Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY PODSTAWA OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA OPIS TERENU OPRACOWANIA OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU SKŁAD GATUNKOWY WIEK I WARTOŚĆ PRZYRODNICZA STAN OGÓLNY SZATY ROŚLINNEJ DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCINKI... 6 II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA I RYSUNKOWA TABELA NR 1: WYKAZ INWENTARYZACYJNY DRZEW I KRZEWÓW RYSUNEK NR 1: PLAN ORIENTACYJNY RYSUNKI NR 2. :, SKALA 1: ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA STRONA 2

2 I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest mapa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana przez firmę COMPLEXGEO Rafał Olewniczak. 2. Cel i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieleni istniejącej na działkach ewidencyjnych nr: 86/1; 90/22; 90/23; 90/24; 91/11; 91/10; 91/17 obręb 17 Parzniew; 63/4; 34/1; 54/3; 54/4; 55; 56 obręb 18 Pruszków. w pasie drogowym ulicy 36 P.P. Legii Akademickiej oraz fragmentów ulic: Działkowej, Przytorowej i Gomulińskiego. Odcinek objęty opracowaniem posiada długość: ul. 36 P. P. Legii Akademickiej 1111,00m; ul. Działkowa 22,00m; ul. Przytorowa 26,96m. Informacje inwentaryzacyjne z wizji terenowych i pomiarów dendrometrycznych zawierają: indywidualne określenie stanu istniejącego poszczególnych egzemplarzy zadrzewienia, tj. rodzaj, gatunek i odmianę drzew i krzewów, pomiar obwodu pnia na wysokości 130cm, zasięg korony i ocenę wysokości, a w przypadku krzewów powierzchnię zakrzewienia w m 2 ; analizę wartości inwentaryzowanej szaty roślinnej wraz z opisem stanu ogólnego drzewa, jego stanu zdrowotności i występujących nieprawidłowości; szczegółowe usytuowanie zadrzewienia i zakrzewienia naniesione na plan sytuacyjny w skali 1:500. Dla każdego drzewa podano następujące informacje w ponumerowanych kolumnach w wykazie inwentaryzacyjnym (tabela nr 1): 1) liczbę porządkową; 2) nazwę gatunku i odmianę drzewa/krzewu podane w języku łacińskim; 3) nazwę gatunku i odmianę drzewa/krzewu podane w języku polskim; 4) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm [cm]; 5) wysokość drzewa [m]; ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA STRONA 3

3 6) średnicę korony drzewa [m]; 7) powierzchnię w przypadku występowania krzewów [m 2 ]; 8) opis stanu ogólnego drzew i krzewów; 9) informację o przeznaczeniu drzewa/krzewu do wycinki; 10) inne uwagi dotyczące wszelkich nieprawidłowości. Stan zachowania zinwentaryzowanej szaty roślinnej określono na podstawie elementów takich, jak: wykształcenie prawidłowego pokroju, deformacje i ubytki korony, uszkodzenia i ubytki pnia, widoczne choroby pasożytnicze. 3. Opis terenu opracowania Zakres opracowania stanowi ulica 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie oraz fragmenty ulic: Działkowej, Przytorowej i Gomulińskiego. Lokalizację całej inwestycji przedstawia rys. nr 1 Plan orientacyjny. 4. Ogólny opis drzewostanu Na przedmiotowym terenie zinwentaryzowano 191 drzew i krzewów zestawionych w wykazie tabelarycznym (tabela nr 1) Skład gatunkowy Istniejąca szata roślinna występuje jako rzędowe lub pojedyncze nasadzenia. Wśród drzew wyróżnić można: dąb szypułkowy (Quercus robur), lipa drobnolistna (Tilia cordata), lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos), topola czarna (Populus nigra), topola kanadyjska (Populus canadensis), topola osika (Populus tremula), topola balsamiczna (Populus tacamahaca), wierzba biała (Salix alba), klon zwyczajny (Acer platanoides), klon jesionolistny (Acer negundo), wiąz szypułkowy (Ulmus laevis), brzoza brodawkowata (Betula pendula), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), morwa biała (Morus alba), głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna), sumak octowiec (Rhus typhina), orzech włoski (Juglans regia), grusza pospolita (Pyrus communis), śliwa domowa (Prunus domestica), wiśnia pospolita (Cerasus vulgaris) czeremcha zwyczajna (Padus avium), oraz z krzewów: dąb szypułkowy (Quercus robur) oraz śliwa domowa (Prunus domestica). ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA STRONA 4

4 Wykaz gatunków drzew i krzewów występujących na terenie opracowania: L.p. nazwa łacińska nazwa polska ilość pow. (szt.) (m²) Quercus robur Dąb szypułkowy 46 20,0 2 Tilia cordata Lipa drobnolistna 7 3 Tilia platyphyllos Lipa szerokolistna 2 4 Populus nigra Topola czarna 6 5 Populus canadensis Topola kanadyjska 34 6 Populus tremula Topola osika 10 7 Populus tacamahaca Topola balsamiczna 2 8 Salix alba Wierzba biała 9 9 Acer platanoides Klon zwyczajny 1 10 Acer negundo Klon jesionolistny 7 11 Ulmus laevis Wiąz szypułkowy 1 12 Betula pendula Brzoza brodawkowata 4 13 Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa 1 14 Morus alba Morwa biała 5 15 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy Rhus typhina Sumak octowiec 1 17 Juglans regia Orzech włoski 3 18 Pyrus communis Grusza pospolita Prunus domestica Śliwa domowa 1 40,0 20 Cerasus vulgaris Wiśnia pospolita 2 21 Padus avium Czeremcha zwyczajna 3 RAZEM , Wiek i wartość przyrodnicza Wiek drzew występujących na terenie opracowania jest różny. Najmłodsze z nich mają od 2 do 15 lat (średnica pnia mierzona na 130cm wysokości wynosi do 20cm). Znaczna ilość drzew jest w wieku od 20 do 40 lat (średnica pnia, w zależności od gatunku, wynosi od 20 do 60cm) oraz 80 do 110 lat (średnica pnia, w zależności od gatunku, wynosi powyżej 50cm). Najstarsze egzemplarze drzew (średnica pnia powyżej 200cm) to drzewa ponad stuletnie głównie topole, w tym m.in. ponad stuczterdziestoletnia topola kanadyjska o średnicy pnia 111cm. Wiek drzew jest jedynie wartością przybliżoną. Określony został na podstawie średnicy drzew. Jest to prosta i nieinwazyjna metoda pozwalająca szacunkowo określić wiek drzewa. Na terenie opracowania występują głównie drzewa o dużej oraz niskiej wartości przyrodniczej. Do drzew o dużej wartości przyrodniczej należą: dąb szypułkowy, lipa, klon zwyczajny, wiąz szypułkowy oraz głóg jednoszyjkowy. Drzewa o średniej ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA STRONA 5

5 wartości przyrodniczej to: brzoza brodawkowata i morwa biała. Niską wartość przyrodniczą prezentują: topole, klon jesionolistny i robinia akacjowa. Drzewa owocowe to drzewa bez znaczenia przyrodniczego Stan ogólny szaty roślinnej Większość drzew występujących na terenie opracowania jest w dobrym i średnim stanie zdrowotnym. U znacznej części drzew stwierdzono jednak podcinanie gałęzi i konarów na drzewach widoczne są blizny po usuniętych gałęziach. U kliku egzemplarzy ucięte zostały konary, powodując tym samym zdeformowanie pokroju drzewa. Kilka drzew jest w złym stanie zdrowotnym. Ich stan wynika z całkowitego uschnięcia, ogłowienia, wypróchnień spowodowanych usunięciem gałęzi, rozległych uszkodzeń pnia, obkorowania drzewa w wyniku usychania konarów, wypróchnieniem wnętrza drzewa, obecnością znacznej ilości jemioły w koronie Drzewa przeznaczone do wycinki Z uwagi na kolizję z projektowaną drogą określono, które ze zinwentaryzowanych drzew przeznaczone są do wycinki. Zaznaczono je czerwonym krzyżykiem na planie sytuacyjnym (Rys. nr 2). ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA STRONA 6

6 II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA I RYSUNKOWA ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA STRONA 7

7 1. Tabela nr 1: Wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów L.p. nazwa łacińska nazwa polska obwód pnia na wys. 130cm (cm) wysokość (m) średnica korony (m) pow. (m²) stan ogólny drzewa przeznaczone do wycinki Tilia cordata Lipa drobnolistna 154 7,0 10,0 dobry 2 Tilia cordata Lipa drobnolistna 3x 28, 24, 23 4,0 3,5 dobry wycinka 3 Salix alba Wierzba biała 27 3,5 3,0 dobry wycinka 4 Salix alba Wierzba biała 3x 78, 62, 40 5,0 8,0 dobry wycinka 5 Juglans regia Orzech włoski 3x 56, 45, 43 5,0 8,0 zły wycinka 6 Prunus domestica Śliwa domowa 4x 35, 32, 30, 27 4,0 5,0 dobry 7 Acer negundo Klon jesionolistny 9x 88, 57, 49, 46, 38, 38, 30, 27, 25 6,0 13,0 średni uwagi widoczne uszkodzenie pnia i jednego z konarów jeden z konarów ogłowiony ok. 0,5m od ziemi uszkodzenia pnia, widoczne ślady po ucinanych gałęziach; konary obkorowane i próchniejące uszkodzenie pnia jednego z konarów; widoczne ślady bytowania korników 8 Rhus typhina Sumak octowiec 4x 40, 39, 38, 30 5,0 9,0 zły wycinka drzewo suche- z niewielką ilością liści, obkorowane; na konarach grzyb 9 Acer negundo Klon jesionolistny 53 5,5 5,0 dobry wycinka jeden z konarów ucięty 0,3m od ziemi 10 Acer negundo Klon jesionolistny 47 5,0 3,5 dobry wycinka 11 Quercus robur Dąb szypułkowy 4x 108, 100, 92, widoczne liczne blizny po uciętych 7,0 15,0 dobry wycinka 34 gałęziach 12 Populus nigra Topola czarna 193 7,0 9,0 dobry wycinka jemioła w koronie 13 Ulmus laevis Wiąz szypułkowy 111 5,5 7,0 dobry wycinka widoczne liczne blizny po uciętych gałęziach 14 Tilia cordata Lipa drobnolistna 2x 73, 70 6,0 8,0 dobry wycinka 15 Populus nigra Topola czarna 212 8,0 8,0 dobry wycinka jemioła w koronie ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA STRONA 8

8 16 Acer negundo Klon jesionolistny 112 7,0 10,0 dobry/ średni wycinka jeden z konarów ogłowiony tuż przy ziemi, pokrój zdeformowany 17 Acer negundo Klon jesionolistny 98 6,0 8,0 dobry wycinka widoczne liczne blizny po uciętych gałęziach 18 Acer negundo Klon jesionolistny 2x 125, 112 6,0 15,0 dobry wycinka 19 Acer negundo Klon jesionolistny 134 6,5 9,0 dobry wycinka jeden z konarów ogłowiony tuż przy ziemi 20 Tilia cordata Lipa drobnolistna 2x 120, 81 6,0 8,0 dobry wycinka 21 Populus nigra Topola czarna ,0 7,0 dobry wycinka 22 Populus nigra Topola czarna ,0 7,5 średni wycinka uszkodzenie pnia do wysokości ok. 1,0m próchniejące w środku 23 Populus nigra Topola czarna 2x 197, ,0 8,5 dobry wycinka 24 Tilia cordata Lipa drobnolistna 3x 115, 78, 75 6,5 11,0 dobry wycinka widoczne blizny po uciętych gałęziach 25 Tilia cordata Lipa drobnolistna 2x 180, 173 8,0 12,0 dobry wycinka widoczne blizny po uciętych gałęziach 26 Tilia cordata Lipa drobnolistna 2x 165, 100 7,0 12,0 dobry widoczne blizny po uciętych gałęziach 27 Populus nigra Topola czarna ,0 7,0 średni wycinka 28 Quercus robur Dąb szypułkowy 218 9,0 18,0 dobry wycinka 29 Populus canadensis Topola kanadyjska ,0 7,0 średni wycinka 30 Populus canadensis Topola kanadyjska ,0 6,0 średni 31 Populus canadensis Topola kanadyjska ,0 8,0 średni wycinka 32 Populus canadensis Topola kanadyjska ,0 7,0 średni wycinka 33 Prunus domestica Śliwa domowa 3,5 40,0 dobry wycinka 34 Salix alba Wierzba biała 6x 55, 53, 49, 46, 41, 38 5,0 8,0 dobry wycinka 35 Populus canadensis Topola kanadyjska 120 7,0 6,0 dobry wycinka 36 Quercus robur Dąb szypułkowy 2x 45, 32 4,0 3,5 dobry wycinka widoczne uszkodzenia pnia oraz liczne blizny po usuniętych gałęziach; górne konary obkorowane widoczne liczne blizny po usuniętych konarach widoczne liczne blizny po usuniętych konarach widoczne liczne blizny po usuniętych konarach widoczne liczne blizny po usuniętych konarach widoczne liczne blizny po usuniętych konarach ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA STRONA 9

9 37 Quercus robur Dąb szypułkowy 47 4,0 4,0 dobry wycinka 38 Quercus robur Dąb szypułkowy 34 3,5 3,0 dobry wycinka 39 Quercus robur Dąb szypułkowy 38 3,5 3,0 dobry wycinka 40 Populus canadensis Topola kanadyjska 2x 232, ,0 8,0 dobry wycinka 41 Quercus robur Dąb szypułkowy 170 8,0 12,0 dobry wycinka 42 Quercus robur Dąb szypułkowy 172 7,0 13,0 dobry wycinka 43 Quercus robur Dąb szypułkowy 73 5,0 8,0 dobry wycinka 44 Quercus robur Dąb szypułkowy 72 5,5 6,0 dobry wycinka 45 Betula pendula Brzoza brodawkowata 3x 49, 42, 38 6,0 5,0 dobry wycinka 46 Quercus robur Dąb szypułkowy 127 7,0 12,0 dobry wycinka 47 Populus canadensis Topola kanadyjska ,0 12,0 dobry wycinka 48 Quercus robur Dąb szypułkowy 2,5 20,0 dobry wycinka 49 Populus canadensis Topola kanadyjska ,0 7,0 dobry wycinka 50 Salix alba Wierzba biała 146 9,0 8,0 dobry wycinka 51 Populus canadensis Topola kanadyjska ,0 6,0 dobry wycinka 52 Populus tacamahaca Topola balsamiczna 102 5,0 4,0 dobry wycinka widoczne ślady bytowania korników 53 Populus canadensis Topola kanadyjska ,0 6,0 dobry wycinka 54 Populus canadensis Topola kanadyjska ,0 7,0 dobry wycinka 55 Populus canadensis Topola kanadyjska 180 9,0 6,0 dobry wycinka 56 Populus canadensis Topola kanadyjska ,0 8,0 dobry wycinka 57 Quercus robur Dąb szypułkowy 40 2,5 3,0 dobry wycinka 58 Quercus robur Dąb szypułkowy 42 3,5 3,0 dobry wycinka 59 Quercus robur Dąb szypułkowy 51 3,5 3,0 dobry wycinka 60 Quercus robur Dąb szypułkowy 65 3,5 4,0 dobry wycinka 61 Quercus robur Dąb szypułkowy 58 4,0 5,0 dobry wycinka 62 Populus canadensis Topola kanadyjska ,0 5,0 dobry wycinka ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA STRONA 10

10 63 Populus tacamahaca Topola balsamiczna 305 9,0 6,0 zły 64 Quercus robur Dąb szypułkowy 136 7,0 9,0 dobry wycinka 65 Quercus robur Dąb szypułkowy 182 7,0 14,0 dobry wycinka 66 Quercus robur Dąb szypułkowy 183 9,0 16,0 dobry wycinka 67 Populus canadensis Topola kanadyjska ,0 6,0 dobry 68 Populus canadensis Topola kanadyjska ,0 5,0 dobry 69 Populus canadensis Topola kanadyjska ,0 6,0 dobry 70 Populus canadensis Topola kanadyjska ,0 4,0 dobry wycinka 71 Quercus robur Dąb szypułkowy 135 8,0 10,0 dobry wycinka 72 Quercus robur Dąb szypułkowy 189 8,0 12,0 dobry wycinka 73 Populus canadensis Topola kanadyjska 170 8,0 5,0 dobry wycinka 74 Populus canadensis Topola kanadyjska ,0 5,0 dobry znaczne uszkodzenie pnia; drzewo uschnięte; konary obkorowane 75 Populus canadensis Topola kanadyjska 165 8,0 5,0 zły ; drzewo uschnięte 76 Populus canadensis Topola kanadyjska 125 8,0 5,0 dobry 77 Populus canadensis Topola kanadyjska 138 8,0 5,0 dobry 78 Populus canadensis Topola kanadyjska 2x 130, 85 7,0 4,0 dobry 79 Populus canadensis Topola kanadyjska 174 7,0 4,5 dobry 80 Quercus robur Dąb szypułkowy 95 7,0 9,0 dobry wycinka ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA STRONA 11

11 81 Quercus robur Dąb szypułkowy 2x 107, 93 7,0 10,0 dobry wycinka 82 Quercus robur Dąb szypułkowy 2x 126, 98 9,0 14,0 dobry wycinka 83 Quercus robur Dąb szypułkowy 2x 145, 130 9,0 14,0 dobry wycinka 84 Quercus robur Dąb szypułkowy 160 8,0 12,0 dobry wycinka 85 Quercus robur Dąb szypułkowy 208 8,0 10,0 dobry wycinka 86 Quercus robur Dąb szypułkowy 3x 231, 173, ,0 15,0 dobry wycinka 87 Populus canadensis Topola kanadyjska 168 9,0 7,0 dobry wycinka jemioła w koronie 88 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 8x 85, 72, 66, 53, 48, 43, 38, 4,5 8,0 dobry Juglans regia Orzech włoski 82 3,5 4,0 dobry 90 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 4x 50, 45, 32, 28 3,0 3,0 dobry 91 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 3x 61, 52, 45 3,5 4,0 dobry 92 Padus avium Czeremcha zwyczajna 6x 68, 64, 59, 56, 52, 47 3,5 6,0 dobry drzewo uschnięte 2x 55, 40 2,5 3,0 zły 94 Betula pendula Brzoza brodawkowata 2x 63, 54 5,0 6,0 dobry wycinka 95 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 3x 122, 51, 46 4,0 7,0 dobry wycinka 96 Pyrus communis Grusza pospolita 173 5,5 8,0 dobry wycinka 97 Pyrus communis Grusza pospolita 2x 102, 85 5,0 10,0 dobry 98 Quercus robur Dąb szypułkowy 251 8,0 14,0 dobry wycinka 99 Quercus robur Dąb szypułkowy 308 8,0 16,0 dobry wycinka 100 Quercus robur Dąb szypułkowy 130 7,5 12,0 dobry wycinka 101 Quercus robur Dąb szypułkowy 2x 70, 41 5,0 8,0 dobry ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA STRONA 12

12 102 Tilia platyphyllos Lipa szerokolistna 6x 80, 75, 52, 43, 40, 38 5,0 8,0 dobry 103 Pyrus communis Grusza pospolita 130 5,0 5,0 dobry wycinka 104 Populus canadensis Topola kanadyjska 75 6,0 3,0 dobry 105 Tilia platyphyllos Lipa szerokolistna 2x 56, 45 5,0 4,0 dobry 106 Quercus robur Dąb szypułkowy 145 8,0 10,0 dobry wycinka 107 Quercus robur Dąb szypułkowy 98 6,0 7,0 dobry wycinka 108 Pyrus communis Grusza pospolita 95 6,0 8,0 dobry wycinka 109 Morus alba Morwa biała 130 4,0 5,0 średni drzewo ogłowione na wysokości 4,0m 110 Morus alba Morwa biała 152 3,5 3,0 średni drzewo ogłowione na wysokości 3,5m 111 Pyrus communis Grusza pospolita 2x 83, 60 5,0 7,0 dobry 112 Quercus robur Dąb szypułkowy 190 9,0 15,0 dobry wycinka 113 Morus alba Morwa biała 3x 80, 72, 65 4,0 6,0 dobry 114 Morus alba Morwa biała 3x 94, 61, 43 5,0 8,0 dobry 115 Pyrus communis Grusza pospolita 106 5,0 6,0 dobry wycinka 116 Quercus robur Dąb szypułkowy 3x 45, 33, 20 4,0 6,0 dobry 117 Pyrus communis Grusza pospolita 85 5,0 4,5 dobry 118 Morus alba Morwa biała 80 4,0 3,0 dobry 119 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 4x 60, 45, 38, 30 3,0 6,0 dobry 120 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 6x 70, 65, 57, 43, 34, 22 3,0 8,0 dobry 121 Quercus robur Dąb szypułkowy 136 6,0 7,0 dobry wycinka 122 Quercus robur Dąb szypułkowy 75 5,0 5,0 dobry wycinka 123 Populus canadensis Topola kanadyjska 156 9,0 7,0 dobry wycinka duża ilość jemioły w koronie 124 Quercus robur Dąb szypułkowy 78 7,0 6,0 dobry wycinka 125 Populus canadensis Topola kanadyjska 205 9,0 6,0 dobry wycinka 126 Pyrus communis Grusza pospolita 151 4,5 7,0 dobry 127 Quercus robur Dąb szypułkowy 2x 85, 70 6,5 8,0 dobry wycinka ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA STRONA 13

13 128 Quercus robur Dąb szypułkowy 103 5,0 8,0 dobry wycinka 129 Pyrus communis Grusza pospolita 5x 85, 71, 63, 49, 45 4,5 8,0 dobry 130 Quercus robur Dąb szypułkowy 2x 45, 40 4,0 4,0 dobry wycinka 131 Populus tremula Topola osika 31 3,0 2,0 dobry wycinka 132 Populus tremula Topola osika 52 4,0 3,0 dobry wycinka 133 Populus tremula Topola osika 61 4,0 3,0 dobry wycinka 134 Populus tremula Topola osika 58 4,0 3,0 dobry wycinka 135 Populus tremula Topola osika 54 4,0 3,0 dobry wycinka 136 Populus tremula Topola osika 43 4,0 3,0 dobry wycinka 137 Quercus robur Dąb szypułkowy 80 4,0 6,0 dobry wycinka 138 Pyrus communis Grusza pospolita 5x 62, 54, 41, 32, 25 3,0 3,5 dobry 139 Betula pendula Brzoza brodawkowata 64 6,0 4,0 dobry wycinka 140 Quercus robur Dąb szypułkowy 52 5,0 5,0 dobry wycinka 141 Pyrus communis Grusza pospolita 4x 98, 80, 65, 44 5,5 7,0 dobry wycinka 142 Pyrus communis Grusza pospolita 2x 71, 44 5,0 5,0 dobry 143 Pyrus communis Grusza pospolita 3x 62, 48, 33 5,0 4,0 dobry 144 Pyrus communis Grusza pospolita 75 5,0 4,0 dobry 145 Pyrus communis Grusza pospolita 3x 102, 74, 40 5,0 7,0 dobry 146 Quercus robur Dąb szypułkowy 3x 28, 18, 15 3,0 4,0 dobry 147 Pyrus communis Grusza pospolita 3x 82, 20, 17 5,0 4,0 dobry wycinka 148 Populus tremula Topola osika 50 5,0 3,0 dobry wycinka 149 Betula pendula Brzoza brodawkowata 66 5,0 3,0 dobry wycinka 150 Populus tremula Topola osika 48 5,0 3,0 dobry wycinka 151 Populus tremula Topola osika 54 5,0 3,0 dobry wycinka 152 Populus tremula Topola osika 80 5,0 3,0 dobry wycinka 153 Pyrus communis Grusza pospolita 95 5,5 7,0 dobry wycinka 154 Populus canadensis Topola kanadyjska 185 8,0 4,0 średni wycinka ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA STRONA 14

14 155 Populus canadensis Topola kanadyjska 194 8,0 5,0 średni wycinka 156 Salix alba Wierzba biała 115 5,0 6,0 dobry wycinka 157 Populus canadensis Topola kanadyjska 218 9,0 5,0 średni wycinka 158 Pyrus communis Grusza pospolita 3x 121, 87, 53 6,0 5,0 dobry 159 Pyrus communis Grusza pospolita 5x 76, 58, 43, 39, 28 5,0 4,5 dobry 160 Pyrus communis Grusza pospolita 6x 42, 37, 27, 25, 19, 16 4,0 3,0 dobry 161 Pyrus communis Grusza pospolita 162 Pyrus communis Grusza pospolita 9x 77, 54, 49, 35, 33, 30, 29, 27, 25 5x 66, 53, 46, 45, 33 6,0 7,0 dobry 5,0 4,0 dobry 163 Pyrus communis Grusza pospolita 4x 80, 74, 48, 46 5,0 6,0 dobry 164 Pyrus communis Grusza pospolita 2x 33, 27 3,0 3,0 dobry 165 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 2x 65, 44 5,0 4,0 dobry 166 Pyrus communis Grusza pospolita 5x 68, 49, 37, 28, 27 5,0 4,0 dobry 167 Pyrus communis Grusza pospolita 3x 60, 34, 29 6,0 5,0 dobry 168 Pyrus communis Grusza pospolita 4x 55, 49, 47, 36 5,0 4,0 dobry 169 Pyrus communis Grusza pospolita 170 Pyrus communis Grusza pospolita 5x 81, 67, 49, 37, 34 8x 85, 66, 53, 43, 38, 35, 30, 28 5,0 4,0 dobry 5,0 4,0 dobry 171 Quercus robur Dąb szypułkowy 3x 116, 92, 87 7,0 8,0 dobry 172 Pyrus communis Grusza pospolita 3x 35, 28, 18 6,0 6,0 dobry ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA STRONA 15

15 173 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 10x 58, 54, 50, 49, 46, 43, 35, 32, 28, 25 7,0 6,0 dobry 174 Juglans regia Orzech włoski 2x 90, 75 7,0 5,0 dobry 175 Pyrus communis Grusza pospolita 4x 98, 75, 64, 55 7,5 6,0 dobry 176 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 2x 115, 41 7,0 5,0 dobry 177 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 2x 42, 30 8,0 6,0 średni 178 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 75 8,5 5,0 średni 179 Salix alba Wierzba biała 82 10,0 6,0 zły 180 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 2x 90, 35 9,0 7,0 dobry 181 Salix alba Wierzba biała 2x 110, 90 11,0 8,0 średni 182 Salix alba Wierzba biała 74 8,0 6,0 zły 183 Cerasus vulgaris Wiśnia pospolita 3x 60, 60, 58 7,0 5,0 średni 184 Acer platanoides Klon zwyczajny 2x 65, 50 8,0 6,0 średni 185 Padus avium Czeremcha zwyczajna 186 Padus avium Czeremcha zwyczajna 9x 60, 57, 55, 51, 49, 46, 42, 33, 27 15x 55, 53, 52, 51, 50, 50, 48, 44, 42, 41, 40, 40, 36, 35, 30 widoczna próchniejąca rana na pniu oraz blizny po usuniętych gałęziach widoczne blizny po usuniętych gałęziach, tuż przy ziemi widoczna próchniejąca dziupla widoczne blizny po usuniętych gałęziach; od wysokości ok.1,5m pień obkorowany 7,0 7,0 średni 7,0 8,0 średni ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA STRONA 16

16 187 Cerasus vulgaris Wiśnia pospolita 3x 45, 38, 30 7,0 6,0 średni 188 Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa 2x 53, 50 9,0 7,0 średni 189 Salix alba Wierzba biała ,0 8,0 średni 190 Populus canadensis Topola kanadyjska ,0 12,0 średni wycinka w koronie duża ilość jemioły 191 Populus canadensis Topola kanadyjska ,0 12,0 średni wycinka w koronie duża ilość jemioły ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA STRONA 17

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA Tom I Tom II Tom III Tom IV Tom V Projekt Zagospodarowania Terenu Projekt budowlano-wykonawczy branża drogowa Projekt budowlano-wykonawczy branża sanitarna Inwentaryzacja zieleni

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO VIDAR USŁUGI OGRODNICZE Jarosław Łukasiak Ul.Armii Krajowej 33/26 06-400 Ciechanów Temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM 0+000.00

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno Jednostka projektowa: TRANSMOST Sp. z o.o. 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 21/1 Tel/fax.: (0-22) 853 51 60 Stadium: Branża:

Bardziej szczegółowo

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) wysokość (m) Powierzchni średnica a korony (m) zakrzewienia (m2) 1 1 Wierzba biała Salix alba 70+88+81 6 6 Zły stan zdrowotny ETAP III 13+21+12+29+22+27+2 2 2

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej,

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej, Autor: SELVA Pracownia Architektury Krajobrazu Sebastian Koziarzewski, ul. Szwedzka 3/11, 54-401 Wrocław. Adres: ul. Żernicka, Wrocław Selva Pracownia Architektury Krajobrazu www.selvawroc.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA Nr drzewa/ krzewu.. Gatunek Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód na wys. 5 cm Obwód pni na wys. 0 cm średnic [szt.] 5 0-5 5-0 05-0 5 Pow. Wys. [m] [m] Stan zdrowotny Nr drzewa/ krzewu

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Iława, kwiecien 2013r. 1. Podstawa opracowania: Zlecenie Burmistrza miasta Iława. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. Wizja

Bardziej szczegółowo

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY:

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY: 6 366 10 11 7 12 13 14 531 8 321 9 378 542 320 463 570 472 OZNACZENIA: 611 1 2k 7 201 2 620 1k 193 124 34k 76 3k 3 613 5 4 648 151 807 366 834 34k 34k drzewo pomnik przyrody 487 301 162 835 378 drzewo

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Numer na mapie Nazwa łacińska / Nazwa polska / Obwód pnia (w cm) wyciąć Przyczyna Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia L.p. Nr drzewa Gatunek drzewa lub krzewu Obwód pnia w centymetrach 1 1 Sosna zwyczajna 1 2 2 Sosna zwyczajna 122 3 3 Klon jawor 22, 4 4 Klon jawor 22, 22,25, 32,

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą Wykonały: mgr inŝ. MAJA SKIBIŃSKA architekt krajobrazu mgr inŝ. ALEKSANDRA WIKTORKO architekt krajobrazu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze wycinki drzew

Ogłoszenie o zamiarze wycinki drzew Ogłoszenie o zamiarze wycinki drzew Zarząd SB-M RUDA podaje do wiadomości Mieszkańców zamiar złożenia wniosku do Urzędu Miasta Warszawa Wydział Ochrony Środowiska, w sprawie wycięcia drzew : Nazwa Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm] 1 Rosa spp. grupa: róża spp. 2 Rosa spp. grupa: róża spp. 111+97+1 Salix spp. wierzba spp. 3 02+94 15 9 średni redukowana korona 4 subsp. Syriaca śliwa mirabelka 22+12 7 3 dobry Acer platanoides klon pospolity

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI C ZĘ Ś Ć O P IS O W O - R YS U NK O W A

INWENTARYZACJA ZIELENI C ZĘ Ś Ć O P IS O W O - R YS U NK O W A Inwestor: Zamawiający: Jednostka projektowa: Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno Spółka Infrastrukturalna Powiatu Piaseczyńskiego Sp. z o.o. ul. Żwirowa 50/52, 05-506

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DĄBROWSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO

PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DĄBROWSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA KNURÓW

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu.

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Temat: Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Inwestor: Obręb: Stadium: Branża: inwentaryzacja dendrologiczna szata roślinna Wykonanie: dr inż. Monika Czechowicz tel. kom.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666 Plan wyrębu " P K I " B R O N I S Ł A W W A L U G A 4 1-7 0 9 R U D A Ś L. U L. N I E D U R N E G O 3 0 T E L. / F A X. ( 0-3 2 ) 2 4-4 4-6 6 6 e - m a i l : W a l u g a @ w p. p l ; NAZWA ZAMÓWIENIA,

Bardziej szczegółowo

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89)

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 e-mail: biuro@noweko.com.pl Nazwa obiektu: Budowa kolektora Centralnego bis w ulicy Leśnej w Olsztynie. Adres:

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo 49 75 76 77 78 79 80 81 82 83 94 48 85 84 86 91 88 87 89 90 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 63 64 95 46 44 9c 45 43 36 38 39 41 40 37 42 9b 34 33 35 31 32 28 29

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 BRANŻA OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR Architektura Krajobrazu Ul. Kolbego 85-626 Bydgoszcz; Działki o numerach: 7, 199, 198 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 48/3, 48/4, 48/5, 49/3, 49/5, 49/6, obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków

Bardziej szczegółowo

UL. Szalkiewiczowej 8 tel NIP Reg Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach

UL. Szalkiewiczowej 8 tel NIP Reg Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach damdroń upr.bud.1 93/Lb/98 OBIEKT: mgrinż.a Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach AMD Usługi Budowlane i Projektowe MAŁGORZATA DROŃ 24-100 PUŁAWY UL. Szalkiewiczowej 8 tel. 0603 916 422 NIP.716-135-58-06

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU Numer drzewa Gatunek drzewa Obwód 1. Malus domestica 2. Robinia 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna 4. Syringa vulgaris

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW Fragment ulicy Dąbrowskiego na odcinku od ulicy Gorajskiej-Prusimskiej do ulicy Łobżenickiej w Poznaniu 1 Aesculus hippocastanum / kasztanowiec biały 1 25 2 Robinia peseudoacacia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska Warszawa. W a r s z a w a, s i e r p i eń 2016r. Inwestor: Opracowanie:

Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska Warszawa. W a r s z a w a, s i e r p i eń 2016r. Inwestor: Opracowanie: I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I n a s k a r p i e p r z y M u z e u m P o w s t a n i a W a r s z a w s k i e g o ( r ó g u l. G r z y b o w s k i e j i T o w a r o w e j ), n a d z i a ł c e

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów z gospodarką zielenią

Inwentaryzacja drzew i krzewów z gospodarką zielenią Inwentaryzacja i krzewów z gospodarką zielenią lokalizacja: nr.ew.79/2 obręb ew.4-07-03 Warszawa-Białołęka opracowanie wykonała: mgr inż.arch.kraj.karolina Bylinowska-Żyta, Warszawa, lipiec 2016r. 0 Zawartość

Bardziej szczegółowo

Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II

Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Inwestor: Gmina Teresin DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Projektant: COPLAN Polska Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku.

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku. Zawartość opracowania: Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem I. Opis techniczny II. Inwentaryzacja szczegółowa drzew i krzewów III. Opracowanie graficzne IV. Opis zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Ogrodypro Robert Polański ul. Kwiatowa 35 62-030 Luboń tel. 604 548 527 biuro@ogrodypro.pl http://ogrodypro.pl/ INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ADRES: ul. Kłodnicka 36, 54-207 Wrocław cz. dz. nr 11/3, AM

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ LOKALIZACJA: Skwer S. Broniewskiego Orszy i fragment parku Morskie Oko ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27

Bardziej szczegółowo

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.:

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi łączącej ul. Bursztynową z ul. Mickiewicza Opracowanie: BIO-PLAN Pracownia ochrony przyrody i ekologii dr Krzysztof Spałek ul. Psie Pole 15, 46-040

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska Kawice 10, 59 230 Prochowice oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Zlecający:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW Zespół autorski: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:

PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW Zespół autorski: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis: EGZ. NR 1 Inwestor: Zarząd Powiatu Białostockiego reprezentowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku 15-522 Białystok, Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 37 Jednostka projektowa: Adres obiektu: woj.

Bardziej szczegółowo

Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN

Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Aktualizacja szczegółowej inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str.

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str. Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE.... str. 4 2. RYSUNKI. str. 378 2.1. SPIS RYSUNKÓW. str. 378 Strona 1 1. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck Stadium: PLAN WYRĘBU. EGZ. Nazwa inwestycji: Adres obiektu: Branża: Inwestor: Andrzej Przybylski Ul. Kukuczki 24 m 34 42-224 Częstochowa Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO Zamawiający: Urząd Gminy w Brzeźniu ul. Wspólna 44 98275 Brzeźnio Wykonawca: Mgr inż. arch. kraj. Paweł Dzierżek Szymanowice

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki na parkingach 1A i 1C n

Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki na parkingach 1A i 1C n Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki na parkingach 1A i 1C n L.p. nr inwentary z. drzewa gatunek drzewa uwagi obwód pnia w cm mierzony na wys. 130 cm Parking P1 1 1 olcha czarna 157 125 2 2 olcha

Bardziej szczegółowo

TEREN ZIELENI - SKWER

TEREN ZIELENI - SKWER VERTIGO MARGARETA JARCZEWSKA ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław tel. 48 609473093; e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl OBIEKT: TEREN ZIELENI - SKWER TEMAT: ADRES: BUDOWA, MODERNIZACJA, DOPOSAŻANIE MIEJSC

Bardziej szczegółowo

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1.

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1. Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [ 2 ] Współczynnik c obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,5 231,28 115,64 2 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu Stawka zł /1 Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [m 2 ] Obw. Stawka zł /1 cm m 2 Opłata za usunięcie Współczynnik [cm] * obwodu drzewa powierzchni [PLN] Uwagi KOD Wiek krzewu 41 owocowe

Bardziej szczegółowo

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m)

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m) 1 Berberis thunbergii Potentilia fruticosa berberys Thynberga pięciornik krzewiasty _ 200m 2 0.8 młode nasadzenia do 5 lat 2 Euonymus fortunei trzmielina Fortuna _ 42m 2 0.3 młode nasadzenia do 5 lat 3

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków Zawartość opracowania:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1 INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1. Podstawa opracowania: - Umowa zlecenie - Mapa sytuacyjno wysokociowa w skali 1:500 - Bezporednie pomiary w terenie - Ustawa z dnia 31 stycznia 1980r o Ochronie i Kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ - Obr. ew. 31 dz. nr: 1/99, 1/194, 1/192 - Obr. ew. 37 dz.

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ - Obr. ew. 31 dz. nr: 1/99, 1/194, 1/192 - Obr. ew. 37 dz. INWESTOR Gmina Olsztyn 10-101 Olsztyn, Plac Jana Pawła II-go nr 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU Ulica Bohaterów Monte Cassino w Olsztynie Etap 1. Odcinek od ulicy Leśnej. RODZAJ OPRACOWANIA INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści: Spis treści: OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 2. PRZEDMIOT UMOWY... 4 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 4. STAN ISTNIEJĄCY... 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19 Inwentaryzacja zieleni drzew Załącznik nr 19 Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu etap II - odcinek od ul. Miodowej do ul. Piołunowej L.p.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Temat: INWENTARYZACJA ZIELENI Lokalizacja: Zleceniodawca: MIASTO: WROCŁAW OBRĘB: 43 PRACZE ODRZAŃSKIE DOTYCZY: CZĘŚCI DZIAŁKI, 78,, AM 26, 1/16, 1/17, 1/18, 1/23 AM30 Wykonawca: Giebułtów Bl. 17/11 59

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W 2011 Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W edek Agor Wykonie: Czysta Energia PV Sebastian Machnowski Warszawa, luty 2011 1. OPIS OPRACOWANIA.... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI INWENTARYZACJA ZIELENI DO PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 007013F, UL. CEGLANEJ I UL. KALINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DROSZKÓW 1) Podstawa opracowania. mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000, stanowiąca

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ Inwestor: Gmina Skawina Rynek 1 32-050 Skawina Biuro projektowe: 30-710 Kraków ul. Krzywda 12A/BS5 www.serpentyna.pl biuro@serpentyna.pl Tel. kom.: 501 194 278 Tel./fax: (12) 657 26 01 Temat inwestycji:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH

INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH Opracowanie: mgr inŝ. Joanna Flis - inspektor nadzoru ds. zieleni upr. NOT Nr 17/94/5 Puławy, lipiec 2014 r. Spis treści 1. Podstawa i zakres opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

EGZ. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce. Spis zawartości: Strona 2

EGZ. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce. Spis zawartości: Strona 2 EGZ. Zamierzenie budowlane: Lokalizacja: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce Rodzaj projektu: INWENTARYZAJCA ZIELENI Branża: DENDROLOGICZNA Spis

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015 OBIEKT BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 PRZY ULICY INŻYNIERSKIEJ 54 WE WROCŁAWIU ADRES ul. Inżynierska 54, Wrocław KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Kat.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY Opracowała: Marzec 2017 1. INWESTOR Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia 1 Grab pospolity Carpinus betulus 50 4,5 6 2 Robinia biała Robinia pseudoacacia 56+67 6 6,5 3 Ligustr pospolity Ligustrum

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA - IGPiM - INSTITUTE OF SPATIAL ECONOMICS AND HOUSING - ISMH - ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa 45, Targowa Street, 03-728 Warsaw, Poland Telefon: 022 619

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N AŁĄCNIK 3C - WYKA DREW DO IELĘGNACJI L nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr /N 1 1 2 2 3 3 zwarta grupa krzewów - - - - - - - - - 20 4 2 5 pozostawić betula pendula 40 126 4 16 5

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE SPIS TREŚCI I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA II. OPIS TERENU III. OPIS DO INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ IV. SPIS BOTANICZNYCH NAZW GATUNKÓW V. WYKAZ ZINWENTARYZOWANYCH ROŚLIN VI. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1.0. Podstawa opracowania... 3 2.0. Cel i zakres opracowania... 3 3.0. Charakterystyka geobotaniczna... 3 4.0. Inwentaryzacja istniejącej zieleni... 3 5.0. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

3,5m 2 krzewy w wieku

3,5m 2 krzewy w wieku Spis inwentaryzacyjny roślin wraz wytypowaniem ich do wycinki L.p. Gatunek (rodzaj) Obwód pnia [cm] φ korony [m] zasięg korony [m 2 ] Wys. [m] Uwagi Informacja o wycince 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni KON-308/09/PW-ZT/I-ZIEL

Inwentaryzacja zieleni KON-308/09/PW-ZT/I-ZIEL KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie 41201 przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie Autor: mgr inż. architekt krajobrazu Marta Kępka Warszawa, marzec 2014

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI KATARZYNA LIS - MORAWSKA INWENTARYZACJA ZIELENI NA TERENIE PROJEKTOWANYCH BOISK W MOSINIE PRZY ULICY TOPOLOWEJ ZLECENIODAWCA: AMIBUD Cezary Ilnicki ul. Świerczewskiego 84 59-930 Pieńsk OPRACOWAŁ: mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

MPS-2 oraz teren bazy lotniska. Opracowanie wykonała: mgr Anna Kozłowska

MPS-2 oraz teren bazy lotniska. Opracowanie wykonała: mgr Anna Kozłowska Inwentaryzacja dendrologiczna dla zadania inwestycyjnego pn. Zadanie 2AF 15103 budowa i modernizacja składów MPS i zadanie 2AF 15103/OK01 budowa i modernizacja składu paliw lotniczych i samochodowych na

Bardziej szczegółowo

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/ e-mail Konto / NIP Ul. Kolonia Stella 26 32-500 Chrzanów tel. 0-32 623 00 49 fax. 0-32 625 06 23 www.biurokonstruktor.com.pl biuro@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo