PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE"

Transkrypt

1 KOD PW.MB.T1 PW.MB.T2 PW.MB.T3 PW.MB.T4 PW.MB.T5 PW.MB.T6 PW.MB.T7 PW.MB.T8 PW.MB.T9 PW.MB.T10 PW.MB.T11 PW.MB.T12 PW.MB.T13 NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA PERONY UKŁADY DROGOWE OBIEKTY BUDOWLANE OBIEKTYINśYNIERYJNE SIECI I OBIEKTY SANITARNE SIEĆ TRAKCYJNA Z ZASILANIEM I STEROWANIEM LINIA ODBIORÓW NIETRAKCYJNYCH ELEKTROENERGETYKA NIETRAKCYJNA STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM TELEKOMUNIKACJA GOSPODARKA ZIELENIĄ 2

2 Część opisowa I Inwentaryzacja zieleni do wycinki... 4 Informacje ogólne... 4 Projekt gospodarki drzewostanem... 6 Projekt gospodarki drzewostanem poza granicami objętymi Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 6 Projekt gospodarki drzewostanem w granicach objętych Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 28 Wytyczne plan BIOZ wycinki II Zieleń naprowadzająca Podstawa, cel i zakres opracowania Podstawę opracowania stanowi: Ogólne wytyczne zakładania zadrzewień Przygotowanie terenu 58 Materiał sadzeniowy 58 Technika sadzenia 58 Prace pielęgnacyjne 60 Wymagania ogólne 60 Zestawienie projektowanych roślin 61 Część rysunkowa: Nr rys Tytuł rysunku skala strona 1 Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem arkusze poza granicami objętymi Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 1: Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem arkusze w granicach objętych Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 1: Zieleń naprowadzająca arkusze 1 8 1:500 3

3 I Inwentaryzacja zieleni do wycinki Informacje ogólne Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowanie są roboty budowlane związane z modernizacją linii E 65 na obszarze lokalnego centrum sterowania (LCS) z siedzibą w Iławie i na obszarze lokalnego centrum sterowania (LCS) z siedzibą w Malborku, tj. na odcinku linii kolejowej nr 009 Warszawa - Gdańsk od km 184,800 do km 287,700. Data opracowania: wizja grudzień 2008 r. data prac kameralnych grudzień/ styczeń 2008/2009 r. Cel opracowania: Celem opracowania jest określenie rodzaju występującej zieleni, jaka koliduje z planowaną inwestycją oraz wykazanie konieczności przeprowadzenie wycinek. Zakres opracowania: Zakres opracowania obejmuje prace terenowe polegające na oznaczeniu gatunków oraz rozmiarów drzew i krzewów istniejących oraz zlokalizowaniu ich (nie geodezyjnie) na planie zagospodarowania terenu część opisową z zestawieniem tabelarycznym wyników inwentaryzacji część graficzną przedstawiająca wyniki inwentaryzacji na planie zagospodarowania terenu w skali 1: 500 oraz 1:1000, z wyróŝnieniem elementów jednostkowych tj. drzew rosnących pojedynczo oraz elementów złoŝonych tj. powierzchnie krzewów, podrostów i samosiewów drzew. Metodyka inwentaryzacji: Inwentaryzacja została wykonana w oparciu o prace terenowe wykonane według stanu na grudzień 2008 r, które obejmowały - zlokalizowanie istniejących gatunków na planie - określenie istniejących gatunków drzew i krzewów - określenie rozmiarów drzew tj. obwodów pni na wysokości 1,30 m od poziomu terenu- poprzez ich pomiar taśmą, wysokości- określenie orientacyjne oraz średnic koron- poprzez pomiar taśmą i porównanie oraz krzewów i grup podrostów tj. wysokości i powierzchni w m 2 4

4 - wyniki prac zostały przedstawione w formie tabeli oraz na planie zagospodarowania terenu - na podstawie rozmiarów drzew i krzewów określono ich szacunkowy wiek. Podstawa opracowania: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r)- Dz. U z póź. Zmianami Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2004 r. w sprawie opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228 poz. 2306) Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2007 r w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na 2008 r (Monitor Polski Nr 77 poz. 828) Lokalizacja Plan zagospodarowania terenu w skali 1: 1000 oraz 1:500 Wizja lokalna Teren opracowania jest połoŝony jest wzdłuŝ linii E 65 na terenie. Szata roślinna istniejąca Podstawowym zinwentaryzowanym gatunkiem drzew są dorodne lipy oraz dęby i graby pospolite. Nielicznie występują modrzewie, wierzby (niektóre nadmiernie ogłowione) oraz brzozy. Część drzew ma charakter nasadzeń celowych - alejowych. Warstwę zakrzaczeń tworzą grupy samosiewów oraz podrostów. Drzewostan ma sporą wartość materialną, kulturową oraz dendrologiczną. Drzewa nie noszą śladów pielęgnacji ich stan zdrowotny moŝna określić, jako dostateczny. Gospodarka drzewostanem W związku z planowanym zagospodarowanie działki przewiduje się usunięcie drzew oraz krzewów oznaczonych w tabeli inwentaryzacyjnej. 5

5 Projekt gospodarki drzewostanem Projekt gospodarki drzewostanem poza granicami objętymi Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ODCINEK B1 Tabela 1. Projekt gospodarki drzewostanem poza granicami objętymi Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OK.I/IN/04/05 z dnia Przebudowa drogi gminnej Stańkowo Jawty Wielkie Rys. 1 (1/27) Lp Nazwa polska las mieszany z okazałymi egzemplarzami dębów domieszkami brzóz, sosny pospolitej las mieszany z okazałymi egzemplarzami dębów domieszkami brzóz, sosny pospolitej las mieszany z okazałymi egzemplarzami dębów domieszkami brzóz, sosny pospolitej las mieszany z okazałymi egzemplarzami dębów domieszkami brzóz, sosny pospolitej las mieszany z okazałymi egzemplarzami dębów domieszkami brzóz, sosny pospolitej las mieszany z okazałymi egzemplarzami dębów domieszkami brzóz, sosny pospolitej Obwód w cm na wysokości 1.3 m Wysokość m obszar wycinki m2 Uwagi: cm średnio 18 m 400 m2 działka nr 13/ cm średnio 18 m 600 m 2 działka nr 13/ cm średnio 18 m 900 m 2 Zarodowej Sp. z o. o. z siedziba w działka nr 10/ 87 Zakład Hodowli Stańkowie Stańkowo 5/ Prabuty cm średnio 18 m 700 m 2 Zarodowej Sp. z o. o. z siedziba w działka nr 10/ 87 Zakład Hodowli Stańkowie Stańkowo 5/ Prabuty cm średnio 18 m m 2 Kościuszki 29b Kwidzyn Lasy działka nr 104/ 1 Skarb Państwa ul. Państwowe Nadleśnictwo Susz cm średnio 18 m 600 m 2 Kościuszki 29b Kwidzyn Lasy działka nr 104/ 1 Skarb Państwa ul. Państwowe Nadleśnictwo Susz 6

6 Tabela 2. Projekt gospodarki drzewostanem poza granicami objętymi Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OK.I/IN/04/05 z dnia Przebudowa drogi gminnej m. Prabuty Rys. 1 (2/27) Lp. Nazwa polska \ Nazwa łacińska 1. Sosna pospolita/ Pinus sylvestris Obwód w cm na wysokości 1.3 m Wysokość m Średnica korony m Uwagi: od 11 do 24 pow m 2 do 3 do 3 nasadzenie młodocianych sosen (szkółka leśna),działka nr 1563/ 1 działka nr 1563/2 2. Kasztanowiec biały/ Aesculus hippocastanum ,00 5,00 USUNIĘCIE, działka nr Klon pospolity/ Acer platanoides 99,00 9,00 8,00 4. Wierzba krucha/ Salix fragilis ,00 14,00 ODCINEK A1 Tabela 3. Projekt gospodarki drzewostanem poza granicami objętymi Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OK.I/IN/04/05 z dnia Budowa rampy ładunkowej w m. Prabuty Rys. 1 (3/27) Lp. Nazwa polska \ Nazwa łacińska Obwód w cm na wysokości 1.3 m Wysokość Średnica m korony m Uwagi: 1. Wiciokrzew sp./ Lonicera sp. 92 m2 1.8 USUNIĘCIE działka 48/ 6 Tk 2. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 4 m2 1.6 odrosty od pnia po ściętym drzewie USUNIĘCIE, działka 49 dr 3. Klon jawor/ Acer pseudoplatanus 210,00 22,00 16,00 USUNIĘCIE, działka 49 dr 4. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 20 m2, Lipa drobnolistna/ Tilia cordata+ odrosty lipy na ściętych pniach Morwa czarna/ Morus nigra ,00 6,00 Morwa czarna/ Morus nigra m 2 USUNIĘCIE działka 48/6 Tk form krzewiastych 5. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 185,00 20,00 14,00 USUNIĘCIE, działka 49 dr 6. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 189,00 20,00 15,00 USUNIĘCIE, działka 49 dr 7. Klon pospolity/ Acer platanoides+ Morwa czarna/ Morus nigra+ Głóg jednoszyjkowy/ Crataegus monogyna+ Śliwa domowa Lubaszka/ Prunus domestica Klon pospolity/ Acer platanoides , 43, 60 m2 Morwa czarna/ Morus nigra 33, 41, , , , , 40, 40, 32, Głóg jednoszyjkowy/ Crataegus monogyna 20 m2, Śliwa domowa Lubaszka/ Prunus domestica 80 m m 2 form krzewiastych do 6 do 7 bardzo gęsta grupa drzew (w tym wielopni) krzewów oraz podrostów USUNIĘCIE działka 48/ 6 Tk 7

7 ODCINEK B2 Tabela 4. Projekt gospodarki drzewostanem poza granicami objętymi Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OK.I/IN/04/05 z dnia Przebudowa drogi wojewódzkiej nr. 522 w m. Popówko Rys. 1 (4/27), (5/27), (6/27) Lp. Nazwa polska \ Nazwa łacińska Obwód w cm na wysokości 1.3 m Wysokość Średnica m korony m Uwagi: 1. Topola kanadyjska/ Populus x canadensis 112,00 17,00 16,00 2. Topola kanadyjska/ Populus x canadensis 156,00 19,00 17,00 3. Topola kanadyjska/ Populus x canadensis 98,00 17,00 15,00 USUNIĘCIE działka Topola kanadyjska/ Populus x canadensis 109,00 17,00 15,00 USUNIĘCIE działka Topola kanadyjska/ Populus x canadensis 110,00 14,00 14,00 USUNIĘCIE, działka 240 dr 6. Topola kanadyjska/ Populus x canadensis 103,00 17,00 13,00 USUNIĘCIE działka 240 dr 7. Topola kanadyjska/ Populus x canadensis 121,00 17,00 14,00 USUNIĘCIE działka 240 dr 8. Topola kanadyjska/ Populus x canadensis 188,00 19,00 16,00 USUNIĘCIE działka 240 dr 9. Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 57,00 9,00 7,00 USUNIĘCIE działka 240 dr 10. Topola kanadyjska/ Populus x canadensis 34,00 8,00 7,00 USUNIĘCIE działka 240 dr 11. Topola kanadyjska/ Populus x canadensis 32,00 8,00 6,00 USUNIĘCIE działka 240 dr 12. Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 41,00 7,00 7,00 USUNIĘCIE działka 240 dr 13. Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 82,00 9,00 8, Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 89,00 9,00 6,00 USUNIĘCIE działka 240 dr 15. Brzoza brodawkowata/ Betula pendula+ Sosna pospolita/ Pinus sylvestris+ Buk pospolity/ Fagus silvatica od 6 do 17 cm do 3 do 2 młodociane egzemplarze nasadzenie rzędowe w sumie 113 pni wszystkich drzew moŝliwe pozyskanie i przesadzenie USUNIĘCIE 385 m 2 działka 185/3 Tk 16. Topola kanadyjska/ Populus x canadensis 179,00 11,00 9,00 USUNIĘCIE, działka Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 198,00 19,00 13,00 USUNIĘCIE działka 232 dr 18. Klon pospolity/ Acer platanoides 178,00 15,00 13,00 USUNIĘCIE działka 232 dr 19. Topola kanadyjska/ Populus x canadensis 219,00 27,00 19,00 USUNIĘCIE działka 232 dr 20. Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior ,00 6,00 USUNIĘCIE działka Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 158,00 17,00 9,00 USUNIĘCIE działka 232 dr 22. Topola kanadyjska/ Populus x canadensis 189,00 20,00 7,00 USUNIĘCIE działka Topola kanadyjska/ Populus x canadensis 185,00 20,00 11,00 USUNIĘCIE działka Klon jawor/ Acer pseudoplatanus 169,00 15,00 14,00 USUNIĘCIE działka Klon jawor/ Acer pseudoplatanus 176,00 17,00 14,00 USUNIĘCIE działka Klon jawor/ Acer pseudoplatanus 183,00 15,00 13,00 USUNIĘCIE działka 129 8

8 27. Klon pospolity/ Acer platanoides 74,00 15,00 13,00 USUNIĘCIE działka Klon pospolity/ Acer platanoides 131,00 15,00 13,00 USUNIĘCIE działka Klon jawor/ Acer pseudoplatanus 128,00 15,00 13,00 USUNIĘCIE działka Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 208,00 21,00 17,00 USUNIĘCIE działka 232 dr 31. Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 159,00 19,00 16,00 USUNIĘCIE działka 232 dr 32. Topola kanadyjska/ Populus x canadensis 187,00 19,00 17,00 USUNIĘCIE działka 232 dr 33. Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 179,00 19,00 16,00 USUNIĘCIE działka 232 dr 34. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 193,00 17,00 13,00 USUNIĘCIE działka 232 dr 35. Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 46,00 11,00 9,00 USUNIĘCIE działka 232 dr 36. Topola kanadyjska/ Populus x canadensis 189,00 23,00 12,00 USUNIĘCIE działka 232 dr 37. Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 154,00 20,00 16,00 USUNIĘCIE działka 232 dr 38. Sosna pospolita/ Pinus sylvestris+ Dąb sp./ Quercus sp.+ Brzoza brodawkowata/ Betula pendula+ Klon pospolity/ Acer platanoides Sosna pospolita/ Pinus sylvestris wartość uśredniona obwodu 60 cm ilość 500 sztuk + Brzoza brodawkowata/ Betula pendula uśredniona wartość obwodu to 60 cm ilość 250 sztuk Dąb sp./ Quercus sp.15 Klon pospolity/ Acer platanoides krzewy podrosty (warstwa podszytu) 3 500,00 m 2 do 9 do 8 las mieszany ŁĄCZNE WYLESIENIE Z POWIERZCHNI 9000 m 2 działki 166, 165, 161, 232 dr ILOŚCI PODANO W KOLUMNIE obwód 39. Klon pospolity/ Acer platanoides ,00 10,00 USUNIĘCIE działka Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 53,00 10,00 10,00 USUNIĘCIE działka Klon pospolity/ Acer platanoides 98,00 12,00 9,00 USUNIĘCIE działka 232 dr 42. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 36,00 15,00 9,00 USUNIĘCIE działka Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 123,00 11,00 10,00 USUNIĘCIE działka Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 201,00 18,00 12, Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 213,00 18,00 11,00 ucięty jeden z głównych przewodników, USUNIĘCIE działka 166 ucięty jeden z głównych przewodników USUNIĘCIE działka Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 198,00 17,00 11, Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 189,00 17,00 12,00 USUNIĘCIE działka 233 dr 48. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 158,00 9,00 7,00 USUNIĘCIE działka 233 dr 49. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 185,00 17,00 14,00 USUNIĘCIE działka 233 dr 9

9 50. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 197,00 18,00 16,00 USUNIĘCIE działka 233 dr 51. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 185,00 17,00 16,00 USUNIĘCIE działka 233 dr 52. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 173,00 15,00 13,00 USUNIĘCIE działka 233 dr 53. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 205,00 18,00 11,00 USUNIĘCIE działka 233 dr 54. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 156,00 16,00 13, Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 187,00 17,00 14,00 USUNIĘCIE działka 233 dr 56. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 178,00 17,00 11,00 USUNIĘCIE działka 233 dr 57. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 171,00 17,00 11,00 USUNIĘCIE działka 233 dr Tabela 5. Projekt gospodarki drzewostanem poza granicami objętymi Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OK.I/IN/04/05 z dnia Przebudowa drogi powiatowej nr 3143G Rys. 1 (7/27) Lp. Nazwa polska \ Nazwa łacińska Obwód w cm na wysokości Średnica Wysokość m 1.3 m korony m Uwagi: 1. Klon pospolity/ Acer platanoides 159,00 14,00 10,00 USUNIĘCIE działka Klon pospolity/ Acer platanoides 129,00 15,00 10,00 USUNIĘCIE działka Klon pospolity/ Acer platanoides 178,00 15,00 11,00 USUNIĘCIE działka Klon pospolity/ Acer platanoides 87,00 13,00 9,00 USUNIĘCIE działka Klon pospolity/ Acer platanoides 98,00 15,00 10,00 USUNIĘCIE działka Klon pospolity/ Acer platanoides 87,00 14,00 11,00 USUNIĘCIE działka Klon pospolity/ Acer platanoides 78,00 14,00 9,00 USUNIĘCIE działka Klon pospolity/ Acer platanoides 98,00 14,00 11,00 USUNIĘCIE działka Klon pospolity/ Acer platanoides 120,00 15,00 12,00 USUNIĘCIE działka Klon pospolity/ Acer platanoides 157,00 14,00 12,00 USUNIĘCIE działka Klon pospolity/ Acer platanoides 178,00 14,00 12,00 USUNIĘCIE działka Klon pospolity/ Acer platanoides 133,00 15,00 11,00 USUNIĘCIE działka 47 12a. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 165,00 15,00 13, Klon pospolity/ Acer platanoides 141,00 15,00 11,00 USUNIĘCIE działka 204/2 14. Klon pospolity/ Acer platanoides 97,00 13,00 11,00 USUNIĘCIE działka 204/2 15. Klon pospolity/ Acer platanoides 158,00 14,00 12,00 USUNIĘCIE działka 204/ Wierzba krucha/ Salix fragilis+ Olsza czarna/ Alnus glutinosa Olsza czarna/ Alnus glutinosa USUNIĘCIE działka 204/2 16a. Dąb sp./ Quercus sp.+ Sosna pospolita/ Pinus 200 m2 3 rzędowe mieszane nasadzenie z 10

10 silvestris EGZEMPLARZE MŁODOCIANE W WIEKU DO 5 LAT 17. Świerk pospolity/ Picea abies 100 m2 młodocianych Dąb sp./ Quercus sp.+ Sosna pospolita/ Pinus silvestris USUNIĘCIE, działka 204/2 nasadzenie rzędowe młodocianych świerków USUNIĘCIE działka 87 Tk 18. Wierzba krucha/ Salix fragilis 36 m2 1,80 USUNIĘCIE działka 87 Tk 19. Świerk pospolity/ Picea abies 80 m2 2,50 Ŝywopłot z Świerk pospolity/ Picea abies cięte na wysokości 2,5 m USUNIĘCIE, działka 87 Tk 20. Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 203,00 19,00 17,00 USUNIĘCIE działka 84/ Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 197,00 17,00 14,00 USUNIĘCIE działka 84/ Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 171,00 17,00 11,00 USUNIĘCIE działka 84/ 2 22a. Klon pospolity/ Acer platanoides 98,00 9,00 7,00 USUNIĘCIE działka 84/ Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 165,00 16,00 14,00 USUNIĘCIE działka 84/ Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 208,00 19,00 15,00 USUNIĘCIE działka 84/ Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 201,00 19,00 15,00 USUNIĘCIE działka 84/ Klon pospolity/ Acer platanoides 179,00 17,00 14,00 USUNIĘCIE działka 84/ Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 187,00 16,00 13,00 USUNIĘCIE działka 84/ Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 176,00 17,00 14,00 USUNIĘCIE działka 84/ Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 176,00 17,00 14,00 USUNIĘCIE działka 84/ Klon pospolity/ Acer platanoides+ Śliwa wiśniowa (ałycza)/ Prunus cerasus+ Klon pospolity/ Acer platanoides 120 m2+ samosiewy i podrosty Klon pospolity/ Acer platanoides+ Śliwa wiśniowa Klon pospolity/ Acer platanoides (ałycza)/ Prunus cerasus USUNIĘCIE działka nr 84/ Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 195,00 18,00 15,00 USUNIĘCIE działka 84/ Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 187,00 17,00 14,00 USUNIĘCIE działka 84/ Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 173,00 16,00 13,00 USUNIĘCIE działka 84/ Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 158,00 16,00 12,00 USUNIĘCIE działka 84/ Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 163,00 16,00 13,00 USUNIĘCIE działka 84/ Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 183,00 18,00 15,00 USUNIĘCIE działka 84/ Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 239,00 25,00 21,00 USUNIĘCIE działka 84/ 2 11

11 Tabela 6. Projekt gospodarki drzewostanem poza granicami objętymi Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OK.I/IN/04/05 z dnia Dojazd do gospodarstw od drogi powiatowej nr 3115G Rys. 1 (8/27) Lp. Nazwa polska \ Nazwa łacińska Obwód w cm na wysokości 1.3 m Wysokość m Średnica korony m 1. Klon pospolity/ Acer platanoides 98,00 9,00 7,00 USUNIĘCIE, działka nr 156 Uwagi: 2. krzewy śliwy i podrosty Klon pospolity/ Acer platanoides 218 m2 1,20 działka 14 Tk Tabela 7. Projekt gospodarki drzewostanem poza granicami objętymi Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OK.I/IN/04/05 z dnia Przebudowa drogi wojewódzkiej nr. 522 w m.kołozab - Rys. 1 (9/27) Lp. Nazwa polska \ Nazwa łacińska Obwód w cm na wysokości 1.3 m Wysokość m Średnica korony m Uwagi: 1. Grab pospolity/ Carpinus betulus 131,00 14,00 10,00 USUNIĘCIE, działka 128 dr 2. Grab pospolity/ Carpinus betulus 130,00 14,00 10,00 USUNIĘCIE, działka 128 dr 3. Klon pospolity/ Acer platanoides 132,00 14,00 10,00 USUNIĘCIE, działka 128 dr 4. Grab pospolity/ Carpinus betulus 140,00 14,00 10,00 USUNIĘCIE, działka 128 dr 5. Grab pospolity/ Carpinus betulus 98,00 8,00 7,00 USUNIĘCIE, działka 128 dr 6. Grab pospolity/ Carpinus betulus 128,00 13,00 10,00 USUNIĘCIE, działka 128 dr 7. Klon pospolity/ Acer platanoides 126,00 13,00 10,00 USUNIĘCIE, działka 128 dr ,00 13,00 11,00 USUNIĘCIE, działka 128 dr Lipa drobnolistna/ Tilia cordata ,00 19,00 15,00 USUNIĘCIE, działka 128 dr grupa podrostów, USUNIĘCIE Grab pospolity/ Carpinus betulus ,00 5,00 m 2 działka 128 dr 11. Grab pospolity/ Carpinus betulus 143,00 16,00 11,00 USUNIĘCIE, działka 128 dr 12. Grab pospolity/ Carpinus betulus 133,00 13,00 10,00 USUNIĘCIE, działka 128 dr 13. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 189,00 13,00 12,00 USUNIĘCIE, działka 128 dr 14. Grab pospolity/ Carpinus betulus 116,00 13,00 10,00 USUNIĘCIE, działka 128 dr 15. Grab pospolity/ Carpinus betulus 138,00 13,00 10,00 USUNIĘCIE, działka 128 dr 16. Grab pospolity/ Carpinus betulus 113,00 13,00 10,00 USUNIĘCIE, działka 128 dr 17. Grab pospolity/ Carpinus betulus 123,00 13,00 10,00 USUNIĘCIE, działka 128 dr 18. Grab pospolity/ Carpinus betulus 126,00 13,00 10,00 USUNIĘCIE, działka 128 dr 19. Grab pospolity/ Carpinus betulus 103,00 13,00 10,00 USUNIĘCIE, działka 128 dr 20. Grab pospolity/ Carpinus betulus 120,00 13,00 10,00 USUNIĘCIE, działka 128 dr 21. Grab pospolity/ Carpinus betulus 98,00 13,00 10,00 USUNIĘCIE, działka 128 dr 22. Grab pospolity/ Carpinus betulus 89,00 11,00 9,00 USUNIĘCIE, działka 128 dr 23. Grab pospolity/ Carpinus betulus 97,00 11,00 10,00 USUNIĘCIE, działka 128 dr 24. Grab pospolity/ Carpinus betulus 112,00 11,00 10,00 USUNIĘCIE, działka 128 dr 12

12 25. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 131,00 16,00 10,00 USUNIĘCIE, działka 20 dr 26. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 189,00 16,00 12,00 USUNIĘCIE, działka 20 dr 27. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 210,00 16,00 13,00 USUNIĘCIE, działka 20 dr 28. Grab pospolity/ Carpinus betulus 123,00 13,00 10,00 USUNIĘCIE, działka 128 dr 29. Grab pospolity/ Carpinus betulus 105,00 13,00 11,00 USUNIĘCIE, działka 90 dr 30. Grab pospolity/ Carpinus betulus 131,00 11,00 10, Grab pospolity/ Carpinus betulus 151,00 11,00 9, Grab pospolity/ Carpinus betulus 140,00 13,00 10,00 USUNIĘCIE, działka 90 dr 33. Grab pospolity/ Carpinus betulus 143,00 13,00 11,00 USUNIĘCIE, działka 90 dr 34. Grab pospolity/ Carpinus betulus 101,00 12,00 10,00 USUNIĘCIE, działka 90 dr 35. Grab pospolity/ Carpinus betulus 150,00 14,00 12,00 USUNIĘCIE, działka 90 dr 36. Grab pospolity/ Carpinus betulus 102,00 12,00 10,00 USUNIĘCIE, działka 90 dr 37. Grab pospolity/ Carpinus betulus 109,00 11,00 9,00 USUNIĘCIE, działka 90 dr 38. Grab pospolity/ Carpinus betulus 109,00 12,00 10,00 USUNIĘCIE, działka 90 dr 39. Grab pospolity/ Carpinus betulus 126,00 11,00 10,00 USUNIĘCIE, działka 90 dr 40. Grab pospolity/ Carpinus betulus 133,00 13,00 11,00 USUNIĘCIE, działka 90 dr 41. Grab pospolity/ Carpinus betulus 129,00 12,00 11,00 USUNIĘCIE, działka 90 dr 42. Grab pospolity/ Carpinus betulus 136,00 13,00 12,00 USUNIĘCIE, działka 90 dr 43. Grab pospolity/ Carpinus betulus 130,00 13,00 12,00 USUNIĘCIE, działka 90 dr 44. Grab pospolity/ Carpinus betulus 131,00 13,00 11,00 USUNIĘCIE, działka 90 dr 45. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 141, USUNIĘCIE, działka 90 dr 46. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 167, USUNIĘCIE, działka 67 dr 47. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 156, USUNIĘCIE, działka 67 dr 48. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 148, USUNIĘCIE, działka 67 dr 49. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 151, USUNIĘCIE, działka 67 dr Tabela 8. Projekt gospodarki drzewostanem poza granicami objętymi Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OK.I/IN/04/05 z dnia Przebudowa drogi gminnej Cygusy Kątki - Rys. 1 (10/27) Lp. 1. Nazwa polska \ Nazwa łacińska Lipa drobnolistna/ Tilia cordata+ / + Klon pospolity/ Acer platanoides Obwód w cm na wysokości 1.3 m Wysokość m 10 m2 3,00 Średnica korony m Uwagi: grupa podrostów USUNIĘCIE, działka 114/ 2 dr 2. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 184,00 13,00 11,00 USUNIĘCIE, działka 114/ 2 dr 3. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 136,00 13,00 11,00 USUNIĘCIE 13

13 działka 114/ 2 dr 4. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 133,00 11,00 8,00 USUNIĘCIE, działka 114/ 2 dr 5. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 203,00 15,00 11,00 USUNIĘCIE, działka 114/ 2 dr 6. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 163,00 11,00 8,00 USUNIĘCIE, działka 114/ 2 dr 7. Klon pospolity/ Acer platanoides 8. / + Klon pospolity/ Acer platanoides+ Leszczyna pospolita/ Corylus avellana+ Śliwa wiśniowa (ałycza)/ Prunus cerasifera 45,00 36,00 29,00 54,00 35,00 32,00 41,00 29, m2 3,00 9. Klon pospolity/ Acer platanoides 8 m2 3, Klon pospolity/ Acer platanoides 10 m2 3,00 9,00 11,00 forma wielopniowa USUNIĘCIE, działka 114/ 2 dr grupa krzewów i podrostów na skarpie USUNIĘCIE, działka 114/ 2 dr forma krzewiasta USUNIĘCIE, działka 114/ 2 dr forma krzewiasta USUNIĘCIE, działka 114/ 2 dr 11. Klon pospolity/ Acer platanoides ,00 4,00 forma wielopniowa USUNIĘCIE, działka 114/ 2 dr 12. / 20 m2 3,00 USUNIĘCIE, działka 91 ODCINEK A2 Tabela 9. Projekt gospodarki drzewostanem poza granicami objętymi Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OK.I/IN/04/05 z dnia Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 517 w m. Mleczewo - Rys. 1 (11/27), (12/27) Lp. Nazwa polska \ Nazwa łacińska Obwód w cm na Średnica Wysokość m wysokości 1.3 m korony m Uwagi: 1. Topola kanadyjska/ Populus x canadensis 183,00 19,00 12,00 2. Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 108,00 12,00 10,00 USUNIĘCIE działka 169/ Wiąz górski/ Ulmus glabra 98,00 10,00 11,00 USUNIĘCIE działka Klon pospolity/ Acer platanoides 96,00 10,00 10,00 5. Modrzew europejski/ Larix decidua ,00 5,00 2 sztuki 6. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 189,00 17,00 10,00 USUNIĘCIE działka 187 dr 7. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 201,00 18,00 10,00 USUNIĘCIE działka 187 dr 8. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 196,00 17,00 10,00 USUNIĘCIE działka 187 dr 14

14 9. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 178,00 15,00 10,00 USUNIĘCIE działka 187 dr Ŝywopłoty formowane, jako ochrona 10. Świerk pospolity/ Picea abies 40 m2 1,70 2,00 przed zawiewaniem USUNIĘCIE działka 171 Tk 11. Klon pospolity/ Acer platanoides ,00 2,00 USUNIĘCIE działka Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 36,00 6,00 5,00 USUNIĘCIE działka Klon pospolity/ Acer platanoides 40 m2 2,50 grupa podrostów i samosiewów USUNIĘCIE działka Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 196,00 17,00 13,00 USUNIĘCIE działka Lipa drobnolistna/ Tilia cordata+ rosa m ,6 15,00 USUNIĘCIE działka Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 187,00 17,00 15,00 USUNIĘCIE działka Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior ,00 7,00 USUNIĘCIE działka 175/ Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior ,00 7,00 USUNIĘCIE działka 175/ 2 ODCINEK B3 Tabela 10. Projekt gospodarki drzewostanem poza granicami objętymi Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OK.I/IN/04/05 z dnia Przebudowa drogi powiatowej nr 3109G koło w m. Kalwa - Rys. 1 (13/27), Lp. Nazwa polska \ Nazwa łacińska Obwód w cm na wysokości 1.3 m Wysokość m Średnica korony m Uwagi: 1. Wierzba krucha/ Salix fragilis 10 m2 2,00 wielopień forma krzewu USUNIĘCIE działka nr 6 2. Klon pospolity/ Acer platanoides ,00 3,00 USUNIĘCIE działka nr 6 3. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata+ Wierzba krucha/ Salix fragilis m2 3,50 3,00 USUNIĘCIE działka nr 6 4. Wierzba krucha/ Salix fragilis 12 m2 3,00 USUNIĘCIE działka nr 6 5. Jesion pensylwański/ Fraxinus pennsylvanica Marsh. 54,00 7,00 5,00 USUNIĘCIE działka nr 6 6. Klon pospolity/ Acer platanoides 58,00 7,00 6,00 USUNIĘCIE działka nr 6 7. Klon pospolity/ Acer platanoides+ Wierzba krucha/ Salix fragilis+ Głóg jednoszyjkowy/ Crataegus monogyna+ Śliwa wiśniowa (ałycza)/ Prunus cerasifera 200 m2 3,30 grupa podrostów wielopnie i formy krzewiaste USUNIĘCIE działki nr 7 i 9 8. Klon pospolity/ Acer platanoides 39,00 5,00 5,00 USUNIĘCIE, działka 81 dr 9. Klon pospolity/ Acer platanoides 36,00 5,00 5,00 USUNIĘCIE, działka 81 dr 10. Klon pospolity/ Acer platanoides 48,00 5,00 5,00 USUNIĘCIE, działka 81 dr 15

15 11. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata ,00 6,00 USUNIĘCIE, działka 81 dr 12. Klon pospolity/ Acer platanoides 46,00 5,00 4,00 USUNIĘCIE, działka 81 dr 13. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 66,00 7,00 6,00 USUNIĘCIE, działka 81 dr 14. Klon pospolity/ Acer platanoides 48,00 6,00 6,00 USUNIĘCIE, działka 81 dr 15. Klon pospolity/ Acer platanoides 40,00 6,00 5,00 USUNIĘCIE, działka 81 dr 16. Klon pospolity/ Acer platanoides 61,00 6,00 5,00 USUNIĘCIE, działka 81 dr 17. Klon pospolity/ Acer platanoides 55,00 6,00 5,00 USUNIĘCIE, działka 81 dr 18. Klon pospolity/ Acer platanoides 53,00 6,00 5,00 USUNIĘCIE, działka 81 dr 19. Klon pospolity/ Acer platanoides 56,00 6,00 5,00 USUNIĘCIE, działka 81 dr 20. Klon pospolity/ Acer platanoides+ Bez czarny/ m2 do 6 do 6 grupa wielopniowych podrostów Klon pospolity/ Acer platanoides + / USUNIĘCIE działka 4 dr 21. Klon pospolity/ Acer platanoides ,00 4,00 USUNIĘCIE, działka 112 dr 22. Klon pospolity/ Acer platanoides ,00 3,00 USUNIĘCIE, działka 112 dr 23. Klon pospolity/ Acer platanoides ,00 6,00 USUNIĘCIE, działka 112 dr 24. Klon pospolity/ Acer platanoides ,00 7,00 USUNIĘCIE, działka 112 dr 25. Klon pospolity/ Acer platanoides ,00 6,00 USUNIĘCIE, działka 112 dr 26. Klon pospolity/ Acer platanoides 51,00 6,00 5,00 USUNIĘCIE, działka 112 dr 27. Wierzba krucha/ Salix fragilis 40 m2 2, Głóg jednoszyjkowy/ Crataegus monogyna+śliwa wiśniowa (ałycza)/ Prunus cerasifera+ Wierzba krucha/ Salix fragilis RóŜa sp./ Rosa sp.+ Wierzba krucha/ Salix fragilis+ Śliwa wiśniowa (ałycza)/ Prunus cerasifera+ Dereń sp./ Cornus sp. 60 m2 2, m2 2,20 forma krzewiasta USUNIĘCIE działka 112 dr forma krzewiasta USUNIĘCIE działka 112 dr krzewy oraz formy krzewiaste drzew USUNIĘCIE, działka 112 dr 30. Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 50,00 9,00 7,00 USUNIĘCIE, działka 112 dr 31. Świerk pospolity/ Picea abies od 31 do 34 4,00 2,00 Ŝywopłot chroniący przed śniegiem i wiatrem 2 rzędy drzewek ciętych na wysokości 4 m na tym fragmencie 28 sztuk USUNIĘCIE, działka 112 dr 32 drzewa owocowe 85 x 9 szt. USUNIĘCIE 16

16 Tabela 11. Projekt gospodarki drzewostanem poza granicami objętymi Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OK.I/IN/04/05 z dnia Przebudowa drogi gminnej do PGR Jurkowice - Rys. 1 (14/27), Lp. Nazwa polska \ Nazwa łacińska 1. Klon pospolity/ Acer platanoides+ Śliwa wiśniowa (ałycza) Prunus cerasifera Obwód w cm na wysokości 1.3 m 298 m2 2,00 Wysokość m Średnica korony m Uwagi: grupa podrostów i form krzewiastych rosnących na nasypie kolejowym USUNIĘCIE działki 85/ 15 i 106 Tk Tabela 12. Projekt gospodarki drzewostanem poza granicami objętymi Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OK.I/IN/04/05 z dnia Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G - Rys. 1 (15/27), (16/27) Lp. Nazwa polska \ Nazwa łacińska Obwód w cm na wysokości 1.3 m Wysokość m Średnica korony m 1. Wierzba krucha/ Salix fragilis 213,00 17,00 16,00 2. Wierzba krucha/ Salix fragilis+ Śliwa wiśniowa (ałycza)/ Prunus cerasus m2 100 m2 Śliwa wiśniowa (ałycza)/ Prunus cerasus 3,50 5,00 Uwagi: krzywa zachodzi nad jezdnię USUNIĘCIE działka 156 dr grupa podrostów i krzewów USUNIĘCIE działka 156 dr 3. Grab pospolity/ Carpinus betulus 116,00 14,00 3,00 USUNIĘCIE,działka Grab pospolity/ Carpinus betulus 106,00 13,00 12,00 USUNIĘCIE, działka Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 209,00 23,00 19,00 USUNIĘCIE, Działka 156 dr 6. Grab pospolity/ Carpinus betulus 105,00 16,00 13,00 USUNIĘCIE, działka 156 dr 7. Grab pospolity/ Carpinus betulus 98,00 16,00 13,00 USUNIĘCIE, działka 156 dr 8. Grab pospolity/ Carpinus betulus 129,00 17,00 15,00 USUNIĘCIE, działka 156 dr 9. Wierzba krucha/ Salix fragilis 150 m2 2, Wierzba krucha/ Salix fragilis 30 m2 2,30 drzewa owocowe: jabłoń domowa oraz grusze 28 szt. x 85 cm 5,00 4,00 forma krzewiasta USUNIĘCIE działka 128 Tk forma krzewiasta USUNIĘCIE działka 128 Tk rosną jaka obsadzenie pasa ruchu drogowego USUNIĘCIE lokalizacji nie ujęto na planszy graficznej zgodnie z Ustawą o Ochronie 17

17 Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r Dz. U Art. 83 ustęp 6 podpunkt 2 nie jest koniecznie uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew owocowych. Drzew nie muszą zostać naniesione na planszy graficzne. Ilość oraz gatunek drzew została wymieniona w niniejszej tabeli tylko na potrzeby opracowania części kosztorysowej. Tabela 13. Projekt gospodarki drzewostanem poza granicami objętymi Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OK.I/IN/04/05 z dnia Przebudowa drogi powiatowej nr 2900G i drogi gminnej Gronajny - Dąbrówka Malborska Rys. 1 (17/27), Lp. Nazwa polska \ Nazwa łacińska Obwód w cm na wysokości Średnica Wysokość m 1.3 m korony m Uwagi: 1. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 156,00 17,00 13,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 2. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 154,00 18,00 15,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 3. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 148,00 16,00 14,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 4. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 198,00 18,00 16,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 5. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 138,00 15,00 13,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 6. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 135,00 15,00 13,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 7. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 133,00 15,00 14,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 8. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 143,00 17,00 14,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 9. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 219,00 22,00 21,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 10. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 198,00 19,00 17,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 11. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 209,00 18,00 16,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 12. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 218,00 22,00 20,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 13. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 149,00 16,00 14,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 14. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 226,00 25,00 22,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 15. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 189,00 27,00 22,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 16. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 205,00 22,00 20,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 17. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 208,00 2,00 20,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 18. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 210,00 25,00 21,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 19. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 143,00 20,00 18,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 20. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 219,00 25,00 22,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 21. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 146,00 17,00 13,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 18

18 22. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 225,00 23,00 22,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr Klon pospolity/ Acer platanoides Klon pospolity/ Acer krzewy oraz drzewa i podrosty Klon pospolity/ Acer platanoides+ Bez platanoides 19 Bez ,00 drzew czarny/ 96+ / Sambucus czarny/ USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr nigra 411 m2 3 m2 24. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 198,00 19,00 15,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 25. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 197,00 21,00 20,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 26. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 196,00 20,00 18,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 27. Świerk pospolity/ Picea abies ,00 10,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 28. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 176,00 18,00 15,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 29. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 178,00 18,00 13,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 30. Grab pospolity/ Carpinus betulus 143,00 17,00 12,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 31. Grab pospolity/ Carpinus betulus 103,00 17,00 10,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 32. Dąb sp./ Quercus sp. 236,00 26,00 24,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 33. Robinia biała/ Robinia pseudoacacia 56,00 10,00 9,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 34. Dąb sp./ Quercus sp. 110,00 19,00 14,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 35. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 228,00 26,00 24,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 36. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 231,00 26,00 25,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 37. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 251,00 25,00 14,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 38. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 208,00 25,00 23,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 39. Klon pospolity/ Acer platanoides 183,00 20,00 15,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 40. Wierzba biała/ Salix alba 108,00 6,00 6,00 ogłowione USUNIĘCIE działka 130/ 4 dr 41. Wierzba biała/ Salix alba 210,00 6,00 5,00 ogłowione USUNIĘCIE działka 130/ 42. Wierzba biała/ Salix alba 159,00 17,00 13,00 4 dr USUNIĘCIE działka 143/ 7 W 43. Grab pospolity/ Carpinus betulus 137,00 15,00 13, Grab pospolity/ Carpinus betulus 140,00 15,00 13, Grab pospolity/ Carpinus betulus 135,00 15,00 13,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 46. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 256,00 22,00 19,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 47. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 210,00 20,00 18,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 48. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 130,00 15,00 13,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 49. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 285,00 20,00 22,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 50. Grab pospolity/ Carpinus betulus 129,00 15,00 14,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 51. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 289,00 7,00 5,00 ogłowione USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 19

19 52. RóŜa sp./ Rosa sp.+ Robinia biała/ Robinia pseudoacacia 1423 m2 1,70 grupa krzewów i podrostów wzdłuŝ całej drogi prowadzącej na peron kolejowy USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 53. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 112,00 16,00 14,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 54. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 215,00 17,00 19,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 55. Dąb sp./ Quercus sp. 120,00 18,00 17,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 56. Dąb sp./ Quercus sp. 70,00 16,00 14,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 57. Dąb sp./ Quercus sp. 63,00 16,00 11,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 58. Dąb sp./ Quercus sp. 58,00 18,00 11,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 59. Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 56,00 15,00 9,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 60. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 136,00 19,00 17,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 61. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 110,00 17,00 11,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 62. Klon pospolity/ Acer platanoides 36,00 7,00 5,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 63. Klon pospolity/ Acer platanoides 60,00 10,00 9,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 64. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 136,00 17,00 15,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 65. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 98,00 16,00 14,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 66. Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 49,00 15,00 10,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 67. Dąb sp./ Quercus sp. 97,00 20,00 11,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 68. Klon pospolity/ Acer platanoides 50,00 10,00 9,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 69. Modrzew europejski/ Larix decidua 121,00 22,00 17,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 70. Modrzew europejski/ Larix decidua 56,00 16,00 13,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 71. Dąb sp./ Quercus sp. 171,00 20,00 16,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 72. Dąb sp./ Quercus sp. 179,00 19,00 16,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 73. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 195,00 19,00 18,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 74. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 156,00 17,00 14, Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 189,00 17,00 15,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 76. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 156,00 17,00 15,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 77. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 223,00 20,00 18,00 pnie zrośnięte USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 78. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 171,00 19,00 14,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 79. Dąb sp./ Quercus sp. 176,00 19,00 17,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 80. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 98,00 17,00 13,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 81. Dąb sp./ Quercus sp. 189,00 19,00 18,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 82. Dąb sp./ Quercus sp. 173,00 16,00 13,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 83. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 143,00 19,00 17,00 USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr 20

20 Lipa drobnolistna/ Tilia cordata+ Dąb sp./ Quercus sp.+ Robinia biała/ Robinia pseudoacacia+ Klon pospolity/ Acer platanoides Lipa drobnolistna/ Tilia cordata+ Dąb sp./ Quercus sp.+ Robinia biała/ Robinia pseudoacacia+ Klon pospolity/ Acer platanoides 3000 m2 3, m2 3,50 grupa podrostów i samosiewów drzew na skarpie pod okapem koron drzew dorosłych USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr grupa podrostów i samosiewów drzew na skarpie pod okapem koron drzew dorosłych USUNIĘCIE działka 85/ 2 dr Tabela 14. Projekt gospodarki drzewostanem poza granicami objętymi Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OK.I/IN/04/05 z dnia Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków, budowa drogi powiatowej, budowa drogi dojazdowej, budowa tunelu w m. Mikołajki Pomorskie - Rys. 1 (18/27), (19/27), (20/27) Lp. Nazwa polska \ Nazwa łacińska Obwód w cm na wysokości Wysokość Średnica 1.3 m m korony m Uwagi: UL. PARTYZANTOW- MIKOŁAJKI POMORSKIE PW.MB.B2.T Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 226,00 24,00 21,00 USUNIĘCIE, działka nr Klon pospolity/ Acer platanoides 219,00 24,00 22,00 USUNIĘCIE, działka nr Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 269,00 25,00 25,00 USUNIĘCIE, działka nr 429 3a. Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 208,00 21,00 23,00 USUNIĘCIE, działka nr śywotnik zachodni/ Thuja occidentalis ,20 2,00 4a. owocowe 11 x 90 3,30 3,00 rosną na terenie prywatnego przedogródka, USUNIĘCIE, działka 428/ 7 rząd drzew owocowych 11 szt. rosną na terenie prywatnego ogrodu USUNIĘCIE, działka nr Lilak pospolity/ Syringa vulgaris 22,00 1,80 USUNIĘCIE, działka nr Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 128,00 20,00 19,00 USUNIĘCIE, działka nr Kasztanowiec biały/ Aesculus hippocastanum 125,00 18,00 18,00 USUNIĘCIE, działka nr 512 7a. Kasztanowiec biały/ Aesculus hippocastanum 120,00 16,00 15,00 USUNIĘCIE, działka nr Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 137,00 21,00 19,00 9. Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 198,00 21,00 19, Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 245,00 23,00 24,00 PRZEJAZD KOLEJOWY DROGA DOJAZDOWA - MIKOŁAJKI POMORSKIE PW.MB.B2.T Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 54,00 10,00 10,00 USUNIĘCIE, działka nr Klon pospolity/ Acer platanoides 67,00 10,00 9,00 USUNIĘCIE, działka nr Klon pospolity/ Acer platanoides 65,00 10,00 9,00 DROGA DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW- MIKOŁAJKI POMORSKIE PW.MB.B2.T Dąb sp./ Quercus sp.+ Klon pospolity/ Acer Dąb sp./ Quercus sp ,60 2,50 rosną w grupie w pasie podrostów od strony 21

21 platanoides+ Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 11 Klon pospolity/ Acer platanoides <5 Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 6 + <5 drogi USUNIĘCIE 90 m 2 działka 513/ Lipa drobnolistna/ Tilia cordata m2 10,00 10,00 odrosty od pnia drzewa Brzoza brodawkowata/ Betula Brzoza brodawkowata/ Betula pendula+ Jesion pendula Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior wyniosły/ Fraxinus excelsior 10,00 10, Topola kanadyjska (mieszaniec)/ Populus x canadensis Topola kanadyjska (mieszaniec)/ Populus x canadensis 19. Sosna pospolite/ Pinus sylvestris 20. Topola drŝąca (osika)/ Populus tremula ,00 26,00 grupa drzew oraz podrostów o obwodach < 5 cm rosną wzdłuŝ płotu USUNIĘCIE 108 m 2 działka 313/6 298,00 28,00 26,00 trzy pnie zrośnięte ze sobą od < 5 do 42 większość od 10 do 13 oraz od 32 do 38 9,00 6,00 Sosna nasadzenie młodocianych drzewek (materiał szkółkarski) USUNIĘCIE 523 m 2 działka 513/2 139 pni drzew bardzo gęsta grupa samosiewów większość młodociane i siewki USUNIĘCIE 120 m 2 działka 513/6 NOWY ODCINEK 3113g PPRZEZ POLA- MIKOŁAJKI POMORSKIE PW.MB.B2.T Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 103,00 12,00 11, Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 98,00 10,00 9, Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 53,00 8,00 7, Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 50,00 7,00 6, Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 45,00 7,00 6,00 USUNIĘCIE, działka nr Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 55,00 9,00 8,00 USUNIĘCIE, działka nr Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 53,00 9,00 8,00 USUNIĘCIE, działka nr Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 53,00 9,00 8, Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 85,00 11,00 8, Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 55,00 9,00 8, Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 58,00 9,00 7, Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 45,00 5,00 5, Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 50,00 9,00 9, Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 58,00 9,00 7,00 22

22 ODCINEK A3 Tabela 15. Projekt gospodarki drzewostanem poza granicami objętymi Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OK.I/IN/04/05 z dnia Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 515 w m. Malbork - Rys. 1 (21/27), (22/27), (23/27) Lp. Nazwa polska \ Nazwa łacińska Obwód w cm na wysokości 1.3 m Wysokość m Średnica korony m 1. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 210,00 18,00 17,00 korona zdeformowana USUNIĘCIE działka 163 dr 2. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 188,00 17,00 16,00 korona zdeformowana USUNIĘCIE,działka 163 dr 3. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 215,00 18,00 17,00 USUNIĘCIE, działka 163 dr 4. Głóg jednoszyjkowy/ Crataegus monogyna ,00 4,00 USUNIĘCIE, działka 163 dr 5. Głóg jednoszyjkowy/ Crataegus monogyna 3 m2 1,70 forma krzewiasta USUNIĘCIE, działka 163 dr 6. Świerk pospolity/ Picea abies od 9 do 12 2,00 1, Leszczyna pospolita/ Corylus avellana śywotnik sp./ Thuja sp.+ Świerk serbski/ Picea omorica 8 m2 2,50 obwody drzew do 6 cm w sumie 30 sztuk Uwagi: 9 sztuk egzemplarze młodociane USUNIĘCIE działka sztuk egzemplarze wielopniowe forma krzewiasta USUNIĘCIE działka 102 egzemplarze bardzo młodociane (materiał szkółkarski) moŝliwe przesadzenie USUNIĘCIE działka Klon pospolity/ Acer platanoides ,00 6,00 USUNIĘCIE działka 26/1 dr 11. Świerk pospolity/ Picea abies od 18 do 22 do 3 do 2,2 27 sztuk młodocianych drzew rosnące w 1 lub 2 rzędach adaptacja w terenie 12. / ,00 3,00 2 sztuki USUNIĘCIE działka 163 dr Topola kanadyjska / Populus x 13. canadnesis 209,00 19,00 16,00 USUNIĘCIE, działka 163 dr Tabela 16. Projekt gospodarki drzewostanem poza granicami objętymi Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OK.I/IN/04/05 z dnia Przebudowa ulicy Parkowej w Malborku - Rys. 1 (24/27), Lp. Nazwa polska \ Nazwa łacińska Obwód w cm na wysokości 1.3 m Wysokość m Średnica korony m Uwagi: 1. Klon pospolity/ Acer platanoides 110,00 11,00 10,00 Zajemiolone 2. Klon pospolity/ Acer platanoides 96,00 11,00 9,00 Zajemiolone, USUNIĘCIE 23

23 3. Klon pospolity/ Acer platanoides 128,00 11,00 11,00 Zajemiolone 4. Klon pospolity/ Acer platanoides 126,00 11,00 10,00 Zajemiolone 5. Bukszpan zwyczajny/ Buxus sempervirens+ Jałowiec sp./ 3 x 1 m2+ 2 x 0,5 m2 1.5 w sumie 5 szt. krzewów Juniperus sp. 6. Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 113,00 11,00 10,00 USUNIĘCIE 7. Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 96,00 11,00 10,00 USUNIĘCIE 8. Klon pospolity/ Acer platanoides 85,00 11,00 10,00 USUNIĘCIE 9. Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 86,00 11,00 10, Klon pospolity/ Acer platanoides 90,00 11,00 10, Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 203,00 15,00 11, Klon pospolity/ Acer platanoides 108,00 11,00 10, Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 158,00 12,00 11,00 Cis pospolity/ Taxus bacata+ 14. Bukszpan zwyczajny/ Buxus mieszana grupa komponowana 25,00 do 2,8 sempervirens+ Świerk kłujący krzewów powierzchnie w m 2 glauca/ Picea pungens Glauca 15. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 167,00 12,00 10,00 Zajemiolone 16. Klon pospolity/ Acer platanoides 208,00 17,00 10,00 korona nadmiernie podniesiona ku górze drzewo zdeformowane i w obecnym stanie niebezpieczne USUNIĘCIE 17. Klon pospolity/ Acer platanoides 136,00 12,00 12,00 krzywe 18. Klon pospolity/ Acer platanoides 45,00 10,00 5, Klon pospolity/ Acer platanoides 68,00 10,00 8, Klon pospolity/ Acer platanoides 36,00 10,00 8, Głóg jednoszyjkowy/ Crataegus monogyna 3 m2 1, Klon pospolity/ Acer platanoides 98,00 12,00 11, Klon pospolity/ Acer platanoides 86,00 12,00 10, Klon pospolity/ Acer platanoides 56,00 10,00 10, Klon pospolity/ Acer platanoides 38,00 10,00 10,00 24

24 26. Klon pospolity/ Acer platanoides 50,00 10,00 10, Klon pospolity/ Acer platanoides ,00 10,00 3 sztuki 28. Klon pospolity/ Acer platanoides+ Lipa drobnolistna/ Tilia cordata ,00 10,00 2 drzewa 29. Klon pospolity/ Acer platanoides 103,00 13,00 12, Dąb sp./ Quercus sp. 198,00 19,00 17, Dąb sp./ Quercus sp. 115,00 19,00 17, Dąb sp./ Quercus sp. 206,00 19,00 17, Klon pospolity/ Acer platanoides 98,00 19,00 16, Klon pospolity/ Acer platanoides 96,00 18,00 15, Klon pospolity/ Acer platanoides ,00 16,00 3 sztuki 36. Klon pospolity/ Acer platanoides 50,00 10,00 9, Klon pospolity/ Acer platanoides 50,00 10,00 9, Klon pospolity/ Acer platanoides 56,00 11,00 10, Klon pospolity/ Acer platanoides 156,00 12,00 10, Klon psopolity/ Acer platanoides+ Klon psopolity/ Acer platanoides ,00 11,00 Dąb sp./ Quercus sp. 41. Klon pospolity/ Acer platanoides 50,00 11,00 10, Klon pospolity/ Acer platanoides 55,00 11,00 10, Klon pospolity/ Acer platanoides 158,00 12,00 12, Leszczyna pospolita/ Corylus avellana 12 m2 3,00 forma krzewiasta wielopniowa 45. / 4 m2 2, Karagana syberyjska/ Caragana arborescens 10 m2 2, Klon pospolity/ Acer platanoides 120,00 11,00 10, Klon pospolity/ Acer platanoides 71,00 10,00 10, Klon pospolity/ Acer platanoides 76,00 10,00 10, Klon pospolity/ Acer platanoides 89,00 11,00 11, Klon pospolity/ Acer platanoides 63,00 10,00 8, Klon pospolity/ Acer platanoides 78,00 10,00 11,00 25

25 53. Jarząb szwedzki/ Sorbus intermedia 79,00 15,00 9, Robinia biała/ Robina pseudoacacia 133,00 10,00 10, Robinia biała/ Robina pseudoacacia 56. Robinia biała/ Robina pseudoacacia 57. Robinia biała/ Robina pseudoacacia ,00 6, Robinia biała/ Robina pseudoacacia 60,00 7,00 6, Robinia biała/ Robina pseudoacacia 53,00 7,00 6, Robinia biała/ Robina pseudoacacia 50,00 7,00 6, Klon pospolity/ Acer platanoides 62,00 9,00 9, Klon pospolity/ Acer platanoides ,00 10, Wierzba sp. Salix sp ,00 20, Robinia biała/ Robina pseudoacacia 65. Robinia biała/ Robina pseudoacacia ,00 10, Robinia biała/ Robina pseudoacacia 55,00 8,00 6, Robinia biała/ Robina pseudoacacia 68. Świerk pospolity/ Picea abies 48,00 7,00 5, Świerk pospolity/ Picea abies 43,00 5,00 5, Świerk pospolity/ Picea abies 51,00 7,00 6,00 120,00 10,00 10,00 USUNIĘCIE ,00 6,00 4 sztuki 51,00 6,00 4,00 USUNIĘCIE pień porośnięty egzemplarzem bluszczu pospolitego USUNIĘCIE 128,00 13,00 10,00 cięte, USUNIĘCIE 71. Świerk pospolity/ Picea abies 30,00 1,60 2,50 główny przewodnik ucięty USUNIĘCIE 26

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO VIDAR USŁUGI OGRODNICZE Jarosław Łukasiak Ul.Armii Krajowej 33/26 06-400 Ciechanów Temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM 0+000.00

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS MALBORK

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS MALBORK KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS MALBORK Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA Nr drzewa/ krzewu.. Gatunek Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód na wys. 5 cm Obwód pni na wys. 0 cm średnic [szt.] 5 0-5 5-0 05-0 5 Pow. Wys. [m] [m] Stan zdrowotny Nr drzewa/ krzewu

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu Stawka zł /1 Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [m 2 ] Obw. Stawka zł /1 cm m 2 Opłata za usunięcie Współczynnik [cm] * obwodu drzewa powierzchni [PLN] Uwagi KOD Wiek krzewu 41 owocowe

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno Jednostka projektowa: TRANSMOST Sp. z o.o. 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 21/1 Tel/fax.: (0-22) 853 51 60 Stadium: Branża:

Bardziej szczegółowo

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89)

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 e-mail: biuro@noweko.com.pl Nazwa obiektu: Budowa kolektora Centralnego bis w ulicy Leśnej w Olsztynie. Adres:

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.:

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi łączącej ul. Bursztynową z ul. Mickiewicza Opracowanie: BIO-PLAN Pracownia ochrony przyrody i ekologii dr Krzysztof Spałek ul. Psie Pole 15, 46-040

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N AŁĄCNIK 3C - WYKA DREW DO IELĘGNACJI L nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr /N 1 1 2 2 3 3 zwarta grupa krzewów - - - - - - - - - 20 4 2 5 pozostawić betula pendula 40 126 4 16 5

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia 1 Grab pospolity Carpinus betulus 50 4,5 6 2 Robinia biała Robinia pseudoacacia 56+67 6 6,5 3 Ligustr pospolity Ligustrum

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA FAZA: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA TEMAT: Projekt rozbudowy i przebudowy lotniska w Suwałkach I etap wraz z dostosowaniem go do potrzeb lotniska użytku wyłącznego, o kodzie referencyjnym 2B. ADRES: działki

Bardziej szczegółowo

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr inw. Nazwa drzewa, krzewu Obwód pnia [cm] Wysokość drzewa,

Bardziej szczegółowo

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1.

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1. Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [ 2 ] Współczynnik c obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,5 231,28 115,64 2 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis

Bardziej szczegółowo

Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II

Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Inwestor: Gmina Teresin DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Projektant: COPLAN Polska Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wiek Cena DRZEWA IGLASTE 1. Jodła kaukaska

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo 49 75 76 77 78 79 80 81 82 83 94 48 85 84 86 91 88 87 89 90 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 63 64 95 46 44 9c 45 43 36 38 39 41 40 37 42 9b 34 33 35 31 32 28 29

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ Inwestor: Gmina Skawina Rynek 1 32-050 Skawina Biuro projektowe: 30-710 Kraków ul. Krzywda 12A/BS5 www.serpentyna.pl biuro@serpentyna.pl Tel. kom.: 501 194 278 Tel./fax: (12) 657 26 01 Temat inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu.

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Temat: Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Inwestor: Obręb: Stadium: Branża: inwentaryzacja dendrologiczna szata roślinna Wykonanie: dr inż. Monika Czechowicz tel. kom.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO ROZPOZNAJEMY DRZEWA NA PODSTAWIE SYLWETKI OKREŚLANIE WIEKU DRZEW Oblicz wiek mierzonych drzew korzystając z dostępnych niżej sposobów. Średni obwód drzewa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW Fragment ulicy Dąbrowskiego na odcinku od ulicy Gorajskiej-Prusimskiej do ulicy Łobżenickiej w Poznaniu 1 Aesculus hippocastanum / kasztanowiec biały 1 25 2 Robinia peseudoacacia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1.0. Podstawa opracowania... 3 2.0. Cel i zakres opracowania... 3 3.0. Charakterystyka geobotaniczna... 3 4.0. Inwentaryzacja istniejącej zieleni... 3 5.0. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS MALBORK

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS MALBORK KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS MALBORK Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE. 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA III. OPIS PROJEKTU SZATY ROŚLINNEJ 1. Skład gatunkowy projektowanych nasadzeń 2. Tabela nasadzeń

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści: Spis treści: OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 2. PRZEDMIOT UMOWY... 4 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 4. STAN ISTNIEJĄCY... 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Numer na mapie Nazwa łacińska / Nazwa polska / Obwód pnia (w cm) wyciąć Przyczyna Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI INWENTARYZACJA ZIELENI DO PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 007013F, UL. CEGLANEJ I UL. KALINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DROSZKÓW 1) Podstawa opracowania. mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000, stanowiąca

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm] 1 Rosa spp. grupa: róża spp. 2 Rosa spp. grupa: róża spp. 111+97+1 Salix spp. wierzba spp. 3 02+94 15 9 średni redukowana korona 4 subsp. Syriaca śliwa mirabelka 22+12 7 3 dobry Acer platanoides klon pospolity

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wysokość (cm) Cena DRZEWA IGLASTE

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ LUB RUCHU DROGOWEGO. DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10. OBWÓD PNIA [cm] ** ODLEGŁOŚĆ OSI PNIA OD ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA [cm]

POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ LUB RUCHU DROGOWEGO. DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10. OBWÓD PNIA [cm] ** ODLEGŁOŚĆ OSI PNIA OD ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA [cm] NR NAZWA ZWYCZAJOWA (POLSKA) NAZWA ŁACIŃSKA FORMA WZROSTU D-drzewiasta, K-krzewiasta WYSOKOŚĆ [m] * SZEROKOŚĆ [m]* OBWÓD PNIA [cm] ** POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ [m2] ILOŚĆ SZTUK DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) wysokość (m) Powierzchni średnica a korony (m) zakrzewienia (m2) 1 1 Wierzba biała Salix alba 70+88+81 6 6 Zły stan zdrowotny ETAP III 13+21+12+29+22+27+2 2 2

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU Numer drzewa Gatunek drzewa Obwód 1. Malus domestica 2. Robinia 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna 4. Syringa vulgaris

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA DRZEWA i KRZEWY KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ do usunięcia 12 Wiąz górski Ulmus glabra Huds. 13 Wiąz górski Ulmus glabra Ulmus glabra Huds. na ys.1,3m a)42 b) 50

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą Wykonały: mgr inŝ. MAJA SKIBIŃSKA architekt krajobrazu mgr inŝ. ALEKSANDRA WIKTORKO architekt krajobrazu

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015 OBIEKT BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 PRZY ULICY INŻYNIERSKIEJ 54 WE WROCŁAWIU ADRES ul. Inżynierska 54, Wrocław KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Kat.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. Sejmik Województwa Podkarpackiego. uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR. Sejmik Województwa Podkarpackiego. uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR Załącznik nr 10 do uchwały NR XXXIX/687/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2017 r. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. zmieniająca uchwałę Nr VI/117/15 Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666 Plan wyrębu " P K I " B R O N I S Ł A W W A L U G A 4 1-7 0 9 R U D A Ś L. U L. N I E D U R N E G O 3 0 T E L. / F A X. ( 0-3 2 ) 2 4-4 4-6 6 6 e - m a i l : W a l u g a @ w p. p l ; NAZWA ZAMÓWIENIA,

Bardziej szczegółowo

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia L.p. Nr drzewa Gatunek drzewa lub krzewu Obwód pnia w centymetrach 1 1 Sosna zwyczajna 1 2 2 Sosna zwyczajna 122 3 3 Klon jawor 22, 4 4 Klon jawor 22, 22,25, 32,

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DĄBROWSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO

PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DĄBROWSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA KNURÓW

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ LOKALIZACJA: Skwer S. Broniewskiego Orszy i fragment parku Morskie Oko ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27

Bardziej szczegółowo

BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: REGON: Tel.

BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: REGON: Tel. BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski 72 200 Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: 856 156 67 37 REGON: 320158012 Tel. +48 663 792 302 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Temat: Przebudowa ulicy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej,

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej, Autor: SELVA Pracownia Architektury Krajobrazu Sebastian Koziarzewski, ul. Szwedzka 3/11, 54-401 Wrocław. Adres: ul. Żernicka, Wrocław Selva Pracownia Architektury Krajobrazu www.selvawroc.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia..

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. Załącznik nr 9 do uchwały NR XXXIX/687/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/998/14 Sejmiku

Bardziej szczegółowo

1. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior liczny drobny susz

1. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior liczny drobny susz 14 7.1 Wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów Sekcja I Lp. Nazwa Gatunkowa polska Nazwa Gatunkowa Łacińska Średnica pierśnicy w cm Średnica korony w m. Wysokość w m. Uwagi Drzewa do usunięcia kolor czerwony

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim ZAŁĄCZNIK NR 1. INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim L.p. GATUNEK (nazwa polska) GATUNEK (nazwa łacińska)

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY Opracowała: Marzec 2017 1. INWESTOR Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Iława, kwiecien 2013r. 1. Podstawa opracowania: Zlecenie Burmistrza miasta Iława. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. Wizja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia..

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. Załącznik nr 2 do uchwały NR XXXIX/686/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/792/13 Sejmiku

Bardziej szczegółowo

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck Stadium: PLAN WYRĘBU. EGZ. Nazwa inwestycji: Adres obiektu: Branża: Inwestor: Andrzej Przybylski Ul. Kukuczki 24 m 34 42-224 Częstochowa Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053

Bardziej szczegółowo

PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW Zespół autorski: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:

PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW Zespół autorski: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis: EGZ. NR 1 Inwestor: Zarząd Powiatu Białostockiego reprezentowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku 15-522 Białystok, Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 37 Jednostka projektowa: Adres obiektu: woj.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI PROJEKT BUDOWLANY Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0 na odcinku węzeł Chrząstkowo węzeł Ostrowiec WYCINKA ZIELENI STADIUM : BRANŻA : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska Kawice 10, 59 230 Prochowice oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Zlecający:

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ - Obr. ew. 31 dz. nr: 1/99, 1/194, 1/192 - Obr. ew. 37 dz.

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ - Obr. ew. 31 dz. nr: 1/99, 1/194, 1/192 - Obr. ew. 37 dz. INWESTOR Gmina Olsztyn 10-101 Olsztyn, Plac Jana Pawła II-go nr 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU Ulica Bohaterów Monte Cassino w Olsztynie Etap 1. Odcinek od ulicy Leśnej. RODZAJ OPRACOWANIA INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1 SPIS TREŚCI 1.DANE OGÓLNE... 3 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA I ZAKRES... 3 2.PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ... 4 2.1. ZAŁOŻENIA DO GOSPODARKI SZATĄ

Bardziej szczegółowo

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989...

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989... Spis treści: Część opisowa Podstawa opracowania... 2 Zakres opracowania i lokalizacja... 2 Opis zieleni istniejącej... 2 Metody prac inwentaryzacyjnych... 2 Gospodarka drzewostanem...... 2 Tabela inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI KATARZYNA LIS - MORAWSKA INWENTARYZACJA ZIELENI NA TERENIE PROJEKTOWANYCH BOISK W MOSINIE PRZY ULICY TOPOLOWEJ ZLECENIODAWCA: AMIBUD Cezary Ilnicki ul. Świerczewskiego 84 59-930 Pieńsk OPRACOWAŁ: mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1 INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1. Podstawa opracowania: - Umowa zlecenie - Mapa sytuacyjno wysokociowa w skali 1:500 - Bezporednie pomiary w terenie - Ustawa z dnia 31 stycznia 1980r o Ochronie i Kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W 2011 Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W edek Agor Wykonie: Czysta Energia PV Sebastian Machnowski Warszawa, luty 2011 1. OPIS OPRACOWANIA.... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m)

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m) 1 Berberis thunbergii Potentilia fruticosa berberys Thynberga pięciornik krzewiasty _ 200m 2 0.8 młode nasadzenia do 5 lat 2 Euonymus fortunei trzmielina Fortuna _ 42m 2 0.3 młode nasadzenia do 5 lat 3

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI C ZĘ Ś Ć O P IS O W O - R YS U NK O W A

INWENTARYZACJA ZIELENI C ZĘ Ś Ć O P IS O W O - R YS U NK O W A Inwestor: Zamawiający: Jednostka projektowa: Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno Spółka Infrastrukturalna Powiatu Piaseczyńskiego Sp. z o.o. ul. Żwirowa 50/52, 05-506

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA Tom I Tom II Tom III Tom IV Tom V Projekt Zagospodarowania Terenu Projekt budowlano-wykonawczy branża drogowa Projekt budowlano-wykonawczy branża sanitarna Inwentaryzacja zieleni

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków Zawartość opracowania:

Bardziej szczegółowo

Zabytkowe Ogrody Kanonickie we Fromborku

Zabytkowe Ogrody Kanonickie we Fromborku Zabytkowe Ogrody Kanonickie we Fromborku gm. Frombork, woj. warmińsko-mazurskie INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WRAZ Z GOSPODARKĄ DRZEWOSTANEM I ANALIZĄ UKŁADU KOMPOZYCJI opracowanie: mgr inż. Marta Akincza,

Bardziej szczegółowo

IV. Opracowanie graficzne : Rys.1. Inwentaryzacja istniejącej szaty roślinnej i projekt gospodarki drzewostanem

IV. Opracowanie graficzne : Rys.1. Inwentaryzacja istniejącej szaty roślinnej i projekt gospodarki drzewostanem 1 SPIS TREŚCI I. Dane informacyjne II. Dane ogólne Materiały wyjściowe Przedmiot i cel opracowania III. Inwentaryzacja szaty roślinnej IV. Gospodarka drzewostanem Tab.1. Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem

Bardziej szczegółowo

Wys w m na wys. 1,5m dziupla

Wys w m na wys. 1,5m dziupla 1 Brzoza brodawkowata verrucosa Betula USUNIĘTA. Odrosty klonu Platanoides do usunięcia. 2 55 14 9 rana nawierzchniowa w pniu, z ubytkiem kominowym 3 50 15 10 na wys. 1,5m dziupla 4 Grupa drzew i krzewów:

Bardziej szczegółowo

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce.

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. Tab. 1. Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. GATUNEK Kwalifikujące na pomnik przyrody - obowiązujące obecnie

Bardziej szczegółowo