(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2509284. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.11.2008 12175338."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2014/05 EP B1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 ( ) H04L 29/12 ( ) H04L 12/46 ( ) (54) Tytuł wynalazku: Sposób i system do przydzielania lokalnych adresów transportowych, brama medialna i sterownik bramy medialnej (30) Pierwszeństwo: CN (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2012/41 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2014/07 (73) Uprawniony z patentu: Huawei Technologies Co., Ltd., Shenzhen, CN (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 NING ZHU, Shenzhen, CN (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Anna Stenzel JWP RZECZNICY PATENTOWI DOROTA RZĄŻEWSKA SP. J. ul. Żelazna 28/30 Sienna Center Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 18993/14/P-RO/AS EP Sposób i system do przydzielania lokalnych adresów transportowych, brama medialna i sterownik bramy medialnej Opis DZIEDZINA TECHNIKI [0001] Wynalazek dotyczy dziedziny technologii sieciowych, a zwłaszcza sposobu i systemu do przydzielania lokalnych adresów transportowych, bramy medialnej (MGW, ang. media gateway) i sterownika (MGC, ang. media gateway controller) bramy medialnej. T ŁO [0002] Sieć następnej generacji (NGN, ang. next generation network) jest generowana przez konwergencję publicznej komutowanej sieci telefonicznej (PSTN, ang. Public Switched Telephone Network) na bazie zwielokrotnienia (TDM, ang. Time Division Multiplex) z podziałem czasu z siecią opartą na pakietach na bazie protokołu internetowego/trybu przesyłania asynchronicznego (IP/ATM, ang. Internet Protocol/Asynchronous Transfer Mode) i umożliwia kompleksowe usługi dla informacji, takich jak audio, wideo i dane w tej samej sieci, co symbolizuje nadejście ery sieci telekomunikacyjnych nowej generacji. [0003] Istniejąca NGN obejmuje głównie jedną lub więcej MGW i jeden lub więcej MGC. Aby zrealizować transmisję pakietu pośród rożnych sieci, powszechnym sposobem jest technika translacji portów/adresów sieciowych. Translacja (NAT, ang. network address translation) adresów sieciowych jest standardową techniką mapowania jednej domeny adresu, takiej jak Intranet, na inną domenę adresu, taką jak Internet. Technika przechodzenia NAT (ang. NAT traversal technique) pochodząca od techniki NAT polega na tym, że terminal w sieci prywatnej przyjmuje prywatny adres IP, aby uzyskać dostęp do sieci publicznej poprzez NAT/FW (zaporę, ang. firewall) na wyjściu. Obecnie najpowszechniej stosowane dwa tryby przechodzenia NAT obejmują tryb prostego przechodzenia protokołu datagramów użytkownika poprzez translatory adresów sieciowych (STUN) i tryb przekaźnika stosującego przechodzenie NAT (TURN). Dodatkowo przyjmuje się również tryb ustalania interaktywnej łączności (ICE), który integruje tryb STUN i tryb TURN. Gdy MGC i MGW wykonują przechodzenie NAT w trybie ICE, obiekt, który powinien zostać pobrany przez inicjatora sesji, zawiera lokalny adres transportowy i pochodny adres transportowy. Lokalny adres transportowy uzyskuje się zwykle poprzez związanie portu z fizycznym interfejsem/wirtualnym interfejsem w hoście. Inicjator sesji odwiedza również serwer STUN i serwer TURN. Dla każdego lokalnego adresu transportowego inicjator sesji uzyskuje grupę pochodnych adresów transportowych z serwera. Lokalny adres transportowy określa się także jako kandydat hosta. Pochodny adres transportowy obejmuje zwrotnego kandydata serwera i przekazanego kandydata. Obie strony sesji wymieniają swoje odpowiednie informacje o lokalnym adresie transportowym i pochodnym adresie transportowym, generują pary adresów końca lokalnego i końca równorzędnego (ang. peer end), wykonują detekcję przewodzenia na każdym adresie według poziomu priorytetu i

3 2 wybierają adres przewodzący, który ma najwyższy poziom priorytetu, aby wykonać transmisję mediów. [0004] Podczas implementacji wynalazku twórca stwierdził, że stan techniki ma co najmniej następujące wady. Gdy MGC i MGW wykonują przechodzenie NAT w trybie ICE, należy pobrać lokalny adres transportowy, tzn. kandydata hosta. Jeżeli warstwa nośnika MGW jest połączona z licznymi sieciami IP lub jest połączona z licznymi wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN), wymagane jest, aby przydzielić lokalne adresy transportowe pośród licznych sieci IP i/lub licznych VPN dla detekcji przewodzenia. MGC nie powiadamia MGW domen sieci, gdzie powinny być przydzielone lokalne adresy transportowe, tak że terminal MGW w stanie techniki może jedynie przydzielić lokalne adresy transportowe w domyślnych domenach sieci lub domenach sieci wstępnie wyznaczonych przez MGC, zamiast przydzielać lokalne adresy transportowe w niestandardowych domenach sieci lub domenach sieci, które nie zostały wstępnie wyznaczone przez MGC. W rezultacie terminal nie może komunikować się z innymi niestandardowymi domenami sieci lub domenami sieci, które nie zostały wstępnie wyznaczone przez MGC, zmniejszając tym samym efektywność stosowania terminala. YANGBO LIN HUAWEI TECHNOLOGIES CO ET AL: "Draft new H "NAT Traversal Tootkit Packages"; TD 450 R1 (WP2/16)", ITU-T DRAFTS ; STUDY PERIOD , INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, GENEVA ; CH, vol. Study Group 16; 3/16, 5 lipca 2007 ( ), strony 1-31, XP , ujawnia pakiety H.248, które umożliwiają zastosowanie różnych technik przechodzenia translatorów adresów sieci, aby gromadzić i mapować adresy. STRESZCZENIE [0005] Wyżej wspomniane problemy rozwiązuje się za pomocą sposobu według zastrzeżenia 1, produktu programu komputerowego według zastrzeżenia 6, odczytywalnego komputerowo nośnika pamięci według zastrzeżenia 7, sterownika bramy medialnej według zastrzeżenia 8, bramy medialnej według zastrzeżenia 9 i systemu według zastrzeżenia 10. Ich korzystne udoskonalenia zapewnione są w kolejnych zastrzeżeniach zależnych. [0006] Jeden z przedmiotów wynalazku dotyczy sposobu i systemu przydzielania lokalnych adresów transportowych, MGW i MGC. Poprzez rozwiązanie techniczne zapewnione w przykładach wykonania przedmiotu, MGW jest w stanie przydzielać lokalne adresy transportowe pośród licznych domen sieci dla terminala, pozwalając tym samym na komunikację terminala z licznymi sieciami w tym samym czasie i poprawiając efektywność stosowania terminala. [0007] Jak wynika z rozwiązań technicznych zapewnionych w przykładach wykonania przedmiotu, komunikat protokołu H.248 przyjęty w przykładach wykonania przedmiotu może przenosić informacje o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia i ID domen sieci odpowiadających lokalnym adresom transportowym do przydzielenia, tak że MGW może przydzielić lokalne adresy transportowe w rożnych domenach sieci według wymogów,

4 3 umożliwiając tym samym elastyczną komunikację terminala z niewyznaczonymi sieciami i poprawiając efektywność stosowania terminala. KRÓTKI OPIS RYSUNKÓW [0008] Fig. 1 jest schematem działań sposobu przydzielania lokalnych adresów transportowych według przykładu wykonania wynalazku; Fig. 2 przedstawia strukturę MGC według przykładu wykonania wynalazku; Fig. 3 przedstawia strukturę MGW według przykładu wykonania wynalazku; a Fig. 4 przedstawia strukturę systemu przydzielania lokalnych adresów transportowych według przykładu wykonania wynalazku. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZYKŁADÓW WYKONANIA [0009] Aby lepiej wyjaśnić rozwiązanie techniczne, cele i korzyści z przykładu wykonania wynalazku, przykład wykonania wynalazku opisano szczegółowo w dalszej części w odniesieniu do załączonych rysunków i korzystnych przykładów wykonania. [0010] Fig. 1 jest schematem działań sposobu przydzielania lokalnych adresów transportowych według przykładu wykonania wynalazku, który obejmuje następujące etapy. [0011] W etapie 101 odebrany zostaje komunikat protokołu H.248, komunikat protokołu H.248 zawiera informacje o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia i ID domen sieci odpowiadających lokalnym adresom transportowym do przydzielenia. [0012] Protokół H.248 jest protokołem sterowania bramą medialną (MGCP). Brama MGW może przydzielać liczne lokalne adresy transportowe dla terminala, a liczne lokalne adresy transportowe mogą odpowiadać różnym domenom sieci. Dlatego też komunikat protokołu H.248 zawiera informacje o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia i ID domen sieci odpowiadających lokalnym adresom transportowym do przydzielenia, tak że lokalne adresy transportowe zostają prawidłowo przydzielone w różnych domenach sieci. [0013] Lokalne adresy transportowe do przydzielenia mogą jeden po drugim odpowiadać ID domen, co znaczy, że każdy lokalny adres transportowy do przydzielenia ma jedno odpowiednie ID domeny. Podobnie jeżeli liczne lokalne adresy transportowe do przydzielenia odpowiadają temu samemu ID domeny z niestandardowej domeny sieci, tylko jedno ID domeny musi być zawarte w komunikacie protokołu H.248. [0014] Typami sieci domeny sieci mogą być sieć IP, VPN, sieć wieloprotokołowego przełączania etykiet (MPLS) lub sieć trybu przesyłania asynchronicznego (ATM). Siecią IP może być sieć, taka jak sieć IPv4 lub sieć IPv6. Tę samą sieć można podzielić na jedną lub więcej domen. Na przykład sieć IPv4 można podzielić na liczne domeny sieci IP według adresów lub według sieci publicznych i sieci prywatnych, a MGW może być połączone z licznymi domenami sieci IP. Sieć VPN można implementować poprzez tunel IPSec w warstwie 3, wirtualną sieć lokalną (VLAN) w warstwie 2 lub inne tryby. Sieć VPN również

5 4 można podzielić na liczne domeny, na przykład różne domeny oznaczone różnymi ID VLAN. Lokalne adresy transportowe przydzielone w różnych domenach sieci mogą być różnych typów, na przykład adresem przydzielonym w domenie opartej na IP jest adres IP i port, a adresem przydzielonym w domenie opartej na protokole ATM jest adres protokołu ATM. ID domeny sieci jest ogólnie liczbą lub ciągiem znaków, który może być równoważny z numerem lub nazwą domeny. Poprzez ujednoliconą konfigurację lub planowanie numeru lub liczby, ID domeny nie tylko identyfikuje typ sieci, ale również odróżnia różne domeny w sieci. [0015] ID domeny można przenieść przez pole atrybutu, parametr sygnału lub parametr zdarzenia z protokołu H.248, gdzie pole atrybutu, parametr sygnału lub parametr zdarzenia mogą być określone w istniejącym pakiecie H.248 lub określone w nowo dodanym pakiecie H.248. [0016] Informacjami o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia są pewne informacje o zasobach lokalnych adresów transportowych do przydzielenia, takie jak wersja protokołu sieci, typ mediów lub typ kodowania/dekodowania. Ogólnie informacje przenoszone są w protokole (SDP) opisu sesji lokalnych, a lokalny adres transportowy jest podstawiony przez znak wieloznaczny w SDP, wskazując, że MGW musi przydzielić lokalny adres transportowy. Informacje o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia mogą być zawarte w lokalnym deskryptorze, a jeżeli przyjęty jest kod tekstowy, pole SDP w lokalnym deskryptorze przenosi informacje o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia. Liczne lokalne adresy transportowe muszą zostać przydzielone, przy czym lokalne adresy transportowe są w różnych domenach, tak że ID domen, które muszą zostać przeniesione za pomocą komunikatu protokołu H.248 są w rzeczywistości listą ID domen, a lista jest przystosowana do wskazywania domeny dla każdego lokalnego adresu transportowego. Na liście każdy wiersz przenosi jedno ID domeny i informacje o lokalizacji lokalnych adresów transportowych odpowiednich ID domeny w SDP, a informacjami o lokalizacji mogą być w szczególności numer grupy, numer podstawy (ang. foundation numer) i składnik ID (ang. component-id) w SDP. Poprzez informacje o lokalizacji informacje każdego lokalnego adresu transportowego do przydzielenia mogą odpowiadać ID domeny z domeny sieci odpowiadającej każdemu lokalnemu adresowi transportowemu do przydzielenia. [0017] W etapie 102 lokalne adresy transportowe są przydzielane w domenach sieci odpowiednich ID domen, gdzie przydzielone lokalne adresy transportowe odpowiadają informacjom o lokalnych adresach transportowych. W szczególności można przydzielić informacje o nośniku, takie jak kodowanie/dekodowanie, typ mediów lub wersja IP przyjęta w lokalnym adresie transportowym. [0018] Po odbiorze komunikatu protokołu H.248 lokalne adresy transportowe mogą zostać przydzielone w domenach sieci odpowiednich ID domen wyznaczonych przez komunikat. [0019] Jak wynika z powyższego, komunikat protokołu H.248 przyjęty w tym przykładzie wykonania przenosi informacje o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia i ID

6 5 domen z domen sieci odpowiadających lokalnym adresom transportowym do przydzielenia, tak że MGW może przydzielić lokalne adresy transportowe w rożnych domenach sieci według wymogów, umożliwiając tym samym elastyczną komunikację terminala z niewyznaczonymi sieciami i poprawiając efektywność stosowania terminala. Ponadto terminal jest w stanie gromadzić kandydatów hostów w licznych domenach podczas przechodzenia NAT, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo pomyślnego przechodzenia NAT. [0020] Na przykład MGC wysyła komunikat H.248 do MGW, aby dodać (ADD) lub zmodyfikować (MOD) terminal, przy czym pierwszy przykład wykonania lokalnego SDP w odpowiednim komunikacie ADD lub komunikacie MOD opisany jest następująco: v=0 c=in IP4 $ m=audio $ RTP/AVP 4 v=0 c=in IP4 $ m=audio $ RTP/AVP 0 [0021] v=0 wskazuje, że wersją SDP jest 0. c=in IP4 $ wskazuje, że stosuje się protokół IPv4. $ wskazuje, że MGW jest wymagana, aby przydzielić adres IPv4 do terminala. m= audio $ RTP/AVP 4 wskazuje, że stosuje się protokół transportowy czasu rzeczywistego (RTP), a MGW jest wymagana, aby przydzielić port protokołu (UDP) datagramów użytkownika, który ma typ mediów audio i typ obciążenia statycznego równy 4, wskazując, że stosuje się standard kompresji dźwięku G.723. m= audio $ RTP/AVP 0 wskazuje, że stosuje się RTP, a MGW jest wymagana, aby przydzielić port UDP, który ma typ mediów audio i typ obciążenia statycznego równy 0, wskazując, że stosuje się standard kompresji dźwięku G.711. [0022] W komunikacie żądającym przydzielenia lokalnego adresu transportowego do MGW za pomocą MGC, częścią adresu transportowego w informacjach o lokalnym adresie transportowym jest ogólnie znak wieloznaczny, tj. $. Jednak część adresu transportowego ogólnie zawiera informacje takie jak kodowanie/dekodowanie, typ mediów, wersja IP przyjęta przez adres transportowy do przydzielenia. [0023] W pierwszym przykładzie wykonania lokalnego SDP, MGW jest wymagana, aby przydzielić adresy IP i porty dla G.723 i G.711. Jeżeli MGC wskazuje domeny (takie jak domeny sieci IP lub domeny VPN), w których umieszczony jest terminal, MGW przydziela adresy IP i porty w wyznaczonych sieciach IP lub VPN. [0024] Pole atrybutu w komunikacie protokołu H.248 może być rozszerzone, przy czym pole atrybutu może być określone w istniejącym pakiecie H.248 lub określone w nowym pakiecie H.248. Pole atrybutu zapewnione w przykładzie wykonania wynalazku przedstawione jest następująco (przyjmuje się, że nazwą atrybutu jest mdl):

7 6 Nazwa atrybutu: mdl Typ danych: lista ciągów znaków [0025] Jednak w przykładzie wykonania wynalazku atrybut mdl nie ogranicza się do tego, aby być określonym przy pomocy listy ciągów znaków. Natomiast atrybut mdl może być określony przy pomocy pojedynczego ciągu znaków, a gdy przyjmuje się pojedynczy ciąg znaków, zawartość listy ciągów znaków może być oddzielona za pomocą dekolatorów (ang. decollator). [0026] Atrybut można ustalić na lokalnym deskryptorze sterowania (localcontroldescriptor). [0027] Gdy atrybut mdl jest określony za pomocą listy ciągów znaków, format każdego wiersza na liście ciągów znaków zapewnionej w przykładzie wykonania wynalazku przedstawia się następująco: Numer grupy ID domeny [0028] Numerem grupy jest numer grupy w SDP, a ID domeny jest przystosowane do identyfikowania domeny sieci IPv4, domeny sieci IPv6, domeny VPN, domeny sieci MPLS lub domeny sieci ATM. [0029] Na przykład wartość atrybutu mdl zapewnionego w przykładzie wykonania wynalazku przedstawia się następująco: 1 d1 2 d2 [0030] To wskazuje, że lista ma dwa wiersze, przy czym pierwszy wiersz 1 d1 wskazuje, że media mające numer grupy 1 przydzielają adres IP i port w sieci IP d1, a drugi wiersz 2 d2 wskazuje, że media mające numer grupy 2 przydzielają adres IP i port w sieci IP d2. Format ID domeny stosowany w przykładzie wykonania wynalazku może być samodzielnie określony, o ile format będzie zgodny z MGW i MGC. ID domeny może również bezpośrednio przenosić znacznik VLAN z VPN i temu podobne. [0031] Dlatego też po odbiorze, przez MGW, komunikatu protokołu H.248 zawierającego pierwszy przykład wykonania lokalnego SDP i atrybut mdl, MGW przydziela adres IP i port dla G.723 w sieci IP d1 i przydziela adres IP i port dla G.711 w sieci IP d2. Tymczasem MGW przydziela również zasoby, takie jak zasób kodowania/dekodowania i zasób przepustowości transportowej dla obu rodzajów kodeków. [0032] Uwzględniając dla przykładu lokalne SDP w trybie ICE, przyjmuje się, że część zawartości drugiego przykładu wykonania lokalnego SDP dostarczonego przez MGC do MGW opisana jest następująco: v=0 c=in IP4 $ m=audio $ RTP/AVP 4

8 7 a=candidate:1 1 DP $ $ typ host a=candidate:2 1 UDP $ $ typ host [0033] Protokół SDP wymaga, aby MGW przydzieliła adresy IP i porty dla dwóch kandydatów hosta. a=candidate:1 1 UDP $ $ typ host wskazuje, że ten kandydat jest kandydatem hosta, który stosuje UDP i ma poziom priorytetu równy , numer podstawy równy 1 i składnik ID równy 1. a=candidate:2 1 UDP $ $ typ host wskazuje, że ten kandydat jest kandydatem hosta, który stosuje UDP i ma poziom priorytetu równy , numer podstawy równy 2 i składnik ID równy 1. [0034] Jeżeli dwaj kandydaci hosta odpowiadają rożnym domenom sieci, pole atrybutu H.248 może być rozszerzone, przy czym pole atrybutu może być określone w istniejącym pakiecie komunikatu protokołu H.248 lub określone w nowym pakiecie komunikatu protokołu H.248. [0035] Pole atrybutu zapewnione w przykładzie wykonania wynalazku przedstawione jest następująco (przyjmuje się, że nazwą atrybutu jest icemdl): Nazwa atrybutu: icemdl Typ danych: lista ciągów znaków [0036] Atrybut można ustalić na lokalnym deskryptorze sterowania (localcontroldescriptor). [0037] Format każdego wiersza na liście ciągów znaków zapewnionej w przykładzie wykonania wynalazku przedstawia się następująco: Numer grupy, podstawa, składnik ID ID domeny [0038] Numerem grupy jest numer grupy w SDP; podstawą jest numer podstawy w SDP; składnikiem ID jest składnik ID w SDP; a ID domeny jest przystosowane do identyfikowania domeny sieci, takiej jak domena sieci IPv4, domena sieci IPv6, domeny VPN, domeny sieci MPLS lub domena sieci ATM. [0039] Na przykład wartość atrybutu icemdl zapewnionego w przykładzie wykonania wynalazku przedstawia się następująco: d d2 [0040] To wskazuje, że lista ma dwa wiersze, przy czym pierwszy wiersz d1 wskazuje, że kandydat hosta mający numer grupy 1, podstawę 1 i składnik ID 1 przydziela adres IP i port w sieci IP d1, a drugi wiersz d2 wskazuje, że kandydat hosta mający numer grupy 1, podstawę 2 i składnik ID 1 przydziela adres IP i port w sieci IP d2. [0041] Dlatego też po odbiorze, przez MGW, komunikatu protokołu H.248 zawierającego drugi przykład wykonania SDP i atrybut icemdl, MGW przydziela adres IP i port w sieci IP d1 i sieci IP d2.

9 8 [0042] Gdy stosuje się tryb ICE, można zastosować istniejące rozszerzone atrybuty w SDP w trybie ICE, na przykład pole nazwy atrybutu rozszerzenia (extension-att-name) i pole wartości atrybutu rozszerzania (extension-att-value) w pakiecie SDP w trybie ICE można przyjąć do przenoszenia ID domen. Tym samym trzeci przykład wykonania lokalnego SDP zapewnionego w przykładzie wykonania wynalazku przedstawia się następująco: v=0 c=in IP4 $ m=audio $ RTP/AVP 4 a=candidate:1 1 UDP $ $ typ host domain d1 a=candidate:2 1 UDP $ $ typ host domain d2 [0043] SDP wymaga, aby MGW przydzieliła adresy IP i porty dla dwóch kandydatów hosta. a=candidate:1 1 UDP $ $ typ host domain d1 wskazuje, że ten kandydat jest kandydatem hosta, który stosuje UDP i ma poziom priorytetu równy , podstawę równą 1, składnik ID równy 1 i ID domeny równy d1. a=candidate:2 1 UDP $ $ typ host domain d2 wskazuje, że ten kandydat jest kandydatem hosta, który stosuje UDP i ma poziom priorytetu równy , podstawę równą 2, składnik ID równy 1 i ID domeny równy d2. [0044] Dlatego też po odbiorze, przez MGW, komunikatu protokołu H.248 zawierającego trzeci przykład wykonania lokalnego SDP, MGW przydziela adres IP i port w sieci IP d1 i sieci IP d2. [0045] Jak wynika z powyższego, komunikat protokołu H.248 przyjęty w tym przykładzie wykonania przenosi informacje o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia i ID domen z domen sieci odpowiadających lokalnym adresom transportowym do przydzielenia, tak że MGW może przydzielić lokalne adresy transportowe w rożnych domenach sieci według wymogów, umożliwiając tym samym elastyczną komunikację terminala z niewyznaczonymi sieciami i poprawiając efektywność stosowania terminala. Ponadto terminal jest w stanie gromadzić kandydatów hostów w licznych domenach podczas przechodzenia NAT, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo pomyślnego przechodzenia NAT. Należy zauważyć, że pole atrybutu, nazwa atrybutu i lokalny SDP zapewnione w przykładach wykonania wynalazku są jedynie implementacjami wynalazku, a nie ograniczeniem wynalazku. [0046] Odpowiednio w przykładzie wykonania wynalazku jest ponadto zapewniona MGC. Jak przedstawiono na fig. 2, MGC zawiera jednostkę 201 generującą komunikaty i jednostkę 202 wysyłającą komunikaty. [0047] Jednostka 201 generująca komunikaty jest skonfigurowana do generowania rozszerzonego komunikatu protokołu H.248, przy czym rozszerzony komunikat protokołu H.248 zawiera informacje o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia i ID domen z domen sieci odpowiadających lokalnym adresom transportowym do przydzielenia.

10 9 [0048] Jednostka 202 wysyłająca komunikaty jest skonfigurowana do wysyłania rozszerzonego komunikatu protokołu H.248 wygenerowanego przez jednostkę 201 generującą komunikaty. [0049] Jak wynika z powyższego, rozszerzony komunikat protokołu H.248 wygenerowany przez MGC w tym przykładzie wykonania może przenosić informacje o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia i ID domen z domen sieci odpowiadających lokalnym adresom transportowym do przydzielenia w tym samym czasie, aby poinstruować MGW do przydzielenia lokalnych adresów transportowych w licznych domenach sieci w tym samym czasie, umożliwiając tym samym komunikację terminala z licznymi sieciami w tym samym czasie i poprawiając efektywność stosowania terminala. [0050] Odpowiednio w przykładzie wykonania wynalazku jest ponadto zapewniona MGW. Jak przedstawiono na fig. 3, MGC zawiera jednostkę 301 odbierającą komunikaty i jednostkę 302 przetwarzającą komunikaty. [0051] Jednostka 301 odbierająca komunikaty jest skonfigurowana do odbioru rozszerzonego komunikatu protokołu H.248, przy czym rozszerzony komunikat protokołu H.248 zawiera informacje o licznych lokalnych adresach transportowych do przydzielenia i ID domen z domen sieci odpowiadających lokalnym adresom transportowym do przydzielenia. [0052] Jednostka 302 przetwarzająca komunikaty jest skonfigurowana do przydzielania lokalnych adresów transportowych w domenach sieci odpowiednich ID domen po odbiorze, przez jednostkę 301 odbierającą, rozszerzonego komunikatu protokołu H.248, przy czym przydzielone lokalne adresy transportowe odpowiadają informacjom o lokalnych adresach transportowych. [0053] Jak wynika z powyższego, rozszerzony komunikat protokołu H.248 odebrany przez MGW w tym przykładzie wykonania może przenosić informacje o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia i ID domen z domen sieci odpowiadających lokalnym adresom transportowym do przydzielenia, tak aby MGW mogła przydzielić lokalne adresy transportowe w licznych domenach sieci w tym samym czasie, umożliwiając tym samym komunikację terminala z licznymi sieciami w tym samym czasie i poprawiając efektywność stosowania terminala. Co więcej, terminal jest w stanie gromadzić kandydatów hostów w licznych domenach podczas przechodzenia NAT, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo pomyślnego przechodzenia NAT. [0054] Fig. 4 przedstawia strukturę systemu przydzielania lokalnych adresów transportowych według przykładu wykonania wynalazku. System obejmuje MGC 401 i MGW 402. [0055] Sterownik MGC 401 jest skonfigurowany do generowania komunikatu protokołu H.248 i wysyłania wygenerowanego komunikatu protokołu H.248, przy czym komunikat protokołu H.248 zawiera informacje o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia i ID domen z domen sieci odpowiadających lokalnym adresom transportowym do przydzielenia.

11 10 [0056] Brama MGW 402 jest skonfigurowana do odbioru komunikatu protokołu H.248 i przydzielania lokalnych adresów transportowych w domenach sieci odpowiednich ID domen, gdzie przydzielone lokalne adresy transportowe odpowiadają informacjom o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia. [0057] Jak wynika z powyższego, komunikat protokołu H.248 wygenerowany przez MGC w tym przykładzie wykonania może przenosić informacje o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia i ID domen z domen sieci odpowiadających lokalnym adresom transportowym do przydzielenia, aby poinstruować MGW do przydzielenia lokalnych adresów transportowych w licznych domenach sieci w tym samym czasie, umożliwiając tym samym komunikację terminala z licznymi sieciami w tym samym czasie i poprawiając efektywność stosowania terminala. Co więcej, terminal jest w stanie gromadzić kandydatów hostów w licznych domenach podczas przechodzenia NAT, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo pomyślnego przechodzenia NAT. [0058] Systemem do przydzielania lokalnych adresów transportowych zapewnionym w przykładzie wykonania wynalazku może być system NGN. [0059] Znawcy dziedziny powinni rozumieć, że wszystkie lub część etapów sposobu według przykładów wykonania wynalazku można zrealizować za pomocą programu instruującego odpowiedni sprzęt. Program można przechowywać w odczytywalnym komputerowo nośniku pamięci. Gdy program zostaje uruchomiony, wykonywane są następujące etapy. [0060] Odebrany zostaje rozszerzony komunikat protokołu H.248, przy czym rozszerzony komunikat protokołu H.248 zawiera informacje o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia i ID domen z domen sieci odpowiadających lokalnym adresom transportowym do przydzielenia. [0061] Lokalne adresy transportowe są przydzielane w domenach sieci odpowiednich ID domen, gdzie przydzielone lokalne adresy transportowe odpowiadają informacjom o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia. [0062] Nośnikiem pamięci może być ROM, dysk magnetyczny lub dysk optyczny. [0063] Sposób przydzielania lokalnych adresów transportowych, MGW i MGC zapewnione w przykładach wykonania wynalazku zostały szczegółowo opisane, a opis przykładów wykonania ma na celu jedynie ułatwić zrozumienie sposobu i podstawowych koncepcji wynalazku. Znawcy w tej dziedzinie mogą dokonywać zmian i modyfikacji w zakresie załączonych zastrzeżeń. Sporządziła i zweryfikowała Anna Stenzel Rzecznik patentowy

12 11 Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób przydzielania lokalnych adresów transportowych, obejmujący: odbiór (101) rozszerzonego komunikatu protokołu H.248, przy czym rozszerzony komunikat protokołu H.248 zawiera informacje o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia i identyfikatorach, ID, domen z domen sieci odpowiadających lokalnym adresom transportowym do przydzielenia; i przydzielanie (102) lokalnych adresów transportowych w domenach sieci odpowiednich ID domen, przy czym przydzielone lokalne adresy transportowe odpowiadają informacjom o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia, przy czym rozszerzony komunikat protokołu H.248 przenosi ID domen poprzez rozszerzone pola atrybutu, parametr sygnału lub parametr zdarzenia, i rozszerzony komunikat protokołu H.248 zawiera ponadto lokalny deskryptor; znamienny tym, że pole atrybutu, parametr sygnału lub parametr zdarzenia przenoszące ID domen przenoszą ponadto numer grupy w polu protokołu, SDP, opisu sesji w lokalnym deskryptorze, a numer grupy przystosowany jest do wskazywania informacji o położeniu lokalnych adresów transportowych odpowiednich ID domen w lokalnym deskryptorze. 2. Sposób według zastrz. 1, w którym lokalny deskryptor przenosi ponadto informacje o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia. 3. Sposób według zastrz. 1, w którym pole atrybutu, parametr sygnału lub parametr zdarzenia przenoszące ID domen przenoszą ponadto numer podstawy i składnik ID w polu SDP w lokalnym deskryptorze, a numer grupy, numer podstawy i składnik ID przystosowane są do wskazywania informacji o położeniu lokalnych adresów transportowych odpowiednich ID domen w lokalnym deskryptorze. 4. Sposób według zastrz. 1, w którym typem danych pola atrybutu jest lista ciągów znaków. 5. Sposób według zastrz. 1, w którym typy sieci z domen sieci zidentyfikowane za pomocą ID domen zawierają sieć protokołu internetowego, IP, wirtualną sieć prywatną, VPN, sieć wieloprotokołowego przełączania etykiet, MPLS, lub sieć trybu przesyłania asynchronicznego, ATM. 6. Produkt programu komputerowego, zawierający kod programu komputerowego, przy czym kod programu komputerowego jest skonfigurowany tak, że gdy kod programu komputerowego zostaje uruchomiony przez komputer, kod programu komputerowego umożliwia komputerowi wykonanie etapów według dowolnego z zastrzeżeń od 1 do Odczytywalny komputerowo nośnik pamięci, w którym odczytywalny komputerowo nośnik pamięci przechowuje kod programu komputerowego, przy czym kod programu komputerowego jest skonfigurowany do uruchamiania na komputerze, i przy czym kod

13 12 programu komputerowego umożliwia komputerowi wykonanie etapów według dowolnego z zastrzeżeń od 1 do Sterownik, MGC, bramy medialnej, zawierający: jednostkę (201) generującą komunikaty, skonfigurowaną do generowania rozszerzonego komunikatu protokołu H.248, przy czym rozszerzony komunikat protokołu H.248 zawiera informacje o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia i identyfikatorach, ID, domen z domen sieci odpowiadających lokalnym adresom transportowym do przydzielenia; i jednostkę (202) wysyłającą komunikaty, skonfigurowaną do wysyłania rozszerzonego komunikatu protokołu H.248 wygenerowanego przez jednostkę generującą komunikaty, przy czym rozszerzony komunikat protokołu H.248 przenosi ID domen poprzez rozszerzone pole atrybutu, parametr sygnału lub parametr zdarzenia, i rozszerzony komunikat protokołu H.248 zawiera ponadto lokalny deskryptor; znamienny tym, że pole atrybutu, parametr sygnału lub parametr zdarzenia przenoszące ID domen przenoszą ponadto numer grupy w polu protokołu, SDP, opisu sesji w lokalnym deskryptorze, a numer grupy przystosowany jest do wskazywania informacji o położeniu lokalnych adresów transportowych odpowiednich ID domen w lokalnym deskryptorze. 9. Brama medialna, MGW, zawierająca: jednostkę (301) odbierającą komunikaty, skonfigurowaną do odbioru rozszerzonego komunikatu protokołu H.248, przy czym rozszerzony komunikat protokołu H.248 zawiera informacje o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia i identyfikatorach, ID, domen z domen sieci odpowiadających lokalnym adresom transportowym do przydzielenia; i jednostkę (302) przetwarzającą komunikaty, skonfigurowaną do przydzielania lokalnych adresów transportowych w domenach sieci odpowiednich ID domen po odbiorze, przez jednostkę odbierającą, rozszerzonego komunikatu protokołu H.248, przy czym przydzielone lokalne adresy transportowe odpowiadają informacjom o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia, przy czym rozszerzony komunikat protokołu H.248 przenosi ID domen poprzez rozszerzone pole atrybutu, parametr sygnału lub parametr zdarzenia, a rozszerzony komunikat protokołu H.248 zawiera ponadto lokalny deskryptor; znamienna tym, że pole atrybutu, parametr sygnału lub parametr zdarzenia przenoszące ID domen przenoszą ponadto numer grupy w polu protokołu, SDP,

14 13 opisu sesji w lokalnym deskryptorze, a numer grupy przystosowany jest do wskazywania informacji o położeniu lokalnych adresów transportowych odpowiednich ID domen w lokalnym deskryptorze. 10. System do przydzielania lokalnych adresów transportowych, zawierający: sterownik, MGC, (401) bramy medialnej, skonfigurowany do generowania komunikatu protokołu H.248 i wysyłania wygenerowanego komunikatu protokołu H.248, przy czym komunikat protokołu H.248 zawiera informacje o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia i identyfikatorach, ID, domen z domen sieci odpowiadających lokalnym adresom transportowym do przydzielenia; i bramę medialną, MGW (402), skonfigurowaną do odbioru komunikatu protokołu H.248 i przydzielania lokalnych adresów transportowych w domenach sieci odpowiednich ID domen, przy czym przydzielone lokalne adresy transportowe odpowiadają informacjom o lokalnych adresach transportowych do przydzielenia, przy czym rozszerzony komunikat protokołu H.248 przenosi ID domen poprzez rozszerzone pole atrybutu, parametr sygnału lub parametr zdarzenia, i rozszerzony komunikat protokołu H.248 zawiera ponadto lokalny deskryptor; znamienny tym, że pole atrybutu, parametr sygnału lub parametr zdarzenia przenoszące ID domen przenoszą ponadto numer grupy w polu protokołu, SDP, opisu sesji w lokalnym deskryptorze, a numer grupy przystosowany jest do wskazywania informacji o położeniu lokalnych adresów transportowych odpowiednich ID domen w lokalnym deskryptorze. Sporządziła i zweryfikowała Anna Stenzel Rzecznik patentowy

15 14 Odbiór komunikatu protokołu H.248 Przydzielenie lokalnych adresów transportowych w domenach sieci odpowiednich ID domen Jednostka generująca komunikaty Jednostka wysyłająca komunikaty Jednostka odbierająca komunikaty Jednostka przetwarzająca komunikaty

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2161881 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.05.2008 08748622.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890471 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.10.2006 06791271.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04M 3/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 71811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.09.06 06791167.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04Q 11/00 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878193 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L29/06 H04Q7/22

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1876754 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.04.2006 06741751.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 84/12 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524.7 (13) (51) T3 Int.Cl. B60C 23/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1689214 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01.06 06091.4 (1) Int. Cl. H0B37/02 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2003466 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.06.2008 08460024.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G01S 5/02 (2010.01)

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 4/10 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1719295 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.02.2005 05708583.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 52/02 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445326 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2011 11186353.6

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź, PL BUP 03/06. JANUSZ BACZYŃSKI, Łódź, PL MICHAŁ BACZYŃSKI, Łódź, PL

PL B1. UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź, PL BUP 03/06. JANUSZ BACZYŃSKI, Łódź, PL MICHAŁ BACZYŃSKI, Łódź, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208357 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 369252 (22) Data zgłoszenia: 23.07.2004 (51) Int.Cl. H04B 3/46 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1743449. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05740449.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1743449. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05740449. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1743449 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05740449.3 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2250784 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2008 08717390.2 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1855490 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799.8 (51) Int. Cl. H04W8/28 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE Adresowanie IP

SIECI KOMPUTEROWE  Adresowanie IP Adresowanie IP Podstawowa funkcja protokołu IP (Internet Protocol) polega na dodawaniu informacji o adresie do pakietu danych i przesyłaniu ich poprzez sieć do właściwych miejsc docelowych. Aby umożliwić

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G07B 15/00 (2011.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 223771 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.08 0886773.1 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 1/42 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2743897 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.12.2013 13005744.1 (13) (51) T3 Int.Cl. G08G 1/07 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1886585 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.07.2006 06291197.9

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja Kontrola bramy Media

Sygnalizacja Kontrola bramy Media PROTOKOŁY VoIP Sygnalizacja Kontrola bramy Media H.323 Audio/ Video H.225 H.245 Q.931 RAS SIP MGCP RTP RTCP RTSP TCP UDP IP PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY SYGNALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F01M 11/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 8/26 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2715976. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2012 12725087.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2715976. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2012 12725087. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2715976 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2012 12725087.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18897 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.0.07 070438. (13) T3 (1) Int. Cl. H0B3/34 D04B1/14 (06.01) (06.01)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR UWAGA Aby zapewnić niezawodną pracę urządzenia, przed przystąpieniem do jego obsługi

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2263196. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2008 08735255.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2263196. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2008 08735255. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2263196 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2008 08735255.5 (13) (51) T3 Int.Cl. G06K 19/077 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

NAT/NAPT/Multi-NAT. Przekierowywanie portów

NAT/NAPT/Multi-NAT. Przekierowywanie portów Routery Vigor mogą obsługiwać dwie niezależne podsieci IP w ramach sieci LAN (patrz opis funkcji związanych z routingiem IPv4). Podsieć pierwsza przeznaczona jest dla realizacji mechanizmu NAT, aby umożliwić

Bardziej szczegółowo

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9)

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 23234 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12..09 0940193.9 (13) (1) T3 (skorygowany po B9) Int.Cl. G07B /00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2151950. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2008 08161850.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2151950. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2008 08161850. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2151950 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2008 08161850.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. T: Konfiguracja usługi DHCP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol) protokół komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1879335 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.04.2006 06722372.7

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1712702 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.03.2006 06006359.1 (51) Int. Cl. E04F15/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173. PL/EP 1859720 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L

Bardziej szczegółowo

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standarization) opracowała model referencyjny

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1671552 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.12.2005 05026319.3 (13) T3 (51) Int. Cl. A23L1/305 A23J3/16

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja bezpiecznego tunelu IPSec VPN w oparciu o bramę ZyWall35 i klienta ZyXEL RSC (Remote Security Client).

Konfiguracja bezpiecznego tunelu IPSec VPN w oparciu o bramę ZyWall35 i klienta ZyXEL RSC (Remote Security Client). . ZyXEL Communications Polska, Dział Wsparcia Technicznego Konfiguracja bezpiecznego tunelu IPSec VPN w oparciu o bramę ZyWall35 i klienta ZyXEL RSC (Remote Security Client). Niniejszy dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2290785 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.05.2010 10162823.8 (13) (51) T3 Int.Cl. H02J 9/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START MP01. Wersja: V1.0 PL

SZYBKI START MP01. Wersja: V1.0 PL SZYBKI START MP01 Wersja: V1.0 PL 2014 Spis treści SZYBKI START MP01... 2 1. UŻYJ MP01 DO UTWORZENIA SIECI TELEFONICZNEJ WIFI I WEWNĘTRZNYCH POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH... 2 1.1 KROK 1-LOGOWANIE DO INTERFEJSU

Bardziej szczegółowo

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186470

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186470 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186470 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia. 327773 (22) Data zgłoszenia- 29.07.1998 (13)B1 (51 ) IntCl7 G06F 13/14 H04M 11/06

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe N, Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe 1 Adres aplikacji: numer portu Protokoły w. łącza danych (np. Ethernet) oraz w. sieciowej (IP) pozwalają tylko na zaadresowanie komputera (interfejsu sieciowego),

Bardziej szczegółowo

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Podstawę działania internetu stanowi zestaw protokołów komunikacyjnych TCP/IP. Wiele z używanych obecnie protokołów zostało opartych na czterowarstwowym modelu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

1. Sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów.

1. Sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów. Sieci komputerowe 1. Sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów. 2. Podział sieci ze względu na rozległość: - sieć

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1529464 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2004 04105133.5 (13) T3 (51) Int. Cl. A47B91/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1504998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 (13) T3 (51) Int. Cl. B65C9/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny system telefonii VoIP opartej na protokole SIP

Bezpieczny system telefonii VoIP opartej na protokole SIP Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Bezpieczny system telefonii VoIP opartej na protokole SIP Leszek Tomaszewski 1 Cel Stworzenie bezpiecznej i przyjaznej dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2058988. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2008 08748539.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2058988. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2008 08748539. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2058988 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2008 08748539.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl VLAN, trunk, intervlan-routing

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.06.2007 07290821.3

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.06.2007 07290821.3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2009875 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.06.2007 07290821.3 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L12/56 H04L29/08

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1614553 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2005 05014326.2 (51) Int. Cl. B60C27/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK NIE ARACHNOFOBII!!! Sieci i komputerowe są wszędzie WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych WYKŁAD: Role

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1700812 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2006 06004461.7 (51) Int. Cl. B66B9/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Internet. Bramka 1 Bramka 2. Tunel VPN IPSec

Internet. Bramka 1 Bramka 2. Tunel VPN IPSec Topologia sieci: LAN 1 LAN 2 Internet Bramka 1 Bramka 2 Tunel VPN IPSec Adresacja: Bramka 1 WAN: 10.0.0.1/24 LAN: 192.168.10.1/24 Założenia: Pierwsza faza Tryb Main Autoryzacja AES Szyfrowanie SHA1 DH2

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN PBS Wykład 7 1. Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż. Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...9. 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11. 3. Schemat H.323... 19

1. Wprowadzenie...9. 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11. 3. Schemat H.323... 19 Spis treści 3 1. Wprowadzenie...9 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11 2.1. Model odniesienia... 11 2.2. Ewolucja technologii sieciowych...12 2.3. Specyfika ruchowa systemów medialnych...13 2.4.

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej:

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy zostaje

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 3 Temat ćwiczenia: Narzędzia sieciowe w systemie Windows 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1755549 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.04.2005 05780098.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2440360 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2010 10723594.7

Bardziej szczegółowo

Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania

Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania Przygotował: mgr inż. Jarosław Szybiński Studium przypadku case study Semestr III Akademii Sieciowej CISCO Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania Na podstawie dokumentu CCNA3_CS_pl.pdf pochodzącego

Bardziej szczegółowo

VLAN. VLAN (ang. Virtual Local Area Network) - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej

VLAN. VLAN (ang. Virtual Local Area Network) - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej VLAN, VPN E13 VLAN VLAN (ang. Virtual Local Area Network) - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej Zastosowania VLAN Dzielenie sieci na grupy użytkowe: Inżynierowie,

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS kademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne Transmisja w protokole IP Krzysztof ogusławski tel. 4 333 950 kbogu@man.szczecin.pl 1.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2548493 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.07.2011 11425196.0 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L 15/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1699990 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1699990 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2004 04800186.1 (13) (51) T3 Int.Cl. E04G

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. INTERPHONE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, PL BUP 26/

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. INTERPHONE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, PL BUP 26/ PL 67418 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 120114 (22) Data zgłoszenia: 10.06.2011 (19) PL (11) 67418 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1658592 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6 (13) T3 (51) Int. Cl. G07C7/00 B41J11/42

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet Sieci Komputerowe Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet prof. nzw dr hab. inż. Adam Kisiel kisiel@if.pw.edu.pl Pokój 114 lub 117d 1 Kilka ważnych dat 1966: Projekt ARPANET finansowany przez DOD

Bardziej szczegółowo

Protokoły wspomagające. Mikołaj Leszczuk

Protokoły wspomagające. Mikołaj Leszczuk Protokoły wspomagające Mikołaj Leszczuk Spis treści wykładu Współpraca z warstwą łącza danych: o o ICMP o o ( ARP ) Protokół odwzorowania adresów ( RARP ) Odwrotny protokół odwzorowania adresów Opis protokołu

Bardziej szczegółowo

Opis ogólny ustawień NAT na podstawie Vigora serii 2700

Opis ogólny ustawień NAT na podstawie Vigora serii 2700 Routery Vigor mogą obsługiwać dwie niezależne podsieci IP w ramach sieci LAN. Podsieć pierwsza przeznaczona jest dla realizacji mechanizmu NAT, aby umożliwić komputerom korzystanie z tzw. prywatnych adresów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1 Laboratorium Technologie Sieciowe Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1 Wprowadzenie Ćwiczenie przedstawia praktyczną stronę następujących zagadnień: połączeniowy i bezpołączeniowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2086467 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.11.2007 07824706.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A61F 2/16 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199888 (21) Numer zgłoszenia: 360082 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.08.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2260652. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.04.2008 08724335.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2260652. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.04.2008 08724335. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2260652 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.04.2008 08724335.8

Bardziej szczegółowo