Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI"

Transkrypt

1 PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ ŁĄCZNIKA TYCH ULIC (Z WYŁĄCZENIEM TERENU KOLEJOWEGO) Nazwa i adres obiektu budowlanego: ULICA WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM TYCH ULIC (Z WYŁĄCZENIEM TERENU KOLEJOWEGO) W RADOMSKU Działki nr: wykaz działek zamierzenia budowlanego podano na PZT Inwestor: Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko Jednostka projektowa ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków Studium opracowania Branża: ZIELEŃ Zespół projektowy OPRACOWAŁA Imię i nazwisko Nr uprawnień Specjalność Data Podpis mgr inż. Katarzyna Kizeweter-Cylińska ZIELEŃ r. Pruszków, luty 2015 r. Egz. Nr 1 ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIURO: NIP: ul. Staszica 1 piętro V, Pruszków REGON: tel.: (022) ; fax.: (022) , ; KRS:

2 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY PODSTAWA OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA OPIS TERENU OPRACOWANIA OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU SKŁAD GATUNKOWY WIEK I WARTOŚĆ PRZYRODNICZA STAN OGÓLNY SZATY ROŚLINNEJ DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCINKI... 6 II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA I RYSUNKOWA TABELA NR 1: WYKAZ INWENTARYZACYJNY DRZEW I KRZEWÓW RYSUNEK NR 1: PLAN ORIENTACYJNY RYSUNEK NR 2 : ISTNIEJĄCEJ, SKALA 1: ROBIMART Sp. z o.o. STRONA 2

3 I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest mapa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana przez spółkę cywilną GEOMAP - Usługi Geodezyjne z Radomska. 2. Cel i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieleni istniejącej w pasie drogowym ulic: Sierakowskiego, Reymonta i Warszyca w Radomsku, powiat radomszczański, województwo łódzkie. Informacje inwentaryzacyjne z wizji terenowych i pomiarów dendrometrycznych zawierają: indywidualne określenie stanu istniejącego poszczególnych egzemplarzy zadrzewienia, tj. rodzaj, gatunek i odmianę drzew i krzewów, pomiar obwodu pnia na wysokości 130cm, zasięg korony i ocenę wysokości, a w przypadku krzewów powierzchnię zakrzewienia w m 2 ; analizę wartości inwentaryzowanej szaty roślinnej wraz z opisem stanu ogólnego drzewa, jego stanu zdrowotności i występujących nieprawidłowości; szczegółowe usytuowanie zadrzewienia i zakrzewienia naniesione na plan sytuacyjny w skali 1:500. Dla każdego drzewa podano następujące informacje w ponumerowanych kolumnach w wykazie inwentaryzacyjnym (tabela nr 1): 1) liczbę porządkową; 2) nazwę gatunku i odmianę drzewa/krzewu podane w języku łacińskim; 3) nazwę gatunku i odmianę drzewa/krzewu podane w języku polskim; 4) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm [cm]; 5) wysokość drzewa [m]; 6) cę korony drzewa [m]; 7) powierzchnię w przypadku występowania krzewów [m 2 ]; 8) opis stanu ogólnego drzew i krzewów; 9) informację o przeznaczeniu drzewa/krzewu do wycinki; 10) inne uwagi dotyczące wszelkich nieprawidłowości. ROBIMART Sp. z o.o. STRONA 3

4 Stan zachowania zinwentaryzowanej szaty roślinnej określono na podstawie elementów takich, jak: wykształcenie prawidłowego pokroju, deformacje i ubytki korony, uszkodzenia i ubytki pnia, widoczne choroby pasożytnicze. 3. Opis terenu opracowania Zakres opracowania stanowi układ drogowy ulic: Sierakowskiego, Reymonta i Warszyca w Radomsku. Lokalizację całej inwestycji przedstawia rys. nr 1 Plan orientacyjny. 4. Ogólny opis drzewostanu Na przedmiotowym terenie zinwentaryzowano 71 drzew i krzewów zestawionych w wykazie tabelarycznym (tabela nr 1) Skład gatunkowy Istniejąca szata roślinna występuje jako rzędowe lub pojedyncze nasadzenia. Wśród drzew wyróżnić można: klon zwyczajny (Acer platanoides), klon jesionolistny (Acer negundo), klon jawor (Acer pseudoplatanus), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), grab pospolity (Carpinus betulus), jarząb szwedzki (Sorbus intermedia), jarząb pospolity (Sorbus aucuparia), lipa drobnolistna (Tilia cordata), lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos), olsza czarna (Alnus glutinosa), wiąz szypułkowy (Ulmus laevis), dąb szypułkowy (Quercus robur), dąb czerwony (Quercus rubra), skrzydłorzech kaukaski (Pterocarya farxinifolia), bożodrzew gruczołkowaty (Ailanthus altissima), jabłoń domowa (Malus domestica), śliwa domowa mirabelka (Prunus domestica ssp. Syriaca), grusza pospolita (Pyrus communis) oraz z krzewów: klon jesionolistny (Acer negundo), ligustr pospolity (Ligustrum vulgare), dzika róża (Rosa canina), śnieguliczka biała (Symphoricarpos albus), krzewy w tym m.in. tawuła, berberys, pęcherznica. ROBIMART Sp. z o.o. STRONA 4

5 Wykaz gatunków drzew i krzewów występujących na terenie opracowania: L.p. nazwa łacińska nazwa polska ilość pow. (szt.) (m²) Acer platanoides Klon zwyczajny 12 2 Acer negundo Klon jesionolistny 11 20,0 3 Acer pseudoplatanus Klon jawor 4 4 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 7 5 Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa 5 6 Carpinus betulus Grab pospolity 3 7 Sorbus intermedia Jarząb szwedzki 3 8 Sorbus aucuparia Jarząb pospolity 2 9 Tilia cordata Lipa drobnolistna 2 10 Tilia platyphyllos Lipa szerokolistna 2 11 Alnus glutinosa Olsza czarna 2 12 Ulmus laevis Wiąz szypułkowy 1 13 Quercus robur Dąb szypułkowy 1 14 Quercus rubra Dąb czerwony 1 15 Pterocarya farxinifolia Skrzydłorzech kaukaski 1 16 Ailanthus altissima Bożodrzew gruczołkowaty 1 17 Ligustrum vulgare Ligustr pospolity ,0 18 Rosa canina Dzika róża ,0 19 Symphoricarpos albus Śnieguliczka biała ,0 20 Malus domestica Jabłoń domowa 3 21 Prunus domestica ssp. Syriaca Śliwa domowa mirabelka 2 22 Pyrus communis Grusza pospolita 1 23 krzewy ,0 RAZEM 64 77, Wiek i wartość przyrodnicza Wiek drzew występujących na terenie opracowania jest różny, ale głównie są to drzewa umiarkowanie dojrzałe. Najmłodsze drzewa są w wieku do 15 lat (ca pnia mierzona na 130cm wysokości wynosi do 20cm). Większość drzew to okazy w wieku lat (ca pnia, w zależności od gatunku, wynosi do 60cm). Najstarsze drzewo wśród występujących na analizowanym terenie to ponad sześćdziesięcioletni klon jesionolistny. Wiek drzew jest jedynie wartością przybliżoną. Określony został na podstawie cy drzew. Jest to prosta i nieinwazyjna metoda pozwalająca szacunkowo określić wiek drzewa. Na terenie opracowania występują zarówno drzewa o bardzo dużej, dużej, jak i niskiej wartości przyrodniczej. Drzewem o bardzo dużej wartości przyrodniczej jest bożodrzew gruczołkowaty. Do drzew o dużej wartości przyrodniczej należą: klon zwyczajny, klon jawor, jesion wyniosły, grab pospolity, jarząb szwedzki, jarząb ROBIMART Sp. z o.o. STRONA 5

6 pospolity, lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, wiąz szypułkowy, dąb szypułkowy oraz dąb czerwony. Niską wartością przyrodniczą charakteryzują się klon jesionolistny, robinia akacjowa i olsza czarna. Drzewa owocowe to drzewa bez znaczenia przyrodniczego Stan ogólny szaty roślinnej Większość drzew występujących na terenie opracowania jest w dobrym stanie zdrowotnym. Widoczne są jednak u większości drzew blizny po usuwanych konarach i. Kilka drzew jest w złym stanie zdrowotnym z powodu rozległych uszkodzeń pnia, ogłowienia, obkorowania konarów i wypróchnień ze śladami bytowania korników Drzewa przeznaczone do wycinki Z uwagi na kolizję z projektowanym układem drogowym określono, które ze zinwentaryzowanych drzew i krzewów przeznaczone są do wycinki. Zaznaczono je czerwonym krzyżykiem na planie sytuacyjnym (Rys. nr 2). ROBIMART Sp. z o.o. STRONA 6

7 II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA I RYSUNKOWA ROBIMART Sp. z o.o. STRONA 7

8 1. Tabela nr 1: Wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów L.p. nazwa łacińska nazwa polska obwód pnia na wys. 130cm (cm) wysokość (m) ca korony (m) pow. (m²) stan ogólny drzewa przeznaczone do wycinki Acer negundo Klon jesionolistny 2,5-3,0 20,0 dobry 2 Rosa canina Dzika róża 3,0 15,0 dobry 3 Tilia cordata Lipa drobnolistna 149 8,0 5,0 dobry 4 Tilia platyphyllos Lipa szerokolistna 155 9,0 7,0 dobry 5 Sorbus intermedia Jarząb szwedzki 20 3,0 2,0 dobry 6 Ailanthus altissima Bożodrzew gruczołkowaty 44 5,0 4,0 dobry 7 Tilia platyphyllos Lipa szerokolistna 122 7,0 --- zły drzewo uschnięte, wypróchniałe w środku 8 Acer platanoides Klon zwyczajny ,0 7,0 9 Quercus rubra Dąb czerwony ,0 7,0 dobry 10 Acer platanoides Klon zwyczajny 90 8,0 5,0 dobry 11 Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa ,0 6,0 dobry Prunus domestica ssp. Syriaca Prunus domestica ssp. Syriaca Śliwa domowa mirabelka 23 3,5 2,5 dobry Śliwa domowa mirabelka 2x 27, 19 4,5 3,0 dobry 14 Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa ,0 6,5 dobry 15 Ligustrum vulgare Ligustr pospolity 1,0 5,0 dobry 16 Acer platanoides Klon zwyczajny ,0 8,0 dobry uwagi widoczne podłużne uszkodzenia pnia konarach konarach konarach ROBIMART Sp. z o.o. STRONA 8

9 17 Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa 109 9,0 5,0 zły wycinka 18 Malus domestica Jabłoń domowa 29 3,5 2,0 dobry 19 Malus domestica Jabłoń domowa 41 3,5 2,0 dobry 20 Malus domestica Jabłoń domowa 30 3,0 3,0 dobry 21 Ligustrum vulgare Ligustr pospolity 1,0 10,0 dobry wycinka 22 Spiraea japonica Tawuła japońska Physocarpus opulifolius Pęcherznica kalinolistna 0,7 7,0 dobry wycinka 23 Acer negundo Klon jesionolistny 149 9,0 7,0 dobry 24 Pterocarya farxinifolia Skrzydłorzech kaukaski 104 5,0 5,0 dobry 25 Alnus glutinosa Olsza czarna 196 9,0 12,0 zły wycinka 26 Symphoricarpos albus Śnieguliczka biała 2,0 10,0 dobry wycinka 27 Acer negundo Klon jesionolistny 83 6,0 7,0 dobry wycinka 28 Acer negundo Klon jesionolistny 3x 76; 66; 36 6,0 8,0 dobry wycinka 29 Alnus glutinosa Olsza czarna 168 6,5 5,0 zły 30 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 164 7,0 9,0 31 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 193 8,0 9,0 32 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 173 8,0 8,0 33 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 181 8,0 7,0 34 Acer platanoides Klon zwyczajny 42 4,0 4,0 dobry 35 Acer platanoides Klon zwyczajny 30 3,0 3,0 dobry 36 Acer platanoides Klon zwyczajny 8 2,5 1,5 dobry drzewo próchniejące w środku, rozległe podłużne uszkodzenie pnia widoczne ślady po ucinanych rozległe podłużne uszkodzenie pnia, wewnątrz pień wypróchniały ze śladami bytowania korników drzewo ogłowione na wysokości ok.. 5,0m; pień i gałęzie miejscami obkorowane podłużne uszkodzenie pnia; widoczne blizny po usuniętych ROBIMART Sp. z o.o. STRONA 9

10 37 Sorbus aucuparia Jarząb pospolity 55 5,0 3,5 dobry 38 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 150 7,0 6,5 39 Sorbus aucuparia Jarząb pospolity 45 5,0 4,0 dobry 40 Quercus robur Dąb szypułkowy ,0 7,0 dobry 41 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 136 6,0 8,0 dobry 42 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 144 6,0 8,0 dobry 43 Acer platanoides Klon zwyczajny 36 3,0 3,0 dobry 44 Acer platanoides Klon zwyczajny 42 3,0 3,0 dobry 45 Acer platanoides Klon zwyczajny 45 3,0 3,0 dobry 46 Acer pseudoplatanus Klon jawor 121 7,0 10,0 dobry 47 Acer pseudoplatanus Klon jawor 88 6,0 5,0 dobry wycinka 48 Tilia cordata Lipa drobnolistna 85 5,0 4,0 dobry 49 Sorbus intermedia Jarząb szwedzki 2x 32, 29 3,0 2,0 dobry wycinka 50 krzewy w tym m.in.: tawuła, berberys 0,4 10,0 dobry wycinka 51 Acer platanoides Klon zwyczajny 55 5,0 4,0 dobry wycinka 52 Sorbus intermedia Jarząb szwedzki 2x 38, 22 3,0 2,5 dobry 53 Acer pseudoplatanus Klon jawor 100 6,0 5,0 dobry 54 Acer pseudoplatanus Klon jawor 64 5,0 4,5 dobry 55 Ulmus laevis Wiąz szypułkowy 129 8,0 10,0 dobry wycinka 56 Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa 121 7,0 6,5 wycinka 57 Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa 85 6,0 3,0 58 Acer platanoides Klon zwyczajny 22 3,0 1,5 dobry 59 Acer platanoides Klon zwyczajny 42 4,0 4,0 dobry widoczne podłużne uszkodzenia pnia; konarach i konarach i konarach i konarach i konarach i konarach i ; część konarów obkorowana ROBIMART Sp. z o.o. STRONA 10

11 60 Acer negundo Klon jesionolistny 48 5,0 3,0 dobry wycinka 61 Acer negundo Klon jesionolistny 46 5,0 3,0 dobry wycinka 62 Carpinus betulus Grab pospolity 18 3,0 2,0 dobry 63 Carpinus betulus Grab pospolity 28 2,5 2,0 dobry 64 Carpinus betulus Grab pospolity 22 2,0 3,0 dobry 65 Acer negundo Klon jesionolistny 25 3,0 3,0 dobry wycinka 66 Acer negundo Klon jesionolistny 12 2,0 1,5 dobry wycinka 67 Acer negundo Klon jesionolistny 66 4,0 4,0 dobry wycinka 68 Acer negundo Klon jesionolistny 52 4,0 4,0 dobry wycinka 69 Acer negundo Klon jesionolistny 3x 35, 27, 22 4,0 3,5 dobry wycinka 70 Acer negundo Klon jesionolistny 37 3,5 2,5 dobry wycinka 71 Pyrus communis Grusza pospolita 92 7,0 5,5 dobry ROBIMART Sp. z o.o. STRONA 11

12 ISTNIEJĄCEJ Rozbudowa układu drogowego ulic: Sierakowskiego, Reymonta i Warszyca w Radomsku w rejonie wiaduktu kolejowego wraz z rozbudową łącznika tych ulic pod wiaduktem TABELA NR 1. WYKAZ INWENTARYZACYJNY DRZEW I KRZEWÓW obwód pnia L.p. nazwa łacińska nazwa polska na wys. 130cm (cm) wysokość (m) ca korony (m) pow. (m²) stan ogólny drzewa przeznaczone do wycinki Acer negundo Klon jesionolistny 2,5-3,0 20,0 dobry 2 Rosa canina Dzika róża 3,0 15,0 dobry 3 Tilia cordata Lipa drobnolistna 149 8,0 5,0 dobry 4 Tilia platyphyllos Lipa szerokolistna 155 9,0 7,0 dobry 5 Sorbus intermedia Jarząb szwedzki 20 3,0 2,0 dobry 6 Ailanthus altissima Bożodrzew gruczołkowaty 44 5,0 4,0 dobry 7 Tilia platyphyllos Lipa szerokolistna 122 7,0 --- zły 8 Acer platanoides Klon zwyczajny ,0 7,0 9 Quercus rubra Dąb czerwony ,0 7,0 dobry uwagi drzewo uschnięte, wypróchniałe w środku widoczne podłużne uszkodzenia pnia 10 Acer platanoides Klon zwyczajny 90 8,0 5,0 dobry konarach 11 Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa ,0 6,0 dobry konarach Prunus domestica ssp. Syriaca Prunus domestica ssp. Syriaca Śliwa domowa mirabelka 23 3,5 2,5 dobry Śliwa domowa mirabelka 2x 27, 19 4,5 3,0 dobry 14 Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa ,0 6,5 dobry konarach 15 Ligustrum vulgare Ligustr pospolity 1,0 5,0 dobry 16 Acer platanoides Klon zwyczajny ,0 8,0 dobry 17 Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa 109 9,0 5,0 zły wycinka 18 Malus domestica Jabłoń domowa 29 3,5 2,0 dobry 19 Malus domestica Jabłoń domowa 41 3,5 2,0 dobry 20 Malus domestica Jabłoń domowa 30 3,0 3,0 dobry 21 Ligustrum vulgare Ligustr pospolity 1,0 10,0 dobry wycinka 22 Spiraea japonica Tawuła japońska 0,7 7,0 dobry wycinka drzewo próchniejące w środku, rozległe podłużne uszkodzenie pnia Physocarpus opulifolius Pęcherznica kalinolistna 23 Acer negundo Klon jesionolistny 149 9,0 7,0 dobry 24 Pterocarya farxinifolia Skrzydłorzech kaukaski 104 5,0 5,0 dobry widoczne ślady po ucinanych

13 ISTNIEJĄCEJ Rozbudowa układu drogowego ulic: Sierakowskiego, Reymonta i Warszyca w Radomsku w rejonie wiaduktu kolejowego wraz z rozbudową łącznika tych ulic pod wiaduktem L.p. nazwa łacińska nazwa polska obwód pnia na wys. 130cm (cm) wysokość (m) ca korony (m) pow. (m²) stan ogólny drzewa przeznaczone do wycinki Alnus glutinosa Olsza czarna 196 9,0 12,0 zły wycinka 26 Symphoricarpos albus Śnieguliczka biała 2,0 10,0 dobry wycinka uwagi rozległe podłużne uszkodzenie pnia, wewnątrz pień wypróchniały ze śladami bytowania korników 27 Acer negundo Klon jesionolistny 83 6,0 7,0 dobry wycinka 28 Acer negundo Klon jesionolistny 3x 76; 66; 36 6,0 8,0 dobry wycinka 29 Alnus glutinosa Olsza czarna 168 6,5 5,0 zły 30 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 164 7,0 9,0 31 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 193 8,0 9,0 32 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 173 8,0 8,0 33 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 181 8,0 7,0 34 Acer platanoides Klon zwyczajny 42 4,0 4,0 dobry 35 Acer platanoides Klon zwyczajny 30 3,0 3,0 dobry 36 Acer platanoides Klon zwyczajny 8 2,5 1,5 dobry 37 Sorbus aucuparia Jarząb pospolity 55 5,0 3,5 dobry 38 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 150 7,0 6,5 39 Sorbus aucuparia Jarząb pospolity 45 5,0 4,0 dobry 40 Quercus robur Dąb szypułkowy ,0 7,0 dobry 41 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 136 6,0 8,0 dobry 42 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 144 6,0 8,0 dobry 43 Acer platanoides Klon zwyczajny 36 3,0 3,0 dobry drzewo ogłowione na wysokości ok.. 5,0m; pień i gałęzie miejscami obkorowane podłużne uszkodzenie pnia; widoczne blizny po usuniętych widoczne podłużne uszkodzenia pnia; konarach i konarach i konarach i

14 ISTNIEJĄCEJ Rozbudowa układu drogowego ulic: Sierakowskiego, Reymonta i Warszyca w Radomsku w rejonie wiaduktu kolejowego wraz z rozbudową łącznika tych ulic pod wiaduktem L.p. nazwa łacińska nazwa polska obwód pnia na wys. 130cm (cm) wysokość (m) ca korony (m) pow. (m²) stan ogólny drzewa przeznaczone do wycinki Acer platanoides Klon zwyczajny 42 3,0 3,0 dobry 45 Acer platanoides Klon zwyczajny 45 3,0 3,0 dobry 46 Acer pseudoplatanus Klon jawor 121 7,0 10,0 dobry 47 Acer pseudoplatanus Klon jawor 88 6,0 5,0 dobry wycinka 48 Tilia cordata Lipa drobnolistna 85 5,0 4,0 dobry 49 Sorbus intermedia Jarząb szwedzki 2x 32, 29 3,0 2,0 dobry wycinka 50 krzewy w tym m.in.: tawuła, berberys 0,4 10,0 dobry wycinka 51 Acer platanoides Klon zwyczajny 55 5,0 4,0 dobry wycinka 52 Sorbus intermedia Jarząb szwedzki 2x 38, 22 3,0 2,5 dobry 53 Acer pseudoplatanus Klon jawor 100 6,0 5,0 dobry 54 Acer pseudoplatanus Klon jawor 64 5,0 4,5 dobry 55 Ulmus laevis Wiąz szypułkowy 129 8,0 10,0 dobry wycinka 56 Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa 121 7,0 6,5 wycinka uwagi konarach i konarach i 57 Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa 85 6,0 3,0 konarach i ; część konarów obkorowana 58 Acer platanoides Klon zwyczajny 22 3,0 1,5 dobry 59 Acer platanoides Klon zwyczajny 42 4,0 4,0 dobry 60 Acer negundo Klon jesionolistny 48 5,0 3,0 dobry wycinka 61 Acer negundo Klon jesionolistny 46 5,0 3,0 dobry wycinka 62 Carpinus betulus Grab pospolity 18 3,0 2,0 dobry 63 Carpinus betulus Grab pospolity 28 2,5 2,0 dobry 64 Carpinus betulus Grab pospolity 22 2,0 3,0 dobry 65 Acer negundo Klon jesionolistny 25 3,0 3,0 dobry wycinka 66 Acer negundo Klon jesionolistny 12 2,0 1,5 dobry wycinka 67 Acer negundo Klon jesionolistny 66 4,0 4,0 dobry wycinka 68 Acer negundo Klon jesionolistny 52 4,0 4,0 dobry wycinka 69 Acer negundo Klon jesionolistny 3x 35, 27, 22 4,0 3,5 dobry wycinka 70 Acer negundo Klon jesionolistny 37 3,5 2,5 dobry wycinka 71 Pyrus communis Grusza pospolita 92 7,0 5,5 dobry

15 Warsz yca MIASTO RADOMSKO tel.: (44) , fax: (044) ROBIMART Sp. z o.o. tel.: (22) , fax: (022)

16 MIASTO RADOMSKO tel.: (44) , fax: (044) ROBIMART Sp. z o.o. tel.: (22) , fax: (022)

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA Tom I Tom II Tom III Tom IV Tom V Projekt Zagospodarowania Terenu Projekt budowlano-wykonawczy branża drogowa Projekt budowlano-wykonawczy branża sanitarna Inwentaryzacja zieleni

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr inw. Nazwa drzewa, krzewu Obwód pnia [cm] Wysokość drzewa,

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu Stawka zł /1 Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [m 2 ] Obw. Stawka zł /1 cm m 2 Opłata za usunięcie Współczynnik [cm] * obwodu drzewa powierzchni [PLN] Uwagi KOD Wiek krzewu 41 owocowe

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wiek Cena DRZEWA IGLASTE 1. Jodła kaukaska

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM OBIEKT Zieleniec przy zbiorniku wodnym Jeziórka w Sierpcu ADRES Teren między ulicami: Świętokrzyską, Piastowską i A.Fredry w Sierpcu. BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010r.

Warszawa, listopad 2010r. Inwestycja: Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania ulic Radiowa i Kaliskiego Część: Inwestor: Inwentaryzacja zieleni i projekt zieleni Dzielnica Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 01-381 Warszawa

Bardziej szczegółowo

3,5m 2 krzewy w wieku

3,5m 2 krzewy w wieku Spis inwentaryzacyjny roślin wraz wytypowaniem ich do wycinki L.p. Gatunek (rodzaj) Obwód pnia [cm] φ korony [m] zasięg korony [m 2 ] Wys. [m] Uwagi Informacja o wycince 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 48/3, 48/4, 48/5, 49/3, 49/5, 49/6, obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989...

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989... Spis treści: Część opisowa Podstawa opracowania... 2 Zakres opracowania i lokalizacja... 2 Opis zieleni istniejącej... 2 Metody prac inwentaryzacyjnych... 2 Gospodarka drzewostanem...... 2 Tabela inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 BRANŻA OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR Architektura Krajobrazu Ul. Kolbego 85-626 Bydgoszcz; Działki o numerach: 7, 199, 198 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

GMINA HALINÓW. ul. Spó dzielcza 1, 05-074 Halinów

GMINA HALINÓW. ul. Spó dzielcza 1, 05-074 Halinów Inwestor: GMINA HALINÓW ul. Spó dzielcza 1, 05-074 Halinów Jednostka projektowa: Pawe Gembarowski Biuro Projektowo-In ynierskie VETTE ul. Duracza 8 lok. 58, 01-892 Warszawa Zadanie inwestycyjne: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666 Plan wyrębu " P K I " B R O N I S Ł A W W A L U G A 4 1-7 0 9 R U D A Ś L. U L. N I E D U R N E G O 3 0 T E L. / F A X. ( 0-3 2 ) 2 4-4 4-6 6 6 e - m a i l : W a l u g a @ w p. p l ; NAZWA ZAMÓWIENIA,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU Numer drzewa Gatunek drzewa Obwód 1. Malus domestica 2. Robinia 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna 4. Syringa vulgaris

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INWENTARYZACJA ZIELENI PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INWENTARYZACJA ZIELENI PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INWENTARYZACJA ZIELENI PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW Nazwa inwestycji: Przebudowa ul. Zamkniętej w Inowrocławiu Numer działek: 14, 29, 38, 44/1 Inwestor: Miasto Inowrocław Urząd

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ Inwestor: Gmina Skawina Rynek 1 32-050 Skawina Biuro projektowe: 30-710 Kraków ul. Krzywda 12A/BS5 www.serpentyna.pl biuro@serpentyna.pl Tel. kom.: 501 194 278 Tel./fax: (12) 657 26 01 Temat inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str.

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str. Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE.... str. 4 2. RYSUNKI. str. 378 2.1. SPIS RYSUNKÓW. str. 378 Strona 1 1. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR INWENTARYZACJA ZIELENI STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK

TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR INWENTARYZACJA ZIELENI STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR Opracowanie: INWENTARYZACJA ZIELENI Przedsięwzięcie: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 218 STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK Zamawiający / Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH

INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH Opracowanie: mgr inŝ. Joanna Flis - inspektor nadzoru ds. zieleni upr. NOT Nr 17/94/5 Puławy, lipiec 2014 r. Spis treści 1. Podstawa i zakres opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wysokość (cm) Cena DRZEWA IGLASTE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. Mazow.08.194.7028 ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

Pomniki Przyrody Ożywionej

Pomniki Przyrody Ożywionej Zestawienie pomników przyrody ożywionej Gmina Polkowice Pomniki Przyrody Ożywionej Nr Nazwa obiektu Rodzaj Miejscowość Opis stanowiska Podstawa prawna objęcia ochroną Uwagi dot. zachowania lub zniesienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu.

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Temat: Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Inwestor: Obręb: Stadium: Branża: inwentaryzacja dendrologiczna szata roślinna Wykonanie: dr inż. Monika Czechowicz tel. kom.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE SPIS TREŚCI I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA II. OPIS TERENU III. OPIS DO INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ IV. SPIS BOTANICZNYCH NAZW GATUNKÓW V. WYKAZ ZINWENTARYZOWANYCH ROŚLIN VI. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU

Bardziej szczegółowo

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE. 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA III. OPIS PROJEKTU SZATY ROŚLINNEJ 1. Skład gatunkowy projektowanych nasadzeń 2. Tabela nasadzeń

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI PROJEKT BUDOWLANY Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0 na odcinku węzeł Chrząstkowo węzeł Ostrowiec WYCINKA ZIELENI STADIUM : BRANŻA : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1 SPIS TREŚCI 1.DANE OGÓLNE... 3 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA I ZAKRES... 3 2.PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ... 4 2.1. ZAŁOŻENIA DO GOSPODARKI SZATĄ

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1 INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1. Podstawa opracowania: - Umowa zlecenie - Mapa sytuacyjno wysokociowa w skali 1:500 - Bezporednie pomiary w terenie - Ustawa z dnia 31 stycznia 1980r o Ochronie i Kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1.

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1. Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [ 2 ] Współczynnik c obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,5 231,28 115,64 2 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI ,,ZUBiD,, inŝ. Bogdan Misiura 76-004 Sianów, Karnieszewice 45a tel. (0) 604-118 578; fax: 91 882 10 64; e-mail: zubidbm@interia.pl NIP 673-119-76-70 INWENTARYZACJA ZIELENI INWESTOR: Gmina Miasto Świnoujście

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI INWENTARYZACJA ZIELENI Metoda i zakres opracowania Inwentaryzację wykonywano na podstawie wizji terenowych i pomiarów dendrometrycznych w kwietniu 2012 r. przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego, kiedy

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. II. Rysunki Rys 1/1 Arkusz 1 6

Spis zawartości. II. Rysunki Rys 1/1 Arkusz 1 6 2 Spis zawartości I. Część opisowa 1.0. Przedmiot i cel opracowania. 2.0. Podstawy opracowania 3.0. Inwentaryzacja zadrzewień i zakrzaczeń. 4.0. Podsumowanie i wnioski. II. Rysunki Rys 1/1 Arkusz 1 6 3

Bardziej szczegółowo

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/ e-mail Konto / NIP Ul. Kolonia Stella 26 32-500 Chrzanów tel. 0-32 623 00 49 fax. 0-32 625 06 23 www.biurokonstruktor.com.pl biuro@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo

UL. Szalkiewiczowej 8 tel NIP Reg Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach

UL. Szalkiewiczowej 8 tel NIP Reg Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach damdroń upr.bud.1 93/Lb/98 OBIEKT: mgrinż.a Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach AMD Usługi Budowlane i Projektowe MAŁGORZATA DROŃ 24-100 PUŁAWY UL. Szalkiewiczowej 8 tel. 0603 916 422 NIP.716-135-58-06

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści: Spis treści: OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 2. PRZEDMIOT UMOWY... 4 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 4. STAN ISTNIEJĄCY... 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO ROZPOZNAJEMY DRZEWA NA PODSTAWIE SYLWETKI OKREŚLANIE WIEKU DRZEW Oblicz wiek mierzonych drzew korzystając z dostępnych niżej sposobów. Średni obwód drzewa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI C ZĘ Ś Ć O P IS O W O - R YS U NK O W A

INWENTARYZACJA ZIELENI C ZĘ Ś Ć O P IS O W O - R YS U NK O W A Inwestor: Zamawiający: Jednostka projektowa: Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno Spółka Infrastrukturalna Powiatu Piaseczyńskiego Sp. z o.o. ul. Żwirowa 50/52, 05-506

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ - Obr. ew. 31 dz. nr: 1/99, 1/194, 1/192 - Obr. ew. 37 dz.

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ - Obr. ew. 31 dz. nr: 1/99, 1/194, 1/192 - Obr. ew. 37 dz. INWESTOR Gmina Olsztyn 10-101 Olsztyn, Plac Jana Pawła II-go nr 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU Ulica Bohaterów Monte Cassino w Olsztynie Etap 1. Odcinek od ulicy Leśnej. RODZAJ OPRACOWANIA INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA DRZEWA i KRZEWY KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ do usunięcia 12 Wiąz górski Ulmus glabra Huds. 13 Wiąz górski Ulmus glabra Ulmus glabra Huds. na ys.1,3m a)42 b) 50

Bardziej szczegółowo

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m)

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m) 1 Berberis thunbergii Potentilia fruticosa berberys Thynberga pięciornik krzewiasty _ 200m 2 0.8 młode nasadzenia do 5 lat 2 Euonymus fortunei trzmielina Fortuna _ 42m 2 0.3 młode nasadzenia do 5 lat 3

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W 2011 Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W edek Agor Wykonie: Czysta Energia PV Sebastian Machnowski Warszawa, luty 2011 1. OPIS OPRACOWANIA.... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: Nazwa i adres obiektu: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA

Bardziej szczegółowo

================================================================ SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

================================================================ SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM Biuro Projektów Komunikacyjnych TRAKT-PROJEKT 03-475 Warszawa ul. Groszkowskiego 5/73 Tel. (022) 618 32 05 kom. 602 433 808 e-mail: TRAKT-PROJEKT@neostrada.pl NIP: 113-081-27-77 REGON: 140594270 ================================================================

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec INWESTOR: Samodzielny Szpital Miejski w Sosnowcu TEMAT: Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką

Bardziej szczegółowo

Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN

Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Aktualizacja szczegółowej inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl ADRES: UL. GĄSAWSKA 7 64-500 SZAMOTUŁY NIP: 787-195-55-27 REGON: 301 403 140 STADIUM DOKUMENTACJI: ADRES DO KORESPONDENCJI: BIURO INŻYNIERSKIE KULIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gatunek Liczba sztuk egzemplarzy w przedziałach średnicy pni w cm Krzewy m 2 do 15 16-20

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU AGRO-MAR Zakład Projektowania, Urządzania i Utrzymania Terenów Zieleni 43-190 Mikołów, ul. Jagodowa 22a INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU ROSNĄCEGO WZDŁUŻ TRASY PROJEKTOWANEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ ZA- PEWNIAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

1. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior liczny drobny susz

1. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior liczny drobny susz 14 7.1 Wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów Sekcja I Lp. Nazwa Gatunkowa polska Nazwa Gatunkowa Łacińska Średnica pierśnicy w cm Średnica korony w m. Wysokość w m. Uwagi Drzewa do usunięcia kolor czerwony

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Ogrodypro Robert Polański ul. Kwiatowa 35 62-030 Luboń tel. 604 548 527 biuro@ogrodypro.pl http://ogrodypro.pl/ INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ADRES: ul. Kłodnicka 36, 54-207 Wrocław cz. dz. nr 11/3, AM

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Dane ogólne Nazwa opracowania Inwestor Autor opracowania Podstawa opracowania

Spis treści 1. Dane ogólne Nazwa opracowania Inwestor Autor opracowania Podstawa opracowania 1 Spis treści 1. Dane ogólne... 3 1.1 Nazwa opracowania.... 3 1.2 Inwestor... 3 1.3 Autor opracowania... 3 1.4 Podstawa opracowania.... 3 1.5 Cel i zakres opracowania.... 3 2. Warunki formalno prawne...

Bardziej szczegółowo

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.:

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi łączącej ul. Bursztynową z ul. Mickiewicza Opracowanie: BIO-PLAN Pracownia ochrony przyrody i ekologii dr Krzysztof Spałek ul. Psie Pole 15, 46-040

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA - IGPiM - INSTITUTE OF SPATIAL ECONOMICS AND HOUSING - ISMH - ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa 45, Targowa Street, 03-728 Warsaw, Poland Telefon: 022 619

Bardziej szczegółowo

F p r o j e k t INWENTARYZACJA ZIELENI. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 136, Nowy Sącz. mgr inŝ.

F p r o j e k t INWENTARYZACJA ZIELENI. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 136, Nowy Sącz. mgr inŝ. EGZEMPLARZ NR 1 F p r o j e k t Biuro Usług InŜynierskich INWENTARYZACJA ZIELENI Nazwa obiektu: Odbudowa drogi powiatowej nr 1535K Stary Sącz ul. Sobieskiego, ul. Węgierska w km 2+444,60 2+852,30 Adres

Bardziej szczegółowo

BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c.

BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 Operat dendrologiczny Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie 41201 przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie Autor: mgr inż. architekt krajobrazu Marta Kępka Warszawa, marzec 2014

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH. Obwód pnia w cm. drzewa w m 62/37/36/ /9/14 8 Bez zabiegów

INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH. Obwód pnia w cm. drzewa w m 62/37/36/ /9/14 8 Bez zabiegów INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gatunek Sambucus nigra Bez czarny Acer negundo Klon jesionolistny Acer

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków Zawartość opracowania:

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY FIRMA,,ABS OCHRONA ŚRODOWISKA SP. Z O.O. 40 169 Katowice, ul. Wierzbowa 14 Tel./fax. 32/ 258 90 15 NIP 634 24 41-957 OPERAT DENDROLOGICZNY działki 97, 98, 1506/95 Inwestor: Gmina Piekary Śląskie ul. Bytomska

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DZIAŁEK NR 14/5, 11 i 1 PRZY UL. DOLNEJ WE WROCŁAWIU zleceniodawca: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław kierownik

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1.0. Podstawa opracowania... 3 2.0. Cel i zakres opracowania... 3 3.0. Charakterystyka geobotaniczna... 3 4.0. Inwentaryzacja istniejącej zieleni... 3 5.0. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Strony 1. Strona tytułowa 1 2. Spis zawartości i rysunków 2 3. Opis techniczny 3 20 4. Rysunki 21 26 SPIS RYSUNKÓW

L.p. Nazwa Strony 1. Strona tytułowa 1 2. Spis zawartości i rysunków 2 3. Opis techniczny 3 20 4. Rysunki 21 26 SPIS RYSUNKÓW INWESTOR Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 tel. 71 777-70-00 www.wroclaw.pl Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ul. Na Grobli 14/16 50-4rocław PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 63 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu radomskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 63 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu radomskiego. Mazow.08.194.7024 ROZPORZĄDZENIE Nr 63 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu radomskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

TEMAT Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem wraz z projektem nasadzeń drzew.

TEMAT Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem wraz z projektem nasadzeń drzew. TEMAT Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem wraz z projektem sadzeń drzew. INWESTYCJA Przedmiotem inwestycji jest wykonie inwentaryzacji dendrologicznej i gospodarki istniejącym drzewostanem

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA, WALORYZACJA I GOSPODARKA ZIELENI NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 61 PRZY UL. BIAŁOBRZESKIEJ 27 W WARSZAWIE

INWENTARYZACJA, WALORYZACJA I GOSPODARKA ZIELENI NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 61 PRZY UL. BIAŁOBRZESKIEJ 27 W WARSZAWIE _ 1 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INWENTARYZACJA, WALORYZACJA I GOSPODARKA ZIELENI NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 61 PRZY UL. BIAŁOBRZESKIEJ 27 W WARSZAWIE INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 im. Juliana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. F. CHOPINA W ŚWINOUJŚCIU P R O J E K T B U D O W L A N Y

PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. F. CHOPINA W ŚWINOUJŚCIU P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. F. CHOPINA W ŚWINOUJŚCIU INWENTARYZACJA, WALORYZACJA I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM W PARKU PRZY UL. CHOPINA W ŚWINOUJŚCIU PRZY ZBIEGU ULIC CHOPINA I PIŁSUDSKIEGO NA DZ. NR EWID.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 65 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu kozienickiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 65 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu kozienickiego. Mazow.08.194.7026 ROZPORZĄDZENIE Nr 65 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu kozienickiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640)

Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640) Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody ego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640) Lp. 1 miński Cegłów Kiczki Własność Gminy Cegłów / Szkoła Podstawowa w Kiczkach drzewo Wiąz szypułkowy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI I PLAN NASADZEŃ

INWENTARYZACJA ZIELENI I PLAN NASADZEŃ INWENTARYZACJA ZIELENI I PLAN NASADZEŃ Temat : Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa Lokalizacja : Projektowana ścieżka rowerowa nr 15; nr 179 obręb 4 miasta Nowogard nr 311/3; 311/4; 312 obręb

Bardziej szczegółowo