PLAN WYNIKOWY ROZKŁADU MATERIAŁU Z FIZYKI DLA KLASY III MODUŁ 4 Dział: X,XI - Fale elektromagnetyczne, optyka, elementy fizyki atomu i kosmologii.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN WYNIKOWY ROZKŁADU MATERIAŁU Z FIZYKI DLA KLASY III MODUŁ 4 Dział: X,XI - Fale elektromagnetyczne, optyka, elementy fizyki atomu i kosmologii."

Transkrypt

1 Knteksty 1. Fale elektrmagnetyczne w telekmunikacji. 2.Światł i jeg właściwści. - c t jest fala elektrmagnetyczna - jakie są rdzaje fal - elektrmagnetycznych - jakie jest zastswanie fal elektrmagnetycznych - jak pwstają drgania elektryczne - na czym plegają wysyłanie i dbiór fal elektrmagnetycznych (pjęcia: nadajnik, dbirnik) (B), - c t jest fala nśna - d czeg służy demdulatr (B), - jak działają; radi, telegraf, telefn, telewizja, radar (infrmacyjnie) (B). - jaka jest natura światła - c t jest ftn - na czym plega zjawisk ftelektryczne (B), Wymagania knieczne Uczeń ptrafi: - pdać przykłady naturalnych i wtórnych źródeł światła - wie, że światł rzchdzi się próżni z szybkścią km/s, a w innych śrdkach przezrczystych z mniejszą szybkścią, - wie, że światł dbija się d pwierzchni wyplerwanych, - wie jak w praktyce wykrzystuje się zjawisk dbicia światła d zwierciadeł - wie jak biegną prmienie równległe d głównej si ptycznej p dbiciu d zwierciadła i przejściu przez sczewkę, - wie, że im krótsza gniskwa, tym większa zdlnść skupiająca sczewki - wie, że brazy rzeczywiste pwstają na ekranach, a pzrne wewnątrz zwierciadeł i sczewek, - wie, że nadmierne palanie jest szkdliwe dla zdrwia. Wymagania pdstawwe Uczeń: - zna praw dbicia, - wie jak jest zbudwany i d czeg służy III, IV I 1

2 - jakie są przykłady źródła światła - jaka jest zależnść między długścią fali świetlnej λ prędkścią rzchdzenia się światła v, częsttliwścią fali świetlnej f i kresem T (B), - że światł w różnych śrdkach przezrczystych rzchdzi się z różnymi prędkściami - jaka jest wartść prędkści światła rzchdząceg się w próżni - c t jest światł białe - że w widmie światła białeg (słneczneg) występuje także prmieniwanie niewidzialne (pdczerwne i ultrafiletwe) - jak na rganizmy żywe działa prmieniwanie pdczerwne i nadfiletwe (B), - c t są fale spójne - na czym plega zjawisk dyfrakcji fal świetlnych - na czym plega zjawisk interferencji fal świetlnych peryskp, - ptrafi przeprwadzić knstrukcję brazu w zwierciadle wklęsłym i sczewce skupiającej wie, że przy x<f pwstają brazy pzrne, pwiększne, prste, - wie, że zwierciadła wypukłe i sczewki wklęsłe rzpraszają światł - zna niektóre zastswania sczewek - wie, że przy przejściu z jedneg d drugieg śrdka prmienie świetlne ulegają załamaniu - wie, że załamaniu światła białeg (słneczneg, ze zwykłej żarówki) twarzyszy rzszczepienie, - wie, że szkdliwe skutki palania się pwduje prmieniwanie ultrafiletwe, - wie, że częsttliwść światła filetweg jest największa, a czerwneg najmniejsza, - wie, że przedmity białe dbijają energię a czarne pchłaniają ją, - wie na czym plega zjawisk ftelektryczne i zna jeg niektóre zastswania. Knteksty 2

3 3/4. Pdstawy ptyki gemetrycznej. - jaka jest treść zasady Huygensa (B). Uczeń umie: - rzróżnić rdzaje źródła światła (C), - zaprjektwać i wyknać dświadczenie ptwierdzające prstliniwe rzchdzenie się światła w śrdku jednrdnym (D), - zaprjektwać i wyknać dświadczenie demnstrujące zjawisk dyfrakcji fal świetlnych (D), - zaprjektwać i wyknać dświadczenie demnstrujące zjawisk interferencji fal - c t jest prmień świetlny - na czym plega prstliniwść rzchdzenia się światła - na czym plega zjawisk dbicia Wymagania rzszerzające Uczeń: - ptrafi zastswać praw dbicia w różnych sytuacjach praktycznych, - rzróżnia zjawiska dbicia, rzprszenia, pchłaniania światła, - zna i ptrafi wykrzystać praw załamania, - wie które zjawiska świadczą krpuskularnej, a które falwej naturze światła, - ptrafi nazwać sczewkę na pdstawie jej kształtu, - ptrafi na pdstawie znajmści płżenia przedmitu względem zwierciadła (sczewki), przewidzieć cechy brazu i na pdstawie cech brazu kreślić płżenie przedmitu wzglądem zwierciadła (sczewki), - ptrafi bliczyć zdlnść skupiającą sczewki na pdstawie znajmści jej gniskwej, - zna klejnść barw światła pwstających w zjawisku rzszczepienia i ich cechy, - wie, że barwne płytki (filtry) przepuszczają tylk światł kreślnej barwie, Filzficzna Knteksty I, III, IV 3

4 - na czym plega dwracalnść biegu prmieni świetlnych (B), - że światł dbija się d pwierzchni gładkich (zwierciadeł) - że na pwierzchniach chrpwatych światł ulega rzprszeniu - na czym plega zjawisk rzprszenia światła (B) - c znaczają pjęcia: gnisk, gniskwa i prmień krzywizny zwierciadła - jakie brazy pwstają w zwierciadłach (B), - które zwierciadła skupiają, a które rzpraszają światł - na czym plega zjawisk załamania - c t jest pwiększenie brazu w zwierciadle - dlaczeg na granicy dwóch śrdków światł ulega załamaniu (B), - jaka wielkść fizyczna charakteryzuje zjawisk Wymagania dpełniające Uczeń: - ptrafi wykrzystać w trudnych zadaniach jakściwą znajmść prawa załamania, - ptrafi rzwiązywać prblemy związane ze zjawiskami ptycznymi, wie jak pwstają barwy różnych przedmitów nieprzezrczystych, - ptrafi jakściw pisać spsób krygwania wad krótk i dalekwzrcznści, rzumie zjawisk ftelektryczne, - zna warunki, w których zachdzi całkwite wewnętrzne dbicie i zna zastswania teg zjawiska, - ptrafi frmułwać samdzielne wypwiedzi dtyczące zjawisk ptycznych. Knteksty 4

5 załamania światła na granicy dwóch śrdków (B), - na czym plega zjawisk rzszczepienia światła białeg (B), - jak pwstają barwy (B), - na czym plega zjawisk rzprszenia światła (B). Uczeń umie: - wskazać na rysunku kąt padania, dbicia raz kąt załamania światła, - rzwiązywać zadania rachunkwe związane z prawem dbicia (C), - przedstawić na rysunku praw dbicia (C), - rzróżnić rdzaj zwierciadła (C), - przedstawić za pmcą rysunków, jak pwstają brazy w zwierciadłach (C) - rzwiązywać zadania rachunkwe związane z brazami trzymywanymi w zwierciadłach (C), - przedstawić na rysunku zjawisk załamania (C), Knteksty 5

6 - naryswać bieg prmieni w płytce równległściennej i pryzmacie (D), Knteksty 5/6. Sczewki. - c t są sczewki - c znaczają pjęcia: gnisk sczewki,gniskwa, śrdek sczewki, ś ptyczna - że sczewki mgą skupiać i rzpraszać światł - jakie brazy mżna trzymać za pmcą sczewek (B), - c t jest zdlnść skupiająca sczewki - c t jest 1 diptria (A). Filzficzna Przdrwtna II, III Uczeń umie: - naryswać bieg wiązki prmieni charakterystycznych przechdzących przez sczewkę i brazy trzymane za pmcą sczewek (C}, - za pmcą sczewki skupiającej trzymać brazy rzeczywiste (D), 6

7 7. Przyrządy ptyczne. - rzwiązywać zadania rachunkwe związane z równaniem sczewki i pwiększeniem brazu w sczewce {D}, - bliczyć zdlnść skupiającą sczewki (C). - w jakich przyrządach wykrzystuje się sczewki i zwierciadła - jakie są przykłady przyrządów ptycznych - jaka jest zasada działania lupy, lunety, mikrskpu (B), - gdzie stsuje się przyrządy ptyczne - jak zbudwane jest k ludzkie - jaka jest zasada działania ka (B), - jakie są wady wzrku i jakie są spsby ich usuwania (A) - na czym plega akmdacja ka ludzkieg (A). Uczeń umie: - trzymać brazy za pmcą Przdrwtna Knteksty III, IV 7

8 prstych przyrządów ptycznych (D). Knteksty 8. Zjawiska ptyczne w przyrdzie. - jakie są zjawiska ptyczne występujące w przyrdzie - że zjawisku załamania światła białeg twarzyszy zjawisk rzszczepienia światła białeg (B), - na czym plegają zjawiska ptyczne występujące w przyrdzie (tęcza, refleksy świetlne, zaćmienie Słńca, Księżyca) (B), - jak pwstają: tęcza, barwne refleksy, miraże (B). Filzficzna Przdrwtna IV Uczeń umie: - wyjaśnić i zilustrwać pwstawanie cienia i półcienia (C), - mdelw przedstawić zjawisk zaćmienia Słńca i Księżyca (D). 8

9 9.Pdsumwanie i utrwalenie wiadmści z działu: Fale elektrmagnetycz ne. Optyka. 10. Pisemny sprawdzian wiadmści i umiejętnści z działu: Fale elektrmagnetyczne. Optyka. Knteksty 11. Prmieniwanie jądrwe. Iztpy. 12. Energia jądrwa. - c t jest prmieniwanie - c t prmienitwórczść - c t jest prmieniwanie jądrwe - c t są iztpy - jakie jest zastswanie iztpów (A). - na czym plega rzpad Wymagania pdstawwe i knieczne - c t jest prmieniwanie, - c t prmienitwórczść, - c t jest prmieniwanie jądrwe, - c t są iztpy, - jakie jest zastswanie iztpów. - jakie są rdzaje prmieniwania, - jak człwiek wykrzystuje prmieniwanie jnizujące w życiu cdziennym, - w jakich jednstkach mierzy się prmieniwanie jnizujące, Przdrwtna Eklgiczna Filzficzna Przdrwtna Eklgiczna I I, III, IV 9

10 13.Prmieniwanie jnizujące. prmienitwórczy - c t jest prmieniwanie: a, p, Y - jakie są rdzaje iztpów - c t jest kres płwiczneg zaniku - c t jest 1 bekerel - na czym plega łańcuchwa reakcja jądrwa (B), - jak pwstaje energia jądrwa - jaka jest zależnść między masą a energią - kim był Albert Einstein - jak jest zbudwany i d czeg służy reaktr jądrwy - dlaczeg energię jądrwą kreśla się jak przyszłść światwej energetyki (B). Uczeń umie: - rzwiązywać zadania z zastswaniem wzru Einsteina (C), - przedstawić przykłady reakcji łańcuchwej (D). - jakie są rdzaje - jakie są zagrżenia związane z prmieniwaniem jnizującym i jak mżna wykrzystać t prmieniwanie bez szkdy, - jakie są rdzaje prmieniwania, - jak człwiek wykrzystuje prmieniwanie jnizujące w życiu cdziennym, - w jakich jednstkach mierzy się prmieniwanie jnizujące, - jakie są zagrżenia związane z prmieniwaniem jnizującym i jak mżna wykrzystać t prmieniwanie bez szkdy Wymagania rzszerzające i dpełniające - na czym plega rzpad prmienitwórczy, - jakie są rdzaje iztpów, - c t jest kres płwiczneg zaniku, - c t jest 1 bekerel, - na czym plega łańcuchwa reakcja jądrwa, - jak pwstaje energia jądrwa, - jaka jest zależnść między masą a energią, - kim był Albert Einstein, Przdrwtna Eklgiczna Knteksty II, IV 10

11 14. Elementy ksmlgii. Słńce i gwiazdy. prmieniwania - jak człwiek wykrzystuje prmieniwanie jnizujące w życiu cdziennym - w jakich jednstkach mierzy się prmieniwanie jnizujące - jakie są zagrżenia związane z prmieniwaniem jnizującym i jak mżna wykrzystać t prmieniwanie bez szkdy dla śrdwiska przyrdniczeg (B). - jakie są rdzaje prmieniwania - jak człwiek wykrzystuje prmieniwanie jnizujące w życiu cdziennym - w jakich jednstkach mierzy się prmieniwanie jnizujące - jakie są zagrżenia związane z prmieniwaniem jnizującym i jak mżna wykrzystać t prmieniwanie bez szkdy - jak jest zbudwany i d czeg służy reaktr jądrwy, - dlaczeg energię jądrwą kreśla się jak przyszłść światwej energetyki, - rzwiązywać zadania z zastswaniem wzru Einsteina, - przedstawić przykłady reakcji łańcuchwej,. Filzficzna Knteksty 11

12 dla śrdwiska przyrdniczeg (B). Knteksty 15.Pdsumwanie i utrwalenie wiadmści z działu: Elementy fizyki jądrwej i ksmlgii. - jak zbudwany jest Wszechświat - jakie są rdzaje galaktyk - jakie są nazwy ciał niebieskich - że budwa Wszechświata jest złżna (B), 16.Sprawdzian wiadmści i umiejętnści z działu: Elementy fizyki jądrwej i ksmlgii. 12

13 13

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii PG 8 w Białymstoku.

Przedmiotowy system oceniania z biologii PG 8 w Białymstoku. Przedmitwy system ceniania z bilgii PG 8 w iałymstku. System ceniania jest zgdny z rzprządzeniem MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie warunków i spsbu ceniania i klasyfikwania uczniów w szkłach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze);

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); Spsby sprawdzania i ceniania siągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętnści ceniane na lekcjach języka plskieg: Mówienie (pwiadanie ustne- twórcze i dtwórcze); Czytanie: głśne i wyraziste, ciche ze zrzumieniem;

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

System wizyjny sterujący zrobotyzowanym stanowiskiem spawania wymienników ciepła

System wizyjny sterujący zrobotyzowanym stanowiskiem spawania wymienników ciepła System wizyjny sterujący zrbtyzwanym stanwiskiem spawania wymienników ciepła Pitr Fiertek 1 Streszczenie Systemy wizyjne są craz częściej stswane w różneg rdzaju zrbtyzwanych stanwiskach prdukcyjnych d

Bardziej szczegółowo

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego elektryczne systemy grzejne rzwiązania dla każdeg elektryczne systemy grzejne Spis Treści Wstęp... 1. Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń pmieszczeń 1.1 Infrmacje gólne...... 5 10 10 1.1.1 Kmfrt cieplny... 10

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek Hubert Brwski WARSZAWA, STYCZEŃ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja Wlnści jest

Bardziej szczegółowo

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 PAPIER CZERPANY

ZAŁĄCZNIK 1 PAPIER CZERPANY ZAŁĄCZNIK 1 PAPIER CZERPANY Przepis na papier czerpany. Ptrzebujesz: przede wszystkim stare gazety, a pza tym: siatkę, frmat trchę większy d A4, bibułkę, miskę lub głębką tacę, krchmal, mikser elektryczny,

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT)

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) WÓJT GMINY KLESZCZEWO AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) OPRACOWANIE WYKONAŁ: Abrys Sp. z.. ul. Daleka 33 60-124 Pznań Autrzy:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

Najtęższe glowy w laboratoriach gigantów przemysłowych my /q dzień. i noc jak dogodzić pokoleniu Młodych Lwów". Teraz MY - Pokolenie Z

Najtęższe glowy w laboratoriach gigantów przemysłowych my /q dzień. i noc jak dogodzić pokoleniu Młodych Lwów. Teraz MY - Pokolenie Z Temat kładkwy Większść czytelników MT t sby urdzne p rku 1990-ym, zaliczane d Pklenia Z. Ptrzeby, gusta, nawyki Zetów wyznaczają trendy rzwjwe cywilizacji technlgicznej. Na kilkudziesięciu strnach teg

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie GRAFIKA WEKTOROWA I RASTROWA

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie GRAFIKA WEKTOROWA I RASTROWA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Rmualda Traugutta w Kszalinie GRAFIKA WEKTOROWA I RASTROWA Autr: Pitr Simiński KL II LB Kszalin 2006 C t jest grafika wektrwa? Spsób pisu brazu party na frmułach matematycznych. W

Bardziej szczegółowo

ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA

ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA 1 ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA 2 O autrze:... 4 Pdziękwania... 4 Wprwadzenie... 5 I. ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN -- WAZEKTOMIA... 7 I.1. Jakie krzyści

Bardziej szczegółowo

Jak działają baterie, czyli krótko o reakcjach redoks

Jak działają baterie, czyli krótko o reakcjach redoks Jak działają baterie, czyli krótk reakcjach redks Aleksandra Lewandwska Zimwe Warsztaty Naukwe Klubu Astrnmiczneg Almukantarat Łódź Luty 2009 Pdstawwe pjęcia Terminem utleniania kreślan pczątkw prces przyłączania

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela.

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela. Micrsft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela. Autrzy: Bill Jelen, Tracy Syrstad Zaszczędzny czas przeznacz, na c tylk zechcesz! Jak zarejestrwać makr? Jak działa mechanizm bezpieczeństwa dla

Bardziej szczegółowo