Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II"

Transkrypt

1 Inwestor: Gmina Teresin DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Projektant: COPLAN Polska Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 8 (XXIXp) Warszawa tel. (48 22) i. fax. (48 22) Inwestycja: BUDOWA DROGI WOKÓŁ TERESINA ODCINEK OD ALEI XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA BranŜa: ZIELEŃ INWENTARYZACJA i GOSPODARKA Faza projektu: Zeszyt nr. 10 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Data : Nr inwestycji : Typ : Faza : BranŜa : Rewizja : 11/ R PB-W ZI A Wersja: 1 PL

2 SPIS TREŚCI: Opis.....str. 3-6 Tabela nr 1- Inwentaryzacja szczegółowa- zestawienie drzew i krzewów... str.7-37 Tabela nr 2- Zestawienie zbiorcze zinwentaryzowanych gatunków drzew....str. 38 Tabela nr 3- Zestawienie krzewów występujących pojedynczo:..str. 39 Tabela nr 4- Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia ze względów sanitarnych str Tabela nr 5- Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia ze względów inwestycyjnych.. str Tabela nr 6- Tabela nasadzeń,.. str Tabela nr 7- Zbiorcze zestawienie nasadzeń... str.77 SPIS RYSUNKÓW: Inwentaryzacja zieleni: Etap I Rys 01_1 Etap II Rys 01_2 Etap III Rys 01_3 objęte odrębnym opracowaniem Projekt gospodarki zielenią: Etap I Rys 02_1 Etap II Rys 02_2 Etap III Rys 02_3 objęte odrębnym opracowaniem 2

3 I. OPIS 1. Wstęp 1.1. Wprowadzenie-cel i zakres opracowania Niniejsze opracowanie obejmuje szczegółową inwentaryzację zieleni oraz planowaną gospodarkę drzewostanem na terenie objętej projektem budowy obwodnicy Teresina, odcinek od alei XX -lecia do drogi powiatowej w kierunku Aleksandrowa. Prace prowadzono w miesiącu kwietniu Zakresem objęty został fragment terenu przeznaczony bezpośrednio pod budowę drogi, dla tego terenu została wykonana szczegółowa inwentaryzacja zieleni stanowiąca podstawę do dalszych działań projektowych Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest zlecenie spółki z ograniczona odpowiedzialnością pod firmą COPLAN Polska Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 8 z siedziba w Warszawie. Podstawę stanowią ponadto: -podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1: Metodyka prac Dokumentacja obejmuje dwie części: I. Wstęp II. Inwentaryzacje zieleni wraz z gospodarką. Wstęp zawiera podstawowe informacje dotyczące celu, zakresu i podstawy opracowania. 3

4 Drugą część stanowi szczegółowa inwentaryzacja zieleni parku wraz z gospodarką drzewostanem. Prace terenowe prowadzono w lipcu 2006 w oparciu o mapę sytuacyjno wysokościową. W skali 1:500. Zakres prac objął: -sprecyzowanie usytuowania kaŝdego drzewa, krzewu lub skupiny występującej na planie, ze stanem faktycznym w terenie. -przedstawienie graficzne usytuowania istniejących drzew z obrysami aktualnych rzutów ich koron, podziałem na drzewa, krzewy, Ŝywopłoty oraz z rozróŝnieniem na gatunki liściaste i iglaste-kaŝde drzewo i krzew lub skupinę oznaczono na planie odrębną liczbą porządkową posiadającą swój odpowiednik w tabeli inwentaryzacyjnej. - Opisane w tabeli inwentaryzacyjnej gatunki drzew i krzewów zawierają informacje na temat ich podstawowych parametrów, tj.: dla drzew pierśnicy(średnicy pnia na wysokości 1,3 m),średnicy korony i wysokości całego drzewa, dla krzewów powierzchni w m² lub ich grup, z określenie stanu fitosanitarnego drzew i krzewów oraz ich wartości kompozycyjnej, stanowiących podstawowe wytyczne do gospodarki drzewostanem - Szczegółową inwentaryzacje przedstawiono w układzie tabelarnym wraz z charakterystyką istniejącego drzewostanu. -Na dodatkowej planszy przedstawiono graficznie gospodarkę drzewostanem, przyjmując szczególne oznaczenia dla drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia obserwacji czy pielęgnacji. 2. Inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarką 2.1. Charakterystyka istniejącego drzewostanu Drzewostan inwentaryzowanego fragmentu terenu nie charakteryzuje się duŝą róŝnorodnością, przewaŝają drzewa rodzime, głównie: topole, głogi, lipy, wierzby, dęby, brzozy. Licznie występują tu gatunki i odmiany topoli, oraz powstające 4

5 mieszańce wyjściowych gatunków topoli o cechach typowych dla kilku gatunków jednocześnie. DuŜą część drzew stanowi cenne drzewa alejowe, wśród, których przewaŝają robinie oraz lipy. Na inwentaryzowanym obszarze występuje równieŝ fragment lasu, w którym przewaŝają cenne, stare brzozy. Występuje równieŝ roślinność towarzysząca ciekom kanałom wodnym, jest to roślinność zaniedbana, tworząca zwarte skupiny, rosnące pasmowo, w których dominują głogi i śliwy. Zinwentaryzowano łącznie 31 gatunków i odmian drzew oraz 6 gatunków i odmian krzewów. Na terenie objętym opracowaniem zinwentaryzowano: punktów, w tym: -Drzew: -642 sztuk drzew liściastych - 10 sztuk drzew iglastych -Krzewów: -13 rosnących luźno, w formie soliterów wielogatunkowych skupin o łacznej powierzchni: Tabela nr 1- Szczegółowy wykaz drzew i krzewów wraz z wytycznymi gospodarki. Tabela nr 2- Zestawienie zbiorcze zinwentaryzowanych gatunków drzew. Tabela nr 3- Zestawienie krzewów występujących pojedynczo Tabela nr 4- Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia ze względów sanitarnych Tabela nr 5 Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia ze względów inwestycyjnych Tabela nr 6 Tabela nasadzeń Tabela nr 7 Zbiorcze zestawienie nasadzeń Spośród drzew liściastych najczęściej występują: 5

6 Lipa drobnolistna -152 Robinia biała -239 Jesion wyniosły -58 Śliwa wiśniowa -15 Wierzba biała -40 Sposób drzew iglastych wyróŝniono: Modrzew europejski (Larix decidua) -2 szt. Sosna pospolita (Pinus sylvestris) - 2 szt. Jodła pospolita(abies alba)- 1 szt. Najliczniej występujące krzewy to: Wierzba biała (Salix alba), Bez czarny (Sambucus nigra), Głóg jednoszyjkowy(crataegus ) 2.2. Wytyczne do gospodarki zielenią Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni stanowi podstawę dla planu gospodarki drzewostanem. Prace te obejmują w głównej mierze usuwanie drzew i krzewów obumarłych, usuwanie suchych gałęzi i połamanych konarów. Oraz pielęgnację i ochronę drzew przed chorobami i szkodnikami. Do usunięcia ze względów sanitarnych przewidziano 28 drzew i krzewów, są głównie okazy w stanie obumierania lub zupełnie obumarłe bądź drzewa wykazujące w swym wzroście nieprawidłowości, zakłócające rozwój sąsiadującym drzewom. Najczęściej usuwane gatunki to: wierzby, topole, robinie. Ze względu na kolizje z inwestycja usunięto łącznie 441 drzew, krzewów oraz skupin, z czego 241 podlega opłacie za wycinkę. Wskazane jest zabezpieczenie starszych robinii rosnących alejowo, oraz usuniecie uschniętych konarów, oczyszczenie z posuszu, ze względu na kruchości łamliwość drzew tego gatunku. Istotnym jest równieŝ oczyszczanie duŝych powierzchniowo skupin z samosiejek, obumarłych części, uschniętych fragmentów roślin oraz ograniczenie ich powierzchni ze względów sanitarnych. Ogólny stan fitosanitarny drzewostanu jest dobry, a prace pielęgnacyjne skupiają się w szczególności na oczyszczaniu drzew z posuszu, usuwaniu połamanych lub obumarłych części, usuwaniu odrostów korzeniowych oraz ograniczaniu koron 6

7 drzew, co ma na celu poprawę statyki drzew i umoŝliwianie im prawidłowego rozwoju. Tabela 1 Inwentaryzacja szczegółowa- zestawienie drzew i krzewów Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska 1. Robinia biała Robinia 2. Robinia biała Robinia 3. Luźna skupina: Buk Luźna pospolity skupina:fagus,samosiejki Robinia sylvatica,samosiejki biała, Śliwa sp. Robinia, Prunus sp. 4. Robinia biała Robinia Obwód pnia na wys.130- pierśnica (cm) Średnica Korony (cm) Wysokość (cm) Uwagi [+] [+] - Pow. 36 Do 400 [+] [+]Pod Robinią samosiejka Bzu czarnego 5. Buk pospolity Fagus sylvatica [+] 6. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+]W otoczeniu samosiejki tego gatunku. 7. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+] 8. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+] 9. Skupina samosiejek Jesion Wyniosły, Bez czarny, Śliwa sp. Skupina samosiejek: Fraxinus exelsior, Sambucus nigra, Prunus sp. - Pow. 29 Do 350 [-] <5 r. Ŝycia 10. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+]<5 r. Ŝycia Uschnięta Do usunięcia. 11. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+] 12. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+] 13. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+] 14. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+] 15. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+] 16. Skupina: Brzoza, Bez czarny, Śliwa sp. Skupina: Betula pendula, Sambucus nigra, Prunus sp. - Pow. 20 Do 350 [-]Do usu nięcia. 17. Bez czarny Sambucus nigra [+] 18. Robinia biała Robinia 86/30/ [+] [Posusz+] 19. Robinia biała Robinia [+]1 pień usunięty>5 r. Ŝycia 20. Robinia biała Robinia 132/ [+] 7

8 21. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 22. Klon pospolity Acer platanoides 58/44/ [+] 23. Jabłoń domowa Malus domestica [+] 24. Robinia biała Robinia [Posusz +++] W otoczeniu samosiejki 25. Bez czarny Sambucus nigra [+] 26. Robinia biała Robinia [+-] 27. Skupina samosiejek: Robinia biała Skupina samosiejek: Robinia 28. Robinia biała Robinia 29. Robinia biała Robinia 30. Robinia biała Robinia 31. Robinia biała Robinia 32. Robinia biała Robinia 33. Robinia biała Robinia 34. Robinia biała Robinia 35. Robinia biała Robinia 36. Odrosty pnia Wierzby białej Odrosty pnia Salix alba 37. Robinia biała Robinia 38. Robinia biała Robinia - Pow. 22 Do 400 We wnętrzu skupiny uschnięty pień. >5 r. Ŝycia [Posusz +++] Nieregularna Korona [Posusz +] [Posusz +] [Posusz ++] [Posusz +] < 5 r. Ŝ [Posusz ++] [Posusz +] Nieregularna Korona <5 r. Ŝycia [Posusz ++] Nieregularna Korona [Posusz ++] Nieregularna korona>5 r. Ŝycia [+] 39. Robinia biała Robinia 40. Robinia biała Robinia [+] 41. Robinia biała Robinia [+] 42. Robinia biała Robinia [+] 43. Brzoza Betula pendula [+] 44. Robinia biała Robinia [+] Nieregularna korona 45. Robinia biała Robinia [+-] [Posusz ++] W otoczeniu pnia samosiejki tego gatunku. 46. Dąb bezszypułkowy Quercus petraea [+] 47. Jodła pospolita Abies alba 68/ [+] 48. Skupina Skupina - Pow.36 Do 350 <5 r. Ŝycia 8

9 samosiejek: Brzoza samosiejek: Betula pendula 49. Skupina Tawuła x Skupina: Spirea - Pow.30 Do 350 [+] vanhouttei, Bez czarny Van Houtte a, Sambucus nigra 50. Skupina Tawuła x Skupina: Spirea - Pow.20 Do 150 [+] vanhouttei Van Houtte a 51. Skupina Tawuła x vanhouttei, Bez czarny Skupina: Spirea Van Houtte a,sambucus nigra - Pow.25 Do 150 [+] 52. Robinia biała Robinia [+-] [Posusz +] >5 r. Ŝycia 53. Robinia biała Robinia [+-] [Posusz +] >5 r. Ŝycia 54. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+] 55. Robinia biała Robinia [+] [Posusz +] >5 r. Ŝycia 56. Robinia biała Robinia [+] [Posusz +] >5 r. Ŝycia 57. Robinia biała Robinia [+] [Posusz +] >5 r. Ŝycia 58. Robinia biała Robinia [+-] [Posusz ++] >5 r. Ŝycia 59. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 60. Robinia biała Robinia [+] [Posusz +]>5 r. Ŝycia 61. Skupina Bez czarny, samosiejki Robinia biała Skupina: Sambucus - nigra, samosiejki Robinia Pow.40 Do 400 [+-] Samosiejki Robinii białej stanowią 50 % 62. Skupina samosiejki Robinia biała 63. Skupina Bez czarny, samosiejki Robinia biała 64. Skupina: Dąb bezszypułkowy, Głóg jednoszyjkowy Skupina: samosiejki Robinia Skupina: Sambucus nigra, samosiejki Robinia Skupina: Quercus petraea, Crataegus powierzchni skupiny. - Pow.15 Do 300 [+-] - Pow.17 Do 400 [+-] Samosiejki Robinii białej stanowią 70 % powierzchni skupiny. - Pow.15 Do 350 [+-] 65. Bez czarny Sambucus nigra [+-] Nieregularny pokrój. 66. Skupina samosiejki Robinia biała, Jesion wzniosły, Głóg jednoszyjkowy Skupina: samosiejki Robinia, Fraxinus exelsior, Crataegus - Pow.15 Do 320 [+-] 67. Robinia biała Robinia 68. Luźna skupina samosiejki Robinia biała, Głóg jednoszyjkowy Luźna skupina: samosiejki Robinia, Crataegus 69. Robinia biała Robinia 70. Robinia biała Robinia [+-] - Pow.48 Do 450 [+-] [+] [Posusz +] >5 r. Ŝycia [+] 9

10 71. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+] 72. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+] Nieregularna korona. 73. Robinia biała Robinia [+] 74. Robinia biała Robinia [+] 75. Robinia biała Robinia [+] 76. Robinia biała Robinia [+] 77. Sosna czarna Pinus nigra [+]. 78. Sosna czarna Pinus nigra [+] 79. Sosna czarna Pinus nigra [+] 80. Robinia biała Robinia [+] [Posusz +]>5 r. Ŝycia 81. Robinia biała Robinia [+] [Posusz +]>5 r. Ŝycia 82. Robinia biała Robinia [+] 83. Robinia biała Robinia [+] PasoŜyt Phoradendron flavescens 84. Sosna czarna Pinus nigra [+] 85. Robinia biała Robinia 86. Robinia biała Robinia [+] PasoŜyt Phoradendron flavescens [+] PasoŜyt Phoradendron flavescens 87. Robinia biała Robinia [+] PasoŜyt Phoradendron flavescens 88. Robinia biała Robinia [+] PasoŜyt Phoradendron flavescens 89. Grusza pospolita Pyrus pyraster [+-] 90. Robinia biała Robinia 286/ [-]1 pień usunięty [pierśnica 100] PasoŜyt Phoradendron flavescens [Posusz ++]. 91. Głóg jednoszyjkowy Crataegus [+] 92. Jarząb mączny Sorbus aria [+] 93. Szpaler drzew owocowych Śliwa sp. Szpaler drzew owocowych Prunus sp. - Dł. 61 m Do 600 [+] 94. Robinia biała Robinia 95. Robinia biała Robinia 96. Robinia biała Robinia 97. Robinia biała Robinia [+] PasoŜyt Phoradendron flavescens [Posusz +] [+] 132/ [+] PasoŜyt Phoradendron flavescens [+-] [Posusz +]. Ubytki kory 10

11 98. Robinia biała Robinia 99. Robinia biała Robinia 100. Robinia biała Robinia [+] [+] [+] [Posusz +]odrosty korzeniowe Robinia biała Robinia [+] 102. Robinia biała Robinia [+] 103. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+-] [Posusz ++]. PasoŜyt Phoradendron flavescens Robinia biała Robinia [+-] Nieregularna Korona, [Posusz +]. PasoŜyt Phoradendron flavescens 105. Robinia biała Robinia [+] 106. Robinia biała Robinia [+] 107. Robinia biała Robinia [+] 108. Robinia biała Robinia [+] 109. Robinia biała Robinia [+] 110. Robinia biała Robinia [+] 111. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+] 112. Robinia biała Robinia [+] 113. Grusza pospolita Pyrus pyraster [+] 114. Wiśnia pospolita Prunus cerasus 92/86/ pnie [+] 115. Surmia bignoniowa Catalpa [+] bignonioides 116. Wiśnia pospolita Prunus cerasus 110/ [+-] Wielopniowa,wymiary 2 gł. pierśnic Surmia bignoniowa Catalpa [+] bignonioides 118. Wiśnia pospolita Prunus cerasus [+] 119. Robinia biała Robinia [Posusz +].[+] 120. Robinia biała Robinia 94/ [Posusz +].[+] 121. Robinia biała Robinia [Posusz +].[+] 122. Wiśnia pospolita Prunus cerasus 49/ [+] Rhexii odm. Rhexa 123. Robinia biała Robinia [+] 124. Robinia biała Robinia [+] 125. Robinia biała Robinia [+] 126. Robinia biała Robinia [Posusz +].[+]>5 r. 11

12 127. Robinia biała Robinia 128. Robinia biała Robinia 129. Robinia biała Robinia 130. Robinia biała Robinia 131. Robinia biała Robinia 132. Robinia biała Robinia 133. Robinia biała Robinia 134. Robinia biała Robinia 135. Robinia biała Robinia 136. Robinia biała Robinia 137. Robinia biała Robinia 138. Robinia biała Robinia 139. Robinia biała Robinia 140. Robinia biała Robinia 141. Robinia biała Robinia 142. Robinia biała Robinia 143. Robinia biała Robinia 144. Robinia biała Robinia 145. Robinia biała Robinia 146. Robinia biała Robinia Ŝycia [+-] Odrost korzeniowy, obok pień tego gatunku [Posusz +].[+] [Posusz +].[+] [Posusz +].[+] [Posusz ++].1 konar uschnięty. [+-] [+] 87/ [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+]<5 r. Ŝycia [+] [+] [+] [+] [+] [+] [Posusz ++].PasoŜyty Ubytki kory. [-] 104/ [Posusz ++].[+-]>5 r. Ŝycia [+-] 147. Robinia biała Robinia 148. Robinia biała Robinia 149. Robinia biała Robinia [+-] 150. Robinia biała Robinia Nieregularna Korona [+-] 151. Robinia biała Robinia [Posusz ++].[+-] 152. Robinia biała Robinia [Posusz ++].[+-] 153. Robinia biała Robinia [Posusz ++].[+-]>5 r. 12

13 154. Robinia biała Robinia 155. Robinia biała Robinia 156. Robinia biała Robinia Ŝycia [+] 98/ [+-] [Posusz ++]. PasoŜyt Phoradendron flavescens [Posusz ++]. PasoŜyt Phoradendron flavescens Robinia biała Robinia 158. Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia [+] Nieregularna korona Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+-] [Posusz ++]. Ubytki kory. PasoŜyty. Nieregularna Korona 165. Robinia biała Robinia [+-] 166. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [-] Do usunięcia [posusz ++++].Ubytki kory. PasoŜyty. Nieregularna Korona Robinia biała Robinia 168. Robinia biała Robinia 169. Robinia biała Robinia 170. Robinia biała Robinia [+-] Odrosty korzeniowe. 140/ [+] [-] [Posusz +++]. Ubytki kory [Posusz ++]. [+-] 171. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+-] 172. Robinia biała Robinia [+-] 173. Robinia biała Robinia [+-] [Posusz +]. Nieregularna korona 174. Robinia biała Robinia 140/ [+-] [Posusz ++]. PasoŜyt Phoradendron flavescens Robinia biała Robinia [+]Nieregularna korona Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [-] Do usunięcia. Uschnięty. [Posusz++++] 13

14 177. Robinia biała Robinia 178. Robinia biała Robinia 179. Robinia biała Robinia 180. Robinia biała Robinia 181. Robinia biała Robinia 182. Robinia biała Robinia 147/ [-] [Posusz+++] [-] Odrosty korzeniowe, w otoczeniu Bez czarny.[posusz +++] [-] [Posusz+] [+-] [Posusz+] PasoŜyt Phoradendron flavescens [+] [Posusz+] [+] [Posusz+] 183. Robinia biała Robinia [+] [Posusz+] 184. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [-] [Posusz++] Korniki 185. Robinia biała Robinia [+] 186. Robinia biała Robinia [+] 187. Robinia biała Robinia [+] 188. Robinia biała Robinia [+] 189. Robinia biała Robinia [+] 190. Robinia biała Robinia [+] 191. Robinia biała Robinia [+-] [Posusz++] 192. Robinia biała Robinia [-] 193. Skupina Skupina - Pow. 60 Do 250 [+-] samosiejek: Robinia samosiejek: biała, Bez czarny Robinia, 194. Skupina samosiejek: Robinia biała, Bez czarny Sambucus nigra Skupina samosiejek: Robinia, Sambucus nigra - Pow. 40 Do 250 [+-]. Samosiejki Robinii białej stanowią 60% powierzchni skupiny 195. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+] 196. Robinia biała Robinia [+] 197. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+] 198. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+] 199. Robinia biała Robinia [Posusz++] Nieregularna korona Robinia biała Robinia [Posusz+++][-] 201. Robinia biała Robinia [Posusz+++][-] 14

15 202. Robinia biała Robinia 110/ [Posusz+]Odrosty korzeniowe. [+-] 203. Robinia biała Robinia [+-] [Posusz+] 204. Robinia biała Robinia [-] 205. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [-] 206. Robinia biała Robinia [Posusz++][+-] 207. Robinia biała Robinia 62/ [Posusz+] Odrosty korzeniowe Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+] 209. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+] 210. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+] 211. Robinia biała Robinia [Posusz+] PasoŜyt Phoradendron flavescens Odrosty korzeniowe Robinia biała Robinia [Posusz+] Odrosty korzeniowe. PasoŜyt Phoradendron flavescens 213. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [Posusz+] 214. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [Posusz+] 215. Robinia biała Robinia [+] 216. Robinia biała Robinia [+] PasoŜyt Phoradendron flavescens 217. Robinia biała Robinia [+] 218. Robinia biała Robinia [+] 219. Robinia biała Robinia [+] 220. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+] 221. Robinia biała Robinia [+] Odrosty korzeniowe Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+] 223. Robinia biała Robinia [+-] [Posusz+++] Odrosty korzeniowe Robinia biała Robinia [+-] [Posusz++] 225. Robinia biała Robinia [+-] [Posusz++] 226. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+-] PasoŜyt Phoradendron flavescens. 15

16 227. Robinia biała Robinia [-] [Posusz +++]Pęknięty pień Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+-] [Posusz++] PasoŜyt Phoradendron flavescens Nieregularna korona Robinia biała Robinia [+-] 230. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+-] 231. Robinia biała Robinia 232. Skupina samosiejek: Jesion wyniosły, Bez czarny, Głóg jednoszyjkowy Skupina samosiejek: Fraxinus exelsior, Sambucus nigra, Crataegus [+-] Odrosty korzeniowe. Nieregularna korona. - Pow. 15 Do 370 [+-] 233. Skupina Bez czarny Skupina: Sambucus - Pow.30 Do 400 [+] nigra 234. Wierzba płacząca Salix sepulchlaris [+] 235. Wierzba płacząca Salix sepulchlaris [+] 236. Robinia biała Robinia Do usunięcia. Pozostałość po drzewie. [-] 237. Jabłoń domowa Malus domestica Lipa drobnolistna Tilia cordata [Posusz+] PasoŜyt Phoradendron flavescens. [-] 239. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 240. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 241. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+] 242. Skupina samosiejek: Robinia biała, Bez czarny, Wierzba sp., Jesion wyniosły Skupina samosiejek: Robinia biała, Bez czarny, Wierzba sp., Jesion wyniosły. Skupina samosiejek: Robinia, Sambucus nigra, Salix sp., Fraxinus exelsior Skupina samosiejek: Robinia, Sambucus nigra, Salix sp., Fraxinus exelsior - Pow.522 Do 350 [+-] - Pow.478 Do 400 [+-] 244. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+-] [Posusz+++] Nieregularna korona 245. Grusza pospolita Pyrus pyraster [+] 246. Skupina Głóg jednoszyjkowy, samosiejki Robinia biała Skupina: Crataegus, samosiejki Robinia - Pow.192 Do 400 [+] 247. Skupina Bez Skupina: Sambucus - Pow.104 Do 250 [+] 16

17 czarny, samosiejki Robinia biała nigra, Samosiejki Robinia 248. Lipa drobnolistna Tilia cordata [Posusz+++][-] 249. Lipa drobnolistna Tilia cordata 85/99/ [+-] 250. Robinia biała Robinia [+-] 251. Robinia biała Robinia [+-] 252. Lipa drobnolistna Tilia cordata 92/70/110/105/ 120/ [+-] Forma wielopniowa 253. Wierzba biała Salix alba 130/98/ [+] 254. Skupina: Lipa drobnolistna, Wierzba biała Skupina: Tilia cordata, Salix alba - Pow. 20 Do 380 [+] 255. Dąb bezszypułkowy Quercus petraea [+] 256. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 257. Wierzba iwa Salix caprea 88/ [+] 258. Lipa drobnolistna Tilia cordata 100/95/105/ [+] 259. Skupina samosiejek: Bez czarny, Wierzba sp. Skupina samosiejek:, Sambucus nigra, Salix sp. - Pow.25 Do 400 [+] 260. Lipa drobnolistna Tilia cordata [Posusz+++] PasoŜyt Phoradendron flavescens. [+-] 261. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+-] 262. Skupina samosiejek: Bez czarny, Wierzba sp. Skupina samosiejek:, Sambucus nigra, Salix sp. - Pow. 54 Do 350 [+-] 263. Dąb bezszypułkowy Quercus petraea [+] 264. Wierzba krucha Salix fragilis [-]Ucięte pnie, 1 zachowany, odrosty korzeniowe Lipa drobnolistna Tilia cordata pień ucięty. [+-] Jabłoń domowa Malus domestica [+-] 267. Skupina samosiejek: Bez czarny, Wierzba sp. Lipa drobnolistna Skupina samosiejek:, Sambucus nigra,. Salix sp. Tilia cordata - Pow. 46 Do 400 [+-] 268. Lipa drobnolistna Tilia cordata [Posusz++][+-] 269. Lipa drobnolistna Tilia cordata [Posusz+][+] 270. Lipa drobnolistna Tilia cordata [Posusz+][+] 271. Grusza sp. Pyrus sp [+] 272. Lipa drobnolistna Tilia cordata [Posusz+][+-] 273. Lipa drobnolistna Tilia cordata [Posusz+][+-] 274. Lipa drobnolistna Tilia cordata 67/88/80/85/ Lipa drobnolistna Tilia cordata 80/72/ [+] [+] 276. Lipa drobnolistna Tilia cordata 65/ [+] 17

18 277. Lipa drobnolistna Tilia cordata 100/77/70/65/68/ 85/105/ [+] 278. Dąb bezszypułkowy Quercus petraea [+] 279. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 280. Skupina Skupina - Pow. 28 Do 300 [+-] samosiejek: Robinia samosiejek: biała Robinia 281. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 282. Dąb bezszypułkowy Quercus petraea [+] 283. Dąb bezszypułkowy Quercus petraea [+] 284. Lipa drobnolistna Tilia cordata [Posusz++][+-] 285. Lipa drobnolistna Tilia cordata [Posusz+++][+-] 286. Lipa drobnolistna Tilia cordata [Posusz++][+-] 287. Skupina samosiejek: Dąb bezszypułkowy Skupina samosiejek: Quercus petraea 288. Robinia biała Robinia 289. Robinia biała Robinia [+] [+] PasoŜyt Phoradendron flavescens [+] PasoŜyt Phoradendron flavescens 290. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 291. Lipa drobnolistna Tilia cordata 90/120/ [+] 1 pień usunięty Dąb bezszypułkowy Quercus petraea [Posusz++][+-] 293. Lipa drobnolistna Tilia cordata 85/48/ [+] 294. Lipa drobnolistna Tilia cordata 90/121/ [+] 295. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 296. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 297. Grusza pospolita Pyrus pyraster 75/62/ [+] 298. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+-] Forma krzewiasta 299. Robinia biała Robinia [+] 300. Lipa drobnolistna Tilia cordata 45/ [+-] Odrosty korzeniowe Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 302. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 303. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 304. Lipa drobnolistna Tilia cordata 39/ [+] 305. Robinia biała Robinia 72/ [+] 306. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 307. Lipa drobnolistna Tilia cordata 89/106/ [+] 308. Robinia biała Robinia [Posusz++][+] 309. Lipa drobnolistna Tilia cordata Forma krzewiasta[+-] 310. Lipa drobnolistna Tilia cordata 85/ Odrosty korzeniowe. [+] 311. Lipa drobnolistna Tilia cordata 57/ [+] 312. Lipa drobnolistna Tilia cordata 58/54/ [+] 313. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 314. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 315. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+]Odrosty korzeniowe Lipa drobnolistna Tilia cordata [+]Odrosty korzeniowe Lipa drobnolistna Tilia cordata 230/ [+] 18

19 318. Dąb bezszypułkowy Quercus petraea [+] 319. Lipa drobnolistna Tilia cordata 106/32/ [+]Odrosty korzeniowe Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 321. Robinia biała Robinia [+]Odrosty korzeniowe Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 323. Lipa drobnolistna Tilia cordata 52/ [+-]1 pień usunięty w ok. połowie wysokości drzewa 324. Robinia biała Robinia [+] 325. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 326. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+] 327. Lipa drobnolistna Tilia cordata 85/ [-] Do usunięcia. [Posusz+++]PasoŜyty 328. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+-] Forma wielopniowa 329. Robinia biała Robinia [+-] 330. Śliwa sp. Prunus sp [Posusz+] Usunięte konary. [-] 331. Lipa drobnolistna Tilia cordata 89/ [+] 332. Robinia biała Robinia [+] 333. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+-] [Posusz +] PasoŜyt Phoradendron flavescens 334. Lipa drobnolistna Tilia cordata [Posusz++][+-] 335. Lipa drobnolistna Tilia cordata [Posusz+][+] 336. Robinia biała Robinia [+] 337. Robinia biała Robinia [Posusz+][+] 338. Robinia biała Robinia [+] 339. Robinia biała Robinia [+] 340. Lipa drobnolistna Tilia cordata 82/ [+]PasoŜyt Phoradendron flavescens 341. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+] 342. Lipa drobnolistna Tilia cordata 32/25/ [+] 343. Robinia biała Robinia [+] 344. Robinia biała Robinia [+] 345. Robinia biała Robinia 47/ [+] 346. Robinia biała Robinia [+] 347. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] Forma krzewiasta 348. Lipa drobnolistna Tilia cordata 85/ [+] 349. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 350. Robinia biała Robinia 42/ [+] 351. Robinia biała Robinia [+] 352. Lipa drobnolistna Tilia cordata 98/43/ [+] 353. Lipa drobnolistna Tilia cordata [-] [Posusz+++] 19

20 354. Lipa drobnolistna Tilia cordata [Posusz++][+-] 355. Lipa drobnolistna Tilia cordata [Posusz+++][-] 356. Lipa drobnolistna Tilia cordata 29/41/ [Posusz+][+] 357. Lipa drobnolistna Tilia cordata 65/ [+] 358. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior Robinia biała Robinia 36/ [+] [+] 360. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] [Posusz+] Nieregularna korona PasoŜyt Phoradendron flavescens 361. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] [Posusz+] Odrosty korzeniowe Lipa drobnolistna Tilia cordata [+]Forma krzewiasta 363. Lipa drobnolistna Tilia cordata Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+] [+] 365. Śliwa sp. Prunus sp [+]Forma wielopniowa 366. Robinia biała Robinia [+-] 367. Skupina: Bez czarny, duŝe samosiejki: Lipa drobnolistna, Jesion wyniosły, Robinia biała, Dąb szypułkowy Skupina: Sambucus nigra,duŝe samosiejki: Tilia cordata, Fraxinus exelsior, Robinia,Quercus robur. - Pow Do 700 W skupinia duŝe formy krzewiaste. [+] 368. Śliwa tarnina Prunus spinosa [+-] 369. Bez czarny Sambucus nigra [+-] 370. Sosna pospolita Pinus alba [+] <5 r. Ŝycia 371. Sosna pospolita Pinus alba [+] <5 r. Ŝycia 372. Wiśnia pospolita Prunus cerasus [+] 373. Głóg jednoszyjkowy Crataegus [+] 374. Głóg jednoszyjkowy Crataegus [+] 375. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 376. Śliwa sp. Prunus sp [+] 377. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 378. Skupina: Śliwa tarnina, Wierzba biała, Głóg jednoszyjkowy Skupina: Prunus spinosa, Salix alba, Crataegus 379. Głóg jednoszyjkowy Crataegus 380. Skupina: RóŜa(w skupinie wysoka duŝe paki), Bez czarny,samosiejki Robinia biała, Lipa drobnolistna Skupina: Rosa, Sambucus nigra, samosiejki: Robinia, Tilia cordata. - Pow. 12 Do 400 [+-] [+-] - Pow. 288 Do 900 [+-] 381. Lipa drobnolistna Tilia cordata 33/38/ [+] 382. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 383. Lipa drobnolistna Tilia cordata 51/49/55/ [+] 384. Lipa drobnolistna Tilia cordata 60/28/39/ [+] 385. Lipa drobnolistna Tilia cordata 51/22/ [+] 386. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 387. Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata 70/74/ [+] [+] 389. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 20

21 390. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 391. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] Odrosty korzeniowe Lipa drobnolistna Tilia cordata [+-] 393. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] [Posusz+]Ubytki kory Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] [Posusz+] Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] [Posusz+] Robinia biała Robinia [+-] 397. Lipa drobnolistna Tilia cordata 120/78/85/ [Posusz++] [+-] Odrosty korzeniowe Lipa drobnolistna Tilia cordata [+-] 399. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] [Posusz+] PasoŜyt Phoradendron flavescens Lipa drobnolistna Tilia cordata Brzoza Betula pendula [+] [+] 402. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 403. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+-] Odrosty korzeniowe Brzoza Betula pendula [+] 405. Brzoza 406. Skupina samosiejek: Brzoza Betula pendula [-] [Posusz+++] Uschnięte konary. Skupina samosiejek: Betula pendula - Pow. 28 Do 500 [+-] Odrosty korzeniowe Lipa drobnolistna Tilia cordata [Posusz++][+-] 408. Lipa drobnolistna Tilia cordata 98/105/ [+] 409. Brzoza Betula pendula [+] PasoŜyt Phoradendron flavescens Brzoza Betula pendula [+] 411. Samosiejki: Brzoza, Wierzba biała Samosiejki: Betula pendula, Salix alba 32/ [-] Samosiejki wyrastają z 1 punktu. Odrosty korzeniowe Robinia biała Robinia [+] 413. Robinia biała Robinia [+] 414. Robinia biała Robinia [+] 415. Robinia biała Robinia [+] 416. Robinia biała Robinia [+] 417. Robinia biała Robinia [+] 21

22 418. Robinia biała Robinia [+] 419. Brzoza Betula pendula [+] 420. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] [Posusz+]Nieregularna korona Brzoza Betula pendula [+] 422. Brzoza Betula pendula [+] 423. Brzoza Betula pendula [+] 424. Śliwa tarnina Prunus spinosa [+] 425. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+-] [Posusz+]Ucięte konary Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] W otoczeniu pnia egz. Bzu czarnego Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+] 428. Brzoza Betula pendula [+] Nieregularna korona Brzoza Betula pendula [+-] [Posusz+] 430. Brzoza Betula pendula [+] 431. Brzoza Betula pendula [+] 432. Brzoza Betula pendula [+] 433. Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera [+-] Forma krzewiasta 434. Brzoza Betula pendula [+] 435. Brzoza Betula pendula [+] 436. Dąb bezszypułkowy Quercus petraea [+-] [Posusz++] 437. Brzoza Betula pendula [+] Nieregularna korona Brzoza Betula pendula [+] 439. Brzoza Betula pendula [+] 440. Brzoza Betula pendula [+] 441. Brzoza Betula pendula [+] 442. Brzoza Betula pendula [+] 443. Lipa drobnolistna Tilia cordata 105/71/62/ [+] Forma wielopniowa 444. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 445. Brzoza Betula pendula [+] 446. Brzoza Betula pendula [+] 447. Brzoza Betula pendula [+] 22

23 448. Brzoza Betula pendula [+] 449. Brzoza Betula pendula [+] 450. Brzoza Betula pendula [+] 451. Brzoza Betula pendula [+] 452. Brzoza Betula pendula [+] 453. Brzoza Betula pendula [+] 454. Brzoza Betula pendula [+] 455. Brzoza Betula pendula [+] 456. Brzoza Betula pendula [+] 457. Brzoza Betula pendula [+] 458. Brzoza Betula pendula [+] 459. Brzoza Betula pendula [+] 460. Brzoza Betula pendula [+] 461. Brzoza Betula pendula [+] 462. Jabłoń domowa Malus domestica [+] 463. Jabłoń domowa Malus domestica [+] 464. Grusza pospolita Pyrus pyraster [Posusz+++].Połamane konary[-] 465. Robinia biała Robinia [Posusz+++][-]>5 r. Ŝycia 466. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 467. Bez czarny Sambucus nigra [+] Odrosty korzeniowe Robinia biała Robinia [Posusz++][+-]>5 r. Ŝycia 469. Robinia biała Robinia 30/62/61/48/ [+] 470. Robinia biała Robinia Samosiejki. <5 r. Ŝycia 471. Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera [+-] Forma 472. Robinia biała Robinia 473. Skupina: Śliwa tarnina, Głóg jednoszyjkowy Skupina: Prunus spinosa, Crataegus krzewiasta [+-] Odrosty korzeniowe. - Pow [+-] Odrosty korzeniowe Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 475. Robinia biała Robinia [+] 476. Robinia biała Robinia [+] 477. Grusza pospolita Pyrus pyraster [+] 478. Lipa drobnolistna Tilia cordata 120/71/ [+] 23

24 479. Skupina odrostów korzeniowych i samosiejek Robinia biała Skupina odrostów korzeniowych i samosiejek Robinia - Pow. 10 Do 400 [+-]<5 r. Ŝycia 480. Robinia biała Robinia [-] Do usunięcia. Uschnięta [Posusz++++] 481. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 482. Robinia biała Robinia 483. Robinia biała Robinia 484. Skupina odrostów Skupina odrostów korzeniowych korzeniowych Robinia biała Robinia 485. Robinia biała Robinia 486. Skupina: Bez Skupina:Sambucus czarny nigra 487. Robinia biała Robinia 488. Robinia biała Robinia 489. Robinia biała Robinia 490. Robinia biała Robinia 491. Robinia biała Robinia 492. Robinia biała Robinia 493. Robinia biała Robinia [+] [+] - Pow.47 Do 250 [-]<5 r. Ŝycia 37/ [-] [Posusz+++] - Pow. 30 Do 450 <5 r. Ŝycia 136/ [+-] [+] [+] [+] [+] [+-] Pochylony pień [-] [Posusz++++] Do usunięcia Robinia biała Robinia [-] [Posusz++++] Do usunięcia Głóg jednoszyjkowy Crataegus [+-] 496. Robinia biała Robinia [-] [Posusz++++] Do usunięcia Robinia biała Robinia [+] 498. Robinia biała Robinia [+] 499. Robinia biała Robinia [+] 500. Robinia biała Robinia [+] 501. Robinia biała Robinia [+] 502. Robinia biała Robinia [+] 503. Robinia biała Robinia [+] 504. Skupina odrostów Skupina odrostów - Pow. 30 Do 250 [+] 24

25 korzeniowych i samosiejek Robinia biała korzeniowych i samosiejek Robinia 505. Robinia biała Robinia 506. Robinia biała Robinia 507. Skupina: Śliwa sp., Skupina: Prunus Bez czarny sp., Bez czarny 508. Robinia biała Robinia 509. Robinia biała Robinia 510. Skupina: Głóg Skupina: Crataegus jednoszyjkowy 511. Skupina: Głóg Skupina: Crataegus jednoszyjkowy,, odrosty odrosty Robinia korzeniowe Robinia biała Robinia biała Robinia 513. Robinia biała Robinia 514. Robinia biała Robinia 515. Robinia biała Robinia 516. Robinia biała Robinia 517. Robinia biała Robinia 518. Robinia biała Robinia 519. Skupina: Śliwa Skupina: Prunus wiśniowa, Głóg cerasifera, jednoszyjkowy Crataegus RóŜa dzika, Rosa 520. Skupina: Głóg jednoszyjkowy, Śliwa tarnina, RóŜa dzika 521. Skupina: Głóg jednoszyjkowy, Śliwa tarnina, RóŜa dzika, Bez czarny 522. Skupina: Głóg jednoszyjkowy, Śliwa tarnina, RóŜa dzika, Bez czarny canina Skupina: Crataegus, Prunus spinosa, Rosa canina Skupina: Crataegus, Prunus spinosa, Rosa canina, Sambucus nigra Skupina: Crataegus, Prunus spinosa, Rosa canina, Sambucus nigra [+-] Odrosty korzeniowe [+-] - Pow. 20 Do 600 [+-] [+-] Odrosty korzeniowe [+] Nieregularna korona. - Pow. 40 Do 450 [+-] - Pow Do 600 [+-] [+] Odrosty korzeniowe [+] [+] [+] [+] [+] [+] - Pow. 104 Do 250 [+] - Pow. 29 Do 150 [+] - Pow. 97 Do 170 [+] - Pow. 340 Do 350 [+] W skład skupiny wchodzą starsze egzemplarze Śliwa tarnina Prunus spinosa [+] 524. Głóg jednoszyjkowy Crataegus [+] 25

26 525. Głóg jednoszyjkowy Crataegus 526. Skupina: Wiśnia Skupina: Prunus pospolita cerasus 527. Skupina: Głóg Skupina: Crataegus jednoszyjkowy,, Prunus Śliwa tarnina spinosa Skupina: Głóg jednoszyjkowy, Śliwa tarnina, RóŜa dzika, Bez czarny 529. Skupina: Głóg jednoszyjkowy, Śliwa tarnina, RóŜa dzika, Bez czarny 530. Skupina: Śliwa tarnina, Bez czarny Skupina: Crataegus, Prunus spinosa, Rosa canina, Sambucus nigra Skupina: Crataegus, Prunus spinosa, Rosa canina, Sambucus nigra Skupina: Prunus spinosa, Sambucus nigra [+] - Pow. 28 Do 630 [+-] - Pow Do 250 [+-] - Pow Do 250 [+-] - Pow.104 Do 250 [+-] - Pow. 28 Do 350 [+-] 531. Topola biała Populus alba [-] 532. Skupina: Śliwa tarnina, Bez czarny, samosiejki Topoli białej Skupina: Prunus spinosa, Sambucus nigra, samosiejki Populus alba - Pow.45 Do 250 [+-] 533. Skupina: Śliwa tarnina, Bez czarny, samosiejki Topoli białej, Głóg jednoszyjkowy 534. Skupina: Głóg jednoszyjkowy, Śliwa tarnina, RóŜa dzika, Bez czarny Skupina: Prunus spinosa, Sambucus nigra, samosiejki Populus alba, Crataegus Skupina: Crataegus, Prunus spinosa, Rosa canina, Sambucus nigra - Pow. 18 Do 270 [+-]. Powierzchnia drzew owocowych oraz samosiejek wnosi 70 % powierzchni skupiny. - Pow Do 350 [+-] 535. Śliwa tarnina Prunus spinosa - Pow. 15. Do 170 [+-] 536. Skupina: Śliwa wiśniowa, Bez czarny Skupina: Prunus cerasifera, Sambucus nigra - Pow.10 Do 330 [+-]. Powierzchnia krzewów owocowych wynosi 50 % 537. Wiśnia pospolita Prunus cerasus [+] 538. Śliwa ałycza Prunus cerasifera [+] 539. Śliwa ałycza Prunus cerasifera Śliwa ałycza Prunus cerasifera [+] [+] 541. Modrzew europejski Larix decidua [+] 542. Modrzew europejski Larix decidua Śliwa ałycza Prunus cerasifera [+] [+] 544. Śliwa ałycza Prunus cerasifera [+] 545. Orzech włoski Juglans regia [+] 546. Wierzba biała Salix alba [Posusz++][+-] 547. Bez czarny Sambucus nigra [+] Sosna pospolita 548. Pinus alba [+]<5 r. Ŝycia 549. Sosna pospolita Pinus alba [+]<5 r. Ŝycia 550. Świerk pospolity Picea abies [+]<5 r. Ŝycia 551. Bez czarny Sambucus nigra [+-] 552. Głóg jednoszyjkowy Crataegus [+] Forma krzewiasta 26

27 553. Głóg jednoszyjkowy Crataegus 554. Skupina: Głóg jednoszyjkowy, Sosna pospolita, Bez czarny Skupina: Crataegus,Pinus sylvestris, Sambucus nigra [+] Forma krzewiasta>5 r. Ŝycia - Pow. 25 Do 180 [+-] 555. Wierzba biała Salix alba [+] 556. Skupina: Głóg jednoszyjkowy, Bez czarny Skupina: Crataegus, Sambucus nigra - Pow [+-] 557. Skupina: Głóg jednoszyjkowy, Bez czarny 558. Skupina: Głóg jednoszyjkowy, Bez czarny 559. Skupina: Głóg jednoszyjkowy, RóŜa dzika, Śliwa tarnina 560. Skupina: Śliwa ałycza,śliwa tarnina, Głóg jednoszyjkowy 561. Skupina: Głóg jednoszyjkowy, Bez czarny, Śliwa wiśniowa 562. Skupina: Śliwa ałycza,śliwa tarnina, Głóg jednoszyjkowy, RóŜa dzika Skupina: Crataegus, Sambucus nigra Skupina: Crataegus, Sambucus nigra Skupina: Crataegus, Rosa canina, Prunus spinosa Skupina: Prunus cerasifera, Prunus spinosa, Crataegus Skupina: Crataegus, Sambucus nigra, Prunus cerasifera Skupina: Prunus cerasifera, Prunus spinosa, Crataegus, Rosa canina - Pow [+-] - Pow [+-] - Pow. 85 Do 350 [+-] - Pow. 266 Do 500 [+-]. Powierzchnia Głogu wynosi 10% powierzchni skupiny. - Pow Do 500 [+-] - Pow. 225 Do 160 [+-]. Powierzchnia Głogu i RóŜy wynosi 15% powierzchni skupiny Grusza pospolita Pyrus pyraster [+-] 564. Skupina: Śliwa ałycza,śliwa tarnina, Głóg jednoszyjkowy, RóŜa dzika Skupina: Prunus cerasifera, Prunus spinosa, Crataegus, Rosa canina - Pow Do 600 [+-]. Powierzchnia Głogu i RóŜy wynosi 15% powierzchni skupiny Skupina: Śliwa ałycza,śliwa tarnina, Głóg jednoszyjkowy, RóŜa dzika Skupina: Prunus cerasifera, Prunus spinosa, Crataegus, Rosa canina - Pow.236 Do 550 [+-]. Powierzchnia Głogu i RóŜy wynosi 15% powierzchni skupiny Grusza pospolita Pyrus pyraster 55/85/ Do 600 [+] 567. Jabłoń domowa Malus domestica Do 600 [+-] 568. Skupina: Śliwa ałycza,śliwa tarnina, Głóg jednoszyjkowy, RóŜa dzika Skupina: Prunus cerasifera, Prunus spinosa, Crataegus, Rosa canina - Pow. 329 Do 600 [+-] 569. Skupina: Śliwa ałycza,śliwa tarnina, Głóg jednoszyjkowy, 570. Skupina: Śliwa ałycza,śliwa tarnina, Głóg jednoszyjkowy, Skupina: Prunus cerasifera, Prunus spinosa, Crataegus, Skupina: Prunus cerasifera, Prunus spinosa, Crataegus, Rosa - Pow.277 Do 600 [+-] Powierzchnia Głogu wynosi 10% powierzchni skupiny. - Pow. 720 Do 650 [+-]. Powierzchnia Głogu i RóŜy wynosi 15% powierzchni skupiny. 27

28 RóŜa dzika canina 571. Skupina: Śliwa ałycza,śliwa tarnina, Głóg jednoszyjkowy, Skupina: Prunus cerasifera, Prunus spinosa, Crataegus, Rosa - Pow. 722 Do 600 [+-]. Powierzchnia Głogu i RóŜy wynosi 15% powierzchni skupiny. RóŜa dzika canina 572. Skupina: Głóg Skupina: Crataegus - Pow Do 400 [+] jednoszyjkowy 573. Wierzba biała Salix alba [+-] 574. Skupina: Śliwa Skupina: Prunus - Pow. 115 Do 500 [+-] tarnina, Bez czarny, RóŜa dzika spinosa, Sambucus nigra, Rosa canina 575. Wierzba biała Salix alba Ok [-] Do usunięcia. W środku pusty pień Skupina: Głóg Skupina: Crataegus - Pow. 10 Do 160 [+-] jednoszyjkowy 577. Luźna skupina: Głóg jednoszyjkowy Luźna skupina: Crataegus 140/120/71 Pow [+] 578. Wierzba biała Salix alba Do 550 [+-] 579. Skupina: Śliwa ałycza,śliwa tarnina, Głóg jednoszyjkowy, RóŜa dzika, Bez czarny Skupina: Prunus cerasifera, Prunus spinosa, Crataegus, Rosa canina, Sambucus nigra - Pow. 81 Do 550 [+-] Powierzchnia Głogu i RóŜy, Bzu czarnego wynosi 20% powierzchni skupiny Skupina: Śliwa ałycza,śliwa tarnina, Głóg jednoszyjkowy Samosiejki Robinia biała 582. Skupina: Śliwa ałycza,śliwa tarnina, Głóg jednoszyjkowy, RóŜa dzika 583. Skupina: Śliwa ałycza,śliwa tarnina, Bez czarny Skupina: Prunus cerasifera, Prunus spinosa, Crataegus. Samosiejki Robinia Skupina: Prunus cerasifera, Prunus spinosa, Crataegus, Rosa canina Skupina: Prunus cerasifera, Prunus spinosa, Sambucus nigra - Pow. 73 Do 500 [+-]. Powierzchnia Głogu wynosi 10% powierzchni skupiny. - Pow.15 Do 500 [+-] W skupinie ucięty pień. - Pow. 201 Do 500 [+-] - Pow. 42 Do 600 [Posusz+++][-] Powierzchnia Bzu czarnego wynosi 10% powierzchni skupiny Bez czarny Sambucus nigra [-] 585. Skupina: Głóg Skupina: Crataegus - Pow. 90 Do 400 [-]. jednoszyjkowy 586. Śliwa ałycza Prunus cerasifera [+-] Forma krzewiasta Skupina: Głóg Skupina: Crataegus - Pow. 92 Do 400 [+-] jednoszyjkowy 588. Skupina: Głóg jednoszyjkowy Skupina: Crataegus [+-] Forma krzewiasta Luźna skupina Lipa drobnolistna, Bez czarny, Głóg jednoszyjkowy Luźna skupina: Tilia cordata, Sambucus nigra, Crataegus - Pow. 10 Do 170 [+-] Skupina samosiejek Bez czarny Sambucus nigra [+] 591. Głóg jednoszyjkowy Crataegus [+] 28

29 592. Luźna skupina Bez czarny, Głóg jednoszyjkowy Luźna skupina: Sambucus nigra, Crataegus Skupina: Crataegus 593. Skupina: Głóg jednoszyjkowy 594. Głóg jednoszyjkowy Crataegus - Pow. 30 Do 180 [+-] Luźna skupina. - Pow. 4 Do 100 [+] <5 r. Ŝycia Młode egzemplarze Do 380 [-] Forma krzewiasta [Posusz+++] 595. Skupina: Głóg Skupina: Crataegus - Pow. 40,6 Do 600 [-] jednoszyjkowy 596. Luźna skupina Głóg Luźna Skupina: jednoszyjkowy, Crataegus - Pow. 41 Do 550 [-] 597. Skupina: Głóg Skupina: Crataegus - Pow. 42 Do 350 [-] jednoszyjkowy,róŝa dzika, Rosa canina 598. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+-] Odrosty korzeniowe. Pochylony pień Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] [+] 601. Skupina: Wierzba biała, Bez czarny,głóg jednoszyjkowy Skupina: Salix alba, Sambucus nigra, Crataegus - Pow. 79,5 Do 600 [+-] W skład skupiny wchodzi pień Wierzba biała Salix alba [-] [Posusz++] Odrosty korzeniowe. Połamane konary.1 pień usunięty Wierzba biała Salix alba [-] 604. Wierzba biała Salix alba [-] 605. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+-] [Posusz++] W okolicy pnia egzemplarz Bzu czarnego Lipa drobnolistna Tilia cordata [+-] [Posusz++] Odrosty korzeniowe Wierzba biała Salix alba 97/99/ [+-] 608. Skupina: Bez czarny, Śliwa wiśniowa Skupina: Sambucus nigra, Prunus cerasifera - Pow. 55 Do 200 [+-] 609. Wierzba biała Salix alba [+-] 610. Wierzba biała Salix alba [+-] 611. Wierzba biała Salix alba [+-] 612. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+-] Odrosty korzeniowe Odrosty wokół pnia lipy [+-] Odrosty korzeniowe Lipa drobnolistna Tilia cordata [+-] [Posusz+++] PasoŜyt Phoradendron flavescens Skupina: Głóg Skupina :Crataegus - Pow. 54,5 Do 400 [+-] jednoszyjkowy 616. Lipa drobnolistna Tilia cordata [Posusz++][+-] 29

30 Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] Odrosty korzeniowe Wierzba biała Salix alba [+] 619. Wierzba biała Salix alba [+] Wierzba ogłowiona na wysokości 170 cm Wierzba biała Salix alba [+-] Wierzba ogłowiona na wysokości 170 cm Wierzba biała Salix alba [+-] Wierzba ogłowiona na wysokości 170 cm Wierzba biała Salix alba [+-] Wierzba ogłowiona na wysokości 170 cm Wierzba biała Salix alba [+-] Wierzba ogłowiona na wysokości 170 cm Wierzba biała Salix alba [+-] Wierzba ogłowiona na wysokości 170 cm Skupina samosiejek: Wierzba biała Skupina samosiejek:salix alba. - Pow. 28 Do 500 [-] Skupina samosiejek. <5 r. Ŝycia 626. Wierzba biała Salix alba [+-] PasoŜyt Phoradendron flavescens Wierzba biała Salix alba [+] 628. Wierzba biała Salix alba 52/60/ [+] 629. Wierzba biała Salix alba [+] 630. Wierzba biała Salix alba 98/ [+-] Ucięty 1 konar Skupina: Bez Skupina: Sambucus - Pow. 17 Do 400 [+-] czarny nigra 632. Wierzba biała Salix alba [+-] PasoŜyt Phoradendron flavescens Wierzba biała Salix alba [-] Ubytki kory. Połamane lub odcięte konary Skupina samosiejek: Wierzba biała Skupina samosiejek:salix alba. - Pow. 79 Do 400 [-] 635. Wierzba biała Salix alba [+] 636. Wierzba biała Salix alba [+] 637. Bez czarny Sambucus nigra [+] 638. Bez czarny Sambucus nigra [+] 639. Wierzba płacząca Salix sepulchlaris [-] Do usunięcia [Posusz++++] Ubytki kory. Połamane konary Wierzba biała Salix alba [+-] Wierzba ogłowiona 30

31 641. Wierzba biała Salix alba [+-] Wierzba ogłowiona 642. Wierzba biała Salix alba [+-] Wierzba ogłowiona 643. Wierzba biała Salix alba [+-] Wierzba ogłowiona 644. Wierzba biała Salix alba [+-] Forma krzewiasta 645. Skupina samosiejek: Wierzba biała Skupina samosiejek:salix alba. - Pow. 35 Do 1000 [+-] 646. Wierzba biała Salix alba 78/ [+] 647. Głóg jednoszyjkowy Crataegus [+] 648. Skupina: Głóg Skupina :Crataegus [+] jednoszyjkowy 649. Skupina: Głóg Skupina :Crataegus [+] jednoszyjkowy 650. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+-] 651. Skupina: Głóg jednoszyjkowy, Śliwa wiśniowa Skupina :Crataegus, Prunus cerasifera - Pow Do 370 [+-] 652. Skupina: Głóg jednoszyjkowy, Śliwa wiśniowa, Wierzba biała Skupina :Crataegus, Prunus cerasifera, Salix alba - Pow Do 600 [+-] 653. Topola biała Populus alba 48/ [+] 654. Topola biała Populus alba [+] 655. Topola biała Populus alba 42/ [+] 656. Topola biała Populus alba [+] 657. Topola biała Populus alba 68/ [+] 658. Topola biała Populus alba [+] 659. Topola biała Populus alba [+] 660. Topola biała Populus alba [+] 661. Topola biała Populus alba 58/ [+] 662. Topola biała Populus alba [+] 663. Topola biała Populus alba 32/ [+] 664. Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera 39/ [+] 665. Skupina: Śliwa wiśniowa, Wiśnia sp. Skupina: Prunus cerasifera, Prunus sp. - Pow. 105 Do 600 [+-] 666. Wierzba biała Salix alba 142/82/69/ [-] [Posusz+++] 667. Klon jesionolistny Acer negundo [+] Forma krzewiasta 668. Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera [+] Forma krzewiasta 669. Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera [+] 670. Skupina: Śliwa wiśniowa, samosiejki Topola biała Skupina: Prunus cerasifera, samosiejki Populus alba 671. Robinia biała Robinia 672. Bez czarny, Śliwa Sambucus nigra, wiśniowa, Wierzba Prunus cerasifera, biała Salix alba - Pow. 105 Do 500 [+] [Posusz+][+]. - Pow. 540 Do 600 [-] DuŜa ilość połamanych konarów. 31

32 673. Wierzba biała Salix alba 310/ [-] 674. Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera - Pow.40 Do 500 [-] 675. Skupina: Klon jesionolistny, Śliwa wiśniowa, Głóg jednoszyjkowy, Bez czarny, samosiejki Skupina: Acer negundo, Prunus cerasifera, Crataegus, - Pow Do 700 [+-]. Część powierzchni skupiny wchodzi w kolizje z projektem. Topoli białej, Robinii Sambucus nigra białej,samosiejki Populus alba, Robinia 676. Topola biała Populus alba [+] 677. Topola biała Populus alba [+] 678. Topola biała Populus alba [+] 679. Topola biała Populus alba [+] 680. Klon pospolity Acer platanoides [+] Nieregularna korona Robinia biała Robinia [+] 682. Robinia biała Robinia [+] 683. Robinia biała Robinia [Posusz++][+-] 684. Robinia biała Robinia [Posusz++][+-] 685. Robinia biała Robinia 686. Robinia biała Robinia 687. Robinia biała Robinia [Posusz+++] Do usunięcia[-] [-] [Posusz+++][-] 688. Robinia biała Robinia 689. Robinia biała Robinia 690. Robinia biała Robinia 691. Robinia biała Robinia 692. Robinia biała Robinia 693. Topola berlińska Populus x berolinensis Berlin 694. Topola berlińska Populus x berolinensis Berlin [Posusz++][+-] Odrosty korzeniowe. Połamane konary. [-] Połamane konary. PasoŜyt Phoradendron flavescens [Posusz+++][-] PasoŜyt Phoradendron flavescens [Posusz++][+-] [Posusz++][+-] [Posusz+++] Do [-] usunięcia [Posusz+++] Do [-] usunięcia 32

33 695. Topola berlińska Populus x berolinensis Berlin [Posusz+++] Do usunięcia[-] - Pow Do 300 [+-] 696. Skupina: Bez czarny Skupina: Sambucus nigra 697. Skupina: Wierzba Skupina: Salix - Pow. 110 Do 600 [+-] krucha, Bez czarny, fragilis, Sambucus Głóg nigra, Crataegus jednoszyjkowy,, Prunus Śliwa wiśniowa cerasifera 698. Skupina: Głóg Skupina: Crataegus - Pow.33 Do 270 [+-] jednoszyjkowy 699. Skupina: Wierzba Skupina: Salix - Pow Do 400 [+-] krucha, Bez czarny, fragilis, Sambucus Głóg nigra, Crataegus jednoszyjkowy,, Prunus Śliwa wiśniowa, cerasifera, Acer Klon jesionolistny negundo 700. Skupina: Wierzba Skupina: Salix - Pow Do 450 [+-] krucha, Bez czarny, fragilis, Sambucus Głóg nigra, Crataegus jednoszyjkowy,, Prunus Śliwa wiśniowa cerasifera 701. Lipa drobnolistna Tilia cordata Do 800 [+] 702. Skupina: Głóg jednoszyjkowy, Klon jesionolistny 703. Skupina: Bez Skupina: Crataegus, Acer negundo Skupina: Sambucus - Pow. 48 Do 500 [+-] Samosiejki. <5 r. Ŝycia - 12 Do 120 [+-] czarny nigra 704. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+-] 705. Lipa drobnolistna Tilia cordata [-] Odrosty korzeniowe [Posusz+++] 706. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+-] 707. Skupina: Bez Skupina: Sambucus - Pow. 19 Do 170 [+-] czarny, Głóg jednoszyjkowy, nigra, Crataegus, 708. Skupina: Bez czarny, Głóg jednoszyjkowy, Śliwa wiśniowa, Klon jesionolistny Skupina: Sambucus nigra, Crataegus, Prunus cerasifera, Acer negundo - Pow.136,7 Do 500 [+-] 709. Skupina: Głóg Skupina: Crataegus - Pow. 19 Do 150 [+-] jednoszyjkowy 710. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+] 711. Skupina: Bez Skupina: Sambucus - Pow. 7 Do 170 [+]<5 r. Ŝycia czarny nigra 712. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [Posusz+][+] 713. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+] 714. Wierzba krucha Salix fragilis [+] Odrosty korzeniowe Uschnięta pozostałość po Uschnięta pozostałość po [-] Do usunięcia 33

34 egzemplarzu Lipy. egzemplarzu Tilia Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+] 717. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+] 718. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+] 719. Lipa drobnolistna Tilia cordata [Posusz+++][+-] 720. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior Samosiejki. <5 r. Ŝycia 721. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior Samosiejki. <5 r. Ŝycia 722. Lipa drobnolistna Tilia cordata Odrosty korzeniowe [Posusz++][+-] 723. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 724. Skupina: Odrosty Wierzby białej Skupina: Odrosty Salix alba - Pow.18 Do 170 [+-] 725. Głóg jednoszyjkowy Crataegus [+] 726. Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera Forma krzewiasta[+-] 727. Topola sp. Populus sp Forma wielopniowa. [+-] 728. Topola sp. Populus sp. 44/ [+-] 729. Topola sp. Populus sp [+-] Odrosty korzeniowe 730. Topola sp. Populus sp [+-] 731. Topola sp. Populus sp [+-] 732. Klon jesionolistny Acer negundo [+] 733. Klon jesionolistny Acer negundo 62/ [+] 734. Topola biała Populus alba [+] 735. Lipa drobnolistna Tilia cordata 52/60/ [+] 736. Wierzba krucha Salix fragilis [-] [Posusz+++] Połamane konary. Nieregularna Korona 737. Topola sp. Populus sp. 51/ [-] Odrosty korzeniowe. Samosiejki Topola sp. Populus sp [+] 739. Robinia Robinia [+] 740. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+] 741. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior 72/ [+] 742. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior 69/ [+] Odrosty korzeniowe 743. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+] Odrosty korzeniowe 744. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior 52/49/38/ [+] Forma wielopniowa Skupina: samosiejka Jesion wyniosły, Głóg jednoszyjkowy, Skupina: samosiejka Fraxinus exelsior, Crataegus - Pow Do 600 [+-]. Część powierzchni skupiny wchodzi w kolizje z projektem. 34

35 Topola sp. Śliwa wiśniowa, Populus sp., Prunus cerasifera 746. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 747. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 748. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 749. Lipa drobnolistna Tilia cordata [-] Lipy wchodzące w skład zabytkowej alei..odcięte konary 750. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior PasoŜyt Skupina: Głóg jednoszyjkowy, Bez czarny Skupina: Crataegus, Sambucus nigra - Pow [+-] 752. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] Lipy wchodzące w skład zabytkowej alei Skupina: Głóg jednoszyjkowy, Bez czarny, odrosty korzeniowe Lipa drobnolistna Skupina: Crataegus, Sambucus nigra, odrosty korzeniowe Tilia cordata. - Pow. 119 Do 200 [+-] 754. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+-] Lipy wchodzące w skład zabytkowej alei. [Posusz++] Połamane konary Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [-] PasoŜyty Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+] 757. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior [+] 758. Skupina: Bez Skupina: Sambucus - Pow [+-] czarny 759. Skupina: Śliwa wiśniowa, Bez czarny, samosiejki Lipa drobnolistna nigra Skupina: Prunus cerasifera, Sambucus nigra, samosiejki Tilia cordata - Pow. 61 Do 250 [+-] 760. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 761. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 762. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 763. Klon jesionolistny Acer negundo [+] 764. Klon jesionolistny Acer negundo [+] 765. Skupina: Głóg jednoszyjkowy, samosiejki Jesion wyniosły Skupina: Crataegus, samosiejki Fraxinus exelsior - Pow. 164 Do 320 [+-] 766. Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] Lipy wchodzące w skład zabytkowej alei. Ucięte konary Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] Lipy wchodzące w skład zabytkowej alei Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] Lipy wchodzące w skład zabytkowej alei Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] Lipy wchodzące w skład zabytkowej alei. 35

36 770. Lipa drobnolistna Tilia cordata [-] Lipy wchodzące w skład zabytkowej alei. PasoŜyt Phoradendron flavescens [Posusz+++] 771. Skupina: samosiejka Jesion wyniosły, Bez czarny Śliwa wiśniowa Skupina: samosiejka Fraxinus exelsior, Sambucus nigra., Prunus cerasifera - Pow. 423 Do 550 [+-] 772. Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera [+-] Forma krzewiasta Wierzba biała Salix alba [+-] 774. Skupina: Bez Skupina: Sambucus - Pow. 104 Do 180 Luźna skupina. [+-] czarny nigra 775. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior Forma krzewiasta. Znajduje się w skupinie. [+-] 776. Skupina: Głóg Skupina: Crataegus - Pow.85 Do 200 [+] jednoszyjkowy 777. Lipa drobnolistna Tilia cordata 42/36/ [+-] Forma wielopniowa Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] Odrosty korzeniowe Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] Odrosty korzeniowe Lipa drobnolistna Tilia cordata 42/ [+] Odrosty korzeniowe Lipa drobnolistna Tilia cordata 49/ [+] Odrosty korzeniowe Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] Odrosty korzeniowe Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] Odrosty korzeniowe Lipa drobnolistna Tilia cordata [+] 785. Skupina: Głóg Skupina: Crataegus - Pow. 55 Do 200 [+-] jednoszyjkowy 786. Skupina: Głóg Skupina: Crataegus - Pow Do 170 [+-] jednoszyjkowy 787. Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera [+-] Forma krzewiasta Lipa drobnolistna Lipa drobnolistna 42/ [+-] 789. Skupina: Głóg Skupina: Crataegus - Pow. 66 Do 250 [+-] jednoszyjkowy 790. Skupina: Głóg jednoszyjkowy, Klon jesionolistny Skupina: Crataegus, Acer negundo - Pow. 88 Do 350 [+-] 791. Skupina: Wierzba Skupina: Salix alba, - Pow. 50 Do 350 [+-] 36

37 biała, Głóg jednoszyjkowy, samosiejki Lipa drobnolistna Skupina: Bez czarny Crataegus, samosiejki Tilia cordata. Skupina: Sambucus nigra - Pow. 61 Do 220 [+-] 793. Bez czarny Sambucus nigra Do 170 [+-] 794. Jarząb mączny Sorbus aria Forma krzewiasta. [+-] 795. Luźna Skupina: Luźna skupina: - Pow. 15 Do 250 [+-] RóŜa dzika Rosa canina 796. Lipa drobnolistna Tilia cordata Forma krzewiasta[+] 797. Skupina: Bez czarny Skupina: Sambucus nigra - Pow. 263 Do 170 [+-] 37

38 Tabela nr 2 Zestawienie zbiorcze zinwentaryzowanych gatunków drzew Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Ilość egzemplarzy 1 Robinia biała Robinia Buk pospolity Fagus sylvatica 1 3 Jesion wyniosły Fraxinus exelsior 58 4 Lipa drobnolistna Tilia cordata Klon pospolity Acer platanoides 2 6 Jabłoń domowa Malus domestica 6 7 Brzoza Betula pendula 42 8 Dąb bezszypułkowy Quercus petraea 9 9 Grusza pospolita Pyrus pyraster 9 10 Głóg jednoszyjkowy Crataegus Jarząb mączny Sorbus aria 2 12 Wiśnia pospolita Prunus cerasus 6 13 Wiśnia pospolita odm. Prunus cerasus Rhexii 1 Rhexa 14 Surmia bignoniowa Katalpa bignonioides 2 15 Wierzba płacząca Salix sepulchlaris 3 16 Wierzba biała Salix alba Wierzba iwa Salix caprea 2 18 Wierzba krucha Salix fragilis 3 19 Śliwa tarnina Prunus spinosa 3 20 Śliwa sp. Prunus sp Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera Topola biała Populus alba Klon jesionolistny Acer negundo 5 24 Topola berlińska Populus x berolinensis 3 25 Topola sp. Populus sp Orzech włoski Juglans regia 1 27 Sosna czarna Pinus nigra 4 28 Jodła pospolita Abies alba 1 29 Świerk pospolity Picea abies 1 30 Sosna pospolita Pinus alba 4 31 Modrzew europejski Larix decidua 2 38

39 Tabela nr 3 Zestawienie krzewów występujących pojedynczo: Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Ilość egzemplarzy 1. Bez czarny Sambucus nigra Wierzba biała Salix alba 3 Ilość skupin 127 o łącznej powierzchni Tabela nr 4 Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia ze względów sanitarnych LP. Numer z inwentaryzacji Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód pnia na wys.130- pierśnica (cm) Jesion wyniosły Fraxinus exelsior Skupina: Brzoza, Bez czarny, Śliwa sp Skupina samosiejek: Robinia biała Skupina: Betula pendula, Sambucus nigra, Prunus sp. Skupina samosiejek: Robinia Jesion wyniosły Fraxinus exelsior Robinia biała Robinia Jesion wyniosły Fraxinus exelsior Jesion wyniosły Fraxinus exelsior Śred nica Koro ny (cm) Wysokoś ć (cm) Powody Stan fitosanitarny zły. - Pow Pow. 22 Do 350 Do 400 Stan fitosanitarny zły. Skupina w złym stanie fitosanitarnym. We wnętrzu skupiny uschnięty pień Stan fitosanitarny zły.[posusz ++++].Ubytki kory. PasoŜyty. Nieregularna korona [Posusz +++]. Stan fitosanitarny zły.ubytki kory Uschnięty. [Posusz++++] Stan fitosanitarny zły. [Posusz++] Korniki 39

40 Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Lipa drobnolistna Lipa drobnolistna Robinia biała Robinia Samosiejki: Brzoza, Wierzba biała [Posusz +++] Stan fitosanitarny zły. Pęknięty pień Do usunięcia. Pozostałość po drzewie. Tilia cordata 85/ Zły stan fitosanitarny. Do usunięcia. [Posusz+++]PasoŜyty Tilia cordata Drzewa rosą w zbyt duŝym zagęszczeniu. Samosiejki: Betula pendula, Salix alba Robinia biała Robinia Grusza pospolita Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Drzewa rosą w zbyt duŝym zagęszczeniu. 32/ Samosiejki wyrastają z 1 punktu. Odrosty korzeniowe Drzewa rosą w zbyt duŝym zagęszczeniu. Pyrus pyraster Zły stan fitosanitarny [Posusz+++]. Połamane konary Zły stan fitosanitarny. Uschnięta [Posusz++++] [Posusz++++] Zły stan fitosanitarny [Posusz++++] Zły stan fitosanitarny [Posusz++++]. Zły stan fitosanitarny Wierzba biała Salix alba Ok Do usuniecia W środku pusty pień Wierzba płacząca Salix sepulchlaris [Posusz++++] Ubytki kory. Połamane konary Bez czarny, Śliwa wiśniowa, Wierzba biała Sambucus nigra, Prunus cerasifera, Salix alba Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Topola berlińska Populus x berolinensis Berlin Topola berlińska Populus x berolinensis Berlin - Z mapy Do 600 DuŜa ilość połamanych konarów. Zły stan fitosanitarny [Posusz+++].Zły stan fitosanitarny Połamane konary. PasoŜyt Phoradendron flavescens [Posusz+++] [Posusz+++] [Posusz+++] 40

41 Topola berlińska Populus x berolinensis Berlin Uschnięta pozostałość po egzemplarzu Lipy. Uschnięta pozostałość po egzemplarzu Tilia [Posusz+++] Do usunięcia. LP. Numer z inwent. Tabela nr 5 Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia ze względów inwestycyjnych Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód pnia na wys.130- pierśnica (cm) Średnica Korony (cm) Wysok ość (cm)/ pow. m Bez czarny Sambucus nigra [+]>5 r. Ŝycia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Brzoza Betula pendula Robinia biała Robinia

42 Dąb bezszypułkowy Quercus petraea Jodła pospolita Abies alba 68/ Skupina samosiejek: Brzoza Skupina Tawuła x vanhouttei, Bez czarny Skupina samosiejek: Betula pendula Skupina: Spirea Van Houtte a, Sambucus nigra Skupina Tawuła x vanhouttei Skupina: Spirea Van Houtte a Skupina Tawuła x vanhouttei, Bez czarny Skupina: Spirea Van Houtte a,sambucus nigra - Pow.36 - Pow.30 - Pow.20 - Pow Robinia biała Robinia Do 350 Do 350 Do 150 Do Robinia biała Robinia Jesion wyniosły Fraxinus exelsior Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Skupina Bez czarny, samosiejki Robinia biała Skupina samosiejki Robinia biała Skupina Bez czarny, samosiejki Robinia biała Skupina: Dąb bezszypułkowy, Głóg jednoszyjkowy Skupina: Sambucus nigra, samosiejki Robinia Skupina: samosiejki Robinia Skupina: Sambucus nigra, samosiejki Robinia Skupina: Quercus petraea, Crataegus - Pow.40 - Pow.15m 2 - Pow.17m 2 - Pow.15m Bez czarny Sambucus nigra Do 400 Do 300 Do 400 Do Skupina samosiejki Robinia biała, Jesion wzniosły, Głóg jednoszyjkowy Skupina: samosiejki Robinia, Fraxinus exelsior, Crataegus - Pow Robinia biała Robinia Do Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Jesion wyniosły Fraxinus exelsior

43 Jesion wyniosły Fraxinus exelsior Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Sosna czarna Pinus nigra Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Grusza pospolita Pyrus pyraster Robinia biała Robinia 286/ Głóg jednoszyjkowy Crataegus Jarząb mączny Sorbus aria Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia 132/ Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia

44 Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Jesion wyniosły Fraxinus exelsior Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Jesion wyniosły Fraxinus exelsior Robinia biała Robinia Grusza pospolita Pyrus pyraster Wiśnia pospolita Prunus cerasus 92/86/ Surmia bignoniowa Catalpa bignonioides Wiśnia pospolita Prunus cerasus 110/ Surmia bignoniowa Catalpa bignonioides Wiśnia pospolita Prunus cerasus Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia 94/ Robinia biała Robinia

45 Wiśnia pospolita Rhexii Prunus cerasus odm. Rhexa 49/ Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia 87/ Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia

46 Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia 104/ Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia 98/ Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Jesion wyniosły Fraxinus exelsior Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia

47 Robinia biała Robinia 140/ Robinia biała Robinia Jesion wyniosły Fraxinus exelsior Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia 140/ Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia 147/ Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia

48 Skupina samosiejek: Robinia biała, Bez czarny Skupina samosiejek: Robinia biała, Bez czarny Skupina samosiejek: Robinia, Sambucus nigra Skupina samosiejek: Robinia, Sambucus nigra - Pow Pow Jesion wyniosły Fraxinus exelsior Do 250 Do Robinia biała Robinia Jesion wyniosły Fraxinus exelsior Jesion wyniosły Fraxinus exelsior Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia 110/ Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Jesion wyniosły Fraxinus exelsior Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia 62/ Jesion wyniosły Fraxinus exelsior Jesion wyniosły Fraxinus exelsior Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Jesion wyniosły Fraxinus exelsior Jesion wyniosły Fraxinus exelsior Robinia biała Robinia

49 Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Jesion wyniosły Fraxinus exelsior Jesion wyniosły Fraxinus exelsior Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Jesion wyniosły Fraxinus exelsior Jesion wyniosły Fraxinus exelsior Robinia biała Robinia Jesion wyniosły Fraxinus exelsior Robinia biała Robinia Skupina samosiejek: Jesion wyniosły, Bez czarny, Głóg jednoszyjkowy Skupina samosiejek: Fraxinus exelsior, Sambucus nigra, Crataegus - Pow Skupina Bez czarny Skupina: Sambucus nigra - Pow Wierzba płacząca Salix sepulchlaris Do 370 Do Wierzba płacząca Salix sepulchlaris Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Jesion wyniosły Fraxinus exelsior

50 Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Grusza sp. Pyrus sp Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata 67/88/80/85/ Lipa drobnolistna Tilia cordata 65/ Lipa drobnolistna Tilia cordata 100/77/70/ /68/ 85/105/ Dąb bezszypułkowy Quercus petraea Lipa drobnolistna Tilia cordata Skupina samosiejek: Robinia biała Skupina samosiejek: Robinia - Pow Lipa drobnolistna Tilia cordata Do Dąb bezszypułkowy Quercus petraea Dąb bezszypułkowy Quercus petraea Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Skupina samosiejek: Dąb bezszypułkowy Skupina samosiejek: Quercus petraea

51 Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata 90/120/ Lipa drobnolistna Tilia cordata 85/48/ Grusza pospolita Pyrus pyraster 75/62/ Robinia biała Robinia Lipa drobnolistna Tilia cordata 45/ Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata 39/ Robinia biała Robinia 72/ Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata 89/106/ Robinia biała Robinia Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata 57/ Lipa drobnolistna Tilia cordata 58/54/ Lipa drobnolistna Tilia cordata 230/ Dąb bezszypułkowy Quercus petraea Robinia biała Robinia Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata 52/

52 Robinia biała Robinia Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Robinia biała Robinia Lipa drobnolistna Tilia cordata 82/ Lipa drobnolistna Tilia cordata 32/25/ Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia 47/ Lipa drobnolistna Tilia cordata Robinia biała Robinia 42/ Lipa drobnolistna Tilia cordata 98/43/ Lipa drobnolistna Tilia cordata Skupina: Śliwa tarnina, Wierzba biała, Głóg jednoszyjkowy Skupina: Prunus spinosa, Salix alba, Crataegus - Pow Lipa drobnolistna Tilia cordata 33/38/ Do Lipa drobnolistna Tilia cordata 51/49/55/ Lipa drobnolistna Tilia cordata 60/28/39/ Lipa drobnolistna Tilia cordata 51/22/ Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata 70/74/

53 Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Robinia biała Robinia Lipa drobnolistna Tilia cordata 120/78/85/ Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Brzoza Betula pendula Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Skupina samosiejek: Brzoza Skupina samosiejek: Betula pendula - Pow Lipa drobnolistna Tilia cordata Do Lipa drobnolistna Tilia cordata 98/105/ Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia

54 Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Brzoza Betula pendula Lipa drobnolistna Tilia cordata Brzoza Betula pendula Śliwa tarnina Prunus spinosa Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Jesion wyniosły Fraxinus exelsior Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Dąb bezszypułkowy Quercus petraea Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula

55 Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Lipa drobnolistna Tilia cordata 105/71/62/ Lipa drobnolistna Tilia cordata Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Jabłoń domowa Malus domestica Jabłoń domowa Malus domestica

56 Robinia biała Robinia Lipa drobnolistna Tilia cordata Bez czarny Sambucus nigra Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia 30/62/61/48/ Robinia biała Robinia Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera Robinia biała Robinia Skupina: Śliwa tarnina, Głóg jednoszyjkowy Skupina: Prunus spinosa, Crataegus - Pow Lipa drobnolistna Tilia cordata Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Grusza pospolita Pyrus pyraster Lipa drobnolistna Tilia cordata 120/71/ Skupina odrostów korzeniowych i samosiejek Robinia biała Skupina odrostów korzeniowych i samosiejek Robinia - Pow Lipa drobnolistna Tilia cordata Do Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Skupina odrostów korzeniowych Robinia biała Skupina odrostów korzeniowych Robinia - Pow Robinia biała Robinia 37/ Do Skupina: Bez czarny Skupina:Sambucus nigra - Pow. 30 Do Robinia biała Robinia 136/

57 Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Głóg jednoszyjkowy Crataegus Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Skupina odrostów korzeniowych i samosiejek Robinia biała Skupina odrostów korzeniowych i samosiejek Robinia - Pow Robinia biała Robinia Do Robinia biała Robinia Skupina: Śliwa sp., Bez czarny Skupina: Głóg jednoszyjkowy, odrosty Robinia biała Skupina: Prunus sp., Bez czarny Skupina: Crataegus, odrosty korzeniowe Robinia. - Pow Pow Robinia biała Robinia Do 600 Do Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia

58 Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Skupina: Śliwa wiśniowa, Głóg jednoszyjkowy RóŜa dzika Skupina: Głóg jednoszyjkowy, Śliwa tarnina, RóŜa dzika Skupina: Głóg jednoszyjkowy, Śliwa tarnina, RóŜa dzika, Bez czarny Skupina: Prunus cerasifera, Crataegus, Rosa canina Skupina: Crataegus, Prunus spinosa, Rosa canina Skupina: Crataegus, Prunus spinosa, Rosa canina, Sambucus nigra - Pow Pow Pow Śliwa tarnina Prunus spinosa Do 250 Do 150 Do Głóg jednoszyjkowy Crataegus Głóg jednoszyjkowy Crataegus Skupina: Głóg jednoszyjkowy, Śliwa tarnina Skupina: Głóg jednoszyjkowy, Śliwa tarnina, RóŜa dzika, Bez czarny Skupina: Głóg jednoszyjkowy, Śliwa tarnina, RóŜa dzika, Bez czarny Skupina: Śliwa tarnina, Bez czarny Skupina: Crataegus, Prunus spinosa. Skupina: Crataegus, Prunus spinosa, Rosa canina, Sambucus nigra Skupina: Crataegus, Prunus spinosa, Rosa canina, Sambucus nigra Skupina: Prunus spinosa, Sambucus nigra - Pow Pow Pow Pow Topola biała Populus alba Do 250 Do 250 Do 250 Do Skupina: Śliwa tarnina, Bez czarny, samosiejki Topoli białej Skupina: Śliwa tarnina, Bez czarny, samosiejki Topoli białej, Głóg jednoszyjkowy Skupina: Prunus spinosa, Sambucus nigra, samosiejki Populus alba Skupina: Prunus spinosa, Sambucus nigra, samosiejki Populus alba, Crataegus - Pow.45 - Pow Wierzba biała Salix alba Bez czarny Sambucus nigra Głóg jednoszyjkowy Crataegus Skupina: Głóg jednoszyjkowy, Bez czarny Skupina: Crataegus, Sambucus nigra - Pow Skupina: Głóg jednoszyjkowy, Bez czarny Skupina: Crataegus, Sambucus nigra - Pow

59 Skupina: Głóg jednoszyjkowy, Bez czarny Skupina: Śliwa ałycza,śliwa tarnina, Głóg jednoszyjkowy Skupina: Śliwa ałycza,śliwa tarnina, Głóg jednoszyjkowy, RóŜa dzika Skupina: Śliwa ałycza,śliwa tarnina, Głóg jednoszyjkowy, Skupina: Śliwa ałycza,śliwa tarnina, Głóg jednoszyjkowy, RóŜa dzika Skupina: Głóg jednoszyjkowy Luźna skupina: Głóg jednoszyjkowy Skupina: Crataegus, Sambucus nigra Skupina: Prunus cerasifera, Prunus spinosa, Crataegus Skupina: Prunus cerasifera, Prunus spinosa, Crataegus, Rosa canina Skupina: Prunus cerasifera, Prunus spinosa, Crataegus, Skupina: Prunus cerasifera, Prunus spinosa, Crataegus, Rosa canina Skupina: Crataegus Luźna skupina: Crataegus - Pow.82 - Pow Pow Pow Pow Pow /120/71 Pow Bez czarny Sambucus nigra Do 500 Do 160 Do 600 Do 650 Do Głóg jednoszyjkowy Crataegus Luźna skupina Bez czarny, Głóg jednoszyjkowy Luźna skupina: Sambucus nigra, Crataegus - Pow. 30 Do Głóg jednoszyjkowy Crataegus Do Skupina: Głóg jednoszyjkowy Luźna skupina Głóg jednoszyjkowy, Skupina: Crataegus Luźna Skupina: Crataegus - Pow. 40,6 - Pow Wierzba biała Salix alba 78/ Do 600 Do Skupina: Głóg jednoszyjkowy Skupina: Głóg jednoszyjkowy, Śliwa wiśniowa, Wierzba biała Skupina :Crataegus Skupina :Crataegus, Prunus cerasifera, Salix alba Pow Topola biała Populus alba 48/ Do Topola biała Populus alba Topola biała Populus alba 42/ Topola biała Populus alba Topola biała Populus alba 68/ Topola biała Populus alba

60 Topola biała Populus alba Topola biała Populus alba Topola biała Populus alba 58/ Topola biała Populus alba Topola biała Populus alba 32/ Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera 39/ Wierzba biała Salix alba 142/82/69/ Wierzba biała Salix alba 310/ Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Robinia biała Robinia Skupina: Odrosty Wierzby białej Skupina: Odrosty Salix alba - Pow Głóg jednoszyjkowy Crataegus Do Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera Topola sp. Populus sp Robinia Robinia Jesion wyniosły Fraxinus exelsior Jesion wyniosły Fraxinus exelsior 72/ Jesion wyniosły Fraxinus exelsior 69/ Jesion wyniosły Fraxinus exelsior Jesion wyniosły Fraxinus exelsior 52/49/38/

61 Skupina: samosiejka Jesion wyniosły, Głóg jednoszyjkowy, Topola sp. Śliwa wiśniowa Skupina: samosiejka Jesion wyniosły, Bez czarny Śliwa wiśniowa Skupina: samosiejka Fraxinus exelsior, Crataegus, Populus sp., Prunus cerasifera Skupina: samosiejka Fraxinus exelsior, Sambucus nigra., Prunus - Pow Pow. 423 cerasifera Skupina: Bez czarny Skupina: Sambucus nigra - Pow Skupina: Głóg jednoszyjkowy Skupina: Crataegus - Pow Lipa drobnolistna Tilia cordata 42/ Do 600 Do 550 Do 180 Do Lipa drobnolistna Tilia cordata 49/ Lipa drobnolistna Tilia cordata Skupina: Głóg jednoszyjkowy Skupina: Crataegus - Pow Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera Do Skupina: Głóg jednoszyjkowy Skupina: Crataegus - Pow. 66 Do Bez czarny Sambucus nigra Do Skupina: Bez czarny Skupina: Sambucus nigra - Pow. 263 Do

62 Wykonując plan nasadzeń dobierano gatunki w taki sposób, aby zrekompensować usuwany drzewostan innymi słowy nasadzane gatunki są takie same jak usuwane. Plan nasadzeń uwzględnia lokalizację projektowanej infrastruktury, jak równieŝ zachowanie widoczności, jak równieŝ zmianę stosunków wysokościowych terenu po wykonaniu inwestycji. Ze względu na przyjętą szerokość linii rozgraniczający, ścisłe zajęcie pasa drogowego przez infrastrukturę oraz duŝa ilość rowów odwadniających nie udało się w pełni zrekompensować strat biologicznych związanych z wycinkami. ZałoŜono, Ŝe wycinane skupiny krzewów takich jak śliwa, czy głóg, róŝe w samorzutny sposób zasiedlą miejsca nie zajęte przez nasadzenia. Tabela 6 Tabela nasadzeń LP/ Numer nasadzenia Nazwa polska Nazwa łacińska 1. Robinia biała Robinia 2. Robinia biała Robinia 3. Robinia biała Robinia 4. Robinia biała Robinia 5. Lipa drobnolistna Tilia cordata 6. Lipa drobnolistna Tilia cordata 7. Lipa drobnolistna Tilia cordata 8. Robinia biała Robinia 9. Robinia biała Robinia 10. Robinia biała Robinia 11. Robinia biała Robinia 12. Lipa drobnolistna Tilia cordata 13. Lipa drobnolistna Tilia cordata 62

63 14. Robinia biała Robinia 15. Lipa drobnolistna Tilia cordata 16. Robinia biała Robinia 17. Lipa drobnolistna Tilia cordata 18. Lipa drobnolistna Tilia cordata 19. Lipa drobnolistna Tilia cordata 20. Robinia biała Robinia 21. Lipa drobnolistna Tilia cordata 22. Robinia biała Robinia 23. Robinia biała Robinia 24. Robinia biała Robinia 25. Robinia biała Robinia 26. Robinia biała Robinia 27. Bez czarny Sambucus nigra 28. Robinia biała Robinia 29. Robinia biała Robinia 30. Robinia biała Robinia 31. Robinia biała Robinia 32. Robinia biała Robinia 33. Bez czarny Sambucus nigra 34. Dąb bezszypułkowy, Quercus petraea, 35. Robinia biała Robinia 36. Dąb bezszypułkowy, Quercus petraea, 63

64 37. Robinia biała Robinia 38. Dąb bezszypułkowy, 39. Dąb bezszypułkowy, 40. Dąb bezszypułkowy, Quercus petraea, Quercus petraea, Quercus petraea, 41. Robinia biała Robinia 42. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior 43. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior 44. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior 45. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior 46. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior 47. Wierzba płacząca 48. Wierzba płacząca 49. Wierzba płacząca Salix sepulchlaris Salix sepulchlaris Salix sepulchlaris 50. Bez czarny Sambucus nigra 51. Wierzba płacząca Salix sepulchlaris 52. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior 53. Wierzba płacząca Salix sepulchlaris 54. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior 55. Wierzba płacząca Salix sepulchlaris 56. Jesion wyniosły Fraxinus exelsior 57. Bez czarny Sambucus nigra 58. Wierzba płacząca 59. Wierzba płacząca Salix sepulchlaris Salix sepulchlaris 64

65 60. Wierzba płacząca Salix sepulchlaris 61. Lipa drobnolistna Tilia cordata 62. Lipa drobnolistna Tilia cordata 63. Lipa drobnolistna Tilia cordata 64. Lipa drobnolistna Tilia cordata 65. Lipa drobnolistna Tilia cordata 66. Lipa drobnolistna Tilia cordata 67. Lipa drobnolistna Tilia cordata 68. Lipa drobnolistna Tilia cordata 69. Dąb bezszypułkowy 70. Dąb bezszypułkowy 71. Dąb bezszypułkowy 72. Dąb bezszypułkowy Quercus petraea Quercus petraea Quercus petraea Quercus petraea 73. Lipa drobnolistna Tilia cordata 74. Lipa drobnolistna Tilia cordata 75. Lipa drobnolistna Tilia cordata 76. Lipa drobnolistna Tilia cordata 77. Dąb bezszypułkowy 78. Dąb bezszypułkowy 79. Dąb bezszypułkowy 80. Brzoza 81. Brzoza 82. Brzoza Quercus petraea Quercus petraea Quercus petraea Betula pendula Betula pendula Betula pendula 65

66 83. Brzoza 84. Brzoza 85. Brzoza 86. Brzoza Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula 87. Lipa drobnolistna Tilia cordata 88. Robinia biała Robinia 89. Lipa drobnolistna Tilia cordata 90. Robinia biała Robinia 91. Robinia biała Robinia 92. Robinia biała Robinia 93. Robinia biała Robinia 94. Robinia biała Robinia 95. Robinia biała Robinia 96. Robinia biała Robinia 97. Robinia biała Robinia 98. Robinia biała Robinia 99. Robinia biała Robinia 100. Robinia biała Robinia 101. Sosna pospolita Pinus alba 102. Sosna pospolita Pinus alba 103. Sosna pospolita Pinus alba 104. Świerk pospolity Picea abies 105. Świerk pospolity Picea abies 66

67 106. Świerk pospolity Picea abies 107. Świerk pospolity Picea abies 108. Sosna pospolita Pinus alba 109. Sosna pospolita Pinus alba 110. Sosna pospolita Pinus alba 111. Wierzba biała Salix alba 112. Wierzba biała Salix alba 113. Wierzba biała Salix alba 114. Wierzba biała Salix alba 115. Wierzba biała Salix alba 116. Wierzba biała Salix alba 117. Wierzba biała Salix alba 118. Wierzba biała Salix alba 119. Wierzba biała Salix alba 120. Wierzba biała Salix alba 121. Wierzba biała Salix alba 122. Wierzba biała Salix alba 123. Wierzba biała Salix alba 124. Wierzba biała Salix alba 125. Wierzba biała Salix alba 126. Wierzba biała Salix alba 127. Wierzba biała Salix alba 128. Wierzba biała Salix alba 67

68 129. Wierzba biała Salix alba 130. Wierzba biała Salix alba 131. Wierzba biała Salix alba 132. Wierzba biała Salix alba 133. Wierzba biała Salix alba 134. Wierzba biała Salix alba 135. Wierzba biała Salix alba 136. Wierzba biała Salix alba 137. Wierzba biała Salix alba 138. Wierzba biała Salix alba 139. Wierzba biała Salix alba 140. Wierzba biała Salix alba 141. Wierzba biała Salix alba 142. Wierzba biała Salix alba 143. Wierzba biała Salix alba 144. Śliwa ałycza Prunus cerasifera 145. Śliwa ałycza Prunus cerasifera 146. Śliwa ałycza Prunus cerasifera 147. Śliwa ałycza Prunus cerasifera 148. Śliwa ałycza Prunus cerasifera 149. Wierzba biała Salix alba 150. Wierzba biała Salix alba 151. Wierzba biała Salix alba 68

69 152. Wierzba biała Salix alba 153. Wierzba biała Salix alba 154. Wierzba biała Salix alba 155. Wierzba biała Salix alba 156. Wierzba biała Salix alba 157. Wierzba biała Salix alba 158. Wierzba biała Salix alba 159. Wierzba biała Salix alba 160. Wierzba biała Salix alba 161. Wierzba biała Salix alba 162. Wierzba biała Salix alba 163. Wierzba biała Salix alba 164. Wierzba biała Salix alba 165. Wierzba biała Salix alba 166. Wierzba biała Salix alba 167. Wierzba biała Salix alba 168. Wierzba biała Salix alba 169. Wierzba biała Salix alba 170. Wierzba biała Salix alba 171. Wierzba biała Salix alba 172. Wierzba biała Salix alba 173. Wierzba biała Salix alba 174. Wierzba biała Salix alba 69

70 175. Wierzba biała Salix alba 176. Wierzba biała Salix alba 177. Wierzba biała Salix alba 178. Wierzba biała Salix alba 179. Wierzba biała Salix alba 180. Wierzba biała Salix alba 181. Wierzba biała Salix alba 182. Wierzba biała Salix alba 183. Wierzba biała Salix alba 184. Wierzba biała Salix alba 185. Wierzba biała Salix alba 186. Wierzba biała Salix alba 187. Wierzba biała Salix alba 188. Wierzba biała Salix alba 189. Wierzba biała Salix alba 190. Wierzba biała Salix alba 191. Wierzba biała Salix alba 192. Wierzba biała Salix alba 193. Wierzba biała Salix alba 194. Wierzba biała Salix alba 195. Wierzba biała Salix alba 196. Wierzba biała Salix alba 197. Wierzba biała Salix alba 70

71 198. Wierzba biała Salix alba 199. Wierzba biała Salix alba 200. Wierzba biała Salix alba 201. Wierzba biała Salix alba 202. Wierzba biała Salix alba 203. Wierzba biała Salix alba 204. Wierzba biała Salix alba 205. Wierzba biała Salix alba 206. Wierzba biała Salix alba 207. Wierzba biała Salix alba 208. Wierzba biała Salix alba 209. Wierzba biała Salix alba 210. Wierzba biała Salix alba 211. Wierzba biała Salix alba 212. Wierzba biała Salix alba 213. Wierzba biała Salix alba 214. Wierzba biała Salix alba 215. Wierzba biała Salix alba 216. Wierzba biała Salix alba 217. Wierzba biała Salix alba 218. Wierzba biała Salix alba 219. Wierzba biała Salix alba 220. Wierzba biała Salix alba 71

72 221. Wierzba biała Salix alba 222. Wierzba biała Salix alba 223. Wierzba biała Salix alba 224. Wierzba biała Salix alba 225. Wierzba biała Salix alba 226. Wierzba biała Salix alba 227. Wierzba biała Salix alba 228. Wierzba biała Salix alba 229. Wierzba biała Salix alba 230. Wierzba biała Salix alba 231. Wierzba biała Salix alba 232. Wierzba biała Salix alba 233. Wierzba biała Salix alba 234. Wierzba biała Salix alba 235. Wierzba biała Salix alba 236. Wierzba biała Salix alba 237. Wierzba biała Salix alba 238. Wierzba biała Salix alba 239. Wierzba biała Salix alba 240. Wierzba biała Salix alba 241. Wierzba biała Salix alba 242. Wierzba biała Salix alba 243. Wierzba biała Salix alba 72

73 244. Wierzba biała Salix alba 245. Wierzba biała Salix alba 246. Wierzba biała Salix alba 247. Wierzba biała Salix alba 248. Wierzba biała Salix alba 249. Wierzba biała Salix alba 250. Wierzba biała Salix alba 251. Wierzba biała Salix alba 252. Wierzba biała Salix alba 253. Wierzba biała Salix alba 254. Wierzba biała Salix alba 255. Wierzba biała Salix alba 256. Wierzba biała Salix alba 257. Wierzba biała Salix alba 258. Wierzba biała Salix alba 259. Wierzba biała Salix alba 260. Wierzba biała Salix alba 261. Wierzba biała Salix alba 262. Wierzba biała Salix alba 263. Wierzba biała Salix alba 264. Wierzba biała Salix alba 265. Wierzba biała Salix alba 266. Wierzba biała Salix alba 73

74 267. Wierzba biała Salix alba 268. Wierzba biała Salix alba 269. Wierzba biała Salix alba 270. Wierzba biała Salix alba 271. Wierzba biała Salix alba 272. Wierzba biała Salix alba 273. Wierzba biała Salix alba 274. Wierzba biała Salix alba 275. Wierzba biała Salix alba 276. Wierzba biała Salix alba 277. Wierzba biała Salix alba 278. Wierzba biała Salix alba 279. Wierzba biała Salix alba 280. Wierzba biała Salix alba 281. Wierzba biała Salix alba 282. Wierzba biała Salix alba 283. Wierzba biała Salix alba 284. Wierzba biała Salix alba 285. Wierzba biała Salix alba 286. Wierzba biała Salix alba 287. Wierzba biała Salix alba 288. Wierzba biała Salix alba 289. Wierzba biała Salix alba 74

75 290. Wierzba biała Salix alba 291. Wierzba biała Salix alba 292. Wierzba biała Salix alba 293. Wierzba biała Salix alba 294. Wierzba biała Salix alba 295. Wierzba biała Salix alba 296. Wierzba biała Salix alba 297. Wierzba biała Salix alba 298. Wierzba biała Salix alba 299. Wierzba biała Salix alba 300. Wierzba biała Salix alba 301. Wierzba biała Salix alba 302. Wierzba biała Salix alba 303. Wierzba biała Salix alba 304. Wierzba biała Salix alba 305. Wierzba biała Salix alba 306. Wierzba biała Salix alba 307. Topola biała Populus alba 308. Topola biała Populus alba 309. Topola biała Populus alba 310. Robinia biała Robinia 311. Robinia biała Robinia 312. Robinia biała Robinia 75

76 313. Robinia biała Robinia 314. Topola berlińska Populus x berolinensis Berlin 315. Topola berlińska Populus x berolinensis Berlin 316. Topola berlińska Populus x berolinensis Berlin 317. Topola sp. Populus sp Topola sp. Populus sp Topola sp. Populus sp Topola sp. Populus sp Lipa drobnolistna Tilia cordata 322. Lipa drobnolistna Tilia cordata 323. Lipa drobnolistna Tilia cordata 324. Lipa drobnolistna Tilia cordata 325. Lipa drobnolistna Tilia cordata 326. Klon jesionolistny Acer negundo 327. Klon jesionolistny Acer negundo 328. Klon jesionolistny Acer negundo 329. Klon jesionolistny Acer negundo 330. Klon jesionolistny Acer negundo 331. Lipa drobnolistna Tilia cordata 332. Lipa drobnolistna Tilia cordata 333. Lipa drobnolistna Tilia cordata 334. Lipa drobnolistna Tilia cordata 335. Lipa drobnolistna Tilia cordata 76

77 336. Lipa drobnolistna Tilia cordata 337. Lipa drobnolistna Tilia cordata Tabela 6 Zbiorcze zestawianie nasadzeń LP/ Numer nasadzenia Nazwa polska Nazwa łacińska 1 Robinia biała Robinia - 40 szt. 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata- 36 szt. 3 Bez czarny Sambucus nigra- 130 m 2 4 Dąb bezszypułkowy Quercus petraea- 12 szt. 5 Jesion wyniosły Fraxinus Excelsior- 8 szt. 6 Wierzba płacząca 7 Brzoza Salix sepulchlaris- 9 szt. Betula pendula- 7 szt. 8 Sosna pospolita Pinus alba- 6 szt. 9 Świerk pospolity Picea bies- 4 szt. 10 Wierzba biała Salix alba- 192 szt. 11 Śliwa ałycza Prunus cerasifera- 5 szt. 12 Topola biała Populus alba- 3 szt. 13 Topola berlińska Populus x berolinensis Berlin - 3 szt. 14 Topola sp. Populus sp.- 4 szt. 15 Klon jesionolistny Acer negundo- 5 szt. 77

78

79

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO VIDAR USŁUGI OGRODNICZE Jarosław Łukasiak Ul.Armii Krajowej 33/26 06-400 Ciechanów Temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM 0+000.00

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) wysokość (m) Powierzchni średnica a korony (m) zakrzewienia (m2) 1 1 Wierzba biała Salix alba 70+88+81 6 6 Zły stan zdrowotny ETAP III 13+21+12+29+22+27+2 2 2

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej,

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej, Autor: SELVA Pracownia Architektury Krajobrazu Sebastian Koziarzewski, ul. Szwedzka 3/11, 54-401 Wrocław. Adres: ul. Żernicka, Wrocław Selva Pracownia Architektury Krajobrazu www.selvawroc.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Iława, kwiecien 2013r. 1. Podstawa opracowania: Zlecenie Burmistrza miasta Iława. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. Wizja

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Numer na mapie Nazwa łacińska / Nazwa polska / Obwód pnia (w cm) wyciąć Przyczyna Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno Jednostka projektowa: TRANSMOST Sp. z o.o. 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 21/1 Tel/fax.: (0-22) 853 51 60 Stadium: Branża:

Bardziej szczegółowo

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89)

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 e-mail: biuro@noweko.com.pl Nazwa obiektu: Budowa kolektora Centralnego bis w ulicy Leśnej w Olsztynie. Adres:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.:

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi łączącej ul. Bursztynową z ul. Mickiewicza Opracowanie: BIO-PLAN Pracownia ochrony przyrody i ekologii dr Krzysztof Spałek ul. Psie Pole 15, 46-040

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck Stadium: PLAN WYRĘBU. EGZ. Nazwa inwestycji: Adres obiektu: Branża: Inwestor: Andrzej Przybylski Ul. Kukuczki 24 m 34 42-224 Częstochowa Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ Inwestor: Gmina Skawina Rynek 1 32-050 Skawina Biuro projektowe: 30-710 Kraków ul. Krzywda 12A/BS5 www.serpentyna.pl biuro@serpentyna.pl Tel. kom.: 501 194 278 Tel./fax: (12) 657 26 01 Temat inwestycji:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą Wykonały: mgr inŝ. MAJA SKIBIŃSKA architekt krajobrazu mgr inŝ. ALEKSANDRA WIKTORKO architekt krajobrazu

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19 Inwentaryzacja zieleni drzew Załącznik nr 19 Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu etap II - odcinek od ul. Miodowej do ul. Piołunowej L.p.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska Kawice 10, 59 230 Prochowice oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Zlecający:

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów z gospodarką zielenią

Inwentaryzacja drzew i krzewów z gospodarką zielenią Inwentaryzacja i krzewów z gospodarką zielenią lokalizacja: nr.ew.79/2 obręb ew.4-07-03 Warszawa-Białołęka opracowanie wykonała: mgr inż.arch.kraj.karolina Bylinowska-Żyta, Warszawa, lipiec 2016r. 0 Zawartość

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ L.P. NAZWA GATUNKU OBWÓD PNIA na h=130() INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ OBWÓD PNIA na h=5() WYSOKOŚĆ (m) ROZPIETOŚĆ KORONY (m) 1. Ałycza 11 szt. 1,70 1,5 x 0,7 + 4,0 x 0,7 Żywopłot

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 48/3, 48/4, 48/5, 49/3, 49/5, 49/6, obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm] 1 Rosa spp. grupa: róża spp. 2 Rosa spp. grupa: róża spp. 111+97+1 Salix spp. wierzba spp. 3 02+94 15 9 średni redukowana korona 4 subsp. Syriaca śliwa mirabelka 22+12 7 3 dobry Acer platanoides klon pospolity

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE

PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE KOD PW.MB.T1 PW.MB.T2 PW.MB.T3 PW.MB.T4 PW.MB.T5 PW.MB.T6 PW.MB.T7 PW.MB.T8 PW.MB.T9 PW.MB.T10 PW.MB.T11 PW.MB.T12 PW.MB.T13 NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW Fragment ulicy Dąbrowskiego na odcinku od ulicy Gorajskiej-Prusimskiej do ulicy Łobżenickiej w Poznaniu 1 Aesculus hippocastanum / kasztanowiec biały 1 25 2 Robinia peseudoacacia

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wiek Cena DRZEWA IGLASTE 1. Jodła kaukaska

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu.

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Temat: Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Inwestor: Obręb: Stadium: Branża: inwentaryzacja dendrologiczna szata roślinna Wykonanie: dr inż. Monika Czechowicz tel. kom.

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia 1 Grab pospolity Carpinus betulus 50 4,5 6 2 Robinia biała Robinia pseudoacacia 56+67 6 6,5 3 Ligustr pospolity Ligustrum

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim ZAŁĄCZNIK NR 1. INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim L.p. GATUNEK (nazwa polska) GATUNEK (nazwa łacińska)

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015 OBIEKT BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 PRZY ULICY INŻYNIERSKIEJ 54 WE WROCŁAWIU ADRES ul. Inżynierska 54, Wrocław KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Kat.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA FAZA: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA TEMAT: Projekt rozbudowy i przebudowy lotniska w Suwałkach I etap wraz z dostosowaniem go do potrzeb lotniska użytku wyłącznego, o kodzie referencyjnym 2B. ADRES: działki

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. II. Rysunki Rys 1/1 Arkusz 1 6

Spis zawartości. II. Rysunki Rys 1/1 Arkusz 1 6 2 Spis zawartości I. Część opisowa 1.0. Przedmiot i cel opracowania. 2.0. Podstawy opracowania 3.0. Inwentaryzacja zadrzewień i zakrzaczeń. 4.0. Podsumowanie i wnioski. II. Rysunki Rys 1/1 Arkusz 1 6 3

Bardziej szczegółowo

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr inw. Nazwa drzewa, krzewu Obwód pnia [cm] Wysokość drzewa,

Bardziej szczegółowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo 49 75 76 77 78 79 80 81 82 83 94 48 85 84 86 91 88 87 89 90 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 63 64 95 46 44 9c 45 43 36 38 39 41 40 37 42 9b 34 33 35 31 32 28 29

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku.

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku. Zawartość opracowania: Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem I. Opis techniczny II. Inwentaryzacja szczegółowa drzew i krzewów III. Opracowanie graficzne IV. Opis zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI '2017

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI '2017 OBIEKT KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY UL. CYNAMONOWEJ/TYMIANKOWEJ WE WROCŁAWIU ADRES ul. Cynamonowa, Wrocław NR DZIAŁKI dz. nr 3/4 i 3/7; AM-5; Obręb Lipa Piotrowska WROCŁAWSKI

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989...

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989... Spis treści: Część opisowa Podstawa opracowania... 2 Zakres opracowania i lokalizacja... 2 Opis zieleni istniejącej... 2 Metody prac inwentaryzacyjnych... 2 Gospodarka drzewostanem...... 2 Tabela inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wysokość (cm) Cena DRZEWA IGLASTE

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków Zawartość opracowania:

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA Nr drzewa/ krzewu.. Gatunek Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód na wys. 5 cm Obwód pni na wys. 0 cm średnic [szt.] 5 0-5 5-0 05-0 5 Pow. Wys. [m] [m] Stan zdrowotny Nr drzewa/ krzewu

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI INWENTARYZACJA ZIELENI DO PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 007013F, UL. CEGLANEJ I UL. KALINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DROSZKÓW 1) Podstawa opracowania. mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000, stanowiąca

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 BRANŻA OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR Architektura Krajobrazu Ul. Kolbego 85-626 Bydgoszcz; Działki o numerach: 7, 199, 198 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE. 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA III. OPIS PROJEKTU SZATY ROŚLINNEJ 1. Skład gatunkowy projektowanych nasadzeń 2. Tabela nasadzeń

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ - Obr. ew. 31 dz. nr: 1/99, 1/194, 1/192 - Obr. ew. 37 dz.

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ - Obr. ew. 31 dz. nr: 1/99, 1/194, 1/192 - Obr. ew. 37 dz. INWESTOR Gmina Olsztyn 10-101 Olsztyn, Plac Jana Pawła II-go nr 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU Ulica Bohaterów Monte Cassino w Olsztynie Etap 1. Odcinek od ulicy Leśnej. RODZAJ OPRACOWANIA INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ LOKALIZACJA: Skwer S. Broniewskiego Orszy i fragment parku Morskie Oko ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Budowa drogi gminnej bocznej od ul. Brzeziańskiej w m. Dobrzeń Mały, gmina Dobrzeń Wielki

METRYKA PROJEKTU. Budowa drogi gminnej bocznej od ul. Brzeziańskiej w m. Dobrzeń Mały, gmina Dobrzeń Wielki P R O J E K T O W A N I E I W Y K O N A W S T W O T E R E N Ó W Z I E L E N I S Z E Ś Ć Marcin Czyżowski Ul. Powstańców Śląskich /2, -0 Opole NIP: -0--01, REGON: 21 Tel: () -0-2, 1-2-1 Email: szesc@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki na parkingach 1A i 1C n

Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki na parkingach 1A i 1C n Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki na parkingach 1A i 1C n L.p. nr inwentary z. drzewa gatunek drzewa uwagi obwód pnia w cm mierzony na wys. 130 cm Parking P1 1 1 olcha czarna 157 125 2 2 olcha

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia..

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. Załącznik nr 2 do uchwały NR XXXIX/686/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/792/13 Sejmiku

Bardziej szczegółowo

GRINER Wojciech Pytel ul. Wężowiec 4/4, Nowy Dwór Gdański tel NIP: REGON:

GRINER Wojciech Pytel ul. Wężowiec 4/4, Nowy Dwór Gdański tel NIP: REGON: GRINER Wojciech Pytel ul. Wężowiec 4/4, 82-100 Nowy Dwór Gdański tel. +48 600 874 523 e-mail: kontakt@griner.pl NIP: 5792221190 REGON: 360352190 Faza opracowania: Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY I

Bardziej szczegółowo

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia L.p. Nr drzewa Gatunek drzewa lub krzewu Obwód pnia w centymetrach 1 1 Sosna zwyczajna 1 2 2 Sosna zwyczajna 122 3 3 Klon jawor 22, 4 4 Klon jawor 22, 22,25, 32,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach Stanowisko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. Sejmik Województwa Podkarpackiego. uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR. Sejmik Województwa Podkarpackiego. uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR Załącznik nr 10 do uchwały NR XXXIX/687/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2017 r. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. zmieniająca uchwałę Nr VI/117/15 Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

3,5m 2 krzewy w wieku

3,5m 2 krzewy w wieku Spis inwentaryzacyjny roślin wraz wytypowaniem ich do wycinki L.p. Gatunek (rodzaj) Obwód pnia [cm] φ korony [m] zasięg korony [m 2 ] Wys. [m] Uwagi Informacja o wycince 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY:

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY: 6 366 10 11 7 12 13 14 531 8 321 9 378 542 320 463 570 472 OZNACZENIA: 611 1 2k 7 201 2 620 1k 193 124 34k 76 3k 3 613 5 4 648 151 807 366 834 34k 34k drzewo pomnik przyrody 487 301 162 835 378 drzewo

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666 Plan wyrębu " P K I " B R O N I S Ł A W W A L U G A 4 1-7 0 9 R U D A Ś L. U L. N I E D U R N E G O 3 0 T E L. / F A X. ( 0-3 2 ) 2 4-4 4-6 6 6 e - m a i l : W a l u g a @ w p. p l ; NAZWA ZAMÓWIENIA,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia..

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. Załącznik nr 9 do uchwały NR XXXIX/687/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/998/14 Sejmiku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

UL. Szalkiewiczowej 8 tel NIP Reg Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach

UL. Szalkiewiczowej 8 tel NIP Reg Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach damdroń upr.bud.1 93/Lb/98 OBIEKT: mgrinż.a Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach AMD Usługi Budowlane i Projektowe MAŁGORZATA DROŃ 24-100 PUŁAWY UL. Szalkiewiczowej 8 tel. 0603 916 422 NIP.716-135-58-06

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N AŁĄCNIK 3C - WYKA DREW DO IELĘGNACJI L nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr /N 1 1 2 2 3 3 zwarta grupa krzewów - - - - - - - - - 20 4 2 5 pozostawić betula pendula 40 126 4 16 5

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja szczegółowa zieleni

Inwentaryzacja szczegółowa zieleni Olsztyn 1 Inwentaryzacja szczegółowa zieleni Nazwa inwestycji: Projekt nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów w okolicy Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie Adres inwestycji: Olsztyn Działki nr 156/14,

Bardziej szczegółowo

Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN

Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Aktualizacja szczegółowej inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I . Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin L.p. Nazwa gatunkowa Średnica Obwód pnia pnia Średnica Wysokości

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI C ZĘ Ś Ć O P IS O W O - R YS U NK O W A

INWENTARYZACJA ZIELENI C ZĘ Ś Ć O P IS O W O - R YS U NK O W A Inwestor: Zamawiający: Jednostka projektowa: Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno Spółka Infrastrukturalna Powiatu Piaseczyńskiego Sp. z o.o. ul. Żwirowa 50/52, 05-506

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek-Bierawa" Nr dokument.: SKM 007-L Nr umowy: Inwestor i Zamawiający: Obiekt: Lokalizacja: Branża: Umowa nr PZD.273.11.2011

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2123K w miejscowości Nawojowa Góra.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2123K w miejscowości Nawojowa Góra. 1. Podstawa formalno - prawna opracowania Materiałami wyjściowymi do opracowania niniejszej inwentaryzacji były: - mapa sytuacyjno wysokościowa w skali: 1:500, - mapa topograficzna w skali: 1:10 000, -

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA DRZEWA i KRZEWY KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ do usunięcia 12 Wiąz górski Ulmus glabra Huds. 13 Wiąz górski Ulmus glabra Ulmus glabra Huds. na ys.1,3m a)42 b) 50

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu Stawka zł /1 Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [m 2 ] Obw. Stawka zł /1 cm m 2 Opłata za usunięcie Współczynnik [cm] * obwodu drzewa powierzchni [PLN] Uwagi KOD Wiek krzewu 41 owocowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie 41201 przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie Autor: mgr inż. architekt krajobrazu Marta Kępka Warszawa, marzec 2014

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO Zamawiający: Urząd Gminy w Brzeźniu ul. Wspólna 44 98275 Brzeźnio Wykonawca: Mgr inż. arch. kraj. Paweł Dzierżek Szymanowice

Bardziej szczegółowo

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m)

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m) 1 Berberis thunbergii Potentilia fruticosa berberys Thynberga pięciornik krzewiasty _ 200m 2 0.8 młode nasadzenia do 5 lat 2 Euonymus fortunei trzmielina Fortuna _ 42m 2 0.3 młode nasadzenia do 5 lat 3

Bardziej szczegółowo