POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ. Wydanie 4 Warszawa, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ. Wydanie 4 Warszawa, 17.11.2011 r."

Transkrypt

1 . POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ Wydanie 4 Warszawa, r.

2 Spis treści 1 Wprowadzenie Zakres stosowania Cechy spójności pomiarowej Wymagania Źródła zapewnienia spójności pomiarowej Potwierdzanie spójności pomiarowej Niepewność pomiaru Wzorcowania wewnętrzne Postanowienia końcowe Dokumenty związane...7 Uwaga: Zmiany oznaczone kolorem czerwonym wprowadzono dnia r. Wprowadzona zmiana dotyczy depozytariuszy wzorców państwowych. Wydania 4 z r. str. 2/7

3 1 Wprowadzenie Niniejsza polityka jest zgodna z dokumentem ILAC-P10:2002 ILAC Policy on Traceability of Measurement Results [1] oraz dokumentem EA-4/07 Traceability of Measuring and Test Equipment to National Standards [2]. Definicje stosowanych terminów, takich jak: spójność pomiarowa, wzorcowanie/kalibracja, niepewność pomiaru i innych podaje PKN-ISO/IEC Guide 99:2010 Międzynarodowy słownik metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM) [3]. 2 Zakres stosowania Podane w niniejszym dokumencie wymagania i zalecenia odnoszą się bezpośrednio do laboratoriów oraz innych jednostek oceniających zgodność, w których wykorzystywane są badania i/lub wzorcowania (np. jednostek inspekcyjnych) akredytowanych przez PCA lub przygotowujących się do akredytacji, natomiast akredytowane jednostki certyfikujące wyroby oraz systemy zarządzania powinny wymagać od swoich klientów przestrzegania przedstawionych poniżej zasad. 3 Cechy spójności pomiarowej Spójność pomiarowa charakteryzowana jest przez sześć podstawowych elementów: a) nieprzerwany łańcuch porównań do międzynarodowego lub państwowego wzorca pomiarowego, b) udokumentowaną niepewność pomiaru, c) udokumentowaną procedurę pomiarową, d) kompetencje techniczne, e) odniesienie do jednostek układu SI, wzorców pomiarowych odniesienia lub procedur pomiarowych zawierających jednostkę miary f) odstępy czasu między wzorcowniami/kalibracjami. Powyższe elementy omówione są dokładniej w p. 1.4 dokumentu ILAC-P10:2002 [1], p. 5 dokumentu EA-4/07 [2] oraz w dokumencie ILAC-G24/OIML D 10:2007 [9]. Dla zapewnienia spójności pomiarowej konieczne jest spełnienie podanych niżej wymagań. 4 Wymagania 4.1 Źródła zapewnienia spójności pomiarowej Wyposażenie pomiarowe (np. przyrządy pomiarowe, wzorce pomiarowe, układy pomiarowe, wyposażenie badawcze spełniające funkcje pomiarowe) stosowane do wzorcowań/kalibracji, pomiarów, badań i inspekcji, mające istotny wpływ na niepewność pomiaru związaną z wynikami tych działań, powinno być wzorcowane przez krajowe instytucje metrologiczne - NMI (National Metrology Instytut), albo Instytuty Desygnowane - DI (Designated Istitutes) będące depozytariuszami wzorców państwowych, będące sygnatariuszami porozumienia CIPM MRA [12], albo przez laboratoria wzorcujące akredytowane przez sygnatariuszy porozumień EA MLA [10] lub ILAC MRA [11]. Funkcję NMI w Polsce pełni Główny Urząd Miar (GUM). Adres internetowy GUM: Instytutami Desygnowanymi, które utrzymują wzorce państwowe w Polsce, są: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych (INTiBS - oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych - Ośrodek Radioizotopów POLATOM (POLATOM - Wykaz laboratoriów wzorcujących akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji dostępny jest na stronie internetowej PCA pod adresem: Wydania 4 z r. str. 3/7

4 Jeżeli Główny Urząd Miar, krajowe Instytuty Desygnowane oraz krajowe akredytowane laboratoria wzorcujące nie mogą zapewnić spójności pomiarowej w danej dziedzinie (brak stosownych odniesień), lub niewłaściwa jest wartość oczekiwana zdolności pomiarowej CMC), źródłem spójności pomiarowej może być NMI lub DI innego kraju, będąca sygnatariuszem CIPM MRA [12], lub też laboratoria wzorcujące akredytowane w tych krajach, w których jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA [10] lub ILAC MRA [11]. W przypadku gdy określone wyposażenie pomiarowe nie ma istotnego wpływu na wyniki wzorcowań, badań lub innej formy prowadzonej oceny zgodności (np. inspekcji) - organizacja stosująca wyposażenie powinna udokumentować merytorycznie analizę zawierającą uzasadnienie przyjęcia założenia o braku istotnego wpływu, np. poprzez określenie wartości składowych i ich analizę, opracowanego budżetu niepewności pomiarów, na podstawie przyjętego równania/modelu pomiaru. Wzorce pomiarowe odniesienia akredytowanych laboratoriów powinny być wzorcowane w laboratoriach NMI/DI o odpowiedniej zdolności pomiarowej CMC, zgodnej z wykazem zawartym w bazie danych The BIPM Key Comparison Database (KCDB), albo w akredytowanych laboratoriach wzorcujących o odpowiedniej zdolności pomiarowej CMC określonej w zakresie akredytacji, opublikowanym na stronie internetowej jednostki akredytującej dane laboratorium. Uwaga: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 nie stanowi potwierdzenia kompetencji laboratorium do wykonywania wiarygodnych wzorcowań. Polskie Centrum Akredytacji nie uznaje w takim wypadku laboratorium za kompetentne do zapewnienia spójności pomiarowej wyników wzorcowań. Jeżeli powiązanie z międzynarodowymi lub państwowymi wzorcami pomiarowymi lub wzorcami pomiarowymi akredytowanych laboratoriów wzorcujących jest niemożliwe do uzyskania lub nieracjonalne w konkretnym przypadku, to można zastosować uzgodnione wzorce pomiarowe (lub procedury pomiarowe), jednoznacznie opisane i zaakceptowane przez wszystkie zainteresowane strony. Zapewnienie spójności pomiarowej w powyższych badaniach z zastosowaniem materiałów odniesienia oraz szczepów odniesienia w ramach metody badawczej zostało określone w p. 4.4 niniejszego dokumentu. 4.2 Potwierdzanie spójności pomiarowej Wzorcowanie wyposażenia pomiarowego przez kompetentne organizacje określone w punkcie 4.1, jest podstawą zapewnienia spójności pomiarowej. Potwierdzeniem przeprowadzonego wzorcowania jest świadectwo wzorcowania. PCA nie akceptuje świadectw legalizacji jako potwierdzenia spójności pomiarowej. Świadectwa wzorcowania wydawane przez akredytowane laboratoria wzorcujące są dowodem zachowania spójności pomiarowej pod warunkiem, że zawierają symbol akredytacji, a wzorcowane przyrządy i parametry zawarte są w zakresie akredytacji. Świadectwa wzorcowania wydane przez NMI/DI, zawierające symbol Międzynarodowego Biura Miar - BIPM, są wystarczającym potwierdzeniem spójności pomiarowej. NMI/DI nie są zobowiązane do stosowania symbolu BIPM w wydawanych świadectwach wzorcowania. Wykaz NMI/DI - sygnatariuszy CIPM MRA przedstawiony jest w Załączniku C do bazy danych The BIPM Key Comparison Database (KCDB). 4.3 Niepewność pomiaru Jednym z elementów spójności pomiarowej jest niepewność pomiaru, związana z wzorcowaniem wyposażenia pomiarowego. Wydania 4 z r. str. 4/7

5 Zagadnienie wyrażania niepewności pomiaru zostało szeroko omówione w Przewodniku [6]. Przy wzorcowaniu przyrządów pomiarowych niepewność pomiaru należy szacować zgodnie z dokumentem EA-4/02 [7]. Zasady szacowania niepewności pomiaru przy wzorcowaniach określone są także w Polityce ILAC-P14:12/2010 ILAC Policy for Uncertainty in Calibration (Polityka ILAC dotycząca niepewności pomiaru przy wzorcowaniu). [4] Całkowitą niepewność pomiaru należy podawać w postaci niepewności rozszerzonej przy poziomie ufności ok. 95%. 4.4 Wzorcowania wewnętrzne System wzorcowań wewnętrznych ma na celu wzorcowanie wyposażenia pomiarowego na potrzeby akredytowanego podmiotu w odniesieniu do własnych wzorców pomiarowych odniesienia. Podstawą spójności pomiarowej w takim systemie jest wzorcowanie własnych wzorców pomiarowych odniesienia w laboratoriach, o których mowa w p. 4.1 niniejszego dokumentu. Rodzaje i zakres wzorcowań wewnętrznych mogą być różne, w zależności od potrzeb i możliwości danej organizacji tak, aby zapewnić wystarczającą dokładność i rzetelność wykonywanych pomiarów. Dla wzorcowań wewnętrznych akredytacja nie jest konieczna, jednakże, mając na względzie zapewnienie spójności pomiarowej należy spełnić co najmniej następujące warunki: a) procedury wzorcowania muszą być udokumentowane, wyniki wzorcowania przedstawiane w formie świadectw, protokołów lub równoważnych dokumentów, a zapisy wzorcowania muszą być zachowywane, b) kompetencje personelu wykonującego wzorcowania wewnętrzne muszą być udokumentowane; należy przechowywać dokumentację szkoleń oraz dowody kompetencji w postaci np. wyników egzaminu lub wyników z auditu w zakresie wykonywania wzorcowań; c) powiązanie wyników wzorcowań z międzynarodowymi lub państwowymi wzorcami pomiarowymi NMI/DI albo z wzorcami pomiarowymi odniesienia NMI/DI powinno być udokumentowane; d) procedury szacowania niepewności pomiaru powinny być zgodne z dokumentem EA- 4/02 [7]; przy określaniu zgodności ze specyfikacją należy uwzględniać niepewność pomiaru wg wytycznych ILAC-G8:03/2009 [8]; e) wzorce pomiarowe odniesienia powinny być wzorcowane w odpowiednio ustalonych odstępach czasu w celu zapewnienia ich rzetelności; polityka i procedury ustalania i zmiany tych odstępów powinny być oparte o wieloletnią obserwację wzorców pomiarowych odniesienia; należy uwzględnić wytyczne podane w dokumencie ILAC-G24 [9]. Analiza przyjętych okresów między wzorcowaniami powinna być dokumentowana. Spójność pomiarowa w badaniach chemicznych zapewniana jest poprzez stosowanie w ramach metody badawczej certyfikowanych materiałów odniesienia i materiałów odniesienia o potwierdzonych i udokumentowanych właściwościach. Podstawą spójności pomiarowej jest w tym przypadku wzorcowanie/kalibracja wyposażenia pomiarowego laboratorium w ramach metody badawczej, wykonywana przez laboratorium, przy zastosowaniu właściwych dla metody wzorców pomiarowych odniesienia (przypisanie wynikom pomiarów wykonywanych w ramach tej metody wartości wzorca pomiarowego odniesienia). Materiały odniesienia zarejestrowane w bazie The BIPM Key Comparison Database (KCDB) lub wyprodukowane przez akredytowany wg ISO/IEC 17025:2005 w połączeniu z ISO Guide 34:2000/2009 podmiot - producenta materiałów odniesienia, w ramach posiadanego zakresu Wydania 4 z r. str. 5/7

6 akredytacji, uważa się za posiadające wystarczające potwierdzenie dla zapewnienia spójności pomiarowej w ramach metody badawczej. Świadectwa wzorcowania wydane dla materiałów odniesienia przez akredytowane laboratoria wzorcujące, albo przez NMI/DI także stanowią dowód zapewnienia spójności pomiarowej. Źródłem spójności pomiarowej w badaniach mikrobiologicznych są szczepy odniesienia (stosowane są również pojęcia: szczepy referencyjne, szczepy wzorcowe ). Spójność pomiarowa w badaniach mikrobiologicznych zapewniana jest poprzez stosowanie w ramach metody badawczej szczepów odniesienia lub ich pochodnych. Pochodne te powinny mieć wykazaną i udokumentowaną równorzędność właściwości istotnych dla określonego zastosowania, odpowiednim szczepom odniesienia. W badaniach mikrobiologicznych jako właściwe do zapewnienia spójności pomiarowej w ramach metody badawczej należy uznać stosowanie szczepów odniesienia pochodzących z uznanych kolekcji kultur. Uznanymi kolekcjami kultur są np. kolekcje kultur zarejestrowane w Europejskiej Organizacji Kolekcji Kultur (ECCO) lub Światowej Federacji Kolekcji Kultur (WFCC). Wzorce pomiarowe odniesienia produkowane zgodnie z wymaganiami Dyrektywy IVD lub wymienione w bazie Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine (JCTLM) uważa się za wystarczające do zapewnienia spójności pomiarowej w ramach metody badawczej stosowanej w laboratorium medycznym. Jeżeli spójność pomiarowa jest zapewniona przez producenta, dostawcę lub serwis wyposażenia objętego i spełniającego wymagania Dyrektywy Europejskiej IVD, laboratorium medyczne powinno udokumentować (posiadać w systemie zarządzania zapisy i dokumenty potwierdzające) zapewnienie spójności pomiarowej zgodnie z niniejsza polityką. Laboratorium badawcze powinno zapewnić (poprzez analizę, potwierdzenie i udokumentowanie) że każdy, inny niż powyższe, stosowany w badaniach wzorzec pomiarowy odniesienia, np. certyfikowany materiał odniesienia wyprodukowany przez renomowanego producenta, jest właściwy do zamierzonego zastosowania. Wzorcowanie/kalibracja wyposażenia laboratoriów badawczych z zastosowaniem materiałów odniesienia oraz stosowanie w metodach badawczych szczepów odniesienia lub ich pochodnych, powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości laboratorium oraz umożliwiać uzyskanie rzetelności i wymaganej dokładności pomiarów. Dla wzorcowania/kalibracji wyposażenia pomiarowego oraz wykorzystywania przez laboratorium szczepów odniesienia lub ich pochodnych w ramach metod badań, akredytacja nie jest konieczna, jednakże, mając na względzie zapewnienie spójności pomiarowej należy spełnić co najmniej następujące warunki: procedury wzorcowania/kalibracji, w tym procedury stosowania szczepów odniesienia lub ich pochodnych muszą być udokumentowane wyniki wzorcowania/kalibracji (krzywe kalibracji wydruki, protokoły, zapisy z pomiarów itp.) muszą być nadzorowane i zachowywane przez ustalony czas, kompetencje personelu wykonującego wzorcowania/kalibracje i stosującego szczepy odniesienia lub ich pochodne, muszą być udokumentowane; należy przechowywać dokumentację szkoleń oraz dowody potwierdzające upoważnienie personelu do tych czynności powiązanie materiałów odniesienia z jednostkami SI lub certyfikowanymi materiałami odniesienia oraz szczepów odniesienia i ich pochodnych z uznaną kolekcją szczepów, powinno być udokumentowane. Dopuszcza się inne, alternatywne metody potwierdzenia przydatności materiałów odniesienia i szczepów do zamierzonego zastosowania, pod Wydania 4 z r. str. 6/7

7 warunkiem, że będą one równoważne i odpowiednio udokumentowane przez laboratorium, procedury szacowania niepewności pomiarów związanych z wynikami wzorcowania/kalibracji powinny być udokumentowane. 5 Postanowienia końcowe Spełnienie wymagań przedstawionych w niniejszym dokumencie jest obowiązkowe jako warunek uzyskania / utrzymania akredytacji. Spełnianie tych wymagań jest przedmiotem oceny w procesach akredytacji i nadzoru. Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje wydanie 3 z r. Dokument został wprowadzony Komunikatem nr 89 z dnia r. 6 Dokumenty związane 1. ILAC-P10:2002 ILAC Policy on Traceability of Measurement Results 2. EA-4/07 Traceability of Measuring and Test Equipment to National Standards (poprzednio EAL-G12), wydanie z listopada 1995 r. 3. PKN-ISO/IEC Guide 99 :2010 Międzynarodowy słownik metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM). 4. ILAC-P14:12/2010 Polityka ILAC dotycząca niepewności pomiaru przy wzorcowaniu 5. PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących 6. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement. ISO 1993; wydanie polskie Wyrażanie niepewności pomiaru Przewodnik. Główny Urząd Miar EA-4/02 Expression of the Uncertainty of Measurement in Calibration, 1999; wydanie polskie Wyrażanie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu tłumaczenie: Główny Urząd Miar, ILAC-G8:03/2009 Wytyczne dotyczące oceny i przedstawiania zgodności ze specyfikacją. 9. ILAC-G24/OIML D 10:2007 Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych. Wydania 4 z r. str. 7/7

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW MEDYCZNYCH Wydanie 3 Warszawa, 16.07.2015 r. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 2. Wymagania akredytacyjne i warunki akredytacji laboratoriów medycznych...3

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I WODY PITNEJ

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I WODY PITNEJ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, 29 marca 2012 r. BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I WODY PITNEJ Akredytacja laboratoriów badawczych i jednostek certyfikujących wyroby oraz systemy zarządzania, a bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie pomiarowe w przemyśle

Wyposażenie pomiarowe w przemyśle Wyposażenie pomiarowe w przemyśle RADWAG Wagi Elektroniczne Wyposażenie pomiarowe znajdujące się w jakiejkolwiek gałęzi przemysłu, podobnie jak w laboratoriach, podlega na różnym poziomie odpowiedniemu

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH ZGODNOŚĆ DO CELÓW NOTYFIKACJI Wydanie 1 Warszawa, 26.09.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 4 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości Kierunki rozwoju chemii analitycznej Wprowadzenie do zagadnień jakości w laboratoriach badawczych ISO 9000, ISO 17025, GLP Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH oznaczanie coraz niższych

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA DO CELÓW NOTYFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/57/WE W SPRAWIE INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMU KOLEI WE WSPÓLNOCIE Wydanie 1 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących 1. Zakres normy (wymagania wobec laboratorium zapewniającego miarodajne i rzetelne wyniki

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834

WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834 Numer Publikacji EA-6/02 M: 2013 WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834 CEL Celem niniejszej publikacji jest zapewnienie podstaw

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO LPO DO AKREDYTACJI

PRZYGOTOWANIE LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO LPO DO AKREDYTACJI PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (149) 2009 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (149) 2009 ARTYKUŁY - REPORTS Bogumiła Zwierchanowska* PRZYGOTOWANIE LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Mieczysława Giercuszkiewicz-Bajtlik*, Barbara Gworek**

Mieczysława Giercuszkiewicz-Bajtlik*, Barbara Gworek** Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 39, 2009 r. Mieczysława Giercuszkiewicz-Bajtlik*, Barbara Gworek** METODY WYRAŻANIA NIEPEWNOŚCI POMIARU W ANALIZIE CHEMICZNEJ PRÓBEK ŚRODOWISKOWYCH PROCEDURES

Bardziej szczegółowo

CHEMICZNE MATERIAŁY ODNIESIENIA

CHEMICZNE MATERIAŁY ODNIESIENIA Chemiczne materiały odniesienia Henryka SZEWCZYK Okręgowy Urząd Miar w Łodzi Wydział Chemii Analitycznej i Fizykochemii CHEMICZNE MATERIAŁY ODNIESIENIA W referacie opisano złożoność problemu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów sądowych Accreditation of forensic laboratories

Akredytacja laboratoriów sądowych Accreditation of forensic laboratories ARCH. MED. SĄD. KRYMINOL., 2010, LX, 308-314 PRACE POGLĄDOWE / REVIEWS Ireneusz Sołtyszewski Akredytacja laboratoriów sądowych Accreditation of forensic laboratories Z Katedry Kryminalistyki i Medycyny

Bardziej szczegółowo

Spójność pomiarowa cecha wyniku badania laboratoryjnego

Spójność pomiarowa cecha wyniku badania laboratoryjnego diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2011 Volume 47 Number 2 455-460 Praca poglądowa Review Article Spójność pomiarowa cecha wyniku badania laboratoryjnego Traceability the feature

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego)

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) Zarządzanie Jakoscią dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM SERII ISO 9000 Normy serii ISO 9000 W ISO 9000 opisano

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) NR 402/2013 Wydanie 1 Warszawa, 13.03.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (QMS) W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ NORMY PN-EN 45012:2000 Wydanie 4 Warszawa, 25.07.2007

Bardziej szczegółowo

AKREDYTACJA LABORATORIÓW BADAWCZYCH JAKO ELEMENT STRATEGII POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ W ZAKRESIE PODNOSZENIA WIARYGODNOŚCI BADAŃ NAUKOWYCH

AKREDYTACJA LABORATORIÓW BADAWCZYCH JAKO ELEMENT STRATEGII POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ W ZAKRESIE PODNOSZENIA WIARYGODNOŚCI BADAŃ NAUKOWYCH 63/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(2/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 AKREDYTACJA LABORATORIÓW BADAWCZYCH JAKO ELEMENT STRATEGII

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025

OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 2. OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 Joanna Mytych Laboratoria badawcze chcące potwierdzić swoje kompetencje powinny wdrożyć system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Aktualne wymagania i wytyczne dotyczące uczestnictwa laboratoriów akredytowanych w badaniach biegłości

Aktualne wymagania i wytyczne dotyczące uczestnictwa laboratoriów akredytowanych w badaniach biegłości NAFTA-GAZ grudzień 2012 ROK LXVIII Anna Wróblewska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Aktualne wymagania i wytyczne dotyczące uczestnictwa laboratoriów akredytowanych w badaniach biegłości Wstęp W procesie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW W ZAKRESACH ELASTYCZNYCH Wydanie 1 Warszawa, 15.05.2009 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 2 Cel 3 Polityka PCA dotycząca akredytowania laboratoriów w zakresach

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów diagnostyki włośnicy. Część 1 Autorzy: lek.wet. Mirosław Różycki, prof. dr hab. Jacek Osek. Akredytacja laboratoriów

Akredytacja laboratoriów diagnostyki włośnicy. Część 1 Autorzy: lek.wet. Mirosław Różycki, prof. dr hab. Jacek Osek. Akredytacja laboratoriów Akredytacja laboratoriów diagnostyki włośnicy. Część 1 Autorzy: lek.wet. Mirosław Różycki, prof. dr hab. Jacek Osek. Akredytacja laboratoriów diagnostyki włośnicy stanowi obecnie jeden z najczęściej poruszanych

Bardziej szczegółowo

Metrologia w laboratorium Podstawowe definicje i czynności metrologiczne. Andrzej Hantz Kierownik Laboratorium Pomiarowego RADWAG Wagi Elektroniczne

Metrologia w laboratorium Podstawowe definicje i czynności metrologiczne. Andrzej Hantz Kierownik Laboratorium Pomiarowego RADWAG Wagi Elektroniczne Metrologia w laboratorium Podstawowe definicje i czynności metrologiczne Andrzej Hantz Kierownik Laboratorium Pomiarowego RADWAG Wagi Elektroniczne Metrologia podział metrologii Metrologia podział metrologii

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E)

WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E) WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E) Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych INTERNATIONAL LABORATORY

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834

WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834 Numer publikacji EA-6/02 WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834 CEL Celem niniejszej publikacji jest dostarczenie przez członków

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK INSPEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 7 Warszawa, 13.02.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia jakości w analityce

Zagadnienia jakości w analityce Kierunki rozwoju chemii analitycznej Zagadnienia jakości w analityce oznaczanie coraz niŝszych stęŝeń w próbkach o złoŝonej matrycy przy bardzo małej objętości próbki Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii

Bardziej szczegółowo

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji Wytyczne certyfikacji ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji w DEKRA Certification Sp. z o.o. Tel:71/7804777; Fax: 71/7804779 poczta@dekra-certification.pl

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych

Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych ILAC-G26:07/2012 Prawa autorskie ILAC 2012 ILAC zachęca do autoryzowanego reprodukowania swoich publikacji w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI LABORATORIUM

KSIĘGA JAKOŚCI LABORATORIUM KSIĘGA JAKOŚCI LABORATORIUM (według : PN-EN ISO/IEC 17025: 2005) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA ROZDZIAŁ I - Prezentacja... (p. 4.1, 4.2) 1. Status prawny 2. Zasady organizacji i zarządzania 3. System

Bardziej szczegółowo