(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2509284. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.11.2008 12175338."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2014/05 EP B1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 ( ) H04L 29/12 ( ) H04L 12/46 ( ) (54) Tytuł wynalazku: Sposób i system do przydzielania lokalnych adresów transportowych, brama medialna i sterownik bramy medialnej (30) Pierwszeństwo: CN (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2012/41 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2014/07 (73) Uprawniony z patentu: Huawei Technologies Co., Ltd., Shenzhen, CN (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 NING ZHU, Shenzhen, CN (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Anna Stenzel JWP RZECZNICY PATENTOWI DOROTA RZĄŻEWSKA SP. J. ul. Żelazna 28/30 Sienna Center Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 18993/14/P-RO/AS EP Sposób i system do przydzielania lokalnych adresów transportowych, brama medialna i sterownik bramy medialnej Opis DZIEDZINA TECHNIKI [0001] Wynalazek dotyczy dziedziny technologii sieciowych, a zwłaszcza sposobu i systemu do przydzielania lokalnych adresów transportowych, bramy medialnej (MGW, ang. media gateway) i sterownika (MGC, ang. media gateway controller) bramy medialnej. T ŁO [0002] Sieć następnej generacji (NGN, ang. next generation network) jest generowana przez konwergencję publicznej komutowanej sieci telefonicznej (PSTN, ang. Public Switched Telephone Network) na bazie zwielokrotnienia (TDM, ang. Time Division Multiplex) z podziałem czasu z siecią opartą na pakietach na bazie protokołu internetowego/trybu przesyłania asynchronicznego (IP/ATM, ang. Internet Protocol/Asynchronous Transfer Mode) i umożliwia kompleksowe usługi dla informacji, takich jak audio, wideo i dane w tej samej sieci, co symbolizuje nadejście ery sieci telekomunikacyjnych nowej generacji. [0003] Istniejąca NGN obejmuje głównie jedną lub więcej MGW i jeden lub więcej MGC. Aby zrealizować transmisję pakietu pośród rożnych sieci, powszechnym sposobem jest technika translacji portów/adresów sieciowych. Translacja (NAT, ang. network address translation) adresów sieciowych jest standardową techniką mapowania jednej domeny adresu, takiej jak Intranet, na inną domenę adresu, taką jak Internet. Technika przechodzenia NAT (ang. NAT traversal technique) pochodząca od techniki NAT polega na tym, że terminal w sieci prywatnej przyjmuje prywatny adres IP, aby uzyskać dostęp do sieci publicznej poprzez NAT/FW (zaporę, ang. firewall) na wyjściu. Obecnie najpowszechniej stosowane dwa tryby przechodzenia NAT obejmują tryb prostego przechodzenia protokołu datagramów użytkownika poprzez translatory adresów sieciowych (STUN) i tryb przekaźnika stosującego przechodzenie NAT (TURN). Dodatkowo przyjmuje się również tryb ustalania interaktywnej łączności (ICE), który integruje tryb STUN i tryb TURN. Gdy MGC i MGW wykonują przechodzenie NAT w trybie ICE, obiekt, który powinien zostać pobrany przez inicjatora sesji, zawiera lokalny adres transportowy i pochodny adres transportowy. Lokalny adres transportowy uzyskuje się zwykle poprzez związanie portu z fizycznym interfejsem/wirtualnym interfejsem w hoście. Inicjator sesji odwiedza również serwer STUN i serwer TURN. Dla każdego lokalnego adresu transportowego inicjator sesji uzyskuje grupę pochodnych adresów transportowych z serwera. Lokalny adres transportowy określa się także jako kandydat hosta. Pochodny adres transportowy obejmuje zwrotnego kandydata serwera i przekazanego kandydata. Obie strony sesji wymieniają swoje odpowiednie informacje o lokalnym adresie transportowym i pochodnym adresie transportowym, generują pary adresów końca lokalnego i końca równorzędnego (ang. peer end), wykonują detekcję przewodzenia na każdym adresie według poziomu priorytetu i

3 2 wybierają adres przewodzący, który ma najwyższy poziom priorytetu, aby wykonać transmisję mediów. [0004] Podczas implementacji wynalazku twórca stwierdził, że stan techniki ma co najmniej następujące wady. Gdy MGC i MGW wykonują przechodzenie NAT w trybie ICE, należy pobrać lokalny adres transportowy, tzn. kandydata hosta. Jeżeli warstwa nośnika MGW jest połączona z licznymi sieciami IP lub jest połączona z licznymi wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN), wymagane jest, aby przydzielić lokalne adresy transportowe pośród licznych sieci IP i/lub licznych VPN dla detekcji przewodzenia. MGC nie powiadamia MGW domen sieci, gdzie powinny być przydzielone lokalne adresy transportowe, tak że terminal MGW w stanie techniki może jedynie przydzielić lokalne adresy transportowe w domyślnych domenach sieci lub domenach sieci wstępnie wyznaczonych przez MGC, zamiast przydzielać lokalne adresy transportowe w niestandardowych domenach sieci lub domenach sieci, które nie zostały wstępnie wyznaczone przez MGC. W rezultacie terminal nie może komunikować się z innymi niestandardowymi domenami sieci lub domenami sieci, które nie zostały wstępnie wyznaczone przez MGC, zmniejszając tym samym efektywność stosowania terminala. YANGBO LIN HUAWEI TECHNOLOGIES CO ET AL: "Draft new H "NAT Traversal Tootkit Packages"; TD 450 R1 (WP2/16)", ITU-T DRAFTS ; STUDY PERIOD , INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, GENEVA ; CH, vol. Study Group 16; 3/16, 5 lipca 2007 ( ), strony 1-31, XP , ujawnia pakiety H.248, które umożliwiają zastosowanie różnych technik przechodzenia translatorów adresów sieci, aby gromadzić i mapować adresy. STRESZCZENIE [0005] Wyżej wspomniane problemy rozwiązuje się za pomocą sposobu według zastrzeżenia 1, produktu programu komputerowego według zastrzeżenia 6, odczytywalnego komputerowo nośnika pamięci według zastrzeżenia 7, sterownika bramy medialnej według zastrzeżenia 8, bramy medialnej według zastrzeżenia 9 i systemu według zastrzeżenia 10. Ich korzystne udoskonalenia zapewnione są w kolejnych zastrzeżeniach zależnych. [0006] Jeden z przedmiotów wynalazku dotyczy sposobu i systemu przydzielania lokalnych adresów transportowych, MGW i MGC. Poprzez rozwiązanie techniczne zapewnione w przykładach wykonania przedmiotu, MGW jest w stanie przydzielać lokalne adresy transportowe pośród licznych domen sieci dla terminala, pozwalając tym samym na komunikację terminala z licznymi sieciami w tym samym czasie i poprawiając efektywność stosowania terminala. [0007] Jak wynika z rozwiązań technicznych zapewnionych w przykładach wykonania przedmiotu, komunikat protokołu H.248 przyjęty w przykładach wykonania przedmiotu może przenosić informacje o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia i ID domen sieci odpowiadających lokalnym adresom transportowym do przydzielenia, tak że MGW może przydzielić lokalne adresy transportowe w rożnych domenach sieci według wymogów,

4 3 umożliwiając tym samym elastyczną komunikację terminala z niewyznaczonymi sieciami i poprawiając efektywność stosowania terminala. KRÓTKI OPIS RYSUNKÓW [0008] Fig. 1 jest schematem działań sposobu przydzielania lokalnych adresów transportowych według przykładu wykonania wynalazku; Fig. 2 przedstawia strukturę MGC według przykładu wykonania wynalazku; Fig. 3 przedstawia strukturę MGW według przykładu wykonania wynalazku; a Fig. 4 przedstawia strukturę systemu przydzielania lokalnych adresów transportowych według przykładu wykonania wynalazku. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZYKŁADÓW WYKONANIA [0009] Aby lepiej wyjaśnić rozwiązanie techniczne, cele i korzyści z przykładu wykonania wynalazku, przykład wykonania wynalazku opisano szczegółowo w dalszej części w odniesieniu do załączonych rysunków i korzystnych przykładów wykonania. [0010] Fig. 1 jest schematem działań sposobu przydzielania lokalnych adresów transportowych według przykładu wykonania wynalazku, który obejmuje następujące etapy. [0011] W etapie 101 odebrany zostaje komunikat protokołu H.248, komunikat protokołu H.248 zawiera informacje o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia i ID domen sieci odpowiadających lokalnym adresom transportowym do przydzielenia. [0012] Protokół H.248 jest protokołem sterowania bramą medialną (MGCP). Brama MGW może przydzielać liczne lokalne adresy transportowe dla terminala, a liczne lokalne adresy transportowe mogą odpowiadać różnym domenom sieci. Dlatego też komunikat protokołu H.248 zawiera informacje o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia i ID domen sieci odpowiadających lokalnym adresom transportowym do przydzielenia, tak że lokalne adresy transportowe zostają prawidłowo przydzielone w różnych domenach sieci. [0013] Lokalne adresy transportowe do przydzielenia mogą jeden po drugim odpowiadać ID domen, co znaczy, że każdy lokalny adres transportowy do przydzielenia ma jedno odpowiednie ID domeny. Podobnie jeżeli liczne lokalne adresy transportowe do przydzielenia odpowiadają temu samemu ID domeny z niestandardowej domeny sieci, tylko jedno ID domeny musi być zawarte w komunikacie protokołu H.248. [0014] Typami sieci domeny sieci mogą być sieć IP, VPN, sieć wieloprotokołowego przełączania etykiet (MPLS) lub sieć trybu przesyłania asynchronicznego (ATM). Siecią IP może być sieć, taka jak sieć IPv4 lub sieć IPv6. Tę samą sieć można podzielić na jedną lub więcej domen. Na przykład sieć IPv4 można podzielić na liczne domeny sieci IP według adresów lub według sieci publicznych i sieci prywatnych, a MGW może być połączone z licznymi domenami sieci IP. Sieć VPN można implementować poprzez tunel IPSec w warstwie 3, wirtualną sieć lokalną (VLAN) w warstwie 2 lub inne tryby. Sieć VPN również

5 4 można podzielić na liczne domeny, na przykład różne domeny oznaczone różnymi ID VLAN. Lokalne adresy transportowe przydzielone w różnych domenach sieci mogą być różnych typów, na przykład adresem przydzielonym w domenie opartej na IP jest adres IP i port, a adresem przydzielonym w domenie opartej na protokole ATM jest adres protokołu ATM. ID domeny sieci jest ogólnie liczbą lub ciągiem znaków, który może być równoważny z numerem lub nazwą domeny. Poprzez ujednoliconą konfigurację lub planowanie numeru lub liczby, ID domeny nie tylko identyfikuje typ sieci, ale również odróżnia różne domeny w sieci. [0015] ID domeny można przenieść przez pole atrybutu, parametr sygnału lub parametr zdarzenia z protokołu H.248, gdzie pole atrybutu, parametr sygnału lub parametr zdarzenia mogą być określone w istniejącym pakiecie H.248 lub określone w nowo dodanym pakiecie H.248. [0016] Informacjami o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia są pewne informacje o zasobach lokalnych adresów transportowych do przydzielenia, takie jak wersja protokołu sieci, typ mediów lub typ kodowania/dekodowania. Ogólnie informacje przenoszone są w protokole (SDP) opisu sesji lokalnych, a lokalny adres transportowy jest podstawiony przez znak wieloznaczny w SDP, wskazując, że MGW musi przydzielić lokalny adres transportowy. Informacje o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia mogą być zawarte w lokalnym deskryptorze, a jeżeli przyjęty jest kod tekstowy, pole SDP w lokalnym deskryptorze przenosi informacje o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia. Liczne lokalne adresy transportowe muszą zostać przydzielone, przy czym lokalne adresy transportowe są w różnych domenach, tak że ID domen, które muszą zostać przeniesione za pomocą komunikatu protokołu H.248 są w rzeczywistości listą ID domen, a lista jest przystosowana do wskazywania domeny dla każdego lokalnego adresu transportowego. Na liście każdy wiersz przenosi jedno ID domeny i informacje o lokalizacji lokalnych adresów transportowych odpowiednich ID domeny w SDP, a informacjami o lokalizacji mogą być w szczególności numer grupy, numer podstawy (ang. foundation numer) i składnik ID (ang. component-id) w SDP. Poprzez informacje o lokalizacji informacje każdego lokalnego adresu transportowego do przydzielenia mogą odpowiadać ID domeny z domeny sieci odpowiadającej każdemu lokalnemu adresowi transportowemu do przydzielenia. [0017] W etapie 102 lokalne adresy transportowe są przydzielane w domenach sieci odpowiednich ID domen, gdzie przydzielone lokalne adresy transportowe odpowiadają informacjom o lokalnych adresach transportowych. W szczególności można przydzielić informacje o nośniku, takie jak kodowanie/dekodowanie, typ mediów lub wersja IP przyjęta w lokalnym adresie transportowym. [0018] Po odbiorze komunikatu protokołu H.248 lokalne adresy transportowe mogą zostać przydzielone w domenach sieci odpowiednich ID domen wyznaczonych przez komunikat. [0019] Jak wynika z powyższego, komunikat protokołu H.248 przyjęty w tym przykładzie wykonania przenosi informacje o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia i ID

6 5 domen z domen sieci odpowiadających lokalnym adresom transportowym do przydzielenia, tak że MGW może przydzielić lokalne adresy transportowe w rożnych domenach sieci według wymogów, umożliwiając tym samym elastyczną komunikację terminala z niewyznaczonymi sieciami i poprawiając efektywność stosowania terminala. Ponadto terminal jest w stanie gromadzić kandydatów hostów w licznych domenach podczas przechodzenia NAT, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo pomyślnego przechodzenia NAT. [0020] Na przykład MGC wysyła komunikat H.248 do MGW, aby dodać (ADD) lub zmodyfikować (MOD) terminal, przy czym pierwszy przykład wykonania lokalnego SDP w odpowiednim komunikacie ADD lub komunikacie MOD opisany jest następująco: v=0 c=in IP4 $ m=audio $ RTP/AVP 4 v=0 c=in IP4 $ m=audio $ RTP/AVP 0 [0021] v=0 wskazuje, że wersją SDP jest 0. c=in IP4 $ wskazuje, że stosuje się protokół IPv4. $ wskazuje, że MGW jest wymagana, aby przydzielić adres IPv4 do terminala. m= audio $ RTP/AVP 4 wskazuje, że stosuje się protokół transportowy czasu rzeczywistego (RTP), a MGW jest wymagana, aby przydzielić port protokołu (UDP) datagramów użytkownika, który ma typ mediów audio i typ obciążenia statycznego równy 4, wskazując, że stosuje się standard kompresji dźwięku G.723. m= audio $ RTP/AVP 0 wskazuje, że stosuje się RTP, a MGW jest wymagana, aby przydzielić port UDP, który ma typ mediów audio i typ obciążenia statycznego równy 0, wskazując, że stosuje się standard kompresji dźwięku G.711. [0022] W komunikacie żądającym przydzielenia lokalnego adresu transportowego do MGW za pomocą MGC, częścią adresu transportowego w informacjach o lokalnym adresie transportowym jest ogólnie znak wieloznaczny, tj. $. Jednak część adresu transportowego ogólnie zawiera informacje takie jak kodowanie/dekodowanie, typ mediów, wersja IP przyjęta przez adres transportowy do przydzielenia. [0023] W pierwszym przykładzie wykonania lokalnego SDP, MGW jest wymagana, aby przydzielić adresy IP i porty dla G.723 i G.711. Jeżeli MGC wskazuje domeny (takie jak domeny sieci IP lub domeny VPN), w których umieszczony jest terminal, MGW przydziela adresy IP i porty w wyznaczonych sieciach IP lub VPN. [0024] Pole atrybutu w komunikacie protokołu H.248 może być rozszerzone, przy czym pole atrybutu może być określone w istniejącym pakiecie H.248 lub określone w nowym pakiecie H.248. Pole atrybutu zapewnione w przykładzie wykonania wynalazku przedstawione jest następująco (przyjmuje się, że nazwą atrybutu jest mdl):

7 6 Nazwa atrybutu: mdl Typ danych: lista ciągów znaków [0025] Jednak w przykładzie wykonania wynalazku atrybut mdl nie ogranicza się do tego, aby być określonym przy pomocy listy ciągów znaków. Natomiast atrybut mdl może być określony przy pomocy pojedynczego ciągu znaków, a gdy przyjmuje się pojedynczy ciąg znaków, zawartość listy ciągów znaków może być oddzielona za pomocą dekolatorów (ang. decollator). [0026] Atrybut można ustalić na lokalnym deskryptorze sterowania (localcontroldescriptor). [0027] Gdy atrybut mdl jest określony za pomocą listy ciągów znaków, format każdego wiersza na liście ciągów znaków zapewnionej w przykładzie wykonania wynalazku przedstawia się następująco: Numer grupy ID domeny [0028] Numerem grupy jest numer grupy w SDP, a ID domeny jest przystosowane do identyfikowania domeny sieci IPv4, domeny sieci IPv6, domeny VPN, domeny sieci MPLS lub domeny sieci ATM. [0029] Na przykład wartość atrybutu mdl zapewnionego w przykładzie wykonania wynalazku przedstawia się następująco: 1 d1 2 d2 [0030] To wskazuje, że lista ma dwa wiersze, przy czym pierwszy wiersz 1 d1 wskazuje, że media mające numer grupy 1 przydzielają adres IP i port w sieci IP d1, a drugi wiersz 2 d2 wskazuje, że media mające numer grupy 2 przydzielają adres IP i port w sieci IP d2. Format ID domeny stosowany w przykładzie wykonania wynalazku może być samodzielnie określony, o ile format będzie zgodny z MGW i MGC. ID domeny może również bezpośrednio przenosić znacznik VLAN z VPN i temu podobne. [0031] Dlatego też po odbiorze, przez MGW, komunikatu protokołu H.248 zawierającego pierwszy przykład wykonania lokalnego SDP i atrybut mdl, MGW przydziela adres IP i port dla G.723 w sieci IP d1 i przydziela adres IP i port dla G.711 w sieci IP d2. Tymczasem MGW przydziela również zasoby, takie jak zasób kodowania/dekodowania i zasób przepustowości transportowej dla obu rodzajów kodeków. [0032] Uwzględniając dla przykładu lokalne SDP w trybie ICE, przyjmuje się, że część zawartości drugiego przykładu wykonania lokalnego SDP dostarczonego przez MGC do MGW opisana jest następująco: v=0 c=in IP4 $ m=audio $ RTP/AVP 4

8 7 a=candidate:1 1 DP $ $ typ host a=candidate:2 1 UDP $ $ typ host [0033] Protokół SDP wymaga, aby MGW przydzieliła adresy IP i porty dla dwóch kandydatów hosta. a=candidate:1 1 UDP $ $ typ host wskazuje, że ten kandydat jest kandydatem hosta, który stosuje UDP i ma poziom priorytetu równy , numer podstawy równy 1 i składnik ID równy 1. a=candidate:2 1 UDP $ $ typ host wskazuje, że ten kandydat jest kandydatem hosta, który stosuje UDP i ma poziom priorytetu równy , numer podstawy równy 2 i składnik ID równy 1. [0034] Jeżeli dwaj kandydaci hosta odpowiadają rożnym domenom sieci, pole atrybutu H.248 może być rozszerzone, przy czym pole atrybutu może być określone w istniejącym pakiecie komunikatu protokołu H.248 lub określone w nowym pakiecie komunikatu protokołu H.248. [0035] Pole atrybutu zapewnione w przykładzie wykonania wynalazku przedstawione jest następująco (przyjmuje się, że nazwą atrybutu jest icemdl): Nazwa atrybutu: icemdl Typ danych: lista ciągów znaków [0036] Atrybut można ustalić na lokalnym deskryptorze sterowania (localcontroldescriptor). [0037] Format każdego wiersza na liście ciągów znaków zapewnionej w przykładzie wykonania wynalazku przedstawia się następująco: Numer grupy, podstawa, składnik ID ID domeny [0038] Numerem grupy jest numer grupy w SDP; podstawą jest numer podstawy w SDP; składnikiem ID jest składnik ID w SDP; a ID domeny jest przystosowane do identyfikowania domeny sieci, takiej jak domena sieci IPv4, domena sieci IPv6, domeny VPN, domeny sieci MPLS lub domena sieci ATM. [0039] Na przykład wartość atrybutu icemdl zapewnionego w przykładzie wykonania wynalazku przedstawia się następująco: d d2 [0040] To wskazuje, że lista ma dwa wiersze, przy czym pierwszy wiersz d1 wskazuje, że kandydat hosta mający numer grupy 1, podstawę 1 i składnik ID 1 przydziela adres IP i port w sieci IP d1, a drugi wiersz d2 wskazuje, że kandydat hosta mający numer grupy 1, podstawę 2 i składnik ID 1 przydziela adres IP i port w sieci IP d2. [0041] Dlatego też po odbiorze, przez MGW, komunikatu protokołu H.248 zawierającego drugi przykład wykonania SDP i atrybut icemdl, MGW przydziela adres IP i port w sieci IP d1 i sieci IP d2.

9 8 [0042] Gdy stosuje się tryb ICE, można zastosować istniejące rozszerzone atrybuty w SDP w trybie ICE, na przykład pole nazwy atrybutu rozszerzenia (extension-att-name) i pole wartości atrybutu rozszerzania (extension-att-value) w pakiecie SDP w trybie ICE można przyjąć do przenoszenia ID domen. Tym samym trzeci przykład wykonania lokalnego SDP zapewnionego w przykładzie wykonania wynalazku przedstawia się następująco: v=0 c=in IP4 $ m=audio $ RTP/AVP 4 a=candidate:1 1 UDP $ $ typ host domain d1 a=candidate:2 1 UDP $ $ typ host domain d2 [0043] SDP wymaga, aby MGW przydzieliła adresy IP i porty dla dwóch kandydatów hosta. a=candidate:1 1 UDP $ $ typ host domain d1 wskazuje, że ten kandydat jest kandydatem hosta, który stosuje UDP i ma poziom priorytetu równy , podstawę równą 1, składnik ID równy 1 i ID domeny równy d1. a=candidate:2 1 UDP $ $ typ host domain d2 wskazuje, że ten kandydat jest kandydatem hosta, który stosuje UDP i ma poziom priorytetu równy , podstawę równą 2, składnik ID równy 1 i ID domeny równy d2. [0044] Dlatego też po odbiorze, przez MGW, komunikatu protokołu H.248 zawierającego trzeci przykład wykonania lokalnego SDP, MGW przydziela adres IP i port w sieci IP d1 i sieci IP d2. [0045] Jak wynika z powyższego, komunikat protokołu H.248 przyjęty w tym przykładzie wykonania przenosi informacje o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia i ID domen z domen sieci odpowiadających lokalnym adresom transportowym do przydzielenia, tak że MGW może przydzielić lokalne adresy transportowe w rożnych domenach sieci według wymogów, umożliwiając tym samym elastyczną komunikację terminala z niewyznaczonymi sieciami i poprawiając efektywność stosowania terminala. Ponadto terminal jest w stanie gromadzić kandydatów hostów w licznych domenach podczas przechodzenia NAT, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo pomyślnego przechodzenia NAT. Należy zauważyć, że pole atrybutu, nazwa atrybutu i lokalny SDP zapewnione w przykładach wykonania wynalazku są jedynie implementacjami wynalazku, a nie ograniczeniem wynalazku. [0046] Odpowiednio w przykładzie wykonania wynalazku jest ponadto zapewniona MGC. Jak przedstawiono na fig. 2, MGC zawiera jednostkę 201 generującą komunikaty i jednostkę 202 wysyłającą komunikaty. [0047] Jednostka 201 generująca komunikaty jest skonfigurowana do generowania rozszerzonego komunikatu protokołu H.248, przy czym rozszerzony komunikat protokołu H.248 zawiera informacje o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia i ID domen z domen sieci odpowiadających lokalnym adresom transportowym do przydzielenia.

10 9 [0048] Jednostka 202 wysyłająca komunikaty jest skonfigurowana do wysyłania rozszerzonego komunikatu protokołu H.248 wygenerowanego przez jednostkę 201 generującą komunikaty. [0049] Jak wynika z powyższego, rozszerzony komunikat protokołu H.248 wygenerowany przez MGC w tym przykładzie wykonania może przenosić informacje o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia i ID domen z domen sieci odpowiadających lokalnym adresom transportowym do przydzielenia w tym samym czasie, aby poinstruować MGW do przydzielenia lokalnych adresów transportowych w licznych domenach sieci w tym samym czasie, umożliwiając tym samym komunikację terminala z licznymi sieciami w tym samym czasie i poprawiając efektywność stosowania terminala. [0050] Odpowiednio w przykładzie wykonania wynalazku jest ponadto zapewniona MGW. Jak przedstawiono na fig. 3, MGC zawiera jednostkę 301 odbierającą komunikaty i jednostkę 302 przetwarzającą komunikaty. [0051] Jednostka 301 odbierająca komunikaty jest skonfigurowana do odbioru rozszerzonego komunikatu protokołu H.248, przy czym rozszerzony komunikat protokołu H.248 zawiera informacje o licznych lokalnych adresach transportowych do przydzielenia i ID domen z domen sieci odpowiadających lokalnym adresom transportowym do przydzielenia. [0052] Jednostka 302 przetwarzająca komunikaty jest skonfigurowana do przydzielania lokalnych adresów transportowych w domenach sieci odpowiednich ID domen po odbiorze, przez jednostkę 301 odbierającą, rozszerzonego komunikatu protokołu H.248, przy czym przydzielone lokalne adresy transportowe odpowiadają informacjom o lokalnych adresach transportowych. [0053] Jak wynika z powyższego, rozszerzony komunikat protokołu H.248 odebrany przez MGW w tym przykładzie wykonania może przenosić informacje o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia i ID domen z domen sieci odpowiadających lokalnym adresom transportowym do przydzielenia, tak aby MGW mogła przydzielić lokalne adresy transportowe w licznych domenach sieci w tym samym czasie, umożliwiając tym samym komunikację terminala z licznymi sieciami w tym samym czasie i poprawiając efektywność stosowania terminala. Co więcej, terminal jest w stanie gromadzić kandydatów hostów w licznych domenach podczas przechodzenia NAT, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo pomyślnego przechodzenia NAT. [0054] Fig. 4 przedstawia strukturę systemu przydzielania lokalnych adresów transportowych według przykładu wykonania wynalazku. System obejmuje MGC 401 i MGW 402. [0055] Sterownik MGC 401 jest skonfigurowany do generowania komunikatu protokołu H.248 i wysyłania wygenerowanego komunikatu protokołu H.248, przy czym komunikat protokołu H.248 zawiera informacje o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia i ID domen z domen sieci odpowiadających lokalnym adresom transportowym do przydzielenia.

11 10 [0056] Brama MGW 402 jest skonfigurowana do odbioru komunikatu protokołu H.248 i przydzielania lokalnych adresów transportowych w domenach sieci odpowiednich ID domen, gdzie przydzielone lokalne adresy transportowe odpowiadają informacjom o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia. [0057] Jak wynika z powyższego, komunikat protokołu H.248 wygenerowany przez MGC w tym przykładzie wykonania może przenosić informacje o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia i ID domen z domen sieci odpowiadających lokalnym adresom transportowym do przydzielenia, aby poinstruować MGW do przydzielenia lokalnych adresów transportowych w licznych domenach sieci w tym samym czasie, umożliwiając tym samym komunikację terminala z licznymi sieciami w tym samym czasie i poprawiając efektywność stosowania terminala. Co więcej, terminal jest w stanie gromadzić kandydatów hostów w licznych domenach podczas przechodzenia NAT, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo pomyślnego przechodzenia NAT. [0058] Systemem do przydzielania lokalnych adresów transportowych zapewnionym w przykładzie wykonania wynalazku może być system NGN. [0059] Znawcy dziedziny powinni rozumieć, że wszystkie lub część etapów sposobu według przykładów wykonania wynalazku można zrealizować za pomocą programu instruującego odpowiedni sprzęt. Program można przechowywać w odczytywalnym komputerowo nośniku pamięci. Gdy program zostaje uruchomiony, wykonywane są następujące etapy. [0060] Odebrany zostaje rozszerzony komunikat protokołu H.248, przy czym rozszerzony komunikat protokołu H.248 zawiera informacje o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia i ID domen z domen sieci odpowiadających lokalnym adresom transportowym do przydzielenia. [0061] Lokalne adresy transportowe są przydzielane w domenach sieci odpowiednich ID domen, gdzie przydzielone lokalne adresy transportowe odpowiadają informacjom o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia. [0062] Nośnikiem pamięci może być ROM, dysk magnetyczny lub dysk optyczny. [0063] Sposób przydzielania lokalnych adresów transportowych, MGW i MGC zapewnione w przykładach wykonania wynalazku zostały szczegółowo opisane, a opis przykładów wykonania ma na celu jedynie ułatwić zrozumienie sposobu i podstawowych koncepcji wynalazku. Znawcy w tej dziedzinie mogą dokonywać zmian i modyfikacji w zakresie załączonych zastrzeżeń. Sporządziła i zweryfikowała Anna Stenzel Rzecznik patentowy

12 11 Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób przydzielania lokalnych adresów transportowych, obejmujący: odbiór (101) rozszerzonego komunikatu protokołu H.248, przy czym rozszerzony komunikat protokołu H.248 zawiera informacje o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia i identyfikatorach, ID, domen z domen sieci odpowiadających lokalnym adresom transportowym do przydzielenia; i przydzielanie (102) lokalnych adresów transportowych w domenach sieci odpowiednich ID domen, przy czym przydzielone lokalne adresy transportowe odpowiadają informacjom o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia, przy czym rozszerzony komunikat protokołu H.248 przenosi ID domen poprzez rozszerzone pola atrybutu, parametr sygnału lub parametr zdarzenia, i rozszerzony komunikat protokołu H.248 zawiera ponadto lokalny deskryptor; znamienny tym, że pole atrybutu, parametr sygnału lub parametr zdarzenia przenoszące ID domen przenoszą ponadto numer grupy w polu protokołu, SDP, opisu sesji w lokalnym deskryptorze, a numer grupy przystosowany jest do wskazywania informacji o położeniu lokalnych adresów transportowych odpowiednich ID domen w lokalnym deskryptorze. 2. Sposób według zastrz. 1, w którym lokalny deskryptor przenosi ponadto informacje o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia. 3. Sposób według zastrz. 1, w którym pole atrybutu, parametr sygnału lub parametr zdarzenia przenoszące ID domen przenoszą ponadto numer podstawy i składnik ID w polu SDP w lokalnym deskryptorze, a numer grupy, numer podstawy i składnik ID przystosowane są do wskazywania informacji o położeniu lokalnych adresów transportowych odpowiednich ID domen w lokalnym deskryptorze. 4. Sposób według zastrz. 1, w którym typem danych pola atrybutu jest lista ciągów znaków. 5. Sposób według zastrz. 1, w którym typy sieci z domen sieci zidentyfikowane za pomocą ID domen zawierają sieć protokołu internetowego, IP, wirtualną sieć prywatną, VPN, sieć wieloprotokołowego przełączania etykiet, MPLS, lub sieć trybu przesyłania asynchronicznego, ATM. 6. Produkt programu komputerowego, zawierający kod programu komputerowego, przy czym kod programu komputerowego jest skonfigurowany tak, że gdy kod programu komputerowego zostaje uruchomiony przez komputer, kod programu komputerowego umożliwia komputerowi wykonanie etapów według dowolnego z zastrzeżeń od 1 do Odczytywalny komputerowo nośnik pamięci, w którym odczytywalny komputerowo nośnik pamięci przechowuje kod programu komputerowego, przy czym kod programu komputerowego jest skonfigurowany do uruchamiania na komputerze, i przy czym kod

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1990952. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2007 07290579.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1990952. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2007 07290579. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 199092 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.0.07 0729079.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04L 12/28 (06.01) H04L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.4 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 3/12 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.2006 06793485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.2006 06793485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 19461 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.06 0679348.1 (1) Int. Cl. H04N7/16 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 4/10 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088779. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.07.2004 09161479.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088779. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.07.2004 09161479. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088779 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.07.2004 09161479.2 (13) (51) T3 Int.Cl. H04N 5/92 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.1 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 9/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453.7 (13) (51) T3 Int.Cl. G07G 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1668598 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07B15/00 H04K1/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1639560 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07F17/32 G07F17/38

Bardziej szczegółowo

VPN i Dostęp zdalny opis ogólny

VPN i Dostęp zdalny opis ogólny Vigor jest rozwiniętym funkcjonalnie routerem dostępowym, pozwalającym na łatwą budowę sieci lokalnej oraz zapewniającym komputerom z tej sieci bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet.

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet. Ustawienia IP i DHCP dla sieci LAN. Fizycznie interfejs LAN jest dostępny w postaci przełącznika (4 porty 10/100 Base-T), a w modelach z indeksem G dodatkowo rozszerzony o koncentrator WLAN pracujący w

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Podstawy sieci komputerowych... 9 Definiowanie sieci komputerowej... 10 Zastosowania sieci komputerowych... 11 Zastosowania biznesowe... 12 Zastosowania prywatne... 13

Bardziej szczegółowo

iseries Poczta elektroniczna

iseries Poczta elektroniczna iseries Poczta elektroniczna iseries Poczta elektroniczna Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Poczta elektroniczna...............................

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1846309 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.6 (51) Int. Cl. B65G1/127 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G06Q 20/32 (2012.01)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Sieć Rozwiązywanie problemów związanych z TCP/IP

Sieć Rozwiązywanie problemów związanych z TCP/IP Systemy IBM - iseries Sieć Rozwiązywanie problemów związanych z TCP/IP Wersja 5 Wydanie 4 Systemy IBM - iseries Sieć Rozwiązywanie problemów związanych z TCP/IP Wersja 5 Wydanie 4 Uwaga Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Strona 1 z 29

SIECI KOMPUTEROWE. Strona 1 z 29 SIECI KOMPUTEROWE W najbardziej podstawowym znaczeniu sieć komputerowa oznacza dwa lub więcej komputerów korzystających ze wspólnych informacji. Sieci mogą być jednak bardzo róŝnorodne, mogą mieć rozmiary

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA IPG-200/IPG-110 Bramka / Router VoIP V1.0_20120227 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 ODBIORCY 5 1.2 TABELA AKRONIMÓW 5 1.3 WPROWADZENIE 5 1.4 PANEL PRZEDNI DIODY

Bardziej szczegółowo

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor ii Instalowanie Spis treści Rozdział 1. Instalowanie produktu IBM Business Monitor........... 1 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

MODEM ADSL. Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2

MODEM ADSL. Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2 MODEM ADSL Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2 - 1 - SPIS TREŚCI 1. Konfiguracja WAN.3 PPP przez sieć ATM (PPPoA) 3 PPP przez sieć Ethernet (PPPoE) 5 Routing z tunelowaniem MAC

Bardziej szczegółowo

Analiza protokołu TCP/IP

Analiza protokołu TCP/IP Analiza protokołu TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) w systemie Microsoft Windows 2000 jest standardowym, rutowalnym protokołem sieciowym, który jest najbardziej kompletnym

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Zarządzanie sieciami WAN Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Tytuł: Zarządzanie sieciami WAN Autor: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo