Umowa: 2009/ROŚ.ŚR/11. Zadanie: Uproszczony plan gospodarki drzewostanem w zabytkowym Parku Miejskim w Nysie cz. I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa: 2009/ROŚ.ŚR/11. Zadanie: Uproszczony plan gospodarki drzewostanem w zabytkowym Parku Miejskim w Nysie cz. I"

Transkrypt

1 Zakład Usługowy mgr inŝ. Witosław Grygierczyk Gliwice ul. Ustroń 3 tel/fax: Umowa: 2009/ROŚ.ŚR/11 Zadanie: Uproszczony plan gospodarki drzewostanem w zabytkowym Parku Miejskim w Nysie cz. I Obiekt: Zabytkowy Park Miejski w Nysie cz. I BranŜa: Dokumentacja dendrologiczna Stadium: Zleceniodawca: Projektant: (Opracowujący) Uproszczona inwentaryzacja dendrologiczna z gospodarką drzewostanem mgr inŝ. Witosław Grygierczyk Rzeczoznawca nr 03/2004 URZĄD MIEJSKI W NYSIE NYSA ul. Kolejowa 15. Data: wrzesień 2009r Dokumentacja podlega ochronie Ustawa o prawie autorskim (Dz. U. Nr 24/94) Niniejszym oświadcza się, Ŝe przedmiotowe opracowanie zostało uznane za sporządzone prawidłowo zgodnie z przepisami oraz umową i jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma słuŝyć. Gliwice dnia wrzesień 2009r

2 DOKUMENTACJA DENDROLOGICZNA Uproszczony plan gospodarki drzewostanem w zabytkowym Parku Miejskim w Nysie cz. I SPIS TREŚCI Dokumentacja podlega ochronie... 0 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW Zadanie Zleceniodawca Podstawa opracowania Przedmiot i zakres opracowania Gospodarka drzewostanem Podsumowanie i uwagi... 5 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Zestawienie inwentaryzacyjne Sektor A 2. Zestawienie drzew do pielęgnacji Sektor A 3. Zestawienie drzew do wycinki Sektor A 4. Zestawienie inwentaryzacyjne Sektor B 5. Zestawienie drzew do pielęgnacji Sektor B 6. Zestawienie drzew do wycinki Sektor B 7. Mapa sytuacyjna 8. Dokumentacja fotograficzna Park Leśny Zakład Usługowy mgr inŝ. Witosław Grygierczyk GLIWICE, ul. USTROŃ 3 tel/fax mob Strona 2 / 5

3 DOKUMENTACJA DENDROLOGICZNA Uproszczony plan gospodarki drzewostanem w zabytkowym Parku Miejskim w Nysie cz. I 1. Zadanie Uproszczony plan gospodarki drzewostanem w zabytkowym Parku Miejskim w Nysie cz. I 2. Zleceniodawca URZĄD MIEJSKI W NYSIE Nysa ul. Kolejowa Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowi umowa 2009/ROŚ.ŚR/11 z dnia Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie uproszczonej inwentaryzacji dendrologicznej z gospodarką drzewostanem. Lokalizację drzew wraz z numeracją, odpowiadającą treści zawartej w wykazie zinwentaryzowanych drzew, naniesiono na podkład geodezyjny w skali 1:1200. Dodatkowo naniesiono pomarańczową farbą numery inwentaryzacyjne na pniach drzew. teren parku podzielono na 2 sektory A i B. Wykaz drzew zawiera: liczbę porządkową, numer inwentaryzacyjny, gatunek, obwód pnia mierzony zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie przyrody (D.U. 92/2004 poz.880), uwagi o stanie fitosanitarnym i technicznym drzewa oraz zalecenia. Brak zapisu w kolumnie uwagi oznacza, Ŝe nie wnosi się zastrzeŝeń do stanu technicznego i fitosanitarnego. Uwagi do numeracji w zestawieniu, sposób zapisu oznacza: Np.: 1.2 cyfry za numerem głównym - pień drzewa wielodniowego Np.: 1.a litera za numerem głównym, drzewo rosnące w sąsiedztwie, z reguły do usunięcia. Na pniach nanoszono farbą znaki literowe A;B lub (kropka). Dokumentację opracowano z wykorzystaniem programu komputerowego ARBORYSTA 2.0. Nazwy gatunkowe drzew i krzewów podano wg Dendrologia W. Seneta i J. Dolatowski (PWN 2000). 5. Gospodarka drzewostanem Uproszczoną gospodarkę drzewostanem, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, wykonano na podstawie odbytych wizji terenowych i wytypowaniu drzew na których niezbędnym jest wykonanie zabiegów konserwatorskich. Dokumentacja nie zawiera pełnej inwentaryzacji drzew z analizą historyczną i kompozycyjną. Park Leśny Zakład Usługowy mgr inŝ. Witosław Grygierczyk GLIWICE, ul. USTROŃ 3 tel/fax mob Strona 3 / 5

4 DOKUMENTACJA DENDROLOGICZNA Uproszczony plan gospodarki drzewostanem w zabytkowym Parku Miejskim w Nysie cz. I W trakcie wizji terenowych dokonano określenia stanu zachowania poszczególnych drzew pod kątem bezpieczeństwa, kondycji fizjologicznej, zachowania statyki, wartości dla zachowania układu kompozycyjnego parku. Szczególną uwagę zwracano na drzewa najstarsze i cenne botanicznie. Określono ich stan zachowania i przybliŝony zakres prac, moŝliwy do określenia z poziomu gruntu, dlatego dopuszcza się dokonania zmian w zakresie po dokonaniu penetracji korony. Zmiany te muszą być zaakceptowane przez autora dokumentacji i Zamawiającego. Zakazy: Nie dopuszcza się stosowania zabiegów tzw. chirurgii drzew np.: czyszczenia ubytków, impregnacji drewna jako szkodliwe dla ekosystemy. Stosowania wiązań przewiertowych oraz innych nie posiadających atestów i certyfikatów jako komplet. Opis zastosowanych w zapisie skrótów: CPS cięcia pielęgnacyjno sanitarne zakres obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac w koronie, w tym takŝe konieczne drobne korekty kształtu i wysokości po dokonaniu oceny z wysokości korony. Jednorazowy ubytek Ŝywej masy korony nie powinien przekraczać 25% KK korekta korony usunięcie części gałęzi lub konara z peryferyjnej partii korony celem poprawienia statyki drzewa lub wyeliminowania moŝliwości wyłamań konarów lub odnóg, niwelowania wad budowy. Rh redukcja wysokości obejmuje obniŝenie wierzchołkowej partii korony w przypadkach występowania potencjalnego zagroŝenia. Nie naleŝy mylić tego zabiegu z ogławianiem. Wz i Wz + wiązania elastyczne np.: Cobra lub Boa kompletny system słuŝący do wzmacniania mechanicznego budowy korony. Znak + oznacza konieczność zastosowania wiązań o podwyŝszonej wytrzymałości, minimum 5 t. Sposób montaŝu musi być zgodny z instrukcją. Nie dopuszcza się stosowania wiązań przewiertowych i innych opasowych (mieszanej konstrukcji) nie posiadających atestu jako jakości i certyfikatu przydatności do stosowania wzmocnienia konstrukcji koron drzew jako komplet. Atest na linę musi wydany być przez jednostkę certyfikacyjną akredytowaną do udzielenia certyfikatów w którymkolwiek państwie UE. Wz (3) - liczba w nawiasie oznacza ilość kompletów wiązań do zainstalowania, brak liczby oznacza zainstalowanie 1 kompletu. Park Leśny Zakład Usługowy mgr inŝ. Witosław Grygierczyk GLIWICE, ul. USTROŃ 3 tel/fax mob Strona 4 / 5

5 DOKUMENTACJA DENDROLOGICZNA Uproszczony plan gospodarki drzewostanem w zabytkowym Parku Miejskim w Nysie cz. I 6. Podsumowanie Inwentaryzacja zawiera ogółem 576 pozycje, w tym: Sektor A 268 pozycje ujęte w 213 numerach inwentaryzacyjnych w tym: do pielęgnacji 201 pozycji do wycinki 67 pozycji Sektor B 308 pozycje ujęte w 211 numerach inwentaryzacyjnych w tym: do pielęgnacji 194 pozycji do wycinki 114 pozycji Park Leśny Zakład Usługowy mgr inŝ. Witosław Grygierczyk GLIWICE, ul. USTROŃ 3 tel/fax mob Strona 5 / 5

6 ZESTAWIENIE DRZEW DO PIELĘGNACJI sektor A 1 1 lipa drobnolistna Tilia cordata 370 posusz 5% CPS + KK 2 2 lipa drobnolistna Tilia cordata 200 posusz 5% CPS 3 3 lipa drobnolistna Tilia cordata 213 posusz 5% CPS 4 4 lipa drobnolistna Tilia cordata 224 posusz 5% CPS 5 5 lipa drobnolistna Tilia cordata 215 posusz 5%, korona zawęŝona CPS + KK+Wz (3) 6 6 lipa drobnolistna Tilia cordata 300 posusz 5% CPS + KK 7 7 lipa drobnolistna Tilia cordata 218 posusz 5% CPS 8 9 kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 136 posusz 5% CPS skrzydłorzech kaukaski Pterocarya fraxinifolia 153 posusz 5% CPS (prześwietlenie) skrzydłorzech kaukaski Pterocarya fraxinifolia 129 posusz 5% CPS (prześwietlenie) skrzydłorzech kaukaski Pterocarya fraxinifolia 103 posusz 5% CPS (prześwietlenie) skrzydłorzech kaukaski Pterocarya fraxinifolia 100 posusz 5% CPS (prześwietlenie) skrzydłorzech kaukaski Pterocarya fraxinifolia 92 posusz 5% CPS (prześwietlenie) skrzydłorzech kaukaski Pterocarya fraxinifolia 82 posusz 5% CPS (prześwietlenie) skrzydłorzech kaukaski Pterocarya fraxinifolia 70 posusz 5% CPS (prześwietlenie) daglezja zielona Pseudotsuga menziesii 126 posusz 5% CPS sosna pospolita Pinus sylvestris 206 posusz 5% CPS dąb szypułkowy odm. stoŝkowa Quercus robur 'Fastigiata' 217 posusz 5% CPS (forma kolumnowości lekko rozmyta) daglezja zielona Pseudotsuga menziesii 124 posusz 5%, złamany wierzchołek CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 101 posusz 5% CPS lipa drobnolistna Tilia cordata 227 posusz 5% CPS + KK+Wz lipa drobnolistna Tilia cordata 264 posusz 5% CPS + KK lipa drobnolistna Tilia cordata 243 CPS + KK lipa drobnolistna Tilia cordata 275, rozwidlenie V CPS + KK+Wz"+" lipa drobnolistna Tilia cordata 284 posusz 5% CPS + KK lipa drobnolistna Tilia cordata 216 posusz 5% CPS lipa drobnolistna Tilia cordata 317 posusz 5% CPS + KK lipa drobnolistna Tilia cordata 179 posusz 5% CPS + KK+Wz lipa drobnolistna Tilia cordata 265 posusz 10% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 152 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 147 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 150 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 171 posusz 5% CPS świerk pospolity Picea abies 249 posusz 10% CPS topola czarna Populus nigra 551 posusz 5% CPS głóg pośredni Crataegus xmedia 143 posusz 20%, ubytek kominowy CPS + KK Strona 1

7 37 45 dąb szypułkowy Quercus robur 357 posusz 10%, ubytek wgłębny CPS dąb szypułkowy Quercus robur 293 posusz 20%, rozwidlenie V CPS + Wz dąb czerwony Quercus rubra 264 posusz 5% CPS dąb czerwony Quercus rubra 274 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 237 posusz 5% CPS dąb czerwony Quercus rubra 219 posusz 5% CPS dąb czerwony Quercus rubra 224 posusz 5% CPS dąb czerwony Quercus rubra 280 posusz 10%, ubytek wgłębny, rana po piorunie CPS dąb czerwony Quercus rubra 222 posusz 10% CPS dąb czerwony Quercus rubra 233 posusz 10% CPS dąb czerwony Quercus rubra 173 posusz 5% CPS dąb czerwony Quercus rubra 216 posusz 5% CPS + KK dąb szypułkowy Quercus robur 278 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 219 posusz 5%, duŝa rana, huby CPS + KK klon pospolity Acer platanoides 270 posusz 10%, martwica 1/3 obwodu, ubytek wgłębny CPS dąb czerwony Quercus rubra 239 posusz 5% CPS dąb czerwony Quercus rubra 244 posusz 5% CPS dąb czerwony Quercus rubra 283 posusz 5% CPS + KK dąb czerwony Quercus rubra 252 posusz 5% CPS + KK dąb czerwony Quercus rubra 261 posusz 5% CPS + KK dąb czerwony Quercus rubra 258 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 245 posusz 10% CPS wierzba krucha Salix fragilis 102 posusz 5%, wywał CPS + usunąć zaznaczony konar głóg pośredni Crataegus xmedia 81 posusz 10% CPS + KK głóg pośredni Crataegus xmedia 101 posusz 10%, ubytek wgłębny CPS klon jawor Acer pseudoplatanus 181 posusz 5%, ubytek wgłębny CPS klon pospolity Acer platanoides 161 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 225 posusz 5% CPS grab pospolity Carpinus betulus 166 posusz 5%, ubytek wgłębny, pochylony 45 CPS + KK dąb szypułkowy Quercus robur 472 posusz 10% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 375 posusz 5%, huby CPS kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 217 posusz 5%, ubytek wgłębny CPS kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 115 posusz 5% CPS kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 126 posusz 5% CPS klon pospolity Acer platanoides 149 posusz 5% CPS kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 102 posusz 5% CPS klon jawor Acer pseudoplatanus 177 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 99 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 297 posusz 10%, ubytek wgłębny CPS Strona 2

8 76 90 dąb szypułkowy Quercus robur 255 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 321 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 262 posusz 5%, rozwidlenie V CPS + Wz dąb szypułkowy Quercus robur 214 posusz 5%, rozwidlenie V CPS + Wz dąb szypułkowy Quercus robur 294 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 185 posusz 5%, rana, ubytek wgłębny, rozwidlenie V CPS dąb szypułkowy Quercus robur 271 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 203 posusz 5%, rozwidlenie V CPS + Wz dąb szypułkowy Quercus robur 290 posusz 10% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 176 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 206 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 285 posusz 5%, ubytek wgłębny CPS + KK jesion wyniosły Fraxinus excelsior posusz 5%, rana zgorzelinowa, ubytek wgłębny, 180 złamany 1 przewodn CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 239 posusz 5% CPS lipa drobnolistna Tilia cordata 187 posusz 5% CPS lipa drobnolistna Tilia cordata 127 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 263 posusz 5%, długa rana, ubytek wgłębny CPS + silna KK lipa drobnolistna Tilia cordata 255 posusz 5%, ubytek wgłębny, pochylony 45 CPS + KK lipa drobnolistna Tilia cordata 204 posusz 5% CPS klon pospolity Acer platanoides 175 posusz 5% CPS kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 183 posusz 5%, ubytek wgłębny CPS kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 242 posusz 5%, ubytek wgłębny, rozwidlenie V CPS + KK kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 219 posusz 5% CPS kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 184 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 140 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 151 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 126 posusz 5% CPS klon pospolity Acer platanoides 99 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 213 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 265 posusz 10%, huba CPS + KK jesion wyniosły Fraxinus excelsior 266 posusz 10% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 275 posusz 5%, duŝa rana CPS + KK jesion wyniosły Fraxinus excelsior 215 posusz 5% CPS olsza czarna Alnus glutinosa 151 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 141 posusz 5% CPS kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 189 posusz 10% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 199 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 268 posusz 10% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 138 posusz 10% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 346 posusz 30% CPS Strona 3

9 głóg pośredni Crataegus xmedia 70 posusz 60%, ubytek wgłębny CPS + KK klon jawor Acer pseudoplatanus 216 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 313 posusz 5%, złamany 1 przewodnik CPS + KK jesion wyniosły Fraxinus excelsior 279 posusz 5% CPS jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica 231 posusz 10%, ubytek wgłębny CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 278 posusz 10%, listwa mrozowa CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 328 posusz 10% CPS klon polny Acer campestre 134 posusz 20% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 284 posusz 10% CPS + KK jesion wyniosły Fraxinus excelsior 181 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 273 posusz 5% CPS + KK klon pospolity Acer platanoides 246 posusz 5%, huba, rozwidlenie V CPS + Wz klon polny Acer campestre 121 posusz 5% CPS klon polny Acer negundo 121 posusz 5% CPS klon jesionolistny Acer negundo 123 posusz 10%, oparty na lipie, pochylony 45 CPS + zredukować na silnej odbitce (ok. 6m) jesion wyniosły Fraxinus excelsior 300 posusz 5% CPS + KK klon pospolity Acer platanoides 179 posusz 5% CPS dąb czerwony Quercus rubra 304 posusz 5% CPS + KK jesion wyniosły Fraxinus excelsior 200 posusz 10%, dziuplak CPS + KK grab pospolity Carpinus betulus 75 posusz 5% CPS + odciąć gałęzie ocierające się o Nr grab pospolity Carpinus betulus 125 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 222 posusz 5% CPS świerk pospolity Picea abies 158 posusz 10% CPS świerk pospolity Picea abies 144 posusz 10% CPS świerk pospolity Picea abies 204 posusz 10% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 264 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 300 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 316 posusz 5% CPS lipa drobnolistna Tilia cordata 158, pochylony 45 CPS + KK (redukcja o ok. 6m) dąb szypułkowy Quercus robur 305 posusz 20%, zamiera wierzchołkowo CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 257 posusz 5% CPS lipa drobnolistna Tilia cordata 297 posusz 5%, rozwidlenie V CPS + KK+Wz lipa drobnolistna Tilia cordata 276 posusz 5%, rozwidlenie V CPS + KK+Wz lipa drobnolistna Tilia cordata 237 posusz 5%, rozwidlenie V CPS + KK lipa drobnolistna Tilia cordata 345 posusz 5%, rozwidlenie V CPS + KK+Wz (3) lipa drobnolistna Tilia cordata 382 posusz 5%, pęknięty pień CPS + redukcja wysokości + Wz"+" (3), zlikwidować stare źle załoŝone Strona 4

10 dąb biały Quercus alba posusz 5%, korona jednostronn, niepewne 156 rozpoznanie gatunku CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 138 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 188 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 182 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 135 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 166 posusz 10% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 165 posusz 5% CPS klon pospolity Acer platanoides 279 posusz 5%, ubytek wgłębny CPS dąb czerwony Quercus rubra 201 posusz 5% CPS wiąz szypułkowy Ulmus laevis 201 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 311 posusz 5% CPS dąb czerwony Quercus rubra 266 posusz 5%, pochylony 20 CPS + KK lipa drobnolistna Tilia cordata 320 posusz 5% CPS wiąz szypułkowy Ulmus laevis 191 posusz 5% CPS wiąz szypułkowy Ulmus laevis 93 posusz 5% CPS wiąz szypułkowy Ulmus laevis 77 posusz 5% CPS wiąz szypułkowy Ulmus laevis 110 posusz 5% CPS wiąz szypułkowy Ulmus laevis 114 posusz 5% CPS wiąz szypułkowy Ulmus laevis 79 posusz 5% CPS wiąz szypułkowy Ulmus laevis 73 posusz 5% CPS wiąz szypułkowy Ulmus laevis 175 posusz 5% CPS wiąz szypułkowy Ulmus laevis 187 posusz 5% CPS wiąz szypułkowy Ulmus laevis 119 posusz 5% CPS wiąz szypułkowy Ulmus laevis 169 posusz 5% CPS wiąz szypułkowy Ulmus laevis 147 posusz 5% CPS wiąz szypułkowy Ulmus laevis 133 posusz 5% CPS lipa drobnolistna Tilia cordata 282 posusz 5%, ubytek wgłębny CPS lipa drobnolistna Tilia cordata 264 posusz 5%, rozwidlenie V CPS + Wz (3) lipa drobnolistna Tilia cordata 288 posusz 5%, rozwidlenie V CPS + Wz (3) lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 386 posusz 5%, ubytek wgłębny, rozwidlenie V CPS + KK + Wz"+" lipa drobnolistna Tilia cordata 220 posusz 5%, pochylony 15 CPS + KK lipa drobnolistna Tilia cordata 226 posusz 10% CPS klon pospolity Acer platanoides 258 posusz 5% CPS klon pospolity Acer platanoides 128 posusz 5% CPS jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica 218 posusz 5%, listwa mrozowa CPS + KK klon pospolity Acer platanoides 219 posusz 10%, po korekcie CPS klon pospolity Acer platanoides 247 posusz 10%, liczne rany, rozwidlenie V CPS klon pospolity Acer platanoides 201 posusz 5% CPS klon pospolity Acer platanoides 252 posusz 5% CPS klon pospolity Acer platanoides 193 posusz 5% CPS Strona 5

11 jesion wyniosły Fraxinus excelsior 211 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 161 posusz 5% CPS + Wz jesion wyniosły Fraxinus excelsior 157 posusz 5% CPS + Wz jesion wyniosły Fraxinus excelsior 199 posusz 5% CPS klon pospolity Acer platanoides 185 posusz 20%, ubytek wgłębny CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 226 posusz 10% CPS klon pospolity Acer platanoides 163 posusz 5%, rana, ubytek wgłębny CPS + KK dąb szypułkowy Quercus robur 276 posusz 20% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 193 posusz 10% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 249 posusz 10%, rozwidlenie V CPS + Wz (3) Strona 6

12 ZESTAWIENIE DRZEW DO WYCINKI sektor A 1 8 klon pospolity Acer platanoides, ubytek wgłębny, rozwidlenie V, pochylony 30, bez 136 przyszłości usunąć skrzydłorzech kaukaski Pterocarya fraxinifolia 60 usunąć 3 11 daglezja zielona Pseudotsuga menziesii 34, przygłuszona usunąć 4 12 daglezja zielona Pseudotsuga menziesii 66, przygłuszona usunąć 5 14 daglezja zielona Pseudotsuga menziesii 44 przygłuszona usunąć 6 15 daglezja zielona Pseudotsuga menziesii 56 przygłuszona usunąć 7 16 daglezja zielona Pseudotsuga menziesii 43 przygłuszona usunąć 8 17 daglezja zielona Pseudotsuga menziesii 64 przygłuszona usunąć 9 18 daglezja zielona Pseudotsuga menziesii 48 przygłuszona usunąć świerk kłujący Picea pungens 85 posusz 80%, zamiera usunąć daglezja zielona Pseudotsuga menziesii 49, sucha usunąć wierzba krucha Salix fragilis 55, obca kompozycyjnie usunąć a świerk pospolity Picea abies 59 usunąć b świerk pospolity Picea abies 46 usunąć c klon Acer 67 usunąć a klon Acer 71 usunąć b klon Acer 57 usunąć a klon Acer 62 usunąć b klon Acer 22 usunąć c klon Acer 19 usunąć a klon Acer 26 usunąć b klon Acer 48 usunąć c klon Acer 59 usunąć lipa drobnolistna Tilia cordata, martwica 1/2 obwodu, ubytek wgłębny, pochylony , niebezpieczna usunąć lipa drobnolistna Tilia cordata, martwica 1/2 obwodu, ubytek wgłębny, pochylony , niebezpieczna usunąć a klon Acer 52 usunąć klon pospolity Acer platanoides 155, kolizja z 42 usunąć a czereśnia Prunus 55 usunąć b czereśnia Prunus 43 usunąć c czereśnia Prunus 26 usunąć klon pospolity Acer platanoides 86, kolizja z nr 45 usunąć klon pospolity Acer platanoides 83, kolizja z nr 45 usunąć klon pospolity Acer platanoides 79, kolizja z nr 45 usunąć dąb czerwony Quercus rubra, brak wierzchołka, huby w szyji korzeniowej, 255 niebezpieczny usunąć a jesion wyniosły Fraxinus excelsior 54 usunąć Strona 1

13 36 70 b jesion wyniosły Fraxinus excelsior 38 usunąć głóg pośredni Crataegus xmedia 78 posusz 90%, zamiera usunąć głóg pośredni Crataegus xmedia 80 posusz 60%, złamana korona, ubytek wgłębny usunąć a kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 96 usunąć b olsza czarna Alnus glutinosa 85 usunąć a świerk Picea 83 usunąć a klon acer 83 usunąć wierzba krucha Salix fragilis 39 wycinka kompozycyjna olsza czarna Alnus glutinosa 164, złamana na h=15 m usunąć a świerk Picea 40 usunąć a klon Acer 78 usunąć b wiąz szypułkowy Ulmus laevis 94 usunąć klon jawor Acer pseudoplatanus 146, martwica 2/3 obwodu usunąć klon jawor Acer pseudoplatanus 160, złamany konar, huby usunąć olsza czarna Alnus glutinosa 97, kolizja z sąsiednim drzewem usunąć klon pospolity Acer platanoides 68 usunąć, odsłonięcie igliczni jesion wyniosły Fraxinus excelsior, wyłamania, ubytek wgłębny, zachwiana statyka, 220 niebezpieczny usunąć topola czarna Populus nigra, złamane konary, zrakowacenia, duŝy ubytek 471 wgłębn, niebezpieczna usunąć a jesion fraxinus 48 usunąć a olsza czarna Alnus glutinosa 66 usunąć b olsza czarna Alnus glutinosa 51 usunąć c olsza czarna Alnus glutinosa 50 usunąć jesion wyniosły Fraxinus excelsior 256 posusz 70%, martwica pnia, huby, niebezpieczny usunąć jesion wyniosły Fraxinus excelsior posusz 40%, listwa mrozowa, ubytek kominowy, 257 niebezpieczny usunąć a klon Acer 46 usunąć b klon Acer 42 usunąć c klon Acer 40 usunąć d klon Acer 26 usunąć wiąz szypułkowy Ulmus laevis 76 usunąć wiąz szypułkowy Ulmus laevis 95 usunąć wiąz szypułkowy Ulmus laevis 45 usunąć dąb szypułkowy Quercus robur 225 posusz 90%, zamiera usunąć Strona 2

14 ZESTAWIENIE INWENTARYZACYJNE sektor A 1 1 lipa drobnolistna Tilia cordata 370 posusz 5% CPS + KK 2 2 lipa drobnolistna Tilia cordata 200 posusz 5% CPS 3 3 lipa drobnolistna Tilia cordata 213 posusz 5% CPS 4 4 lipa drobnolistna Tilia cordata 224 posusz 5% CPS 5 5 lipa drobnolistna Tilia cordata 215 posusz 5%, korona zawęŝona CPS + KK+Wz (3) 6 6 lipa drobnolistna Tilia cordata 300 posusz 5% CPS + KK 7 7 lipa drobnolistna Tilia cordata 218 posusz 5% CPS 8 8 klon pospolity Acer platanoides, ubytek wgłębny, rozwidlenie V, pochylony 30, bez 136 przyszłości usunąć 9 9 kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 136 posusz 5% CPS skrzydłorzech kaukaski Pterocarya fraxinifolia 153 posusz 5% CPS (prześwietlenie) skrzydłorzech kaukaski Pterocarya fraxinifolia 129 posusz 5% CPS (prześwietlenie) skrzydłorzech kaukaski Pterocarya fraxinifolia 103 posusz 5% CPS (prześwietlenie) skrzydłorzech kaukaski Pterocarya fraxinifolia 100 posusz 5% CPS (prześwietlenie) skrzydłorzech kaukaski Pterocarya fraxinifolia 92 posusz 5% CPS (prześwietlenie) skrzydłorzech kaukaski Pterocarya fraxinifolia 82 posusz 5% CPS (prześwietlenie) skrzydłorzech kaukaski Pterocarya fraxinifolia 70 posusz 5% CPS (prześwietlenie) skrzydłorzech kaukaski Pterocarya fraxinifolia 60 usunąć daglezja zielona Pseudotsuga menziesii 34, przygłuszona usunąć daglezja zielona Pseudotsuga menziesii 66, przygłuszona usunąć daglezja zielona Pseudotsuga menziesii 126 posusz 5% CPS daglezja zielona Pseudotsuga menziesii 44 przygłuszona usunąć daglezja zielona Pseudotsuga menziesii 56 przygłuszona usunąć daglezja zielona Pseudotsuga menziesii 43 przygłuszona usunąć daglezja zielona Pseudotsuga menziesii 64 przygłuszona usunąć daglezja zielona Pseudotsuga menziesii 48 przygłuszona usunąć świerk kłujący Picea pungens 85 posusz 80%, zamiera usunąć daglezja zielona Pseudotsuga menziesii 49, sucha usunąć sosna pospolita Pinus sylvestris 206 posusz 5% CPS dąb szypułkowy odm. stoŝkowa Quercus robur 'Fastigiata' 217 posusz 5% CPS (forma kolumnowości lekko rozmyta) daglezja zielona Pseudotsuga menziesii 124 posusz 5%, złamany wierzchołek CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 101 posusz 5% CPS wierzba krucha Salix fragilis 55, obca kompozycyjnie usunąć lipa drobnolistna Tilia cordata 227 posusz 5% CPS + KK+Wz lipa drobnolistna Tilia cordata 264 posusz 5% CPS + KK lipa drobnolistna Tilia cordata 243 CPS + KK a świerk pospolity Picea abies 59 usunąć Strona 1

15 37 28 b świerk pospolity Picea abies 46 usunąć c klon Acer 67 usunąć lipa drobnolistna Tilia cordata 275, rozwidlenie V CPS + KK+Wz"+" a klon Acer 71 usunąć b klon Acer 57 usunąć lipa drobnolistna Tilia cordata 284 posusz 5% CPS + KK a klon Acer 62 usunąć b klon Acer 22 usunąć c klon Acer 19 usunąć lipa drobnolistna Tilia cordata 216 posusz 5% CPS lipa drobnolistna Tilia cordata 317 posusz 5% CPS + KK lipa drobnolistna Tilia cordata 179 posusz 5% CPS + KK+Wz a klon Acer 26 usunąć b klon Acer 48 usunąć c klon Acer 59 usunąć lipa drobnolistna Tilia cordata 265 posusz 10% CPS lipa drobnolistna Tilia cordata, martwica 1/2 obwodu, ubytek wgłębny, pochylony , niebezpieczna usunąć lipa drobnolistna Tilia cordata, martwica 1/2 obwodu, ubytek wgłębny, pochylony , niebezpieczna usunąć a klon Acer 52 usunąć jesion wyniosły Fraxinus excelsior 152 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 147 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 150 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 171 posusz 5% CPS świerk pospolity Picea abies 249 posusz 10% CPS topola czarna Populus nigra 551 posusz 5% CPS klon pospolity Acer platanoides 155, kolizja z 42 usunąć głóg pośredni Crataegus xmedia 143 posusz 20%, ubytek kominowy CPS + KK dąb szypułkowy Quercus robur 357 posusz 10%, ubytek wgłębny CPS dąb szypułkowy Quercus robur 293 posusz 20%, rozwidlenie V CPS + Wz a czereśnia Prunus 55 usunąć b czereśnia Prunus 43 usunąć c czereśnia Prunus 26 usunąć klon pospolity Acer platanoides 86, kolizja z nr 45 usunąć klon pospolity Acer platanoides 83, kolizja z nr 45 usunąć klon pospolity Acer platanoides 79, kolizja z nr 45 usunąć dąb czerwony Quercus rubra 264 posusz 5% CPS dąb czerwony Quercus rubra 274 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 237 posusz 5% CPS dąb czerwony Quercus rubra 219 posusz 5% CPS Strona 2

16 76 54 dąb czerwony Quercus rubra 224 posusz 5% CPS dąb czerwony Quercus rubra 280 posusz 10%, ubytek wgłębny, rana po piorunie CPS dąb czerwony Quercus rubra 222 posusz 10% CPS dąb czerwony Quercus rubra 233 posusz 10% CPS dąb czerwony Quercus rubra 173 posusz 5% CPS dąb czerwony Quercus rubra 216 posusz 5% CPS + KK dąb szypułkowy Quercus robur 278 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 219 posusz 5%, duŝa rana, huby CPS + KK klon pospolity Acer platanoides 270 posusz 10%, martwica 1/3 obwodu, ubytek wgłębny CPS dąb czerwony Quercus rubra 239 posusz 5% CPS dąb czerwony Quercus rubra 244 posusz 5% CPS dąb czerwony Quercus rubra 283 posusz 5% CPS + KK dąb czerwony Quercus rubra 252 posusz 5% CPS + KK dąb czerwony Quercus rubra 261 posusz 5% CPS + KK dąb czerwony Quercus rubra, brak wierzchołka, huby w szyji korzeniowej, 255 niebezpieczny usunąć dąb czerwony Quercus rubra 258 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 245 posusz 10% CPS a jesion wyniosły Fraxinus excelsior 54 usunąć b jesion wyniosły Fraxinus excelsior 38 usunąć wierzba krucha Salix fragilis 102 posusz 5%, wywał CPS + usunąć zaznaczony konar głóg pośredni Crataegus xmedia 81 posusz 10% CPS + KK głóg pośredni Crataegus xmedia 78 posusz 90%, zamiera usunąć głóg pośredni Crataegus xmedia 101 posusz 10%, ubytek wgłębny CPS klon jawor Acer pseudoplatanus 181 posusz 5%, ubytek wgłębny CPS klon pospolity Acer platanoides 161 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 225 posusz 5% CPS głóg pośredni Crataegus xmedia 80 posusz 60%, złamana korona, ubytek wgłębny usunąć grab pospolity Carpinus betulus 166 posusz 5%, ubytek wgłębny, pochylony 45 CPS + KK dąb szypułkowy Quercus robur 472 posusz 10% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 375 posusz 5%, huby CPS kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 217 posusz 5%, ubytek wgłębny CPS kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 115 posusz 5% CPS kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 126 posusz 5% CPS klon pospolity Acer platanoides 149 posusz 5% CPS kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 102 posusz 5% CPS klon jawor Acer pseudoplatanus 177 posusz 5% CPS a kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 96 usunąć b olsza czarna Alnus glutinosa 85 usunąć Strona 3

17 jesion wyniosły Fraxinus excelsior 99 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 297 posusz 10%, ubytek wgłębny CPS a świerk Picea 83 usunąć dąb szypułkowy Quercus robur 255 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 321 posusz 5% CPS a klon acer 83 usunąć dąb szypułkowy Quercus robur 262 posusz 5%, rozwidlenie V CPS + Wz dąb szypułkowy Quercus robur 214 posusz 5%, rozwidlenie V CPS + Wz dąb szypułkowy Quercus robur 294 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 185 posusz 5%, rana, ubytek wgłębny, rozwidlenie V CPS dąb szypułkowy Quercus robur 271 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 203 posusz 5%, rozwidlenie V CPS + Wz dąb szypułkowy Quercus robur 290 posusz 10% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 176 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 206 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 285 posusz 5%, ubytek wgłębny CPS + KK jesion wyniosły Fraxinus excelsior posusz 5%, rana zgorzelinowa, ubytek wgłębny, 180 złamany 1 przewodn CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 239 posusz 5% CPS wierzba krucha Salix fragilis 39 wycinka kompozycyjna lipa drobnolistna Tilia cordata 187 posusz 5% CPS lipa drobnolistna Tilia cordata 127 posusz 5% CPS olsza czarna Alnus glutinosa 164, złamana na h=15 m usunąć jesion wyniosły Fraxinus excelsior 263 posusz 5%, długa rana, ubytek wgłębny CPS + silna KK lipa drobnolistna Tilia cordata 255 posusz 5%, ubytek wgłębny, pochylony 45 CPS + KK a świerk Picea 40 usunąć lipa drobnolistna Tilia cordata 204 posusz 5% CPS klon pospolity Acer platanoides 175 posusz 5% CPS kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 183 posusz 5%, ubytek wgłębny CPS kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 242 posusz 5%, ubytek wgłębny, rozwidlenie V CPS + KK kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 219 posusz 5% CPS kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 184 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 140 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 151 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 126 posusz 5% CPS klon pospolity Acer platanoides 99 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 213 posusz 5% CPS a klon Acer 78 usunąć b wiąz szypułkowy Ulmus laevis 94 usunąć klon jawor Acer pseudoplatanus 146, martwica 2/3 obwodu usunąć klon jawor Acer pseudoplatanus 160, złamany konar, huby usunąć Strona 4

18 olsza czarna Alnus glutinosa 97, kolizja z sąsiednim drzewem usunąć jesion wyniosły Fraxinus excelsior 265 posusz 10%, huba CPS + KK jesion wyniosły Fraxinus excelsior 266 posusz 10% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 275 posusz 5%, duŝa rana CPS + KK jesion wyniosły Fraxinus excelsior 215 posusz 5% CPS olsza czarna Alnus glutinosa 151 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 141 posusz 5% CPS kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 189 posusz 10% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 199 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 268 posusz 10% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 138 posusz 10% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 346 posusz 30% CPS głóg pośredni Crataegus xmedia 70 posusz 60%, ubytek wgłębny CPS + KK klon jawor Acer pseudoplatanus 216 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 313 posusz 5%, złamany 1 przewodnik CPS + KK jesion wyniosły Fraxinus excelsior 279 posusz 5% CPS jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica 231 posusz 10%, ubytek wgłębny CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 278 posusz 10%, listwa mrozowa CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 328 posusz 10% CPS klon pospolity Acer platanoides 68 usunąć, odsłonięcie igliczni klon polny Acer campestre 134 posusz 20% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 284 posusz 10% CPS + KK jesion wyniosły Fraxinus excelsior 181 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior, wyłamania, ubytek wgłębny, zachwiana statyka, 220 niebezpieczny usunąć jesion wyniosły Fraxinus excelsior 273 posusz 5% CPS + KK topola czarna Populus nigra, złamane konary, zrakowacenia, duŝy ubytek 471 wgłębn, niebezpieczna usunąć klon pospolity Acer platanoides 246 posusz 5%, huba, rozwidlenie V CPS + Wz klon polny Acer campestre 121 posusz 5% CPS klon polny Acer negundo 121 posusz 5% CPS klon jesionolistny Acer negundo 123 posusz 10%, oparty na lipie, pochylony 45 CPS + zredukować na silnej odbitce (ok. 6m) jesion wyniosły Fraxinus excelsior 300 posusz 5% CPS + KK klon pospolity Acer platanoides 179 posusz 5% CPS dąb czerwony Quercus rubra 304 posusz 5% CPS + KK jesion wyniosły Fraxinus excelsior 200 posusz 10%, dziuplak CPS + KK grab pospolity Carpinus betulus 75 posusz 5% CPS + odciąć gałęzie ocierające się o Nr grab pospolity Carpinus betulus 125 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 222 posusz 5% CPS Strona 5

19 a jesion fraxinus 48 usunąć świerk pospolity Picea abies 158 posusz 10% CPS świerk pospolity Picea abies 144 posusz 10% CPS świerk pospolity Picea abies 204 posusz 10% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 264 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 300 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 316 posusz 5% CPS lipa drobnolistna Tilia cordata 158, pochylony 45 CPS + KK (redukcja o ok. 6m) dąb szypułkowy Quercus robur 305 posusz 20%, zamiera wierzchołkowo CPS a olsza czarna Alnus glutinosa 66 usunąć b olsza czarna Alnus glutinosa 51 usunąć c olsza czarna Alnus glutinosa 50 usunąć jesion wyniosły Fraxinus excelsior 257 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 256 posusz 70%, martwica pnia, huby, niebezpieczny usunąć jesion wyniosły Fraxinus excelsior posusz 40%, listwa mrozowa, ubytek kominowy, 257 niebezpieczny usunąć lipa drobnolistna Tilia cordata 297 posusz 5%, rozwidlenie V CPS + KK+Wz lipa drobnolistna Tilia cordata 276 posusz 5%, rozwidlenie V CPS + KK+Wz lipa drobnolistna Tilia cordata 237 posusz 5%, rozwidlenie V CPS + KK lipa drobnolistna Tilia cordata 345 posusz 5%, rozwidlenie V CPS + KK+Wz (3) lipa drobnolistna Tilia cordata 382 posusz 5%, pęknięty pień dąb biały Quercus alba posusz 5%, korona jednostronn, niepewne 156 rozpoznanie gatunku CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 138 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 188 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 182 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 135 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 166 posusz 10% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 165 posusz 5% CPS klon pospolity Acer platanoides 279 posusz 5%, ubytek wgłębny CPS dąb czerwony Quercus rubra 201 posusz 5% CPS wiąz szypułkowy Ulmus laevis 201 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 311 posusz 5% CPS dąb czerwony Quercus rubra 266 posusz 5%, pochylony 20 CPS + KK lipa drobnolistna Tilia cordata 320 posusz 5% CPS a klon Acer 46 usunąć b klon Acer 42 usunąć c klon Acer 40 usunąć CPS + redukcja wysokości + Wz"+" (3), zlikwidować stare źle załoŝone Strona 6

20 d klon Acer 26 usunąć wiąz szypułkowy Ulmus laevis 191 posusz 5% CPS wiąz szypułkowy Ulmus laevis 93 posusz 5% CPS wiąz szypułkowy Ulmus laevis 77 posusz 5% CPS wiąz szypułkowy Ulmus laevis 110 posusz 5% CPS wiąz szypułkowy Ulmus laevis 114 posusz 5% CPS wiąz szypułkowy Ulmus laevis 79 posusz 5% CPS wiąz szypułkowy Ulmus laevis 73 posusz 5% CPS wiąz szypułkowy Ulmus laevis 175 posusz 5% CPS wiąz szypułkowy Ulmus laevis 187 posusz 5% CPS wiąz szypułkowy Ulmus laevis 119 posusz 5% CPS wiąz szypułkowy Ulmus laevis 169 posusz 5% CPS wiąz szypułkowy Ulmus laevis 147 posusz 5% CPS wiąz szypułkowy Ulmus laevis 133 posusz 5% CPS wiąz szypułkowy Ulmus laevis 76 usunąć wiąz szypułkowy Ulmus laevis 95 usunąć wiąz szypułkowy Ulmus laevis 45 usunąć lipa drobnolistna Tilia cordata 282 posusz 5%, ubytek wgłębny CPS lipa drobnolistna Tilia cordata 264 posusz 5%, rozwidlenie V CPS + Wz (3) lipa drobnolistna Tilia cordata 288 posusz 5%, rozwidlenie V CPS + Wz (3) lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 386 posusz 5%, ubytek wgłębny, rozwidlenie V CPS + KK + Wz"+" lipa drobnolistna Tilia cordata 220 posusz 5%, pochylony 15 CPS + KK lipa drobnolistna Tilia cordata 226 posusz 10% CPS klon pospolity Acer platanoides 258 posusz 5% CPS klon pospolity Acer platanoides 128 posusz 5% CPS jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica 218 posusz 5%, listwa mrozowa CPS + KK klon pospolity Acer platanoides 219 posusz 10%, po korekcie CPS klon pospolity Acer platanoides 247 posusz 10%, liczne rany, rozwidlenie V CPS klon pospolity Acer platanoides 201 posusz 5% CPS klon pospolity Acer platanoides 252 posusz 5% CPS klon pospolity Acer platanoides 193 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 211 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 161 posusz 5% CPS + Wz jesion wyniosły Fraxinus excelsior 157 posusz 5% CPS + Wz jesion wyniosły Fraxinus excelsior 199 posusz 5% CPS klon pospolity Acer platanoides 185 posusz 20%, ubytek wgłębny CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 226 posusz 10% CPS klon pospolity Acer platanoides 163 posusz 5%, rana, ubytek wgłębny CPS + KK dąb szypułkowy Quercus robur 276 posusz 20% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 225 posusz 90%, zamiera usunąć dąb szypułkowy Quercus robur 193 posusz 10% CPS Strona 7

21 dąb szypułkowy Quercus robur 249 posusz 10%, rozwidlenie V CPS + Wz (3) Strona 8

22 ZESTAWIENIE DRZEW DO PIELĘGNACJI sektor B 1 2 dąb szypułkowy Quercus robur 113 posusz 10% CPS 2 3 dąb szypułkowy Quercus robur 180 posusz 5% CPS 3 4 lipa drobnolistna Tilia cordata posusz 5%, złamany 1 przewodnik, ubytek wgłębny, 338 pochylony 45 CPS + silna KK 4 5 lipa drobnolistna Tilia cordata 279 posusz 5% CPS 5 6 lipa drobnolistna Tilia cordata 234 posusz 5% CPS 6 7 dąb szypułkowy Quercus robur 99 posusz 5% CPS 7 8 lipa drobnolistna Tilia cordata 114 posusz 5%, złamana gałąź CPS 8 9 dąb szypułkowy Quercus robur 121 posusz 5% CPS 9 10 dąb szypułkowy Quercus robur 106 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 259 posusz 5% CPS lipa drobnolistna Tilia cordata 209 posusz 5%, rozwidlenie V CPS + Wz grab pospolity Carpinus betulus 125 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 230 posusz 5% CPS klon jawor Acer pseudoplatanus 216 posusz 10%, przewodnik zamiera CPS + KK klon jawor Acer pseudoplatanus 264 posusz 5%, rana, pochylony 30 CPS + KK jesion wyniosły Fraxinus excelsior 335 posusz 10%, listwa mrozowa, ubytek wgłębny CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 341 posusz 10%, złamany przewodnik CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 316 posusz 10%, duŝe rany CPS kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 176 posusz 5%, złamany przewodnik CPS cis pospolity Taxus baccata 66 posusz 10%, złamane gałęzie CPS kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum posusz 10%, złamany 1 przewodnik, ubytek wgłębny, 174 CPS dziuplak kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 179 posusz 5%, ubytek wgłębny, pochylony 45 CPS + KK lipa drobnolistna Tilia cordata 122 posusz 10%, suchy 1 przewodnik CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 142 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 101 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 88 posusz 5% CPS + KK jednego konara lipa drobnolistna Tilia cordata 108 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 291 posusz 5%, ubytek wgłębny CPS + KK topola czarna Populus nigra 374 posusz 10% CPS + KK jesion wyniosły Fraxinus excelsior 358 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 387 posusz 5% CPS klon jawor Acer pseudoplatanus 169 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 203 posusz 5% CPS choina kanadyjska Tsuga canadensis 213 posusz 10% CPS świerk pospolity Picea abies 175 posusz 5% CPS świerk pospolity Picea abies 153 posusz 5% CPS Strona 1

23 37 42 jesion wyniosły Fraxinus excelsior 412 posusz 10% CPS lipa drobnolistna Tilia cordata 244 posusz 5% CPS lipa drobnolistna Tilia cordata 357 posusz 10%, ubytek rynnowy, rozwidlenie V CPS + KK + Wz"+" (2) - wymienić nieprawidłowo zainstalowane wiązanie grab pospolity Carpinus betulus 199 posusz 5%, ubytek wgłębny CPS grab pospolity Carpinus betulus 185 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 124 posusz 10% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 162 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 247 posusz 5%, złamany konar CPS + KK jesion wyniosły Fraxinus excelsior 297 posusz 10% CPS klon jawor Acer pseudoplatanus 260 posusz 10%, listwa mrozowa CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 102 posusz 10% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 142 posusz 5% CPS grab pospolity Carpinus betulus 142 posusz 5% CPS grab pospolity Carpinus betulus 226 posusz 5%, listwa mrozowa CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 177 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 131 posusz 5% CPS kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 209 posusz 10%, złamany przewodnik CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 176 posusz 5% CPS lipa drobnolistna Tilia cordata 346 posusz 5%, rozwidlenie V CPS + KK + Wz"+" jesion wyniosły Fraxinus excelsior 129 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 151 posusz 5% CPS grab pospolity Carpinus betulus 258 posusz 5% CPS klon jawor Acer pseudoplatanus 277 posusz 5%, ubytek wgłębny CPS grab pospolity Carpinus betulus 209 posusz 5% CPS lipa drobnolistna Tilia cordata 312 posusz 5%, rozwidlenie V CPS lipa drobnolistna Tilia cordata 312 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 367 posusz 5% CPS lipa drobnolistna Tilia cordata 242 posusz 5% CPS klon jawor Acer pseudoplatanus 185 posusz 5% CPS grab pospolity Carpinus betulus 100 posusz 5% CPS lipa drobnolistna Tilia cordata 234 posusz 5%, ubytek wgłębny, rozwidlenie V CPS + KK lipa drobnolistna Tilia cordata 332 posusz 5% CPS lipa drobnolistna Tilia cordata 324 posusz 5% CPS lipa drobnolistna Tilia cordata 189 posusz 5% CPS lipa drobnolistna Tilia cordata 275 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 282 posusz 10% CPS + oraz usunąć samosiew jesion wyniosły Fraxinus excelsior 218 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 168 posusz 5% CPS Strona 2

24 75 89 dąb szypułkowy Quercus robur 135 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 124 posusz 5% CPS lipa drobnolistna Tilia cordata 288 posusz 10% CPS + KK lipa drobnolistna Tilia cordata 263 posusz 10% CPS + KK lipa drobnolistna Tilia cordata 208 posusz 10% CPS + KK lipa drobnolistna Tilia cordata 114 posusz 10% CPS + KK wierzba płacząca Salix xsepulcralis 205 posusz 10%, pochylony 30 CPS + KK kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 178 posusz 5% CPS wierzba płacząca Salix xsepulcralis 217 posusz 5% CPS + KK dąb szypułkowy Quercus robur 451 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 173 posusz 5%, ubytek wgłębny CPS dąb szypułkowy Quercus robur 254 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 368 posusz 10% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 246 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 223 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 296 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 214 posusz 10% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 202 posusz 10% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 188 posusz 10% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 229 posusz 10% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 193 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 216 posusz 10% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 232 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 261 posusz 10% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 187 posusz 10%, ubytek wgłębny CPS dąb szypułkowy Quercus robur 210 posusz 10% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 210 posusz 10% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 226 posusz 10% CPS olsza czarna Alnus glutinosa 161 posusz 5% CPS kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 265 posusz 5% CPS kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 289 posusz 5% CPS kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 280 posusz 5% CPS świerk pospolity Picea abies 205 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 277 posusz 5% CPS kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 250 posusz 5% CPS kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 275 posusz 5% CPS kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 267 posusz 5% CPS kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 210 posusz 5% CPS kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 227 posusz 5% CPS kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 165 posusz 5%, złamany konar CPS kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 216 posusz 5% CPS Strona 3

25 kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 232 posusz 5% CPS kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 182 posusz 5%, mursz w odziomku CPS + Rh kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 201 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 306 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 289 posusz 5%, rana po złamanym konarze CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 211 posusz 5% CPS kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 199 posusz 5%, ubytek wgłębny CPS kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 267 posusz 5% CPS wiąz szypułkowy Ulmus laevis 326 posusz 10%, pochylony 20 CPS kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 209 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 171 posusz 5% CPS grab pospolity Carpinus betulus 224 posusz 5%, ubytek wgłębny CPS kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 200 posusz 5%, martwica 1/2 obwodu CPS + KK kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 198 posusz 5%, ubytek szczelinowy CPS kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 295 posusz 5%, rana, ubytek wgłębny CPS dąb szypułkowy Quercus robur 138 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 80 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 78 posusz 5% CPS wiąz szypułkowy Ulmus laevis 184 posusz 10% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 121 posusz 5% CPS dąb szypułkowy Quercus robur 60 posusz 5% CPS olsza czarna Alnus glutinosa 315 posusz 10%, ubytek wgłębny CPS kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 248 posusz 5% CPS grab pospolity Carpinus betulus 193 posusz 5% CPS grab pospolity Carpinus betulus 97 posusz 5% CPS grab pospolity Carpinus betulus 72 posusz 5% CPS kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 210 posusz 5% CPS kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum 211 posusz 5% CPS grab pospolity Carpinus betulus 309 posusz 5% CPS wierzba krucha Salix fragilis 176 posusz 5% CPS lipa drobnolistna Tilia cordata 231 posusz 5% CPS lipa drobnolistna Tilia cordata 258 posusz 5% CPS lipa drobnolistna Tilia cordata 200 posusz 5% CPS lipa drobnolistna Tilia cordata 233 posusz 5% CPS lipa drobnolistna Tilia cordata 275 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 212 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 227 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 195 posusz 5% CPS jesion wyniosły Fraxinus excelsior 181 posusz 5% CPS + odciąć zamierający konar jesion wyniosły Fraxinus excelsior 217 posusz 5% CPS Strona 4

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO VIDAR USŁUGI OGRODNICZE Jarosław Łukasiak Ul.Armii Krajowej 33/26 06-400 Ciechanów Temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM 0+000.00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1 SPIS TREŚCI 1.DANE OGÓLNE... 3 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA I ZAKRES... 3 2.PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ... 4 2.1. ZAŁOŻENIA DO GOSPODARKI SZATĄ

Bardziej szczegółowo

Pomniki Przyrody Ożywionej

Pomniki Przyrody Ożywionej Zestawienie pomników przyrody ożywionej Gmina Polkowice Pomniki Przyrody Ożywionej Nr Nazwa obiektu Rodzaj Miejscowość Opis stanowiska Podstawa prawna objęcia ochroną Uwagi dot. zachowania lub zniesienia

Bardziej szczegółowo

1. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior liczny drobny susz

1. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior liczny drobny susz 14 7.1 Wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów Sekcja I Lp. Nazwa Gatunkowa polska Nazwa Gatunkowa Łacińska Średnica pierśnicy w cm Średnica korony w m. Wysokość w m. Uwagi Drzewa do usunięcia kolor czerwony

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Numer na mapie Nazwa łacińska / Nazwa polska / Obwód pnia (w cm) wyciąć Przyczyna Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89)

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 e-mail: biuro@noweko.com.pl Nazwa obiektu: Budowa kolektora Centralnego bis w ulicy Leśnej w Olsztynie. Adres:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU Numer drzewa Gatunek drzewa Obwód 1. Malus domestica 2. Robinia 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna 4. Syringa vulgaris

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

IV. Opracowanie graficzne : Rys.1. Inwentaryzacja istniejącej szaty roślinnej i projekt gospodarki drzewostanem

IV. Opracowanie graficzne : Rys.1. Inwentaryzacja istniejącej szaty roślinnej i projekt gospodarki drzewostanem 1 SPIS TREŚCI I. Dane informacyjne II. Dane ogólne Materiały wyjściowe Przedmiot i cel opracowania III. Inwentaryzacja szaty roślinnej IV. Gospodarka drzewostanem Tab.1. Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec INWESTOR: Samodzielny Szpital Miejski w Sosnowcu TEMAT: Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/745/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 16 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/745/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 16 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz. 5839 UCHWAŁA NR XXX/745/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie pomników przyrody położonych

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO ROZPOZNAJEMY DRZEWA NA PODSTAWIE SYLWETKI OKREŚLANIE WIEKU DRZEW Oblicz wiek mierzonych drzew korzystając z dostępnych niżej sposobów. Średni obwód drzewa

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.:

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi łączącej ul. Bursztynową z ul. Mickiewicza Opracowanie: BIO-PLAN Pracownia ochrony przyrody i ekologii dr Krzysztof Spałek ul. Psie Pole 15, 46-040

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI PARKU ZUG A PROJEKT ZIELENI MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE WARSZAWA, UL. KOSTKI POTOCKIEGO 10/16

PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI PARKU ZUG A PROJEKT ZIELENI MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE WARSZAWA, UL. KOSTKI POTOCKIEGO 10/16 NIP 679-102-48-90 konto: PeKaO S.A. II o/ Kraków 53 1240 1444 1111 0000 0935 8663 TEMAT : OBIEKT: ADRES : PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI PARKU ZUG A PROJEKT ZIELENI PARK ZUGA MUZEUM

Bardziej szczegółowo

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr inw. Nazwa drzewa, krzewu Obwód pnia [cm] Wysokość drzewa,

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia L.p. Nr drzewa Gatunek drzewa lub krzewu Obwód pnia w centymetrach 1 1 Sosna zwyczajna 1 2 2 Sosna zwyczajna 122 3 3 Klon jawor 22, 4 4 Klon jawor 22, 22,25, 32,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska Kawice 10, 59 230 Prochowice oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Zlecający:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N AŁĄCNIK 3C - WYKA DREW DO IELĘGNACJI L nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr /N 1 1 2 2 3 3 zwarta grupa krzewów - - - - - - - - - 20 4 2 5 pozostawić betula pendula 40 126 4 16 5

Bardziej szczegółowo

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY:

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY: 6 366 10 11 7 12 13 14 531 8 321 9 378 542 320 463 570 472 OZNACZENIA: 611 1 2k 7 201 2 620 1k 193 124 34k 76 3k 3 613 5 4 648 151 807 366 834 34k 34k drzewo pomnik przyrody 487 301 162 835 378 drzewo

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM OBIEKT Zieleniec przy zbiorniku wodnym Jeziórka w Sierpcu ADRES Teren między ulicami: Świętokrzyską, Piastowską i A.Fredry w Sierpcu. BRANŻA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. Mazow.08.194.7028 ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

SEKTOR N. Wysokość [m] korony [m] susz 20%, w tym grubsze gałęzie; wzdłuŝ pnia narośla rakowe, sęki, odrosty z pnia i w strefie odziomkowej;

SEKTOR N. Wysokość [m] korony [m] susz 20%, w tym grubsze gałęzie; wzdłuŝ pnia narośla rakowe, sęki, odrosty z pnia i w strefie odziomkowej; Lp. Łacińska nazwa gatunkowa Polska nazwa gatunkowa Średnica pnia [cm] Średnica korony [m] SEKTOR N Wysokość [m] 1 Tilia cordata lipa drobnolistna 7 7 1-0 susz 0%, w tym grubsze gałęzie; wzdłuŝ pnia narośla

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE SPIS TREŚCI I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA II. OPIS TERENU III. OPIS DO INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ IV. SPIS BOTANICZNYCH NAZW GATUNKÓW V. WYKAZ ZINWENTARYZOWANYCH ROŚLIN VI. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ LOKALIZACJA: Skwer S. Broniewskiego Orszy i fragment parku Morskie Oko ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH. Obwód pnia w cm. drzewa w m 62/37/36/ /9/14 8 Bez zabiegów

INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH. Obwód pnia w cm. drzewa w m 62/37/36/ /9/14 8 Bez zabiegów INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gatunek Sambucus nigra Bez czarny Acer negundo Klon jesionolistny Acer

Bardziej szczegółowo

Wys w m na wys. 1,5m dziupla

Wys w m na wys. 1,5m dziupla 1 Brzoza brodawkowata verrucosa Betula USUNIĘTA. Odrosty klonu Platanoides do usunięcia. 2 55 14 9 rana nawierzchniowa w pniu, z ubytkiem kominowym 3 50 15 10 na wys. 1,5m dziupla 4 Grupa drzew i krzewów:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY Opracowała: Marzec 2017 1. INWESTOR Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze wycinki drzew

Ogłoszenie o zamiarze wycinki drzew Ogłoszenie o zamiarze wycinki drzew Zarząd SB-M RUDA podaje do wiadomości Mieszkańców zamiar złożenia wniosku do Urzędu Miasta Warszawa Wydział Ochrony Środowiska, w sprawie wycięcia drzew : Nazwa Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Pomniki przyrody Gminy Elbląg stan na 2010 r. (zgodnie z Rejestrem pomników przyrody w województwie warmińsko-mazurskim)

Pomniki przyrody Gminy Elbląg stan na 2010 r. (zgodnie z Rejestrem pomników przyrody w województwie warmińsko-mazurskim) Pomniki przyrody Gminy Elbląg stan na 2010 r. (zgodnie z Rejestrem pomników przyrody w województwie warmińsko-mazurskim) Lp. Nr ew. Obiekt Obwód cm Wysokość m Lokalizacja Rok uznania 1 38/88 Quercus robur

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU L.p. Botaniczna nazwa polska drzewa/ nazwa łacińska 1. ligustr pospolity/ 2. ligustr pospolity/ 3. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 4. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 5. lipa drobnolistna/

Bardziej szczegółowo

KARTY EWIDENCYJNE I ZESTAWIENIA

KARTY EWIDENCYJNE I ZESTAWIENIA AKTUALIZACJA INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ GMINY POLKOWICE KARTY EWIDENCYJNE I ZESTAWIENIA Istniejące i proponowane pomniki przyrody oraz cenne elementy przyrodniczo-kulturowe AKTUALIZAC JĘ INWE NTA R YZAC

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej,

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej, Autor: SELVA Pracownia Architektury Krajobrazu Sebastian Koziarzewski, ul. Szwedzka 3/11, 54-401 Wrocław. Adres: ul. Żernicka, Wrocław Selva Pracownia Architektury Krajobrazu www.selvawroc.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO Zamawiający: Urząd Gminy w Brzeźniu ul. Wspólna 44 98275 Brzeźnio Wykonawca: Mgr inż. arch. kraj. Paweł Dzierżek Szymanowice

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/299/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/299/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 6703 UCHWAŁA NR XIV/299/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie pomników przyrody położonych

Bardziej szczegółowo

Opracował inż. Michał Matraszek. Warszawa - Krzydłowice, październik 2011r. Taxus SI Sp. z o.o. ul. Płomyka 56A 02-491 Warszawa

Opracował inż. Michał Matraszek. Warszawa - Krzydłowice, październik 2011r. Taxus SI Sp. z o.o. ul. Płomyka 56A 02-491 Warszawa Inwentaryzacja dendrologiczna szczegółowa wraz z gospodarką drzewostanem oraz określenie zakresu prac porządkowych w zabytkowym parku w Krzydłowicach na dz. nr 682/6, o powierzchni 4,9798 ha, gmina Grębocice,

Bardziej szczegółowo

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów 6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów - drzewa stare 100-150 lat - drzewa pomnikowe - powyżej 150 lat Nr Botaniczna nazwa polska Wysokość korony [m] Rozpiętość korony [m] Średnica pnia [cm] Uwagi

Bardziej szczegółowo

Średnica. Wysokość. korony (m) (cm) (m)

Średnica. Wysokość. korony (m) (cm) (m) ` ZESTAWIENIE DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCIĘCIA Z UWAGI NA STAN ZDROWOTNY ORAZ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA Zgodnie z artykułem 86, PKT. 1.4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu Stawka zł /1 Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [m 2 ] Obw. Stawka zł /1 cm m 2 Opłata za usunięcie Współczynnik [cm] * obwodu drzewa powierzchni [PLN] Uwagi KOD Wiek krzewu 41 owocowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666 Plan wyrębu " P K I " B R O N I S Ł A W W A L U G A 4 1-7 0 9 R U D A Ś L. U L. N I E D U R N E G O 3 0 T E L. / F A X. ( 0-3 2 ) 2 4-4 4-6 6 6 e - m a i l : W a l u g a @ w p. p l ; NAZWA ZAMÓWIENIA,

Bardziej szczegółowo

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku.

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku. Zawartość opracowania: Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem I. Opis techniczny II. Inwentaryzacja szczegółowa drzew i krzewów III. Opracowanie graficzne IV. Opis zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. Sejmik Województwa Podkarpackiego. uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR. Sejmik Województwa Podkarpackiego. uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR Załącznik nr 10 do uchwały NR XXXIX/687/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2017 r. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. zmieniająca uchwałę Nr VI/117/15 Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA DRZEWA i KRZEWY KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ do usunięcia 12 Wiąz górski Ulmus glabra Huds. 13 Wiąz górski Ulmus glabra Ulmus glabra Huds. na ys.1,3m a)42 b) 50

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W 2011 Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W edek Agor Wykonie: Czysta Energia PV Sebastian Machnowski Warszawa, luty 2011 1. OPIS OPRACOWANIA.... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą Wykonały: mgr inŝ. MAJA SKIBIŃSKA architekt krajobrazu mgr inŝ. ALEKSANDRA WIKTORKO architekt krajobrazu

Bardziej szczegółowo

Opracowali: inż. Maria Wnęk mgr inż. Stanisław Wnęk ul. K. Wallenroda 57/ Kraków. Wykonano w czerwcu 2011 r.

Opracowali: inż. Maria Wnęk mgr inż. Stanisław Wnęk ul. K. Wallenroda 57/ Kraków. Wykonano w czerwcu 2011 r. Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami gospodarczymi i preliminarzem opłat na terenie projektowanej inwestycji przy Al. Mickiewicza 30

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH

INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH Opracowanie: mgr inŝ. Joanna Flis - inspektor nadzoru ds. zieleni upr. NOT Nr 17/94/5 Puławy, lipiec 2014 r. Spis treści 1. Podstawa i zakres opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2017

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2017 OBIEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU CZĘŚCI PARKU KLECIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU NA "SIŁOWNIĘ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU" - WYKONANIE NOWEGO PLACU ORAZ MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ADRESS ul. Skrajna; Wrocław KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m)

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m) 1 Berberis thunbergii Potentilia fruticosa berberys Thynberga pięciornik krzewiasty _ 200m 2 0.8 młode nasadzenia do 5 lat 2 Euonymus fortunei trzmielina Fortuna _ 42m 2 0.3 młode nasadzenia do 5 lat 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia..

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. Załącznik nr 9 do uchwały NR XXXIX/687/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/998/14 Sejmiku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ Dokumentacja dendrologiczna drzew pomnikowych rosnących w alei w Duchnicach na działce nr 89/1 z opisowym zakresem prac pielęgnacyjnych niezbędnych do wykonania Dokumentacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno Jednostka projektowa: TRANSMOST Sp. z o.o. 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 21/1 Tel/fax.: (0-22) 853 51 60 Stadium: Branża:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia..

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. Załącznik nr 2 do uchwały NR XXXIX/686/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/792/13 Sejmiku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZIELENI - - INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI

PROJEKT WYKONAWCZY ZIELENI - - INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI - - INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI dla przebudowy północnego zjazdu z Kładki Zwierzynieckiej we Wrocławiu Nr dokumentacji: TM 229-G Nr umowy: Umowa nr NZU/362-122/Kładka Zwierzyniecka 3/8

Bardziej szczegółowo

1. INWENTARYZACJA Sprawozdanie z przeprowadzonych czynności Podsumowanie Aktualizacja inwentaryzacji część I

1. INWENTARYZACJA Sprawozdanie z przeprowadzonych czynności Podsumowanie Aktualizacja inwentaryzacji część I 1. INWENTARYZACJA 1.1. Sprawozdanie z przeprowadzonych czynności 2.2. Podsumowanie 1.3. Aktualizacja inwentaryzacji część I 1.4. Aktualizacja inwentaryzacji część II 2. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE

PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE KOD PW.MB.T1 PW.MB.T2 PW.MB.T3 PW.MB.T4 PW.MB.T5 PW.MB.T6 PW.MB.T7 PW.MB.T8 PW.MB.T9 PW.MB.T10 PW.MB.T11 PW.MB.T12 PW.MB.T13 NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA

Bardziej szczegółowo

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I . Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin L.p. Nazwa gatunkowa Średnica Obwód pnia pnia Średnica Wysokości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 listopada 2018 r. Poz. 5697 UCHWAŁA NR LXXIII/373/18 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany liczby drzew wchodzących w

Bardziej szczegółowo

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce.

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. Tab. 1. Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. GATUNEK Kwalifikujące na pomnik przyrody - obowiązujące obecnie

Bardziej szczegółowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo 49 75 76 77 78 79 80 81 82 83 94 48 85 84 86 91 88 87 89 90 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 63 64 95 46 44 9c 45 43 36 38 39 41 40 37 42 9b 34 33 35 31 32 28 29

Bardziej szczegółowo

TEREN ZIELENI - SKWER

TEREN ZIELENI - SKWER VERTIGO MARGARETA JARCZEWSKA ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław tel. 48 609473093; e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl OBIEKT: TEREN ZIELENI - SKWER TEMAT: ADRES: BUDOWA, MODERNIZACJA, DOPOSAŻANIE MIEJSC

Bardziej szczegółowo

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1.

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1. Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [ 2 ] Współczynnik c obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,5 231,28 115,64 2 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 października 2015 r. Poz. 3879 UCHWAŁA NR XVII/84/15 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany liczby drzew wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II

Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Inwestor: Gmina Teresin DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Projektant: COPLAN Polska Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) wysokość (m) Powierzchni średnica a korony (m) zakrzewienia (m2) 1 1 Wierzba biała Salix alba 70+88+81 6 6 Zły stan zdrowotny ETAP III 13+21+12+29+22+27+2 2 2

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek-Bierawa" Nr dokument.: SKM 007-L Nr umowy: Inwestor i Zamawiający: Obiekt: Lokalizacja: Branża: Umowa nr PZD.273.11.2011

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 65 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu kozienickiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 65 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu kozienickiego. Mazow.08.194.7026 ROZPORZĄDZENIE Nr 65 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu kozienickiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1 INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1. Podstawa opracowania: - Umowa zlecenie - Mapa sytuacyjno wysokociowa w skali 1:500 - Bezporednie pomiary w terenie - Ustawa z dnia 31 stycznia 1980r o Ochronie i Kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ METRYKA PROJEKTU

S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ METRYKA PROJEKTU S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ Studio Projektowo - Graficzne SZEŚĆ Marcin Czyżowski ul. Powstańców Śląskich 6/2, 45-086 Opole NIP: 754-220-67-01; REGON: 531297121 Tel : (77) 454-40-29;

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEWOSTANU PARKU UZBORNIA W BOCHNI

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEWOSTANU PARKU UZBORNIA W BOCHNI Zleceniodawca: Gmina Miasta Bochnia 32-700 Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 2 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEWOSTANU PARKU UZBORNIA W BOCHNI wraz z analizą wartości szaty roślinnej oraz proponowanymi

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą

I N W E N T A R Y Z A C J A I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą Rozdział 2 I N W E N T A R Y Z A C J A I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą SPIS ZAWARTOŚCI: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. OPIS ZIELENI ISTNIEJĄCEJ 4. INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo