INWENTARYZACJA ZIELENI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INWENTARYZACJA ZIELENI"

Transkrypt

1 INWENTARYZACJA ZIELENI Metoda i zakres opracowania Inwentaryzację wykonywano na podstawie wizji terenowych i pomiarów dendrometrycznych w kwietniu 2012 r. przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego, kiedy większość drzew była w fazie pękania pąków. W trakcie inwentaryzacji dokonano rozpoznania gatunków, w przypadku drzew zmierzono obwód na wysokości pierśnicy (1,3 m), dokonano oceny stanu zdrowotnego oraz przeprowadzono wstępną waloryzację dla potrzeb zagospodarowania placu Narutowicza. W trakcie oceny stanu zdrowotnego roślinności zwrócono uwagę na: obecność posuszu w koronach drzew i krzewów, uszkodzeń mechanicznych w obrębie pni i pędów, obecność zakaŝeń grzybowych, śladów Ŝerowania szkodników oraz nieprawidłowości w obrębie bryły korzeniowej. Stan drzew określono w trzystopniowej skali: stan dobry, średni oraz zły: Stan dobry prawidłowo wykształcona korona lub deformacje nie zagraŝające statyce drzewa, niewielkie ubytki konarów, nieistotne ubytki powierzchniowe na pniu, nie ma objawów chorobowych i śladów Ŝerowania owadów drewnie lub pod korą. Stan średni - liczne ubytki gałęzi i konarów; wady w budowie korony i zaburzenia statyki; ubytki powierzchniowe i wgłębne, Stan zły silne deformacje korony lub pnia, z bardzo duŝymi uszkodzeniami i licznymi ubytkami, objawy chorób (grzybowych, wirusowych, bakteryjnych), brak rokowań na prawidłowy wzrost i rozwój. Szczegółową waloryzację szaty roślinnej przeprowadzono wyłącznie w odniesieniu do drzew, w oparciu o kryteria przyrodnicze i krajobrazowo estetyczne. W przypadku wskaźników przyrodniczych za istotne uznano: wartość gatunkową, wiek drzewa, stopień rozwinięcia cech charakterystycznych dla gatunku oraz ogólną kondycję zdrowotną, uwzględniając trudne warunki miejskie w miejscu opracowania. O wartości krajobrazowo-estetycznej decydowało przede wszystkim wykształcenie cech plastycznych gatunku (pokrój, wielkość, ulistnienie, barwy). Ponadto brano pod uwagę wartość kompozycyjną roślin wyŝej wartościując drzewa stanowiące fragment nasadzeń liniowych lub kompozycji osiowych oraz samotniki. W trakcie waloryzacji młodym okazom drzew stanowiącym fragment alei nadano kategorię zgodnie z kategorią całego nasadzenia, ze względu na ich wartość kompozycyjną. Analogicznie postępowano w przypadku drzew o niŝszej kondycji zdrowotnej lub o znacznych zmianach pokrojowych, o ile ich Ŝywotność rokowała na przeŝycie. Dla prowadzonej waloryzacji przyjęto podział na następujące grupy z równoczesnym wskazaniem do dalszych działań: okazy o bardzo wysokiej wartości do bezwzględnego zachowania (1) - wysokiej wartości przyrodniczej i wysokich walorach krajobrazowych, okazy wartościowe, wskazane do uwzględnienia w projekcie zagospodarowania (2) - o umiarkowanej wartości przyrodniczej lub/i przeciętnych wartościach estetycznych okazy o niskiej wartości, moŝliwe pominięcie w projekcie zagospodarowania (3) - niska wartość przyrodnicza lub/i znikoma wartość dekoracyjna, moŝliwe usunięcie dla potrzeb koncepcji. Zakres powierzchniowy przeprowadzonej inwentaryzacji obejmował wszystkie przestrzenie publiczne, ogólnodostępne w obrębie placu Narutowicza, odcinków ulic: Słupeckiej, Barskiej, Kaliskiej, Grójeckiej, Filtrowej, Józefa Supińskiego, Akademickiej oraz Uniwersyteckiej. Pomimo ograniczonej dostępności inwentaryza objęła równieŝ teren przy kościele Niepokalanego Poczęcia

2 Najświętszej Maryi Panny oraz na terenie Niepublicznego Gimnazjum przy MłodzieŜowym Ośrodku Wychowawczym KsięŜy Orionistów. Z inwentaryzacji wyłączono przestrzenie prywatne, typu: dziedzińce i podwórka. Opis roślinności istniejącej Wszelkie naturalne komponenty środowiska w toku rozwoju tego terenu uległy silnym przekształceniom. Roślinność terenu opracowania ma charakter antropogeniczny, dominują tutaj tereny zieleni urządzonej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej. Z uwagi na panujące warunki miejskie stwierdzono często występujące uszkodzenia mechaniczne pnia i szyi korzeniowej, głównie powodowanych przez obicie przez parkujące samochody. Drzewa w słabszej kondycji zdrowotnej spowodowanej warunkami siedliskowymi atakowane były przez choroby grzybowe i szkodniki. Teren placu Narutowicza charakteryzują swobodne, róŝnogatunkowe nasadzenia drzew oraz uporządkowane nasadzenia krzewów wraz z bylinami. Najczęściej odgrodzone od jezdni i chodników ciętymi Ŝywopłotami. Zachowane i czytelne nasadzenia alejowe znajdują się wzdłuŝ ulic: Filtrowej, Słupińskiego, Uniwersyteckiej, Akademickiej, Barskiej i Słupeckiej. Nasadzenia w misach przy ulicy Grójeckiej zakwalifikowano do grupy drzew moŝliwych do usunięcia lub pominięcia w koncepcji ze względu wiek i rozmiar drzewa są to nasadzenia z ostatnich kilku lat. Teren przy gimnazjum Niepublicznego Gimnazjum przy MłodzieŜowym Ośrodku Wychowawczym KsięŜy Orianistów składa się z reprezentacyjnej części frontowej, wyposaŝonej w ławy ze stołami oraz elementy małej architektury tj, niewielki zbiornik wodny, części rekreacyjno-sportowej - boiska o nawierzchni ziemnej oraz ogrodu wypoczynkowego. Urządzony ogród wypoczynkowy oparty jest na starszym (35-50 lat) zaadoptowanym drzewostanie (lipa, kasztanowiec, jesion, orzech włoski, świerk kłujący) uzupełniony i podsadzony licznymi odmianami drzew i krzewów iglastych tj. modrzew, cyprysiki i tuje w odmianach pokrojowych, oraz krzewami o ozdobnych kwiatach tj. lilaki, głogi, tawuły. W ogrodzie znajdują się pergole, trejaŝe, kapliczki, stacje drogi krzyŝowej wpisane w kompozycję ogrodu. Ogród jest prowadzony i pielęgnowany przez wychowanków gimnazjum pełniąc liczne funkcje pomocniczą dla gimnazjum. Generalnie istniejący dobór gatunkowy oraz kompozycje roślinności w terenie opracowania moŝna określić, jako mało spójne. Jedynie w obrębie alei dostrzegalna jest próba podtrzymania ciągłości istniejących nasadzeń. Obecny stan zieleni jest równieŝ wynikiem działań cząstkowych, prowadzonych bez nawiązania do kolejnych, istniejących juŝ fragmentów zieleni. Przykładem są między innymi nasadzenia wokół pomnika Narutowicza, zupełnie odmienne od roślinności otaczającego skweru, ponadto całkowicie odmienny skład gatunkowy i kompozy istnieje w obrębie centralnej części placu. Ogólnie przestrzeń placu Narutowicza pod względem stanu zieleni nie prezentuje wysokiego poziomu, poniewaŝ istniejące nasadzenia noszą bardzo duŝe znamiona przypadkowości, nie stanowiąc spójnej całości, ani pod względem kompozycyjnym, ani estetycznym. Dotychczasowe działania zapewne podwyŝszają wartości estetyczne przestrzeni miejskiej, z uwagi na stosunkowo duŝy udział zieleni, jednakŝe nie są to wartości najwyŝszej rangi.

3 Inwentaryza zieleni Zestawienie tabelaryczne L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód Stan Waloryza 1 Kasztanowiec biały Aesculus 98 dobry 1 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 122 dobry 1 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 48, 53 dobry 2 4 Lipa srebrzysta Tilia tomentosa 15 dobry 2 5 Lipa mieszańce Tilia europaea 25 dobry 2 6 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 230 dobry 1 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 84 dobry 1 9 Lipa drobnolistna Tilia cordata 105 dobry 1 8 Świerk serbski Picea omorika 18 dobry 3 10 Lipa drobnolistna Tilia cordata 101 średni 3 11 Lipa drobnolistna Tilia cordata 101 dobry 1 12 Lipa drobnolistna Tilia cordata 100 zły 3 13 Lipa drobnolistna Tilia cordata 24 dobry 2 14 Lipa drobnolistna Tilia cordata 108 dobry 1 15 Lipa drobnolistna Tilia cordata 20 dobry 2 16 Lipa drobnolistna Tilia cordata 94 średni 2 17 Lipa drobnolistna Tilia cordata 105 zły 3 18 Lipa drobnolistna Tilia cordata 130 dobry 1 19 Jarząb mączny Sorbus aria 66, 50 dobry 1 20 Świerk kłujący Picea pungens 20 dobry 3 21 Jarząb mączny Sorbus aria 76 dobry 1 22 Jarząb mączny Sorbus aria 74 dobry 1 23 Jarząb mączny Sorbus aria 72 dobry 1 24 Lipa drobnolistna Tilia cordata 108 dobry 1 25 Lipa drobnolistna Tilia cordata 88 dobry 1 26 Lipa drobnolistna Tilia cordata 117 dobry 1 27 Magnolia pośrednia Magnolia sulengiana 15, 10 dobry 1 28 Klon zwyczajny Acer platanoides 20 zły 3 29 Klon zwyczajny Acer platanoides 30 dobry 1 30 Klon zwyczajny Acer platanoides 30 dobry 1 31 Lilak pospolity Syringa vulgaris 35, 20 dobry 3 32 Lipa drobnolistna Tilia cordata 165 dobry 1 33 Lipa drobnolistna Tilia cordata 11 dobry 2 34 Lipa drobnolistna Tilia cordata 101 dobry 1 35 Lipa drobnolistna Tilia cordata 105 dobry 1 36 Lipa drobnolistna Tilia cordata 120 dobry 1 37 Lipa drobnolistna Tilia cordata 104 dobry 1 38 Klon zwyczajny Acer platanoides 37 dobry 1 39 Klon jesionolistny Acer negundo 54, 68 dobry 2 40 Klon zwyczajny Acer platanoides 49 dobry 1 41 Klon zwyczajny Acer platanoides 78 dobry 1

4 42 Klon zwyczajny Acer platanoides 44 dobry 1 43 Klon zwyczajny Acer platanoides 99 zły 3 44 Klon zwyczajny Acer platanoides 198 dobry 1 45 Klon zwyczajny Acer platanoides 122 dobry 1 46 Klon zwyczajny Acer platanoides 145 dobry 1 47 Klon zwyczajny Acer platanoides 180 dobry 1 48 Klon zwyczajny Acer platanoides 138 dobry 1 49 Klon zwyczajny Acer platanoides 130 średni 2 50 Klon zwyczajny Acer platanoides 140 dobry 1 51 Klon zwyczajny Acer platanoides 110 dobry 1 52 Klon zwyczajny Acer platanoides 74 dobry 1 53 Klon zwyczajny Acer platanoides 88 dobry 1 54 Klon zwyczajny Acer platanoides 120 dobry 1 55 Lipa drobnolistna Tilia cordata 93 dobry 1 56 Klon zwyczajny Acer platanoides 102 dobry 1 57 Klon jawor Acer pseudoplatanus 153, 154 zły 3 58 Jabłoń Malus sp. 70 średni 3 59 Lipa drobnolistna Tilia cordata 65 dobry 2 60 Lipa drobnolistna Tilia cordata 156 dobry 1 61 Dąb czerwony Quercus rubra 76 zły 3 62 Magnolia pośrednia Magnolia sulengiana 16 średni 3 63 Magnolia pośrednia Magnolia sulengiana 13 średni 3 64 Magnolia pośrednia Magnolia sulengiana 13 średni 3 65 Wiąz holenderski Ulmus hollandica 23 dobry 2 odm. Wredei 'Wredei' 66 Wiąz holenderski Ulmus hollandica 22 dobry 2 odm. Wredei 'Wredei' 67 Wiąz holenderski Ulmus hollandica 22 dobry 2 odm. Wredei 'Wredei' 68 Dąb szypułkowy Quercus robur 74 dobry 1 odm. Fastigiata 'Fastigiata' 69 Dąb czerwony Quercus rubra 110 dobry 1 70 Sosna rumelijska Pinus peuce 134 dobry 1 71 Lipa drobnolistna Tilia cordata 122 dobry 1 72 Lipa drobnolistna Tilia cordata 132 zły 3 73 Lipa drobnolistna Tilia cordata 102 średni 1 74 Lipa drobnolistna Tilia cordata 129 dobry 1 75 Lipa drobnolistna Tilia cordata 97 dobry 1 76 Klon zwyczajny Acer platanoides 149 zły 3 77 Lipa drobnolistna Tilia cordata 57 dobry 1 78 Lipa drobnolistna Tilia cordata 56 dobry 1 79 Klon zwyczajny Acer platanoides 163 dobry 1 80 Klon zwyczajny Acer platanoides 140 dobry 1 81 Lipa drobnolistna Tilia cordata 196 dobry 1 82 Lipa drobnolistna Tilia cordata 140 dobry 1 83 Lipa drobnolistna Tilia cordata 115 dobry 1 84 Lipa mieszańce Tilia europaea 20 dobry 1

5 85 Lipa mieszańce Tilia europaea 18 dobry 1 86 Lipa mieszańce Tilia europaea 18 dobry 1 87 Lipa mieszańce Tilia europaea 52 średni 1 88 Lipa mieszańce Tilia europaea 37 zły 3 89 Kasztanowiec biały Aesculus 130 dobry 1 90 Kasztanowiec biały Aesculus 170 dobry 1 91 Kasztanowiec biały Aesculus 160 dobry 1 92 Lipa mieszańce Tilia europaea 120 dobry 1 93 Topola m. Populus 120,130 średni 2 euroamerykański euroamericana 94 Dąb szypułkowy Quercus robur 110 dobry 1 95 Lipa mieszańce Tilia europaea 112 dobry 1 96 Kasztanowiec biały Aesculus 137 dobry 1 97 Brzoza Betula pendula 77 dobry 1 brodawkowata 98 Brzoza Betula pendula 114, 69 dobry 1 brodawkowata 99 Dąb czerwony Quercus rubra 101 dobry Lipa drobnolistna Tilia cordata 109 dobry Kasztanowiec biały Aesculus 134 dobry Kasztanowiec biały Aesculus 95 dobry Kasztanowiec biały Aesculus 145 dobry Kasztanowiec biały Aesculus 140 dobry Kasztanowiec biały Aesculus 149 dobry Kasztanowiec biały Aesculus 101 średni Klon zwyczajny Acer platanoides 100 dobry Dąb czerwony Quercus rubra 75 dobry Kasztanowiec biały Aesculus 23 dobry Kasztanowiec biały Aesculus 156 dobry Kasztanowiec biały Aesculus 110 dobry Kasztanowiec biały Aesculus 140 dobry Kasztanowiec biały Aesculus 153 dobry 1

6 114 Lipa mieszańce Tilia europaea 168 dobry Głóg pośredni Crataegus media 127 dobry Kasztanowiec biały Aesculus 127 dobry Kasztanowiec biały Aesculus 140 dobry Kasztanowiec biały Aesculus 168 dobry Kasztanowiec biały Aesculus 159 dobry Kasztanowiec biały Aesculus 130 dobry Kasztanowiec biały Aesculus 115 dobry Kasztanowiec biały Aesculus 102 dobry Kasztanowiec biały Aesculus 138 dobry Kasztanowiec biały Aesculus 128 dobry Lipa mieszańce Tilia europaea 152 dobry Lipa mieszańce Tilia europaea 154 dobry Kasztanowiec biały Aesculus 127 dobry Kasztanowiec biały Aesculus 122 średni Kasztanowiec biały Aesculus 147 dobry Kasztanowiec biały Aesculus 12 dobry Klon zwyczajny Acer platanoides 25 dobry Klon zwyczajny Acer platanoides 18 dobry Klon zwyczajny Acer platanoides 26 dobry Klon zwyczajny Acer platanoides 139 dobry Klon zwyczajny Acer platanoides 86 dobry Klon zwyczajny Acer platanoides 153 dobry Klon jawor Acer pseudoplatanus 113 dobry Topola m. Populus 405 dobry 1 euroamerykański euroamericana 139 Klon jesionolistny Acer negundo 143 zły Kasztanowiec biały Aesculus 137 dobry Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 85 dobry Klon srebrzysty Acer saccharinum 200 dobry Lipa drobnolistna Tilia cordata 80 dobry Kasztanowiec biały Aesculus 133 dobry 1

7 145 Topola czarna odm. Populus nigra var 272 zły Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 130 dobry Lipa krymska Tilia euchlora 93 dobry Topola m. Populus 321 średni 3 euroamerykański euroamericana 149 Topola m. Populus 248 średni 3 euroamerykański euroamericana 150 Dąb czerwony Quercus rubra 132 dobry Świerk kłujący Picea pungens 25 średni Klon zwyczajny Acer platanoides 124 dobry Śliwa Prunus sp. 105, 69, średni 3 65, Klon srebrzysty Acer saccharinum 132 zły Klon srebrzysty Acer saccharinum 183 średni Klon srebrzysty Acer saccharinum 256 dobry Śliwa Prunus sp. 49,44,39 zły Klon srebrzysty Acer saccharinum 140 zły Klon srebrzysty Acer saccharinum 156 średni Klon srebrzysty Acer saccharinum 169 średni Klon srebrzysty Acer saccharinum 171 średni Klon zwyczajny Acer platanoides 164 dobry Klon zwyczajny Acer platanoides 160 dobry Klon zwyczajny Acer platanoides 186 dobry Klon zwyczajny Acer platanoides 189 dobry Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 143 dobry 1 odm. zwisająca Pendula 167 Klon zwyczajny Acer platanoides 218 dobry Dąb czerwony Quercus rubra 55 dobry Klon zwyczajny Acer platanoides 130 dobry Topola m. Populus 343 średni 3 euroamerykański euroamericana 171 Klon zwyczajny Acer platanoides 160 dobry Klon zwyczajny Acer platanoides 126 dobry Topola m. Populus 343 średni 2 euroamerykański euroamericana 174 Klon zwyczajny Acer platanoides 106 zły Klon zwyczajny Acer platanoides 102 dobry Klon zwyczajny Acer platanoides 102 dobry Klon zwyczajny Acer platanoides 121 dobry Klon zwyczajny Acer platanoides 77 dobry Klon zwyczajny Acer platanoides 109 dobry Klon zwyczajny Acer platanoides 104 średni Klon zwyczajny Acer platanoides 77 średni Klon zwyczajny Acer platanoides zły Klon zwyczajny Acer platanoides 60 dobry Klon srebrzysty Acer saccharinum 217 dobry 1

8 185 Klon zwyczajny Acer platanoides 135 średni Klon zwyczajny Acer platanoides 27 dobry Klon zwyczajny Acer platanoides 104 dobry Klon zwyczajny Acer platanoides 20 dobry Klon zwyczajny Acer platanoides 11 zły Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 160 dobry Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 138 dobry Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 127 dobry Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 109 średni Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 112 zły Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 150 średni Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 45, 38, 26 dobry Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 60 dobry Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 142 zły Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 131 dobry Brzoza Betula pendula 48 dobry 2 brodawkowata 201 Jabłoń Malus sp. 12 dobry Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 24 dobry 2 odm. 'Umbraculifera 'Umbraculifera' 203 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 51 średni 2 odm. 'Umbraculifera 'Umbraculifera' 204 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 27 średni 2 odm. 'Umbraculifera 'Umbraculifera' 205 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 38 średni 2 odm. 'Umbraculifera 'Umbraculifera' 206 Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 137 średni Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 96 dobry Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 48 średni 2 odm. 'Umbraculifera 'Umbraculifera' 209 Świerk kłujący Picea pungens 38 dobry Świerk kłujący Picea pungens 29 dobry Topola czarna Populus nigra 190 średni Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 94 średni Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 83 średni Klon jesionolistny Acer negundo 176 średni Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 31 zły 3 odm. 'Umbraculifera 'Umbraculifera' 216 Lipa drobnolistna Tilia cordata 39 dobry Lipa mieszańce Tilia europaea 55 dobry Lipa mieszańce Tilia europaea 36 dobry Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 16 zły 3 odm. 'Umbraculifera' 'Umbraculifera' 220 Lipa mieszańce Tilia europaea 50 dobry Klon jesionolistny Acer negundo 145 średni Lipa mieszańce Tilia europaea 55 średni Klon jesionolistny Acer negundo 145 średni 3

9 224 Lipa mieszańce Tilia europaea 57 dobry Jarząb pospolity Sorbus acuparia 123 dobry Topola czarna odm. Populus nigra var 100 dobry Topola czarna odm. Populus nigra var 26 dobry Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 200 dobry Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 245 dobry Topola czarna odm. Populus nigra var 32 dobry Sumak octowiec Rhus typhina 56 dobry Lipa mieszańce Tilia europaea 122 dobry Lipa mieszańce Tilia europaea 145 dobry Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 167 średni Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 230 dobry Klon srebrzysty Acer saccharinum 203 średni Klon zwyczajny Acer platanoides 90 dobry Klon zwyczajny Acer platanoides 193 dobry Głóg pośredni Crataegus media 93 dobry Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 154 dobry Lipa mieszańce Tilia europaea 138 zły Lipa mieszańce Tilia europaea 114 dobry Klon zwyczajny Acer platanoides 127 dobry Klon srebrzysty Acer saccharinum 164 dobry Klon jawor Acer pseudoplatanus 171 dobry Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 160 dobry Klon srebrzysty Acer saccharinum 199 dobry Jabłoń Malus sp. 100 średni Jabłoń Malus sp. 113, 93 dobry Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 134 dobry Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 157 dobry Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 117 dobry Brzoza Betula pendula 150 dobry 1 brodawkowata 254 Modrzew europejski Larix decidua 36 dobry Modrzew europejski Larix decidua 43 dobry Świerk kłujący Picea pungens 73 dobry Świerk kłujący Picea pungens 96 dobry Świerk kłujący Picea pungens 92 dobry Świerk kłujący Picea pungens 100 dobry Świerk kłujący Picea pungens 98 dobry Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 140 dobry Kasztanowiec biały Aesculus 234 dobry Kasztanowiec biały Aesculus 180 średni 1

10 264 Kasztanowiec biały Aesculus 195 dobry Kasztanowiec biały Aesculus 217 dobry Klon jawor Acer pseudoplatanus 200 dobry Klon zwyczajny Acer platanoides 142 średni Klon zwyczajny Acer platanoides 182 średni Lipa drobnolistna Tilia cordata 93 dobry Głóg pośredni Crataegus media 63 średni Klon jesionolistny Acer negundo 125 dobry Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 261 średni Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 193 dobry Głóg pośredni Crataegus media 100 średni Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 134 dobry Brzoza Betula pendula 130 dobry 2 brodawkowata 277 Orzech włoski Juglans regia 166 średni Głóg pośredni Crataegus media 93 średni Klon jawor Acer pseudoplatanus 70 dobry Klon zwyczajny Acer platanoides 105 dobry Jabłoń Malus sp. 135 zły Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 86 dobry Świerk kłujący Picea pungens 127 dobry Brzoza Betula pendula 172 dobry 1 brodawkowata 285 Głóg pośredni Crataegus media 160 zły Topola czarna odm. Populus nigra var 80 zły Topola czarna odm. Populus nigra var 68 dobry Topola czarna odm. Populus nigra var 112, 82 dobry Topola czarna odm. Populus nigra var 120 dobry Topola czarna odm. Populus nigra var 120, 12 dobry Topola czarna odm. Populus nigra var 105 dobry Kasztanowiec biały Aesculus 210 dobry Kasztanowiec biały Aesculus 140 dobry Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 140 dobry Topola m. Populus 436 dobry 1 euroamerykański euroamericana 296 Lipa mieszańce Tilia europaea 154 dobry 1

11 297 Topola czarna odm. Populus nigra var 250 zły Topola czarna odm. Populus nigra var 215 zły Klon zwyczajny Acer platanoides 70 średni Klon zwyczajny Acer platanoides 70 dobry Klon zwyczajny Acer platanoides 70 dobry Klon zwyczajny Acer platanoides 70 dobry Topola czarna odm. Populus nigra var 230 średni Klon jesionolistny Acer negundo 250 średni Klon jesionolistny Acer negundo 170 zły Klon srebrzysty Acer saccharinum 222 średni Klon zwyczajny Acer platanoides 63 dobry Klon zwyczajny Acer platanoides 73 dobry Klon zwyczajny Acer platanoides 78 dobry Klon zwyczajny Acer platanoides 68 dobry Klon zwyczajny Acer platanoides 64 dobry Klon zwyczajny Acer platanoides 64 dobry Modrzew europejski Larix decidua 54 średni Modrzew europejski Larix decidua 62 średni Klon zwyczajny Acer platanoides * średni Jesion wyniosły Fraxinus excelsior * średni Topola czarna Populus nigra * średni Jabłoń Malus sp. * dobry Orzech włoski Juglans regia * zły Orzech włoski Juglans regia * dobry Orzech włoski Juglans regia * dobry Jabłoń Malus sp. * dobry Jesion wyniosły Fraxinus excelsior * dobry Jesion wyniosły Fraxinus excelsior * dobry Wiąz szypułkowy Ulmus laevis * dobry Lipa mieszańce Tilia europaea * zły Uschnięty pień nd * zły Jabłoń Malus sp. * dobry Jabłoń Malus sp. * dobry Śliwa Prunus sp. * średni 3

12 331 Jabłoń Malus sp. * średni Orzech włoski Juglans regia * średni Klon zwyczajny Acer platanoides * dobry Klon zwyczajny Acer platanoides * dobry Orzech włoski Juglans regia * dobry Śliwa Prunus sp. * średni Dąb szypułkowy Quercus robur 190 dobry Klon zwyczajny Acer platanoides 200 dobry Orzech włoski Juglans regia 80, 90 dobry Orzech włoski Juglans regia 60, 90 dobry Klon zwyczajny Acer platanoides 175 dobry Buk zwyczajny Fagus sylvatica 80, 55 dobry Buk zwyczajny Fagus sylvatica 185 dobry Dąb szypułkowy Quercus robur 193 dobry Dąb szypułkowy Quercus robur 235 dobry Dąb szypułkowy Quercus robur 152 średni Dąb szypułkowy Quercus robur 161 średni Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 160 dobry Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 132 dobry Lipa mieszańce Tilia europaea 35 średni Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 50 średni Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 110 dobry Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 116 średni Lipa mieszańce Tilia europaea 39 dobry Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 140 dobry Lipa mieszańce Tilia europaea 42 dobry Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 162 średni Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 43 zły Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 123 dobry Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 144 średni Lipa mieszańce Tilia europaea 44 dobry Lipa mieszańce Tilia europaea 180 średni Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 150 dobry Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 140 dobry Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 132 średni Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 146 dobry Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 68 zły Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 34 średni Kasztanowiec biały Aesculus 78 dobry Kasztanowiec biały Aesculus 81 zły Lilak pospolity Syringa vulgaris 46 dobry Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 152 dobry Lipa mieszańce Tilia europaea 40 dobry Lipa mieszańce Tilia europaea 42 średni Lipa mieszańce Tilia europaea 130 dobry 1

13 376 Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 95 średni Lipa mieszańce Tilia europaea 46 dobry Lipa mieszańce Tilia europaea 42 dobry Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 155 dobry Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 170 średni Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 135 dobry Klon zwyczajny Acer platanoides 31 dobry Klon zwyczajny Acer platanoides 31 zły Dąb szypułkowy Quercus robur 43 dobry Dąb szypułkowy Quercus robur 34 dobry Klon zwyczajny Acer platanoides 115 dobry Klon zwyczajny Acer platanoides 22 średni Klon zwyczajny Acer platanoides 21 dobry Klon zwyczajny Acer platanoides 19 średni Klon zwyczajny Acer platanoides 14 zły Klon zwyczajny Acer platanoides 19 zły 3 * Z uwagi na brak dostępności terenu dokonano jedynie identyfikacji gatunków, oceny stanu zdrowotnego oraz przeprowadzono waloryzację.

14 Krzewy L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska 400 Głóg pośredni Crataegus media 401 Forsy pośrednia, Porzeczka alpejska, Irga błysząca Forsythia sp., Ribes alpinum, Cotoneaster lucidus 402 Pęcherznica kalinolistna, RóŜa w odmianach, Porzeczka alpejska, Tawuła van Houtte'a, Lilak pospolity Physocarpus opulifolius, Rosa sp., Ribes alpinum, Spiraea vanhouttei, Syringia vulgaris 403 Irga błyszcząca (Ŝywopłot) Cotoneaster lucidus 404 Irga błyszcząca (Ŝywopłot) Cotoneaster lucidus 405 RóŜa w odmianach, byliny Rosa sp. 406 Irga błyszcząca Cotoneaster lucidus 407 RóŜa w odmianach, byliny Rosa sp. 408 Winobluszcz pięciolistkowy Parthenocisus quinqlifolia 409 Irga błyszcząca Cotoneaster lucidus 410 RóŜa w odmianach, byliny Rosa sp. 411 Irga błyszcząca Cotoneaster lucidus 412 Irga błyszcząca Cotoneaster lucidus 413 Berberys Thunberga Berberis thunbergii 414 Tawuła japońska w odmianach, Irga pozioma, Pęcherznica kalinolistna, Pigwowiec japoński, byliny Spiraea japonica, Cotoneaster horizontalis,physocarpus opulifolius, Chaenomeles japonica 415 Lilak pospolity Syringa vulgaris 416 Jaśminowiec wonny Philadelpus coronarius 417 Berberys Thunberga Berberis thunbergii 418 Pęcherznica kalinolistna Physocarpus opulifolius 419 Berberys Thunberga Berberis thunbergii 420 Irga błyszcząca, Porzeczka Ŝółta Cotoneaster lucidus, Ribes aureum 421 Irga błyszcząca Cotoneaster lucidus 422 Berberys purpurowy, Mahonia pospolita, Tawuła japońska 423 Irga błyszcząca Cotoneaster lucidus 424 Ognik szkarłatny Pyracantha coccinea 425 Berberys Thunberga Berberis thunbergii 426 Berberys Thunberga Berberis thunbergii 427 Ognik szkarłatny Pyracantha coccinea 428 Ostrokrzew kolczasty Ilex aqufolium 429 Forsy pośrednia Forsythia sp. 430 Dereń biały Cornus alba 431 Dereń biały Cornus alba Berberis thunbergii Atropurpurea, Mahonia aquifolium, Spiraea japonica 432 Berberys pospolity, Jałowiec w Berberis sp., Juniperus sp., Thuja sp. odmianach, śywotnik 433 Ligustr pospolity (Ŝywopłot) Ligustrum vulgare 434 Ligustr pospolity (Ŝywopłot), Ligustrum vulgare, Spiraea sp. Tawuła (Ŝywopłot) 435 Tawuła wczesna Spiraea arguta 436 Śliwa Prunus sp.

15

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm] 1 Rosa spp. grupa: róża spp. 2 Rosa spp. grupa: róża spp. 111+97+1 Salix spp. wierzba spp. 3 02+94 15 9 średni redukowana korona 4 subsp. Syriaca śliwa mirabelka 22+12 7 3 dobry Acer platanoides klon pospolity

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu Stawka zł /1 Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [m 2 ] Obw. Stawka zł /1 cm m 2 Opłata za usunięcie Współczynnik [cm] * obwodu drzewa powierzchni [PLN] Uwagi KOD Wiek krzewu 41 owocowe

Bardziej szczegółowo

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr inw. Nazwa drzewa, krzewu Obwód pnia [cm] Wysokość drzewa,

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia 1 Grab pospolity Carpinus betulus 50 4,5 6 2 Robinia biała Robinia pseudoacacia 56+67 6 6,5 3 Ligustr pospolity Ligustrum

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wysokość (cm) Cena DRZEWA IGLASTE

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wiek Cena DRZEWA IGLASTE 1. Jodła kaukaska

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ LOKALIZACJA: Skwer S. Broniewskiego Orszy i fragment parku Morskie Oko ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27

Bardziej szczegółowo

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m)

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m) 1 Berberis thunbergii Potentilia fruticosa berberys Thynberga pięciornik krzewiasty _ 200m 2 0.8 młode nasadzenia do 5 lat 2 Euonymus fortunei trzmielina Fortuna _ 42m 2 0.3 młode nasadzenia do 5 lat 3

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1.

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1. Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [ 2 ] Współczynnik c obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,5 231,28 115,64 2 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU Numer drzewa Gatunek drzewa Obwód 1. Malus domestica 2. Robinia 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna 4. Syringa vulgaris

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY:

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY: 6 366 10 11 7 12 13 14 531 8 321 9 378 542 320 463 570 472 OZNACZENIA: 611 1 2k 7 201 2 620 1k 193 124 34k 76 3k 3 613 5 4 648 151 807 366 834 34k 34k drzewo pomnik przyrody 487 301 162 835 378 drzewo

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych Oferta promocyjna Lato 2019 tel , Zamów teraz aby mieć większe sadzonki.

Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych Oferta promocyjna Lato 2019 tel , Zamów teraz aby mieć większe sadzonki. Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych Oferta promocyjna Lato 2019 tel. 500 260074, 501 273332 Zamów teraz aby mieć większe sadzonki. 1 Ceny detaliczne oraz hurtowe aktualne do dn. 01.09.2019 r. 21-580 Wisznice,

Bardziej szczegółowo

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO VIDAR USŁUGI OGRODNICZE Jarosław Łukasiak Ul.Armii Krajowej 33/26 06-400 Ciechanów Temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM 0+000.00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) wysokość (m) Powierzchni średnica a korony (m) zakrzewienia (m2) 1 1 Wierzba biała Salix alba 70+88+81 6 6 Zły stan zdrowotny ETAP III 13+21+12+29+22+27+2 2 2

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW Fragment ulicy Dąbrowskiego na odcinku od ulicy Gorajskiej-Prusimskiej do ulicy Łobżenickiej w Poznaniu 1 Aesculus hippocastanum / kasztanowiec biały 1 25 2 Robinia peseudoacacia

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Spis treści:

OPIS TECHNICZNY. Spis treści: OPIS TECHNICZNY Spis treści:. Cel i zakres opracowania. 2. Opis terenu. 3. Zakres szczegółowej inwentaryzacji zieleni. 4. Spis gatunków występujących wśród zinwentaryzowanych drzew i krzewów. 5. Drzewa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści: Spis treści: OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 2. PRZEDMIOT UMOWY... 4 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 4. STAN ISTNIEJĄCY... 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU AGRO-MAR Zakład Projektowania, Urządzania i Utrzymania Terenów Zieleni 43-190 Mikołów, ul. Jagodowa 22a INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU ROSNĄCEGO WZDŁUŻ TRASY PROJEKTOWANEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ ZA- PEWNIAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM OBIEKT Zieleniec przy zbiorniku wodnym Jeziórka w Sierpcu ADRES Teren między ulicami: Świętokrzyską, Piastowską i A.Fredry w Sierpcu. BRANŻA

Bardziej szczegółowo

II.II.7.2. Bezpieczeństwo drzew istniejących przeznaczonych do zachowania podczas. usuwania drzew zakwalifikowanych do wycinki...

II.II.7.2. Bezpieczeństwo drzew istniejących przeznaczonych do zachowania podczas. usuwania drzew zakwalifikowanych do wycinki... II.I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 II.I.1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 II.I.2. Charakterystyka terenu opracowania pod kątem zieleni istniejącej... 2 II.II. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z GOSPODARKĄ

Bardziej szczegółowo

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia L.p. Nr drzewa Gatunek drzewa lub krzewu Obwód pnia w centymetrach 1 1 Sosna zwyczajna 1 2 2 Sosna zwyczajna 122 3 3 Klon jawor 22, 4 4 Klon jawor 22, 22,25, 32,

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA DRZEWA i KRZEWY KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ do usunięcia 12 Wiąz górski Ulmus glabra Huds. 13 Wiąz górski Ulmus glabra Ulmus glabra Huds. na ys.1,3m a)42 b) 50

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim ZAŁĄCZNIK NR 1. INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim L.p. GATUNEK (nazwa polska) GATUNEK (nazwa łacińska)

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE. 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA III. OPIS PROJEKTU SZATY ROŚLINNEJ 1. Skład gatunkowy projektowanych nasadzeń 2. Tabela nasadzeń

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOPSODARKI DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOPSODARKI DRZEWOSTANEM INWESTOR: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOPSODARKI DRZEWOSTANEM STANOWISKO: IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPIS PROJEKTANT : dr inż. Kinga Zinowiec-Cieplik arch.kraj 06.2008. paysagiste CESP OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo 49 75 76 77 78 79 80 81 82 83 94 48 85 84 86 91 88 87 89 90 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 63 64 95 46 44 9c 45 43 36 38 39 41 40 37 42 9b 34 33 35 31 32 28 29

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO ROZPOZNAJEMY DRZEWA NA PODSTAWIE SYLWETKI OKREŚLANIE WIEKU DRZEW Oblicz wiek mierzonych drzew korzystając z dostępnych niżej sposobów. Średni obwód drzewa

Bardziej szczegółowo

Cena jedn. za 1 szt. brutto. 1. Ambrowiec odmiany BoŜodrzew gruczołkowaty Brzoza brodawkowata

Cena jedn. za 1 szt. brutto. 1. Ambrowiec odmiany BoŜodrzew gruczołkowaty Brzoza brodawkowata Załącznik nr... Wykaz i specyfikacja materiału roślinnego oraz pomocniczego do nasadzeń wraz z szacunkową ilością i wyceną w ramach zadania pn.: Sadzenie drzew, krzewów i bylin wraz z dostawą materiału

Bardziej szczegółowo

Wys w m na wys. 1,5m dziupla

Wys w m na wys. 1,5m dziupla 1 Brzoza brodawkowata verrucosa Betula USUNIĘTA. Odrosty klonu Platanoides do usunięcia. 2 55 14 9 rana nawierzchniowa w pniu, z ubytkiem kominowym 3 50 15 10 na wys. 1,5m dziupla 4 Grupa drzew i krzewów:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska Kawice 10, 59 230 Prochowice oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Zlecający:

Bardziej szczegółowo

Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II

Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Inwestor: Gmina Teresin DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Projektant: COPLAN Polska Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1 INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1. Podstawa opracowania: - Umowa zlecenie - Mapa sytuacyjno wysokociowa w skali 1:500 - Bezporednie pomiary w terenie - Ustawa z dnia 31 stycznia 1980r o Ochronie i Kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

TEREN ZIELENI - SKWER

TEREN ZIELENI - SKWER VERTIGO MARGARETA JARCZEWSKA ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław tel. 48 609473093; e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl OBIEKT: TEREN ZIELENI - SKWER TEMAT: ADRES: BUDOWA, MODERNIZACJA, DOPOSAŻANIE MIEJSC

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU L.p. Botaniczna nazwa polska drzewa/ nazwa łacińska 1. ligustr pospolity/ 2. ligustr pospolity/ 3. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 4. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 5. lipa drobnolistna/

Bardziej szczegółowo

TEMAT Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem wraz z projektem nasadzeń drzew.

TEMAT Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem wraz z projektem nasadzeń drzew. TEMAT Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem wraz z projektem sadzeń drzew. INWESTYCJA Przedmiotem inwestycji jest wykonie inwentaryzacji dendrologicznej i gospodarki istniejącym drzewostanem

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. kraj. Tomasz Niewczas mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Kędziorek inż. arch. kraj. Justyna Kąkolewska Objęła pomiary:

mgr inż. arch. kraj. Tomasz Niewczas mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Kędziorek inż. arch. kraj. Justyna Kąkolewska Objęła pomiary: Inwentaryzacja zieleni administrowanej przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową, osiedle Żoliborz III w obrębie tzw. "I Kolonii" tj. obszaru ograniczonego ulicami, Krasińskiego, Broniewskiego, Braci

Bardziej szczegółowo

================================================================ SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

================================================================ SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM Biuro Projektów Komunikacyjnych TRAKT-PROJEKT 03-475 Warszawa ul. Groszkowskiego 5/73 Tel. (022) 618 32 05 kom. 602 433 808 e-mail: TRAKT-PROJEKT@neostrada.pl NIP: 113-081-27-77 REGON: 140594270 ================================================================

Bardziej szczegółowo

Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych Oferta promocyjna Jesień 2018 tel ,

Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych Oferta promocyjna Jesień 2018 tel , Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych Oferta promocyjna Jesień 2018 1 Ceny detaliczne oraz hurtowe aktualne do dn. 01.12.2018 r. 21-580 Wisznice, Wygoda www.krzewy.pl e-mail: jagra@jagra.pl LIŚCIASTE W POJEMNIKACH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N AŁĄCNIK 3C - WYKA DREW DO IELĘGNACJI L nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr /N 1 1 2 2 3 3 zwarta grupa krzewów - - - - - - - - - 20 4 2 5 pozostawić betula pendula 40 126 4 16 5

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1.0. Podstawa opracowania... 3 2.0. Cel i zakres opracowania... 3 3.0. Charakterystyka geobotaniczna... 3 4.0. Inwentaryzacja istniejącej zieleni... 3 5.0. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Klon zwyczajny Wiąz polny Robinia biała

Klon zwyczajny Wiąz polny Robinia biała Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód ( w cm ) 1 3 Ulmus minor Wiąz polny drzewo 26 64 28 38 30 27 2 4 Larix decidua Modrzew europejski drzewo 103 3 5 Larix decidua Modrzew europejski drzewo

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Numer na mapie Nazwa łacińska / Nazwa polska / Obwód pnia (w cm) wyciąć Przyczyna Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ L.P. NAZWA GATUNKU OBWÓD PNIA na h=130() INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ OBWÓD PNIA na h=5() WYSOKOŚĆ (m) ROZPIETOŚĆ KORONY (m) 1. Ałycza 11 szt. 1,70 1,5 x 0,7 + 4,0 x 0,7 Żywopłot

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

GPDT SP. Z O.O. Projekt Wykonawczy Nr projektu: PBW-D IZ Data: 02 listopad 2015 r.

GPDT SP. Z O.O. Projekt Wykonawczy Nr projektu: PBW-D IZ Data: 02 listopad 2015 r. GPDT SP. Z O.O. Projekt Wykonawczy Nr projektu: PBW-D272025-IZ Data: 02 listopad 205 r. Temat: Inwestor: Obiekt: Projekt zagospodarowania terenu Osiedla Awaryjnego w Skawinie w zakresie dróg, parkingów,

Bardziej szczegółowo

Załączniki: Załącznik nr 1- Projekt zieleni wraz z inwentaryzacją

Załączniki: Załącznik nr 1- Projekt zieleni wraz z inwentaryzacją Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot opracowania... 3 1.2. Podstawa opracowania... 3 2. Stan istniejący... 3 2.1. Metodyka prowadzonych prac inwenaryzacyjnych... 4 2.2. Wyniki inwentaryzacji drzew

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA Nr drzewa/ krzewu.. Gatunek Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód na wys. 5 cm Obwód pni na wys. 0 cm średnic [szt.] 5 0-5 5-0 05-0 5 Pow. Wys. [m] [m] Stan zdrowotny Nr drzewa/ krzewu

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej,

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej, Autor: SELVA Pracownia Architektury Krajobrazu Sebastian Koziarzewski, ul. Szwedzka 3/11, 54-401 Wrocław. Adres: ul. Żernicka, Wrocław Selva Pracownia Architektury Krajobrazu www.selvawroc.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI PROJEKT BUDOWLANY Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0 na odcinku węzeł Chrząstkowo węzeł Ostrowiec WYCINKA ZIELENI STADIUM : BRANŻA : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

Bardziej szczegółowo

Łączna cena nasadzenia (netto) Cena jednostkowa nasadzenia (brutto) (zakup, dostawa, nasadzenie, nasadzenia (brutto) (zakup,dostawa, nasadzenie,

Łączna cena nasadzenia (netto) Cena jednostkowa nasadzenia (brutto) (zakup, dostawa, nasadzenie, nasadzenia (brutto) (zakup,dostawa, nasadzenie, Tabela 1. Ceny jednostkowe poszczególnych gatunków roslin / materiałów - w roku 2008 i w roku 2009 1 Berberis thunbergii (berberys Thunberga) 'Pink Qeen' 7% 43 7% 7% 43 7% 2 Berberis thunbergii Red Pillar

Bardziej szczegółowo

B U D O P R O J E K T Biuro Usług Projektowych inż. Janusz Fronczyk

B U D O P R O J E K T Biuro Usług Projektowych inż. Janusz Fronczyk Strona 1 z 34 B U D O P R O J E K T Biuro Usług Projektowych inż. Janusz Fronczyk 20-102 Lublin, ul. Zamojska 43/13 tel. 505 176 909, tel./fax 81 743 72 92 jf@budoprojekt.lublin.pl Projekt zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zakres świadczenia usług pielęgnacji zieleni na terenach nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Istniejące nasadzenia

Zakres świadczenia usług pielęgnacji zieleni na terenach nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Istniejące nasadzenia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Zakres świadczenia usług pielęgnacji zieleni na terenach nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Część I - Warszawa pl. Bankowy 3/5 A. Usługa

Bardziej szczegółowo

JESIEŃ 2019 / WIOSNA 2020

JESIEŃ 2019 / WIOSNA 2020 SZKÓŁKA DRZEW Stanisław Komsta Klementowice 1A, 24-170 Kurów GPS: 51 22.131' N 22 06.469' E tel. 509 39 40 30, fax 81 882 33 63 http://www.komsta.info/ JESIEŃ 2019 / WIOSNA 2020 MATERIAŁ W POJEMNIKACH

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2 - Budowa sygnalizacji świetlnej na. Plac Kościuszki. 6. Inwentaryzacja zieleni wraz z wytypowaniem roślin kolidujących z inwestycją

Zadanie 2 - Budowa sygnalizacji świetlnej na. Plac Kościuszki. 6. Inwentaryzacja zieleni wraz z wytypowaniem roślin kolidujących z inwestycją PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 Inwestor: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 53-633 Wrocław Nazwa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie 41201 przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie Autor: mgr inż. architekt krajobrazu Marta Kępka Warszawa, marzec 2014

Bardziej szczegółowo

JESIEŃ 2017 / WIOSNA 2018

JESIEŃ 2017 / WIOSNA 2018 SZKÓŁKA DRZEW Stanisław Komsta Klementowice 161A, 24-170 Kurów GPS: 51 22.131' N 22 06.469' E tel. 509 39 40 30, fax 81 882 33 63 http://www.komsta.info/ JESIEŃ 2017 / WIOSNA 2018 MATERIAŁ W POJEMNIKACH

Bardziej szczegółowo

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku.

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku. Zawartość opracowania: Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem I. Opis techniczny II. Inwentaryzacja szczegółowa drzew i krzewów III. Opracowanie graficzne IV. Opis zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec INWESTOR: Samodzielny Szpital Miejski w Sosnowcu TEMAT: Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką

Bardziej szczegółowo

JESIEŃ 2018 / WIOSNA 2019

JESIEŃ 2018 / WIOSNA 2019 SZKÓŁKA DRZEW Stanisław Komsta Klementowice 1A, 24-170 Kurów GPS: 51 22.131' N 22 06.469' E tel. 509 39 40 30, fax 81 882 33 63 http://wwwkomsta.kinfom/ JESIEŃ 2018 / WIOSNA 2019 MATERIAŁ W POJEMNIKACH

Bardziej szczegółowo

TOM III B PROJEKT ZIELENI

TOM III B PROJEKT ZIELENI ARCHIMEDES ARCHITEKTURA, MEDIA, DESIGN Ul. Gronowa 37 71-085 Szczecin tel. 4899476, fax: 4899754 ŚCIANY URNOWE TOM III B PROJEKT ZIELENI OBIEKT: INWESTOR: CMENTARZ w DĄBIU ul. Goleniowska, Dąbie działka

Bardziej szczegółowo

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce.

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. Tab. 1. Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. GATUNEK Kwalifikujące na pomnik przyrody - obowiązujące obecnie

Bardziej szczegółowo

Profil alergenowości szaty roślinnej terenów pilotażowych programu MWC

Profil alergenowości szaty roślinnej terenów pilotażowych programu MWC Profil alergenowości szaty roślinnej terenów pilotażowych programu MWC Wojciech Dudek Beata Kręcisz Cezary Pałczyński Instytut Medycyny Pracy in. J Nofera w Łodzi This project is implemented through the

Bardziej szczegółowo

1. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior liczny drobny susz

1. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior liczny drobny susz 14 7.1 Wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów Sekcja I Lp. Nazwa Gatunkowa polska Nazwa Gatunkowa Łacińska Średnica pierśnicy w cm Średnica korony w m. Wysokość w m. Uwagi Drzewa do usunięcia kolor czerwony

Bardziej szczegółowo

Umowa: 2009/ROŚ.ŚR/11. Zadanie: Uproszczony plan gospodarki drzewostanem w zabytkowym Parku Miejskim w Nysie cz. I

Umowa: 2009/ROŚ.ŚR/11. Zadanie: Uproszczony plan gospodarki drzewostanem w zabytkowym Parku Miejskim w Nysie cz. I Zakład Usługowy mgr inŝ. Witosław Grygierczyk 44-114 Gliwice ul. Ustroń 3 tel/fax: 0-32-232-39-36 e-mail: parklesny@tlen.pl http://www.parklesny.com.pl Umowa: 2009/ROŚ.ŚR/11 Zadanie: Uproszczony plan gospodarki

Bardziej szczegółowo

Ceny jednostkowe drzewa iglaste i liściaste Tabela 1

Ceny jednostkowe drzewa iglaste i liściaste Tabela 1 (pieczęć wykonawcy) Załącznik Nr 1 A/R-06/2014... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI PARKU ZUG A PROJEKT ZIELENI MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE WARSZAWA, UL. KOSTKI POTOCKIEGO 10/16

PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI PARKU ZUG A PROJEKT ZIELENI MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE WARSZAWA, UL. KOSTKI POTOCKIEGO 10/16 NIP 679-102-48-90 konto: PeKaO S.A. II o/ Kraków 53 1240 1444 1111 0000 0935 8663 TEMAT : OBIEKT: ADRES : PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI PARKU ZUG A PROJEKT ZIELENI PARK ZUGA MUZEUM

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH

INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH Opracowanie: mgr inŝ. Joanna Flis - inspektor nadzoru ds. zieleni upr. NOT Nr 17/94/5 Puławy, lipiec 2014 r. Spis treści 1. Podstawa i zakres opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Inżynier Ruchu.pl - Michał Krauze ul. Młyńska 105 S/1, 62-052 Komorniki tel. 668 859 540 e-mail: inzynier.ruchu@gmail.com Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań tel. 61 647 72 00

Bardziej szczegółowo