INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU"

Transkrypt

1 AGRO-MAR Zakład Projektowania, Urządzania i Utrzymania Terenów Zieleni Mikołów, ul. Jagodowa 22a INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU ROSNĄCEGO WZDŁUŻ TRASY PROJEKTOWANEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ ZA- PEWNIAJĄCEJ DOSTAWĘ CIEPŁA Z KOTŁOWNI PRZY UL. GRAŻYŃSKIEGO DO REJONU OSIEDLA XXX-LECIA I MICKIEWICZA W MIKOŁOWIE Mikołów, listopad 2006 r.

2 TEMAT OPRACOWANIA: Inwentaryzacja drzewostanu rosnącego wzdłuż trasy projektowanej sieci ciepłowniczej zapewniającej dostawę ciepła z kotłowni przy ul. Grażyńskiego do rejonu osiedla XXX-lecia i Mickiewicza w Mikołowie w pasie obustronnym po 4m od osi sieci. LOKALIZACJA: Mikołów, centrum miasta Teren zaznaczony na załączonych mapach o nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8. ZLECENIODAWCA: ENERGOEKSPERT Sp. z o.o Katowice Ul. Węglowa 7 WYKONAWCA OPRACO- WANIA: AGRO-MAR Zakład Projektowania, Urządzania i Utrzymania Terenów Zieleni Marek i Ewa Trzcionka Ul. Jagodowa 22a Mikołów CZAS WYKONANIA OPRA- COWANIA: Listopad 2006r. 2

3 Zawartość opracowania: A. Część opisowa Podstawa opracowania Opis terenu Przedmiot i metodyka opracowania Ocena wartości szaty roślinnej Podsumowanie...7 Tabela 5.1 Tabelaryczne zestawienie inwentaryzowanych drzew i krzewów (od kotłowni Grażyński do Parku Planty)...9 Tabela 5.2 Tabelaryczne zestawienie inwentaryzowanych drzew i krzewów (na terenie Parku Planty)...21 Tabela 5.3 Tabelaryczne zestawienie inwentaryzowanych drzew i krzewów (od Parku Planty do os. Mickiewicza) Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki wraz z preliminarzem kosztów...27 Tabela 6.1 Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki wraz z preliminarzem kosztów (od kotłowni Grażyński do Parku Planty)...27 Tabela 6.2 Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki wraz z preliminarzem kosztów (na terenie Parku Planty)...32 Tabela 6.3 Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki wraz z preliminarzem kosztów (od Parku Planty do os. Mickiewicza) Literatura...33 B. CZĘŚĆ GRAFICZNA

4 A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowi umowa o dzieło zawarta w dniu 9 listopada 2006r. na wykonanie inwentaryzacji przedmiotowego drzewostanu. Inwentaryzacja drzew została wykonana na podstawie : - dostarczonej przez Zleceniodawcę mapy geodezyjnej, na której określono granice obszaru inwentaryzacji; - przeprowadzonych wizji terenowych oraz pomiarów drzew i krzewów; - w oparciu o obowiązujące przepisy i materiały dotyczące przedmiotu opracowania, - ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.); - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. z 2004 r. Nr 228 poz. 2306), - obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 18 października 2005 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2006 (M.P. z 2005 r. Nr 62 poz. 861). 2. Opis terenu Wyznaczony obszar, na którym została wykonana przedmiotowa inwentaryzacja drzew i krzewów obejmuje trasę projektowanej sieci ciepłowniczej zapewniającej dostawę ciepła z kotłowni przy ulicy Grażyńskiego do sieci rejonu osiedla XXX-lecia i Mickiewicza w Mikołowie. Planowana sieć ciepłownicza przebiega przez obszar o różnym zagospodarowaniu i ukształtowaniu terenu. Na wyznaczonym obszarze znajduje się zabudowa osiedlowa, niska zabudowa mieszkaniowa, obiekty użyteczności publicznej, ciągi jezdne i pieszo-jezdne oraz ruchliwe ulice. Cały teren pokrywa gęsta sieć przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, gazowych i ciepłowniczych. Na terenie Parku Planty występuje zieleń parkowa wraz z małą architekturą oraz alejki parkowe, boisko sportowe i cieki wodne. Intensywność ruchu drogowego na przedmiotowym terenie jest zróżnicowana. 4

5 3. Przedmiot i metodyka opracowania Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów rosnących w pasie 4m od osi projektowanej sieci ciepłowniczej zapewniającej dostawę ciepła z kotłowni znajdującej się przy ulicy Grażyńskiego do sieci rejonu osiedla XXX-lecia i Mickiewicza w Mikołowie. Dokumentacja zawierająca opracowanie inwentaryzacji przedmiotowego drzewostanu został podzielona na trzy części: - Część I - arkusze map 1, 2, 3, 4, 5 - teren od kotłowni przy ul. Grażyńskiego do granicy Parku Planty (nr inwetaryzacyjne drzew 1-233) - Część II arkusze map 5, 6 - Park Planty (nr inwentaryzacyjne drzew 1-51) - Część III arkusze map 7, 8 - teren od granicy Parku Planty do osiedla Mickiewicza (nr inwentaryzacyjne drzew 1-53) W trakcie wizji terenowych dokonano pomiarów drzew i krzewów oraz ustalono ich lokalizację. Badania terenowe zostały przeprowadzone w listopadzie 2006r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w inwentaryzacji dendrologicznej podano kolejno : w przypadku drzew: - numer ewidencyjny drzewa, - gatunek z podaniem nazwy polskiej i łacińskiej, - obwód pnia w cm na wysokości 1,30 m od poziomu gruntu, - wysokość w m, - rozpiętość w m., - stan zachowania poszczególnych egzemplarzy sklasyfikowano jako : 5 - bardzo dobry, 4 - dobry, 3 - dostateczny, 2 - niedostateczny, - w zakresie dotyczącym stanu zachowania określono ilość posuszu tzn. stosunku masy suchych gałęzi i konarów do masy zielonej drzewa w procentach, - występowanie ran (ślady po wykonanych zabiegach np. pielęgnacyjnych) i ubytków, - wiek drzew do 5 lat, - uwagi dodatkowe pozycja zawiera charakterystyczne cechy drzewa nie podane wcześniej np.: występowanie szkodników, drzewo zamierające lub uschnięte, pochylone, silna deformacja, wykonane zabiegi pielęgnacyjne, redukcyjne, sanitarne itp. przypadku krzewów: - gatunek z podaniem nazwy polskiej i łacińskiej, - powierzchnię płatów i kęp w m 2, - wysokość w m, 5

6 - stan zdrowotny. Szczegółowe wyniki inwentaryzacji drzew i krzewów przedstawiono w tabelach 5.1, 5.2 i 5.3 w części A.5 niniejszego opracowania. Tabelaryczne zestawienie opłat za usunięcie drzew i krzewów zawierają tabele 6.1, 6.2, 6.3 odpowiednio dla każdej części opracowania. Opłaty za usunięcie drzew i krzewów zostały naliczone na podstawie stawek i współczynników określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. z 2004 r. Nr 228 poz. 2306) oraz obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 18 października 2005 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2006 (M.P. z 2005 r. Nr 62 poz. 861) Lokalizację poszczególnych drzew zaznaczono na arkuszach mapowych o nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 w części B.2 dokumentacji, zachowując numerację odpowiednią dla poszczególnych egzemplarzy w tabelach i na poszczególnych mapach. Niektóre drzewa zostały odpowiednio ponumerowane w terenie. Dla określenia wartości szaty roślinnej przeprowadzono analizę stanu zdrowotnego drzew, składu gatunkowego, rodzaju nasadzeń (planowe, przypadkowe) oraz pokrycia terenu (zwarte, rozproszone, luźne). 4. Ocena wartości szaty roślinnej W trakcie przeprowadzonych prac i zestawień zinwentaryzowano na terenie zaznaczonym na załączonych mapach dotyczących: - części I - arkusze map 1, 2, 3, 4, 5 - teren od kotłowni przy ul. Grażyńskiego do granicy Parku Planty 233 egzemplarze drzew, w tym krzewy porastają powierzchnię 237,60 m 2 - części II arkusze map 5, 6 - Park Planty 50 egzemplarze drzew, w tym krzewy porastają powierzchnię 8 m 2. - część III arkusze map 7, 8 - teren od granicy Parku Planty do osiedla Mickiewicza 53 egzemplarze drzew, w tym krzewy porastają powierzchnię 53,65 m 2 Skład gatunkowy inwentaryzowanego drzewostanu jest zróżnicowany i przedstawia się następująco: - klon pospolity (Acer platanoides), brzoza brodawkowata (Betula pendula), świerk kłujący (Picea pungens), bez czarny (Sambucus nigra), jaśminowiec wonny (Philadelphus coronarius), rokitnik pospolity (Hippophae rhamnoides), sumak octowiec (Rhus typhina), leszczyna pospolita (Corylus avellana,) lilak pospolity (Syringia vulgaris), topola kanadyjska (Populus 6

7 xeuramericana), klon srebrzysty (Acer saccharinum), wierzba płacząca (Salix xsepulcralis 'Chrysocoma), jarząb pospolity (Sorbus aucuparia), lipa drobnolistna (Tilia cordata) ponadto żywotnik zachodni Smaragd (Thuja occidentalis 'Smaragd), sosna czarna (Pinus nigra), świerk pospolity (Picea abies), berberys brodawkowaty (Berberis verruculosa), dereń biały (Cornus alba) oraz drzewa i krzewy owocowe. Stan zachowania przedmiotowego drzewostanu jest dobry. W koronach oraz na pniach niektórych inwentaryzowanych drzew występują ślady po wykonanych cięciach pielęgnacyjnych i redukcyjnych. Występują również drzewa intensywnie ogłowione. 5. Podsumowanie 1 Z przeprowadzonych prac i zestawień wynika, że na przedmiotowym terenie rośnie 157 szt. drzew oraz krzewy o łącznej powierzchni 395,60 m 2. Na terenie parkingu przed Domem Kultury rośnie kilka drzew, których stan można uznać za dobry i średni. Wymagają one przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych. Topole rosnące przed blokami przy ulicy Narutowicza noszą ślady cięć redukcyjnych, które miały na celu usunięcie jedynie dolnych konarów, tzn. miało miejsce intensywne podkrzesanie drzew. Ponadto cięcia zostały wykonane w sposób nieprawidłowy, o czym świadczą liczne zadry i rany. Drzewa i krzewy rosnące wzdłuż ogrodzenia obiektu sportowego (boiska) tworzą barierę ochronną, izolującą od ruchliwej ulicy Gliwickiej. Ich stan jest bardzo zróżnicowany. Krzewy są raczej w stanie dobrym utrzymywane w formie żywopłotu. Drzewa natomiast posiadają liczne uszkodzenia mechaniczne: odłamane konary i gałęzie, jak również znaczny procent posuszu. Drzewa nr 117,136,144 są w stanie suchym. Ponadto drzewa rosnące pod linią wysokiego napięcia zostały ogłowione. Drzewa rosnące na terenie parku na dzień dzisiejszy są w stanie raczej dobrym i dostatecznym. Ich stan gatunkowy jest bardzo urozmaicony. Można tutaj znaleźć: * robinię akacjową (Robinia pseudoacacia) * topolę (Populus nigra) * kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum) * lipę (Tilia cordata, platyphyllos) * wierzbę (Salix alba pendula, caprea) * jesiony (Fraxinus ornus, excelsior) * dęba szypułkowego (Quercus robur) 1 Informacje zawarte w podsumowaniu, dotyczące stanu zdrowotnego istniejącej roślinności są uwagami ogólnymi, dla potrzeb niniejszej inwentaryzacji. Szczegółowa analiza może być przeprowadzona w ekspertyzie dendrologicznej. 7

8 oraz pojedyncze gatunki klonu, wiązu, głogu. Pośród krzewów można spotkać śnieguliczkę białą, jaśminowiec wonny, bez czarny utrzymywane w formie żywopłotu. Układ ścieżek, rozmieszczenie nasadzeń wskazuje na to, że jest to teren zieleni planowo urządzony. Niestety w ostatnich latach zostały przeprowadzone na drzewach liczne cięcia pielęgnacyjne i sanitarne (a raczej "podkrzesywanie") w sposób znacznie naruszający zasady prawidłowej pielęgnacji drzew. W czasie wykonywanych zabiegów pozostawiono liczne tzw. "tylce" po odciętych gałęziach i konarach oraz "zadry" - rany po nieprawidłowo wykonanych cięciach. Rany takie zazwyczaj nigdy nie zabliźniają się, a z czasem powstaną w ich miejscu wypróchnienia dziuplaste. 8

9 Tabela 5.1 Tabelaryczne zestawienie inwentaryzowanych drzew i krzewów (od kotłowni Grażyński do Parku Planty) Lp. Gatunek drzewa Rozmiary drzewa / krzewu Stan zachowania Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód Wysokość Rozpiętość Pow. krzewu Posusz Stan cm m m m2 % Orzech włoski Juglans regia Śliwa domowa Prunus domestica Śliwa domowa Prunus domestica Skalniak: 4.1 Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 'Rheingold Świerk biały Picea glauca 'Conica Jałowiec płożący Juniperus horizontalis Jałowiec chiński Juniperus chinensis Cyprysik groszkowy Chamaecyparis pisifera "Filifara Aurea' Bukszpan wieczniezielony Buxus sempervirens Byliny w odmianach Berberys ' Thunberga Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana Różanecznik Rhododendron 4 5 Śliwa domowa Prunus domestica Żywotnik zachodni "Smaragragd Thuja occidentalis 'Sma Żywotnik zachodni "Smaragragd Thuja occidentalis 'Sma Żywotnik zachodni "Smaragragd Thuja occidentalis 'Sma Lilak pospolity Syringia vulgaris m*1m 10 Sosna czarna Pinus nigra

10 Lp. Gatunek drzewa Rozmiary drzewa / krzewu Stan zachowania Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód Wysokość Rozpiętość Pow. krzewu Posusz Stan cm m m m2 % Sosna czarna Pinus nigra 12 1, Świerk pospolity Picea abies Jałowiec pośredni Juniperus x media 1 2 Uschnięty 14 Metasekwoja chińska Metasequoia glyptostroboides Jałowiec pośredni Juniperus x media 7 1 0, Jodła koreańska Abies koreana Metasekwoja chińska Metasequoia glyptostroboides Jodła koreańska Abies koreana Powojnik Clematis sp Powojnik Clematis sp Czereśnia ptasia Prunus avium Świerk pospolity Picea abies Sosna pospolita Pinus sylvestris Brzoza brodawkowata Betula pendula Brzoza brodawkowata Betula pendula Orzech włoski Juglans regia Świerk pospolity Picea abies Jabłoń domowa Malus domestica Brzoza brodawkowata Betula pendula Berberys Thunberga Berberis thunbergii 0,5 10, m*0,5m 31 Berberys Thunberga Berberis thunbergii 0,5 1,5 4 3m*0,5m 32 Trzmielina Fortune'a Euonymus fortunei 4 33 Trzmielina Fortune'a Euonymus fortunei 4 34 Trzmielina Fortune'a Euonymus fortunei 4 35 Trzmielina Fortune'a Euonymus fortunei 4 36 Sosna czarna Pinus nigra Sosna czarna Pinus nigra

11 Lp. Gatunek drzewa Rozmiary drzewa / krzewu Stan zachowania Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód Wysokość Rozpiętość Pow. krzewu Posusz Stan cm m m m2 % Sosna czarna Pinus nigra Sosna czarna Pinus nigra Sosna czarna Pinus nigra Sosna czarna Pinus nigra Sosna czarna Pinus nigra Sosna czarna Pinus nigra Sosna czarna Pinus nigra Jarząb pospolity Sorbus aucuparia Grusza uprawna Pyrus communis Ogłowiona 47 Orzech włoski Juglans regia Jabłoń domowa Malus domestica Grusza uprawna Pyrus communis Odrosty Leszczyna pospolita Corylus avellana Leszczyna pospolita Corylus avellana Grusza uprawna Pyrus communis

12 Lp. Gatunek drzewa Rozmiary drzewa / krzewu Stan zachowania Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód Wysokość Rozpiętość Pow. krzewu Posusz Stan cm m m m2 % Rokitnik pospolity Hippophae rhamnoides Tawuła van Houtte'a Spiraea x vanhouttei m*2m 55 Leszczyna pospolita Corylus avellana m*2m Lilak pospolity Syringia vulgaris Malina właściwa Rubus idaeus m*4m 58 Tawuła van Houtte'a Spiraea x vanhouttei m*3m 59 Wierzba krucha Salix fragilis m*3m 60 Bez czarny Sambucus nigra Bez czarny Sambucus nigra Tawuła van Houtte'a Spiraea x vanhouttei m*3m 63 Tawuła van Houtte'a Spiraea x vanhouttei m*1m 64 Śliwa domowa Prunus domestica 2 0,25 4 0,5m*0,5m odrosty 65 Wierzba krucha Salix fragilis Brzoza brodawkowata Betula pendula Brzoza brodawkowata Betula pendula Brzoza brodawkowata Betula pendula

13 Lp. Gatunek drzewa Rozmiary drzewa / krzewu Stan zachowania Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód Wysokość Rozpiętość Pow. krzewu Posusz Stan cm m m m2 % Berberys brodawkowaty Berberis verruculosa m*1m 70 Dereń biały Cornus alba m*1m 71 Dereń biały Cornus alba m*2m 72 Dereń biały Cornus alba m*1m 73 Rokitnik pospolity Hippophae rhamnoides Rokitnik pospolity Hippophae rhamnoides ! 5 4 Położony na ziemi 75 Sumak octowiec Rhus typhina Sumak octowiec Rhus typhina Sumak octowiec Rhus typhina % Leszczyna pospolita Corylus avellana Leszczyna pospolita Corylus avellana Leszczyna pospolita Corylus avellana Leszczyna pospolita Corylus avellana Leszczyna pospolita Corylus avellana Widoczna infekcja grzybowa 13

14 Lp. Gatunek drzewa Rozmiary drzewa / krzewu Stan zachowania Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód Wysokość Rozpiętość Pow. krzewu Posusz Stan cm m m m2 % Leszczyna pospolita Corylus avellana Leszczyna pospolita Corylus avellana Rokitnik pospolity Hippophae rhamnoides Pnie silnie pochylone Orzech włoski Juglans regia Sosna pospolita Pinus sylvestris Rokitnik pospolity Hippophae rhamnoides Cis pospolity Taxus baccata m*2m 90 Śliwa domowa, mirabelka Prunus domestica syriaca Śliwa domowa, mirabelka Prunus domestica syriaca Jarząb pospolity Sorbus aucuparia Grusza uprawna Pyrus communis Sosna pospolita Pinus sylvestris Świerk pospolity Picea abies Świerk pospolity Picea abies Śliwa domowa, mirabelka Prunus domestica syriaca Berberys brodawkowaty Berberis verruculosa m*2m 99 Dereń biały Cornus alba m*1m 100 Dereń biały Cornus alba m*1m 14

15 Lp. Gatunek drzewa Rozmiary drzewa / krzewu Stan zachowania Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód Wysokość Rozpiętość Pow. krzewu Posusz Stan cm m m m2 % Ognik szkarłatny Pyracantha coccinea m*1m 102 Leszczyna pospolita Corylus avellana m*1m 103 Sosna pospolita Pinus sylvestris Sumak octowiec Rhus typhina Pochylony 105 Żylistek szorstki Deutzia scabra m*1m 106 Rokitnik pospolity Hippophae rhamnoides Dereń biały Cornus alba m*1m 108 Dereń biały Cornus alba m*1m 109 Świerk kłujący Picea pungens Berberys brodawkowaty Berberis verruculosa m*2m 111 Berberys brodawkowaty Berberis verruculosa m*2m Rokitnik pospolity Hippophae rhamnoides Brzoza brodawkowata Betula pendula Żylistek szorstki Deutzia scabra m*2m 115 Leszczyna pospolita Corylus avellana m*1m 116 Dereń biały Cornus alba m*2m Przewrócony 117 Rokitnik pospolity Hippophae rhamnoides Sosna pospolita Pinus sylvestris Lipa drobnolistna Tilia cordata Rokitnik pospolity Hippophae rhamnoides

16 Lp. Gatunek drzewa Rozmiary drzewa / krzewu Stan zachowania Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód Wysokość Rozpiętość Pow. krzewu Posusz Stan cm m m m2 % Sosna pospolita Pinus sylvestris Świerk kłujący Picea pungens Brzoza brodawkowata Betula pendula Świerk pospolity Picea abies Śliwa wiśniowa odm. Pissarda 125 Prunus cerasifera 'Pisardii , Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia Klon pospolity Acer platanoides Ligustr pospolity Ligustrum vulgare m*1m 133 Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Żylistek szorstki Deutzia scabra m*2m 145 Głóg pośredni Crataegus xmedia ,5 5 3 Występuje ubytek z wypróchnieniem 16

17 Lp. Gatunek drzewa Rozmiary drzewa / krzewu Stan zachowania Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód Wysokość Rozpiętość Pow. krzewu Posusz Stan cm m m m2 % Głóg pośredni Crataegus xmedia ,5 5 3 Występuje ubytek z wypróchnieniem 147 Wierzba biała Salix alba Wierzba biała Salix alba m*1m 149 Irga sp. Cotoneaster sp m*2m 150 Topola kanadyjska Populus xeuramericana Irga sp. Cotoneaster sp. 2, ,5m*2m 152 Irga sp. Cotoneaster sp. 2, ,5m*2m 153 Ligustr pospolity Ligustrum vulgare m*2m 154 Porzeczka sp. Ribes sp m*1m 155 Irga sp. Cotoneaster sp m*2m 156 Porzeczka sp. Ribes sp m*2m 157 Jasminowiec wonny Philadelphus coronarius 0,5 0,75 4 0,5m*1,5m 158 Porzeczka sp. Ribes sp. 0,5 0,75 4 0,5m*1,5m 159 Porzeczka sp. Ribes sp. 0,5 0,75 4 0,5m*1,5m 160 Porzeczka sp. Ribes sp. 0,5 0,75 4 0,5m*1,5m 161 Wiśnia pospolita Prunus cerasus Grusza uprawna Pyrus communis Jabłoń domowa Malus domestica Śliwa domowa Prunus domestica Śliwa domowa Prunus domestica Forsycja pośrednia Forsythia x intermedia 0,5 0,25 4 0,5m*0,5m 167 Forsycja pośrednia Forsythia x intermedia 0,5 0,25 4 0,5m*0,5m 168 Wierzba iwa Salix caprea Wierzba iwa Salix caprea Wierzba iwa Salix caprea

18 Lp. Gatunek drzewa Rozmiary drzewa / krzewu Stan zachowania Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód Wysokość Rozpiętość Pow. krzewu Posusz Stan cm m m m2 % Forsycja pośrednia Forsythia x intermedia m*3m 172 Irga sp. Cotoneaster sp m*2m 173 Irga sp. Cotoneaster sp. 0,5 0, Irga sp. Cotoneaster sp. 0,5 0,25 4 0,5m*0,5m 175 Dereń biały Cornus alba m*1m 176 Topola kanadyjska Populus xeuramericana Topola kanadyjska Populus xeuramericana Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 1 5,5 4 11m*0,5m 179 Topola kanadyjska Populus xeuramericana Wierzba iwa Salix caprea Topola kanadyjska Populus xeuramericana Wierzba iwa Salix caprea Ligustr pospolity Ligustrum vulgare m*0,5m 184 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia Topola kanadyjska Populus xeuramericana Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia Wierzba iwa Salix caprea Wierzba iwa Salix caprea Topola kanadyjska Populus xeuramericana Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 1 5,6 4 8m*0,7m 191 Głóg pośredni Crataegus xmedia Śnieguliczka biała Symphoricarpos albus m*2m 193 Głóg pośredni Crataegus xmedia Czereśnia ptasia Prunus avium Grusza uprawna Pyrus communis Modrzew europejski Larix decidua Świerk kłujący Picea pungens 32 2, Świerk kłujący Picea pungens Jabłoń domowa Malus domestica

19 Lp. Gatunek drzewa Rozmiary drzewa / krzewu Stan zachowania Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód Wysokość Rozpiętość Pow. krzewu Posusz Stan cm m m m2 % Świerk kłujący Picea pungens 20 1, Jabłoń domowa Malus domestica Świerk kłujący Picea pungens Świerk kłujący Picea pungens 20 1, Cyprysik sp. Chamaecyparis sp Świerk kłujący Picea pungens Świerk kłujący Picea pungens , Żywotnik zachodni Thuja occidentalis Cyprysik sp. Chamaecyparis sp Głóg pośredni Crataegus xmedia Forsycja pośrednia Forsythia x intermedia m*2m 211 Głóg pośredni Crataegus xmedia Klon pospolity Acer platanoides Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 10 1, Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 10 1, Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 10 1, Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 10 1, Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 10 1, Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 10 1, Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 10 1, Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 10 1, Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 10 1, Forsycja pośrednia Forsythia x intermedia m*1m 223 Śliwa domowa Prunus domestica Wiśnia pospolita Prunus cerasus Czereśnia ptasia Prunus avium Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata

20 Lp. Gatunek drzewa Rozmiary drzewa / krzewu Stan zachowania Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód Wysokość Rozpiętość Pow. krzewu Posusz Stan cm m m m2 % Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Ogłowiony 229 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Ogłowiony 230 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Ogłowiony 231 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Ogłowiony 232 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Ogłowiony 233 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Ogłowiony 20

21 Tabela 5.2 Tabelaryczne zestawienie inwentaryzowanych drzew i krzewów (na terenie Parku Planty) Lp. Gatunek drzewa Rozmiary drzewa / krzewu Stan zachowania Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód Wysokość Rozpiętość Pow. krzewu ubytki Rany, Posusz Stan cm m m m2 % x L 1 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior x 3 Ogłowiony Bez czarny Sambucus nigra Świerk kłujący Picea pungens x Bez czarny Sambucus nigra Świerk kłujący Picea pungens x Bez czarny Sambucus nigra Świerk kłujacy Picea pungens x 3 8 Świerk kłujacy Picea pungens x 3 9 Świerk kłujący Picea pungens x 4 10 Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum Świerk kłujący Picea pungens x 3 13 Sosna wejmutka Pinus strobus x 3 14 Klon pospolity Acer platanoides x 4 15 Leszczyna pospolita Corylus avelana Odrosty, odłamane gałęzie 21

22 Lp. Gatunek drzewa Rozmiary drzewa / krzewu Stan zachowania Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód Wysokość Rozpiętość Pow. krzewu ubytki Rany, Posusz Stan cm m m m2 % x L Klon pospolity Acer platanoides x x 4 17 Klon jawor Acer pseudoplatanus Klon jawor Acer pseudoplatanus x 4 19 Wiąz syberyjski Ulmus pumila *2 20 Brzoza brodawkowata Betula pendula Jaśminowiec wonny Philadephus coronarius *2 22 Brzoza brodawkowata Betula pendula Brzoza brodawkowata Betula pendula x 4 24 Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica x 4 25 Klon pospolity Acer platanoides x 4 26 Olsza czarna Alnus glutinosa x 4 27 Klon pospolity Acer platanoides x 4 28 Klon pospolity Acer platanoides x 4 Pochylony 29 Klon pospolity Acer platanoides x 4 30 Klon pospolity Acer platanoides x 4 31 Klon pospolity Acer platanoides x 4 32 Olsza czarna Alnus glutinosa x 33 Klon jawor Acer pseudoplatanus x 4 2*1 34 Olsza czarna Alnus glutinosa Olsza czarna Alnus glutinosa Olsza czarna Alnus glutinosa Olsza czarna Alnus glutinosa

23 Lp. Gatunek drzewa Rozmiary drzewa / krzewu Stan zachowania Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód Wysokość Rozpiętość Pow. krzewu ubytki Rany, Posusz Stan cm m m m2 % x L 38 Olsza czarna Alnus glutinosa Olsza czarna Alnus glutinosa Olsza czarna Alnus glutinosa Olsza czarna Alnus glutinosa Olsza czarna Alnus glutinosa Olsza czarna Alnus glutinosa Olsza czarna Alnus glutinosa Olsza czarna Alnus glutinosa Olsza czarna Alnus glutinosa Olsza czarna Alnus glutinosa Olsza czarna Alnus glutinosa Olsza czarna Alnus glutinosa Klon jawor Acer pseudoplatanus

24 Tabela 5.3 Tabelaryczne zestawienie inwentaryzowanych drzew i krzewów (od Parku Planty do os. Mickiewicza) Lp. Gatunek drzewa Rozmiary drzewa / krzewu Stan zachowania Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód Wysokość Rozpiętość Pow. krzewu Posusz Stan cm m m m2 % Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Orzech włoski Juglans regia Topola kanadyjska Populus xeuramericana Topola kanadyjska Populus xeuramericana Jarząb pospolity Sorbus aucuparia Topola kanadyjska Populus xeuramericana Jarząb pospolity Sorbus aucuparia Jarząb pospolity Sorbus aucuparia Topola kanadyjska Populus xeuramericana Jarząb pospolity Sorbus aucuparia Jarząb pospolity Sorbus aucuparia Jarząb pospolity Sorbus aucuparia Topola kanadyjska Populus xeuramericana Topola kanadyjska Populus xeuramericana Lipa drobnolistna Tilia cordata Berberys Thunberga Berberis thunbergii 1 6,3 4 9m*0,7m 18 Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 1 6,3 4 9m*0,7m 19 Żywotnik zachodni Thuja occidentalis Czereśnia ptasia Prunus avium Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 1 6,3 4 9m*0,7m 22 Śnieguliczka biała Symphoricarpos albus 2 7,5 4 5m*1,5m 23 Bez czarny Sambucus nigra Jarząb pospolity Sorbus aucuparia

25 Lp. Gatunek drzewa Rozmiary drzewa / krzewu Stan zachowania Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód Wysokość Rozpiętość Pow. krzewu Posusz Stan cm m m m2 % Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 0, m*0,5m 26 Wierzba płacząca Salix xsepulcralis 'Chrysocoma Wierzba płacząca Salix xsepulcralis 'Chrysocoma Topola kanadyjska Populus xeuramericana Sumak octowiec Rhus typhina Tawuła van Houtte'a Spiraea x vanhouttei 0, Tawuła van Houtte'a Spiraea x vanhouttei 4 32 Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 1, m*1m 33 Ligustr pospolity Ligustrum vulgare m*1m 34 Bukszpan wieczniezielony Buxus sempervirens m*0,5m 35 Bukszpan wieczniezielony Buxus sempervirens 1 2,25 4 4,5m*0,5m 36 Grusza uprawna Pyrus communis Jabłoń domowa Malus domestica Śliwa domowa Prunus domestica Grusza uprawna Pyrus communis Śliwa domowa Prunus domestica Klon pospolity Acer platanoides Uschnięty 42 Klon pospolity Acer platanoides Cyprysik sp. Chamaecyparis sp szt. 44 Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Topola kanadyjska Populus xeuramericana Topola kanadyjska Populus xeuramericana Topola kanadyjska Populus xeuramericana

26 Lp. Gatunek drzewa Rozmiary drzewa / krzewu Stan zachowania Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód Wysokość Rozpiętość Pow. krzewu Posusz Stan cm m m m2 % Topola kanadyjska Populus xeuramericana Ogłowiona 51 Topola kanadyjska Populus xeuramericana Klon srebrzysty Acer saccharinum Klon srebrzysty Acer saccharinum Ogłowiony 26

27 6. Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki wraz z preliminarzem kosztów Tabela 6.1 Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki wraz z preliminarzem kosztów (od kotłowni Grażyński do Parku Planty) Gatunek drzewa Rozmiary drzewa / krzewu Opłata Lp. Obwód Wysokość Rozpiętość Pow. Nazwa polska Nazwa łacińska krzewu Stawka Współczynnik Wartość cm m m m2 zł - zł 1 Orzech włoski Juglans regia ,00 0,00 6 Żywotnik zachodni "Smaragd Thuja occidentalis 'Smaragd ,19 1, ,80 7 Żywotnik zachodni "Smaragd Thuja occidentalis 'Smaragd ,19 1, ,80 8 Żywotnik zachodni "Smaragd Thuja occidentalis 'Smaragd ,19 1, ,80 10 Sosna czarna Pinus nigra ,00 0,00 11 Sosna czarna Pinus nigra 12 1,5 1 0,00 0,00 14 Metasekwoja chińska Metasequoia glyptostroboides ,00 0,00 15 Jałowiec pośredni Juniperus x media 7 1 0,5 0,00 0,00 17 Metasekwoja chińska Metasequoia glyptostroboides ,00 0,00 18 Jodła koreańska Abies koreana ,00 0,00 19 Powojnik Clematis sp. 0,00 0,00 21 Czereśnia ptasia Prunus avium ,00 0,00 22 Świerk pospolity Picea abies ,91 1, ,53 26 Orzech włoski Juglans regia ,00 0,00 27 Świerk pospolity Picea abies ,00 0,00 30 Berberys Thunberga Berberis thunbergii 0,5 10,00 0 0,00 31 Berberys Thunberga Berberis thunbergii 0,5 1,5 0,00 0,00 32 Trzmielina Fortune'a Euonymus fortunei 0,00 0,00 33 Trzmielina Fortune'a Euonymus fortunei 0,00 0,00 34 Trzmielina Fortune'a Euonymus fortunei 0,00 0,00 35 Trzmielina Fortune'a Euonymus fortunei 0,00 0,00 36 Sosna czarna Pinus nigra ,00 0,00 37 Sosna czarna Pinus nigra ,00 0,00 38 Sosna czarna Pinus nigra ,00 0,00 39 Sosna czarna Pinus nigra ,00 0,00 27

28 Gatunek drzewa Rozmiary drzewa / krzewu Opłata Lp. Obwód Wysokość Rozpiętość Pow. Nazwa polska Nazwa łacińska krzewu Stawka Współczynnik Wartość cm m m m2 zł - zł 40 Sosna czarna Pinus nigra ,00 0,00 41 Sosna czarna Pinus nigra ,00 0,00 42 Sosna czarna Pinus nigra ,00 0,00 43 Sosna czarna Pinus nigra ,00 0,00 44 Sosna czarna Pinus nigra ,00 0,00 45 Jarząb pospolity Sorbus aucuparia ,00 0,00 46 Grusza uprawna Pyrus communis ,00 0,00 47 Orzech włoski Juglans regia ,00 0,00 48 Jabłoń domowa Malus domestica ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 50 Leszczyna pospolita Corylus avellana 30 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 51 Leszczyna pospolita Corylus avellana 23 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 52 Grusza uprawna Pyrus communis ,00 0, ,19 1, , ,19 1, , ,19 1, ,64 53 Rokitnik pospolity Hippophae rhamnoides 20 75,19 1, , ,19 1, , ,19 1, , ,19 1, ,80 28

29 Gatunek drzewa Rozmiary drzewa / krzewu Opłata Lp. Obwód Wysokość Rozpiętość Pow. Nazwa polska Nazwa łacińska krzewu Stawka Współczynnik Wartość cm m m m2 zł - zł 54 Tawuła van Houtte'a Spiraea x vanhouttei , ,72 55 Leszczyna pospolita Corylus avellana 2 4 0,00 0, ,19 1, ,80 56 Lilak pospolity Syringia vulgaris 18 75,19 1, , ,19 1, , ,19 1, ,37 57 Malina właściwa Rubus idaeus ,00 0,00 58 Tawuła van Houtte'a Spiraea x vanhouttei , ,08 59 Wierzba krucha Salix fragilis 3 9 0,00 0, ,37 1,00 272,88 60 Bez czarny Sambucus nigra 24 11,37 1,00 272,88 62 Tawuła van Houtte'a Spiraea x vanhouttei , ,72 64 Śliwa domowa Prunus domestica 2 0,25 0,00 0,00 65 Wierzba krucha Salix fragilis ,37 1,51 600,90 66 Brzoza brodawkowata Betula pendula ,91 3, ,71 67 Brzoza brodawkowata Betula pendula ,91 3, ,71 68 Brzoza brodawkowata Betula pendula ,91 3, ,71 69 Berberys brodawkowaty Berberis verruculosa ,12 210,12 72 Dereń biały Cornus alba ,12 420,24 74 Rokitnik pospolity Hippophae rhamnoides ! 0,00 0,00 75 Sumak octowiec Rhus typhina ,37 1,51 858,44 77 Sumak octowiec Rhus typhina ,37 1,51 738,25 78 Leszczyna pospolita Corylus avellana 80 Leszczyna pospolita Corylus avellana 81 Leszczyna pospolita Corylus avellana ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 29

30 Gatunek drzewa Rozmiary drzewa / krzewu Opłata Lp. Obwód Wysokość Rozpiętość Pow. Nazwa polska Nazwa łacińska krzewu Stawka Współczynnik Wartość cm m m m2 zł - zł 39 0,00 0,00 85 Rokitnik pospolity Hippophae rhamnoides ,19 1, , ,19 1, ,11 86 Orzech włoski Juglans regia ,00 0, ,00 0,00 88 Rokitnik pospolity Hippophae rhamnoides ,91 1, ,84 90 Śliwa domowa, mirabelka Prunus domestica syriaca ,00 0,00 91 Śliwa domowa, mirabelka Prunus domestica syriaca ,00 0,00 97 Śliwa domowa, mirabelka Prunus domestica syriaca ,00 0, Rokitnik pospolity Hippophae rhamnoides ,91 1, , Świerk kłujący Picea pungens ,19 1, , Berberys brodawkowaty Berberis verruculosa ,12 840, Berberys brodawkowaty Berberis verruculosa ,12 840, ,19 1, , Rokitnik pospolity Hippophae rhamnoides 25 75,19 1, , ,19 1, , Żylistek szorstki Deutzia scabra ,12 840, Leszczyna pospolita Corylus avellana 3 1 0,00 0, ,19 1, , Rokitnik pospolity Hippophae rhamnoides 25 75,19 1, , ,19 1, , Sosna pospolita Pinus sylvestris ,91 2, , Lipa drobnolistna Tilia cordata ,19 2, , ,19 1, , ,19 1, , Rokitnik pospolity Hippophae rhamnoides 30 75,19 1, , ,19 1, , ,19 1, , ,19 1, , Śliwa wiśniowa odm. Pissarda Prunus cerasifera 'Pisardii ,5 75,19 1, , Ligustr pospolity Ligustrum vulgare , , Irga sp. Cotoneaster sp ,12 840,48 30

31 Gatunek drzewa Rozmiary drzewa / krzewu Opłata Lp. Obwód Wysokość Rozpiętość Pow. Nazwa polska Nazwa łacińska krzewu Stawka Współczynnik Wartość cm m m m2 zł - zł 170 Wierzba iwa Salix caprea ,37 2, , Forsycja pośrednia Forsythia x intermedia ,12 630, Irga sp. Cotoneaster sp ,12 840, Irga sp. Cotoneaster sp. 0,5 0, ,12 0, Śnieguliczka biała Symphoricarpos albus , , Głóg pośredni Crataegus xmedia ,19 3, , Modrzew europejski Larix decidua ,91 1, , Świerk kłujący Picea pungens 20 1,5 1 75,19 1, , Świerk kłujący Picea pungens ,19 2, , Świerk kłujący Picea pungens ,5 75,19 1, , Żywotnik zachodni Thuja occidentalis ,19 1, , Forsycja pośrednia Forsythia x intermedia , , Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 10 1,5 1 0,00 0, Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 10 1,5 1 0,00 0, Śliwa domowa Prunus domestica ,00 0, Wiśnia pospolita Prunus cerasus ,00 0, Czereśnia ptasia Prunus avium ,00 0, Jesion wyniosły Fraxinus excelsior ,19 2, , Jesion wyniosły Fraxinus excelsior ,19 3, , Jesion wyniosły Fraxinus excelsior ,19 3, , Jesion wyniosły Fraxinus excelsior ,19 3, , Jesion wyniosły Fraxinus excelsior ,19 3, , Jesion wyniosły Fraxinus excelsior ,19 3, ,35 Wartość ogółem ,61 Uwaga: Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenów zieleni są o 100% wyższe od opłat ustalonych na podstawie stawek, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880) 31

32 Tabela 6.2 Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki wraz z preliminarzem kosztów (na terenie Parku Planty) W opracowanej dokumentacji projektowej nie zakłada się wycinki drzew na obszarze Parku Planty. Tabela 6.3 Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki wraz z preliminarzem kosztów (od Parku Planty do os. Mickiewicza) Gatunek drzewa Rozmiary drzewa / krzewu Opłata Lp. Obwód Wysokość Rozpiętość Pow. krzewnik Współ-czyn- Stawka Nazwa polska Nazwa łacińska Wartość cm m m m2 zł - zł 22 Śnieguliczka biała Symphoricarpos albus 2 7,5 210, ,90 23 Bez czarny Sambucus nigra ,37 1,51 515,06 24 Jarząb pospolity Sorbus aucuparia ,19 2, ,82 25 Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 0, ,12 840,48 46 Klon pospolity Acer platanoides ,19 2, ,02 47 Topola kanadyjska Populus xeuramericana ,37 3, ,11 48 Topola kanadyjska Populus xeuramericana ,37 3, ,35 49 Topola kanadyjska Populus xeuramericana ,37 3, ,18 50 Topola kanadyjska Populus xeuramericana ,37 3, ,25 51 Topola kanadyjska Populus xeuramericana ,37 3, ,80 53 Klon srebrzysty Acer saccharinum ,19 3, ,86 Wartość ogółem ,83 Uwaga: Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenów zieleni są o 100% wyższe od opłat ustalonych na podstawie stawek, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880) 32

33 7. Literatura 1. Chachulski Z., Chirurgia drzew. LEROVIL, Warszawa 1992 r. 2. Bartosiewicz A., Siewniak M., Pielęgnacja drzew ozdobnych. PWRiL, Warszawa 1976 r. 3. Bartosiewicz A., Urządzanie terenów zieleni. W.S.iP., Warszawa 1998 r. 4. Seneta W., Dolatowski J., Dendrologia PWN, Warszawa 1997 r. 5. Seneta W., Drzewa i krzewy iglaste, PWN, Warszawa 1987 r. 6. Seneta W., Drzewa i krzewy liściaste A-B, PWN, Warszawa 1991 r. 7. Seneta W., Drzewa i krzewy liściaste C, PWN, Warszawa 1994 r. 8. Seneta W., Drzewa i krzewy liściaste D-H, PWN, Warszawa 1996 r. 9. Szczepanowska H., Drzewa w mieście. Hortpress Sp. z o.o r. 33

34 B. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Mapy o nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 przedstawiające inwentaryzowane zadrzewienie w skali 1:500 34

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia 1 Grab pospolity Carpinus betulus 50 4,5 6 2 Robinia biała Robinia pseudoacacia 56+67 6 6,5 3 Ligustr pospolity Ligustrum

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu Stawka zł /1 Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [m 2 ] Obw. Stawka zł /1 cm m 2 Opłata za usunięcie Współczynnik [cm] * obwodu drzewa powierzchni [PLN] Uwagi KOD Wiek krzewu 41 owocowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm] 1 Rosa spp. grupa: róża spp. 2 Rosa spp. grupa: róża spp. 111+97+1 Salix spp. wierzba spp. 3 02+94 15 9 średni redukowana korona 4 subsp. Syriaca śliwa mirabelka 22+12 7 3 dobry Acer platanoides klon pospolity

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1.

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1. Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [ 2 ] Współczynnik c obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,5 231,28 115,64 2 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU Numer drzewa Gatunek drzewa Obwód 1. Malus domestica 2. Robinia 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna 4. Syringa vulgaris

Bardziej szczegółowo

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO VIDAR USŁUGI OGRODNICZE Jarosław Łukasiak Ul.Armii Krajowej 33/26 06-400 Ciechanów Temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM 0+000.00

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr inw. Nazwa drzewa, krzewu Obwód pnia [cm] Wysokość drzewa,

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m)

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m) 1 Berberis thunbergii Potentilia fruticosa berberys Thynberga pięciornik krzewiasty _ 200m 2 0.8 młode nasadzenia do 5 lat 2 Euonymus fortunei trzmielina Fortuna _ 42m 2 0.3 młode nasadzenia do 5 lat 3

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wiek Cena DRZEWA IGLASTE 1. Jodła kaukaska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści: Spis treści: OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 2. PRZEDMIOT UMOWY... 4 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 4. STAN ISTNIEJĄCY... 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wysokość (cm) Cena DRZEWA IGLASTE

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

3,5m 2 krzewy w wieku

3,5m 2 krzewy w wieku Spis inwentaryzacyjny roślin wraz wytypowaniem ich do wycinki L.p. Gatunek (rodzaj) Obwód pnia [cm] φ korony [m] zasięg korony [m 2 ] Wys. [m] Uwagi Informacja o wycince 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Spis treści:

OPIS TECHNICZNY. Spis treści: OPIS TECHNICZNY Spis treści:. Cel i zakres opracowania. 2. Opis terenu. 3. Zakres szczegółowej inwentaryzacji zieleni. 4. Spis gatunków występujących wśród zinwentaryzowanych drzew i krzewów. 5. Drzewa

Bardziej szczegółowo

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89)

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 e-mail: biuro@noweko.com.pl Nazwa obiektu: Budowa kolektora Centralnego bis w ulicy Leśnej w Olsztynie. Adres:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA Nr drzewa/ krzewu.. Gatunek Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód na wys. 5 cm Obwód pni na wys. 0 cm średnic [szt.] 5 0-5 5-0 05-0 5 Pow. Wys. [m] [m] Stan zdrowotny Nr drzewa/ krzewu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska Kawice 10, 59 230 Prochowice oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Zlecający:

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ LOKALIZACJA: Skwer S. Broniewskiego Orszy i fragment parku Morskie Oko ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim ZAŁĄCZNIK NR 1. INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim L.p. GATUNEK (nazwa polska) GATUNEK (nazwa łacińska)

Bardziej szczegółowo

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) wysokość (m) Powierzchni średnica a korony (m) zakrzewienia (m2) 1 1 Wierzba biała Salix alba 70+88+81 6 6 Zły stan zdrowotny ETAP III 13+21+12+29+22+27+2 2 2

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Numer na mapie Nazwa łacińska / Nazwa polska / Obwód pnia (w cm) wyciąć Przyczyna Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA DRZEWA i KRZEWY KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ do usunięcia 12 Wiąz górski Ulmus glabra Huds. 13 Wiąz górski Ulmus glabra Ulmus glabra Huds. na ys.1,3m a)42 b) 50

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ Inwestor: Gmina Skawina Rynek 1 32-050 Skawina Biuro projektowe: 30-710 Kraków ul. Krzywda 12A/BS5 www.serpentyna.pl biuro@serpentyna.pl Tel. kom.: 501 194 278 Tel./fax: (12) 657 26 01 Temat inwestycji:

Bardziej szczegółowo

================================================================ SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

================================================================ SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM Biuro Projektów Komunikacyjnych TRAKT-PROJEKT 03-475 Warszawa ul. Groszkowskiego 5/73 Tel. (022) 618 32 05 kom. 602 433 808 e-mail: TRAKT-PROJEKT@neostrada.pl NIP: 113-081-27-77 REGON: 140594270 ================================================================

Bardziej szczegółowo

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY:

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY: 6 366 10 11 7 12 13 14 531 8 321 9 378 542 320 463 570 472 OZNACZENIA: 611 1 2k 7 201 2 620 1k 193 124 34k 76 3k 3 613 5 4 648 151 807 366 834 34k 34k drzewo pomnik przyrody 487 301 162 835 378 drzewo

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N AŁĄCNIK 3C - WYKA DREW DO IELĘGNACJI L nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr /N 1 1 2 2 3 3 zwarta grupa krzewów - - - - - - - - - 20 4 2 5 pozostawić betula pendula 40 126 4 16 5

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI INWENTARYZACJA ZIELENI Metoda i zakres opracowania Inwentaryzację wykonywano na podstawie wizji terenowych i pomiarów dendrometrycznych w kwietniu 2012 r. przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego, kiedy

Bardziej szczegółowo

Wys w m na wys. 1,5m dziupla

Wys w m na wys. 1,5m dziupla 1 Brzoza brodawkowata verrucosa Betula USUNIĘTA. Odrosty klonu Platanoides do usunięcia. 2 55 14 9 rana nawierzchniowa w pniu, z ubytkiem kominowym 3 50 15 10 na wys. 1,5m dziupla 4 Grupa drzew i krzewów:

Bardziej szczegółowo

TEREN ZIELENI - SKWER

TEREN ZIELENI - SKWER VERTIGO MARGARETA JARCZEWSKA ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław tel. 48 609473093; e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl OBIEKT: TEREN ZIELENI - SKWER TEMAT: ADRES: BUDOWA, MODERNIZACJA, DOPOSAŻANIE MIEJSC

Bardziej szczegółowo

Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II

Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Inwestor: Gmina Teresin DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Projektant: COPLAN Polska Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

II.II.7.2. Bezpieczeństwo drzew istniejących przeznaczonych do zachowania podczas. usuwania drzew zakwalifikowanych do wycinki...

II.II.7.2. Bezpieczeństwo drzew istniejących przeznaczonych do zachowania podczas. usuwania drzew zakwalifikowanych do wycinki... II.I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 II.I.1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 II.I.2. Charakterystyka terenu opracowania pod kątem zieleni istniejącej... 2 II.II. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z GOSPODARKĄ

Bardziej szczegółowo

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE. 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA III. OPIS PROJEKTU SZATY ROŚLINNEJ 1. Skład gatunkowy projektowanych nasadzeń 2. Tabela nasadzeń

Bardziej szczegółowo

Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych Oferta promocyjna Lato 2019 tel , Zamów teraz aby mieć większe sadzonki.

Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych Oferta promocyjna Lato 2019 tel , Zamów teraz aby mieć większe sadzonki. Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych Oferta promocyjna Lato 2019 tel. 500 260074, 501 273332 Zamów teraz aby mieć większe sadzonki. 1 Ceny detaliczne oraz hurtowe aktualne do dn. 01.09.2019 r. 21-580 Wisznice,

Bardziej szczegółowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo 49 75 76 77 78 79 80 81 82 83 94 48 85 84 86 91 88 87 89 90 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 63 64 95 46 44 9c 45 43 36 38 39 41 40 37 42 9b 34 33 35 31 32 28 29

Bardziej szczegółowo

Opracowali: inż. Maria Wnęk mgr inż. Stanisław Wnęk ul. K. Wallenroda 57/ Kraków. Wykonano w czerwcu 2011 r.

Opracowali: inż. Maria Wnęk mgr inż. Stanisław Wnęk ul. K. Wallenroda 57/ Kraków. Wykonano w czerwcu 2011 r. Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami gospodarczymi i preliminarzem opłat na terenie projektowanej inwestycji przy Al. Mickiewicza 30

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1.0. Podstawa opracowania... 3 2.0. Cel i zakres opracowania... 3 3.0. Charakterystyka geobotaniczna... 3 4.0. Inwentaryzacja istniejącej zieleni... 3 5.0. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA GOSPODARKA ISTNIEJĄCYM DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA GOSPODARKA ISTNIEJĄCYM DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA GOSPODARKA ISTNIEJĄCYM DRZEWOSTANEM Na terenie przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM OBIEKT Zieleniec przy zbiorniku wodnym Jeziórka w Sierpcu ADRES Teren między ulicami: Świętokrzyską, Piastowską i A.Fredry w Sierpcu. BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW Fragment ulicy Dąbrowskiego na odcinku od ulicy Gorajskiej-Prusimskiej do ulicy Łobżenickiej w Poznaniu 1 Aesculus hippocastanum / kasztanowiec biały 1 25 2 Robinia peseudoacacia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie 41201 przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie Autor: mgr inż. architekt krajobrazu Marta Kępka Warszawa, marzec 2014

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ L.P. NAZWA GATUNKU OBWÓD PNIA na h=130() INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ OBWÓD PNIA na h=5() WYSOKOŚĆ (m) ROZPIETOŚĆ KORONY (m) 1. Ałycza 11 szt. 1,70 1,5 x 0,7 + 4,0 x 0,7 Żywopłot

Bardziej szczegółowo

B U D O P R O J E K T Biuro Usług Projektowych inż. Janusz Fronczyk

B U D O P R O J E K T Biuro Usług Projektowych inż. Janusz Fronczyk Strona 1 z 34 B U D O P R O J E K T Biuro Usług Projektowych inż. Janusz Fronczyk 20-102 Lublin, ul. Zamojska 43/13 tel. 505 176 909, tel./fax 81 743 72 92 jf@budoprojekt.lublin.pl Projekt zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3331/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 1 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 3331/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 1 marca 2017 r. UCHWAŁA NR 3331/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 2640/2016 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew i krzewów przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI PROJEKT BUDOWLANY Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0 na odcinku węzeł Chrząstkowo węzeł Ostrowiec WYCINKA ZIELENI STADIUM : BRANŻA : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

Bardziej szczegółowo

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku.

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku. Zawartość opracowania: Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem I. Opis techniczny II. Inwentaryzacja szczegółowa drzew i krzewów III. Opracowanie graficzne IV. Opis zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. kraj. Tomasz Niewczas mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Kędziorek inż. arch. kraj. Justyna Kąkolewska Objęła pomiary:

mgr inż. arch. kraj. Tomasz Niewczas mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Kędziorek inż. arch. kraj. Justyna Kąkolewska Objęła pomiary: Inwentaryzacja zieleni administrowanej przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową, osiedle Żoliborz III w obrębie tzw. "I Kolonii" tj. obszaru ograniczonego ulicami, Krasińskiego, Broniewskiego, Braci

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno Jednostka projektowa: TRANSMOST Sp. z o.o. 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 21/1 Tel/fax.: (0-22) 853 51 60 Stadium: Branża:

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ LUB RUCHU DROGOWEGO. DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10. OBWÓD PNIA [cm] ** ODLEGŁOŚĆ OSI PNIA OD ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA [cm]

POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ LUB RUCHU DROGOWEGO. DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10. OBWÓD PNIA [cm] ** ODLEGŁOŚĆ OSI PNIA OD ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA [cm] NR NAZWA ZWYCZAJOWA (POLSKA) NAZWA ŁACIŃSKA FORMA WZROSTU D-drzewiasta, K-krzewiasta WYSOKOŚĆ [m] * SZEROKOŚĆ [m]* OBWÓD PNIA [cm] ** POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ [m2] ILOŚĆ SZTUK DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej,

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej, Autor: SELVA Pracownia Architektury Krajobrazu Sebastian Koziarzewski, ul. Szwedzka 3/11, 54-401 Wrocław. Adres: ul. Żernicka, Wrocław Selva Pracownia Architektury Krajobrazu www.selvawroc.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec INWESTOR: Samodzielny Szpital Miejski w Sosnowcu TEMAT: Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką

Bardziej szczegółowo

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.:

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi łączącej ul. Bursztynową z ul. Mickiewicza Opracowanie: BIO-PLAN Pracownia ochrony przyrody i ekologii dr Krzysztof Spałek ul. Psie Pole 15, 46-040

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni przy ulicach: Mariana Suskiego i Maleczyńskich we Wrocławiu

Inwentaryzacja zieleni przy ulicach: Mariana Suskiego i Maleczyńskich we Wrocławiu Inwentaryzacja zieleni przy ulicach: Mariana Suskiego i Maleczyńskich we Wrocławiu OBIEKT Działki nr: 20/14, 21/12, 29/5, 29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, 29/16, 29/17 obręb Oporów AM 23, 25, Wrocław

Bardziej szczegółowo

Profil alergenowości szaty roślinnej terenów pilotażowych programu MWC

Profil alergenowości szaty roślinnej terenów pilotażowych programu MWC Profil alergenowości szaty roślinnej terenów pilotażowych programu MWC Wojciech Dudek Beata Kręcisz Cezary Pałczyński Instytut Medycyny Pracy in. J Nofera w Łodzi This project is implemented through the

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. Sejmik Województwa Podkarpackiego. uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR. Sejmik Województwa Podkarpackiego. uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR Załącznik nr 10 do uchwały NR XXXIX/687/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2017 r. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. zmieniająca uchwałę Nr VI/117/15 Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Klon zwyczajny Wiąz polny Robinia biała

Klon zwyczajny Wiąz polny Robinia biała Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód ( w cm ) 1 3 Ulmus minor Wiąz polny drzewo 26 64 28 38 30 27 2 4 Larix decidua Modrzew europejski drzewo 103 3 5 Larix decidua Modrzew europejski drzewo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia..

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. Załącznik nr 2 do uchwały NR XXXIX/686/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/792/13 Sejmiku

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015 OBIEKT BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 PRZY ULICY INŻYNIERSKIEJ 54 WE WROCŁAWIU ADRES ul. Inżynierska 54, Wrocław KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Kat.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE

PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE KOD PW.MB.T1 PW.MB.T2 PW.MB.T3 PW.MB.T4 PW.MB.T5 PW.MB.T6 PW.MB.T7 PW.MB.T8 PW.MB.T9 PW.MB.T10 PW.MB.T11 PW.MB.T12 PW.MB.T13 NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA

Bardziej szczegółowo

TEMAT Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem wraz z projektem nasadzeń drzew.

TEMAT Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem wraz z projektem nasadzeń drzew. TEMAT Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem wraz z projektem sadzeń drzew. INWESTYCJA Przedmiotem inwestycji jest wykonie inwentaryzacji dendrologicznej i gospodarki istniejącym drzewostanem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia..

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. Załącznik nr 9 do uchwały NR XXXIX/687/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/998/14 Sejmiku

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1 INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1. Podstawa opracowania: - Umowa zlecenie - Mapa sytuacyjno wysokociowa w skali 1:500 - Bezporednie pomiary w terenie - Ustawa z dnia 31 stycznia 1980r o Ochronie i Kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 48 Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CPV: 45111200-0 Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie obręb 71 dz. 75 obręb 72 dz. 174/6

Bardziej szczegółowo

Umowa: 2009/ROŚ.ŚR/11. Zadanie: Uproszczony plan gospodarki drzewostanem w zabytkowym Parku Miejskim w Nysie cz. I

Umowa: 2009/ROŚ.ŚR/11. Zadanie: Uproszczony plan gospodarki drzewostanem w zabytkowym Parku Miejskim w Nysie cz. I Zakład Usługowy mgr inŝ. Witosław Grygierczyk 44-114 Gliwice ul. Ustroń 3 tel/fax: 0-32-232-39-36 e-mail: parklesny@tlen.pl http://www.parklesny.com.pl Umowa: 2009/ROŚ.ŚR/11 Zadanie: Uproszczony plan gospodarki

Bardziej szczegółowo

Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych Oferta promocyjna Jesień 2018 tel ,

Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych Oferta promocyjna Jesień 2018 tel , Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych Oferta promocyjna Jesień 2018 1 Ceny detaliczne oraz hurtowe aktualne do dn. 01.12.2018 r. 21-580 Wisznice, Wygoda www.krzewy.pl e-mail: jagra@jagra.pl LIŚCIASTE W POJEMNIKACH

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO Zamawiający: Urząd Gminy w Brzeźniu ul. Wspólna 44 98275 Brzeźnio Wykonawca: Mgr inż. arch. kraj. Paweł Dzierżek Szymanowice

Bardziej szczegółowo

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck Stadium: PLAN WYRĘBU. EGZ. Nazwa inwestycji: Adres obiektu: Branża: Inwestor: Andrzej Przybylski Ul. Kukuczki 24 m 34 42-224 Częstochowa Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053

Bardziej szczegółowo