NAT/NAPT/Multi-NAT. Przekierowywanie portów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAT/NAPT/Multi-NAT. Przekierowywanie portów"

Transkrypt

1 Routery Vigor mogą obsługiwać dwie niezależne podsieci IP w ramach sieci LAN (patrz opis funkcji związanych z routingiem IPv4). Podsieć pierwsza przeznaczona jest dla realizacji mechanizmu NAT, aby umożliwić komputerom korzystanie z tzw. prywatnych adresów IP. Adresy prywatne to grupy adresów wydzielone w ramach klas adresów A, B i C, nieobsługiwane przez urządzenia publicznej Sieci (czyli nie można się za ich pomocą komunikować w Internecie). Adresy prywatne mogą za to być wielokrotnie wykorzystywane w lokalnych, zamkniętych sieciach różnych organizacji (tzw. Intranetach), a ich użycie jest dowolne i nie wymaga uzyskania oficjalnego zezwolenia czy przydziału. Pomysł ten zrodził się jako jeden z środków zaradczych wobec kurczenia się puli adresów IP w latach intensywnego rozwoju Internetu. Został wykorzystany przez producentów urządzeń, którzy opracowali sposób na dostęp do Internetu dla maszyn zaadresowanych z puli prywatnej translację adresów. NAT (ang. Network Address Translation) pozwala na wykorzystanie jednego bądź kilku adresów publicznych do obsłużenia całej komunikacji pomiędzy siecią prywatną a Internetem. Pakiety wychodzące z sieci prywatnej do Internetu muszą mieć adres źródłowy podmieniony na adres publiczny, aby mogły osiągnąć cel. Dzięki temu możliwa będzie odpowiedź systemu zdalnego i wzajemna komunikacja przez Internet. Dlatego kiedy pakiet opuszcza podsieć 1, router Vigor w polu jego adresu źródłowego umieszcza adres publiczny uzyskany od operatora. Kiedy przychodzi odpowiedź, jest ona zaadresowana na ten właśnie adres własny routera, a komputer odpowiadający nie wie jaki jest rzeczywisty adres maszyny prowadzącej dialog. Przekazanie pakietu do właściwego komputera jest już lokalną sprawą routera NAT. Aby obsłużyć wiele niezależnych procesów komunikacji na raz, stosuje się odwzorowywanie portów źródłowych na tzw. pseudo-porty, wybierane przez router z określonego zakresu. Do tego dochodzą różne operacje dodatkowe, mające na celu usprawnienie mechanizmu translacji adresów. Ponieważ podsieć prywatna jest ukryta za pojedynczym adresem routera, nie jest możliwe wysyłanie pakietów z Internetu bezpośrednio na adresy poszczególnych komputerów, a jedynie na adres routera. Każdy pakiet przychodzący, który nie jest wysłany w odpowiedzi na inny pakiet w ramach sesji wymiany zainicjowanej przez lokalny komputer, będzie zawsze odrzucony przez router. Ma to swoje zalety w postaci domyślnego maskowania sieci, jednak z drugiej strony ogranicza możliwości korzystania z usług i zasobów sieci prywatnej. Jednak wykorzystując pewne informacje pomocnicze, jak numery portów protokołów, można zdefiniować reguły kierowania określonego ruchu na dane adresy prywatne. Proces ten jest określany jako NAPT (Network Address & Port Translation) i funkcjonuje w routerach Vigor w kilku odmianach, opisanych dalej. Przekierowywanie portów Ustawienia te dotyczą ruchu przychodzącego od strony sieci publicznej, zaadresowanego na określony numer portu protokołu TCP bądź UDP. Istnieje tutaj możliwość skierowania takiego ruchu na ten sam bądź inny port docelowy funkcjonujący na wybranej maszynie należącej do sieci prywatnej. Możliwe jest zatem publiczne udostępnianie różnych usług, działających na tym samym bądź różnych serwerach w sieci LAN. Warto zauważyć, że wystarczy do tego jeden publiczny adres IP przydzielony od strony interfejsu WAN. Istotną zaletą jest też bezpieczeństwo wewnętrzny rozkład ruchu i rzeczywista struktura sieci są ukryte przez mechanizm NAT: 1

2 Okno pokazuje udostępnienie na zewnątrz popularnych usług dzięki przekierowaniu portów: Nr numer przekierowania (1-10) Nazwa usługi dowolny komentarz administratora, np. www, ftp. Protokół należy wybrać protokół, który ma być przekierowany (TCP lub UDP) Port zewnętrzny oryginalny numer portu, oczekiwany dla danej usługi (np. 80, 23, 25, 21 itd). Należy pamiętać, że pewne usługi korzystają z więcej niż jednego portu np. ftp. Jeżeli w grę wchodzą całe grupy portów można wykorzystać opcję Sterowanie portami (patrz dalej). Adres lokalny prywatny adres maszyny-serwera w sieci lokalnej, na który zostanie skierowany ruch Port wewnętrzny rzeczywisty numer portu, na którym funkcjonuje usługa (niekoniecznie standardowy, jeżeli serwer pozwala użyć innego i na takim porcie oczekuje na zgłoszenia klientów). Aktywne włączenie danego przekierowania Analogicznie możliwe jest też przekierowywanie portów wewnętrznych, tzn. realizacja odwzorowania portów pomiędzy dwoma adresami IP z sieci prywatnej, np. dla ukrycia rzeczywistego adresu/portu serwera obsługującego lokalnych użytkowników. 2

3 Sterowanie portami Ta opcja NAT pozwala przeadresować ruch dla pewnego ciągłego zakresu portów, wysyłając go na określony prywatny adres IP. Można to wykorzystać na przykład do upublicznienia usług korzystających z kilku kolejnych portów, czy też odsłonięcia wybranego, niestandardowego zakresu portów na danym hoście w celach szczególnych np. do testowania własnych aplikacji sieciowych. W oknie głównym powyżej wyświetlane są stany bieżących profili: Nr numer reguły (1-10) Komentarz pomocniczy ciąg znaków wprowadzony dla opisu Adres lokalnego hosta adres IP hosta, na który skierowano ruch Status pozycja aktywna bądź nie Anuluj rezygnacja z zatwierdzenia zmian i wyjście z menu Wyczyść wszystko sprowadzenie wszystkich wpisów do stanu wyjściowego, równoznaczne z usunięciem zdefiniowanych przekierowań 3

4 Po kliknięciu na wybraną cyfrę otwiera się okno definicji reguły: Włącz profil uaktywnienie danej reguły Komentarz dowolny komentarz administratora Host lokalny docelowy adres IP można wybrać z listy bądź wpisać w odpowiednie pola w oknie Możliwe jest wybranie do 10 zakresów portów dla protokołów TCP jak i UDP: Protokół protokół transportowy (TCP lub UDP) Port początkowy pierwszy port definiowanego zakresu Port końcowy ostatni port definiowanego zakresu Anuluj rezygnacja z zatwierdzenia zmian i wyjście z menu Wyczyść wszystko sprowadzenie wszystkich wpisów do stanu wyjściowego, równoznaczne z usunięciem zdefiniowanych przekierowań Warto zwrócić uwagę na fakt, iż nie ma tutaj możliwości odwzorowania oryginalnych portów wyznaczonych ruchem przychodzącym na inne, niestandardowe. Dokonuje się raczej otwarcia zakresów portów na danym hoście lokalnym. Za to można za pomocą pojedynczej reguły otworzyć dowolną liczbę portów (w maksymalnie 10 osobnych zakresach) na dowolnym serwerze w sieci prywatnej. Takich reguł można zdefiniować do 10, podobnie jak w opcji poprzedniej. 4

5 Host DMZ Funkcja ta pozwala na nadanie wybranej maszynie w sieci lokalnej statusu tzw. strefy zdemilitaryzowanej (ang. DMZ - Demilitarized Zone). Komputer taki nie jest osłonięty mechanizmem NAT w tym sensie, że następuje proste przekierowanie wszystkich możliwych portów na ten właśnie adres IP. Od strony sieci publicznej host taki jest zatem dostępny tak samo jak gdyby to on posiadał publiczny adres IP w rzeczywistości przypisany do interfejsu routera. Istotne jest jednak to, że router nadal zapewnia ochronę za pomocą reguł filtrowania ruchu i alarmowania o różnego rodzaju podejrzanej aktywności od strony Internetu (patrz dalej Filtr/Firewall). DMZ może służyć do zastosowań generujących duży ruch i korzystających z wielu portów np. wielofunkcyjne komunikatory typu NetMeeting, gry internetowe typu Quake, Starcraft itp. Opcja DMZ jest też przydatna dla zapewnienia komunikacji aplikacjom, które nie działają prawidłowo z mechanizmem NAT w pełnym wydaniu (NAPT). Włącz uruchomienie strefy zdemilitaryzowanej dla danego adresu IP IP hosta lokalnego adres IP można wybrać z listy bądź wpisać w odpowiednie pola w oknie. Dla uniknięcia niejednoznaczności wszystkie funkcje związane z przeadresowywaniem ruchu przychodzącego ustawione są według przyznanych im priorytetów ważności. Układ priorytetów jest niezmienny i wygląda następująco: Przekierowywanie portów Sterowanie portami Host DMZ W konsekwencji, dla danego pakietu przychodzącego jako pierwsze brane są pod uwagę ustawienia funkcji Przekierowanie portów i następuje obsługa pakietu zgodnie z zawartą tam regułą. Jeżeli dla pakietu nie istnieje tam żadna reguła, następuje przejście do funkcji Sterowanie portami. Jeżeli żadna z reguł tej funkcji nie pasuje do odebranego pakietu, zaczyna się poszukiwanie adresu IP Hosta DMZ. Jeżeli tylko jest on aktywny, pakiet zostanie wysłany na jego adres (niezależnie od numeru portu docelowego patrz opis DMZ). Jeżeli strefa DMZ nie została uruchomiona, pakiet zostanie odrzucony. Tak rozbudowana i zróżnicowana struktura mechanizmu NAPT gwarantuje administratorom wysoki stopień elastyczności podczas planowania udostępniania usług i aplikacji. 5

6 Multi-NAT (wielokrotny NAT) Do interfejsu WAN routera Vigor, oprócz podstawowego adresu IP przydzielanego statycznie bądź dynamicznie przez operatora, można przypisać kilka zakupionych dodatkowo adresów stałych. Będą to tak zwane aliasy IP, czyli swego rodzaju adresy dodatkowe, traktowane przez router podobnie jak adres podstawowy. Ich obecność poszerza możliwości komunikacyjne, co widać szczególnie w przypadku funkcji NAT (patrz opis dalej). Dodatkowe adresy przypisuje się w tym samym menu co adres podstawowy przy konfiguracji Dostępu do Internetu. Należy wybrać pole Alias IP interfejsu WAN, pokazane na rysunku dla dostępu MPoA. To samo pole jest dostępne również w innych opcjach dostępu szerokopasmowego: Po kliknięciu na wskazane pole otwiera się okno, w którym można zarządzać dodatkowymi adresami IP (następny rysunek). Pierwszy adres na liście (adres podstawowy) staje się tam obecny w sposób automatyczny po poprawnej konfiguracji połączenia z Internetem, i automatycznie staje się adresem NAT. Kolejne adresy aliasy należy wprowadzić ręcznie. Dzięki większej liczbie adresów NAT można realizować przekierowanie ruchu w zależności od tego, na który z adresów WAN routera został on wysłany. W praktyce otwiera to możliwość wyznaczenia wielu stref DMZ, czy też uruchomienia w sieci prywatnej kilku publicznych serwerów tej samej usługi. Oba przypadki pokazano na przykładzie. Bazuje on na założeniu, że operator przydzielił publiczną podsieć /29, przy czym do dyspozycji użytkownika pozostają adresy Adres pierwszy posłużył jako podstawowy, i został na trwałe przypisany do interfejsu WAN. Następnie dodano jeszcze adresy i 92 jako aliasy. 6

7 W efekcie przypisania dodatkowego adresu publicznego do puli NAT, w ramach funkcji DMZ możliwy jest wybór różnych hostów: 7

8 Analogicznie, po wejściu w menu Sterowanie portami widać, jak router poszerzył swoją ofertę o dodatkowe adresy publiczne jako potencjalne adresy, na które można kierować ruch z zewnątrz. Prezentowany przykład zawiera propozycję uruchomienia pod adresem (w rzeczywistości ) pary serwerów www i ftp. Jednocześnie pod adresem ( ) następuje udostępnienie oddzielnej pary serwerów (patrz ilustracja dalej). W rezultacie można by tutaj uruchomić serwisy o przykładowych nazwach ftp.firma.com i jak również ftp.prywftep.pl i 8

9 Zarówno aktualne sesje NAT, inicjowane z sieci prywatnej, jak i aktywne przekierowania można monitorować z poziomu interfejsu użytkownika: Dodatkowo, dzięki obsłudze standardu UpnP (ang. Universal Plug and Play), niektóre aplikacje mogą same otwierać porty dla swoich potrzeb bez ingerencji użytkownika. 9

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet.

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet. Ustawienia IP i DHCP dla sieci LAN. Fizycznie interfejs LAN jest dostępny w postaci przełącznika (4 porty 10/100 Base-T), a w modelach z indeksem G dodatkowo rozszerzony o koncentrator WLAN pracujący w

Bardziej szczegółowo

VPN i Dostęp zdalny opis ogólny

VPN i Dostęp zdalny opis ogólny Vigor jest rozwiniętym funkcjonalnie routerem dostępowym, pozwalającym na łatwą budowę sieci lokalnej oraz zapewniającym komputerom z tej sieci bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1 Dostęp do konsoli zarządzania... 4 2 Strona główna... 6 2.1. Przegląd urządzenia... 6 2.1.1. Przeglądanie i podłączenie do nadającej

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1. Dostęp do konsoli zarządzania... 6 2. Strona główna panelu konfiguracyjnego... 8 2.1 Przegląd urządzenia... 8 2.1.1. Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

W następnym oknie rezygnujemy z instalacji automatycznej i wybieramy opcję instalacji z określonej lokalizacji:

W następnym oknie rezygnujemy z instalacji automatycznej i wybieramy opcję instalacji z określonej lokalizacji: elmeg T.444 instalacja centralki i podstawowa konfiguracja funkcji sieciowych oraz VoIP T.444 jest wysoko zintegrowaną, nowoczesną centralką abonencką pracującą na styku telekomunikacji i świata IP. Potrafi

Bardziej szczegółowo

MODEM ADSL. Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2

MODEM ADSL. Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2 MODEM ADSL Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2 - 1 - SPIS TREŚCI 1. Konfiguracja WAN.3 PPP przez sieć ATM (PPPoA) 3 PPP przez sieć Ethernet (PPPoE) 5 Routing z tunelowaniem MAC

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia w systemach Linux. Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS

Zabezpieczenia w systemach Linux. Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS Zabezpieczenia w systemach Linux Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS 1 STRESZCZENIE Problemem tej pracy było pokazanie w jaki sposób można skonfigurować zaporę sieciową na systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Filtr Połączeń. nie. tak odrzucenie

Filtr Połączeń. nie. tak odrzucenie W dzisiejszej terminologii sieciowej firewall oznacza urządzenie lub grupę urządzeń, które pracują na styku sieci lokalnej z publiczną i których zadaniem jest wieloraka ochrona lokalnych zasobów. Kryje

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami

Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami urządzenia źródłowego i docelowego. Dokładne poznanie

Bardziej szczegółowo

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI WAT NR 14, 2000 Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej Zbigniew SUSKI 1, Piotr KOŁODZIEJCZYK 2 STRESZCZENIE: W dobie wzrastającego zagrożenia systemów

Bardziej szczegółowo

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI WAT NR 14, 2000 Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej Zbigniew SUSKI 1, Piotr KOŁODZIEJCZYK 2 STRESZCZENIE: W dobie wzrastającego zagrożenia systemów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wstęp. Co zawiera niniejsza instrukcja?

Rozdział 1. Wstęp. Co zawiera niniejsza instrukcja? Rozdział 1. Wstęp Dziękujemy za wybranie routera szeropasmowego TOKbox firmy Linksys z dwoma portami telefonicznymi. Umożliwia on posiadanym komputerom współdzielenie zarówno łącza do internetu o dużej

Bardziej szczegółowo

Protokoły transportowe

Protokoły transportowe UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Zakład Teleinformatyki 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z funkcją protokołów warstwy transportowej TCP i UDP. Zaprezentowane

Bardziej szczegółowo

Asmax AR-901/1004-G-E-I

Asmax AR-901/1004-G-E-I Asmax AR-901/1004-G-E-I Przekierowanie portów, dostęp zdalny, serwery umieszczone za NAT, DMZ, VoIP Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje,

Bardziej szczegółowo

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Podstawy sieci komputerowych... 9 Definiowanie sieci komputerowej... 10 Zastosowania sieci komputerowych... 11 Zastosowania biznesowe... 12 Zastosowania prywatne... 13

Bardziej szczegółowo

Vigor 2900 Asmax BR-408V II - przykład VPN (tunel IPSec) I. WPROWADZENIE

Vigor 2900 Asmax BR-408V II - przykład VPN (tunel IPSec) I. WPROWADZENIE I. WPROWADZENIE Zakładamy, że mamy dwie odległe lokalizacje, w których dostęp do Internetu obsługują routery szerokopasmowe Vigor 2900 i Asmax BR 804-V II. Aby połączyć odległe sieci LAN tunelem VPN, wybieramy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort. Mac OS X 10.5 + Windows

Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort. Mac OS X 10.5 + Windows Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort Mac OS X 10.5 + Windows 1 Spis treści Rozdział 1 3 Pierwsze kroki 5 Konfigurowanie bezprzewodowego urządzenia Apple 6 Rozszerzanie zasięgu

Bardziej szczegółowo

METODY I TECHNIKI ZABEZPIECZANIA SIECI

METODY I TECHNIKI ZABEZPIECZANIA SIECI METODY I TECHNIKI ZABEZPIECZANIA SIECI - - Podstawowe grupy narzędzi i technik G Log systemowy (syslog) narzędzie pozwalające na zapis wybranych zdarzeń z pracy systemu do rejestru. Zdarzenia mogą mieć

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Asmax Ar-704g

ADSL Router Asmax Ar-704g ADSL Router Asmax Ar-704g Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP

iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

System ochrony sieci lokalnej zbudowany na bazie routerów Cisco

System ochrony sieci lokalnej zbudowany na bazie routerów Cisco BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 19, 2003 System ochrony sieci lokalnej zbudowany na bazie routerów Cisco Marek KWIATKOWSKI, Zbigniew ŚWIERCZYŃSKI Instytut Teleinformatyki i Automatyki WAT ul.

Bardziej szczegółowo

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora Spis treści WSTĘP... 4 USERGATE PROXY & FIREWALL... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 INSTALACJA SERWERA USERGATE... 5 REJESTRACJA USERGATE... 5 AKTUALIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIRUNEK: SIECIOWE SYSTEMY INFOTMARYCZNE Imię i nazwisko autora : Maciej Michalski Nr albumu: 11753 Tytuł pracy : Implementacja Firewall

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.27/T28. Budowa sieci w modelu Infrastructure Budowa Sieci w modelu Ad-Hoc. 1 1.Sieci w modelu ad-hoc Sieci bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo