INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO"

Transkrypt

1 INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO Zamawiający: Urząd Gminy w Brzeźniu ul. Wspólna Brzeźnio Wykonawca: Mgr inż. arch. kraj. Paweł Dzierżek Szymanowice Zduny Szymanowice, 2015 r. 1

2 SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania Przedmiot opracowania Dane ogólne Cel i zakres opracowania Metodyka Inwentaryzacja drzewostanu Tabelaryczne zestawienie zinwentaryzowanego drzewostanu...6 [46 178] 5. Opinia dendrologiczna wraz z gospodarką drzewostanem Ocena stanu zachowania drzewostanu, gospodarka drzewostanem Opinia dendrologiczna tabelaryczne zestawienie drzew.7 [46178] 5.3. Skład gatunkowy drzewostanu Tabelaryczne zestawienie drzew kwalifikujących się do usunięcia Tabelaryczne zestawienie drzew kwalifikujących się do pielęgnacji Wnioski, zalecenia pielęgnacyjne i konserwatorskie dla drzewostan Załączniki...45 Szymanowice, 2015 r. 2

3 1. Podstawa opracowania Umowa zawarta z Urzędem Gminy w Brzeźniu. Mapa sytuacyjnowysokościowa, skala 1: Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest drzewostan wybranych odcinków pasów drogowych (dróg gminnych) zlokalizowanych na terenie gminy Brzeźnio. Ponadto w opracowaniu zostały uwzględnione drzewa spoza pasa drogowego, mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo dla użytkowników ciągów komunikacyjnych Dane ogólne Zinwentaryzowany drzewostan zlokalizowany jest na siedmiu odcinkach dróg w gminie Brzeźnio: 1. odcinek Brzeźnio przez Bronisławów do Marszałkowa, 2. odcinek Marszałkowo przez Gozdy do drogi krajowej w Nowej Wsi, 3. odcinek w miejscowości Stefanów Ruszkowski, 4. odcinek z miejscowości Rybnik do drogi powiatowej w miejscowości Ostrów, 5. odcinek w miejscowości Pędziwiatry do miejscowości Zagrodnicze, 6. odcinek od miejscowości Pustelnik do miejscowości Złotowizna, 7. odcinek alei prowadzącej do kościoła w miejscowości Brzeźnio. Drzewa w większości związane są z pasem drogowym (odcinki od 16). Większość z nich stanowi celowe nasadzenia przydrogowe. Odcinek nr 7 jest typową aleją w układzie urbanistycznym miejscowości Brzeźnio. Drzewa poza pasem drogowym zostały zinwentaryzowane głównie ze względu na rozmiar, stanowią celowe nasadzenia lub są samosiewami Cel i zakres opracowania Oprócz funkcji przestrzennej (estetycznej) zinwentaryzowane odcinki pełnią funkcję sanitarną i ekologiczną (między innymi ochrona przed erozją gleb). Szeroko pojętym celem opracowania jest utrzymanie drzewostanu przydrożnego i alejowego w krajobrazie gminy. Wiąże się to ze zinwentaryzowaniem istniejącego drzewostanu (stwierdzenie stanu Szymanowice, 2015 r. 3

4 faktycznego zachowania), określeniem stanu zdrowia i statyki poszczególnych drzew wraz z zabiegami koniecznymi do przeprowadzenia w obrębie drzewostanu. Celem opracowania jest również poprawa bezpieczeństwa w pasie drogowym. Zakres opracowania: inwentaryzacja drzewostanu wybranych odcinków, opis stanu istniejącego drzew, ocena stanu zdrowotnego, ocena statyki, zakres i rodzaj zalecanych prac pielęgnacyjnokonserwatorskich (forma tabelaryczna), ocena stanu zachowania drzewostanu wraz z gospodarką drzewostanem, kosztorys prac. 3. Metodyka Inwentaryzacja została przeprowadzona na podstawie map sytuacyjnowysokościowych. Zostały one zaktualizowane poprzez wskazanie wypadów w drzewostanie i naniesienie drzew dodatkowych. Pozycjonowanie drzew odbyło się metodą domiarów prostokątnych. Ocenę stanu zdrowotnego oraz statyki drzew wykonano na podstawie kompleksowej diagnostyki dendrologicznej, opierając się na inwentaryzacji drzewostanu, a także o dodatkowe dane o każdym drzewie określone w terenie metodą wizualną. Prace wykonano w dwóch etapach: terenowym i studyjnym. Zakres prac terenowych obejmował: określenie pozycji poszczególnych drzew, określenie wymiarów drzew, określenie stanu istniejącego drzewostanu, wizualną ocenę drzewostanu, określenie zabiegów pielęgnacyjnych. Zakres prac studyjnych obejmował: zestawienie tabelaryczne wyników prac terenowych, wykonanie zestawień tematycznych i ilościowych dotyczących badanego drzewostanu, zebranie i przedstawienie wniosków, określenie zaleceń pielęgnacyjnych, Szymanowice, 2015 r. 4

5 graficzne przedstawienie drzewostanu istniejącego, drzewostanu do usunięcia, sporządzenie kosztorysu prac związanych z rewitalizacją. Stan zdrowotny określono w trzech głównych grupach: dobrej, średniej, złej. Do grupy pierwszej kwalifikowano drzewa niewykazujące odstępstwa od drzewa zdrowego pod względem takich symptomów jak: ilość wydzielonego posuszu, ilość i rozmiar uszkodzeń chorobowych pnia i korony (rany, ubytki, dziuple, nekrozy, grzyby szkodniki), ogólnej witalności (żywotności). Do grupy drugiej średniej kwalifikowano drzewa wykazujące znaczne odstępstwa od drzewa zdrowego pod względem wyżej wymienionych symptomów, ale rokujące dalszy rozwój po zastosowaniu odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych. Grupa trzecia to drzewa wyraźnie chore, nierokujące lub w bardzo małym stopniu rokujące przeżycie. Drzewa te w zdecydowanej większości przeznacza się do wycinki. Ocenę statyki drzew określono również w trzech grupach: dobrej, średniej, złej. Kwalifikując drzewa do poszczególnych grup kierowano się oceną kotwienia drzewa w podłożu oraz oceną wytrzymałości pnia i konarów na złamania i rozłamania, uwzględniając rzeczywiste i potencjalne zagrożenie dla ludzi, mienia oraz infrastruktury w otoczeniu drzewa. Przy określaniu statyki i stanu zdrowotnego zastosowano także grupy pośrednie (dobra/średnia, średnia/zła), w przypadku drzew trudnych do przydzielenia do określonej grupy. Zabiegi pielęgnacyjne (w tym usunięcie drzewa) są wynikiem waloryzacji drzewa w otoczeniu (brane pod uwagę są nie tylko ocena statyki czy zdrowotności, ale także relacje drzewa z otoczeniem, położenie, waloryzacja gatunkowa, wiekowa, historyczna i gabarytowa). Przy opracowywaniu części opisowej zastosowano nomenklaturę i taksonomię zgodną z Dendrologią autorstwa W. Seneta oraz J. Dolatowski (wyd. PWN 1997 r.). 4. Inwentaryzacja drzewostanu Inwentaryzacja objęła 791 drzew zlokalizowanych przy drogach gminnych. Główne gatunki tworzące nasadzenia to klon jawor (Acer ), klon pospolity (Acer platanoides), robinia ( pseudoaccacia), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), lipa Szymanowice, 2015 r. 5

6 drobnolistna (), brzoza (). Obraz graficzny inwentaryzacji został przedstawiony w załącznikach (Rys.1.Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem) Tabelaryczne zestawienie zinwentaryzowanego drzewostanu Inwentaryzacja została przedstawiona w tabeli zespolonej wraz z opinią dendrologiczną i gospodarką drzewostanem na końcu opracowania. 5. Opinia dendrologiczna wraz z gospodarką drzewostanem Opinia dendrologiczna jest instrumentem określania stanu zachowania drzew i drzewostanu. Określa ona szczegółowo stan zdrowotny, statykę, a także zabiegi pielęgnacyjne dla poszczególnych drzew. Ujmuje cechy fizjologiczne i mechaniczne, co daje w zestawieniach tematycznych (gospodarka drzewostanem) obraz całościowej kondycji badanego drzewostanu i umożliwia podjęcie odpowiednich decyzji w procesie kształtowania obszaru opracowania Ocena stanu zachowania drzewostanu, gospodarka drzewostanem Drzewostan ujęty w opracowaniu w większości jest wynikiem celowych nasadzeń przydrogowych. Ze względu na ograniczenie zabiegów pielęgnacyjnych czy porządkowych coraz większy udział w nim mają samosiewy. Struktura pionowa i wiekowa drzew w obrębie poszczególnych odcinków jest dość jednolita z jednostkowymi przykładami drzew starszych (większych) lub bardziej licznymi przykładami drzew młodszych (głównie samosiewy). Stan zachowania drzew został zobrazowany w opracowaniu graficznym. Miejscowo mamy do czynienia z masowym ubytkiem w drzewostanie. Poza terenem zabudowanym ubytki dość często uzupełniają w drodze sukcesji samosiewy (większość została przeznaczona do adaptacji). W obrębie terenu zabudowanego masowe ubytki związane są z celową wycinką i nie podlegają uzupełnieniom. Stan zachowania drzewostanu należy określić, jako średni z tendencją do pogarszania szczególnie w obrębie terenów zabudowanych. Poprawa stanu mogłaby nastąpić w wyniku nasadzeń uzupełniających poprzedzonych konsultacjami społecznymi. Stan zdrowia drzew jest głównie wynikiem braku pielęgnacji bieżącej (wycinanie podrostu i odrostów, wykaszanie pasów przy drogowych), a także okresowej, (co 57 lat) specjalistycznej pielęgnacji w koronach. Dla większego (starszego) drzewostanu nie bez znaczenia jest brak systemu zabezpieczającego przed rozłamaniami w koronach (wiązania), szczególnie u drzew słabo znoszących cięcia. Szymanowice, 2015 r. 6

7 5.2. Opinia dendrologiczna tabelaryczne zestawienie drzew Opinia objęła 791 pozycje w postaci jednostkowej (drzewa). Zestawienia dotyczące drzew zostały załączone na końcu opracowania Skład gatunkowy drzewostanu Główne gatunki tworzące nasadzenia to klon jawor (Acer ), klon pospolity (Acer platanoides), robinia ( pseudoaccacia), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), lipa drobnolistna (), brzoza (). Dodatkowo pojawiają się drzewa z rodzaju kasztanowiec (Aesculus), topola (Populus), wierzba (Salix), olsza (Alnus), jarząb (Sorbus), wiśnia, śliwa (Punus), grusza (Pyrus), orzech (Juglans) Tabelaryczne zestawienie drzew kwalifikujących się do usunięcia W celu ułatwienia prac kosztorysowych, drzewostan do usunięcia został podzielony pod względem obwodu pnia na następujące kategorie: Kategoria I drzewa o obwodzie do 31cm. Kategoria II drzewa o obwodzie 32 47cm Kategoria III drzewa o obwodzie cm Kategoria IV drzewa o obwodzie cm Kategoria V drzewa o obwodzie cm Kategoria VI drzewa o obwodzie cm Kategoria VII drzewa o obwodzie cm Kategoria VIII drzewa o obwodzie cm Kategoria IX drzewa o obwodzie cm Kategoria X drzewa o obwodzie cm Kategoria XI drzewa o obwodzie cm Szymanowice, 2015 r. 7

8 Do usunięcia wyznaczono następujące drzewa: Lp. Nr pikiety Rodzaj, gatunek Obwód pnia Kategoria Prunus sp. Śliwa 80 IV Populus tremula Topola osika 123 V Populus tremula Topola osika 123 V 98 IV Pyrus communis Grusza pospolita 109 IV Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 222 VIII 87 IV Prunus avium Czereśnia ptasia 50 III Populus xcanadensis Topola kanadyjska Populus xcanadensis Topola kanadyjska 235 VIII 215 VIII Morus alba Morwa biała 220 VIII Morus alba Morwa biała 143 VI Morus alba Morwa biała 77 III Morus alba Morwa biała 106 IV Morus alba Morwa biała 106 IV Morus alba Morwa biała 72 III Morus alba Morwa biała 93 IV Morus alba Morwa biała 93 IV Morus alba Morwa biała 94 IV Szymanowice, 2015 r. 8

9 Lp. Nr pikiety Rodzaj, gatunek Obwód pnia Kategoria Morus alba Morwa biała 145 VI Morus alba Morwa biała 162 VI Acer platanoides Klon pospolity 95 IV Acer platanoides Klon pospolity 81 IV 210 VIII Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 128 V Populus tremula Topola osika 106 IV Prunus cerasus Wiśnia pospolita 87 IV Salix alba Wierzba biała 124 V Salix caprea Wierzba iwa 65 III Populus tremula Topola osika 35 II Acer 54 III Populus tremula Topola osika 69 III Acer 135 V 74 III Quercus robur Dąb szypułkowy 60 III Salix alba Wierzba biała 65 III Acer 200 VII Salix alba Wierzba biała 91 IV 175 VII 45 II Szymanowice, 2015 r. 9

10 Lp. Nr pikiety Rodzaj, gatunek Obwód pnia Kategoria Populus tremula Topola osika 133 V Ilość drzew w kategorii: I 0 II 2 III 9 IV 14 V 6 VI 3 VII 2 VIII 5 IX 0 X 0 XI Tabelaryczne zestawienie drzew kwalifikujących się do pielęgnacji W celu ułatwienia prac kosztorysowych, drzewostan do pielęgnacji został podzielony pod względem wysokości na następujące kategorie: Kategoria I drzewa o wysokości do 8 m. Kategoria II drzewa o wysokości powyżej 9 m do 15 m. Kategoria III drzewa o wysokości powyżej 16 m do 29 m. Kategoria IV drzewa o wysokości powyżej 29 m. Lp. Nr pikiety Rodzaj, gatunek Wysokość Kategoria Ilość wiązań Prunus cerasus Wiśnia pospolita 6 I Juglans regia Orzech włoski 8 9 II Szymanowice, 2015 r. 10

11 Lp. Nr pikiety Rodzaj, gatunek Wysokość Kategoria Ilość wiązań Juglans regia Orzech włoski 9 II Prunus sp. Śliwa 5 I Prunus sp. Śliwa 4 I Prunus sp. Śliwa 6 7 I Prunus sp. Śliwa 6 I Juglans regia Orzech włoski 9 10 II Prunus cerasus Wiśnia pospolita 6 I Prunus sp. Śliwa 6 I Quercus robur Dąb szypułkowy III Acer negundo Klon jesionolistny II 10 II 11 II 11 II II II II II III 14 II Szymanowice, 2015 r. 11

12 Lp. Nr pikiety Rodzaj, gatunek Wysokość Kategoria Ilość wiązań II 16 III 2 x wiązanie (2t) II 15 II 15 II 10 II II 15 II 10 II 8 I 15 II III 1 x wiązanie (4 t) II II 8 9 II II II Szymanowice, 2015 r. 12

13 Lp. Nr pikiety Rodzaj, gatunek Wysokość Kategoria Ilość wiązań III 10 II Acer II 1 x wiązanie (2 t). 16 III 15 II III 8 x wiązanie (4 t) III 19 III 1 x wiązanie (2 t) III 17 III II II 16 III II II 15 II II II 14 II 18 II III 1 x wiązanie (2 t). Szymanowice, 2015 r. 13

14 Lp. Nr pikiety Rodzaj, gatunek Wysokość Kategoria Ilość wiązań II Alnus glutinosa Olsza czarna II 5 6 I Quercus robur Dąb szypułkowy 17 III Salix caprea Wierzba iwa 8 I Alnus glutinosa Olsza czarna II II 14 II 12 II 15 II II Salix caprea Wierzba iwa 8 9 II 15 II 16 III II 14 II 15 II 16 III 15 II 15 II Populus xcanadensis Topola kanadyjska III III Szymanowice, 2015 r. 14

15 Lp. Nr pikiety Rodzaj, gatunek Wysokość Kategoria Ilość wiązań III II 14 II 14 II II II Pyrus comunis Grusza pospolita 7 I Pyrus comunis Grusza pospolita 8 I Quercus robur Dąb szypułkowy III 12 II II II 15 II 14 II Salix caprea Wierzba iwa 11 II Salix caprea Wierzba iwa 9 10 II Populus tremula Topola osika II 20 III III Szymanowice, 2015 r. 15

16 Lp. Nr pikiety Rodzaj, gatunek Wysokość Kategoria Ilość wiązań Salix caprea Wierzba iwa 10 II Populus tremula Topola osika III Quercus robur Dąb szypułkowy 17 III 19 III Populus tremula Topola osika 22 III Populus tremula Topola osika III III 14 II III 14 II Acer 6 I Acer 6 I Acer 7 I 7 8 I Acer 7 I Acer 7 8 I 13 II 17 III Salix caprea Wierzba iwa 13 II 13 II II Szymanowice, 2015 r. 16

17 Lp. Nr pikiety Rodzaj, gatunek Wysokość Kategoria Ilość wiązań II 14 II 1 x wiązanie (2 t) II 1 x wiązanie (2 t) II Pyrus communis Grusza pospolita 7 8 I Quercus robur Dąb szypułkowy II Sorbus aucuparia Jarząb pospolity 9 II 13 II II 1 x wiązanie (2 t) II 1 x wiązanie (2 t). 14 II 1 x wiązanie (2 t). 16 III 1 x wiązanie (2 t) III 3 x wiązanie (2 t) II 1 x wiązanie (2 t). 12 II 1 x wiązanie (2 t). 11 II 11 II Szymanowice, 2015 r. 17

18 Lp. Nr pikiety Rodzaj, gatunek Wysokość Kategoria Ilość wiązań II Acer II Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 16 III Pyrus communis Grusza pospolita II Quercus robur Dąb szypułkowy 23 III 2 x wiązanie (2 t). 2 x wiązanie (2 t), Quercus robur Dąb szypułkowy III 2 x wiązanie (4 t), 2 x wiązanie (2 t), Quercus robur Dąb szypułkowy 24 III 1 x wiązanie (4 t). Pyrus communis Grusza pospolita 9 10 II Acer platanoides Klon zwyczajny 17 III Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 20 III 1 x wiązanie (2 t). Fraxinus excelsior Jesion wyniosły III 1 x wiązanie (2 t). Quercus robur Dąb szypułkowy III Quercus robur Dąb szypułkowy III 1 x wiązanie (2 t). Fraxinus excelsior Jesion wyniosły III 1 x wiązanie (2 t). 1 x wiązanie (4 t), Quercus robur Dąb szypułkowy IV 3 x wiązanie (2 t) III II 2 x wiązanie (2 t). 16 III 1 x wiązanie (2 t) II 1 x wiązanie (2 t). Szymanowice, 2015 r. 18

19 Lp. Nr pikiety Rodzaj, gatunek Wysokość Kategoria Ilość wiązań III 1 x wiązanie (2 t) III 2 x wiązanie (2 t). 15 II 2 x wiązanie (2 t) II 1 x wiązanie (2 t). 14 II 1 x wiązanie (2 t). 14 II 1 x wiązanie (2 t) II 7 8 I II II 14 II II II 14 II 9 10 II Szymanowice, 2015 r. 19

20 Lp. Nr pikiety Rodzaj, gatunek Wysokość Kategoria Ilość wiązań II 9 10 II 14 II II II 15 II II 9 10 II 15 II II II 15 II 1 x wiązanie (2 t) II 16 III 2 x wiązanie (2 t) II 2 x wiązanie (2 t). Szymanowice, 2015 r. 20

21 Lp. Nr pikiety Rodzaj, gatunek Wysokość Kategoria Ilość wiązań III 2 x wiązanie (2 t). 12 II Acer negundo Klon jesionolistny II II III 2 x wiązanie (2 t). 8 9 II 8 I 16 III 2 x wiązanie (2 t). 10 II III 3 x wiązanie (2 t) II III 2 x wiązanie (2 t) II 8 9 II 18 III 3 x wiązanie (2 t). Szymanowice, 2015 r. 21

22 Lp. Nr pikiety Rodzaj, gatunek Wysokość Kategoria Ilość wiązań II Acer negundo Klon jesionolistny III 1 x wiązanie (2 t). 9 II III 3 x wiązanie (2 t). 17 III 3 x wiązanie (2 t) II Acer negundo Klon jesionolistny II Aesculus hippocastanum Kasztanowiec zwyczajny Aesculus hippocastanum Kasztanowiec zwyczajny 9 10 II 12 II 12 II II II III 2 x wiązanie (2 t) III 3 x wiązanie (4 t). 15 II Szymanowice, 2015 r. 22

23 Lp. Nr pikiety Rodzaj, gatunek Wysokość Kategoria Ilość wiązań III Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 9 II Fraxinus excelsior Jesion wyniosły II 15 II 9 10 II Aesculus hippocastanum Kasztanowiec zwyczajny Aesculus hippocastanum Kasztanowiec zwyczajny Aesculus hippocastanum Kasztanowiec zwyczajny Fraxinus excelsior Jesion wyniosły III Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 13 II Populus xcanadensis Topola kanadyjska 2 x wiązanie (2 t) III 2 x wiązanie (4 t) III 3 x wiązanie (4 t) III 3 x wiązanie (2 t) III III Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 20 III 1 x wiązanie (2 t). Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 12 II 12 II II Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 8 9 II Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 9 II Fraxinus excelsior Jesion wyniosły III Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 18 III 1 x wiązanie (2 t). Szymanowice, 2015 r. 23

24 Lp. Nr pikiety Rodzaj, gatunek Wysokość Kategoria Ilość wiązań Fraxinus excelsior Jesion wyniosły III 1 x wiązanie (2 t). Pyrus communis Grusza pospolita 8 9 II Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 17 III Quercus robur Dąb szypułkowy IV 5 x wiązanie (4 t). Quercus robur Dąb szypułkowy 25 IV 5 x wiązanie (4 t). Quercus robur Dąb szypułkowy III Populus xcanadensis Topola kanadyjska 19 III 12 II 11 II II Acer 7 8 I Fraxinus excelsior Jesion wyniosły III 1 x wiązanie (2 t). Fraxinus excelsior Jesion wyniosły III 1 x wiązanie (2 t). Fraxinus excelsior Jesion wyniosły III 1 x wiązanie (2 t). Fraxinus excelsior Jesion wyniosły IV 1 x wiązanie (4 t). Fraxinus excelsior Jesion wyniosły III Fraxinus excelsior Jesion wyniosły III 1 x wiązanie (2 t). Fraxinus excelsior Jesion wyniosły IV 1 x wiązanie (2 t). Fraxinus excelsior Jesion wyniosły III Fraxinus excelsior Jesion wyniosły III 1 x wiązanie (2 t). Fraxinus excelsior Jesion wyniosły III 1 x wiązanie (2 t). Fraxinus excelsior Jesion wyniosły IV 2 x wiązanie (2 t). Szymanowice, 2015 r. 24

25 Lp. Nr pikiety Rodzaj, gatunek Wysokość Kategoria Ilość wiązań Fraxinus excelsior Jesion wyniosły IV 2 x wiązanie (2 t) II Acer II II Sorbus aucuparia Jarząb pospolity 8 9 II III 7 I II 14 II 13 II II Acer 8 I 7 8 I 6 7 I 6 7 I III 6 I 23 III 2 x wiązanie (4 t). 14 II 14 II Szymanowice, 2015 r. 25

26 Lp. Nr pikiety Rodzaj, gatunek Wysokość Kategoria Ilość wiązań I II Fraxinus excelsior Jesion wyniosły II Fraxinus excelsior Jesion wyniosły II Fraxinus excelsior Jesion wyniosły II 18 III Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 16 III 8 9 II II 14 II Fraxinus excelsior Jesion wyniosły II III 3 x wiązanie (2 t). Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 17 III 2 x wiązanie (2 t). Picea abies Świerk pospolity III Quercus robur Dąb szypułkowy II Fraxinus excelsior Jesion wyniosły II Acer platanoides Klon pospolity 10 II Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 9 II Acer 7 8 I Acer platanoides Klon pospolity 9 10 II Szymanowice, 2015 r. 26

27 Lp. Nr pikiety Rodzaj, gatunek Wysokość Kategoria Ilość wiązań Acer platanoides Klon pospolity 8 9 II Acer platanoides Klon pospolity 9 10 II Acer 9 10 II Acer platanoides Klon pospolity 8 II Acer platanoides Klon pospolity 7 8 I Acer platanoides Klon pospolity II Quercus robur Dąb szypułkowy 14 II Acer platanoides Klon pospolity II Acer 7 I Acer 8 9 II Quercus robur Dąb szypułkowy 8 II Acer 9 10 II II Populus xcanadensis Topola kanadyjska 15 II Acer II Quercus robur Dąb szypułkowy II Acer 9 10 II Acer 11 II Quercus robur Dąb szypułkowy II Acer 8 II Acer platanoides Klon pospolity 7 8 I III 1x wiązanie (4 t). Szymanowice, 2015 r. 27

28 Lp. Nr pikiety Rodzaj, gatunek Wysokość Kategoria Ilość wiązań Acer 8 9 II Acer 9 10 II Acer 12 II Acer 8 II Acer 9 II Populus xcanadensis Topola kanadyjska 20 III Acer 9 II Acer 9 II Acer II Acer platanoides Klon pospolity 9 II Acer platanoides Klon pospolity 8 9 II Acer 6 7 I Acer platanoides Klon pospolity 7 8 I Acer II Acer platanoides Klon pospolity 9 10 II Acer platanoides Klon pospolity II Acer 9 10 II Acer platanoides Klon pospolity 9 II Acer platanoides Klon pospolity 8 9 II Acer platanoides Klon pospolity 11 II Populus xcanadensis Topola kanadyjska III Szymanowice, 2015 r. 28

29 Lp. Nr pikiety Rodzaj, gatunek Wysokość Kategoria Ilość wiązań Populus xcanadensis Topola kanadyjska III Quercus robur Dąb szypułkowy 25 IV 1 x wiązanie (4 t). Acer platanoides Klon pospolity III 4 x wiązanie (2 t). Acer platanoides Klon pospolity II Morus alba Morwa biała II Acer III 1 x wiązanie (2 t). Acer 16 II 1 x wiązanie (2 t). Acer platanoides Klon pospolity II Morus alba Morwa biała II Acer II Morus alba Morwa biała II Acer III Acer 17 III Morus alba Morwa biała 12 II Aesculus hippocastanum Kasztanowiec zwyczajny 15 II 7 I 9 10 II Acer 5 I II Szymanowice, 2015 r. 29

30 Lp. Nr pikiety Rodzaj, gatunek Wysokość Kategoria Ilość wiązań II 11 II 10 II 13 II 4 I 14 II II 8 9 II Salix alba Wierzba biała 15 II III 1 x wiązanie (4 t). Quercus robur Dąb szypułkowy 18 III Quercus robur Dąb szypułkowy 8 II 14 II II II II II II Szymanowice, 2015 r. 30

31 Lp. Nr pikiety Rodzaj, gatunek Wysokość Kategoria Ilość wiązań Quercus robur Dąb szypułkowy 9 10 II Salix alba Wierzba biała 9 II III Populus tremula Topola osika 12 II Alnus glutinosa Olsza czarna 12 II Populus tremula Topola osika 12 II Alnus glutinosa Olsza czarna 7 8 I 4 I III Acer II Acer II Acer 11 II Salix alba Wierzba biała III Quercus robur Dąb szypułkowy II Acer 12 II Acer 9 10 II Acer II Acer platanoides Klon pospolity II Acer 8 9 II Acer 12 II Acer platanoides Klon pospolity II Acer 6 7 I Szymanowice, 2015 r. 31

32 Lp. Nr pikiety Rodzaj, gatunek Wysokość Kategoria Ilość wiązań Acer II Acer 12 II Acer 12 II Acer 9 10 II Acer II Quercus robur Dąb szypułkowy III Quercus robur Dąb szypułkowy III Quercus robur Dąb szypułkowy III Quercus robur Dąb szypułkowy III Quercus robur Dąb szypułkowy III Quercus robur Dąb szypułkowy III Populus tremula Topola osika II Populus tremula Topola osika II II III Alnus glutinosa Olsza czarna II Alnus glutinosa Olsza czarna II Alnus glutinosa Olsza czarna II II Quercus robur Dąb szypułkowy II Quercus robur Dąb szypułkowy 15 II II Szymanowice, 2015 r. 32

33 Lp. Nr pikiety Rodzaj, gatunek Wysokość Kategoria Ilość wiązań Quercus robur Dąb szypułkowy 12 II Quercus robur Dąb szypułkowy 7 8 I Quercus robur Dąb szypułkowy II 7 I Acer 7 I Quercus robur Dąb szypułkowy 8 9 II Quercus robur Dąb szypułkowy II Quercus robur Dąb szypułkowy II Quercus robur Dąb szypułkowy 9 II Quercus robur Dąb szypułkowy 8 II Populus tremula Topola osika 13 II Quercus robur Dąb szypułkowy II Acer 6 7 I Acer 6 I Acer 8 9 II Pyrus communis Grusza pospolita 5 I Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 8 9 I Acer 6 7 I Fraxinus excelsior Jesion wyniosły II Acer 6 I Fraxinus excelsior Jesion wyniosły II Acer II Szymanowice, 2015 r. 33

34 Lp. Nr pikiety Rodzaj, gatunek Wysokość Kategoria Ilość wiązań Acer II II Acer platanoides Klon pospolity II Acer II Acer II Acer II Acer platanoides Klon pospolity 9 II Acer platanoides Klon pospolity 9 II Acer 12 II Acer platanoides Klon pospolity II 1 x wiązanie (2 t). Acer platanoides Klon pospolity 7 I Quercus robur Dąb szypułkowy 11 II Acer III Acer platanoides Klon pospolity 9 10 II Quercus robur Dąb szypułkowy II Acer platanoides Klon pospolity II Acer platanoides Klon pospolity III Acer III 2 x wiązanie (2 t). Quercus robur Dąb szypułkowy II Acer II Acer platanoides Klon pospolity 13 II 1 x wiązanie (2 t). Acer II Szymanowice, 2015 r. 34

35 Lp. Nr pikiety Rodzaj, gatunek Wysokość Kategoria Ilość wiązań Acer 17 III 1 x wiązanie (2 t). Acer III 2 x wiązanie (2 t). Acer II Acer platanoides Klon pospolity II 2 x wiązanie (2 t). Acer II Acer 7 I 1 x wiązanie (2 t). Acer platanoides Klon pospolity 15 II Acer II Acer 8 9 II Acer 7 I Acer 7 8 I Acer platanoides Klon pospolity 8 9 I Acer 9 II Acer 9 10 II 2 x wiązanie (2 t). Acer 8 9 II Acer 12 II Acer 14 II Acer 5 I Acer 4 5 I Quercus robur Dąb szypułkowy 8 II Quercus robur Dąb szypułkowy 9 II Acer 8 9 II Szymanowice, 2015 r. 35

36 Lp. Nr pikiety Rodzaj, gatunek Wysokość Kategoria Ilość wiązań Acer platanoides Klon pospolity 9 II Acer 7 I Populus xcanadensis Topola kanadyjska III Pyrus communis Grusza pospolita 13 I Quercus robur Dąb szypułkowy 13 II Quercus robur Dąb szypułkowy 9 10 II Pyrus communis Grusza pospolita 7 8 I Populus xcanadensis Topola kanadyjska Acer 14 II Alnus glutinosa Olsza czarna 14 II IV 2 x wiązanie (2 t). Quercus robur Dąb szypułkowy II 1 x wiązanie (2 t). Salix alba Wierzba biała 21 III 1 x wiązanie (2 t). Salix alba Wierzba biała III 1 x wiązanie (2 t). Salix alba Wierzba biała 15 II Corylus avellana Leszczyna posplita 8 9 II Quercus robur Dąb szypułkowy 14 II Acer 16 III 1 x wiązanie (2 t). Acer 8 I Quercus robur Dąb szypułkowy 8 I Populus xcanadensis Topola kanadyjska Acer 7 I 29 IV 4 x wiązanie (4 t). Szymanowice, 2015 r. 36

37 Lp. Nr pikiety Rodzaj, gatunek Wysokość Kategoria Ilość wiązań II 16 III 15 II II Quercus robur Dąb szypułkowy 9 10 II 9 II 8 II 10 II 8 II 7 8 I 7 8 I II 7 I 9 10 II 8 II 8 II Szymanowice, 2015 r. 37

38 Lp. Nr pikiety Rodzaj, gatunek Wysokość Kategoria Ilość wiązań II Quercus robur Dąb szypułkowy III 3 x wiązanie (2 t). Populus tremula Topola osika 11 II Populus tremula Topola osika 14 II Sorbus aucuparia Jarząb pospolity 7 I II Pyrus communis Grusza pospolita 7 I II 14 II II 13 II 13 II Quercus robur Dąb szypułkowy 14 II III 16 III 15 II II Quercus robur Dąb szypułkowy II Populus tremula Topola osika 15 II II II Szymanowice, 2015 r. 38

39 Lp. Nr pikiety Rodzaj, gatunek Wysokość Kategoria Ilość wiązań II 13 II II II 11 II II 11 II Populus tremula Topola osika 10 II Populus tremula Topola osika II II 10 II 13 II 10 II Populus tremula Topola osika 9 II 10 II Populus tremula Topola osika 9 10 II 10 II Populus tremula Topola osika 11 II Populus tremula Topola osika 11 II Populus tremula Topola osika II Populus tremula Topola osika II Populus tremula Topola osika 14 II Szymanowice, 2015 r. 39

40 Lp. Nr pikiety Rodzaj, gatunek Wysokość Kategoria Ilość wiązań Populus tremula Topola osika II II 9 10 II Populus tremula Topola osika 15 II Populus tremula Topola osika II Quercus robur Dąb szypułkowy II 12 II II II 14 II 13 II III III III III III 19 III Szymanowice, 2015 r. 40

41 Lp. Nr pikiety Rodzaj, gatunek Wysokość Kategoria Ilość wiązań III 13 II III III 21 III. 21 III III 2 x wiązanie (2 t) III 1 x wiązanie (2 t) II 17 III 1 x wiązanie (2 t) III III III 3 x wiązanie (2 t) II 16 III Szymanowice, 2015 r. 41

42 Lp. Nr pikiety Rodzaj, gatunek Wysokość Kategoria Ilość wiązań III III III 15 II IV 2 x wiązanie (4 t). 2 x wiązanie (2 t), IV 2 x wiązanie (4 t). Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 23 IV 3 x wiązanie (2 t). Fraxinus excelsior Jesion wyniosły IV 4 x wiązanie (2 t). Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 23 IV 1 x wiązanie (2 t). Fraxinus excelsior Jesion wyniosły III Fraxinus excelsior Jesion wyniosły III 1 x wiązanie (2 t). Fraxinus excelsior Jesion wyniosły IV 2 x wiązanie (4 t). Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 24 III 1 x wiązanie (2 t). Acer platanoides Klon pospolity 24 IV 1 x wiązanie (2 t). 3 x wiązanie (2 t), Fraxinus excelsior Jesion wyniosły IV 1 x wiązanie (2 t). Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 23 IV 2 x wiązanie (4 t). Fraxinus excelsior Jesion wyniosły IV Acer IV 3 x wiązanie (4 t). 2 x wiązanie (2 t), Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 24 IV 1 x wiązanie (4 t). Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 24 IV 3 x wiązanie (2 t). Szymanowice, 2015 r. 42

43 Lp. Nr pikiety Rodzaj, gatunek Wysokość Kategoria Ilość wiązań Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 25 IV 1 x wiązanie (2 t), 2 x wiązanie (4 t), Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 26 IV 2 x wiązanie (4 t). Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 24 IV 3 x wiązanie (4 t). Ilość drzew w kategorii: I 68 szt. II 384 szt. III 146 szt. IV 26 szt. Ilość wiązań: Wiązania 2 tony: 148 szt. Wiązania 4 tony: 59 szt Wnioski, zalecenia pielęgnacyjne i konserwatorskie dla drzewostanu Spadek kondycji drzew w obrębie opracowania związany jest głównie z brakiem pielęgnacji, nie bez znaczenia jest też gospodarka rolna czy ogólnie pojęta działalność ludzka. Na zdrowotność drzew starszych niekorzystny wpływ mają uszkodzenia (głównie wiatrowe) struktury drewna będące oknem dla infekcji grzybowych i bakteryjnych. Z tego powodu szczególnie ważne jest jak najszybsze zabezpieczenie mechaniczne (wiązania) drzew najstarszych. Ogólny stan zdrowotny całości zinwentaryzowanego drzewostanu należy określić jako średni z tendencją do pogarszania. Świadczy o tym duży udział drzew kwalifikujących się do zabiegów pielęgnacyjnych, a także znaczny ubytek drzew w strukturze zadrzewień (szczególnie na terenach zabudowanych). Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych i złożenie wiązań jest podstawowym warunkiem utrzymania istniejącego drzewostanu, poprawy jego kondycji i podniesienia bezpieczeństwa użytkowników drogi. W trosce o poprawę stanu zdrowotnego, a także bezpieczeństwo użytkowników drogi, należy w możliwie krótkim Szymanowice, 2015 r. 43

44 czasie przeprowadzić w drzewostanie usunięcie wyznaczonych drzew i zabiegi pielęgnacyjno konserwatorskie, dokonując stosownych cięć i zabiegów. W zalecanych w przedmiotowym opracowaniu, a rekomendowanych przez Europejską Radę ds. Drzew ( European Arboricultural Council) zabiegach wymienia się: 1. Cięcia sanitarne dotyczą zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie całej struktury drzewa (pień i korona) polegających na usuwaniu posuszu, podrostu i odrostu, pędów, gałęzi, konarów chorych i połamanych. Mają one na celu poprawić stan sanitarny, w tym także zdrowotny drzew, a ponadto poprawić bezpieczeństwo przebywania pod tymi drzewami. 2. Cięcia prześwietlające korony celem jest poprawa warunków świetlnych, zmniejszenie wilgoci wewnątrz korony, co sprzyja asymilacji i pogarsza warunki rozwojowe grzybów. 3. Cięcia korygujące dotyczą korekcji koron w celu niwelacji deformacji ich kształtu. 4. Cięcia częściowej redukcji korony wykonywane są dla zmniejszenia jej wymiarów, głównie dla przywrócenia bezpiecznej statyki drzewa. 5. Cięcia formujące dotyczy głównie drzew młodych, u których należy formować właściwy pokrój korony. 6. Wzmocnienia (wiązania) mechaniczne pni i konarów zapobiegające złamaniom i rozłamaniom. Do wzmocnień przewidziano zastosowanie wiązań systemu cobra jako najodpowiedniejszych i dający możliwość dobrania wykonawcy najlepszego rozwiązania dla poszczególnych drzew. Oprócz wskazanych zabiegów w drzewostanie przewidziano zabezpieczenia ran i ubytków. W celu poprawy kondycji drzewostanu wskazane jest przeprowadzanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnoporządkowych. Wskazane jest wykaszanie pasów pod drzewami 1 do 2 razy w sezonie. W przypadku drzewostanu lipowego i robińjowego konieczne jest usuwanie podrostu minimum raz na 2 lata. W przypadku kasztanowców wskazane są zabiegi profilaktyczne polegające na utylizacji opadniętych liści (spalenie zgodnie z przepisami ppoż.) i wieszaniu pułapek feromonowych. W przypadku bardzo dużego porażenia należy rozważyć użycie środków chemicznych. W celu utrzymania zadrzewień w krajobrazie gminy, a także poprawienia ich statyki w przyszłości należy rozpatrzyć wykonanie nasadzeń uzupełniających (szczególnie poza terenem zabudowanym). Szymanowice, 2015 r. 44

45 Wyżej wymienione prace w drzewostanie alei powinny być wykonywane przez wyspecjalizowaną i doświadczoną w tym przedmiocie firmę z odpowiednimi rekomendacjami, potwierdzającymi kwalifikacje zatrudnianych pracowników. 6. Załączniki Mapa ewidencyjna (lokalizacja odcinków) Rys. 1.Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem skala 1:500. Kosztorys. Szymanowice, 2015 r. 45

46 Tabelaryczne zestawienie zinwentaryzowanego drzewostanu wraz z opinią dendrologiczną Lp. Rodzaj, gatunek Wymiary Opis Zabiegi 1. Prunus cerasus Wiśnia pospolita Obwód pnia (cm) 65 Wysokość (m) 6 Szerokość korony (m) 3 2. Juglans regia Orzech włoski Obwód pnia (cm) 66/100/96 Wysokość (m) 8 9 Szerokość korony (m) 9 3. Juglans regia Orzech włoski Obwód pnia (cm) 85/90 Wysokość (m) 9 Szerokość korony (m) 8 4. Prunus sp. Śliwa Obwód pnia (cm) 60 Wysokość (m) 5 Szerokość korony (m) 4 5. Prunus sp. Śliwa Obwód pnia (cm) 60/50 Wysokość (m) 4 Szerokość korony (m) 4 Szymanowice, 2015 r. 46

47 6. Prunus sp. Śliwa Obwód pnia (cm) 72 Wysokość (m) 6 7 Szerokość korony (m) 5 7. Prunus sp. Śliwa Obwód pnia (cm) 70 Wysokość (m) 6 Szerokość korony (m) 4 8. Prunus sp. Śliwa Obwód pnia (cm) 80 Wysokość (m) 5 6 Szerokość korony (m) 4 Do usunięcia. 9. Juglans regia Orzech włoski Obwód pnia (cm) 124 Wysokość (m) 9 10 Szerokość korony (m) 10 Cięcia sanitarne, formowanie korony 10. Prunus cerasus Wiśnia pospolita Obwód pnia (cm) 68/51 Wysokość (m) 6 Szerokość korony (m) 4,5 Cięcia sanitarne, prześwietlenie korony, usunięcie podrostu. 11. Prunus sp. Śliwa Obwód pnia (cm) 37/45/52 Wysokość (m) 6 Szerokość korony (m) 4 Szymanowice, 2015 r. 47

48 12. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Obwód pnia (cm) 47 Wysokość (m) 7 8 Szerokość korony (m) 3, Quercus robur Dąb szypułkowy Acer negundo Klon jesionolistny Obwód pnia (cm) 264 Wysokość (m) Szerokość korony (m) Obwód pnia (cm) 188 Wysokość (m) Szerokość korony (m) 10 Posusz 10 15% Statyka: średnia Cięcia sanitarne, odciążenie konarów, zabezpieczenie ran i ubytków, Cięcia sanitarne, prześwietlenie korony, redukcja korony. 15. Obwód pnia (cm) 125 Wysokość (m) 10 Szerokość korony (m) 7, Obwód pnia (cm) 160 Wysokość (m) 11 Szerokość korony (m) 8 Obwód pnia (cm) 160 Wysokość (m) 11 Szerokość korony (m) 8 9 Cięcia sanitarne, prześwietlenie korony. Szymanowice, 2015 r. 48

49 Obwód pnia (cm) 235 Wysokość (m) Szerokość korony (m) 11 Obwód pnia (cm) 187 Wysokość (m) Szerokość korony (m) 11 /średnia Cięcia sanitarne, prześwietlenie korony. Cięcia sanitarne, prześwietlenie korony, odciążenie konarów. 20. Obwód pnia (cm) 195 Wysokość (m) Szerokość korony (m) 13 /średnia Cięcia sanitarne, prześwietlenie korony, odciążenie konarów. 21. Obwód pnia (cm) 100/110 Wysokość (m) Szerokość korony (m) 11 Cięcia sanitarne, prześwietlenie korony, odciążenie konarów Obwód pnia (cm) 291 Wysokość (m) Szerokość korony (m) 11 Obwód pnia (cm) 180 Wysokość (m) 14 Szerokość korony (m) 9 /średnia Cięcia sanitarne, zabezpieczenie ran i ubytków, prześwietlenie korony, odciążenie konarów. Cięcia sanitarne, prześwietlenie korony. Szymanowice, 2015 r. 49

50 24. Obwód pnia (cm) 125 Wysokość (m) Szerokość korony (m) Obwód pnia (cm) 297 Wysokość (m) 16 Szerokość korony (m) 10 Obwód pnia (cm) 145 Wysokość (m) Szerokość korony (m) 7,5 /średnie /średnia Cięcia sanitarne, prześwietlenie korony, 2 x wiązanie (2t). Cięcia sanitarne, prześwietlenie korony Obwód pnia (cm) 190 Wysokość (m) 15 Szerokość korony (m) 8 Obwód pnia (cm) 188 Wysokość (m) 15 Szerokość korony (m) 9 Obwód pnia (cm) 87 Wysokość (m) 10 Szerokość korony (m) 6 Cięcia sanitarne, prześwietlenie korony. Cięcia sanitarne, prześwietlenie korony. Cięcia sanitarne, prześwietlenie korony. Szymanowice, 2015 r. 50

51 Obwód pnia (cm) 165 Wysokość (m) Szerokość korony (m) 9 Obwód pnia (cm) 190 Wysokość (m) 15 Szerokość korony (m) 10 Obwód pnia (cm) 85 Wysokość (m) 10 Szerokość korony (m) 6 Cięcia sanitarne, prześwietlenie korony. Cięcia sanitarne, prześwietlenie korony. 33. Obwód pnia (cm) 77 Wysokość (m) 8 Szerokość korony (m) Obwód pnia (cm) 180 Wysokość (m) 15 Szerokość korony (m) 8 Obwód pnia (cm) 210 Wysokość (m) Szerokość korony (m) 11 /średnia Cięcia sanitarne, prześwietlenie korony. Cięcia sanitarne, zabezpieczenie ran i ubytków, 1 x wiązanie (4 t). Szymanowice, 2015 r. 51

52 36. Obwód pnia (cm) 130 Wysokość (m) Szerokość korony (m) Obwód pnia (cm) 125 Wysokość (m) Szerokość korony (m) Obwód pnia (cm) 70 Wysokość (m) 8 9 Szerokość korony (m) Obwód pnia (cm) 160 Wysokość (m) Szerokość korony (m) 9 Obwód pnia (cm) 190 Wysokość (m) Szerokość korony (m) 10 Obwód pnia (cm) 205 Wysokość (m) 16 Szerokość korony (m) 12 /średnia Cięcia sanitarne, prześwietlenie korony. Cięcia sanitarne, prześwietlenie korony, lekkie formowanie korony. Szymanowice, 2015 r. 52

53 42. Obwód pnia (cm) 155 Wysokość (m) 10 Szerokość korony (m) 7 /średnia Acer Obwód pnia (cm) 165 Wysokość (m) Szerokość korony (m) 11 Obwód pnia (cm) 110 Wysokość (m) 16 Szerokość korony (m) 9 /średnia Cięcia sanitarne, zabezpieczenie ran i ubytków, 1 x wiązanie (2 t). 45. Obwód pnia (cm) 90 Wysokość (m) 15 Szerokość korony (m) Obwód pnia (cm) 112 Wysokość (m) 15 Szerokość korony (m) 5 Obwód pnia (cm) 439 Wysokość (m) Szerokość korony (m) 17 Statyka: średnia Drzewo o wymiarach pomnikowych, zagrożony rozłamaniem, rany i ubytki. Cięcia sanitarne, odciążenie konarów, prześwietlenie korony, 8 x wiązanie (4 t). Szymanowice, 2015 r. 53

54 Acer Acer Obwód pnia (cm) 102 Wysokość (m) 15 Szerokość korony (m) 7 Obwód pnia (cm) 82 Wysokość (m) 14 Szerokość korony (m) 7 Obwód pnia (cm) 90 Wysokość (m) Szerokość korony (m) Obwód pnia (cm) 140/150 Wysokość (m) Szerokość korony (m) 14 Cięcia sanitarne, prześwietlenie korony. 52. Obwód pnia (cm) 135 Wysokość (m) 19 Szerokość korony (m) 12 Cięcia sanitarne, prześwietlenie korony, 1 x wiązanie (2 t). 53. Obwód pnia (cm) 106 Wysokość (m) Szerokość korony (m) 11 Szymanowice, 2015 r. 54

55 54. Obwód pnia (cm) 140 Wysokość (m) 17 Szerokość korony (m) 9 Cięcia sanitarne, prześwietlenie korony. 55. Obwód pnia (cm) 118 Wysokość (m) Szerokość korony (m) 10 Cięcia sanitarne, prześwietlenie korony, formowanie korony Obwód pnia (cm) 83/73 Wysokość (m) Szerokość korony (m) 7 Obwód pnia (cm) 126 Wysokość (m) 16 Szerokość korony (m) 9 Jeden z przewodników wycięty. 58. Obwód pnia (cm) 120 Wysokość (m) Szerokość korony (m) 8 Cięcia sanitarne, prześwietlenie korony. 59. Obwód pnia (cm) 166 Wysokość (m) Szerokość korony (m) 7 Szymanowice, 2015 r. 55

56 60. Obwód pnia (cm) 130 Wysokość (m) 15 Szerokość korony (m) Obwód pnia (cm) 95 Wysokość (m) 9 10 Szerokość korony (m) Obwód pnia (cm) 105 Wysokość (m) 14 Szerokość korony (m) Obwód pnia (cm) 97 Wysokość (m) 15 Szerokość korony (m) 8 Cięcia sanitarne, prześwietlenie korony. 64. Obwód pnia (cm) 65 Wysokość (m) 7 Szerokość korony (m) 3,5 65. Obwód pnia (cm) 68 Wysokość (m) 10 Szerokość korony (m) 5 Szymanowice, 2015 r. 56

57 66. Obwód pnia (cm) 92 Wysokość (m) Szerokość korony (m) 7 Cięcia sanitarne, usunięcie pnia drzewa kolidującego. 67. Obwód pnia (cm) 105 Wysokość (m) Szerokość korony (m) Obwód pnia (cm) 110 Wysokość (m) 14 Szerokość korony (m) 8 /średnia 69. Obwód pnia (cm) 178 Wysokość (m) 18 Szerokość korony (m) 12 /średnia Cięcia sanitarne, zabezpieczenie ran i ubytków, prześwietlenie korony Obwód pnia (cm) 240 Wysokość (m) Szerokość korony (m) 14 Obwód pnia (cm) 110 Wysokość (m) 15 Szerokość korony (m) 9 /średnia Cięcia sanitarne, prześwietlenie korony, zabezpieczenie ran i ubytków, 1 x wiązanie (2 t). Szymanowice, 2015 r. 57

58 72. Alnus glutinosa Olsza czarna Obwód pnia (cm) 150 Wysokość (m) Szerokość korony (m) Obwód pnia (cm) 55 Wysokość (m) 5 6 Szerokość korony (m) 3 /średnie 74. Quercus robur Dąb szypułkowy Obwód pnia (cm) 180/172 Wysokość (m) 17 Szerokość korony (m) 17 Dwa pnie od podstawy. Cięcia sanitarne, 75. Alnus glutinosa Olsza czarna Obwód pnia (cm) 90 Wysokość (m) Szerokość korony (m) Salix caprea Wierzba iwa Obwód pnia (cm) 97 Wysokość (m) 8 Szerokość korony (m) Alnus glutinosa Olsza czarna Obwód pnia (cm) 133 Wysokość (m) Szerokość korony (m) 9 Cięcia sanitarne, formowanie korony. Szymanowice, 2015 r. 58

59 Salix caprea Wierzba iwa Obwód pnia (cm) 133 Wysokość (m) Szerokość korony (m) 9 Obwód pnia (cm) 130 Wysokość (m) 14 Szerokość korony (m) 8 Obwód pnia (cm) Wysokość (m) Szerokość korony (m) Obwód pnia (cm) 110 Wysokość (m) 15 Szerokość korony (m) 8 Obwód pnia (cm) 120 Wysokość (m) Szerokość korony (m) 9 Obwód pnia (cm) 112 Wysokość (m) 8 9 Szerokość korony (m) 8 /średnia /średnia Szymanowice, 2015 r. 59

60 Obwód pnia (cm) 125 Wysokość (m) 15 Szerokość korony (m) 10 Obwód pnia (cm) 105 Wysokość (m) 16 Szerokość korony (m) 7 Obwód pnia (cm) 105 Wysokość (m) Szerokość korony (m) 8 Obwód pnia (cm) 120 Wysokość (m) 14 Szerokość korony (m) 10 Obwód pnia (cm) 92 Wysokość (m) 15 Szerokość korony (m) 7 Obwód pnia (cm) 95 Wysokość (m) 16 Szerokość korony (m) 8 Szymanowice, 2015 r. 60

61 Populus xcanadensis Topola kanadyjska Obwód pnia (cm) 96 Wysokość (m) 15 Szerokość korony (m) 6 Obwód pnia (cm) 103 Wysokość (m) 15 Szerokość korony (m) 10 Obwód pnia (cm) 185 Wysokość (m) Szerokość korony (m) 10 Obwód pnia (cm) 113 Wysokość (m) Szerokość korony (m) 9 Obwód pnia (cm) 117 Wysokość (m) 17 Szerokość korony (m) 8 Obwód pnia (cm) 82 Wysokość (m) Szerokość korony (m) 6 Szymanowice, 2015 r. 61

62 Pyrus comunis Grusza pospolita Obwód pnia (cm) 76 Wysokość (m) 14 Szerokość korony (m) 6 Obwód pnia (cm) 94 Wysokość (m) 14 Szerokość korony (m) 7 Obwód pnia (cm) 95/98 Wysokość (m) Szerokość korony (m) 9 Obwód pnia (cm) 107 Wysokość (m) Szerokość korony (m) 9 Obwód pnia (cm) 110 Wysokość (m) 7 Szerokość korony (m) 7 /średnie 101. Pyrus comunis Grusza pospolita Obwód pnia (cm) 105 Wysokość (m) 8 Szerokość korony (m) 8 Szymanowice, 2015 r. 62

63 102. Quercus robur Dąb szypułkowy Obwód pnia (cm) 155 Wysokość (m) Szerokość korony (m) Obwód pnia (cm) 86 Wysokość (m) 12 Szerokość korony (m) 6 Obwód pnia (cm) 141 Wysokość (m) Szerokość korony (m) 9 Obwód pnia (cm) 113 Wysokość (m) Szerokość korony (m) 9 Obwód pnia (cm) 120 Wysokość (m) 15 Szerokość korony (m) 8 Cięcia sanitarne, prześwietlenie korony. Cięcia sanitarne, prześwietlenie korony. Cięcia sanitarne, prześwietlenie korony Obwód pnia (cm) 137 Wysokość (m) 14 Szerokość korony (m) 7 Cięcia sanitarne, prześwietlenie korony. Szymanowice, 2015 r. 63

64 108. Salix caprea Wierzba iwa Obwód pnia (cm) 115 Wysokość (m) 11 Szerokość korony (m) Salix caprea Wierzba iwa Obwód pnia (cm) 128 Wysokość (m) 9 10 Szerokość korony (m) Populus tremula Topola osika Salix caprea Wierzba iwa Obwód pnia (cm) 95 Wysokość (m) Szerokość korony (m) 7 Obwód pnia (cm) 153 Wysokość (m) 20 Szerokość korony (m) 13 Obwód pnia (cm) 160 Wysokość (m) Szerokość korony (m) 11 Obwód pnia (cm) 153 Wysokość (m) 10 Szerokość korony (m) 8 Podrost z olszy do usunięcia. Cięcia sanitarne, odciążenie korony. Szymanowice, 2015 r. 64

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO VIDAR USŁUGI OGRODNICZE Jarosław Łukasiak Ul.Armii Krajowej 33/26 06-400 Ciechanów Temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM 0+000.00

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej,

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej, Autor: SELVA Pracownia Architektury Krajobrazu Sebastian Koziarzewski, ul. Szwedzka 3/11, 54-401 Wrocław. Adres: ul. Żernicka, Wrocław Selva Pracownia Architektury Krajobrazu www.selvawroc.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA DLA PARKU WIEJSKIEGO NA TERENIE OSJAKOWSKIEGO ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA DLA PARKU WIEJSKIEGO NA TERENIE OSJAKOWSKIEGO ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA DLA PARKU WIEJSKIEGO NA TERENIE OSJAKOWSKIEGO ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO Część II: Ekspertyza dendrologiczna wraz z gospodarką drzewostanem Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Numer na mapie Nazwa łacińska / Nazwa polska / Obwód pnia (w cm) wyciąć Przyczyna Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

3,5m 2 krzewy w wieku

3,5m 2 krzewy w wieku Spis inwentaryzacyjny roślin wraz wytypowaniem ich do wycinki L.p. Gatunek (rodzaj) Obwód pnia [cm] φ korony [m] zasięg korony [m 2 ] Wys. [m] Uwagi Informacja o wycince 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY Opracowała: Marzec 2017 1. INWESTOR Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą Wykonały: mgr inŝ. MAJA SKIBIŃSKA architekt krajobrazu mgr inŝ. ALEKSANDRA WIKTORKO architekt krajobrazu

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku.

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku. Zawartość opracowania: Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem I. Opis techniczny II. Inwentaryzacja szczegółowa drzew i krzewów III. Opracowanie graficzne IV. Opis zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo 49 75 76 77 78 79 80 81 82 83 94 48 85 84 86 91 88 87 89 90 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 63 64 95 46 44 9c 45 43 36 38 39 41 40 37 42 9b 34 33 35 31 32 28 29

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA Nr drzewa/ krzewu.. Gatunek Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód na wys. 5 cm Obwód pni na wys. 0 cm średnic [szt.] 5 0-5 5-0 05-0 5 Pow. Wys. [m] [m] Stan zdrowotny Nr drzewa/ krzewu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu.

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Temat: Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Inwestor: Obręb: Stadium: Branża: inwentaryzacja dendrologiczna szata roślinna Wykonanie: dr inż. Monika Czechowicz tel. kom.

Bardziej szczegółowo

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89)

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 e-mail: biuro@noweko.com.pl Nazwa obiektu: Budowa kolektora Centralnego bis w ulicy Leśnej w Olsztynie. Adres:

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W 2011 Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W edek Agor Wykonie: Czysta Energia PV Sebastian Machnowski Warszawa, luty 2011 1. OPIS OPRACOWANIA.... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki na parkingach 1A i 1C n

Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki na parkingach 1A i 1C n Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki na parkingach 1A i 1C n L.p. nr inwentary z. drzewa gatunek drzewa uwagi obwód pnia w cm mierzony na wys. 130 cm Parking P1 1 1 olcha czarna 157 125 2 2 olcha

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzewostanu kolidującego z planowaną inwestycją na obszarze działek 11/3, 8, 7/2 przy ul. Majora Henryka Sucharskiego w Gdańsku

Inwentaryzacja drzewostanu kolidującego z planowaną inwestycją na obszarze działek 11/3, 8, 7/2 przy ul. Majora Henryka Sucharskiego w Gdańsku Gdańsk 03.08.2018 Inwentaryzacja drzewostanu kolidującego z planowaną inwestycją na obszarze działek 11/3, 8, 7/2 przy ul. Majora Henryka Sucharskiego w Gdańsku Zleceniodawca: Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str.

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str. Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE.... str. 4 2. RYSUNKI. str. 378 2.1. SPIS RYSUNKÓW. str. 378 Strona 1 1. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska Kawice 10, 59 230 Prochowice oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Zlecający:

Bardziej szczegółowo

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck Stadium: PLAN WYRĘBU. EGZ. Nazwa inwestycji: Adres obiektu: Branża: Inwestor: Andrzej Przybylski Ul. Kukuczki 24 m 34 42-224 Częstochowa Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) wysokość (m) Powierzchni średnica a korony (m) zakrzewienia (m2) 1 1 Wierzba biała Salix alba 70+88+81 6 6 Zły stan zdrowotny ETAP III 13+21+12+29+22+27+2 2 2

Bardziej szczegółowo

Umowa: 2009/ROŚ.ŚR/11. Zadanie: Uproszczony plan gospodarki drzewostanem w zabytkowym Parku Miejskim w Nysie cz. I

Umowa: 2009/ROŚ.ŚR/11. Zadanie: Uproszczony plan gospodarki drzewostanem w zabytkowym Parku Miejskim w Nysie cz. I Zakład Usługowy mgr inŝ. Witosław Grygierczyk 44-114 Gliwice ul. Ustroń 3 tel/fax: 0-32-232-39-36 e-mail: parklesny@tlen.pl http://www.parklesny.com.pl Umowa: 2009/ROŚ.ŚR/11 Zadanie: Uproszczony plan gospodarki

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU Numer drzewa Gatunek drzewa Obwód 1. Malus domestica 2. Robinia 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna 4. Syringa vulgaris

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA DLA PARKU WIEJSKIEGO NA TERENIE OSJAKOWSKIEGO ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA DLA PARKU WIEJSKIEGO NA TERENIE OSJAKOWSKIEGO ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA DLA PARKU WIEJSKIEGO NA TERENIE OSJAKOWSKIEGO ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO Część I: Inwentaryzacja drzewostanu parkowego Zamawiający: Wykonawca: Urząd

Bardziej szczegółowo

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia L.p. Nr drzewa Gatunek drzewa lub krzewu Obwód pnia w centymetrach 1 1 Sosna zwyczajna 1 2 2 Sosna zwyczajna 122 3 3 Klon jawor 22, 4 4 Klon jawor 22, 22,25, 32,

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH

INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH Opracowanie: mgr inŝ. Joanna Flis - inspektor nadzoru ds. zieleni upr. NOT Nr 17/94/5 Puławy, lipiec 2014 r. Spis treści 1. Podstawa i zakres opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów z gospodarką zielenią

Inwentaryzacja drzew i krzewów z gospodarką zielenią Inwentaryzacja i krzewów z gospodarką zielenią lokalizacja: nr.ew.79/2 obręb ew.4-07-03 Warszawa-Białołęka opracowanie wykonała: mgr inż.arch.kraj.karolina Bylinowska-Żyta, Warszawa, lipiec 2016r. 0 Zawartość

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec INWESTOR: Samodzielny Szpital Miejski w Sosnowcu TEMAT: Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Ogrodypro Robert Polański ul. Kwiatowa 35 62-030 Luboń tel. 604 548 527 biuro@ogrodypro.pl http://ogrodypro.pl/ INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ADRES: ul. Kłodnicka 36, 54-207 Wrocław cz. dz. nr 11/3, AM

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19 Inwentaryzacja zieleni drzew Załącznik nr 19 Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu etap II - odcinek od ul. Miodowej do ul. Piołunowej L.p.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666 Plan wyrębu " P K I " B R O N I S Ł A W W A L U G A 4 1-7 0 9 R U D A Ś L. U L. N I E D U R N E G O 3 0 T E L. / F A X. ( 0-3 2 ) 2 4-4 4-6 6 6 e - m a i l : W a l u g a @ w p. p l ; NAZWA ZAMÓWIENIA,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH. Obwód pnia w cm. drzewa w m 62/37/36/ /9/14 8 Bez zabiegów

INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH. Obwód pnia w cm. drzewa w m 62/37/36/ /9/14 8 Bez zabiegów INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gatunek Sambucus nigra Bez czarny Acer negundo Klon jesionolistny Acer

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

IV. Opracowanie graficzne : Rys.1. Inwentaryzacja istniejącej szaty roślinnej i projekt gospodarki drzewostanem

IV. Opracowanie graficzne : Rys.1. Inwentaryzacja istniejącej szaty roślinnej i projekt gospodarki drzewostanem 1 SPIS TREŚCI I. Dane informacyjne II. Dane ogólne Materiały wyjściowe Przedmiot i cel opracowania III. Inwentaryzacja szaty roślinnej IV. Gospodarka drzewostanem Tab.1. Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II

Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Inwestor: Gmina Teresin DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Projektant: COPLAN Polska Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA DRZEWA i KRZEWY KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ do usunięcia 12 Wiąz górski Ulmus glabra Huds. 13 Wiąz górski Ulmus glabra Ulmus glabra Huds. na ys.1,3m a)42 b) 50

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 BRANŻA OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR Architektura Krajobrazu Ul. Kolbego 85-626 Bydgoszcz; Działki o numerach: 7, 199, 198 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Formularza oferty Wykaz drzew przeznaczonych do cięć pielęgnacyjnych i korekcyjnych. Opis. Nr działki

Załącznik nr 3 do Formularza oferty Wykaz drzew przeznaczonych do cięć pielęgnacyjnych i korekcyjnych. Opis. Nr działki Załącznik nr 3 do Formularza oferty Wykaz drzew przeznaczonych do cięć pielęgnacyjnych i korekcyjnych L.p Gatunek drzewa Nr drzewa Obwód pnia Nr działki Opis 1. Klon zwyczajny 3 274 cm 4580/18 Ograniczenie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW Zespół autorski: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:

PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW Zespół autorski: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis: EGZ. NR 1 Inwestor: Zarząd Powiatu Białostockiego reprezentowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku 15-522 Białystok, Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 37 Jednostka projektowa: Adres obiektu: woj.

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO

Przedmiar robót INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO Przedmiar robót INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO Lokalizacja: Odcinek Brzeźnio przez Bronisławów do Marszałkowa, Odcinek Marszałkowo przez Gozdy do drogi

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Temat: INWENTARYZACJA ZIELENI Lokalizacja: Zleceniodawca: MIASTO: WROCŁAW OBRĘB: 43 PRACZE ODRZAŃSKIE DOTYCZY: CZĘŚCI DZIAŁKI, 78,, AM 26, 1/16, 1/17, 1/18, 1/23 AM30 Wykonawca: Giebułtów Bl. 17/11 59

Bardziej szczegółowo

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/ e-mail Konto / NIP Ul. Kolonia Stella 26 32-500 Chrzanów tel. 0-32 623 00 49 fax. 0-32 625 06 23 www.biurokonstruktor.com.pl biuro@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ Inwestor: Gmina Skawina Rynek 1 32-050 Skawina Biuro projektowe: 30-710 Kraków ul. Krzywda 12A/BS5 www.serpentyna.pl biuro@serpentyna.pl Tel. kom.: 501 194 278 Tel./fax: (12) 657 26 01 Temat inwestycji:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA FAZA: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA TEMAT: Projekt rozbudowy i przebudowy lotniska w Suwałkach I etap wraz z dostosowaniem go do potrzeb lotniska użytku wyłącznego, o kodzie referencyjnym 2B. ADRES: działki

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI C ZĘ Ś Ć O P IS O W O - R YS U NK O W A

INWENTARYZACJA ZIELENI C ZĘ Ś Ć O P IS O W O - R YS U NK O W A Inwestor: Zamawiający: Jednostka projektowa: Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno Spółka Infrastrukturalna Powiatu Piaseczyńskiego Sp. z o.o. ul. Żwirowa 50/52, 05-506

Bardziej szczegółowo

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE. 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA III. OPIS PROJEKTU SZATY ROŚLINNEJ 1. Skład gatunkowy projektowanych nasadzeń 2. Tabela nasadzeń

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek-Bierawa" Nr dokument.: SKM 007-L Nr umowy: Inwestor i Zamawiający: Obiekt: Lokalizacja: Branża: Umowa nr PZD.273.11.2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. Sejmik Województwa Podkarpackiego. uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR. Sejmik Województwa Podkarpackiego. uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR Załącznik nr 10 do uchwały NR XXXIX/687/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2017 r. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. zmieniająca uchwałę Nr VI/117/15 Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989...

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989... Spis treści: Część opisowa Podstawa opracowania... 2 Zakres opracowania i lokalizacja... 2 Opis zieleni istniejącej... 2 Metody prac inwentaryzacyjnych... 2 Gospodarka drzewostanem...... 2 Tabela inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gatunek Liczba sztuk egzemplarzy w przedziałach średnicy pni w cm Krzewy m 2 do 15 16-20

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści: Spis treści: OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 2. PRZEDMIOT UMOWY... 4 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 4. STAN ISTNIEJĄCY... 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

Opracował inż. Michał Matraszek. Warszawa - Krzydłowice, październik 2011r. Taxus SI Sp. z o.o. ul. Płomyka 56A 02-491 Warszawa

Opracował inż. Michał Matraszek. Warszawa - Krzydłowice, październik 2011r. Taxus SI Sp. z o.o. ul. Płomyka 56A 02-491 Warszawa Inwentaryzacja dendrologiczna szczegółowa wraz z gospodarką drzewostanem oraz określenie zakresu prac porządkowych w zabytkowym parku w Krzydłowicach na dz. nr 682/6, o powierzchni 4,9798 ha, gmina Grębocice,

Bardziej szczegółowo

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY:

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY: 6 366 10 11 7 12 13 14 531 8 321 9 378 542 320 463 570 472 OZNACZENIA: 611 1 2k 7 201 2 620 1k 193 124 34k 76 3k 3 613 5 4 648 151 807 366 834 34k 34k drzewo pomnik przyrody 487 301 162 835 378 drzewo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ Dokumentacja dendrologiczna drzew pomnikowych rosnących w alei w Duchnicach na działce nr 89/1 z opisowym zakresem prac pielęgnacyjnych niezbędnych do wykonania Dokumentacja zawiera

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ LUB RUCHU DROGOWEGO. DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10. OBWÓD PNIA [cm] ** ODLEGŁOŚĆ OSI PNIA OD ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA [cm]

POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ LUB RUCHU DROGOWEGO. DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10. OBWÓD PNIA [cm] ** ODLEGŁOŚĆ OSI PNIA OD ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA [cm] NR NAZWA ZWYCZAJOWA (POLSKA) NAZWA ŁACIŃSKA FORMA WZROSTU D-drzewiasta, K-krzewiasta WYSOKOŚĆ [m] * SZEROKOŚĆ [m]* OBWÓD PNIA [cm] ** POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ [m2] ILOŚĆ SZTUK DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI '2017

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI '2017 OBIEKT KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY UL. CYNAMONOWEJ/TYMIANKOWEJ WE WROCŁAWIU ADRES ul. Cynamonowa, Wrocław NR DZIAŁKI dz. nr 3/4 i 3/7; AM-5; Obręb Lipa Piotrowska WROCŁAWSKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia..

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. Załącznik nr 9 do uchwały NR XXXIX/687/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/998/14 Sejmiku

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI INWENTARYZACJA ZIELENI DO PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 007013F, UL. CEGLANEJ I UL. KALINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DROSZKÓW 1) Podstawa opracowania. mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000, stanowiąca

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA Tom I Tom II Tom III Tom IV Tom V Projekt Zagospodarowania Terenu Projekt budowlano-wykonawczy branża drogowa Projekt budowlano-wykonawczy branża sanitarna Inwentaryzacja zieleni

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI KATARZYNA LIS - MORAWSKA INWENTARYZACJA ZIELENI NA TERENIE PROJEKTOWANYCH BOISK W MOSINIE PRZY ULICY TOPOLOWEJ ZLECENIODAWCA: AMIBUD Cezary Ilnicki ul. Świerczewskiego 84 59-930 Pieńsk OPRACOWAŁ: mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ METRYKA PROJEKTU

S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ METRYKA PROJEKTU S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ Studio Projektowo - Graficzne SZEŚĆ Marcin Czyżowski ul. Powstańców Śląskich 6/2, 45-086 Opole NIP: 754-220-67-01; REGON: 531297121 Tel : (77) 454-40-29;

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ Nazwa postępowania: Wykonanie prac pielęgnacyjnych zieleni - drzew i krzewów na terenie nieruchomości zarządzanych przez PGM sp. z o.o. w Słupsku

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM OBIEKT Zieleniec przy zbiorniku wodnym Jeziórka w Sierpcu ADRES Teren między ulicami: Świętokrzyską, Piastowską i A.Fredry w Sierpcu. BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia 1 Grab pospolity Carpinus betulus 50 4,5 6 2 Robinia biała Robinia pseudoacacia 56+67 6 6,5 3 Ligustr pospolity Ligustrum

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie 41201 przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie Autor: mgr inż. architekt krajobrazu Marta Kępka Warszawa, marzec 2014

Bardziej szczegółowo

BIPROMEL Działa od 1950 r. Członek Izby Projektowania Budowlanego

BIPROMEL Działa od 1950 r. Członek Izby Projektowania Budowlanego BIPROMEL Działa od 1950 r. Członek Izby Projektowania Budowlanego TELEFONY: Prezes 22-846-11-52 BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNEJ ROLNICTWA Spółka z o.o. ul. Instalatorów 9, 02-237 Warszawa adres

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania.

Zawartość opracowania. Zawartość opracowania. 1. Dane ogólne. 1.1 Przedmiot i cel opracowania. 1.2. Termin opracowania i prac terenowych. 1.3. Podstawa opracowania. 1.4. Metodyka pracy. 2. Opis techniczny przedmiotowych drzew.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/179/2016 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/179/2016 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/179/2016 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów konserwatorsko-pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Dane ogólne Nazwa opracowania Inwestor Autor opracowania Podstawa opracowania

Spis treści 1. Dane ogólne Nazwa opracowania Inwestor Autor opracowania Podstawa opracowania 1 Spis treści 1. Dane ogólne... 3 1.1 Nazwa opracowania.... 3 1.2 Inwestor... 3 1.3 Autor opracowania... 3 1.4 Podstawa opracowania.... 3 1.5 Cel i zakres opracowania.... 3 2. Warunki formalno prawne...

Bardziej szczegółowo