",

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT po nowelizacji przepisów

Faktura VAT po nowelizacji przepisów Faktura VAT po nowelizacji przepisów Radosław Żuk Część II TERMIN WYSTAWIENIA FAKTURY VAT do 31 grudnia 2012 r. 9. 1. Fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 2332 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2222) Sejm

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r.

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 134 7907 Poz. 780 780 USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie

Bardziej szczegółowo

Autor omawia szczegółowo - mające duże znaczenie praktyczne - wprowadzone zmiany.

Autor omawia szczegółowo - mające duże znaczenie praktyczne - wprowadzone zmiany. Autor omawia szczegółowo - mające duże znaczenie praktyczne - wprowadzone zmiany. W niniejszym artykule zostaną omówione - zgodnie z zapowiedzią ogłoszoną na łamach listopadowego numeru Biuletynu BDO Podatki

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację?

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? W niektórych przypadkach ciężar rozliczenia podatku VAT z tytułu dostaw towarów i usług zostaje przeniesiony na nabywcę.

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa. Fakturowanie

Metoda kasowa. Fakturowanie Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi odnośnie zmian w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2013 r. Metoda kasowa 1. Czy mały podatnik stosujący metodę kasową, który nie dokona obniżenia kwoty

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady)

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi wewnątrzwspólnotowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PODATKU VAT

OGÓLNE ZASADY PODATKU VAT Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług OGÓLNE ZASADY PODATKU VAT 1 Nowa ustawa o VAT Nowe regulacje Zasady określające miejsce powstania obowiązku podatkowego Korekta podatku naliczonego

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnik zamierzający rozpocząć dokonywanie transakcji handlowych z podmiotami z państw

Bardziej szczegółowo

VAT w transporcie wewnątrzwspólnotowym

VAT w transporcie wewnątrzwspólnotowym VAT w transporcie wewnątrzwspólnotowym Wewnątrzwspólnotowa usługa towarów to usługa polegająca na transportowaniu towaru, której rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce na terytorium dwóch różnych państw

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna z r. Sygnatura IBPP2/ /14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna z r. Sygnatura IBPP2/ /14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna z 12.11.2014 r. Sygnatura IBPP2/443-736/14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Przy usługach najmu zasadą jest, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury

Bardziej szczegółowo

339 zł przy zgłoszeniu do 15 stycznia. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Adresaci: Cele szkolenia: Prowadzący: Program szkolenia:

339 zł przy zgłoszeniu do 15 stycznia. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Adresaci: Cele szkolenia: Prowadzący: Program szkolenia: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie: VAT W INSTYTUCJACH KULTURY AKTUALNE PROBLEMY I ZMIANY 2015-2016 Data: 29 stycznia 2016, 10:00-15:00 Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym.

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 10 czerwca 2011 r. Druk nr 1244 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług i rozliczenie podatku oraz stawka podatku.

Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług i rozliczenie podatku oraz stawka podatku. Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług i rozliczenie podatku oraz stawka podatku. Interpretacja Indywidualna Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu 1 Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu* I. Co należy rozumieć pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

Stan prawny 1 stycznia 2011 r.

Stan prawny 1 stycznia 2011 r. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG Stan prawny 1 stycznia 2011 r. I. ZASADY OGÓLNE OKREŚLENIA MIEJSCA ŚWIADCZENIA USŁUG 1. Świadczenie usług na rzecz podatnika W przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika miejscem

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy art. 5

Zakres przedmiotowy art. 5 Zakres przedmiotowy art. 5 Opodatkowaniu podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowenabycie towarów za wynagrodzeniem

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1067/15-2/MP Data 2015.10.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do faktury wewnętrznej, zmniejszającą podstawę

Bardziej szczegółowo

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K)

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K) OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(17), VAT-7K(11) i VAT-7D(8)) wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/WH Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/WH Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/4512-871/15-2/WH Data 2016.01.18 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Zgodnie z art. 100 ust. 8 pkt 3 ustawy, informacja podsumowująca powinna zawierać następujące

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Co powinno być na fakturze? Gdynia, 10 lutego 2014 WYGL D FAKTURY Brak przepisów określających formę faktury; Brak określenia kolejności poszczególnych elementów faktury;

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Paweł Dymlang Odwrotne obciążenie Art. 17 ust. 1 pkt 7 Podatnikami

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca opodatkowania okazjonalnych przewozów autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju

Informacja dotycząca opodatkowania okazjonalnych przewozów autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju Informacja dotycząca opodatkowania okazjonalnych przewozów autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju Usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegające na okazjonalnym przewozie osób autobusami

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/EK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/EK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/4512-1063/15/EK Data 2016.01.20 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 1171 U S T A W A z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1)

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego po zmianach w 2013 r.

Podatek VAT SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego po zmianach w 2013 r. Podatek VAT SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego po zmianach w 2013 r. CEL: Celem kursu jest kompleksowe omówienie zagadnień z dziedziny handlu wewnątrzwspólnotowego, przyswojenie uczestnikom praktycznej

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU W Dziennikach Ustaw Nr 222 i 224 z 2009 roku zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Finansów w związku ze zmianami w podatku VAT w 2010 roku. Dotyczą one między innymi: zwolnień z obowiązku prowadzenia

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski MEMORANDUM Do: Od: Michał Juda SHOWROOM Marcin Radwan Taxpoint Data: 29 września 2015 Temat: Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski Celem niniejszego memorandum jest zwięzłe przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 21 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Spis treści : Deklaracje podatkowe nowe wzory formularzy 1 Deklaracje podatkowe nowe schemy do

Bardziej szczegółowo

Model odwrotnego obciążenia VAT

Model odwrotnego obciążenia VAT Model odwrotnego obciążenia VAT Księgowe czwartki w SIT Odwrotne obciążenie obrót zagraniczny Podstawy prawne: Dyrektywa 2006/112/WE Art. 193: każdy podatnik dokonujący podlegającej opodatkowaniu dostawy

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Obowiązek wystawiania faktur

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Obowiązek podatkowy Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylony art. 19 ustawy VAT regulujący dotychczas moment powstania obowiązku podatkowego. Zastąpi

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. (druk nr 695)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. (druk nr 695) Warszawa, dnia 5 sierpnia 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 695) I. Cel i przedmiot ustawy Celem ustawy jest implementacja

Bardziej szczegółowo

O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu

O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu Warszawa, 15 kwietnia 2011 r. Dorota Pokrop i Roman Namysłowski, Ernst & Young Świadczenia nieodpłatne Świadczenia nieodpłatne - towary Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZMIANY W USTAWIE O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2010 R. DOTYCZĄCE MIEJSCA

GŁÓWNE ZMIANY W USTAWIE O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2010 R. DOTYCZĄCE MIEJSCA GŁÓWNE ZMIANY W USTAWIE O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2010 R. DOTYCZĄCE MIEJSCA ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Dział I. Przepisy ogólne Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Art. 2 [Słowniczek pojęć] Art. 2a [Mosty graniczne i wspólne odcinki dróg] Art. 3 [Właściwość miejscowa organów

Bardziej szczegółowo

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Program Centralizacja rozliczeń VAT Kasy rejestrujące Rozliczanie VAT od usług budowlanych Zmiana zasad zwrotu VAT

Bardziej szczegółowo

Zmiany VAT 2017 wybrane zagadnienia. Radosław Kowalski Doradca Podatkowy

Zmiany VAT 2017 wybrane zagadnienia. Radosław Kowalski Doradca Podatkowy Zmiany VAT 2017 wybrane zagadnienia Radosław Kowalski Doradca Podatkowy Odwrotne opodatkowanie Podatnikami VAT są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Bardziej szczegółowo

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PODSTAWA PRAWNA 1. przepisy prawa UE - Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347,

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura IBPP4/4512-157/15/PK Data 2015.07.23 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium r.

Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium r. Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium 14.12.2016 r. 1. Najważniejsze zmiany Przedłużenie stosowania podwyższonych stawek podatku VAT do końca 2018 r., Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego do 200.000

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ XI DOKUMENTACJA. Rozdział 1. Faktury

DZIAŁ XI DOKUMENTACJA. Rozdział 1. Faktury DZIAŁ XI DOKUMENTACJA Rozdział 1 Faktury Art. 106. (uchylony). Art. 106a. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do: 1) sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach w praktyce część 2

Zmiany w przepisach w praktyce część 2 Zmiany w przepisach w praktyce część 2 Agenda 1. Najważniejsze zmiany w przepisach, które zaczną obowiązywać do 1 stycznia 2014 roku 2. Jak przygotować firmę na zmiany w przepisach zmiany w systemach ERP

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja przepisów w zakresie podatku VAT (część 1-3)

Nowelizacja przepisów w zakresie podatku VAT (część 1-3) 5 stycznia 2011 r. Nowelizacja przepisów w zakresie podatku VAT (część 1-3) Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Ustawa o VAT art. 41 ust. 14a. W przypadku czynności podlegającej opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Zasady wystawiania faktur

Zasady wystawiania faktur Zasady wystawiania faktur Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - jej posiadanie, co do zasady warunkuje możliwość odliczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW" z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 25 września 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. (druk nr 671)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 25 września 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. (druk nr 671) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 25 września 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 671) USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. O PODATKU OD

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 1428 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 1428 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 1428 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym

Bardziej szczegółowo

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. W dniu 7 listopada 2008 r. zostały uchwalone przez Sejm zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r.

Zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r. Strona1 Zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r. Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzą w życie zasadnicze zmiany koncepcyjne dotyczące: obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania,

Bardziej szczegółowo

Odwrotne obciążenie uciążliwy obowiązek podatników VAT czynnych i zwolnionych w rozliczeniu podatku VAT

Odwrotne obciążenie uciążliwy obowiązek podatników VAT czynnych i zwolnionych w rozliczeniu podatku VAT Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Odwrotne obciążenie uciążliwy obowiązek podatników VAT czynnych i zwolnionych w rozliczeniu podatku VAT Pragniemy Państwa zaprosić na szkolenie

Bardziej szczegółowo

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług?

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Pytanie Zakupiliśmy w marcu prenumeratę wydawnictwa specjalistycznego w USA, które

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2011.12.01 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Dz.U.10.250.1681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT systemowa analiza ze szczególnym uwzględnieniem transakcji transgranicznych w ramach UE. cz. II

Podatek VAT systemowa analiza ze szczególnym uwzględnieniem transakcji transgranicznych w ramach UE. cz. II Mariusz Cieśla Podatek VAT systemowa analiza ze szczególnym uwzględnieniem transakcji transgranicznych w ramach UE. cz. II Kromerowo, 29-30 lipca 2011 r. 1/113 Metoda kasowa W art. 2 pkt 25 ustawy VAT

Bardziej szczegółowo

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r.

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r. Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014 29 Listopada 2013 r. Podatek od towarów i usług zasadnicze zmiany ustawy Podatek od towarów i usług projekty aktów wykonawczych Podatek dochodowy zmiany dotyczące spółek

Bardziej szczegółowo

Dyrektywy te dotyczą miejsca świadczenia usług oraz zasad zwrotu podatku podatnikom zagranicznym.

Dyrektywy te dotyczą miejsca świadczenia usług oraz zasad zwrotu podatku podatnikom zagranicznym. Dyrektywy te dotyczą miejsca świadczenia usług oraz zasad zwrotu podatku podatnikom zagranicznym. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L nr 44/11 z dnia 20 lutego 2008 r., opublikowana została dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Dr Izabella Ewa Cech Materiały dla Studentów PWSZ Głogów

Dr Izabella Ewa Cech Materiały dla Studentów PWSZ Głogów Miejsce opodatkowania w VAT Wykład V Wykład VI Wybrane przypadki i problemy VAT zajęcia warsztatowo-wykładowe Dr Izabella Ewa Cech Materiały dla Studentów PWSZ Głogów 2011-12-08 1 Przepisy wykonawcze Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE I. TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE Transakcje łańcuchowe są rodzajem transakcji zawieranych pomiędzy kilkoma kontrahentami w ten sposób, że towar jest wysyłany od

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r.

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych Podatnikami dokonującymi transakcji wewnątrzwspólnotowych są: podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej wymiany towarów, podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej wymiany usług. Na gruncie polskiego prawa

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług Podatek od towarów i usług zmiany od 1.01. 2014r. www.finanse.mf.gov.pl/vat Zmiana ustawy VAT od dnia 1 stycznia 2014r. ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY. uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 113, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

DYREKTYWY. uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 113, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 29.12.2017 L 348/7 DYREKTYWY DYREKTYWA RADY (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT po nowelizacji przepisów

Faktura VAT po nowelizacji przepisów Faktura VAT po nowelizacji przepisów Radosław Żuk Część III TREŚĆ FAKTURY VAT 1) datę wystawienia faktury; 2) kolejny numer faktury nadany w ramach jednej lub kilku serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Obowiązek podatkowy Zasada ogólna Obowiązek podatkowy 1. Obowiązek powstaje podatkowy z chwilą dokonania dostawy towarów lub

Bardziej szczegółowo

Wszystko o fakturowaniu zmiany część I

Wszystko o fakturowaniu zmiany część I Wszystko o fakturowaniu zmiany 2014 - część I Faktura - terminy wystawienia Kwestię terminów wystawiania faktur VAT regulują przepisy Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) z 11 marca 2004 r. Zasadniczo

Bardziej szczegółowo

Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe

Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe Księgowe czwartki w SIT Zasady ogólne -opodatkowanie transakcji zagranicznych miejsce dokonania dostawy towarów Determinuje

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r.

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r. KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 28.12.2013r.] Wybór zmian przepisów dotyczących prawa do odliczenia

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nowego obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w 2014 r.

Ewidencjonowanie nowego obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w 2014 r. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o. o. Kaleńska 8, 04-367 Warszawa Ewidencjonowanie nowego obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w 2014 r. Opracowała: Agata Strocka

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku VAT rok 2015. Dariusz M. Malinowski doradca podatkowy

Zmiany w podatku VAT rok 2015. Dariusz M. Malinowski doradca podatkowy Zmiany w podatku VAT rok 2015 Dariusz M. Malinowski doradca podatkowy Ustawa z dnia 25 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa Dziennik Ustaw z dnia

Bardziej szczegółowo

BM Partner. Aktualne zmiany dotyczące podatku VAT w odniesieniu do polskich przedsiębiorstw budowlanych w Niemczech

BM Partner. Aktualne zmiany dotyczące podatku VAT w odniesieniu do polskich przedsiębiorstw budowlanych w Niemczech Aktualne zmiany dotyczące podatku VAT w odniesieniu do polskich przedsiębiorstw budowlanych w Niemczech Uwe Komm mgr gospodarki finansowej doradca podatkowy 26 listopada 2010 Seminarium UNI-BUD w Warszawie

Bardziej szczegółowo