Materiały odniesienia wymagania, oczekiwania, możliwości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały odniesienia wymagania, oczekiwania, możliwości"

Transkrypt

1 Materiały odniesienia wymagania, oczekiwania, możliwości Szkoła Naukowa Materiały Odniesienia a Wzorce Analityczne Politechnika Poznańska, Bolesław Jerzak

2 Materiały odniesienia wymagania, oczekiwania, możliwości Miejsce materiałów odniesienia w metrologii chemicznej Terminologia i związane z nią kłopoty Wymagania oczekiwania możliwości: czy to musi być sprzeczność? Wszyscy musimy poszukiwać rozwiązań

3 Metrologia chemiczna Metrologia nauka o pomiarach. Obejmuje wszystkie teoretyczne i praktyczne problemy związane z pomiarami, niezależnie od rodzaju wielkości mierzonej i dokładności pomiaru. W zakres metrologii wchodzą więc zagadnienia dotyczące jednostek miar oraz ich etalonów, pomiarów, narzędzi pomiarowych oraz cech obserwatorów. (Encyklopedia Powszechna PWN) Metrologia chemiczna nauka o pomiarach w chemii. Najmłodsza obecnie gałąź metrologii

4 Dlaczego metrologia? Nie zabijałem, nie kłamałem. Nie brałem rzeczy należących do boga. Nie kradłem zbiorów. Nie zdzierałem bandaży z mumii. Nie popełniłem ani nie zleciłem dokonania morderstwa. Nie oszukiwałem przy mierzeniu ilości ziarna w czasie żniw ani nie podmieniałem odważników na wadze. (fragment przemowy zmarłego Egipcjanina do Ozyrysa, wg: Joanna Vinicius,

5 Metrologia chemiczna Podstawowym dążeniem metrologii jest takie ujednolicenie sposobu działania narzędzi pomiarowych oraz jednostek miar, aby niezależnie od miejsca i czasu wykonania pomiar dawał taki sam wynik w granicach wyznaczonych niepewności pomiarów. Jak zrealizować to dla pomiarów chemicznych???

6 Na wynik pomiaru chemicznego wpływają: Zawartość analitu Rodzaj próbki Sposób obróbki próbki, zagęszczania analitu itp. Cd

7 Materiały odniesienia w chemii Postulat opracowania próbek etalonowych stali i żeliwa, które powinny odegrać dla chemików taką samą rolę, jak metr i kilogram w pomiarach długości i masy USA 1888

8 Elementy harmonizacji systemu pomiarów chemicznych Walidacja metod analitycznych Określanie niepewności Spójność pomiarowa Materiały odniesienia Badania biegłości

9 Codzienne problemy PCA Audit Spójność Walidacja Jakość Niepewność

10 i ich rozwiązanie (?) PCA Audit Spójność Walidacja Jakość Niepewność WZORZEC, MATERIAŁ ODNIESIENIA

11 Terminologia Terminy: wzorzec, materiał odniesienia i inne podobne nie tworzą (jeszcze) jednolitego systemu! Wzorzec Wzorzec jednostki miary Substancja wzorcowa CRM Materiał referencyjny Materiał odniesienia

12 Wzorzec analityczny Wzorzec analityczny (substancja wzorcowa), substancja chem. o ściśle określonym składzie chem. ustalonym na podstawie wielokrotnych analiz wykonanych jedną lub kilkoma metodami w różnych laboratoriach; w.a. są stosowane w analizach porównawczych (np. stopów) (http://encyklopedia.wp.pl) Wzorzec analityczny, substancja odniesienia - jednorodna substancja o ściśle określonym składzie ustalonym na podstawie wielokrotnych analiz, wykonanych określonymi metodami w różnych laboratoriach; stosowany powszechnie w analizach porównawczych, umożliwia m.in. sprawdzenie opracowanych metod, właściwego działania aparatury. (http://encyklopedia.interia.pl)

13 Wzorzec analityczny Wzorzec analityczny, substancja wzorcowa, chem. substancja o ściśle określonym składzie chem., ustalonym na podstawie wielokrotnych analiz wykonanych jedną lub kilkoma metodami w różnych laboratoriach; wzorce analityczne są stosowane m.in. w analizach porównawczych (np. stopów) i dobierane tak, by ich skład chem. był b. zbliżony do składu badanego materiału. (Encyklopedia PWN) Wzorce materiały o znanej zawartości analitu (definicja z Internetu)

14 Wzorzec analityczny Jednorodny O ściśle ustalonym składzie Skład ustalony wybranymi metodami w wielu laboratoriach Stosowany w analizach porównawczych Umożliwia sprawdzenie opracowanych metod (???)

15 Wzorzec jednostki miary Definicja: Wzorzec jednostki miary: wzorzec miary, przyrząd pomiarowy, materiał odniesienia lub układ pomiarowy przeznaczony do zdefiniowania, zrealizowania, zachowania lub odtwarzania jednostki miary albo jednej lub wielu wartości pewnej wielkości i służący jako odniesienie. Wszystkie CRM spełniają definicję wzorców jednostki miary. (Międzynarodowy Słownik Podstawowych i Ogólnych Terminów Metrologii, GUM)

16 Wzorzec jednostki miary Przeznaczony do zdefiniowania lub odtwarzania jednostki miary Służy jako odniesienie Wszystkie certyfikowane materiały odniesienia spełniają definicję wzorców jednostek miary Przykłady: wzorzec masy 1 kg amperomierz kontrolny roztwór odniesienia kortyzolu w surowicy ludzkiej o certyfikowanym stężeniu

17 Wzorce jednostek miar - hierarchia Wzorzec (etalon) międzynarodowy uznany umową międzynarodową za podstawę do przypisywania wartości innym wzorcom jednostki miary danej wielkości Wzorzec państwowy uznany urzędowo w danym kraju za podstawę do przypisywania wartości innym wzorcom jednostki miary danej wielkości Wzorzec pierwotny ustalony lub powszechnie uznany jako charakteryzujący się najwyższą jakością metrologiczną i którego wartość jest przyjęta bez odniesienia do innych wzorców jednostki miary tej samej wielkości

18 Wzorce jednostek miar Wzorzec odniesienia - wzorzec o najwyższej dostępnej w danym miejscu jakości metrologicznej, na którym opierają się pomiary. Służy do kalibracji wzorców roboczych jednostki miary. Termin wzorzec odniesienia występuje w normie (p ) obok materiału odniesienia I wiele innych: roboczy, pośredniczący, przenośny

19 Materiał odniesienia Terminologia zaczerpnięta z metrologii klasycznej : pierwszorzędowy, drugorzędowy. Terminologia ISO REMCO: materiał odniesienia, certyfikowany materiał odniesienia Każdy szereg terminologiczny prowadzi do nieco innej hierarchii materiałów odniesienia

20 Materiały odniesienia hierarchia metrologiczna Materiał pierwszorzędowy (primary) Pierwszorzędowy materiał odniesienia, to taki materiał odniesienia, dla którego wartości przyjęto bez potrzeby odnoszenia się do innych materiałów Pierwszorzędowy materiał odniesienia to materiał o najwyższej wartości metrologicznej, którego wartości określone zostały przy pomocy metody bezwzględnej (metody o najwyższej jakości metrologicznej, której mechanizm jest dobrze zrozumiany i opisany, budżet niepewności jest w pełni ustalony i metoda nie wymaga stosowania żadnych wzorców mierzonej wielkości)

21 Materiały odniesienia hierarchia metrologiczna Drugorzędowy (wtórny, secondary) materiał odniesienia materiał, którego wartości utworzone są przez porównanie z wzorcem pierwotnym.

22 Wzorce pierwszorzędowe Materiał o wysokiej czystości, stabilny, pozbawiony wody krystalizacyjnej, o wysokiej masie cząsteczkowej. Zgodnie z taką definicją wzorce pierwszorzędowe to związki nieorganiczne o wysokim stopniu czystości.

23 Systemy oparte na rzędowości materiałów Analizy wykonywane zgodnie z wymaganiami Farmakopei Europejskiej Amerykańskiej Brytyjskiej Definicja Farmakopei Europejskiej: Wzorce Farmakopei Europejskiej są to pierwszorzędowe wzorcowe substancje chemiczne (CRS) związki chemiczne lub mieszaniny związków, które zostały ustanowione do użycia w testach na zawartość, identyfikację lub czystość, opisane w poszczególnych monografiach

24 Wzorce do farmakopei Przeznaczone wyłącznie do metod opisanych w monografiach danej farmakopei Użytkownik nie otrzymuje (najczęściej) żadnych informacji o charakterystyce wzorca Jakość wzorców i prawidłowość wyników gwarantowana jest wyłącznie przez autorytet farmakopei

25 ISO - Materiał odniesienia (RM) Materiał lub substancja, dla których uznano wartości jednej lub większej liczby właściwości za dostatecznie jednorodne i na tyle dobrze określone, aby mogły być stosowane do wzorcowania przyrządu, do oceny metody pomiarowej lub przypisania wartości właściwościom materiałów (Przewodnik ISO nr 30)

26 Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) Materiał odniesienia opatrzony certyfikatem, charakteryzujący się wartością lub wartościami danej właściwości, które certyfikowano zgodnie z procedurą zapewniającą odniesienie do dokładnej realizacji jednostki miary, w której wyrażane są wartości danej właściwości; każdej wartości certyfikowanej powinna być przy tym przypisana niepewność odpowiadająca określonemu poziomowi ufności (Przewodnik ISO nr 30)

27 Materiały odniesienia Pierwszorzędowy Certyfikowany Wartości przyjęto bez konieczności porównywania z innymi materiałami (metoda pierwotna, pierwszorzędowa) Najwyższa jakość metrologiczna Spójność pomiarowa Niepewność

28 Materiały odniesienia - wartości LGC ERM NIST -Certified -Assessed -Indicative -Certified -Indicative -Other material information -Certified -Reference -Information

29 Typowy cytat: Jako wzorce w analizie chemicznej najlepiej stosować certyfikowane materiały odniesienia. TAK w przypadku czystych związków i mieszanin używanych do kalibracji aparatury (ale to metoda bardzo droga!!!) NIE w przypadku matrycowych certyfikowanych materiałów odniesienia

30 Dawne miary analogia do sytuacji w metrologii chemicznej Miary długości nowopolskie ( ) Miary długości rosyjskie Sążeń - 3 łokcie albo 6 stóp Łokieć - 2 stopy albo 24 cale Sążeń - 3 arszyny albo 7 stóp Arszyn - 28 cali Sążeń nowopolski = 1,728 m Sążeń rosyjski = 2,1336 m ILE MILIMETRÓW MA CAL???

31 Spójność pomiarowa koncepcja Międzynarodowa Krajowa LAB LAB LAB LAB

32 Spójność pomiarowa Właściwość wyniku pomiaru lub wzorca jednostki miary polegająca na tym, że można go powiązać z określonymi odniesieniami, na ogół z wzorcami państwowymi lub międzynarodowymi jednostki miary, za pośrednictwem nieprzerwanego łańcucha porównań, z których wszystkie mają określone niepewności (Przewodnik ISO nr 30)

33 Teoretyczne powiązanie - spójność pomiarowa Porównania są podstawowym działaniem w metrologii. Systematycznie porównywane są np. narodowe wzorce kilograma z wzorcem podstawowym. Porównania prowadzone są także przez ośrodki utrzymujące narodowe wzorce jednostek fizycznych i fizykochemicznych. W ten sposób uzyskuje się spójność pomiarową w pomiarach fizycznych

34 Jak zrealizować spójność pomiarową w pomiarach chemicznych? Metody oparte na pomiarach masy i objętości niektóre metody wagowe i miareczkowe. Są dostępne certyfikowane materiały odniesienia czyste substancje podstawowe, dla których wykazano spójność pomiarową Największy problem stanowi jednakże spójność pomiarowa całego procesu analitycznego: łańcuch powiązań z wzorcami przerywa się w każdym przypadku, gdy próbka ulega w procesie analitycznym modyfikacji chemicznej lub fizycznej (Przewodnik ISO nr 33)

35 Spójność pomiarowa Niemożliwa do uzyskania w przypadkach wyrażania wyników pomiarów w jednostkach umownych (np. aktywność szczepionek) Niektóre RM i CRM mają właściwości, których nie można odnieść jednoznacznie do ustalonej struktury chemicznej, albo które z innych względów nie mogą być wyznaczone za pomocą dokładnie zdefiniowanych, fizycznych metod pomiarowych. Takim materiałom, w tym niektórym materiałom biologicznym, jak np. szczepionki, Światowa Organizacja Zdrowia przypisuje jednostki międzynarodowe. (Przewodnik ISO nr 30)

36 Spójność pomiarowa w przypadku większości chemicznych materiałów odniesienia Wytwórcy dążą do uzyskania spójności pomiarowej swoich materiałów Cel jest jeden dróg ciągle się poszukuje

37 Polityka PCA dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej Dokument spójny z ILAC-P10:2002, podaje szczegółowe wymagania PCA. Jeżeli powiązanie z wzorcami państwowymi jednostek miar nie jest możliwe do uzyskania lub nieracjonalne w konkretnym przypadku, to można zastosować określone wzorce (lub metody) jednoznacznie opisane i zaakceptowane przez wszystkie zainteresowane strony

38 Planowane zmiany definicji Spójność pomiarowa nawiązanie do uzgodnionych odniesień

39 Rola materiałów odniesienia w metrologii chemicznej Podstawowe narzędzie w systemie sterowania jakością pracy laboratorium.

40 Materiały odniesienia idealne czy rzeczywiste? Nie dla każdego idealny oznacza to samo Metrolog: idealny CRM = bardzo czysta substancja o dokładnie znanym składzie lub jej roztwór Chemik I: idealny CRM = materiał matrycowy, jednorodny, stabilny Chemik II: idealny CRM = materiał matrycowy możliwie zbliżony do badanej próbki z certyfikowaną zawartością składników oznaczanych daną metodą

41 Gdzie jest granica dążenia do ideału??? Certyfikowany materiał odniesienia jednorodny na poziomie: 100 mg 1000 mg Tkanki małża pierwszy realny certyfikowany materiał odniesienia

42 Tak jeszcze bywa (Lars Jorhem, Non-use and Misinterpretation of CRM-s, BERM-7)

43 Historia metrologii Międzynarodowy Układ Jednostek Miar 1960 W Londynie ciągle można wypić pintę piwa

44 Historia metrologii chemicznej Listopad 1993 pierwsze międzynarodowe spotkanie Comparability and Traceability in Chemical Measurements, IRMM Marzec 1993 International Workshop on Development af an International Chenical Measurement System, LGC. Rezultatem warsztatów było powstanie CITAC (Cooperation on International Traceability in Analytical Chemistry) JESTEŚMY NA POCZĄTKU DROGI

CHEMICZNE MATERIAŁY ODNIESIENIA

CHEMICZNE MATERIAŁY ODNIESIENIA Chemiczne materiały odniesienia Henryka SZEWCZYK Okręgowy Urząd Miar w Łodzi Wydział Chemii Analitycznej i Fizykochemii CHEMICZNE MATERIAŁY ODNIESIENIA W referacie opisano złożoność problemu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ODNIESIENIA - kryteria wyboru i zasady stosowania

MATERIAŁY ODNIESIENIA - kryteria wyboru i zasady stosowania 1 MATERIAŁY ODNIESIENIA - kryteria wyboru i zasady stosowania Dr inż. Piotr KONIECZKA Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 GDAŃSK e-mail: kaczor@chem.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Rola materiałów odniesienia w zapewnieniu jakości wyników pomiarów chemicznych

Rola materiałów odniesienia w zapewnieniu jakości wyników pomiarów chemicznych Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Pasteura 1, 02-093 Warszawa Rola materiałów odniesienia w zapewnieniu jakości wyników pomiarów chemicznych Ewa Bulska ebulska@chem.uw.edu.pl Slide 1 Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ODNIESIENIA - kryteria wyboru i zasady stosowania

MATERIAŁY ODNIESIENIA - kryteria wyboru i zasady stosowania 1 MATERIAŁY ODNIESIENIA - kryteria wyboru i zasady stosowania Dr inż. Piotr KONIECZKA Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 GDAŃSK e-mail: kaczor@chem.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Spójność pomiarowa cecha wyniku badania laboratoryjnego

Spójność pomiarowa cecha wyniku badania laboratoryjnego diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2011 Volume 47 Number 2 455-460 Praca poglądowa Review Article Spójność pomiarowa cecha wyniku badania laboratoryjnego Traceability the feature

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK METROLOGICZNY

SŁOWNIK METROLOGICZNY Pracownia Metrologii i Badań Jakości Laboratorium Metrologii Wielkości Geometrycznych SŁOWNIK METROLOGICZNY Opracował: dr inż. Stanisław FITA Spis haseł 1. Wielkości i jednostki miar... 5 1.1 Wielkość

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ODNIESIENIA ROLA W LABORATORIUM ANALITYCZNYM (Problemy i wyzwania)

MATERIAŁY ODNIESIENIA ROLA W LABORATORIUM ANALITYCZNYM (Problemy i wyzwania) MATERIAŁY ODNIESIENIA ROLA W LABORATORIUM ANALITYCZNYM (Problemy i wyzwania) Jacek Namieśnik, Piotr Konieczka Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska Rola systemu jakości KLASYCZNA

Bardziej szczegółowo

Nowe CRMy do analiz chromatograficznych Katarzyna Pokajewicz

Nowe CRMy do analiz chromatograficznych Katarzyna Pokajewicz Nowe CRMy do analiz chromatograficznych Katarzyna Pokajewicz Materiał odniesienia Materiał lub substancja, których jedna lub więcej wartości ich właściwości są dostatecznie jednorodne i na tyle dobrze

Bardziej szczegółowo

Mieczysława Giercuszkiewicz-Bajtlik*, Barbara Gworek**

Mieczysława Giercuszkiewicz-Bajtlik*, Barbara Gworek** Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 39, 2009 r. Mieczysława Giercuszkiewicz-Bajtlik*, Barbara Gworek** METODY WYRAŻANIA NIEPEWNOŚCI POMIARU W ANALIZIE CHEMICZNEJ PRÓBEK ŚRODOWISKOWYCH PROCEDURES

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Certyfikowane materiały odniesienia w analizie środowiskowej

Certyfikowane materiały odniesienia w analizie środowiskowej Certyfikowane materiały odniesienia w analizie środowiskowej Katarzyna Pokajewicz Materiał odniesienia Materiał lub substancja, których jedna lub więcej wartości ich właściwości są dostatecznie jednorodne

Bardziej szczegółowo

Metrologia i Probiernictwo

Metrologia i Probiernictwo Metrologia i Probiernictwo Mierzymy dla Wszystkich od 1919 r. Biuletyn Głównego Urzędu Miar nr 2(2)/2013 probiernictwo Nadzór nad towarami paczkowanymi str. 32 GUM jako NMI str. 47 VI Kongres Metrologii

Bardziej szczegółowo

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących 1. Zakres normy (wymagania wobec laboratorium zapewniającego miarodajne i rzetelne wyniki

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW ANALITYCZNYCH sem.vii

OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW ANALITYCZNYCH sem.vii OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW ANALITYCZNYCH sem.vii Dr hab. inż. Piotr Konieczka e-mail: piotr.konieczka@pg.gda.pl 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wprowadzenie Postępowanie analityczne - PROCEDURA ANALITYCZNA ETAPY

Bardziej szczegółowo

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości Kierunki rozwoju chemii analitycznej Wprowadzenie do zagadnień jakości w laboratoriach badawczych ISO 9000, ISO 17025, GLP Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH oznaczanie coraz niższych

Bardziej szczegółowo

KONTROLA I ZAPEWNIENIE DO SUKCESU ANALITYCZNEGO

KONTROLA I ZAPEWNIENIE DO SUKCESU ANALITYCZNEGO KONTROLA I ZAPEWNIENIE JAKOŚCI WYNIKÓW - KLUCZ DO SUKCESU ANALITYCZNEGO Jacek NAMIEŚNIK Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk "Analiza

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOKŁADNOŚCI W POMIARACH ANALITYCZNYCH

ANALIZA DOKŁADNOŚCI W POMIARACH ANALITYCZNYCH ROZDZIAŁ 14 ANALIZA DOKŁADNOŚCI W POMIARACH ANALITYCZNYCH Jan Zakrzewski Politechnika Śląska 1. Wstęp Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na trudności wprowadzenia pojęć i procedur podanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 w praktyce laboratoryjnej -4

Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 w praktyce laboratoryjnej -4 Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 w praktyce laboratoryjnej -4 Miarodajność wyników badań WALIDACJA A MIARODAJNOŚĆ Dr inż. 2012 1 Miarodajny taki, któremu można wierzyć Środki zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla studentów. Do nauki przedmiotów:

Materiał pomocniczy dla studentów. Do nauki przedmiotów: dr hab. inż. Marian Kamiński Materiał pomocniczy dla studentów Do nauki przedmiotów: - Metody analizy technicznej, część pierwsza zapewnienie jakości; - Systemy zapewnienia jakości w produkcji i badaniach;

Bardziej szczegółowo

Metrologia w laboratorium Podstawowe definicje i czynności metrologiczne. Andrzej Hantz Kierownik Laboratorium Pomiarowego RADWAG Wagi Elektroniczne

Metrologia w laboratorium Podstawowe definicje i czynności metrologiczne. Andrzej Hantz Kierownik Laboratorium Pomiarowego RADWAG Wagi Elektroniczne Metrologia w laboratorium Podstawowe definicje i czynności metrologiczne Andrzej Hantz Kierownik Laboratorium Pomiarowego RADWAG Wagi Elektroniczne Metrologia podział metrologii Metrologia podział metrologii

Bardziej szczegółowo

Nowe certyfikowane materiały odniesienia do analiz żywności

Nowe certyfikowane materiały odniesienia do analiz żywności Nowe certyfikowane materiały odniesienia do analiz żywności Katarzyna Pokajewicz Sigma-Aldrich Materiał odniesienia Materiał lub substancja, których jedna lub więcej wartości ich właściwości są dostatecznie

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów diagnostyki włośnicy. Część 1 Autorzy: lek.wet. Mirosław Różycki, prof. dr hab. Jacek Osek. Akredytacja laboratoriów

Akredytacja laboratoriów diagnostyki włośnicy. Część 1 Autorzy: lek.wet. Mirosław Różycki, prof. dr hab. Jacek Osek. Akredytacja laboratoriów Akredytacja laboratoriów diagnostyki włośnicy. Część 1 Autorzy: lek.wet. Mirosław Różycki, prof. dr hab. Jacek Osek. Akredytacja laboratoriów diagnostyki włośnicy stanowi obecnie jeden z najczęściej poruszanych

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 1.5.2015 L 113/29 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/705 z dnia 30 kwietnia 2015 r. ustanawiające metody pobierania próbek i kryteria skuteczności metod analizy do celów urzędowej kontroli poziomów kwasu

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025

OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 2. OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 Joanna Mytych Laboratoria badawcze chcące potwierdzić swoje kompetencje powinny wdrożyć system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIAR. państwowe wzorce jednostek miar laboratoria wzorcujące prawna kontrola metrologiczna towary paczkowane probiernictwo

URZĄD MIAR. państwowe wzorce jednostek miar laboratoria wzorcujące prawna kontrola metrologiczna towary paczkowane probiernictwo INFORMATOR GŁO WNY URZĄD MIAR Mierzymy dla Wszystkich od 1919 r. państwowe wzorce jednostek miar laboratoria wzorcujące prawna kontrola metrologiczna towary paczkowane probiernictwo SPIS TREŚCI 3 4 5 Kalendarium

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia jakości w analityce

Zagadnienia jakości w analityce Kierunki rozwoju chemii analitycznej Zagadnienia jakości w analityce oznaczanie coraz niŝszych stęŝeń w próbkach o złoŝonej matrycy przy bardzo małej objętości próbki Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów sądowych Accreditation of forensic laboratories

Akredytacja laboratoriów sądowych Accreditation of forensic laboratories ARCH. MED. SĄD. KRYMINOL., 2010, LX, 308-314 PRACE POGLĄDOWE / REVIEWS Ireneusz Sołtyszewski Akredytacja laboratoriów sądowych Accreditation of forensic laboratories Z Katedry Kryminalistyki i Medycyny

Bardziej szczegółowo

Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Pojęcia podstawowe: Metrologia jest nauką zajmująca się sposobami dokonywania pomiarów oraz zasadami interpretacji

Bardziej szczegółowo

Dyrektywy ISO/IEC, Część 2

Dyrektywy ISO/IEC, Część 2 Dyrektywy ISO/IEC, Część 2 Reguły dotyczące struktury i redagowania Norm Międzynarodowych Wersja polska Polski Komitet Normalizacyjny grudzień 2014 Dyrektywy ISO/IEC, Część 2 Reguły dotyczące struktury

Bardziej szczegółowo

Aspekty metrologiczne analizy próbek środowiskowych metodą FAAS i ICP-OES

Aspekty metrologiczne analizy próbek środowiskowych metodą FAAS i ICP-OES Aspekty metrologiczne analizy próbek środowiskowych metodą FAAS i ICP-OES Piotr Pasławski Państwowy Instytut Geologiczny Centralne Laboratorium Chemiczne Pomiar chemiczny i jego niepewność W 0 Substancja

Bardziej szczegółowo