Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI"

Transkrypt

1 PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ ŁĄCZNIKA TYCH ULIC (Z WYŁĄCZENIEM TERENU KOLEJOWEGO) Nazwa i adres obiektu budowlanego: ULICA WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM TYCH ULIC (Z WYŁĄCZENIEM TERENU KOLEJOWEGO) W RADOMSKU Działki nr: wykaz działek zamierzenia budowlanego podano na PZT Inwestor: Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko Jednostka projektowa ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków Studium opracowania Branża: ZIELEŃ Zespół projektowy OPRACOWAŁA Imię i nazwisko Nr uprawnień Specjalność Data Podpis mgr inż. Katarzyna Kizeweter-Cylińska ZIELEŃ r. Pruszków, luty 2015 r. Egz. Nr 1 ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIURO: NIP: ul. Staszica 1 piętro V, Pruszków REGON: tel.: (022) ; fax.: (022) , ; KRS:

2 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY PODSTAWA OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA OPIS TERENU OPRACOWANIA OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU SKŁAD GATUNKOWY WIEK I WARTOŚĆ PRZYRODNICZA STAN OGÓLNY SZATY ROŚLINNEJ DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCINKI... 6 II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA I RYSUNKOWA TABELA NR 1: WYKAZ INWENTARYZACYJNY DRZEW I KRZEWÓW RYSUNEK NR 1: PLAN ORIENTACYJNY RYSUNEK NR 2 : ISTNIEJĄCEJ, SKALA 1: ROBIMART Sp. z o.o. STRONA 2

3 I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest mapa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana przez spółkę cywilną GEOMAP - Usługi Geodezyjne z Radomska. 2. Cel i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieleni istniejącej w pasie drogowym ulic: Sierakowskiego, Reymonta i Warszyca w Radomsku, powiat radomszczański, województwo łódzkie. Informacje inwentaryzacyjne z wizji terenowych i pomiarów dendrometrycznych zawierają: indywidualne określenie stanu istniejącego poszczególnych egzemplarzy zadrzewienia, tj. rodzaj, gatunek i odmianę drzew i krzewów, pomiar obwodu pnia na wysokości 130cm, zasięg korony i ocenę wysokości, a w przypadku krzewów powierzchnię zakrzewienia w m 2 ; analizę wartości inwentaryzowanej szaty roślinnej wraz z opisem stanu ogólnego drzewa, jego stanu zdrowotności i występujących nieprawidłowości; szczegółowe usytuowanie zadrzewienia i zakrzewienia naniesione na plan sytuacyjny w skali 1:500. Dla każdego drzewa podano następujące informacje w ponumerowanych kolumnach w wykazie inwentaryzacyjnym (tabela nr 1): 1) liczbę porządkową; 2) nazwę gatunku i odmianę drzewa/krzewu podane w języku łacińskim; 3) nazwę gatunku i odmianę drzewa/krzewu podane w języku polskim; 4) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm [cm]; 5) wysokość drzewa [m]; 6) cę korony drzewa [m]; 7) powierzchnię w przypadku występowania krzewów [m 2 ]; 8) opis stanu ogólnego drzew i krzewów; 9) informację o przeznaczeniu drzewa/krzewu do wycinki; 10) inne uwagi dotyczące wszelkich nieprawidłowości. ROBIMART Sp. z o.o. STRONA 3

4 Stan zachowania zinwentaryzowanej szaty roślinnej określono na podstawie elementów takich, jak: wykształcenie prawidłowego pokroju, deformacje i ubytki korony, uszkodzenia i ubytki pnia, widoczne choroby pasożytnicze. 3. Opis terenu opracowania Zakres opracowania stanowi układ drogowy ulic: Sierakowskiego, Reymonta i Warszyca w Radomsku. Lokalizację całej inwestycji przedstawia rys. nr 1 Plan orientacyjny. 4. Ogólny opis drzewostanu Na przedmiotowym terenie zinwentaryzowano 71 drzew i krzewów zestawionych w wykazie tabelarycznym (tabela nr 1) Skład gatunkowy Istniejąca szata roślinna występuje jako rzędowe lub pojedyncze nasadzenia. Wśród drzew wyróżnić można: klon zwyczajny (Acer platanoides), klon jesionolistny (Acer negundo), klon jawor (Acer pseudoplatanus), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), grab pospolity (Carpinus betulus), jarząb szwedzki (Sorbus intermedia), jarząb pospolity (Sorbus aucuparia), lipa drobnolistna (Tilia cordata), lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos), olsza czarna (Alnus glutinosa), wiąz szypułkowy (Ulmus laevis), dąb szypułkowy (Quercus robur), dąb czerwony (Quercus rubra), skrzydłorzech kaukaski (Pterocarya farxinifolia), bożodrzew gruczołkowaty (Ailanthus altissima), jabłoń domowa (Malus domestica), śliwa domowa mirabelka (Prunus domestica ssp. Syriaca), grusza pospolita (Pyrus communis) oraz z krzewów: klon jesionolistny (Acer negundo), ligustr pospolity (Ligustrum vulgare), dzika róża (Rosa canina), śnieguliczka biała (Symphoricarpos albus), krzewy w tym m.in. tawuła, berberys, pęcherznica. ROBIMART Sp. z o.o. STRONA 4

5 Wykaz gatunków drzew i krzewów występujących na terenie opracowania: L.p. nazwa łacińska nazwa polska ilość pow. (szt.) (m²) Acer platanoides Klon zwyczajny 12 2 Acer negundo Klon jesionolistny 11 20,0 3 Acer pseudoplatanus Klon jawor 4 4 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 7 5 Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa 5 6 Carpinus betulus Grab pospolity 3 7 Sorbus intermedia Jarząb szwedzki 3 8 Sorbus aucuparia Jarząb pospolity 2 9 Tilia cordata Lipa drobnolistna 2 10 Tilia platyphyllos Lipa szerokolistna 2 11 Alnus glutinosa Olsza czarna 2 12 Ulmus laevis Wiąz szypułkowy 1 13 Quercus robur Dąb szypułkowy 1 14 Quercus rubra Dąb czerwony 1 15 Pterocarya farxinifolia Skrzydłorzech kaukaski 1 16 Ailanthus altissima Bożodrzew gruczołkowaty 1 17 Ligustrum vulgare Ligustr pospolity ,0 18 Rosa canina Dzika róża ,0 19 Symphoricarpos albus Śnieguliczka biała ,0 20 Malus domestica Jabłoń domowa 3 21 Prunus domestica ssp. Syriaca Śliwa domowa mirabelka 2 22 Pyrus communis Grusza pospolita 1 23 krzewy ,0 RAZEM 64 77, Wiek i wartość przyrodnicza Wiek drzew występujących na terenie opracowania jest różny, ale głównie są to drzewa umiarkowanie dojrzałe. Najmłodsze drzewa są w wieku do 15 lat (ca pnia mierzona na 130cm wysokości wynosi do 20cm). Większość drzew to okazy w wieku lat (ca pnia, w zależności od gatunku, wynosi do 60cm). Najstarsze drzewo wśród występujących na analizowanym terenie to ponad sześćdziesięcioletni klon jesionolistny. Wiek drzew jest jedynie wartością przybliżoną. Określony został na podstawie cy drzew. Jest to prosta i nieinwazyjna metoda pozwalająca szacunkowo określić wiek drzewa. Na terenie opracowania występują zarówno drzewa o bardzo dużej, dużej, jak i niskiej wartości przyrodniczej. Drzewem o bardzo dużej wartości przyrodniczej jest bożodrzew gruczołkowaty. Do drzew o dużej wartości przyrodniczej należą: klon zwyczajny, klon jawor, jesion wyniosły, grab pospolity, jarząb szwedzki, jarząb ROBIMART Sp. z o.o. STRONA 5

6 pospolity, lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, wiąz szypułkowy, dąb szypułkowy oraz dąb czerwony. Niską wartością przyrodniczą charakteryzują się klon jesionolistny, robinia akacjowa i olsza czarna. Drzewa owocowe to drzewa bez znaczenia przyrodniczego Stan ogólny szaty roślinnej Większość drzew występujących na terenie opracowania jest w dobrym stanie zdrowotnym. Widoczne są jednak u większości drzew blizny po usuwanych konarach i. Kilka drzew jest w złym stanie zdrowotnym z powodu rozległych uszkodzeń pnia, ogłowienia, obkorowania konarów i wypróchnień ze śladami bytowania korników Drzewa przeznaczone do wycinki Z uwagi na kolizję z projektowanym układem drogowym określono, które ze zinwentaryzowanych drzew i krzewów przeznaczone są do wycinki. Zaznaczono je czerwonym krzyżykiem na planie sytuacyjnym (Rys. nr 2). ROBIMART Sp. z o.o. STRONA 6

7 II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA I RYSUNKOWA ROBIMART Sp. z o.o. STRONA 7

8 1. Tabela nr 1: Wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów L.p. nazwa łacińska nazwa polska obwód pnia na wys. 130cm (cm) wysokość (m) ca korony (m) pow. (m²) stan ogólny drzewa przeznaczone do wycinki Acer negundo Klon jesionolistny 2,5-3,0 20,0 dobry 2 Rosa canina Dzika róża 3,0 15,0 dobry 3 Tilia cordata Lipa drobnolistna 149 8,0 5,0 dobry 4 Tilia platyphyllos Lipa szerokolistna 155 9,0 7,0 dobry 5 Sorbus intermedia Jarząb szwedzki 20 3,0 2,0 dobry 6 Ailanthus altissima Bożodrzew gruczołkowaty 44 5,0 4,0 dobry 7 Tilia platyphyllos Lipa szerokolistna 122 7,0 --- zły drzewo uschnięte, wypróchniałe w środku 8 Acer platanoides Klon zwyczajny ,0 7,0 9 Quercus rubra Dąb czerwony ,0 7,0 dobry 10 Acer platanoides Klon zwyczajny 90 8,0 5,0 dobry 11 Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa ,0 6,0 dobry Prunus domestica ssp. Syriaca Prunus domestica ssp. Syriaca Śliwa domowa mirabelka 23 3,5 2,5 dobry Śliwa domowa mirabelka 2x 27, 19 4,5 3,0 dobry 14 Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa ,0 6,5 dobry 15 Ligustrum vulgare Ligustr pospolity 1,0 5,0 dobry 16 Acer platanoides Klon zwyczajny ,0 8,0 dobry uwagi widoczne podłużne uszkodzenia pnia konarach konarach konarach ROBIMART Sp. z o.o. STRONA 8

9 17 Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa 109 9,0 5,0 zły wycinka 18 Malus domestica Jabłoń domowa 29 3,5 2,0 dobry 19 Malus domestica Jabłoń domowa 41 3,5 2,0 dobry 20 Malus domestica Jabłoń domowa 30 3,0 3,0 dobry 21 Ligustrum vulgare Ligustr pospolity 1,0 10,0 dobry wycinka 22 Spiraea japonica Tawuła japońska Physocarpus opulifolius Pęcherznica kalinolistna 0,7 7,0 dobry wycinka 23 Acer negundo Klon jesionolistny 149 9,0 7,0 dobry 24 Pterocarya farxinifolia Skrzydłorzech kaukaski 104 5,0 5,0 dobry 25 Alnus glutinosa Olsza czarna 196 9,0 12,0 zły wycinka 26 Symphoricarpos albus Śnieguliczka biała 2,0 10,0 dobry wycinka 27 Acer negundo Klon jesionolistny 83 6,0 7,0 dobry wycinka 28 Acer negundo Klon jesionolistny 3x 76; 66; 36 6,0 8,0 dobry wycinka 29 Alnus glutinosa Olsza czarna 168 6,5 5,0 zły 30 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 164 7,0 9,0 31 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 193 8,0 9,0 32 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 173 8,0 8,0 33 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 181 8,0 7,0 34 Acer platanoides Klon zwyczajny 42 4,0 4,0 dobry 35 Acer platanoides Klon zwyczajny 30 3,0 3,0 dobry 36 Acer platanoides Klon zwyczajny 8 2,5 1,5 dobry drzewo próchniejące w środku, rozległe podłużne uszkodzenie pnia widoczne ślady po ucinanych rozległe podłużne uszkodzenie pnia, wewnątrz pień wypróchniały ze śladami bytowania korników drzewo ogłowione na wysokości ok.. 5,0m; pień i gałęzie miejscami obkorowane podłużne uszkodzenie pnia; widoczne blizny po usuniętych ROBIMART Sp. z o.o. STRONA 9

10 37 Sorbus aucuparia Jarząb pospolity 55 5,0 3,5 dobry 38 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 150 7,0 6,5 39 Sorbus aucuparia Jarząb pospolity 45 5,0 4,0 dobry 40 Quercus robur Dąb szypułkowy ,0 7,0 dobry 41 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 136 6,0 8,0 dobry 42 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 144 6,0 8,0 dobry 43 Acer platanoides Klon zwyczajny 36 3,0 3,0 dobry 44 Acer platanoides Klon zwyczajny 42 3,0 3,0 dobry 45 Acer platanoides Klon zwyczajny 45 3,0 3,0 dobry 46 Acer pseudoplatanus Klon jawor 121 7,0 10,0 dobry 47 Acer pseudoplatanus Klon jawor 88 6,0 5,0 dobry wycinka 48 Tilia cordata Lipa drobnolistna 85 5,0 4,0 dobry 49 Sorbus intermedia Jarząb szwedzki 2x 32, 29 3,0 2,0 dobry wycinka 50 krzewy w tym m.in.: tawuła, berberys 0,4 10,0 dobry wycinka 51 Acer platanoides Klon zwyczajny 55 5,0 4,0 dobry wycinka 52 Sorbus intermedia Jarząb szwedzki 2x 38, 22 3,0 2,5 dobry 53 Acer pseudoplatanus Klon jawor 100 6,0 5,0 dobry 54 Acer pseudoplatanus Klon jawor 64 5,0 4,5 dobry 55 Ulmus laevis Wiąz szypułkowy 129 8,0 10,0 dobry wycinka 56 Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa 121 7,0 6,5 wycinka 57 Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa 85 6,0 3,0 58 Acer platanoides Klon zwyczajny 22 3,0 1,5 dobry 59 Acer platanoides Klon zwyczajny 42 4,0 4,0 dobry widoczne podłużne uszkodzenia pnia; konarach i konarach i konarach i konarach i konarach i konarach i ; część konarów obkorowana ROBIMART Sp. z o.o. STRONA 10

11 60 Acer negundo Klon jesionolistny 48 5,0 3,0 dobry wycinka 61 Acer negundo Klon jesionolistny 46 5,0 3,0 dobry wycinka 62 Carpinus betulus Grab pospolity 18 3,0 2,0 dobry 63 Carpinus betulus Grab pospolity 28 2,5 2,0 dobry 64 Carpinus betulus Grab pospolity 22 2,0 3,0 dobry 65 Acer negundo Klon jesionolistny 25 3,0 3,0 dobry wycinka 66 Acer negundo Klon jesionolistny 12 2,0 1,5 dobry wycinka 67 Acer negundo Klon jesionolistny 66 4,0 4,0 dobry wycinka 68 Acer negundo Klon jesionolistny 52 4,0 4,0 dobry wycinka 69 Acer negundo Klon jesionolistny 3x 35, 27, 22 4,0 3,5 dobry wycinka 70 Acer negundo Klon jesionolistny 37 3,5 2,5 dobry wycinka 71 Pyrus communis Grusza pospolita 92 7,0 5,5 dobry ROBIMART Sp. z o.o. STRONA 11

12 ISTNIEJĄCEJ Rozbudowa układu drogowego ulic: Sierakowskiego, Reymonta i Warszyca w Radomsku w rejonie wiaduktu kolejowego wraz z rozbudową łącznika tych ulic pod wiaduktem TABELA NR 1. WYKAZ INWENTARYZACYJNY DRZEW I KRZEWÓW obwód pnia L.p. nazwa łacińska nazwa polska na wys. 130cm (cm) wysokość (m) ca korony (m) pow. (m²) stan ogólny drzewa przeznaczone do wycinki Acer negundo Klon jesionolistny 2,5-3,0 20,0 dobry 2 Rosa canina Dzika róża 3,0 15,0 dobry 3 Tilia cordata Lipa drobnolistna 149 8,0 5,0 dobry 4 Tilia platyphyllos Lipa szerokolistna 155 9,0 7,0 dobry 5 Sorbus intermedia Jarząb szwedzki 20 3,0 2,0 dobry 6 Ailanthus altissima Bożodrzew gruczołkowaty 44 5,0 4,0 dobry 7 Tilia platyphyllos Lipa szerokolistna 122 7,0 --- zły 8 Acer platanoides Klon zwyczajny ,0 7,0 9 Quercus rubra Dąb czerwony ,0 7,0 dobry uwagi drzewo uschnięte, wypróchniałe w środku widoczne podłużne uszkodzenia pnia 10 Acer platanoides Klon zwyczajny 90 8,0 5,0 dobry konarach 11 Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa ,0 6,0 dobry konarach Prunus domestica ssp. Syriaca Prunus domestica ssp. Syriaca Śliwa domowa mirabelka 23 3,5 2,5 dobry Śliwa domowa mirabelka 2x 27, 19 4,5 3,0 dobry 14 Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa ,0 6,5 dobry konarach 15 Ligustrum vulgare Ligustr pospolity 1,0 5,0 dobry 16 Acer platanoides Klon zwyczajny ,0 8,0 dobry 17 Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa 109 9,0 5,0 zły wycinka 18 Malus domestica Jabłoń domowa 29 3,5 2,0 dobry 19 Malus domestica Jabłoń domowa 41 3,5 2,0 dobry 20 Malus domestica Jabłoń domowa 30 3,0 3,0 dobry 21 Ligustrum vulgare Ligustr pospolity 1,0 10,0 dobry wycinka 22 Spiraea japonica Tawuła japońska 0,7 7,0 dobry wycinka drzewo próchniejące w środku, rozległe podłużne uszkodzenie pnia Physocarpus opulifolius Pęcherznica kalinolistna 23 Acer negundo Klon jesionolistny 149 9,0 7,0 dobry 24 Pterocarya farxinifolia Skrzydłorzech kaukaski 104 5,0 5,0 dobry widoczne ślady po ucinanych

13 ISTNIEJĄCEJ Rozbudowa układu drogowego ulic: Sierakowskiego, Reymonta i Warszyca w Radomsku w rejonie wiaduktu kolejowego wraz z rozbudową łącznika tych ulic pod wiaduktem L.p. nazwa łacińska nazwa polska obwód pnia na wys. 130cm (cm) wysokość (m) ca korony (m) pow. (m²) stan ogólny drzewa przeznaczone do wycinki Alnus glutinosa Olsza czarna 196 9,0 12,0 zły wycinka 26 Symphoricarpos albus Śnieguliczka biała 2,0 10,0 dobry wycinka uwagi rozległe podłużne uszkodzenie pnia, wewnątrz pień wypróchniały ze śladami bytowania korników 27 Acer negundo Klon jesionolistny 83 6,0 7,0 dobry wycinka 28 Acer negundo Klon jesionolistny 3x 76; 66; 36 6,0 8,0 dobry wycinka 29 Alnus glutinosa Olsza czarna 168 6,5 5,0 zły 30 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 164 7,0 9,0 31 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 193 8,0 9,0 32 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 173 8,0 8,0 33 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 181 8,0 7,0 34 Acer platanoides Klon zwyczajny 42 4,0 4,0 dobry 35 Acer platanoides Klon zwyczajny 30 3,0 3,0 dobry 36 Acer platanoides Klon zwyczajny 8 2,5 1,5 dobry 37 Sorbus aucuparia Jarząb pospolity 55 5,0 3,5 dobry 38 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 150 7,0 6,5 39 Sorbus aucuparia Jarząb pospolity 45 5,0 4,0 dobry 40 Quercus robur Dąb szypułkowy ,0 7,0 dobry 41 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 136 6,0 8,0 dobry 42 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 144 6,0 8,0 dobry 43 Acer platanoides Klon zwyczajny 36 3,0 3,0 dobry drzewo ogłowione na wysokości ok.. 5,0m; pień i gałęzie miejscami obkorowane podłużne uszkodzenie pnia; widoczne blizny po usuniętych widoczne podłużne uszkodzenia pnia; konarach i konarach i konarach i

14 ISTNIEJĄCEJ Rozbudowa układu drogowego ulic: Sierakowskiego, Reymonta i Warszyca w Radomsku w rejonie wiaduktu kolejowego wraz z rozbudową łącznika tych ulic pod wiaduktem L.p. nazwa łacińska nazwa polska obwód pnia na wys. 130cm (cm) wysokość (m) ca korony (m) pow. (m²) stan ogólny drzewa przeznaczone do wycinki Acer platanoides Klon zwyczajny 42 3,0 3,0 dobry 45 Acer platanoides Klon zwyczajny 45 3,0 3,0 dobry 46 Acer pseudoplatanus Klon jawor 121 7,0 10,0 dobry 47 Acer pseudoplatanus Klon jawor 88 6,0 5,0 dobry wycinka 48 Tilia cordata Lipa drobnolistna 85 5,0 4,0 dobry 49 Sorbus intermedia Jarząb szwedzki 2x 32, 29 3,0 2,0 dobry wycinka 50 krzewy w tym m.in.: tawuła, berberys 0,4 10,0 dobry wycinka 51 Acer platanoides Klon zwyczajny 55 5,0 4,0 dobry wycinka 52 Sorbus intermedia Jarząb szwedzki 2x 38, 22 3,0 2,5 dobry 53 Acer pseudoplatanus Klon jawor 100 6,0 5,0 dobry 54 Acer pseudoplatanus Klon jawor 64 5,0 4,5 dobry 55 Ulmus laevis Wiąz szypułkowy 129 8,0 10,0 dobry wycinka 56 Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa 121 7,0 6,5 wycinka uwagi konarach i konarach i 57 Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa 85 6,0 3,0 konarach i ; część konarów obkorowana 58 Acer platanoides Klon zwyczajny 22 3,0 1,5 dobry 59 Acer platanoides Klon zwyczajny 42 4,0 4,0 dobry 60 Acer negundo Klon jesionolistny 48 5,0 3,0 dobry wycinka 61 Acer negundo Klon jesionolistny 46 5,0 3,0 dobry wycinka 62 Carpinus betulus Grab pospolity 18 3,0 2,0 dobry 63 Carpinus betulus Grab pospolity 28 2,5 2,0 dobry 64 Carpinus betulus Grab pospolity 22 2,0 3,0 dobry 65 Acer negundo Klon jesionolistny 25 3,0 3,0 dobry wycinka 66 Acer negundo Klon jesionolistny 12 2,0 1,5 dobry wycinka 67 Acer negundo Klon jesionolistny 66 4,0 4,0 dobry wycinka 68 Acer negundo Klon jesionolistny 52 4,0 4,0 dobry wycinka 69 Acer negundo Klon jesionolistny 3x 35, 27, 22 4,0 3,5 dobry wycinka 70 Acer negundo Klon jesionolistny 37 3,5 2,5 dobry wycinka 71 Pyrus communis Grusza pospolita 92 7,0 5,5 dobry

15 Warsz yca MIASTO RADOMSKO tel.: (44) , fax: (044) ROBIMART Sp. z o.o. tel.: (22) , fax: (022)

16 MIASTO RADOMSKO tel.: (44) , fax: (044) ROBIMART Sp. z o.o. tel.: (22) , fax: (022)

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA Tom I Tom II Tom III Tom IV Tom V Projekt Zagospodarowania Terenu Projekt budowlano-wykonawczy branża drogowa Projekt budowlano-wykonawczy branża sanitarna Inwentaryzacja zieleni

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO VIDAR USŁUGI OGRODNICZE Jarosław Łukasiak Ul.Armii Krajowej 33/26 06-400 Ciechanów Temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM 0+000.00

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno Jednostka projektowa: TRANSMOST Sp. z o.o. 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 21/1 Tel/fax.: (0-22) 853 51 60 Stadium: Branża:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA Nr drzewa/ krzewu.. Gatunek Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód na wys. 5 cm Obwód pni na wys. 0 cm średnic [szt.] 5 0-5 5-0 05-0 5 Pow. Wys. [m] [m] Stan zdrowotny Nr drzewa/ krzewu

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm] 1 Rosa spp. grupa: róża spp. 2 Rosa spp. grupa: róża spp. 111+97+1 Salix spp. wierzba spp. 3 02+94 15 9 średni redukowana korona 4 subsp. Syriaca śliwa mirabelka 22+12 7 3 dobry Acer platanoides klon pospolity

Bardziej szczegółowo

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr inw. Nazwa drzewa, krzewu Obwód pnia [cm] Wysokość drzewa,

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu Stawka zł /1 Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [m 2 ] Obw. Stawka zł /1 cm m 2 Opłata za usunięcie Współczynnik [cm] * obwodu drzewa powierzchni [PLN] Uwagi KOD Wiek krzewu 41 owocowe

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia 1 Grab pospolity Carpinus betulus 50 4,5 6 2 Robinia biała Robinia pseudoacacia 56+67 6 6,5 3 Ligustr pospolity Ligustrum

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wiek Cena DRZEWA IGLASTE 1. Jodła kaukaska

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ LOKALIZACJA: Skwer S. Broniewskiego Orszy i fragment parku Morskie Oko ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27

Bardziej szczegółowo

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia L.p. Nr drzewa Gatunek drzewa lub krzewu Obwód pnia w centymetrach 1 1 Sosna zwyczajna 1 2 2 Sosna zwyczajna 122 3 3 Klon jawor 22, 4 4 Klon jawor 22, 22,25, 32,

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW Fragment ulicy Dąbrowskiego na odcinku od ulicy Gorajskiej-Prusimskiej do ulicy Łobżenickiej w Poznaniu 1 Aesculus hippocastanum / kasztanowiec biały 1 25 2 Robinia peseudoacacia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY Opracowała: Marzec 2017 1. INWESTOR Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM OBIEKT Zieleniec przy zbiorniku wodnym Jeziórka w Sierpcu ADRES Teren między ulicami: Świętokrzyską, Piastowską i A.Fredry w Sierpcu. BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) wysokość (m) Powierzchni średnica a korony (m) zakrzewienia (m2) 1 1 Wierzba biała Salix alba 70+88+81 6 6 Zły stan zdrowotny ETAP III 13+21+12+29+22+27+2 2 2

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY:

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY: 6 366 10 11 7 12 13 14 531 8 321 9 378 542 320 463 570 472 OZNACZENIA: 611 1 2k 7 201 2 620 1k 193 124 34k 76 3k 3 613 5 4 648 151 807 366 834 34k 34k drzewo pomnik przyrody 487 301 162 835 378 drzewo

Bardziej szczegółowo

3,5m 2 krzewy w wieku

3,5m 2 krzewy w wieku Spis inwentaryzacyjny roślin wraz wytypowaniem ich do wycinki L.p. Gatunek (rodzaj) Obwód pnia [cm] φ korony [m] zasięg korony [m 2 ] Wys. [m] Uwagi Informacja o wycince 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010r.

Warszawa, listopad 2010r. Inwestycja: Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania ulic Radiowa i Kaliskiego Część: Inwestor: Inwentaryzacja zieleni i projekt zieleni Dzielnica Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 01-381 Warszawa

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2017

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2017 OBIEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU CZĘŚCI PARKU KLECIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU NA "SIŁOWNIĘ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU" - WYKONANIE NOWEGO PLACU ORAZ MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ADRESS ul. Skrajna; Wrocław KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989...

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989... Spis treści: Część opisowa Podstawa opracowania... 2 Zakres opracowania i lokalizacja... 2 Opis zieleni istniejącej... 2 Metody prac inwentaryzacyjnych... 2 Gospodarka drzewostanem...... 2 Tabela inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Numer na mapie Nazwa łacińska / Nazwa polska / Obwód pnia (w cm) wyciąć Przyczyna Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89)

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 e-mail: biuro@noweko.com.pl Nazwa obiektu: Budowa kolektora Centralnego bis w ulicy Leśnej w Olsztynie. Adres:

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 48/3, 48/4, 48/5, 49/3, 49/5, 49/6, obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo 49 75 76 77 78 79 80 81 82 83 94 48 85 84 86 91 88 87 89 90 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 63 64 95 46 44 9c 45 43 36 38 39 41 40 37 42 9b 34 33 35 31 32 28 29

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 BRANŻA OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR Architektura Krajobrazu Ul. Kolbego 85-626 Bydgoszcz; Działki o numerach: 7, 199, 198 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

GMINA HALINÓW. ul. Spó dzielcza 1, 05-074 Halinów

GMINA HALINÓW. ul. Spó dzielcza 1, 05-074 Halinów Inwestor: GMINA HALINÓW ul. Spó dzielcza 1, 05-074 Halinów Jednostka projektowa: Pawe Gembarowski Biuro Projektowo-In ynierskie VETTE ul. Duracza 8 lok. 58, 01-892 Warszawa Zadanie inwestycyjne: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU Numer drzewa Gatunek drzewa Obwód 1. Malus domestica 2. Robinia 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna 4. Syringa vulgaris

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str.

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str. Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE.... str. 4 2. RYSUNKI. str. 378 2.1. SPIS RYSUNKÓW. str. 378 Strona 1 1. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666 Plan wyrębu " P K I " B R O N I S Ł A W W A L U G A 4 1-7 0 9 R U D A Ś L. U L. N I E D U R N E G O 3 0 T E L. / F A X. ( 0-3 2 ) 2 4-4 4-6 6 6 e - m a i l : W a l u g a @ w p. p l ; NAZWA ZAMÓWIENIA,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ Inwestor: Gmina Skawina Rynek 1 32-050 Skawina Biuro projektowe: 30-710 Kraków ul. Krzywda 12A/BS5 www.serpentyna.pl biuro@serpentyna.pl Tel. kom.: 501 194 278 Tel./fax: (12) 657 26 01 Temat inwestycji:

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DĄBROWSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO

PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DĄBROWSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA KNURÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej,

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej, Autor: SELVA Pracownia Architektury Krajobrazu Sebastian Koziarzewski, ul. Szwedzka 3/11, 54-401 Wrocław. Adres: ul. Żernicka, Wrocław Selva Pracownia Architektury Krajobrazu www.selvawroc.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INWENTARYZACJA ZIELENI PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INWENTARYZACJA ZIELENI PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INWENTARYZACJA ZIELENI PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW Nazwa inwestycji: Przebudowa ul. Zamkniętej w Inowrocławiu Numer działek: 14, 29, 38, 44/1 Inwestor: Miasto Inowrocław Urząd

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska Kawice 10, 59 230 Prochowice oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Zlecający:

Bardziej szczegółowo

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck Stadium: PLAN WYRĘBU. EGZ. Nazwa inwestycji: Adres obiektu: Branża: Inwestor: Andrzej Przybylski Ul. Kukuczki 24 m 34 42-224 Częstochowa Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wysokość (cm) Cena DRZEWA IGLASTE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu.

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Temat: Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Inwestor: Obręb: Stadium: Branża: inwentaryzacja dendrologiczna szata roślinna Wykonanie: dr inż. Monika Czechowicz tel. kom.

Bardziej szczegółowo

Umowa: 2009/ROŚ.ŚR/11. Zadanie: Uproszczony plan gospodarki drzewostanem w zabytkowym Parku Miejskim w Nysie cz. I

Umowa: 2009/ROŚ.ŚR/11. Zadanie: Uproszczony plan gospodarki drzewostanem w zabytkowym Parku Miejskim w Nysie cz. I Zakład Usługowy mgr inŝ. Witosław Grygierczyk 44-114 Gliwice ul. Ustroń 3 tel/fax: 0-32-232-39-36 e-mail: parklesny@tlen.pl http://www.parklesny.com.pl Umowa: 2009/ROŚ.ŚR/11 Zadanie: Uproszczony plan gospodarki

Bardziej szczegółowo

TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR INWENTARYZACJA ZIELENI STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK

TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR INWENTARYZACJA ZIELENI STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR Opracowanie: INWENTARYZACJA ZIELENI Przedsięwzięcie: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 218 STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK Zamawiający / Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku.

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku. Zawartość opracowania: Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem I. Opis techniczny II. Inwentaryzacja szczegółowa drzew i krzewów III. Opracowanie graficzne IV. Opis zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Iława, kwiecien 2013r. 1. Podstawa opracowania: Zlecenie Burmistrza miasta Iława. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. Wizja

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BRODZIŃSKIEGO 1

BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BRODZIŃSKIEGO 1 NAZWA ZAMÓWIENIA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV: NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: RODZAJ OPRACOWANIA: JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: BRANŻA: PROJEKTANT: BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BRODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH

INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH Opracowanie: mgr inŝ. Joanna Flis - inspektor nadzoru ds. zieleni upr. NOT Nr 17/94/5 Puławy, lipiec 2014 r. Spis treści 1. Podstawa i zakres opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

TEREN ZIELENI - SKWER

TEREN ZIELENI - SKWER VERTIGO MARGARETA JARCZEWSKA ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław tel. 48 609473093; e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl OBIEKT: TEREN ZIELENI - SKWER TEMAT: ADRES: BUDOWA, MODERNIZACJA, DOPOSAŻANIE MIEJSC

Bardziej szczegółowo

Pomniki Przyrody Ożywionej

Pomniki Przyrody Ożywionej Zestawienie pomników przyrody ożywionej Gmina Polkowice Pomniki Przyrody Ożywionej Nr Nazwa obiektu Rodzaj Miejscowość Opis stanowiska Podstawa prawna objęcia ochroną Uwagi dot. zachowania lub zniesienia

Bardziej szczegółowo

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE. 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA III. OPIS PROJEKTU SZATY ROŚLINNEJ 1. Skład gatunkowy projektowanych nasadzeń 2. Tabela nasadzeń

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. Mazow.08.194.7028 ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW Zespół autorski: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:

PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW Zespół autorski: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis: EGZ. NR 1 Inwestor: Zarząd Powiatu Białostockiego reprezentowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku 15-522 Białystok, Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 37 Jednostka projektowa: Adres obiektu: woj.

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ LUB RUCHU DROGOWEGO. DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10. OBWÓD PNIA [cm] ** ODLEGŁOŚĆ OSI PNIA OD ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA [cm]

POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ LUB RUCHU DROGOWEGO. DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10. OBWÓD PNIA [cm] ** ODLEGŁOŚĆ OSI PNIA OD ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA [cm] NR NAZWA ZWYCZAJOWA (POLSKA) NAZWA ŁACIŃSKA FORMA WZROSTU D-drzewiasta, K-krzewiasta WYSOKOŚĆ [m] * SZEROKOŚĆ [m]* OBWÓD PNIA [cm] ** POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ [m2] ILOŚĆ SZTUK DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI PROJEKT BUDOWLANY Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0 na odcinku węzeł Chrząstkowo węzeł Ostrowiec WYCINKA ZIELENI STADIUM : BRANŻA : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015 OBIEKT BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 PRZY ULICY INŻYNIERSKIEJ 54 WE WROCŁAWIU ADRES ul. Inżynierska 54, Wrocław KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Kat.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE SPIS TREŚCI I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA II. OPIS TERENU III. OPIS DO INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ IV. SPIS BOTANICZNYCH NAZW GATUNKÓW V. WYKAZ ZINWENTARYZOWANYCH ROŚLIN VI. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI KATARZYNA LIS - MORAWSKA INWENTARYZACJA ZIELENI NA TERENIE PROJEKTOWANYCH BOISK W MOSINIE PRZY ULICY TOPOLOWEJ ZLECENIODAWCA: AMIBUD Cezary Ilnicki ul. Świerczewskiego 84 59-930 Pieńsk OPRACOWAŁ: mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska Warszawa. W a r s z a w a, s i e r p i eń 2016r. Inwestor: Opracowanie:

Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska Warszawa. W a r s z a w a, s i e r p i eń 2016r. Inwestor: Opracowanie: I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I n a s k a r p i e p r z y M u z e u m P o w s t a n i a W a r s z a w s k i e g o ( r ó g u l. G r z y b o w s k i e j i T o w a r o w e j ), n a d z i a ł c e

Bardziej szczegółowo

PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW Rozbudowa ul. Zdroje w Czerwonaku poprzez dobudowę chodnika od posesji nr 56 do ul. Źródlanej

PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW Rozbudowa ul. Zdroje w Czerwonaku poprzez dobudowę chodnika od posesji nr 56 do ul. Źródlanej PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW Rozbudowa ul. Zdroje w Czerwonaku poprzez dobudowę chodnika od posesji nr 56 do ul. Źródlanej Lokalizacja: działki nr 138, 37, 23/4, 23/2, 20, 19, 39, 38/2; obręb 0002 Czerwonak,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1 INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1. Podstawa opracowania: - Umowa zlecenie - Mapa sytuacyjno wysokociowa w skali 1:500 - Bezporednie pomiary w terenie - Ustawa z dnia 31 stycznia 1980r o Ochronie i Kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1 SPIS TREŚCI 1.DANE OGÓLNE... 3 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA I ZAKRES... 3 2.PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ... 4 2.1. ZAŁOŻENIA DO GOSPODARKI SZATĄ

Bardziej szczegółowo

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1.

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1. Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [ 2 ] Współczynnik c obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,5 231,28 115,64 2 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. II. Rysunki Rys 1/1 Arkusz 1 6

Spis zawartości. II. Rysunki Rys 1/1 Arkusz 1 6 2 Spis zawartości I. Część opisowa 1.0. Przedmiot i cel opracowania. 2.0. Podstawy opracowania 3.0. Inwentaryzacja zadrzewień i zakrzaczeń. 4.0. Podsumowanie i wnioski. II. Rysunki Rys 1/1 Arkusz 1 6 3

Bardziej szczegółowo

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/ e-mail Konto / NIP Ul. Kolonia Stella 26 32-500 Chrzanów tel. 0-32 623 00 49 fax. 0-32 625 06 23 www.biurokonstruktor.com.pl biuro@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI ,,ZUBiD,, inŝ. Bogdan Misiura 76-004 Sianów, Karnieszewice 45a tel. (0) 604-118 578; fax: 91 882 10 64; e-mail: zubidbm@interia.pl NIP 673-119-76-70 INWENTARYZACJA ZIELENI INWESTOR: Gmina Miasto Świnoujście

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ADRES: ul. Brzeska dz. nr 17, 18/7, 18/9, 18/10, 19, AM-10 obręb: Południe, Wrocław ZLECENIODAWCA: INWESTOR: TEMAT: Vertigo Margareta Jarczewska ul. M. Jackowskiego 33 51-661

Bardziej szczegółowo

MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: Nazwa i adres obiektu: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI INWENTARYZACJA ZIELENI Metoda i zakres opracowania Inwentaryzację wykonywano na podstawie wizji terenowych i pomiarów dendrometrycznych w kwietniu 2012 r. przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego, kiedy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Temat: INWENTARYZACJA ZIELENI Lokalizacja: Zleceniodawca: MIASTO: WROCŁAW OBRĘB: 43 PRACZE ODRZAŃSKIE DOTYCZY: CZĘŚCI DZIAŁKI, 78,, AM 26, 1/16, 1/17, 1/18, 1/23 AM30 Wykonawca: Giebułtów Bl. 17/11 59

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ - Obr. ew. 31 dz. nr: 1/99, 1/194, 1/192 - Obr. ew. 37 dz.

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ - Obr. ew. 31 dz. nr: 1/99, 1/194, 1/192 - Obr. ew. 37 dz. INWESTOR Gmina Olsztyn 10-101 Olsztyn, Plac Jana Pawła II-go nr 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU Ulica Bohaterów Monte Cassino w Olsztynie Etap 1. Odcinek od ulicy Leśnej. RODZAJ OPRACOWANIA INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ ul. ks. I. Kłopotowskiego Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ ul. ks. I. Kłopotowskiego Warszawa Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ ul. ks. I. Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa Wykonawca: Ekoprojekt Jacek Jakóbik Żółwin, ul. Nadarzyńska 134 05-807 Podkowa Leśna tel. 668348685

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. kraj. Tomasz Niewczas mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Kędziorek inż. arch. kraj. Justyna Kąkolewska Objęła pomiary:

mgr inż. arch. kraj. Tomasz Niewczas mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Kędziorek inż. arch. kraj. Justyna Kąkolewska Objęła pomiary: Inwentaryzacja zieleni administrowanej przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową, osiedle Żoliborz III w obrębie tzw. "I Kolonii" tj. obszaru ograniczonego ulicami, Krasińskiego, Broniewskiego, Braci

Bardziej szczegółowo