KONTROLA I ZAPEWNIENIE DO SUKCESU ANALITYCZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONTROLA I ZAPEWNIENIE DO SUKCESU ANALITYCZNEGO"

Transkrypt

1 KONTROLA I ZAPEWNIENIE JAKOŚCI WYNIKÓW - KLUCZ DO SUKCESU ANALITYCZNEGO Jacek NAMIEŚNIK Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/ Gdańsk "Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", , Poznań 1

2 ANALITYKA CHEMICZNA BADANIA PODSTAWOWE BADANIA STOSOWANE Edukacja Badania naukowe i prace rozwojowe Dostępne techniki i metodyki analityczne "Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", , Poznań 2

3 WIEDZA O SKŁADZIE I STANIE OBIEKTÓW MATERIALNYCH ANALITYKA I BIOANALITYKA KONTROLA I ZAPEWNIENIE JAKOŚCI WYNIKÓW POMIARÓW ANALITYCZNYCH MONITORING "Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", , Poznań 3

4 KONTROLA I ZAPEWNIENIE JAKOŚCI WYNIKÓW W ANALITYCZNYCH TO PROBLEM UNIVERSALNY I DOTYCZY WSZYSTKICH TYPÓW W DZIAŁNO NOŚCI ANBALITYCZNEJ oznaczanie parametrów sumarycznych analityka specjacyjna badania strukturalne analiza elementarna "Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", , Poznań 4

5 LABORATORIUM ANALITYCZNE ŚWIADCZY USŁUGI UGI I MOŻE E WPŁYWA YWAĆ NA POPRAWĘ ZARÓWNO PRODUKTÓW, SYSTEMÓW W PRODUKCYJNYCH (I NIE TYLKO) ALE RÓWNIER WNIEŻ I INNYCH TYPÓW W USŁUG UG JAKOŚĆ OGÓLNA JAKOŚĆ PRODUKTÓW OGÓLNA JAKOŚĆ ANALITYCZNA JAKOŚĆ SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH JAKOŚĆ USŁUG M. Varcarcel, A. Rios, TrAC, 13, 17 (1994) "Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", , Poznań 5

6 ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU KONTROLI I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WYNIKÓW W POMIARÓW W ANALITYCZNYCH SPÓJNOŚĆ JAKOŚĆ WYNIKÓW POMIARÓW ANALITYCZNYCH WALIDACJA PROCEDUR ANALITYCZNYCH NIEPEWNOŚĆ MATERIAŁY ODNIESIENIA BADANIA MIĘDZYLABORATORYJNE "Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", , Poznań 6

7 SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WYNIKÓW W ANALITYCZNYCH WYNIKI ANALITYCZNE LABORATORIUM ANALITYCZNE KONTROLA JAKOŚCI OCENA JAKOŚCI WPROWADZENIE ZMIAN, POPRAWEK I ULEPSZEŃ "Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", , Poznań 7

8 Elementy składowe etapu pobierania próbek w terenie SKŁADNIKI SYSTEMU KONTROLI I ZAPEWNIENIA JAKOSCI (QA/ QC) Elementy składowe prac laboratoryjnych Pobieranie Planowanie Przyjęcie próbek Pobieranie próbek Konserwacja Zbieranie próbek Wysyłka i transport Standardowe procedury operacyjne Audyty Działania naprawcze Dokumentacja Opis losu próbki (ang. chain-ofcustody) Przygotowanie próbek Analiza Kontrola jakości sprawdzenia tła Otrzymywanie danych analitycznych Walidacja danych S. S. Prasad, TrAC, 13, 157 (1994) Przygotowanie sprawozdania "Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", , Poznań 8

9 SPÓJNO JNOŚĆ POMIAROWA ( ( traceability ) Pod terminem SPÓJNO JNOŚĆ POMIAROWA rozumie się cechę wyniku pomiarowego lub wartości standardowej, polegającą na możliwości odniesienia tej wartości do wzorców narodowych lub międzynarodowych poprzez nieprzerwany łańcuch porównań. Zakłada się przy tym, że: znane są wartości niepewności wyniku związane ze wszystkimi źródłami błędów, podjęto wszystkie niezbędne przedsięwzięcia, by zmniejszyć liczbę źródeł oraz wielkość błędów pomiarowych wprowadzono (tam gdzie to jest możliwe) poprawki przy obliczaniu wyniku końcowego analizy. DEFINICJA TA ODNOSI SIĘ DO WSZYSTKICH TYPÓW POMIARÓW, WŁĄCZNIE Z POMIARAMI ANALITYCZNYMI. "Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", , Poznań 9

10 SPÓJNO JNOŚĆ POMIAROWA WYNIKÓW ANALITYCZNYCH wzorzec pierwszorzędowy SI wzorzec drugorzędowy wzorzec handlowy RM (bez certyfikatu) Laboratoryjny materiał odniesienia (LRM 1) Laboratoryjny materiał odniesienia (LRM 2) Wynik pomiaru analitu w badanej próbce (laboratorium nr 1) Wynik pomiaru analitu w badanej próbce (laboratorium nr 2) D. B. Hibbert, Accred. Qual. Assur., 11, 543 (2006) "Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", , Poznań 10

11 SPOSOBY UZYSKIWANIA SPÓJNO JNOŚCI POMIAROWEJ Kalibracja podstawowych przyrządów pomiarowych przez specjalistów z odpowiedniego centrum metrologicznego Wykonanie wzorców i materiałów odniesienia do sprawdzenia stosowanych metod i technik analitycznych. "Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", , Poznań 11

12 POŻĄ ŻĄDANA CHARAKTERYSTYKA SUBSTANCJI TRAKTOWANYCH JAKO WZORCE PIERWSZORZĘDOWE Dostępność w handlu Wysoka czystość chemiczna (100± 0.02% Wysoka stabilność Homogeniczność Niehigroskopijność i odporność na wietrzenie Rozpuszczalność Duża masa cząsteczkowa lub niska wartość mnożnika analitycznego (w celu minimalizacji błędów ważenia) Ilościowy i stechiometryczny przebieg reakcji zachodzącej w trakcie miareczkowania "Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", , Poznań 12

13 Metody pierwotne Hierarchia niektórych elementów w odniesienia w analityce chemicznej Certyfikowane materiały odniesienia Metody odniesienia Badania międzylaboratoryjne Robocze materiały odniesienia Laboratoria odniesienia Jednostki układu SI Metody pierwotne Pierwotne chemiczne Materiały odniesienia Metody wtórne Pierwotne chemiczne Materiały odniesienia Jednostki układu SI Laboratoria metrologiczne Laboratoria odniesienia Producenci materiałów odniesienia Przyrządy pomiarowe odniesienia Robocze chemiczne materiały odniesienia Laboratoria analityczne Mieszaniny wzorcowe A. Marato, J. Riu, R. Boque, F.X. Rius, Anal. Chim. Acta, 391, 173 (1999) Próbki z dodatkiem wzorca Techniki alternatywne "Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", , Poznań 13

14 WŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE CERTYFIKOWANYCH MATERIAŁÓW W ODNIESIENIA (CRM) I MATERIAŁÓW W DO KONTROLI JAKOŚCI (QCM) Certyfikowane materiały odniesienia (CRM) Wewnętrzna kontrola jakości -Walidacja metodyk analitycznych -Oszacowanie niepewności -Kalibracja przyrządów Kontrola i zapewnienie jakości wyników pomiarowych Kontrola statystyczna (karty kontrolne) Materiały do kontroli jakości (QCM) Zewnętrzna kontrola jakości Testy biegłości T. Venelinov, A. Sahuquillo, TrAC, 25, 528 (2006) "Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", , Poznań 14

15 Wyniki pomiarów Metoda pomiarowa Materiał odniesienia (do kalibracji). Inne metody analityczne Materiał odniesienia (do walidacji metody) Pierwotna, bezpośrednia metoda analityczna Układ SI Metoda stosunków Pierwotny materiał odniesienia. Niezależny, ale podobny łańcuch spójności pomiarowej -nośniki cechy charakterystycznej względem której musi być spełniony wymóg spójności pomiarowej H. Felber, Chimia, 53, 284 (1999) "Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", , Poznań 15

16 ŹRÓDŁA A INFORMACJI 1. Kontrola i zapewnienie jakości wyników analitycznych. Praca zbiorowa pod redakcją P.Konieczki i J.Namieśnika, WNT, Warszawa E.Bulska, Metrologia Chemiczna - Sztuka prowadzenia pomiarów, Malamut, Warszawa P.Konieczka, J.Namieśnik, Quality Assurance and Quality Control in the Analytical Chemical Laboratory: : A Practical Approach, CRC Press, USA 2009 "Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", , Poznań 16

17 NOWE ROZWIĄZANIA ZANIA METODYCZNE W ZAKRESIE WYTWARZANIA BEZMATRYCOWYCH MATERIAŁÓW W ODNIESIENIA LOTNYCH ANALITÓW W ETENU Od wielu lat w Katedrze Chemii Analitycznej prowadzone są badania nad wytworzeniem nowych MATERIAŁÓW ODNIESIENIA. Obecnie badania poświęcone są wytwarzaniu nowego typu bezmatrycowego materiału odniesienia do otrzymywania gazowej mieszaniny wzorcowej zawierającej lotne anality C 2 H 4 techniką termicznego rozkładu związków powierzchniowych. Jest to fragment szerokiego programu którego efektem ma być wyprodukowanie oryginalnego sposobu wytwarzania bezmatrycowego materiału odniesienia etenu 660/680 [µm] (średnica zewnętrzna kwarcu/średnica zewnętrzna Al) 3 cm "Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", , Poznań 17

18 SCHEMAT OTRZYMYWANIA GAZOWEJ MIESZANINY WZORCOWEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI TERMICZNEGO ROZKŁADU ZWIĄZKU ZKU POWIERZCHNIOWEGO WYTWORZONEGO NA POWIERZCHNI NOŚNIKA NIKA "Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", , Poznań 18

19 SCHEMAT ZESTAWU APARATUROWEGO DO SPORZĄDZANIA MIESZANINY WZORCOWEJ W OPARCIU O TERMICZNY ROZKŁAD ZWIĄZK ZKÓW W POWIERZCHNIOWYCH 1 piec desorbera, 2 rurka z próbką badanego materiału, 3 regulator temperatury, 4 zawór czterodrożny, 5 kolumna chromatograficzna, 6 detektor płomieniowo jonizacyjny, 7 butla z gazem nośnym. "Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", , Poznań 19

20 WYTWORZENIE LABORATORYJNEGO MATERIAŁU ODNIESIENIA GLEBA ZANIECZYSZCZONA PRZEZ METALE CIĘŻ ĘŻKIE I TRWAŁE E ZWIĄZKI ZKI ORGANICZNE a b c Próbki gleby na przyszły laboratoryjny materiał odniesienia umieszczono w odpowiednich opakowaniach. Otrzymano około 400 opakowań z próbkami gleby (od 20 do 25 g każda). Poszczególne etapy produkcji laboratoryjnego materiału odniesienia a-suszenie, b-analiza sitowa, c-mielenie "Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", , Poznań 20

21 ZAAWANSOWANIE PRAC Badanie jednorodności materiału w ramach jednego opakowania i między opakowaniami w oparciu o wyniki oznaczeń wybranych parametrów (całkowity węgiel organiczny, zawartość wybranych metali np. Hg, zawartość wody). W REALIZACJI Organizacja i przeprowadzenie badań międzylaboratoryjnych w celu wyznaczenia wartości odniesienia dla takich parametrów jak: -zawartość metali; -zawartość analitów z grupy trwałych związków organicznych. "Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", , Poznań 21

22 Katedra Chemii Analitycznej, Wydziału u Chemicznego, Politechniki Gdańskiej we współpracy pracy z firmą LGC Standards Sp. z o.o. oraz czasopismem Analityka rozpoczęł ęła a organizację badań międzylaboratoryjnych Celem badania międzylaboratoryjnego jest zgromadzenie dostatecznie dużej liczby wyników analitycznych od laboratoriów uczestników wykorzystujących różne metody ilościowego oznaczania zawartości: jak największej liczby metali; analitów z grupy trwałych związków organicznych (WWA i PCB); całkowitego węgla organicznego; zawartości wody w badanych próbkach materiału. Laboratoryjny materiał odniesienia LRM gleba 1 - Gleba zanieczyszczona przez metale ciężkie i trwałe związki organiczne Oferta uczestnictwa znajduje się na stronie domowej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej "Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", , Poznań 22

23 ŻARGON- PRZYKŁADY referencyjny próbnik kaskada pobierników metoda ekwiwalentna współczynnik ekwiwalentności próbnik odniesienia zestaw próbników metoda równoważna (odpowiadająca) współczynnik równoważności sekwestracja CO 2 kompartmentacja analitu objętość nastrzyku środowiskowy impakt zanieczyszczeń kalibrator wielogazowy zatrzymywanie (gromadzenie) CO 2 rozmieszczenie analitu objętość dozowanej próbki oddziaływanie zanieczyszczeń na środowisko urządzenie do kalibracji analizatora gazów "Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", , Poznań 23

24 ŻARGON- PRZYKŁADY ciekłe membrany podparte cela przepływowa koncentracja wafel dopowanie amplifikacja transfer zanieczyszczeń mieszanina kombustorowa ekotoksykant ciekła membrana osadzona na nośniku celka przepływowa stężenie płytka domieszkowanie powielanie, wzmocnianie transport (przenoszenie) zanieczyszczeń mieszanina palna ekotoksyna (trucizna środowiskowa) "Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", , Poznań 24

25 ŻARGON- PRZYKŁADY mobilne pomiary zanieczyszczeń kartridż z sorbentem jonizacja pozytywna jonizacja negatywna alblacja nebulizer pomiary zanieczyszczeń z wykorzystaniem mobilnych (ruchomych) przyrządów kontrolno-pomiarowych rurka (pojemnik) z sorbentem jonizacja dodatnia jonizacja ujemna odparowanie rozpylacz "Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", , Poznań 25

26 TECHNIKA METODA METODYKA (procedura analityczna, sposób b postępowania powania analitycznego) PROCEDURA ANALITYCZNA (METODYKA ANALITYCZNA) METODA ANALITYCZNA TECHNIKA ANALITYCZNA ANALIT MATRYCA DOKŁADNIE OPISANY SPOSÓB POSTĘPOWANIA "Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", , Poznań 26

27 KLASYCZNY PRZYKŁAD KŁOPOTU K TERMINOLOGICZNEGO Molecularly Imprinted Polymer (MIP) Propozycje trudne do zaakceptowania polimer wdrukowany Propozycje do dyskusji (do zaakceptowania) polimery z nadrukiem molekularnym (cząsteczkowym) matryce polimerowe zawierające odciski molekularne polimery z odwzorowanymi cząsteczkami polimery z dopasowaniem cząsteczkowym polimery z odwzorowaniem cząsteczkowym polimery z odciskiem cząsteczkowym "Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", , Poznań 27

28 ŹRÓDŁO O INFORMACJI - FORUM DYSKUSYJNE Wydawnictwo MALAMUT udostępniło specjalną zakładkę na stronie domowej Zachęcamy do dyskusji i przedstawiania propozycji. Wydana została broszura TERMINOLOGIA PIĘTA ACHILLESOWA ANALITYKÓW stanowiąca wkładkę do jednego z numerów czasopisma ANALITYKA. "Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", , Poznań 28

29 "Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", , Poznań 29

30 "Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", , Poznań 30

31 Kursy indywidualne Na zamówienie kierownik kursu: w zależności od tematyki Chromatografia Gazowa - poziom podstawowy kierownik kursu: dr inż. Bożena Zabiegała Aspekty praktyczne wykorzystania Chromatografii Gazowej kierownik kursu: dr hab. Lidia Wolska Kontrola i jakość wyników pomiarów analitycznych kierownik kursu: dr hab. inż. Piotr Konieczka Wysokosprawna Chromatografia Cieczowa zakres ogólny, w tym poziom podstawowy kierownik kursu: prof. dr hab. inż. Marian Kamiński Wysokosprawna Chromatografia Cieczowa - poziom zaawansowany kierownik kursu: prof. dr hab. inż. Marian Kamiński Przygotowanie próbek do analizy kierownik kursu: prof. dr hab. inż. Marian Kamiński ABC techniki SPE kierownik kursu: prof. dr hab. inż. Marian Kamiński Technika Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej w analizie żywności kierownik kursu: prof. dr hab. inż. Marian Kamiński "Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", , Poznań 31

32 Analytical Measurements in Aquatic Environments SPECJACJA!! Piotr Szefer Medical University of Gdansk, Poland Jacek Namieśnik Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland ISBN: ISBN 10: X CAT #: 8268X Pub Date: 6/26/2009 CRC Press Inc - Taylor & Francis Ltd "Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", , Poznań 32

33 ZAPROSZENIE 15 th International Conference on Heavy Metals in the Environment 15 th ICHMET Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk Wrzesień 2010, Gdańsk, Poland "Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", , Poznań 33

34 Dziękuj kuję za Państwa uwagę "Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", , Poznań 34

NOWE ROZWIĄZANIA ZANIA METODYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO ANALIZY CHROMATOGRAFICZNEJ

NOWE ROZWIĄZANIA ZANIA METODYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO ANALIZY CHROMATOGRAFICZNEJ NOWE ROZWIĄZANIA ZANIA METODYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO ANALIZY CHROMATOGRAFICZNEJ Jacek Namieśnik Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechniki Gdańskiej, "Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej" Warszawa, 18-19.10.

Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechniki Gdańskiej, Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej Warszawa, 18-19.10. WYKORZYSTANIE TECHNIKI LC-MS W BADANIACH ŚRODOWISKOWYCH Agata KOT-WASIK, Jacek NAMIEŚNIK Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechniki Gdańskiej, 80-952 Gdańsk "Analityczne zastosowania

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ODNIESIENIA ROLA W LABORATORIUM ANALITYCZNYM (Problemy i wyzwania)

MATERIAŁY ODNIESIENIA ROLA W LABORATORIUM ANALITYCZNYM (Problemy i wyzwania) MATERIAŁY ODNIESIENIA ROLA W LABORATORIUM ANALITYCZNYM (Problemy i wyzwania) Jacek Namieśnik, Piotr Konieczka Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska Rola systemu jakości KLASYCZNA

Bardziej szczegółowo

CHEMICZNE MATERIAŁY ODNIESIENIA

CHEMICZNE MATERIAŁY ODNIESIENIA Chemiczne materiały odniesienia Henryka SZEWCZYK Okręgowy Urząd Miar w Łodzi Wydział Chemii Analitycznej i Fizykochemii CHEMICZNE MATERIAŁY ODNIESIENIA W referacie opisano złożoność problemu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ODNIESIENIA - kryteria wyboru i zasady stosowania

MATERIAŁY ODNIESIENIA - kryteria wyboru i zasady stosowania 1 MATERIAŁY ODNIESIENIA - kryteria wyboru i zasady stosowania Dr inż. Piotr KONIECZKA Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 GDAŃSK e-mail: kaczor@chem.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Metrologia i Probiernictwo

Metrologia i Probiernictwo Metrologia i Probiernictwo Mierzymy dla Wszystkich od 1919 r. Biuletyn Głównego Urzędu Miar nr 2(2)/2013 probiernictwo Nadzór nad towarami paczkowanymi str. 32 GUM jako NMI str. 47 VI Kongres Metrologii

Bardziej szczegółowo

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości Kierunki rozwoju chemii analitycznej Wprowadzenie do zagadnień jakości w laboratoriach badawczych ISO 9000, ISO 17025, GLP Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH oznaczanie coraz niższych

Bardziej szczegółowo

Mieczysława Giercuszkiewicz-Bajtlik*, Barbara Gworek**

Mieczysława Giercuszkiewicz-Bajtlik*, Barbara Gworek** Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 39, 2009 r. Mieczysława Giercuszkiewicz-Bajtlik*, Barbara Gworek** METODY WYRAŻANIA NIEPEWNOŚCI POMIARU W ANALIZIE CHEMICZNEJ PRÓBEK ŚRODOWISKOWYCH PROCEDURES

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia jakości w analityce

Zagadnienia jakości w analityce Kierunki rozwoju chemii analitycznej Zagadnienia jakości w analityce oznaczanie coraz niŝszych stęŝeń w próbkach o złoŝonej matrycy przy bardzo małej objętości próbki Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiska CEEAM

Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiska CEEAM Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiska CEEAM Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny Katedra Chemii Analitycznej ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk Tel: (+45 58) 348 60 79 Fax: (+48

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW ANALITYCZNYCH sem.vii

OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW ANALITYCZNYCH sem.vii OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW ANALITYCZNYCH sem.vii Dr hab. inż. Piotr Konieczka e-mail: piotr.konieczka@pg.gda.pl 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wprowadzenie Postępowanie analityczne - PROCEDURA ANALITYCZNA ETAPY

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 w praktyce laboratoryjnej -4

Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 w praktyce laboratoryjnej -4 Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 w praktyce laboratoryjnej -4 Miarodajność wyników badań WALIDACJA A MIARODAJNOŚĆ Dr inż. 2012 1 Miarodajny taki, któremu można wierzyć Środki zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Jakość wyników specjacyjnego oznaczania pierwiastków techniką HPLC-ICP-MS

Jakość wyników specjacyjnego oznaczania pierwiastków techniką HPLC-ICP-MS Jakość wyników specjacyjnego oznaczania pierwiastków techniką HPLC-ICP-MS Danuta Barałkiewicz, Izabela Komorowicz, Barbara Pikosz, Magdalena Belter Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków Wydział

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla studentów. Do nauki przedmiotów:

Materiał pomocniczy dla studentów. Do nauki przedmiotów: dr hab. inż. Marian Kamiński Materiał pomocniczy dla studentów Do nauki przedmiotów: - Metody analizy technicznej, część pierwsza zapewnienie jakości; - Systemy zapewnienia jakości w produkcji i badaniach;

Bardziej szczegółowo

JAK WYKORZYSTYWAĆ WYNIKI BADAŃ BIEGŁOŚCI. Piotr Konieczka Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska

JAK WYKORZYSTYWAĆ WYNIKI BADAŃ BIEGŁOŚCI. Piotr Konieczka Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska JAK WYKORZYSTYWAĆ WYNIKI BADAŃ BIEGŁOŚCI Piotr Konieczka Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska 1 Terminologia badanie biegłości porównanie międzylaboratoryjne sprawdzanie metod

Bardziej szczegółowo

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących 1. Zakres normy (wymagania wobec laboratorium zapewniającego miarodajne i rzetelne wyniki

Bardziej szczegółowo

Rola materiałów odniesienia w zapewnieniu jakości wyników pomiarów chemicznych

Rola materiałów odniesienia w zapewnieniu jakości wyników pomiarów chemicznych Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Pasteura 1, 02-093 Warszawa Rola materiałów odniesienia w zapewnieniu jakości wyników pomiarów chemicznych Ewa Bulska ebulska@chem.uw.edu.pl Slide 1 Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik ZIELONA CHEMIA, TECHNOLOGIA I INŻYNIERIA CHEMICZNA - NOWE OPAKOWANIA DLA STARYCH TREŚCI

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik ZIELONA CHEMIA, TECHNOLOGIA I INŻYNIERIA CHEMICZNA - NOWE OPAKOWANIA DLA STARYCH TREŚCI prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik ZIELONA CHEMIA, TECHNOLOGIA I INŻYNIERIA CHEMICZNA - NOWE OPAKOWANIA DLA STARYCH TREŚCI Wykład współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Polskie Towarzystwo Nukleoniczne ISSN 1428-2135 Raport PTN - 5/2001 PL0100800 32/ 28 PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Warszawa 2001 LI SZKOŁY NA WYCIECZKĘ EDUKACYJNĄ", CZYLI

Bardziej szczegółowo

Aspekty metrologiczne analizy próbek środowiskowych metodą FAAS i ICP-OES

Aspekty metrologiczne analizy próbek środowiskowych metodą FAAS i ICP-OES Aspekty metrologiczne analizy próbek środowiskowych metodą FAAS i ICP-OES Piotr Pasławski Państwowy Instytut Geologiczny Centralne Laboratorium Chemiczne Pomiar chemiczny i jego niepewność W 0 Substancja

Bardziej szczegółowo

Aktualne źródła problemów przy realizacji pomiarów ciągłych procedury QAL 1, QAL 2, QAL 3 oraz AST wg normy PN-EN 14181

Aktualne źródła problemów przy realizacji pomiarów ciągłych procedury QAL 1, QAL 2, QAL 3 oraz AST wg normy PN-EN 14181 Warszawa, maj 2011 r. Aktualne źródła problemów przy realizacji pomiarów ciągłych procedury QAL 1, QAL 2, QAL 3 oraz AST wg normy PN-EN 14181 Kierownik Laboratorium BadańŚrodowiskowych ZEC DIAGPOM Sp.

Bardziej szczegółowo

NOWE METODYKI DO BADAŃ SKŁADNIKÓW OBCYCH

NOWE METODYKI DO BADAŃ SKŁADNIKÓW OBCYCH Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny Katedra Chemii Analitycznej Rozprawa doktorska NOWE METODYKI DO BADAŃ SKŁADNIKÓW OBCYCH W MIODACH PSZCZELICH Maciej Wojciech Kujawski Promotor: prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Aktualne wymagania i wytyczne dotyczące uczestnictwa laboratoriów akredytowanych w badaniach biegłości

Aktualne wymagania i wytyczne dotyczące uczestnictwa laboratoriów akredytowanych w badaniach biegłości NAFTA-GAZ grudzień 2012 ROK LXVIII Anna Wróblewska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Aktualne wymagania i wytyczne dotyczące uczestnictwa laboratoriów akredytowanych w badaniach biegłości Wstęp W procesie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY INFORMATOR Technologia Chemiczna Studia II stopnia WARSZAWA 2015 Kierunek Technologia Chemiczna Analityka i fizykochemia procesów i materiałów Chemia medyczna

Bardziej szczegółowo

Ana n l a i l za z a i ns n tru r men e t n al a n l a

Ana n l a i l za z a i ns n tru r men e t n al a n l a Analiza instrumentalna rok akademicki 2014/2015 wykład: prof. dr hab. Ewa Bulska prof. dr hab. Agata Michalska Maksymiuk pracownia: dr Marcin Wojciechowski Slide 1 Analiza_Instrumentalna: 2014/2015 Analiza

Bardziej szczegółowo

Sterowanie jakości. cią w laboratorium problem widziany okiem audytora technicznego

Sterowanie jakości. cią w laboratorium problem widziany okiem audytora technicznego Sterowanie jakości cią w laboratorium problem widziany okiem audytora technicznego Ewa Bulska Piotr Pasławski W treści normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 zawarto następujące zalecenia dotyczące sterowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Dziennik Ustaw Nr 19 1350 Poz. 99 99 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów sądowych Accreditation of forensic laboratories

Akredytacja laboratoriów sądowych Accreditation of forensic laboratories ARCH. MED. SĄD. KRYMINOL., 2010, LX, 308-314 PRACE POGLĄDOWE / REVIEWS Ireneusz Sołtyszewski Akredytacja laboratoriów sądowych Accreditation of forensic laboratories Z Katedry Kryminalistyki i Medycyny

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych

Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych ILAC-G26:07/2012 Prawa autorskie ILAC 2012 ILAC zachęca do autoryzowanego reprodukowania swoich publikacji w całości lub w części

Bardziej szczegółowo